Интернет като инструмент за подпомагане на превода. Върху примери от български и от полски език


Бонова, Станка (2016) Интернет като инструмент за подпомагане на превода. Върху примери от български и от полски език Проглас, кн. 2, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, ISSN 0861-7902, с. 431-444, COBISS.BG-ID - 1284821988


 Статията представя някои основни механизми за използването на интернет като инструмент за подпомагане на превода. Анализирани са предимствата и недостатъците на тези механизми с оглед на приложимостта им в практиката на съвременните преводачи. Възможностите на интернет подпомагането са представени в съпоставка с особеностите на компютърно подпомагания превод и са окачествени като неразривна част от професионалната преводаческа дейност, свързана с информационния бум, процесите на глобализация и специализирането на софтуерните продукти. Изследването на тази прагматичната страна на въпроса за превода е мотивирано от стремеж към обективност и от желание обучаващите се и начинаещи преводачи да получат възможност за пряк достъп до предшестващия ги опит на правилно използване на инструментариума, подпомагащ превода. Примерите илюстриращи явленията са на български и на полски език
  Статия
 компютърно подпомаган превод, интернет, инструмент за подпомагане на превода, еквивалентност, адекватност, преводач


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12557
 Станка Бонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/