Опит за промишлено райониране на Румъния.


Дерменджиев, Атанас (1991) Опит за промишлено райониране на Румъния. Изв. На БГД, т. ХХХ. -София: УИ "Св. Кл. Охридски", с. 89-99. ISSN 03-755-92-4


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10878
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/