Die Beziehungen Mensch - Sprache - Natur aus der Sicht der Ökolinguistik. - В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучание по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците. 15 - 17 май 2001г. Ред. Б. Борисова et al. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" 2003, с. 42-49. ISBN 954-524-377 5 COBISS.BG-ID 1041660900


Иванова, Людмила (2003) Die Beziehungen Mensch - Sprache - Natur aus der Sicht der Ökolinguistik. - В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучание по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците. 15 - 17 май 2001г. Ред. Б. Борисова et al. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" 2003, с. 42-49. ISBN 954-524-377 5 COBISS.BG-ID 1041660900 Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучание по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците. В.Търново: УИ "Св. св. Кирил и методий" ISBN 954-524-377 5 с. 42-49


 Статията се спира върху антропоцентризма в човешкия език в контекста на интердисциплинарното направление еколингвистика.
  Доклад
 еколингвистика, антропоцентризъм, дистанциране, евфемизми
 Издадено
  13889
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/