Публикации Катедра "Славистика" / Department of Slavonic Studies


Александрова, Стелиана (2016) ABC fleksji polskiej. Ćwiczenia, (съавторка: Виргиния Мирославска) - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016

Александрова, Стелиана (2016) Z problematyki przekładu dokumentacji firmowej w nauczaniu języka bułgarskiego i polskiego jako obcego // „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 23 Łódź

Александрова, Стелиана (2016) Артур Галковски. Визитата на Умберто Еко в Лодзкия университет: репортаж от фестивала „Лабиринтът на знаците 2015“. Литературен вестник, бр. 17-18, 27.04.-10.05.2016 , стр. 9, ISSN: 1310-9561

Александрова, Стелиана (2016) Проблематика на стихосложението при преводната рецепция на поезията на Леополд Стаф. // Проглас, кн. 2, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, с. 408-418, ISSN 0861-7902,

Александрова, Стелиана (2015) Преводна рецепция на поезията на Болеслав Лешмян в България. // Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, nr 4/2015, str. 49-54, e-ISSN: 2449-8297

Александрова, Стелиана (2014) Милош Беджицки. Кратък полъх; Нови серии Тимбукту; Юни е; Докосване. // Любов не е думата. Антология на полски поетеси и поети, дебютирали след 1989 година, „Жанет 45”, София, 2014 г, стр. 79-87, ISBN: 978-619-187-041-8

Александрова, Стелиана (2014) Яцек Антчак. Свобода. Литературен вестник, бр. 19, 21-27.05.2014 , стр. 26-27. ISSN: 1310-9561

Александрова, Стелиана (2013) Steliana Dankova. Nauczanie języka polskiego na uniwersytecie w Wielkim Tyrnowie. // Postscriptum polonistyczne, 2013* 2 (12). Katowice, str. 321-328. ISSN 1898-1593

Александрова, Стелиана (2013) Агнешка Внук. Поемата „Където слънцето изгрява и гдето залязва” на Чеслав Милош спрямо жанровата традиция на Романтизма. // Международна конференция „Нобеловата награда за литература – мост между културите”. 1-3 декември 2011 г. Велико Търново, „ИВИС”, Велико Търново 2013 г., стр. 140-150. ISBN: 978-954-2968-48-1

Александрова, Стелиана (2013) Виргиния Мирославска. Формата на сказуемото като показател за езикова вежливост в българския и полския език. // сп. Проглас, кн. II, 2013 г., Велико Търново, стр. 129-135. ISSN: 0861-7902

Александрова, Стелиана (2013) Вислава Шимборска. На 16 май 1973 година. // Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора” 2012/2013, бр. 12, Велико Търново, 2013 г., стр. 369-370. ISSN: 1311-0209

Александрова, Стелиана (2013) Жанета Налевайк. От локалното към мултикултурното. Връзки между поезията, литературната рефлексия на Чеслав Милош и традицията на хайку. // Международна конференция „Нобеловата награда за литература – мост между културите”. 1-3 декември 2011 г. Велико Търново, „ИВИС”, Велико Търново 2013 r., стр. 131-139. ISBN: 978-954-2968-48-1

Александрова, Стелиана (2013) Юлиан Тувим. Скерцо. // Литературен вестник, бр. 30-31, 2-8.10.2013 , стр. 1, ISSN: 1310-9561

Александрова, Стелиана (2005) Jeśli chcesz wiedzieć więcej (podręcznik języka polskiego), (съавторка: Мира Костова) Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005 г.

Бонджолов, Христо (2013) Homo Balcanicus – по време на криза и на границата с белия свят (Според Радое Доманович и Бранислав Нушич) Време и пространство в културата на българи и сърби/ Време и простор у култури Бугара и Срба. Варна: „Славена”, 236-246.

Бонджолов, Христо (2012) „Ход конем”. (Перевод с болгарского Христо Граматикова) Альманах „Под небом единым”. Хельсинки, выпуск 6 – 2012. С. 53-55.

Бонджолов, Христо (2012) История на южнославянските литератури [В съавторство с Ганчо Савов] Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Бонджолов, Христо (2012) Славянски етюди В. Търново: Издателство Faber

Бонджолов, Христо (2011) "Ход с коня" Алексей Филимонов. Люлякова стихия. Стихотворения. В. Търново: Издателство Faber

Бонджолов, Христо (2011) Homo balcanicus като homo ludens (Сатиричната картина на света в творчеството на Радое Доманович и Бранислав Нушич) В. Търново: Издателство Faber

Бонджолов, Христо (2011) Да ожениш стар ерген Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Николай Даскалов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Бонджолов, Христо (2011) Името като белег за разпознаване и различаване в романа на Димитър Талев „Железният светилник" Име у култури срба и бугара/Името в културата на сърби и българи. // Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2012. ISBN: 978-86-7379-242-2.

Бонджолов, Христо (2011) Ни град, ни село (Нишките повести на Стеван Сремац) Селото и градът в културата на българи и сърби. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 140-145.

Бонджолов, Христо (2010) Да пребродиш нечистата кръв (Романът на Бора Станкович “Нечиста кръв”) Годишњак Учитељског факултета у Врању (главни и одговорни уредник Сунчица Денић) . 2010, књ. 1. Врање: Учитељски факултет у Врању, 2010, 279-286. ISSN 1820-3396

Бонджолов, Христо (2010) Сънища за щастие (анализи на произведения от българската литература) В. Търново: Издателство „Фабер”

Бонджолов, Христо (2006) „Пътят назад към дома – сън за щастие” Традиционална естетска култура. Естетска димензиjа куће. Ниш, 2006. Стр. 27-34. ISBN 978-86-7025-424-4.

Бонджолов, Христо (2005) Грузинската сага В.Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий“

Бонджолов, Христо (2003) Homo balkanicus като homo ludens (Сатиричната картина на света в творчеството на Радое Доманович и Бранислав Нушич) В.Търново: издателство Faber

Бонджолов, Христо (2003) Текст и прототекст („Доктор Живаго” на Б. Л. Пастернак) В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Бонджолов, Христо (2001) Времето като дом и път в романа на Б. Л. Пастернак „Доктор Живаго“ Дом и път. Домът, пътуването и завръщането в литературата/ Ред. Н. Звезданов. В. Търново: Издателство "Естрея", 2001. С. 85–92. ISBN 954-777-001-2

Бонова, Станка (2018) Александра Намисло, Поляци, репресирани заради оказана от тях помощ на еврейското население – програма на Института за национална памет // сп. „История“, кн. 5, 2017 г. София, сп. „История“, кн. 5, 2017 г.

Бонова, Станка (2018) Анджей Франашек, Светлините на тази земя София, Литературен вестник, бр. 27, 2018, с. 38-40

Бонова, Станка (2018) Веслав Тайс, Правото на живот на детето: помощ и спасителна дейност по време на Втората световна война (1939-1945)

Бонова, Станка (2018) Катажина Вишинска, „Прозорливото дете“ – за биографията на Збигнев Херберт София, Литературен вестник, бр. 27, 2018, с. 16

Бонова, Станка (2018) Културата в консекутивния превод. Адресативни форми в преводите от български на полски език // Култура-памет-идентичност, Благоевград 2018, ISBN: 978-954-00-0156-2. Благоевград

Бонова, Станка (2018) Отзив за дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Мария Атанасова Чокани на тема Развой на жанровете на официално-деловия стил в българския и в полския език (автобиография, молба и пълномощно); научна област: 2. Хуманитарни науки професионално направление: 2.1. Филология научна специалност: Български език (Съвременен български език); 2018 г.

Бонова, Станка (2018) Стефан Хвин, Защо Бруно Шулц не иска да бъде еврейски писател (за „изтриването“ на еврейското в Санаториум „Клепсидра“ и Канелените магазини), Литературен вестник, бр. 38, 2017 г., с 26-27 София, Литературен вестник, бр. 38, 2017 г., с 26-27

Бонова, Станка (2017) „Българската граматика от полска гледна точка“, рецензия на Zarys gramatyki języka bułgarskiego, Zbigniew Rusek, Kraków 2014 София, списание "Език и литература"

Бонова, Станка (2017) Tłumacz przysięgły języka polskiego. Realia bułgarskie // Kongres polonistów 2016, Katowice Катовице

Бонова, Станка (2017) Александра Намисло, Поляци, репресирани заради оказана от тях помощ на еврейското население – програма на Института за национална памет София, сп. История, кн. 5/2017

Бонова, Станка (2017) Красотата в обръщенията към деца Велико Търново

Бонова, Станка (2017) Марек Пацукевич, Антропологичният дискурс в творчеството на Конрад София, Литературен вестник, бр. 18, 2017 г., с 30-31

Бонова, Станка (2017) Речев етикет и превод на документация. Върху материали от български и полски език // STUDIA PHILOLOGICA, 2017 / Том 36 / Брой 2, В. Търново, ISSN: 2534-9236 (Online) ISSN: 2534-918X (Print) Велико Търново

Бонова, Станка (2017) Фразематика и чуждоезиково обучение. (Върху материали от български и от полски език) Велико Търново

Бонова, Станка (2016) „В началото бяха релсите“ София, Литературен вестник бр. 16-17, 2016

Бонова, Станка (2016) Войчех Карпински, Победата на Гедройч София, Литературен вестник, бр. 35, с. 27

Бонова, Станка (2016) Ивона Хофман, Обединена Европа на страниците на „Култура“ София, Литературен вестник, бр. 35, 2016 г, с. 16

Бонова, Станка (2016) Интернет като инструмент за подпомагане на превода. Върху примери от български и от полски език Проглас, кн. 2, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, ISSN 0861-7902, с. 431

Бонова, Станка (2016) Помагало по специализиран превод. Превод на документация - български и полски език. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново 2016, ISBN 978-619-208-061-7

Бонова, Станка (2015) Ханна Кралл, Креслото Алманах за литература, наука и изкуство Света гора, Велико Търново, ISSN 1311-0209

Бонова, Станка (2014) Войчех Ягелски, Баши – доказателство за съществуването на Бог София, Литературен вестник, бр. 19, 2014 г, с. 25-27

Бонова, Станка (2014) Рецензия на Zarys gramatyki języka bułgarskiego, атор Zbigniew Rusek Krakow, Wydawnictwo Andrzej Nowosad ABC, ISBN978-83-938937-0-6

Бонова, Станка (2013) Błędy w użyciu przyimków polskich Postscriptum polonistyczne, 2(12) 2013, s. 311, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wydawnictwo Gnome, ISSN 1898-1593

Бонова, Станка (2013) Юлиан Тувим. „In vino Veritas” София, Литературен вестник, бр. 30-31, 2013 г, с. 14-15

Бонова, Станка (2012) Жанета Налевайк. „Литература-литературознание-философия. Проблеми на релацията, езиците, комуникацията Проглас, кн. 2, В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 0861-7902

Бонова, Станка (2010) Рецензия на учебно помагало Фонетични упражнения по полски език, В. Мирославска Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, ISBN 978-954-524-728-6

Бонова, Станка (2009) Фразеологични единици, свързани с християнството. Българско-полски паралели. В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-656-2

Бонова, Станка (2008) Български и полски фразеологични единици с компонент дявол Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. дфн Кети Анкова–Ничева) (Материали от III национална конференция с международно участие на Българското лексикографско дружество). АИ “Проф. Марин Дринов”, София 2008, 421 с.

Бонова, Станка (2008) Костеливият орех на превода. (Превод на устойчиви сравнения в обучението на студентите по полски език) Славяните и Европа. Сборник с материали от Осми национални славистични четения, София 2008

Бонова, Станка (2006) Български и полски фразеологични единици, свързани с акта на вярата и с християнския етичен кодекс Проглас кн. 1, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново 2006, ISSN 0861 7902, с. 33

Бонова, Станка (2006) Фразеологични единици в българския и в полския език, свързани с християнството

Бонова, Станка (2004) Bóg wysoko, car daleko. Kilka uwag o kulturowych podstaw funkcjonowania tego frazeologizmu w języku bułgarskim Etnolingwistyka 16, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ISSN 0860-8032, с. 305

Бонова, Станка (2004) На всяка манджа меродия. Трапезата в културата на българи и сърби, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, ISBN 954-524-406-2, с. 113-122.

