Готите в българските земи. С., „Борина”, 2021 (в съавторство с П. Владкова)


Павлов, Пламен (2021) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2021 (в съавторство с П. Владкова) София


 Произход и история на готите. Готските "вълни" на юг от Дунав и ролята на този германски народ в историята на Византия, Италия, Испания, както и неговото археологическо и културно наследството по българските земи.
  Книга
 готи, Византия, хуни, Теодерих Амал, Теодерих Страбон, Готско кралство, Юстиниан Велики


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Под печат
  11345
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/