Атанасова 2016: Индикаторите за лице в трансдисциплинарна перспектива: средства за изграждане и показатели за тълкуване на значението на речевите актове.// Меса, Д и др. (ред.) Нов Български Университет, Департамент "Романистика и Германистика", Годишник том 2, 2016, ISSN 1313-7875, http://ebox.nbu.bg/rng16/lessons.php.htm


Атанасова-Дивитакова, Светлана (2016) Атанасова 2016: Индикаторите за лице в трансдисциплинарна перспектива: средства за изграждане и показатели за тълкуване на значението на речевите актове.// Меса, Д и др. (ред.) Нов Български Университет, Департамент "Романистика и Германистика", Годишник том 2, 2016, ISSN 1313-7875, http://ebox.nbu.bg/rng16/lessons.php.htm


 Статията разглежда ролята на индикаторите за лице при изграждането на речевите актове. Индикаторите за лице се възприемат като социолингвистични променливи, вариращи в индивидуалните изказвания на говорещия. Така, те се явяват индексикални знаци, които улесняват тълкуването на значението.
  Статия
 индикатори за лице, индексикални знаци, речеви актове.
 Издадено
  14045
 Светлана Атанасова-Дивитакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/