Бонова, Станка (2003) Езиков образ на извънезиковата реалност. Фразеологична интерпретация на света. Българистични проучвания, В. Търново, издателство Фабер, ISBN 954-775-281-2, 2003 г., с.247-256

Бонова, Станка (2002) Фразеологичният елемент от езиковия образ на българския поп Българистични проучвания, Фабер, В. Търново 2002 г, ISBN 954-775-130-1

Гаранчовска, Ленка (2018) Pieseň ako efektívny nástroj rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií v kontexte inovatívnej výučby cudzích jazykov (na príklade slovenčiny ako cudzieho jazyka). In: Romanoslavica. Simpozion – Pavel Josef Šafařík, 180 de ani de slavistică românească, 26. 11. 2017. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti.

Гаранчовска, Ленка (2017) Aplikácia učebných štýlov vo vyučovaní cudzích jazykov. In: Romanoslavica. Conferinţa internaţională Zilele culturilor slave la Bucureşti 23. – 24. septembrie 2016. Ed. A. Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. LIII, č. 1, 2017, s. 43 – 59. ISSN-L 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2016) Animované seriály pri výučbe a/alebo (samo)štúdiu slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: In Honorem Dagmar Maria Anoca. Ed.: A. Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, 2016, s. 173 – 186. ISBN 978606160755-6.

Гаранчовска, Ленка (2016) Dejiny slovenskej literatúry v Rumunsku. [Dagmar Mária Anoca: Slovenská literatúra v Rumunsku. 2. doplnené vydanie. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2010. 322 s. ISBN 978-973-107-060-5]. In: In Honorem Dagmar Maria Anoca. Ed.: A. Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, 2016, s. 571 – 573. ISBN 978606160755-6.

Гаранчовска, Ленка (2016) Nový rumunsko-český prekladový slovník. [Ionescu, Anca Irina. Dicționar român-ceh / Rumunsko-český slovník. 3. doplnené vydanie. Bukurešť: Editura Lider International 2015. 446 s. ISBN 978-973-629-359-7]. In: In Honorem Anca Irina Ionescu. Omagiu la 70 de primăveri. Ed.: Octavia Nedelcu. Bucureşti: Editura Lider Internaţional, 2016, s. 571 – 574. ISBN 978-973-629-359-7.

Гаранчовска, Ленка (2016) Životné jubileum Cornelia Barboricu. Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu, 2016, roč. IV, č. 6, s. 152 – 154. ISSN 1335-7786. (V skrátenej verzii bolo uverejnené aj: JEŽÓ GARANČOVSKÁ, Lenka. 2016. Jubileum Cornelia Barboricu. In: Literárny týždenník, 2016, roč. XXIX, č. 15 – 16, s. 15. ISSN 0862-5999.)

Гаранчовска, Ленка (2015) Antológia slovenskej dolnozemskej literatúry nielen pre študentov, ale aj pre širokú čitateľskú verejnosť. [Šenkár, Patrik. Slovenská dolnozemská literatúra (v teórii a praxi). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho 2015. 218 s. ISBN 978-80-8122-133-0]. In: Dolnozemský Slovák, roč. XX, č. 4, 2015, s. 40 – 41. ISSN 1454-5489.

Гаранчовска, Ленка (2015) Antroponymá v kontexte Slovákov v Rumunsku. In: 19. slovenská onomastická konferencia. Zborník referátov (Bratislava 28. – 30. 04. 2014). Ed. I. Valentová. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie, 2015, s. 177 – 185. ISBN 978-80-224-1426-5.

Гаранчовска, Ленка (2015) Obraz Ľudovíta Štúra v dnešnej spoločnosti. In: Romanoslavica. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. LI, č. 4, 2015, s. 125 – 135. ISSN 0557-272X

Гаранчовска, Ленка (2015) Slovenskí priekopníci masmediálneho priestoru v Rumunsku. In: V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom. Zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, 21. – 22. marca 2015 Nadlak. Ed.: I. M. Ambruš, P. Hlásnik a B. Unc. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2015, s. 85 – 96. ISBN 978-973-107-105-3.

Гаранчовска, Ленка (2015) Sounds, colours, tastes and odours in Slovak proverbs and sayings. In: Romanoslavica. Ed. C. Geambaşu a S. Paliga. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. LI, č. 1, 2015, s. 131 – 142. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2015) Testy zo slovenčiny ako cudzieho jazyka / Tests of Slovak as a Foreign Language. București: Editura Universității din București 2015. 150 s. ISBN 978-606-16-0624-5.

Гаранчовска, Ленка (2015) Tipy a triky pre prácu so slovnou zásobou v rámci výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí jazyk. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou (Bratislava 23. – 24. 11. 2015). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 146 – 157. ISBN 978-80-223-3983-4. Dokument je umiestnený na www stránke Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave: http://cdv.uniba.sk/fileadmin/cdv/UJOP/Konferencia_Slovencina_ako_cudzi_jazyk/Slovencina_ako_cudzi_jazyk.pdf

Гаранчовска, Ленка (2014) Didaktická hra vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Romanoslavica. Conferinţa internaţională dedicată aniversării a 70 de ani de predare a limbii slovace la Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 30-31 mai 2014. Ed. A: Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. L, č. 2, 2014, s. 163 – 174. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2014) Ghid de conversație român – slovac. București: Editura Universității din București 2014. 351 s. ISBN 978-606-16-0618-4.

Гаранчовска, Ленка (2014) Niekoľko poznámok o osobitostiach slovenčiny v Rumunsku. In: Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, 21. – 22. marca 2014 Nadlak. Ed.: I. M. Ambruš, P. Hlásnik a B. Unc. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2014, s. 243 – 250. ISBN 978-973-107-096-4.

Гаранчовска, Ленка (2014) O jazyku, literatúre a kultúre Slovákov v Rumunsku. [Anoca, D. M.: Slovacica miscellanea. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2012. 156 s. ISBN 978-973-107-081-0]. In: Literárny týždenník, roč. XXVII, 2014, č. 11-12, s. 15. ISSN 0862-5999.

Гаранчовска, Ленка (2014) Vysokoškolské skriptá zo slovenskej morfológie (nielen) pre prekladateľov a tlmočníkov. [Ladislav György: Kapitoly zo slovenskej morfológie pre prekladateľov a tlmočníkov. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB – Belianum, Filozofická fakulta UMB 2014. 110 s. ISBN 978-80-557-0759-4]. In: Romanoslavica. Conferinţa internaţională dedicată aniversării a 70 de ani de predare a limbii slovace la Universitatea din Bucureşti Bucureşti, 30-31 mai 2014. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. L, č. 2, 2014, s. 300 – 301. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2013) Antroponymá ako jeden z faktorov vymedzenia dolnozemských Slovákov. In: Dolnozemskí Slováci – hranice určenia. Zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, 15. – 16. marca 2013 Nadlak. Ed.: I. M. Ambruš, P. Hlásnik a B. Unc. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2013, s. 139 – 153. ISBN 978-973-107-087-2.

Гаранчовска, Ленка (2013) Na počesť Cyrila a Metoda. Honorifikačný motív v onomastike. In: Romanoslavica. Sesiunea ştiinţifică internaţională „A 1150-a aniversare a sfinţilor Chiril şi Metodie. Contribuţia lui Chiril şi Metodie la dezvoltarea culturii europene”, Bucureşti, 14-15 iunie 2013. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLIX, č. 2, 2013, s. 57 – 64. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2013) Porecle desemnând numele locuitorilor din ținutul-de-jos din România. In: Omagiu profesorului Constantin Geambaşu la 65 de ani. Ed.: A. Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, 2013, s. 297 – 303. ISBN 978606160298-8.

Гаранчовска, Ленка (2013) Pragmatoniomele (denumiri ale produselor fabricate în serie) ca amprentă a mărturiei generaţiilor. In: Romanoslavica. Sesiunea ştiinţifică internaţională „Slavistica românească şi dialogul culturilor. 80 de ani de predare a limbii ruse la Universitatea din Bucureşti”, Bucureşti, 3-5 octombrie 2013. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLIX, č. 4, 2013, s. 163 – 174. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2013) Slovensko-rumunský frazeologický slovník / Dicționar frazeologic slovac – român. București: Editura Universității din București 2013. 283 s. ISBN 978-606-16-0412-8.

Гаранчовска, Ленка (2013) Výučba slovenského jazyka ako cudzieho jazyka kreatívne a zážitkovo. In: Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15. – 16. novembra 2012, Békešská Čaba, Maďarsko. Eds.: A. Kováčová a A. Uhrinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2013, s. 188 – 198. ISBN 978-963-88583-9-9.

Гаранчовска, Ленка (2013) Využitie internacionalizačných procesov pri výučbe slovenského jazyka pre cudzincov (na príklade vzťahu slovenčina – rumunčina). In: Romanoslavica. Sesiunea științifică a Departamentului de Filologie rusă și slavă, București, 10. noiembrie 2012. Ed.: A. I. Ionescu a A. Uliu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLIX, č. 1, 2013, s. 71 – 80. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2012) Chrématonomastický výskum na Slovensku (a jeho parciálne výsledky). In: Romanoslavica. Ed. C. Geambaşu a M. Mangiulea. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLVIII, č. 1, 2012, s. 47 – 56. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2012) Dynamics of Development Trends in Dairy Product Names in Slovakia. In: Romanoslavica. Ed. A. I. Ionescu a D. M. Anoca. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLVIII, č. 3, 2012, s. 55 – 60. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2012) Od ameriky cez talianov, maďarov, mongolov až po turecké hospodárenie (Národné stereotypy v jazykovej praxi). In: VARIA XX. Zborník materiálov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 153 – 166. ISBN 978-80-970561-3-1. – Abstrakt príspevku uverejnený pod rovnakým názvom. In: VARIA XX. Zborník abstraktov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. B. Chocholová a A. Ramšáková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 40. ISBN 978-80-970561-2-4.

Гаранчовска, Ленка (2012) Pragmatonymá v spoločenskej komunikácii. In: VARIA XX. Zborník materiálov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 142 – 152. ISBN 978-80-970561-3-1. – Abstrakt príspevku uverejnený pod rovnakým názvom. In: VARIA XX. Zborník abstraktov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. B. Chocholová a A. Ramšáková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 41 – 42. ISBN 978-80-970561-2-4

Гаранчовска, Ленка (2012) Prezývkové obyvateľské mená slovenských obcí v Rumunsku (ako svedectvo slovenského dolnozemského bytia). In: Svedectvá slovenského dolnozemského bytia (aspekty zo slovenskej dolnozemskej kultúrnej histórie a kultúrnej antropológie). Zborník prác z rovnomenného medzinárodného seminára (16. – 17. marca 2012 v Nadlaku). Ed. I. M. Ambruš, P. Hlásnik a B. Pascu. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2012, s. 202 – 209. ISBN 978-973-107-083-4.

Гаранчовска, Ленка (2012) Status pragmatoným – chaos alebo systém? In: Jednotlivé a špecifické v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia, Prešov 12. – 14. 9. 2011. Ed. M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 280 – 289. ISBN 978-80-555-0576-3.

Гаранчовска, Ленка (2011) [Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. Eds. M. Harvalík – E. Minářová – J. M. Tušková. Brno: Masarykova univerzita 2009. 316 s. ISBN 978-80-210-5102-7]. In: Jazykovedný časopis, roč. 62, 2011, č. 2, s. 133 – 141. ISSN 0037-6981.

Гаранчовска, Ленка (2011) K vývinovým tendenciám pragmatoným (na materiáli názvov mliečnych výrobkov). In: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře (Ústí nad Labem 1. 9. – 3. 9. 2010). Ed. P. Mitter a Z. Menšíková. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2011, s. 264 – 270. ISBN 978-80-7414- 362-5.

Гаранчовска, Ленка (2011) O spôsoboch tvorenia chrématoným. In: Chrematonimia jako fenomen współczesności. XVII. Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (Olsztyn 9. – 11. 9. 2010). Red. M. Biolik a J. Dumy. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011, s. 357 – 370. ISBN 978-83-7299-748-7.

Гаранчовска, Ленка (2010) Alarmujúci stav vykania v bežnej jazykovej praxi. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 56, 2009/2010, č. 7 – 8, s. 235 – 241.

Гаранчовска, Ленка (2010) Analýza pragmatoným mliekarenského priemyslu na Slovensku [Dizertačná práca]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied 2010. 253 s.

