Техника и технология на средновековните стенописи от ХІІ век в църквата “Св. арх. Михаил”, гр. Рила.


Прашкова, Миглена (2006) Техника и технология на средновековните стенописи от ХІІ век в църквата “Св. арх. Михаил”, гр. Рила. В: Любен Прашков – реставратор и изкуствовед, ВТУ, ISBN 10:954-524-514x, 13:978-954-524-514-5, COBISS.BG-ID 1242737892, С., 2006, 244–248, съставител и редактор на сборника


 Представени са изследванията за анализ на вложените материали при изпълнението на средновековните стенописи в гробищната църква в гр. Рила. Направени са изводи за материалите и техниката на изпълнение на живописта.
  Доклад
 църква "Св. арх. Михаил", Рила, реставрация, пигменти, свързватели, мазилков грунд, техника и технология на изпълнение
 Издадено
  13905
 Миглена Прашкова

3. Попова, Е. Още за стенописите от XIX век в църквата "Св. арх. Михаил", град Рила. – Проблеми на изкуството, бр. 4, 32–42, ISSN 0032-9371, COBISS.BG-ID - 1119667172, с. 41. (1 цитиране)

2. Попова, Е. Църква „Св. арх. Михаил” в гр. Рила. Корпус на стенописите от първата половина на XIX век в България. БАН, ISBN 978-054-8594-73-8, COBISS.BG-ID 1287225316, С., 2018, с. 140, бел. 10, с. 859. (2 цитирания)

1. Домозетски, Л. Средновековната стенна живопис в църквата „Св. архангел Михаил” в град Рила. – В: Bulgaria Mediaevalis, 7, ISSN 1314-2941, COBISS.BG-ID - 1239848164, 2016, с. 73, бел. 5, с. 77, бел. 20, с. 88, бел. 67, бел. 68. (4 цитирания)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/