Отношението цели – ценности между класика и модерност в социалнофилософската теоретична мисъл и методологическото му полагане в социологията. - В: Ценности и ценностни ориентации. Библиотека “Диоген”. Съст. С. Марков,. Велико Търново: Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 93-118. ISBN 95452437832, COBISS.BG-ID 1042279908.


Русева, Мая (2003) Отношението цели – ценности между класика и модерност в социалнофилософската теоретична мисъл и методологическото му полагане в социологията. - В: Ценности и ценностни ориентации. Библиотека “Диоген”. Съст. С. Марков,. Велико Търново: Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 93-118. ISBN 95452437832, COBISS.BG-ID 1042279908.


 Студията представя динамиката в развитието на социалните идеи. Прилага в хода на изследването и същевременно полага като свой предмет, критическия подход и неговата съвременна познавателна продуктивност. Основното изследователско намерение е извеждане на особеностите на модерното социално познание в компаративен план. Съпоставимостта е очертана в опозицията ‘духовност на класиката – дух на модерността’. Представя различни идейни направления, като акцент е неокантианската тенденция за осмисляне на модерността като самоподновяващо се просвещенство (Баденска и Марбургска школи, с по-специално внимание върху идеи на П. Наторп и Л. Нелсон, В. Винделбанд и приемствеността в теорията на М. Вебер). Изтъкнати са тенденциите на историцизма и нихилизма, естетическите и нормативни концепции за модернизация в социалното познание. Подчертано е значението на кантовия културно-критически подход в универсализирането на разбирането за съвременност с потенциал както за културно, така и за социално осъвременяване. Подчертана е разликата в индивидуалистката и холистична методология на социалното познание, изведена в опозицията между разбирането за социална тоталност и социална глобалност. На това основание механизмите на култивиране и социализация са свързани с ценностно или целево полагане. Като съвременна характеристика се извежда промененото отношение на социалното познание към собствения си предмет и релативизма на подходите. Той формира конкурентни идеи със спорна убедителност и приложимост. В заключение се очертават някои актуални познавателни предизвикателства и се изтъква потенциала на методологическия нихилизъм за реабилитиране на критическата традиция в променения и динамичен социален контекст.
  Студия
 просвещенство, модерност, критика, неокантианство, нихилизъм,


Хуманитарни науки Философия
Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities Philosophy
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  14605
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/