Охрана със сигнално-охранителна техника. Проблеми пред сигурността и възможни решения. Сб. Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите.Т. 3. Съст. В. Бузов, Велико Търново: Ивис, 2016, с. 317-325, COBISS.BG-ID 1286176484. ISBN 978-619-205-023-8


Русева, Мая (2016) Охрана със сигнално-охранителна техника. Проблеми пред сигурността и възможни решения. Сб. Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите.Т. 3. Съст. В. Бузов, Велико Търново: Ивис, 2016, с. 317-325, COBISS.BG-ID 1286176484. ISBN 978-619-205-023-8


 Представени са актуалните тенденции в променящата се архитектура на сигурността в Европа и специфики на българския частен охранителен сектор днес. Очертани са водещи принципи и възможности за хармонизиране с европейските практики и стандарти. Разгледани са спецификите, предимствата и ограниченията на охраната със СОТ. Описани са компонентите на системата, организацията и характера на дейностите. Подробно се коментира необходимостта от оптимизиране на правната регулация на този тип охрана. Предлагат се конкретни решения и комплекс от мерки за повишаване на качеството.
  Доклад
 сигурност, надеждност, охрана, проблеми, решения, регулация


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14596
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/