Политическата модернизация - демократични модели и механизми. Сб. доклади от Годишната национална конференция на Българската асоциация по политически науки. Предизвикателства пред представителната демокрация в България. Велико Търново: Европейски информационен център, 2016, с. 69-81. ISBN 978-954-9469-13-4, COBISS.BG-ID 1287539684.


Русева, Мая (2016) Политическата модернизация - демократични модели и механизми. Сб. доклади от Годишната национална конференция на Българската асоциация по политически науки. Предизвикателства пред представителната демокрация в България. Велико Търново: Европейски информационен център, 2016, с. 69-81. ISBN 978-954-9469-13-4, COBISS.BG-ID 1287539684.


 Статията се спира по-подробно на трите вълни в изследванията на модернизацията. Модернизацията в политическата сфера е разгледана в единство със социалните, стопанските, културни и духовни преобразувания. Акцентът е върху последната вълна на модернизация, популярна като Учение за нео-модернизацията. Сред основните направления в неговите рамки е отделено специално внимание на Теорията за втората модернизация на He Chuanqi. Представени са нейните елементи и динамика. Изграден е модел на пътна карта, конструиран по концепцията за нелинейния процес на човешката цивилизация на Chuanqi.
  Статия
 модернизация, цивилизация, демокрация, модели, мепанизми


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14595
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/