Манталитет и менталност на българина в периода на преход. – В: Народопсихология и глобализация. Ред. М. Драганов, Велико Търново:Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 156-176. ISBN 954-524-462-3


Русева, Мая (2005) Манталитет и менталност на българина в периода на преход. – В: Народопсихология и глобализация. Ред. М. Драганов, Велико Търново:Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 156-176. ISBN 954-524-462-3


 В студията теоретично се извежда категорията „общностна индивидуалност”. Суверенът е разгледан като колективна личност, която се анализира в това й качество Чрез моделиране е изградена и схематична структура на нацията като колективен субект със собствен Аз-образ. Изхожда се от тезата, че в периодите на социална кризисност най-ярко се открояват присъщи народопсихологични особености. Масовите поведенчески стереотипи при тези условия изразяват спецификата на националния манталитет. Масовите обяснителни интерпретации (митове), от своя страна, се явяват показател за спецификата на национално специфичната менталност. Изследването, съсредоточено върху менливостта в кризисни периоди, приема за отправна точка в анализа промяната на отношението между времето и съществуващото. Чрез метода на синергетично моделиране се анализира самоорганизацията при доминираща неопределеност. Представен е критичен прочит на прехода с оглед на разнообразни критерии, от гледна точка на нагласи, преживяване, тълкувание и очаквания. Очертан е репертоар на типичните националноспецифични сюжети в периода на социален преход.
  Студия
 транзитология, общност, суверенитет, принадлежност, социални игри, моделиране


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  14607
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/