Икономгеографското съдържание на някои учебници по география в миналото.


Дерменджиева, Стела (1991) Икономгеографското съдържание на някои учебници по география в миналото. Обучението по география, 1992, № 2, с. 28-32. ISSN 0204-6849


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12725
 Стела Дерменджиева

1. Драганова, Т. Алгоритъм/правило за характеризиране на селище в учебното съдържание по география и икономика. - В: Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков. В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, с.259-282 ISBN 978-619-208-234-5 Цит. на с. 263; 282

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/