Пацифизмът, „Америка Фърст“ и участието на САЩ във Втората световна война. Pacifism, “America First” and the US Participation in the Second World War.


Александрова, Силвия (2016) Пацифизмът, „Америка Фърст“ и участието на САЩ във Втората световна война. Pacifism, “America First” and the US Participation in the Second World War. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. IX. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 85-93, [Електронен ресурс] ISBN 978-619-208-066-2 (CD)


 Статията изследва темата за пацифизма, изолационизма, антивоенното движение и движението за ненамеса в САЩ между световните войни. Обясняват се причините за ръста на пацифисткото движение и антивоенния активизъм в Америка след Голямата война. Обръща се внимание на ролята на Джанет Ранкин и нейното противопоставяне на участието на САЩ както в Първата, така и във Втората световна война. Проследяват се усилията на членовете на комитета “America First” да задържат страната извън разрастващия се втори глобален военен конфликт и причините за неуспеха на тези усилия. The paper deals with the topic of the pacifism, isolationism, anti-war movement and non-interventionism in the USA between the world wars. It explains the reasons for the growth of the pacifist movement and the antiwar activism after the Great War. Also discussed are Jeannette Rankin and her objection to the USA participation both in the First and the Second World War, as well as the “America First” Committee and its effort to keep the USA from engaging in the Second World War.
  Статия
 САЩ, Първа световна война, пацифизъм, антивоенно движение в САЩ; USA, First World War, Second World War, pacifism, anti-war movement, Jeannette Rankin , Veterans of Future Wars, “America First” Committee.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  12468
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/