Гаранчовска, Ленка (2010) Chrématonymá mliekarenského priemyslu na Slovensku. In: Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie (Trnava 12. – 14. 9. 2007). Zost.: J. Hladký a I. Valentová. Bratislava: JÚĽŠ SAV, Pedagogická fakulta trnavskej univerzity, VEDA – vydavateľstvo SAV, 2010, s. 427 – 436.

Гаранчовска, Ленка (2010) Modelové poňatie pragmatoným. In: Acta onomastica. Red. M. Harvalík a M. Vitoslavská. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky. Roč. LI, 2, 2010, s. 470 – 496. ISSN 1211-4413.

Гаранчовска, Ленка (2010) Niekoľko filozoficko-lingvistických poznámok k tvorbe pragmatoným (z oblasti mliekarenského priemyslu). In: Češtinář (Zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové). Red. J. Zeman. Hradec Králové: Katedra českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové v nakladatelství Gaudeamus. Roč. XX, 2009 – 2010, č. 2, s. 39 – 45. ISSN 1211-6874.

Гаранчовска, Ленка (2010) Ochranná známka (s ohľadom na chrématonymá mliekarenského priemyslu). In: VARIA XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Zost.: V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave, 2010, s. 120 – 126. ISBN 80-89037-04-6.

Гаранчовска, Ленка (2010) Tradičné stretnutie mladých lingvistov už po devätnásty raz. In: Kultúra slova, roč. 44, 2010, č. 1, s. 44 – 49. ISSN 0023-5202.

Гаранчовска, Ленка (2010) Transonymizácia chrématoným. In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ed. K. Krnová. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010, s. 208 – 214. ISBN 978-80-557-0038-0.

Гаранчовска, Ленка (2010) Warennamen (und ihr ambimodaler Charakter). In: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Sborník příspevků ze 4. české onomastické konference (15. – 17. září 2009 Ostrava). Ed. J. David, M. Čornejová a M. Harvalík. Ostrava – Praha: Filozofická fakulta Ostravské unverzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010, s. 150 – 157. ISBN 978-80-7368-779-3.

Гаранчовска, Ленка (2009) Je každý odborný text (preklad) koncipovaný náučným štýlom? In: Mladá veda 2009. Humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009, s. 201 – 207. ISBN 978-80-8083-859-1.

Гаранчовска, Ленка (2009) Pragmatonymá – záležitosť proprií či apelatív? In: Studia Slovakistica 10.: Onomastika. Toponymika. Užhorod: Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny, Užhorodská národná univerzita, 2009, s. 56 – 62. ISBN 978-966-8946-95-0.

Гаранчовска, Ленка (2009) Propriá ako nositelia (nielen jazykových) konfliktov. [Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext. Regensburger Symposium, 11. – 13. 4. 2007. Hrsg. von N. Eller, S. Hackl, M. Ľupták. Regensburg: Edition vulpes, 2008, 338 S.]. In: Slovenská reč, roč. 74, 2009, č. 1, s. 47 – 49. ISSN 0037-6981.

Гаранчовска, Ленка (2009) S dvomi priezviskami po svadbe. In: Varia XVIII Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Eds.: M. Ološtiak, M. Ivanová a L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 161 – 167. ISBN 978-80-555-0083-6. Dokument je umiestnený na www stránke Univerzitnej knižnice PU: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html. Abstrakt príspevku uverejnený pod rovnakým názvom. In: Varia XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Eds.: M. Ivanová a M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2009, s. 42 – 43. ISBN 978-80-555-0083-6.

Гаранчовска, Ленка (2009) Štylistická analýza textu (Niekoľko poznámok k relevantnosti štylistickej analýzy východiskového textu pre preklad). In: Od textu k prekladu IV. Ed. A. Ďuricová. Praha: Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2009, s. 37 – 45. ISBN 978-80-7374-090-0.

Гаранчовска, Ленка (2009) Tyronymá (názvy syrov) slovenskej proveniencie. In: Češtinář (Zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové). Red. J. Zeman. Hradec Králové: Katedra českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové v nakladatelství Gaudeamus. Roč. XIX, 2008 – 2009, s. 120 – 127. ISSN 1211-6874.

Гаранчовска, Ленка (2009) Vymedzenie chrématoným v onymickom systéme. In: Acta onomastica. Red. M. Harvalík a Ž. Dvořáková. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky. Roč. L, 2009, s. 88 – 101. ISSN 1211-4413.

Гаранчовска, Ленка (2008) Google – nenahraditeľný pomocník pri prekladoch odborných textov. In: Od textu k prekladu III. Ed. A. Ďuricová. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008, s. 50 – 57. ISBN/EAN 978-80-7374-089-4.

Гаранчовска, Ленка (2008) Inšpiračný zdroj pre elektronické spracovanie slovenskej toponymie? [Šindelářová, Jaromíra: Modelová analýza anoikonym na Lounsku. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2005. 166 s. ISBN 80-7044-700-1]. In: Kultúra slova, roč. 42, 2008, č. 1, s. 55 – 58. ISSN 0023-5202.

Гаранчовска, Ленка (2008) Priestor v jazyku a v literatúre. [Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z medzinárodní konference. Ústi nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. 418 s. ISBN 978-80-7044-863-2]. In: Kultúra slova, roč. 42, 2008, č. 3, s. 180 – 185. ISSN 0023-5202.

Гаранчовска, Ленка (2008) Problematika pomenovania mliečnych výrobkov. In: Acta onomastica, věnováno k 70. narozeninám PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc. Red. M. Harvalík a P. Štepán. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky. Roč. IL, 2008, s. 116 – 124. ISSN 1211-4413.

Гаранчовска, Ленка (2008) Vlastné mená vo vyučovaní slovenského jazyka. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 54, 2007/2008, č. 5 – 6, s. 176 – 179.

Гаранчовска, Ленка (2008) Vlastné meno v športovej terminológii. In: Onomastika a škola 8. Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23. – 24. januára 2008. Ed.: S. Pastyřík, V. Víška. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 153 – 160.

Григорова, Маргрета (2018) Perspectives on the Contemporary BulgarianCultural Space: Conrad, Bulgarians and the Sea In: Autorial Self Polish and Other, Maria-Skłodowska-Curie University Press, Lublin dystr. By Columbia University Press, New York, 351-387, ISBN 978-83-227-9056-4

Григорова, Маргрета (2018) Mihail Madjarov’s Pilgrim Travelogues in the Context of the Bulgarian Hadzhiystvo “Jerusalem as the text of culture. The meeting place of many traditions and religions, Uniwersytet Kardynal Stefan Wyszyński, Warszawa

Григорова, Маргрета (2018) Владислав Панас. Тайната на седмия ангел Литературен вестник, бр.27, с.32-33, ISSN 1310 – 9561

Григорова, Маргрета (2018) ГЕОРГИ ИНГИЛИЗОВ В ПОСЛЕДНОТО МУ ИНТЕРВЮ С МАРГРЕТА ГРИГОРОВА сп. Проглас, 2018, кн.1, с. 96-99, ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)

Григорова, Маргрета (2018) ГЕОРГИ ИНГИЛИЗОВ И БЪЛГАРСКАТА МАРИНИСТИКА Проглас, 2018/1, с. 59-68, ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)

Григорова, Маргрета (2018) Данута Опацка-Валасек. Нишката на живота, тъканта на поезията Литературен вестник, бр. 27, с.28-29, ISSN 1310 – 9561

Григорова, Маргрета (2018) Збигнев Херберт и даровете на Хермес Литературен вестник, брой 27/11-17 юли, ISSN 1310 – 9561

Григорова, Маргрета (2018) Рафал Жебровски. Из "Камъкът, на който бях роден..." Литературен вестник, бр. 27, с. 13, ISSN 1310 – 9561

Григорова, Маргрета (2018) Ришард Нич. „Несигурната яснота“ на текста и „верността“ на интерпретацията За стихотворението на Херберт "Пан Когито разказва за изкушението на Спиноза" Литературен вестник, бр. 27/11-17 юли 2018, с. 26-27, ISSN 1310 – 9561

Григорова, Маргрета (2017) Śladami „skradzionego“ mózgu. Fantastyczne fabuły w romanetach Jakuba Arbesa Rocznik “Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, 2017, 207-228, ISSN: 2299-7458 e-ISSN: 2449-8386

Григорова, Маргрета (2017) Джоузеф Конрад Коженьовски. Световният поляк Литературен вестник, 2017/18, с. 1-2.

Григорова, Маргрета (2017) Джоузеф Конрад и българската маринистика Език и литература, 2017, 1–2, 114-132, Print ISSN: 0324-1270 Online ISSN: 2535-1036

Григорова, Маргрета (2017) Излюпването на приказния гущер или за многоцветния Шулц Литературен вестник,. 2017/38, с. 3.

Григорова, Маргрета (2017) Литературата като дом за южните славяни. (Людмила Миндова, Другата Итака. За дома на литературата, 2016) Proglas, 2017/ 1, c. 159-160

Григорова, Маргрета (2017) Полска книга за срещите с Юда в българската литература през ХХ и XXI век (Ewelina Drzewiecka, Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. Studium przypadku, 2016) Литературен вестник, 2017/25, с. 7, ISSN 1310 – 9561

Григорова, Маргрета (2017) Световният поляк в българските очи Литературен вестник, 2017/18, с. 9

Григорова, Маргрета (2016) Specular Transformations of Joseph Conrad’s Philosophy of the Sea in “Life of Pi” (the Novel and the Film) – Refraction of the Transition betheen the XX and XXI Century Yearbook of Conrads studies, vol. X, 2015, Kraków:Jagiellonian University Press, 2015, ISSN 1899-3028, e-ISSN 2084-3941, 83-95. Punkty MNISW: 8

Григорова, Маргрета (2016) Teksty i konteksty. Bułgarska recepcja polskich powieści XIX wieku o tematyce bułgarskiej Nowa Panorama literatury polskiej. Przestrzenie Henryka Sieńkiewicza Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (projekt realizowany w ramach Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN ), 2016 http://nplp.pl/artykul/teksty-i-konteksty-bulgarska-recepcja-polskich-powiesci-xix-wieku-o-tematyce-bulgarskiej/

Григорова, Маргрета (2016) Гедройч и Херлинг-Груджински. Благородно приятелство, рицарска раздяла Литературен вестник, 2016, бр. 35, 26.10-1.11.2016, с. 6-7. ISSN 0861-0029

Григорова, Маргрета (2016) Научно-фантастични сюжети и обекти в поезията на Вислава Шимборска сп. Проглас, 2016, кн. 2, 379-398.

Григорова, Маргрета (2016) Нова среща със старополската муза (за Камен Рикев. Два зубъра и видра) Проглас, 2016, кн.2, 479-482

Григорова, Маргрета (2015) Лицата на Марек Биенчик в „Книга на лицето“ Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от ХІІ международни славистични четения, 2014 г. Т. 2. Литературознание и фолклор, Унив. изд. Св. Климент Охридски, София, 227-238, ISBN 978-954-07-4046-1

Григорова, Маргрета (2015) Споделената автобиография във филма „Пианистът“ на Роман Полански (Полански - Шпилман – Шопен - Хозенфелд) т.53, кн.1, СБ.Б, Унив. издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 353-375.

Григорова, Маргрета (2014) Historia starych butów. Recepcja dzieł Kraszewskiego i utworów mu przypisanych w Bułgarii Kraszewski i wiek XIX, seria Przełomy/Pogranicza, Białystok, 2014, 267-281, ISBN 978-83-63470-33-3.

Григорова, Маргрета (2014) Niechronologiczny czas historii recepcyjnej: próba zarysu teorii względności przekładowej polskiej literatury w Bułgarii Literatura polska w świecie. Mapowanie, opisy, interpretacje, T. V, Katowice:Uniw. Śląski, Wyd. Gnom, 2014, 11-25, ISBN 978-83-63268-33-6.

Григорова, Маргрета (2014) Topos „jądra ciemności” w literaturze Polonistyka wobec wyznań współczesności, t.I, V kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg-Opole, 10+13 lpica, 2012, Opole, 2014, 470-482, ISBN 978-83-7395-641-4

Григорова, Маргрета (2014) Българската рецепция на Джоузеф Конрад – липси и наличности, Юбилейна конференция 50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново:Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, с. 167-182. ISBN 978-954-524-975-4.

Григорова, Маргрета (2014) Картината като разказ. „Умиращата монахиня“ на Франциско Гоя и Густав Херлинг-Груджински Научни трудове на Филологическия факултет в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, т.52, кн.1, СБ.А, 2014, Унив. издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 432 -449, ISSN 0861-0029.

