Гаранциите за сигурността на света и гаранциите за сигурност на познанието за него. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 16-19 юли 2015, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, с. 323-332. ISSN 1314-1937; COBISS.BG-ID 1237830884;


Русева, Мая (2015) Гаранциите за сигурността на света и гаранциите за сигурност на познанието за него. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 16-19 юли 2015, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, с. 323-332. ISSN 1314-1937; COBISS.BG-ID 1237830884;


 The text addresses the issue of security in relation to politics, science and political science. The survey presents the main contextual and structural features of the above mention spheres, but most importantly, it seeks to provide an insight into the process of correlation between politics and science which is based on the concept of security.
  Доклад
 security, science, politics, political science


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14603
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/