Производственията роман в българската литература - лаборатория на жанра (50-70-те години на ХХ век)


Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Производственията роман в българската литература - лаборатория на жанра (50-70-те години на ХХ век) Велико Търново


 Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Българска литература" - 05. 04. 02.
  Дисертация
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  14544
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/