Григорова, Маргрета (2014) Очите на словото. Полонистични студии Велико Търново:Фабер, 354 с., ISBN 978-619-00-184-3

Григорова, Маргрета (2014) Репортажите на полския бедуин Кажимеж Новак – значимия предшественик на Ришард Капушчински Литературен вестник,бр.19, 21-27.05.2014, 2014, с.2, 8.

Григорова, Маргрета (2014) Хор от любовни гласове в 100 любовни стихотворения. (Рецензия за „Любов не е думата. Антология на полски поети и поетеси, дебютирали след 1989 г.“, Пловдив, 2014) Литературен вестник бр. 40 от 10-16.2014, с.4-5, ISSN 1310-9561.

Григорова, Маргрета (2013) Długi rok Miłosza w Bułgarii. Przekład tytułu „Rodzinnej Europy” jako motyw analizy literackiej, Postcriptum polonistyczne, nr 2 (12), 2013, 177-191.

Григорова, Маргрета (2013) Fenomen kreacyjny Pogranicza: efekty pograniczności w biografiach twórczych, historii i geografii literatury POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2013, 1 (11), 79-91,ISSN 1898-1593 ; Polonistyka wobec wyznań współczesności, t.I, V kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg-Opole, 10+13 lpica, 2012, Opole, 2014, 344-349. ISBN 978-83-7395-641-4

Григорова, Маргрета (2013) JOSEPH CONRAD KORZENIOWSKI: THE CREATOR AS SEAFARER (EXCERPTS), (transl. Petya Tsoneva) Yearbook of Conrad Studies (Poland) Vol. VIII 2013, pp. 31–46.

Григорова, Маргрета (2013) Polonistyka na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim Postcriptum polonistyczne, nr 2 (12), 2013, 57-69.

Григорова, Маргрета (2013) Under Bulgarian Eyes: the Reception of Joseph Conrad in Bulgaria Yearbook of Conrad Studies (Poland), Vol. VIII 2013, pp. 47–63. Yearbook of Conrad Studies (Poland), Vol. VIII 2013, pp. 47–63.

Григорова, Маргрета (2013) Андрич като свой. Ключови моменти в полската рецепция на Иво Андрич ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – БЪЛГАРИЯ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 50, КН. 1, Пловдив, 2012 – ФИЛОЛОГИЯ, 228- 244.

Григорова, Маргрета (2013) Бакхусовият слуга Тувим в огледалото на виното (Рецензия за книгата Tuwim J. Nalej mi wina!,Warszawa, Wyd. Iskry, 2013) Литературен вестник, бр.30-31, 2-8.10,с.7

Григорова, Маргрета (2013) На лекции с професор Боян Пенев и Калина Бахнева (Б. Пенев. Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури. Съставителство и встъпителна студия – Калина Бахнева, Унив.изд. Св. Климент Охридски, С., 2013) Литературен вестник, бр.30-31, 2-8.10, с.2.

Григорова, Маргрета (2013) Нобелистът Милош и „несполучливият кандидат“Конрад в огледалото на подобията Нобеловата награда за литература – мост между културите. Ивис, Велико Търново, 2013. С.151-163.

Григорова, Маргрета (2012) „Мислителят“ на Роден, Карел Хинек Маха, Иван Крамской, Албер Камю. Вкаменяването на размисъла Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2012, 192-205.

Григорова, Маргрета (2012) Podróż do centrum Afryki: Kongo Belgijskie w utworach Josepha Conrada, Ryszarda Kapuścińskiego i Kazimierza Nowaka „Topografia tożsamości”, t.2, red. A. Firlej, W. Jóźwiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012. стр. 339-349. ISBN: 978-83-232-2438-9, ISSN: 1429-7612

Григорова, Маргрета (2012) Джоузеф Конрад: писането като разговор със сенки. Сянка, име и плът в „Личен дневник” „Пространствата на словото“, Юбилеен сборник в чест на 65 годишнината от рождението на проф. дфн Светлозар Игов, т.2, Пловдив, 2012, 125-139.

Григорова, Маргрета (2012) Ерес и святост в постмодерната полска литература. Еретици, клади и инквизитори в творчеството на Густав Херлинг-Груджински и Збигнев Херберт Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения. 19-21 април 2012, т.2, Литературознание. Фолклор, София, Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. 292-299.

Григорова, Маргрета (2012) Липсващият български Нобел като сюжет за отвлечения нобелист (За книгата на Елена Алексиева, Нобелистът, София, Сиела, 2011) Нобеловата награда за литература – мост между културите. Ивис, Велико Търново, 2012, 356-360.

Григорова, Маргрета (2012) Милош – ловецът на действителност. „Обичай дивия лебед“ (Рецензия за Годината на ловеца. Балкани, 2011. Прев. В. Деянова и Б. Обретенов Лит. вестник, 2012, № 17, 2-3.

Григорова, Маргрета (2011) Legenda – Obraz – Apokryf. Przesłania malarza Paollo Ucello w utworach Olgi Tokarczuk i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Legendy-obrazy-apokryficzność Świat i słowo. Obrazy literatury. ISSN 1731-3317, Bielsko-Biała, 2011, 119-135

Григорова, Маргрета (2011) Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател, Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий",438 с. , ISBN 978-954-524-816-0 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Григорова, Маргрета (2010) Mapa i ruch, czyli dialog Nomadów i „taniec z mapami” na przykładzie książki „Bieguni” Olgi Tokarczuk w odniesieniu do twórczości Ryszarda Kapuścińskiego Literatura polska w świecie, red. Roman Cudak, Katowice, t. III, s. 37–56.

Григорова, Маргрета (2007) Legendy włoskie w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – klucze symboliki religijnej. Obraz hostii w “Drugim przyjściu” [W:] III kongres polonistyki zagranicznej – Poznań, 8-10 czerwca, 2007, 483-501. ISBN 83-232-1725-4, ISSN 0554-8179

Григорова, Маргрета (2003) Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература, В.Търново: Фабер, 200 с. ISBN 954-775-227-8.

Григорова, Маргрета (2002) Хоризонти и пътища на полската идентичност, В.Търново:Унив.изд. “Св.Св.Кирил и Методий”, 223 с. ISBN 954 -524 – 307 - 4.

Григорова, Маргрета (1995) Докторска дисертация „Два метафорични модела на реалността в романа на Болеслав Прус „Кукла“

Иванова, Ценка (2018) Ежегодната конференция "Езици, култури, комуникации" във Филологическия факултет на ВТУ сп. Проглас, кн. 1/2018, том 27; ISSN 0861-7902

Иванова, Ценка (2018) КОНВЕРГЕНТНИ И ДИВЕРГЕНТНИ ПРОЦЕСИ НА ЕЗИКОВАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОТ СРЕДАТА НА 19. ДО СРЕДАТА НА 20. ВЕК (ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ КНИЖОВНИ ЕЗИЦИ) XVI Међународни конгрес слависта: ОКРУГЛИ СТО "Kрај Првог светског рата и словенски свет: Језичко наслеђе и језичка политика", Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија; http://www.ikum.org.rs/images/stories/programmks1.pdf

Иванова, Ценка (2018) Ценка Иванова. XVI международен конгрес на славистите: между традициите, иновациите и предизвикателствата към бъдещето (Белград, 20-27 август 2018 година) ПРОГЛАС, издание на Филологическия факултет на Великотърновския университет, кн. 2, 2018 (год. ХХVII), ISSN 0861-7902

Иванова, Ценка (2017) Languages and Writing Systems: Between the Cultural Heritage and Politics (A Sociolinguistic Perspective) // Cenka Ivanova Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future. Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress 26th BETA-IATEFL Annual International Conference 22nd-25th June 2017 Varna, Bulgaria; p. 126-146; ISSN 1314-6874; http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2018/01/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2017-Special-Issue.pdf

Иванова, Ценка (2017) Езици, реалии, бизнес комуникации // Tsenka Ivanova: Languages, Realia, Business Communication Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от централна и източна Европа (колективен том). Институт "Конфуций", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: Фабер, 2017, 60-71. ISBN 978-619-00-0745-6.

Иванова, Ценка (2017) Красив и грозен – лингвокултурологични антонимни опозиции (универсални и индивидуализиращи черти в български и сръбски) // Леп и ружан – лингвокултуролошке антонимне опозиције (универзалне и индивидуалне црте у бугарском и српском језику) Красотата в културата на българи и сърби // Лепота у култури Бугара и Срба. Велико Търново: УИ «Св. Св. Кирил и Методий», 2017, ISBN 978-619-208-100-3.

Иванова, Ценка (2016) Близостта на езиците като извор на положителни емоции (сръбската и българската реч в общата оценъчна представа към езика на „другия“ и като отношение в литературни произведения) Емоције у култури Срба и Бугара //Емоциите в културата на сърби и българи; Ниш, Филозофски факултет, ISBN 978-86-7379-411-2, стр. 221-232.

Иванова, Ценка (2016) Нов труд, предназначен за българи, изучаващи словашки език: Даниела Константинова. Падежите в словашкия език (с оглед на преподаването им на българи), Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, 170 с. Проглас, кн. 2, 2016

Иванова, Ценка (2016) Тематична лексика, славянски колокации и превод Мултикултурализъм и многоезиичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения. София, 21-23 април 2016 г. Фабер: Велико Търново, с.687-695.

Иванова, Ценка (2015) БАЛКАНИСТИКАТА КАТО ЛИНГВИСТИЧНА НАУКА В ДИАХРОНИЯ: НАЧАЛО И РАЗГРЪЩАНЕ НА ПРЕДМЕТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ / BALKAN STUDIES AS LINGUISTIC BRANCH OF SCHOLARSHIP IN DIACHRONY: BEGGINING AND DEVELOPMENT OF THE OBJECT OF STUDY Балканите – език, история, култура. Т. 4, ВТУ-ИВИС, Велико Търново

Иванова, Ценка (2015) ДУМИ, НАСОЧВАЩИ КЪМ ОЧАКВАНИ ДЕЙСТВИЯ/ЖЕСТОВЕ И ТЪЛКУВАНИЯТА ИМ ПРИ БЛИЗКОРОДСТВЕНИ ЕЗИЦИ // РЕЧИ КОЈЕ УПУЋУЈУ НА ОЧЕКИВАНЕ РАДЊЕ/ГЕСТОВЕ И ЊИХОВА ТУМАЧЕЊА КОД БЛИСКОСРОДНИХ ЈЕЗИКА Слово и жест в културата на българи и сърби (единайсети тематичен двуезичен сборник), В. Търново, ВТУ издателство 2015, стр. 28-40.

Иванова, Ценка (2015) Ценка Иванова. ЕЗИКОВИ И МЕЖДУКУЛТУРНИ КОМУНИКАЦИИ (социолингвистични и лингвокултурологични теми: славянски и балканославянски езици) електронно издание

Иванова, Ценка (2014) ИДЕЯТА ЗА ОБЩ ЮЖНОСЛАВЯНСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК ПРЕЗ 19. ВЕК – ФИКЦИЯ И/ИЛИ РЕАЛНОСТ // ИДЕЈА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ЈУЖНОСЛОВЕНСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ У 19. ВЕКУ – ФИКЦИЈА И/ИЛИ СТВАРНОСТ Стварност и фикција у култури Срба и Бугара/ Реалност и фикция в културата на сърби и българи (десети тематичен двуезичен сборник), Ниш 2014, стр. 77-92.

Иванова, Ценка (2014) Колокацията като междуславянски диференциален признак (с оглед на южнославянските езици) Проглас, 1/2014.

Иванова, Ценка (2014) Практическа българска граматика за сърби (с елементи на сравнение и акценти върху интерференциите между сръбския и българския език). // За студенти, изучаващи български език в университетите в Сърбия (електронен формат) Електронен формат

Иванова, Ценка (2014) Родът на съществителните имена в сръбския и българския език Српски језик XIX, Београд, стр. 445-459.

Иванова, Ценка (2013) Cenka Iwanowa, Margreta Grigorowa. Polonistyka na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim Postscriptum polonistyczne. – In: Szkoła języka i kultury polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Polonistyka w Bułgarii – wczoraj i dziś, 2013/2 (12), s. 57-67.

