Някои аспекти на интеграция на технологиите в природонаучната подготовка на бъдещите начални учители


Ангелова, Светлана (2016) Някои аспекти на интеграция на технологиите в природонаучната подготовка на бъдещите начални учители Academic Journal “Management and Education”, 2016, XII (3), с. 85-90. Print ISSN 1312-6121 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing] COBISS.BG-ID - 1122054372


 Статията представя природонаучното (предметното), педагогическото и технологичното знание като императив, който ще „трасира“ пътя към ефективните педагогически решения на бъдещия учител в природонаучната област. Фокусът на природонаучната подготовка на студентите се поставя върху интегрирането на технологиите, с цел използване на техните възможности. Изборът и приложението на специфични технологични инструменти при разработването на курсовете – хипертекст, анимации и симулации, се осъществява, съобразно спецификата на природонаучната и педагогическа подготовка на студентите. Измеренията на инструментите се търсят във визуализацията на природни обекти, процеси, явления, зависимости, отношения, връзки.
  Статия
 technological knowledge, natural scientific knowledge, pedagogical knowledge, integration, primary school
 Издадено
  13018
 Светлана Ангелова

2. Цитиранe на стр. 28 в: Тополска, Е. Нормативен модел на професионално-педагогическата подготовка на студенти бакалаври за преподаване на български език в условия на детска градина. Рецензенти В. Кутева – Цветкова, И. Петкова, Ред. М. Михова, Е. Тополска, Св. Ангелова, Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, 24-42. ISBN 978-619-208-140-9, COBISS.BG-ID – 1288324068

1. Цитиране на с. 415 в: 2.1. Тopolska, E. Professional-pedagogical Preparation of Students – Future Children's Teachers for Work with Children with Special Educational Needs (comparative research). KNOWLEDGE International Journal Scientific papers, Eds by R. Dimitrovski SKOPJE: INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 2017, 20 (1), pp.413-418. ISSN 1857-923X for e – version, ISSN 2545-4439 for printed version GIF (2016) = 1.322

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/