Модерност и модернизация. Единство и противоречия между културна динамика и политическа промяна. Сб. от Девети Арнаудови четения, 23-24 октомври 2015 г., Русенски университет. Арнаудов сборник. Ред. Р. Русев. Русе: Лени Ан, т. 9, 2017, с. 108-119. ISBN 978-619-7058-49-9, COBISS.BG-ID 1280435684


Русева, Мая (2017) Модерност и модернизация. Единство и противоречия между културна динамика и политическа промяна. Сб. от Девети Арнаудови четения, 23-24 октомври 2015 г., Русенски университет. Арнаудов сборник. Ред. Р. Русев. Русе: Лени Ан, т. 9, 2017, с. 108-119. ISBN 978-619-7058-49-9, COBISS.BG-ID 1280435684


 Текстът представя дискусията за проект на постмодерността. Като основни смислови опори на модернизация, извежда категориите „рационалност” и „власт”, разглеждани през призмата на състоянието „съвременност”. Обособява като значими аспекти на промяна статутът на политическото в обхвата на социалността, както и отношенията между теорията и факта. Разглежда етапите и формите на политическа модернизация. Теориите за нея са представени стадиално и в основни направления, с присъщи политически решения за обществени преобразувания.
  Студия
 съвременност, промяна, модернизация, власт, елитаризм, еволционизъм


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  14604
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/