Иванова, Ценка (2013) Daniela Konstantinova, Cenka Ivanova. Slovakistika na Veľkotrnovskej univerzite Sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove v Bulharsku Slovenčina vo svete. Súčasný stav a perspektívy. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava 22 – 25.10. 2013, s. 241–244.

Иванова, Ценка (2013) БАЛКАНИСТИКАТА, КОПИТАР И «СЕРБСКИЙ ЛЕТОПИС» ОТ 1830 ГОДИНА (албански, влашки, български и сръбски езикови сравнения) // THE BALKAN STUDIES, KOPITAR AND “SERBSKIY LETOPIS /SERBIAN CHRONICLE” (1830) (Albanian, Wallachian, Bulgarian and Serbian language comparisons) Време и пространство в културата на българи и сърби// Време и простор у култури Бугара и Срба. В. Търново – ВТУ – „Славена“, 2013, стр. 84-103.

Иванова, Ценка (2013) ЕЗИКЪТ И КУЛТУРАТА НА „ДРУГИЯ” В УЧИЛИЩАТА И УНИВЕРСИТЕТИТЕ НА БАЛКАНИТЕ // THE LANGUAGE AND CULTURE OF THE “OTHER” IN THE SCHOOLS AND UNIVERSITIES ON THE BALKANS. „Балканите – език, история, култура” /3, изд. ИВИС, ВТУ – Велико Търново 2013, стр. 375-383

Иванова, Ценка (2013) ЗА ДВУЕЗИЧНИТЕ И МНОГОЕЗИЧНИТЕ РАЗГОВОРНИЦИ В ДНЕШНО ВРЕМЕ // FOR BILINGUAL AND MULTILIGUAL PHRASEBOOKS TODAY Проблеми на устната комуникация. Книга девета/1, Девета международна научна конференция (28-29 окт. 2011); ВТУ, 2013, 123-134.

Иванова, Ценка (2013) О КАРАКТЕРОЛОГИЈИ СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА СА ГЛЕДИШТА ЊЕГОВОГ ЛЕКСИЧКОГ ФОНДА // КЪМ ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕТО НА СРЪБСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА НЕГОВИЯ ЛЕКСИКАЛЕН ФОНД Научни састанак слависта у Вукове дане, 42/1, Београд, 2013, стр. 61-71.

Иванова, Ценка (2013) УНИВЕРСИТЕТСКАТА БЪЛГАРИСТИКА В ЧУЖБИНА „Минало, настояще и перспективи на чуждестранната българистика.'' Сборник с доклади от Международната кръгла маса, посветена на петдесетата годишнина на Летния семинар по българистика. София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2013, 54-66.

Иванова, Ценка (2012) БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК, БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА https://www.president.bg/docs/1352300257.pdf: Президент на Р България. Заседание на Съвета по духовност, култура и национална идентичност на тема "Проблеми на пълноценния диалог и сътрудничеството с българите по света", 7 ноември 2012 г.

Иванова, Ценка (2012) ЕЗИКОВИТЕ И МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ КОНТАКТИ В СЛАВИСТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – МЕЖДУ ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ И СПЕЦИФИЧНОТО Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят” (ВТУ – Башкирски държавен университет): март 2012 г., стр. 427-436; Публикувани доклади [PDF] www.uni-vt.bg/pages/6346/uplft/dok-bash-5[1]ci.1.pdf.

Иванова, Ценка (2012) ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В ЧУЖБИНА И ЗА РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (между традициите и съвременните реалности) // FOR THE BULGARIAN LANGUAGE ABROAD AND FOR THE ROLE OF THE BULGARIAN STATE (between the traditions and contemporary realities) Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация. Пловдив, Унив. издателство, 2012, ISBN 978-954-423-784-4, стр. 132-149

Иванова, Ценка (2012) ПРЕВОДИТЕ КАТО ИЗТОЧНИК ЗА НОВИ НОМИНАЦИИ В ЕЗИКОВАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 19. ВЕК // THE TRANSLATIONS AS A SOURCE OF NEW NOMINATIONS IN THE LANGUAGE STANDARDIZATION DURING 19th century „Име у култури Срба и Бугара/ Името в културата на сърби и българи”, Осми двуезичен тематичен сборник В. Търново – Ниш, 2012, ISBN 978-86-7379-242-2, с. 133-146

Иванова, Ценка (2012) СЛАВИСТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДНЕС И ТРАДИЦИИТЕ В СЛАВИСТИКАТА Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. Благоевград, ЮЗУ, 2012, стр. 141-147.

Иванова, Ценка (2011) Категорията род в български и сръбски – общи и различни черти (аспекти на разграниченията при близкородствени езици) Научни трудове в памет на Георги Герджиков. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011; стр. 279–293.

Иванова, Ценка (2011) ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ КОДИФИКАЦИИ (ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕНЕН АСПЕКТ) // POLITICAL CONTEXT OF SOUTH SLAVIC CODIFICATIONS (HISTORICAL AND CONTEMPORARY ASPECTS) Власт и кодификация (конференция на Комисията по книжовни езици към МСК), Пловдив, ISBN 978-954-423-660-1, 2011, стр. 121-134.

Иванова, Ценка (2011) СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАЛКАНСКИТЕ СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ // CONTEMPORARY CHALLENGES THE BALKAN SLAVIC LANGUAGES „Балканите – език, история, култура” /2, Велико Търново 2011, стр. 25-36; ISSN 1314-4065.

Иванова, Ценка (2010) Балканославянска глаголна колокация (конвергентен и дивергентен аспект) Глаголната система на балканските езици – наследство и неология, Сборник с доклади от Международна научна конференция, 30.04.-2.05. 2009 г.). Велико Търново, 2010, ISBN 978-954-400-357-9, с. 149-162.

Иванова, Ценка (2010) Густав Мурин. Поезията на информацията / информиращата поезия – от политика към наука. // превод от словашки език Славянска прегръдка 2010, изд. на Славянската литературна и артистична академия – Варна; също също В: Густав Мурин: Животът като самиздат. Велико Търново: Издателство „ПИК”, 2013. Murín, Gustáv: Život ako samizdat. Veľké Trnovo: Vydavateľstvo PIC, 2013 (ред. Д. Константинова);

Иванова, Ценка (2010) Къде да те карам? (българско-сръбски разговорни паралели) Проблеми на устната комуникация. Книга осма, В. Търново, 2010, ISBN 978-954-524-745-3, стр. 250-258.

Иванова, Ценка (2010) Славистични срещи 2010: Велико Търново – Ниш Проглас, кн. 1/2010, с. 258-259

Иванова, Ценка (2009) За източниците в изследванията по история на книжовния език (методологически аспекти) Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачкова, Шумен, Унив. изд., Anno iubilaeo, Series Linguistica 3/2009, стр. 132-139, ISSN 1313-695Х.

Иванова, Ценка (2009) За одеянието или за буквите на българския и сръбския език (исторически и съвременни ракурси) Тело и одело у култури Срба и Бугара / Тяло и дрехи в културата на сърби и българи (шести по ред двуезичен сборник), Ниш – Велико Търново, 2009, COBISS.SR-ID 174693900.

Иванова, Ценка (2009) Иванова Ценка, Анастасия Петрова. Международна научна конференция „Глаголната система на балканските езици – наследство и неология” (30 април до 2 май 2009 г.) Проглас, кн.2/2009

Иванова, Ценка (2009) Иванова Ценка, Кр. Мутафова. Втора научна конференция „Балканите – език, история, култура” – Велико Търново 2009 Проглас, кн. 2/2009

Иванова, Ценка (2009) Поредният тематичен проект на преподаватели от Велико Търново и Ниш. (Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури Бугара и Срба. Авторски колектив, Великотърновски университет, Филологически факултет – Университет в Ниш, Философски факултет, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, 186 стр.) Проглас, кн.1/2009

Иванова, Ценка (2009) Ясмина Буква. Кратки хумористични разкази (Писмо, И те така, Велики петък, Толерантност, С еленов скок – ходом марш!) © Електронно списание LiterNet, 13.01.2009, № 1 (110);

Иванова, Ценка (2008) Емил Кудличка. Писмо от България. Културата на преден план. Източник: Literarny dvojtyzdennik, 5.11.2008., с. 11 // превод от словашки език www.liternet.bg

Иванова, Ценка (2008) Междуезиковата “игра” на думи, смисли и употреби – български и сръбски Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури Бугара и Срба, Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, ISBN 978-954-524-690-6

Иванова, Ценка (2008) Съвременни аспекти на разграниченията при южнославянските езици Славянска филология. БАН – Български национален комитет на славистите. Доклади и статии за ХIV Международен конгрес на славистите. Том 24. София, Акад. изд. «М. Дринов», 2008, стр. 321-338. ISBN 978-954-8712-46-0

Иванова, Ценка (2007) Status bugarskog jezika u Srbiji sa sociolingvističkog i lingvokulturološkog aspekta // THE STATUS OF THE BULGARIAN LANGUAGE IN SERBIA IN A SOCIO-LINGUISTIC AND LINGUO-CULTURAL ASPECT Zbornik SANU Položaj nacionalnih manjina u Srbiji, str. 571-579. САНУ, Београд; https://www.peacepalacelibrary.nl/plinklet/index.php?ppn=317425218

Иванова, Ценка (2007) XXX Международен летен семинар по български език и култура във ВТУ. (съавторство със Светлозар Влайков) Проглас, кн. 2, 2007, стр. 195-198

Иванова, Ценка (2007) Езици и езикова политика на Балканите (тезиси за социолингвистичен анализ) // Language and language policy of the Balkans (thesises for socio-linguistic analysis) Балканите – език, история, култура. Сборник от Международна научна конференция В. Търново, 13-15 април 2007, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, стр. 378-390. ISBN 978-954-524-636-4

Иванова, Ценка (2007) Историята на българския книжовен език в контекста на сравнението Език и литература, кн. 3-4/2007, стр. 117-128; ISSN 0324-1270

Иванова, Ценка (2007) Историята на българския книжовен език в контекста на сравнението Език и литература, кн. 3-4/2007, стр. 117-128; ISSN 0324-1270

Иванова, Ценка (2007) Синтагматска организација лексема (колокација) као дистинктивно обележје код блискосродних језика – бугарског и српског Научни састанак слависта у Вукове дане, 36/1, Београд 2007, стр. 273-282, ISBN 978-86-86419-17-8.

Иванова, Ценка (2007) Српско-бугарски речник – тематски, хомонимни // Сръбско български тематичен и омонимен речник Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, ISBN 987-86-17-14088-3, 390 стр.; автори Ценка Иванова и Мариана Алексич

Иванова, Ценка (2007) Съвременният български език, българската държава и светът, в който живеем (По повод национална кръгла маса или конференция, посветена на съвременния български език – 29 март 2007 г., Национален дворец на културата) сп. “Проглас”, кн.1/2007, В. Търново, ISSN 0861 7902

Иванова, Ценка (2006) Lingvokulturološki aspekti studija balkanskih kultura Za studije balkanskih kultura, Filozofski fakultet – Institut za sociologiju, Niš 2006; също на http://liternet.bg/publish10/civanova/lingvo.htm

Иванова, Ценка (2006) Българският език в европейското университетско образование – статус, проблеми, перспективи сборник "Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство". Велико Търново, 2006, стр. 64-75; http://liternet.bg/publish10/civanova/bylgarskiat.htm

Иванова, Ценка (2006) Двадесет и девети международен летен семинар по български език и култура във ВТУ (съавтори Ценка Иванова и Светлозар Влайков) Проглас, кн. 2, 2006, str. 179-181

Иванова, Ценка (2006) Променливи на представата за свое и чуждо при близкородствени езици и култури (български и сръбски) Свое и чуждо в културата на българи и сърби / Своје и туђе у култури Бугара и Срба, Велико Търново, 2006, стр. 84-94.

Иванова, Ценка (2005) Bilateralna kulturna saradnja – iskustva i perspektive Savremeni Balkan u kontekstu geokulture razvoja kulture mira i evrointegracijskih procesa. Filozofski fakultet – Institut za sociologiju, Niš, 2005, 387-394.

