Tourismustext und kulturelle Verstaendigung. Сб. от научна конференция „Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jahrhundert. Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век, Шумен, 8-10 декември 2010 г. Ред. А. Димова et al. В. Търново: Фабер, 2012, с. 209-219. ISBN 978-954-400-637-2 COBISS.BG-ID 1246463716


Иванова, Людмила (2012) Tourismustext und kulturelle Verstaendigung. Сб. от научна конференция „Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jahrhundert. Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век, Шумен, 8-10 декември 2010 г. Ред. А. Димова et al. В. Търново: Фабер, 2012, с. 209-219. ISBN 978-954-400-637-2 COBISS.BG-ID 1246463716 В. Търново:Фабер


 В центъра на вниманието в тази публикация стои текстът в сферата на туризма като един от инструментите за културно разбирателство. Едва ли има друга сфера с такава плътност на културноспецифична информация. Причината за това може да се потърси в желанието на преситения от информация съвременен турист да преживее и види нещо ново, на което откликва авторът на текста. Предпочитаните теми в разглежданата група текстове са: материални представители на културата, исторически данни, празници, обичаи и ритуали, езикови игри. Част от културната специфика, съдържаща се в текста, може да остане обаче неразбрана от читателите на преводния текст. Подобна опасност съществува напр. при цитати от непознати за новите читатели личности, от недоказани твърдения, от сравнения, езикови игри, известен етноцентризъм, неотчитане на спецификите на новия адресат. За да се осъществи наистина безпроблемно комуникацията чрез туристическите текстове е необходимо по-голямо внимание при създаване на оригинала, отчитане на спецификата и степента на информираност на целевата група при превода. Определени изводи могат да се направят и по отношение на обучението на преводачи: наред с развитие на езиковата компетентност трябва да се развива и умението за създаване на текст, наред с усвояването на знания относно културата на целевата общност трябва да се развива усет за откриване на видимите и невидимите културноспецифични компоненти в текста, лоялността към авторовия текст не бива да изключва критичното отношение към оригинала.
  Доклад
 културна специфика, превод, комуникация


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13886
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/