Теория и методология на политологичните изследвания. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, 472 с. ISBN 978-619-208-090-7, COBISS.BG-ID 1278817252.


Русева, Мая (2017) Теория и методология на политологичните изследвания. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, 472 с. ISBN 978-619-208-090-7, COBISS.BG-ID 1278817252.


 Монографията е проблемно проучване и представяне на политологичните изследвания от съдържателна, структурна и функционална гледна точка. Текстът е изграден от концептуализираща първа част и две изследователски глави, като е следван аналитичен модел. Представени са основни методологически понятия и са изведени тенденции. На тази основа са очертани познавателни проблеми, обособени в два основни аспекта – на познавателния процес и познавателното поле на политологията. В изследването са ползвани разнообразни изследователски подходи: процесуален и феноменологичен, сравнителен и хронологичен, културно-критичен. Съхранена е класическата интегрална характеристика на политологичните изследвания, като са очертани предметно-индивидуализиращите особености и динамични специфики. Смислови акценти, които обединяват отделните части са: - генезисът на специализирания политологичен интерес в присъщия му контекст и познавателна ситуация; - особеностите на предметността и нейното влияние върху начините на познание и критериите за тяхната ефективност; - методологическото разнообразие и релативизъм.
  Монография
 политологични изследвания, методология, теория, изследователски методи, моделиране


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14594
 Мая Русева

2. Атанас Дерменджиев. Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и), (с)мисли. Велико Търново: ИВИС, 2018, с. 12, с.16.. ISBN 978-619-205-091-7

1. Когато методологията и теорията се представят експертно или за доц. Мая Русева и книгата й „Политологичните изследвания. Методология и теория“. Рецензия на проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева. – Онлайн справочник по реторика , 2017, 16.Декември

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/