Моделирането като изследователска задача в аспекта качество на обучението по дисциплината „Училищен курс Човек – природа“


Ангелова, Светлана (2016) Моделирането като изследователска задача в аспекта качество на обучението по дисциплината „Училищен курс Човек – природа“ Сб. „Международна научна конференция Педагогическото образование – традиции и съвременност, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Ред. Р. Христова – Коцева. В. Търново: I & B, 2016, с. 1-6 [CD]. ISBN: 978-7281-01-9, COBISS.BG-ID - 1288420836


 Докладът представя моделирането като изследователска задача в аспектите на релацията „моделиране – модел – качество на обучението по дисциплината „Училищен курс човек – природа“. Изследователската задача за моделиране на обекти, процеси, явления конкретизира в методически срез природонаучната подготовка на студентите от 3 курс, бакалавърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“, във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филиал Враца. Защитава се разбирането, че спецификата на дисциплината изисква бъдещите начални учители да могат да формализират, абстрахират и последващо да интерпретират знание за структура, функция, поведение на обектите, а също и включването им в нови функционални отношения.
  Доклад
 modeling, model, quality, active learning, skills, textbook
 Издадено
  13019
 Светлана Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/