Динамиката на научното развитие и политологията като научен факт. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 16-19 юли 2015, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, с. 334-343. ISSN 1314-1937; COBISS.BG-ID 1237830884 ;


Русева, Мая (2015) Динамиката на научното развитие и политологията като научен факт. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 16-19 юли 2015, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, с. 334-343. ISSN 1314-1937; COBISS.BG-ID 1237830884 ;


 Considering the genesis of political science one can certainly determine its features and inherent scientific epistemology. In contrast to the classical model of scientific cognition which is based on theoretical innovations, political science has occurred from the development of instrumental innovations. The latter could be determined as the main particularity and functional characteristic of the political science.
  Доклад
 methodology, survey, research, political science, academic discipline.


Хуманитарни науки Философия
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities Philosophy
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14601
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/