Използване на отворени образователни ресурси в обучението по алгоритми и структури от данни


Бакоев, Валентин (2016) Използване на отворени образователни ресурси в обучението по алгоритми и структури от данни ІX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016, Пловдив, май, 2016, стр. 179-184. ISSN: 1314-0752 http://hdl.handle.net/10525/2745


 Авторите споделят своя опит в използването на отворени образователни ресурси в обучението по алгоритми и структури от данни.
  Доклад
 алгоритми, структури от данни, обучение


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14436
 Валентин Бакоев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/