Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук


Трифонов, Тихомир (1991) Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук Академия Наук УССР, Киев


 Разработен е методът на частичните области, като са включени редица аспекти, свързани с локализиране на сингулярностите на решенията в околността на ъгловите точки на повърхностите на излъчвателите. На тази основа са предложени и реализирани методи за подобряване на сходимостта на численото решаване на линейни системи алгебрични уравнения от безкраен ред,към които е сведено решението на задачите. Описани са конкретни алгоритми и реализацията им на конкретни типове електронно-изчислителни машини.
  Дисертация
 -


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  1035
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/