Иванова, Ценка (2005) O Bugarima u Srbiji (автори Ц. Иванова и В. Бойков) Prava manjina, OGI centar – Niš, 2005, стр. 129-160; ISBN 86-83561-10-0

Иванова, Ценка (2005) Българско-сръбски разговорник Плевен, Грамма, ISBN 954-8805-68-5, автори Ц. Иванова и Биляна Васич

Иванова, Ценка (2005) За близките и различни славянски езици в съвременен контекст (с оглед към южнославянския ареал) сп. Мост (списание на българското малцинство за литература, изкуство, наука, обществени въпроси), № 188-191, Ниш, 2005, стр. 250-264

Иванова, Ценка (2005) За разграниченията при южнославянските езици Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Боян Байчев. Велико Търново, Унив. изд., 2005, стр. 249-260

Иванова, Ценка (2005) Изследване на българската и сръбската езикова стандартизация чрез преводите между двата езика през ХІХ век Зборник Матице српске за славистику 67; Матица Српска Нови Сад, 2005, 137-150; http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/slavistiku_67.pdf.

Иванова, Ценка (2004) Близки и различни. Южнославянски езикови проекции Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-437-2

Иванова, Ценка (2004) За българско-сръбския интеркултурен диалог и езиковите контакти Regionalni razvoj i integracija Balkana u strukture EU - balkanska raskršća i alternative, Filozofski fakultet – Institut za sociologiju, Niš 2004, str.461-473

Иванова, Ценка (2004) За интеркултурните контакти и фоновите езикови знания Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 182-183, 2004, стр. 176-200.

Иванова, Ценка (2004) Кулинарните недоразумения на сръбско-българската езикова граница Трапезата в културата на българи и сърби / Трпеза у култури Бугара и Срба (двуезичен сборник), Ниш – Велико Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”& Faber, 2004, стр. 71-84. ISBN 954-524-406-2.

Иванова, Ценка (2004) Милан Орлич. На поезията не е позволена посредственост (интервю) // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 180-181, 2004, стр. 80-83; 84-85.

Иванова, Ценка (2004) Новинарска компетенција у регионалном и европском плурализму Uloga masovnih medija u razvoju demokratskog multikulturnog drustva i regionalne saradnje, Nis, Filozofski fakultet, 2004, 40-44.

Иванова, Ценка (2004) Сладжана Илич. Поезия, в която отекват хилядолетия (портрет на М. Орлич) // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 180-181, 2004, стр. 73-79

Иванова, Ценка (2004) Южнославянские сопоставительные аспекты: формы и употребление будущего времени в болгарском и сербском языках Балканско езикознание XLIII, (2003-2004), 2-3, str. 261-268.

Иванова, Ценка (2003) Говорът и книжовноезиковата практика на българите – католици от сръбски Банат (съавтори Ценка Иванова и Ничка Бечева) Славистика VІІ, Славистичко друштво Србиjе, Београд 2003 http://falmis.org/virtualna-biblioteka/govorat-na-bulgarite-katolici

Иванова, Ценка (2003) Михайло Пантич, Котки, разказ // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 174/2003, стр.18-25

Иванова, Ценка (2003) Радомир Виденович-Равид. Високо рееща се космогония на огъня (поезията на Бранко Милкович). // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 173/2003.

Иванова, Ценка (2003) Щрихи към балканския Вавилон. Българско-сръбски книжовноезикови отношения 18. - 19. век Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-326-0

Иванова, Ценка (2002) Данните от съпоставителното езикознание за езиковата история и езиковата прогностика Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, том 33, кн. 2, Велико Търново, 2002

Иванова, Ценка (2002) Изследвания за българско-сръбските езикови и книжовноезикови отношения (ХV-ХХ век) Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси, Ниш,170-171/2002, стр. 107-129

Иванова, Ценка (2002) На 24 май в Интернет стартира виртуалната библиотека “Растко – България” с десетки публикации, отразяващи българско-сръбските културни връзки https://www.rastko.rs/rastko-bg/tekuce/civanova-izlohbata.php

Иванова, Ценка (2001) Автореферат на дисертация „Българско-сръбски книжовноезикови връзки през Възраждането” (Аспекти на езиковата стандартизация в балканославянския ареал), 52 стр. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" на ВТУ

Иванова, Ценка (2001) Изследване на българската и сръбската езикова стандартизация чрез преводите между двата езика през ХІХ век Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику LI

Иванова, Ценка (2000) In memoriam. Милич Станкович - Милич от Мачва (1934-2000) Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 163-164-165/2000.

Иванова, Ценка (2000) За типовете междуезикови контакти (в творбите на български и сръбски писатели) Краят на хилядолетието - носталгии, раздели и надежди (Сборник с доклади от конференция Факултета по славянски филологиии на СУ; ред. Б. Биолчев, В. Стефанов, Н. Чернокожев). София, Унив. изд-во, 2000; 239-247

Иванова, Ценка (2000) Към историята на българо-сръбските книжовноезикови отношения (по материали от българския вестник “Въстокъ”, издаван в Белград през 1865 год.) Jужнословенски филолог LVI/1-2 (Посвећено Павлу Ивићу), Београд, 2000, стр. 455-461

Иванова, Ценка (1999) Контролирани и неконтролирани промени на езиковия статус в балканославянския ареал Сборник доклади от ІV международна научна конференция “Общества в преход - теория и практика”, Велико Търново, 1999 год., стр. 71-88

Иванова, Ценка (1999) Ц. Иванова, М. Алексич. Сръбско-български тематичен речник и Лексикон на междуезиковите омоними и полисеми. Велико Търново, ПИК, 1999, 288 стр.

Иванова, Ценка (1999) Южнославянската междуезикова омонимия и полисемия в приложната лингвистика Сръбско-български тематичен речник и Лексикон на междуезиковите омоними и полисеми. В. Търново, 1999, стр. 271-286

Иванова, Ценка (1998) “Ред” и “неред” код негираних облика у jужнословенском jезичком ареалу Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 1998, № 27/2; стр. 137-147

Иванова, Ценка (1998) Езикова история и езикова прогностика - въз основа на съпоставителното езикознание (Перспективи на балканославянския ареал) Jужнословенски филолог, 1998, LIV, стр. 131-141.

Иванова, Ценка (1998) Междуславянските лексико-семантични отношения в приложната лингвистика Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII международен славистичен конгрес. В. Търново, 1998, стр. 35-44

Иванова, Ценка (1998) Фоновите чуждоезикови (не)знания и (не)съзнателната манипулация в международните политически коментари Медиите и езикът. София, 1998, стр. 204-208.

Иванова, Ценка (1998) Южнославянският езиков ареал - наследени и нови тенденции в конвергентните и дивергентни процеси Славянска филология. Доклади за ХII международен конгрес на славистите в Краков, 1998; т. 22, стр. 34-46

Иванова, Ценка (1997) За езика на Стеван Сремац (типологически преглед) Мост, списание на българската народност в Югославия, N147/1997; стр. 57-62

Иванова, Ценка (1997) О наставном процесу на српском jезику на страним универзитетима Округли сто “Статус србистике у свету” - Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 1997, књ. 26/2; стр. 495-497

Иванова, Ценка (1997) Типолошки осврт на jезик Стевана Сремца Научна конференциjа “Књижевно дело Стевана Сремца - ново читање”, Ниш, 1997, стр. 93-98

Иванова, Ценка (1996) Среща на българисти от три континента. ХIХ летен семинар по български език и култура във Велико Търново Българистика и българисти, 1996, N3; стр. 17-18

Иванова, Ценка (1996) Српски jезик у општетеоретским и компаративно-историjским класификациjама (Досадашњи статус, перспективе и задаци у настави и универзитетским уџбеницима) Округли сто “Статус србистике у свету” - Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 1996, књ. 25/2; стр. 491-494

Иванова, Ценка (1996) Юбилейна научна сесия във Философския факултет на Университета в гр. Ниш Проглас, 1996, N4; стр. 121-122

Иванова, Ценка (1996) Южнославянските езикови стандарти между рационалното и емоционалното (исторически и съвременен аспект) Българистични проучвания. Международен семинар по бълг. език и култура. В. Търново,1996; стр. 217-247

Иванова, Ценка (1995) О књижевноjезичким контактима на почетку српске и бугарске стандардизациjе Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 1995, књ. 25/2; стр. 223-233

Иванова, Ценка (1995) Проницаеми езикови равнища в българската и сръбската донационална книжовноезикова формация Палеобалканистика и Старобългаристика. Първи есенни четения “Професор Иван Гълъбов”. В. Търново, 1995; стр. 209-216

Иванова, Ценка (1995) Синиша Паунович (in memoriam) Проглас, 1995, N3; стр. 114-115

Иванова, Ценка (1995) Славянската междуезикова омонимия в приложната лингвистика. Първа част: теоретична мотивация Проглас,1995, N1; стр. 20-31

Иванова, Ценка (1994) О културноj комуникациjи на Балкану са гледишта словенске међуjезичке хомонимиjе Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд,1994, књ. 24/1; стр.205-213

Иванова, Ценка (1994) Сборник в чест на единайсетия международен славистичен конгрес (съавторство с Р. Кърпачева) Проглас, 1994, N1; стр. 129-134

Иванова, Ценка (1993) Българският книжовен език в отношение към една специфична езикова ситуация Проблеми на социолингвистиката (езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности). Трета национална школа по социолингвистика, В. Търново, 1993; стр. 167-173. (за езика на българите в Сърбия)

Иванова, Ценка (1993) По някои принципни и специфични въпроси на междуезиковата омонимия в славянските езици Славистични проучвания. Сборник в чест на ХI международен славистичен конгрес. В. Търново, 1993; стр. 67-77

Иванова, Ценка (1993) Роля на екстралингвистичните фактори за процесите в сръбско-хърватския книжовен език в миналото и днес Юбилейна научна сесия “80 години от Балканската война” - ВВОУ “В. Левски”. В. Търново, 1993; стр. 25-32

Иванова, Ценка (1992) Българският книжовен език - компонент на една специфична езикова ситуация (по материали от изданията на българската редакция “Братство” в гр. Ниш, Сърбия) Трудове на ВТУ, т. ХХVІІІ, книга 2, Езикознание, 1992, стр. 7-35 (студия)

Иванова, Ценка (1992) История на езика и история на книжовния език - допирни точки и специфика в подхода към фактите Съвременни проблеми на българската езикова история. В. Търново, 1992; стр. 114-126

Иванова, Ценка (1991) Към предвъзрожденския етап от историята на южнославянските книжовни езици Българистични и славистични изследвания (в памет на акад. Емил Георгиев). В. Търново, 1991; стр. 86-98

Иванова, Ценка (1990) Доситей Обрадович и Софроний Врачански за основата на книжовния език МОСТ, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българската народност в Югославия. Ниш, 1990, N123; стр. 45-51

Иванова, Ценка (1990) Концепциите на Доситей Обрадович и Софроний Врачански за книжовен език /съпоставителен анализ/ Софроний Врачански и проблемите на българската култура. В. Търново, 1990; стр. 56-62.

Иванова, Ценка (1989) Доситей Обрадович Съпоставително езикознание, 1989, N6; стр. 76-79

Константинова, Даниела (2018) "Към въпроса за концепта вино в българския и в словашкия език (върху материал от фразеологията и паремиологията)" LIMES SLAVICUS 3. Културни концепти на славянството. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2018, с. 13 – 23.

Константинова, Даниела (2018) "Medzinárodná vedecká konferencia a 40. výročie lektorátu slovakistiky na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove v Bulharsku" Slavica Slovaca, Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, r. 53, 2018/ 2, s. 193–94

Константинова, Даниела (2018) "Oбръщенията и титулуването в деловата кореспонденция в българския и словашкия език" Romanoslavica, Universitatea din Bucureşti, LIII nr. 3/2018, s. 129 - 136.

Константинова, Даниела (2017) "Поздравите в българския и словашкия език – някои лингвокултурологични аспекти." В: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky (Ed. K. Žeňuchová – M. Kitanova – P. Žeňuch), Bratislava – Sofia: Slavistický inštitút Jana Stanislava SAV, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, Bratislava 2017, с. 277-283

Константинова, Даниела (2017) "J. G l o v ň a – K. D u d o v á. Konverzačná príručka zo slovenského jazyka. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016. 173 s." Съпоставително езикознание. Contrastive linguistics. София, СУ „Св. Климент Охридски”, XLII, 2017, №1, с.115-117

Константинова, Даниела (2017) "Международна интердисциплинарна конференция за езика и културата в славянски контекст (Братислава, 5 – 7 октомври 2016 г.)" сп. Проглас, кн. 2/2017, год. XXVI, с. 290.

