Към методологическата дискусия на политологията. Сб. "20 години Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Съст. В. Бузов, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 230-262. ISBN - 978-619-208-097-6, COBISS.BG-ID - 1284626660


Русева, Мая (2017) Към методологическата дискусия на политологията. Сб. "20 години Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Съст. В. Бузов, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 230-262. ISBN - 978-619-208-097-6, COBISS.BG-ID - 1284626660


 Студията представя източниците и равнищата на методологическа проблемност в политологичното познание. Систематизира функционалното многообразие в смисловата и познавателна натовареност на понятието „научна теория” в контекста на науката за политиката. На това основание откроява присъщи специфики и тенденции в научното развитие. Изследва разнообразието от модели на теоретизация в познавателния дискурс на политологията, организирани в опозицията методология – изследователски модел.
  Студия
 политология, изследване, теория, методология, модел


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14599
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/