Специфика на личната охрана в частната охранителна практика. Сб. Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите.Т. 3. Съст. В. Бузов, Велико Търново: Ивис, 2016, с. 326-335. ISBN 978-619-205-023-8, COBISS.BG-ID 1286182628.


Русева, Мая (2016) Специфика на личната охрана в частната охранителна практика. Сб. Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите.Т. 3. Съст. В. Бузов, Велико Търново: Ивис, 2016, с. 326-335. ISBN 978-619-205-023-8, COBISS.BG-ID 1286182628.


 Представени са различни аспекти на темата - възникване, развитие, функции и форми на личната охрана. Коментиран е водещият световен опит в организирането и реализацията на този тип дейност. Очертана е същността и особеностите й. Акцентът е върху рационалните елементи на дейността, гарантиращи механизми за контрол и управление на кризи, както и върху организационните й аспекти. Разграничени са типовете опасност и мястото на анализа на риска в изграждането на концепция за индивидуално адаптирана охрана. Предложен е аналитично-оценъчен модел за анализ на риска, гарантиращ добра стратегическа и оперативно-тактически обоснована практика. Субординирани са: типове опасност - видове дейности, съотносими с тях - техники за контрол.
  Доклад
 лична охрана, анализ на риска, управление на кризи


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14597
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/