Константинова, Даниела (2017) "Особености на учебниците за самообучение по чужд език (върху материал от „Словашки език за българи - самоучител в диалози”)" STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS TARNOVENSIS // ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Том / Volume 35, 2017, с. 177 - 183, ISSN 2534-918X

Константинова, Даниела (2017) "Съпоставително изследване за лексикалната асиметрия в българския и чешкия език" сп. "Проглас", кн. 2/2017, год. XXVI, s. 278 - 279.

Константинова, Даниела (2017) "Ценен принос за обновяването на лексикографските ресурси на българската словакистика" Slavica Slovaca, č. 51, 2017, 1, 93 – 95.

Константинова, Даниела (2016) "Словакистиката във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” – традиции и oчаквания" Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III. Kolektivní monografie. Brno: Ústav slavistky Filozofické fakulty Masarykovy univerzty, s. 261–270.

Константинова, Даниела (2016) Slavistika a slovakistika na Veľkotrnovskej univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Bulharsku. Ján Stanislav a slovenská slavistika. Bratislava: Slavistický Ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, s. 185–193.

Константинова, Даниела (2016) Втори конгрес на словашката славистика. Проглас, Издание на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, год. ХХIV, №1, с. 224–225,

Константинова, Даниела (2016) Езиковедската словакистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” (в съавторство с В. Панайотов) Проглас, Велико Търново, год. ХХV, 2016, №2, с. 526–537.

Константинова, Даниела (2016) За някои комуникативни и граматични аспекти на говоренето на „ти” и на „Вие” в българския и словашкия език Диалогични пространства. Велико Търново

Константинова, Даниела (2016) Словашки език - самоучител по в диалози (Slovenčina pre Bulharov) (в съавторство с Вл. Башир-Гечова) Изд. "Грамма", Плевен, ISBN 978-954-2943-09-9.

Константинова, Даниела (2016) Фразеологизми с компоненти ‘шапка’ и различни видове шапки (върху материал от български и словашки език) Jihoslovanská frazeologie v kontrastivně. Kolektivní monografie. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, s. 94–100

Константинова, Даниела (2015) E l e n a K u p c e v i č o v á – V í t ě z s l a v V i l í m e k. Современный русский речевой этикет для чехов. Současná ruská řečová etiketa pro čechy. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2013. 253 s. Съпоставително езикознание. Contrastive linguistics. София, СУ „Св. Климент Охридски”, XL №4, с.98–99,

Константинова, Даниела (2015) Образът на кучето в българските фразеологизми, пословици и поговорки Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazologie a ideomatiky (Ed. Jana Raclavská a kol.), Ostravská univezita v Ostravě, Ostrava, s. 63–79

Константинова, Даниела (2015) Падежите в словашкия език (с оглед на преподаването им на българи) Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 170 с., ISBN 978-619-208-027-3.

Константинова, Даниела (2015) Речевият етикет и чуждоезиковото обучение (върху материали от български и словашки език). (в съавторство с Вл. Маринов) Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Kolektivní monografie. Brno, 275-284.

Константинова, Даниела (2014) M. Sokolová, M. Vojteková, W. Mirosławska, M. Kyseľová. Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami. Prešov. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. 336 s. Съпоставително езикознание. София, СУ „Св. Климент Охридски”, XXXIX, 2014, №2, с.111–113. Съпоставително езикознание. София, СУ „Св. Климент Охридски”, XXXIX, №2, с.111–113.

Константинова, Даниела (2014) Výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka v južnoslovanskom prostredí. ROMANOSLAVICA, Vol. L, nr. 2. Universitatea din Bucuresti, s. 281–286.

Константинова, Даниела (2014) За някои български иронични фразеологизми, съдържащи музикални мотиви Frazeologické štúdie VI. Hudobné motívy vo frazeológii. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 113–119

Константинова, Даниела (2014) Хуморът в хуманитарстиката. Humour in the humanites. „ХУМОРЪТ: ПРОЧИТИ, ПРАКТИКИ, ТЕХНИКИ” (Съст. Д. Генова, Ст. Станоев), Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2013 Проглас, Велико Търново, год. ХХIIII, №2, с. 131–134.

Константинова, Даниела (2013) За някои особености на българския и словашкия речев етикет. Проглас, Велико Търново, год. ХХII, №2 с. 118–128.

Константинова, Даниела (2013) Неологизмите и фразеологичните неологизми при преподаване на български език като чужд. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sešiť, roč. XXIII. 4/ 2013, s. 215–221

Константинова, Даниела (2013) Словашката славистика вчера и днес. Slovenská slavistka včera a dnes. Peter Žeňuch (ed.) Bratislava: Slovenský komitét slavistov a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2012. 268 с. Проглас, Велико Търново, год. ХХII, №2, с. 191–195.

Константинова, Даниела (2012) Z u z a n a P r o f a n t o v á a kolektív. Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989.(Зузана Профантова и колектив. Ценност на промяната – промяна на ценността. Демаркационната 1989 година.) Български фолклор, София, год. ХХХVІIІ, кн. 3–4 (ИСЛЯМ И НАРОДНИ ТРАДИЦИИ 5), с. 174–177.

Константинова, Даниела (2012) Първи конгрес на словашката славистика. Проглас, Издание на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”Велико Търново, год. ХХI, №1, с. 205–208

Константинова, Даниела (2012) Христианские аллюзии в некоторых болгарских и словацких иронических фразеологизмах. Sacrum et Profantum. Языковые, литературные и этнические взаимосвязи христианской культуры. Институт славяноведения РАН, Москва, с. 201–211.

Константинова, Даниела (2011) Иронията във фразеологията. Начини за създаване на ироничен ефект във фразеолoгията Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова, София, с. 151–162.

Константинова, Даниела (2011) Иронията като начин за възприемане на света (върху материал от българската и словашката фразеология). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 191 с., ISBN 978-954-524-808-5.

Константинова, Даниела (2010) Значение на фразеологията при преподаване на български език като чужд. Преподаването на български език в славянски и неславянски контекст. Porta Balkanica, Brno, с. 111–117

Константинова, Даниела (2010) Иронията като начин на възприемане на света в българската и словашката фразеология. (дисертация) .

Константинова, Даниела (2010) Образи на чужди етноси в някои иронични фразеологизми в българския език. Phraseologische Studien. Фразеологические исследования. Dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie. Динамические тенденции в славянской фразеологии. Greifswald, pp. 198–205

Константинова, Даниела (2010) Трудните деца в училище. Комуникация, взаимодействие, отговорности. (Превод от словашки език: Д. Константинова) РААБЕ, София, ISSN: 1314-202X.

Константинова, Даниела (2008) "За някои иронични фразеологизми в българския и словашкия език" – В: Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Aнковa-Ничева. София, 2008, с. 113–117.

Константинова, Даниела (2008) Slovenský jazyk a jeho vyučovanie v Bulharsku. A szlovák nyelv és annak tanítása Bulgaráriában. (Slovak language learning in Bulgaria.) Slovenčina v menšinovom prostredí. Békéšská Csaba, 2008, s. 560–566

Константинова, Даниела (2008) За някои фразеологични неологизми в българския език. Славистични проучвания. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес. Велико Търново, с. 57–66

Константинова, Даниела (2006) Irónia v bulharskej frazeológii STUDIA BALCANICA BOHEMO-SLOVACA. VI., svazek 2, Brno, s. 1033–1039

Константинова, Даниела (2005) SLOVENČINA PRE BULHAROV – pre pokročilých (в съавторство с К. Седлакова) Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, ISBN 954-524-446-1

Константинова, Даниела (2005) Смехът в българската фразеология. Комично у култури Срба и Бугара. Комичното в културата на сърби и българи. Ниш, с. 67–75

Константинова, Даниела (2002) Някои различни становища на български и словашки езиковеди за основни понятия във фразеологията. Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката (8). Велико Търново, 154–164

Константинова, Даниела (0) Гастронoмическите традиции на българи и словаци, отразени в българската и словашката фразеология. STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS TARNOVENSIS // ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Велико Търново, Том 37 / Volume 37

Мирославска, Виргиния (2016) ABC fleksji polskiej. Ćwiczenia, (съавторка Стелиана Александрова),100 c. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016

Мирославска, Виргиния (2016) За някои проблеми на българските студенти при усвояването на полския речев етикет, Проглас, Издание на Филологически факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 2 (2016), 419 - 430

Мирославска, Виргиния (2014) Gramatická podoba prísudku a úroveň jazykovej etikety v slovenčine a poľštine Romanoslavica, Vol. L, nr. 2, Bukuresti: Editura Universitatii din Bukuresti, 2014, 87- 92

Мирославска, Виргиния (2013) Trudne miejsca w nauczaniu wymowy polskiej w środowisku bułgarskojęzycznym Postscriptum Polonistyczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, 2013, 2 (12), 303- 309

Мирославска, Виргиния (2013) О семантике словацких мужских имён славянского происхождения Състояние и проблеми на българската ономастика, 13. Материали от Международна научна конференция “Славянска и балканска ономастика” (Велико Търново, 13 – 15 септември 2012 г.), Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 571- 580

Мирославска, Виргиния (2013) ФОРМАТА НА СКАЗУЕМОТО КАТО ПОКАЗАТЕЛ ЗА ЕЗИКОВА ВЕЖЛИВОСТ В БЪЛГАРСКИЯ И ПОЛСКИЯ ЕЗИК Проглас. Филологическо списание, кн. 2 (2013), Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 129 -135

Мирославска, Виргиния (2012) ABC fleksji polskiej, 88 с. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012

Мирославска, Виргиния (2012) Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami, 336 с. (съавторка) Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012

Мирославска, Виргиния (2011) Językowy savoir-vivre w podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców Научни трудове, том 48, кн. 1, сб. А, 2010, Филология, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2011, 441- 447

Мирославска, Виргиния (2010) Ćwiczenia fonetyczne z języka polskiego, 98 с. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010

Мирославска, Виргиния (2010) Роль дисциплин историко-лингвистического цикла в преподавании польского языка как иностранного Studii de Limbă, Literatură şi Metodică, Lucrările simpozionului internaţional: Tendinţe actuale în studierea limbilor, literaturilor şi culturilor slave, Cluj-Napoca, 19-20 iunie 2008, Cluj-Napoca 2010, 333 - 338

Мирославска, Виргиния (2009) Z problematyki semantyki słowackich imion żeńskich o rodowodzie słowiańskim Словаците и словакистиката в България. Slováci a slovakistika v Bulharsku, София: Издателство „Стигмати“, 2009, 134 -142

Мирославска, Виргиния (2008) O semantyce słowackich i polskich imion żeńskich o rodowodzie słowiańskim Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция 14-15 ноември 2008 ВТУ, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 504 - 513

Мирославска, Виргиния (2008) Z problematyki kształtowania się nazwisk polskich (na materiale historycznym z cntralnej Polski) Славистични проучвания. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 29 - 36

Мирославска, Виргиния (2007) Dzieje narodu a rozwój kultury i języka Studia Polonica. Materiały naukowo-dydaktyczne dla studentów filologii polskiej, Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, 2007, 66 - 83

Мирославска, Виргиния (2006) Polskie nazwy własne. Ćwiczenia, 40 с. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. И. Канта, 2006

Мирославска, Виргиния (2005) Fleksja polska. Wzory odmiany, 74 с. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, 2005

Мирославска, Виргиния (2005) Nauczanie wiedzy o Polsce i polskiej kulturze na studiach polonistycznych polonistycznych w Kaliningradzie Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, pod red. Piotra Garncarka, Warszawa: Instytut Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum, 2005, 275 - 281

Мирославска, Виргиния (2002) Ćwiczenia z fonetyki języka polskiego, 52 с. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, первое издание, 2002, второе издание, 2004

Мирославска, Виргиния (1999) Formy nazwisk dzieci w dialektach polskich i słowackich Nárečia a národný jazyk. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie (Budmerice 24. – 26. septembra 1997), Bratislava 1999, 191 - 196

Мирославска, Виргиния (1997) K problématike ženských priezvísk v slovenčine a poľštine Slovensko-poľské jazykové a literárne vzťahy. Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 1997, 16 - 23

Мирославска, Виргиния (1997) Nazwy osobowe mieszkańców Lutomierska (XVII – XVIII w.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997, 148 с.

