Нормативно осигуряване на здравното образование в училище – възможности и перспективи


Ангелова, Светлана (2016) Нормативно осигуряване на здравното образование в училище – възможности и перспективи Science & Technologies, 2016, VI (8), с. 21-27. Online ISSN 1314-4111, ID № 2598


 Статията представя здравното образование в аспектите на неговото нормативно осигуряване в средното училище. Аргументира се потребността от въвеждането на стандарти за здравно образование, предвид необходимостта от единство в планирането, организацията и управлението му. Акцент се поставя върху системата от изисквания, предявени към равнището на очакваните резултати от обучението, в края на съответната образователна степен. Здравното образование се анализира в смисъла на екологичната образованост на учениците, на база преките и опосредствани отношения между здравето на човека и неговата среда. На ниво „стандарт“ се привеждат примери за илюстрация на интеграцията на здравното образование в различните културно-образователни области.
  Статия
 health education, Standards for learning content, knowledge, skill
 Издадено
  11384
 Светлана Ангелова

2. Цитиране на стр..... в: Йорданова, Б. Училищна хигиена. Здравно образование и възпитание. Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. ISBN: 978-954-07-4944-0

1. Цитиране на стр. 425 в: Йорданова, Б.Ролята на учителя за формиране здравословен стил на живот в начална училищна възраст. Сб. „130 години Университетска педагогика“, Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, ноември 2018. Ред. Я. Мерджанова и др., София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018, с. 419-425. ISBN: 978-954-013930-2, COBISS.BG-ID – 1290331876

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/