Качеството на природонаучната подготовка на бъдещи начални учители през призмата на SWOT-анализа


Ангелова, Светлана (2016) Качеството на природонаучната подготовка на бъдещи начални учители през призмата на SWOT-анализа Academic Journal „Management and Education”, 2016, XII (3), с. 78-84. Print ISSN 1312-6121 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing] COBISS.BG-ID - 1122054372


 Докладът представя проблема „качество на природонаучната подготовка“ на студенти от бакалавърски програми „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Предучилищна и начална училищна педагогика с чужд език“. Прилагат се критерии за оценяване качеството на обучение на ниво учебен курс / програма, предложени от Р. Пейчева – Форсайт, съобразно използването на технологии в обучението: цели и очаквани резултати, учебно съдържание на курса, качество на преподаване и учене в курса, ресурсна обезпеченост, подкрепа на студентите за постижения в обучението. Курсовете, към които се отнасят критериите са: „Човекът и природата“, „Екологично възпитание“ и „Природознание“. За определяне стратегиите за качество на природонаучната подготовка на студентите, чрез използване на технологии в обучението, се използва инструментът за анализ SWOT – технологичната подготовка на студентите се тълкува като елемент на цялостната им подготовка във всеки от курсовете.
  Статия
 quality, SWOT analysis, natural scientific training, technology, competences, primary school
 Издадено
  11383
 Светлана Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/