Разглеждане и решаване на граждански дела в разумен срок


Борисов, Борислав (2016) Разглеждане и решаване на граждански дела в разумен срок В:Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново, Фабер, 2016, с. 222 - 242, ISBN 978-619-208-072-3, COBISS.BG-ID - 1279817444, съст. доц. д-р Павел Атанасов Сарафов, ас. д-р Борислав Спиридонов Борисов.


 This article is intended to be done an analysis of the principal requirement for considering and deciding civil cases in a reasonable time in the Bulgarian civil procedure. Its manifestations and its guarantees for adhering are displayed as examples of the case law, and also is done a critical analysis of some of the guarantees in the Bulgarian legislation. The author of this report assumes that overcoming of the slow civil justice could be done with more widespread adoption of alternative methods for resolving disputes, establishing of shorter procedural deadlines and e – justice.
  Статия
 justice, reasonable time, civil cases civil procedure, e – justice, alternative dispute resolution methods


Социални, стопански и правни науки Право
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  10760
 Борислав Борисов

2. Цит. Чакърова - Димитрова, Из. По въпроса необходимо ли е създаване на глава "Бързо производство" в АПК. В: Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти", 29.11.2019 г., Изд. Фабер, 2020, ред. колегия: доц. д-р Янка Тянкова, проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д.ю.н. Георги Митов, проф. дн Вихрен Бузов, доц. д-р Венета Христова, доц. д-р Гергана Георгиева и гл. ас. д-р Десислава Давидкова, цит. на 144 с.

1. Цитирано В: Димитрова-Чакърова, Изабела. Разумният срок в административния процес. Велико Търново, Фабер, 2017, ISBN 978-619-00-0691-6, COBISS.BG-ID - 1283929316, стр. 113.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/