Китай и Първата световна война. China and the First World War.


Александрова, Силвия (2016) Китай и Първата световна война. China and the First World War. 100 години от началото на Първата световна война: Сборник доклади от юбилейната кръгла маса, 27 ноември 2014. (Съставител и редактор С. Александрова). Велико Търново:Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 41-56, [Електронен ресурс] ISBN 978-619-208-053-2 (CD), COBISS-BG.ID 1279832804


 Статията отразява темата за участието на Китай в Първата световна война - причините за влизането на страната в световния конфликт; отношенията между Китай и Япония, от една страна, и между Китай и останалите световни сили, от друга, по време и непосредствено след войната; Шандунският въпрос в работата на Парижката мирна конференция през 1919 г. и ефектите на взетите от миротворците решения върху вътрешната ситуация в Китай и международните отношения в региона в следващите години. The paper deals with the topic of China and the First World War - the reasons for the Republic of China’s participation in the global war; the relations between China and Japan, on the one hand, and China and the other Great Powers, on the other hand, during and immediately after the Great War; the Shandong question at the Paris Peace Conference in 1919 and the effects the peacemakers’ decisions had on the domestic and international situation in China and its future.
  Статия
 Република Китай, първа световна война, Юен Шъкай, Япония, „21 искания“ към Китай, Дуан Цижуй, Парижка мирна конференция, Шандунски въпрос, движение „4-ти май“; Republic of China, First World War, Japan, Yuan Shikai, New Army, Beiyang Army, 21 Demands, Duan Qirui, Paris Peace Conference, Shandong question, 4th of May Movement


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  12467
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/