Университетското образование по география и развитието на интелектуалните възможности на студентите.


Дерменджиева, Стела (1991) Университетското образование по география и развитието на интелектуалните възможности на студентите. Сб. от научна конференция "Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ". Силистра, 18-19 май 1991. Ред. В. Куков. Шумен: Хелиос, 1991, с. 62-66.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12728
 Стела Дерменджиева

1. Димитрова, Б. Теоретико-методологичен анализ на образователния процес по география и компетентността на учителя, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, ФШ- 16 4-0013/29.03.2016

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/