Политическо поведение в периода на преход през призмата на понятието „манталитет”. Сб. Управленски модели на българския преход - студентски изследвания на Работилница по феноменология на политиката ARS., Част I. Ред. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство. „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. с. 193-216. ISBN 978-954-524-941-9, COBISS.BG-ID - 1265843172


Русева, Мая (2014) Политическо поведение в периода на преход през призмата на понятието „манталитет”. Сб. Управленски модели на българския преход - студентски изследвания на Работилница по феноменология на политиката ARS., Част I. Ред. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство. „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. с. 193-216. ISBN 978-954-524-941-9, COBISS.BG-ID - 1265843172


 Изведени са трайни характеристики, фиксирани в 25 годишен период на социално-политическия преход. Те касаят състоянието на гражданското общество, политическия процес, взаимодействието власт – влияние, някои трансформации на общественото съзнание и девиации на политическото поведение.
  Статия
 тразитология, политическа култура, манталитет, преход, политически процес, поведение


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки Психология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Social sciences, economic sciences and law Psychology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  14608
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/