Спорът за позитивизма и отношението между социална теория и социална практика. – В: Философия, история, политика. Библиотека „Диоген”. Съст. З. Иванов, Велико Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 53-93. ISBN 978954524679-1, COBISS.BG-ID 1230181604.


Русева, Мая (2009) Спорът за позитивизма и отношението между социална теория и социална практика. – В: Философия, история, политика. Библиотека „Диоген”. Съст. З. Иванов, Велико Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 53-93. ISBN 978954524679-1, COBISS.BG-ID 1230181604.


 Общият фокус на студията е върху модерния хуманизъм, представен най-вече през идеите на Франкфуртската школа. Оценени са като в голяма степен неуспешни, а до някъде – предвид характеристиките на постмодерността – и невъзможни, опитите да се оспори тотализма както на обществото, така и на държавата в сглобяването на модерната реалност с оглед на нейния съвременник. Представени са критично и в сравнителен план решенията на К. Попър и Т. Адорно, както и на Ю. Хабермас и Х. Алберт. Изследвана е полемиката за практическата функционалност на теоретичното познание с позоваване на Ю. Хабермас и Ж.-Ф. Лиотар. Тезите на Х. Маркузе и Е. Фром са съпоставени в контекста на търсено единство между социалност и свобода. Решенията им са интерпретирани в контекста на позиционирането на съвременника спрямо властта и властните отношения. Темата за човешката цена на прогреса е изведена като същностна за изследвания проблем. Хуманистичният прочит на съвремието в изследваните идеи успява в критичната интерпретация, но не е способна ефективно да повлияе естествения ход на доминация на организацията. Тя налага необходими граници на индивидуалната автономност, усложнена и затруднена е обратната връзка и влияние.
  Студия
 прогрес, цивилизация, хуманизъм, автономност, власт, влияние


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  14606
 Мая Русева

1. Добрев, Д., Манолов, М. Политическата психология в полето на българските етнопсихологически особености. Пловдив: Издателство Манол Николов Манолов, 2021, с.185-186, ISBN 978-619-91664-3-7; COBISS.BG-ID 44956680

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/