Новите обрати. Политически характер на съвременните нелинейни модели за развитието на познанието. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 16-19 юли 2015, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, с. 312-322. ISSN 1314-1937; COBISS.BG-ID 1237830884


Русева, Мая (2015) Новите обрати. Политически характер на съвременните нелинейни модели за развитието на познанието. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 16-19 юли 2015, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, с. 312-322. ISSN 1314-1937; COBISS.BG-ID 1237830884


 The main goal of the text is to introduce the current development of the nonlinear models of understanding of scientific dynamics. It emphasizes the inherent political features of their character, context and reasoning. Certain factors such as the cognitive relations, their mechanisms and the media have brought about considerable social, notional and technological changes, especially when it comes to information and the process of its functioning.
  Доклад
 scientific dynamics, information, cognition, cognitive shifting, matter


Хуманитарни науки Философия
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities Philosophy
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14602
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/