Социална опора на Либералната (радославистка) партия


Палангурски, Милко (1991) Социална опора на Либералната (радославистка) партия Исторически преглед, 1991, 11, с. 73-86.


 Социален състав и структура на Либералната партия.
  Статия
 Партиен елит, професионален състав, образователен статус, стопански статус
 Издадено
  11231
 Милко Палангурски

9. Миколенко, Д. В. СтрастI за Стамболовшм: болгарське державотворення у 1895-1920 роках: ХаркIв,ХНУ IменI В.Н.КаразIна, 2017 ISBN 978-966-285-450-3,, 804 с. цит. на с.888.

10. Саздов, Димитър, Изграждане на многопартийната система в България (1879-1919); В:Интердисциплинарни изследвания. Юбилеен сборник посвете на проф.д.р Георги Янков, заслужил професор на УНСС, С.,1917,Издателски комплекс УНСС,СISBN 978-954-644-970-2, с. 178

8. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.598.

6. Миколенко Д. В. Правоцентристькi партii у системi влади Князiства Болгарii /кiнець ХІХ – початок ХХ ст./,Харкiв, 2008. ,ISBN 978-966-623-508-4, с.38,42,80..

7. Саздов, Димитър. Социална политика в законодателството на демократична България /1880-1912 г./, С., УИ Стопанство, 2008, ISBN 978-954-494-930-3, с.582.

4. Mikolenko D.V.CENTER-RIGHT PARTIES IN THE POLITICAL SYSTEM IN BULGARIA (1899-1908); Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. Харьков, 2007.

5. Георгиев, Бисер. Промените в социалната структура на Либералната (радославистка) партия края на ХІХ и началото на ХХ век, Историкии, Шумен, т.2, 2007. 285-302. , Научни изследвания в чест на доцент д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина. ISBN 978-954-577-495-9, с.285, 292,293.

2. Георгиев, Бисер. Либералната (радославистка) партия в България (1886-1899). С.,2001, с. 63.

3. Георгиев, Бисер. Социална характеристика на Либералната (радославистка) партия през ХІХ и началото на ХХ век, История, 2001, ISSN 0861-3170, с. 53.

1. Златев, Любомир, Политическият живот в Русе /1879-1900 г./, Русе, Авангард принт, 1998, ISBN 954-8339-04-8, с.234

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/