Политологичните изследвания. Методология и теория. Велико Търново: Faber, 2015, 472 с. ISBN 978-619-00-0365-6, COBISS.BG-ID 1274711012.


Русева, Мая (2015) Политологичните изследвания. Методология и теория. Велико Търново: Faber, 2015, 472 с. ISBN 978-619-00-0365-6, COBISS.BG-ID 1274711012.


 Монографията формализира и конкретизира проблемни методологически равнища. В първа глава се изясняват основни понятия, представени от по-общите към конкретните, от общометодологическите към частнонаучните. Във втора глава се поставя методологическият въпрос за научната прецизност на политологичното изследване. Разглежда се проблемът за научните стандарти, които придържат изследователския процес към свойствената му прецизност. Трета глава поставя методологическия въпрос за коректността на политологичното изследване. Разглежда се проблемът за критериите за релевантност на научния резултат, гарантиращи неговата научна стойност..
  Монография
 политологично познание, проблемност, теория, методология, методика


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14598
 Мая Русева

1. Иванка Мавродиева, Йовка Тишева. От реферата до магистърската теза: Академично писане за студенти. – София: БГ Учебник Прес, 2016, с. 170. ISBN 9786191870158, COBISS.BG-ID 1280530660.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/