Das grammatische Geschlecht der Substantive. In: Wort und Grammatik. Festschrift für Pavel Petkov anlässlich seiner Emeritierung. ( = Germanistische Linguistik 171-172). Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag. 2003. Ed. by A. Dimova et al. S. 69 – 85. ISBN ISBN 3-487-11964-1


Иванова, Людмила (2003) Das grammatische Geschlecht der Substantive. In: Wort und Grammatik. Festschrift für Pavel Petkov anlässlich seiner Emeritierung. ( = Germanistische Linguistik 171-172). Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag. 2003. Ed. by A. Dimova et al. S. 69 – 85. ISBN ISBN 3-487-11964-1 A.Dimova, H.E.Wiegand (Hg.), Wort und Grammatik. Germanistische Linguistik. 171-172. Herausgegeben vom Forschungsinstitut für deutsche Sprache. Deutscher Sprachatlas. Marburg/Lahn, Hildesheim-Zürich-New York:Georg Olms Verlag, 2003.


 Статията разглежда проблемите на рода в немски език, неговите особености (автономност, задължителен характер, неизменяемост в рамките на лексемата) и функциите му в езиковата система (класифицираща функция и база за формообразуване), както и ролята на рода в текста. Внимание е отделено и на представянето на рода в германистичното езикознание.
  Статия
 род на имената, функции


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13652
 Людмила Иванова

1. Емилия Башева, Лилия Бурова. Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част: 1980-2005 г. – Съпоставително езикознание, XLI (1), 2016, с. 117-144 ISSN 0204-8701 цит. с. 134

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/