Атанасова 2016: Вежливостта в учебен дискурс. // Белчева, В., Станчев, Св. (ред.) "Език, култура и лингводидактика". Велико Търново: Ивис 2016, стр. 29 - 35


Атанасова-Дивитакова, Светлана (2016) Атанасова 2016: Вежливостта в учебен дискурс. // Белчева, В., Станчев, Св. (ред.) "Език, култура и лингводидактика". Велико Търново: Ивис 2016, стр. 29 - 35


 Учтивостта е универсална категория в човешкото общуване, но в различните общества и при различни ситуации, абстрактният модел на учтивост придобива културно-специфични и групово-специфични характеристики. Тук твърдим, че в учебен дискурс факторът "възраст" е определящ при избора на стратегия за вежливо поведение в учебна среда.
  Статия
 Вежливост, стратегии, лице, променливи.
 Издадено
  14065
 Светлана Атанасова-Дивитакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/