Мирославска, Виргиния (1997) Uwagi o deklinacji nazwisk polskich Varia VI. Zborník zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Piesok 27.11. – 29.11.1996), Bratislava 1997, 145 - 149

Мирославска, Виргиния (1996) K problématike poľského a slovenského slovesa. Syntaktické funkcie infinitívu v poľštine a slovenčine (съавторка Miloslavá Sokolová) Varia V. Zborník z V. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Piesok 29.11. – 1.12.1995), Bratislava 1996, 59 - 64

Мирославска, Виргиния (1996) Miesto onomastiky vo vyučovacích programoch a školskej praxi v Poľsku 12. slovenská onomastická konferencja a 6. seminár „Onomastika a škola“, Prešov 25. – 26. októbra 1995, Prešov 1996, 80 - 82

Мирославска, Виргиния (1996) Vedomosti o urbanonymách vo vyučovaní poľštiny Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996), Banská Bystrica – Bratislava 1996, 271 - 273

Мирославска, Виргиния (1995) Ženské osobné mená v matrikách z Lutomierska a Kazimierza (17. a 18. stor.) Varia IV. Materiály zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Piesok 30.11. – 2.12.1994), Bratislava 1995, 10 - 14

Мирославска, Виргиния (1994) Imiona chrzestne w księdze metrykalnej parafii Kazimierz z XVII w. :] Onomastický zpravodaj (Zpravodaj Místopisné komisie ČSAV), ročník XXXIV – XXXV, Praha 1994, 82 - 85

Мирославска, Виргиния (1994) Nazwy osobowe mieszkańców Lutomierska Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien. 11. slovenská onomastická konferencja Nitra 19. – 20. mája 1994. Zborník referatov, Bratislava – Nitra 1994, 149 - 151

Мирославска, Виргиния (1992) „Ludowe” etymologie nazwisk w „Liber chamorum” Waleriana Nekandy Trepki Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae, annus XXVIII, wolumen 3, Slavistika. Prešov 1992, 109 - 115

Мирославска, Виргиния (1990) Imiona chrzestne w księdze metrykalnej Lutomierska Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. XXXVI, 1990, 145 - 152

Седефчева, Валентина (2017) Как да превеждаме красивото: сръбско-български транслатологичен анализ // Како да преводимо лепо: српско-бугарска транслатолошка анализа Красотата в културата на българи и сърби // Лепота у култури Бугара и Срба. Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий" : Велико Търново, 182-193.

Седефчева, Валентина (2017) ПОЕТИКАТА В АЛТЕРНАТИВНИТЕ БЪЛГАРСКИ И СРЪБСКИ РОК ТЕКСТОВЕ ОТ 80-ТЕ И 90-ТЕ ГОДИНИ Музика у култури Срба и Бугара // Музиката в културата на сърби и българи. Изд. Универзитет у Нишу. Филозофски факултет: Ниш.

Седефчева, Валентина (2017) Преносът на архаична лексика в южнославянския превод (върху материал от романите "Преселения" на М. Църнянски) // THE TRANSFER OF ARCHAIC LANGUAGE IN THE SOUTH SLAVONIC TRANSLATION (ON THE MATERIAL OF THE NOVELS “MIGRATIONS” BY MILOS TSERNIANSKI) Мултикултурализъм и многоезиичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения. София, 21-23 април 2016 г. Фабер: Велико Търново, с. 575-584.

Седефчева, Валентина (2017) Ролята на Милош Църнянски за формиране облика на сръбската литература в България ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, КОМУНИКАЦИИ. Международна научна конференция, 8 и 9 юни 2017 г. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий": В. Търново.

Седефчева, Валентина (2017) Славянската тема в романите на Милош Църнянски / THE SLAVIC THEME IN THE NOVELS BY MILOS TSERNIANSKI Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Седефчева, Валентина (2016) СЛАВЯНСТВОТО В ЕМОЦИИТЕ НА НА КИРИЛ ХРИСТОВ И МИЛОШ ЦЪРНЯНСКИ Емоције у култури Срба и Бугара/Емоциите в културата на сърби и българи. Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 117-127.

Седефчева, Валентина (2016) Преводен рецепционен модел на южнославянските литератури в България. The Bulgarian translation-reception model of South Slavic literatures Проглас, филологическо списание, кн.2,год. XXV.В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 341-357.

Седефчева, Валентина (2016) ПРЕВОДНА РЕЦЕПЦИЯ НА ХЪРВАТСКАТА ЛИТЕРАТУРА В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА СРЕДА Езици, култури, комуникации. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий": В. Търново

Седефчева, Валентина (2016) ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКА ТРАДИЦИЈА 18. ВЕКА У РОМАНУ „СЕОБЕ“ И ЊЕН ПРЕВОД НА БУГАРСКИ ЈЕЗИК: ТРАНСЛАТОЛОШКА АНАЛИЗА ЛИНГВИСТИЧКИ ПРАВЦИ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА СРПСКУ ЛИНГВИСТИКУ, 45/1. 45. 45. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 17-20.09.2015, Београд: Чигоја штампа, 2016, с. 435-444.

Седефчева, Валентина (2015) Вуков језик у Другој књизи „Сеоба“ и његов превод на бугарски језик – „Преселения. Книга втора“. Два века од Вукове "Писменице српскога језика, бр. 44/1. 44. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 11-14.09.2014, Београд: Чигоја штампа, 2015, с. 243-252.

Седефчева, Валентина (2015) SUVREMENI UMJETNIČKI PRIJEVODI KAO KNJIŽEVNI I KULTURNI MOST IZMEĐU BUGARA I HRVATA Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagrab, 2015.

Седефчева, Валентина (2015) Изгнаническата съдба на „Роман за Лондон ” от Милош Църнянски Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Дванадесети международни славистични четения. Том 2. Литературознание и фолклористика. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски, с. 382-388.

Седефчева, Валентина (2015) Палимпсестът като слово и жест в творчеството на М. Църнянски Слово и жест в културата на българи и сърби. Велико Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 132-142.

Седефчева, Валентина (2014) Документалност и фикция в сръбско-българския диалог „При Хиперборейците” от Милош Църнянски Реалност и фикција у култури Срба и Бугара. // Реалност и фикция в културата на сърби и българи. Унив. у Нишу. Филозофски факултет, с. 225-236

Седефчева, Валентина (2013) Блискост језика – олакшица или препрека у међусловенском преводу (на материјалу из романа Другa књигa Сеоба) Култура: у потрази за новом парадигмом, књ. II. Београд, с. 257-270.

Седефчева, Валентина (2013) Епохата в оригиналния текст спрямо адекватността на превода Време и пространство в културата на българи и сърби.// Време и простор у култури Бугара и Срба. Изд. „Славена”, Варна, с. 50-67.

Седефчева, Валентина (2003) Кинематографични похвати при анализа на литературни текстове Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 376-386.

Седефчева, Валентина (2002) Психологията на дервиша и монаха като код за разчитане на балканската история в романите "Антихрист" на Емилиян Станев и "Дервишът и смъртта" на Меша Селимович История. Истории. Наративи. Изд. "Фабер": В. Търново, с. 87-91.

Седефчева, Валентина (2002) Ситуативната игра в чуждоезиковото обучение (при преподаване на сръбски език в българска езикова среда) Специализирано обучение по чужд език. Бюлетин, бр. 13. София: Полиграфическа база на МВР, 177-189.

Стаменкович, Сава (2017) O "Analima Zlatne obale" Ursule Legvin Književna fantastika, jul 2017. Beograd: ArtAnima, Kontrast. Str. 50-52

Стаменкович, Сава (2017) Мој проблем није у мени, мој проблем је искључиво на мени - питање лепоте у "класику" Едмонда Ростана и "обичној омладинској драми" Леона Ковкеа. Красотата в културата на българи и сърби. Ур. Ценка Иванова, Сава Стаменкович и др. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2017. Стр. 122-134. (ISBN 978-619-208-100-3) Велико Търново

Стаменкович, Сава (2016) Значење робота – „Р.У.Р.“ Карела Чапека Стаменковић, Сава, Стаменковић, Зоран. У: Језик, књижевност, значење – књижевна истраживања. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 367-378. (УДК 821.162.3.09-2 Чапек К. 81'37:00752 / ISBN 978-86-7379-408-2)

Стаменкович, Сава (2016) Од мржње и одбацивања до љубави и прихватања – социјално-емоционални развој детета у „Јану Бибијану“ Елина Пелина Емоције у култури Срба и Бугара / Емоциите в културата на сърби и българи. Ур. Бојана Димитријевић. Ниш: Филозофски факултет. Стр. 211-220. (УДК 821.163.2.09-93-31 Пелин Е. / ISBN 978-86-7379-411-2)

Стаменкович, Сава (2016) Религија „Земљоморја“ Урсуле Легвин Уметност и контекст: Религија у уметничким делима. Ур. Драган Жунић, Сава Стаменковић и Биљана Ћирић. Српска академија наука и уметности – Огранак у Нишу и Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу: Ниш. Стр. 123-135. (УДК 821.111(73)-311.9.09 Легвин У. / ISBN 978-86-7025-586-9)

Стаменкович, Сава (2016) Хејтерски дискурс „Ходања“ Томаса Бернхарда и „Излажења“ Барби Марковић. Језик, књижевност, дискурс. Филозофски факултет: Ниш. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић. Стр. 457-466. 2015. (UDK 821.112.2(436).09-31 Bernhard T. 821.163.41.09-31 Marković B. / ISBN 978-86-7379-368-9) Ниш, Сърбия

Стаменкович, Сава (2015) Гестови и поднаписи у првом српском филму „Живот и дела бесмртног вожда Карађорђа“ Слово и жест в културата на българи и сърби / Реч и гест у култури Бугара и Срба. Ур. Ценка Иванова и др. ВТУ: Велико Трново, 2015, стр. 177-188. (ISBN 978-619-208-010-5)

Стаменкович, Сава (2015) Историјска мелодрама „Мејрима или Бошњаци“ Матије Бана Монографија „Из новије дубровачке књижевности“. Ур. Ирена Арсић. Београд: Арс Либри. Стр. 185-204. (ISBN 978-86-7588-225-1)

Стаменкович, Сава (2015) Положај Чефура у роману Горана Војновића ''Чефури раус!'' Стаменковић, Сава, Бечејски, Мирјана. 2015. Движение и пространство в словянските езици, литератури и култури - Том втори: Литературознание и фолклористика. Ур. Маргарита Младенова и др. София: Университетско издателство ''Св. Климент Охридски''. Стр. 238-245. (ISBN 978-954-07-4046-1)

Стаменкович, Сава (2015) Припаднице покрета отпора у филмовима „Црна књига“ Пола Верховена, „Пожуда, опрез“ Анга Лија и „Шарлота Греј“ Џилијан Армстронг Жене, рат, уметност: зборник радова са научног симпозијума. Ур. Драган Жунић, Сава Стаменковић и Јелена Младеновић. Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу: Ниш. Стр. 161-172. (УДК 791.32:791(100)“200“ / ISBN 978-86-7025-560-9)

Стаменкович, Сава (2015) Хејтерски дискурс у „Ходању“ Томаса Бернхарда и „Излажењу“ Барби Марковић Језик, књижевност, дискурс. Филозофски факултет: Ниш. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић. Стр. 457-466. (UDK 821.112.2(436).09-31 Bernhard T. 821.163.41.09-31 Marković B. / ISBN 978-86-7379-368-9)

Стаменкович, Сава (2014) Gedo senki – (не)успела екранизација Земљоморја Урсуле Легвин Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије. Књ. 2. Ур. Маја Анђелковић. ФИЛУМ: Крагујевац. Стр. 167-178. (UDK 821.111(73)-311.9.09 Le Guin U. 821.111(73)-311.9:791.228(52) / ISBN 978-86-85991-61-5)

Стаменкович, Сава (2014) Будућност пола у „Венери плус икс“ Т. Стерџена Савремене парадигме у науци и научној фантастици (Наука и савремени универзитет 3). Ур. Бојана Димитријевић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 289-299. (УДК 821.111(73).09-311.9 Стерџен Т. 82.01:305 / ISBN 978-86-7379-348-1)

Стаменкович, Сава (2014) Сусрет маргина у „Пољупцу жене паука“ М. Пуига Стаменковић, Сава, Трнавац Ћалдовић, Наташа. У: Језик, књижевност, маргинализација. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 561-572. (УДК 821.134.2(82).09 Пуиг М. / ISBN 978-86-7379-324-5)

Стаменкович, Сава (2013) Историјска мелодрама „Мејрима или Бошњаци“ Матије Бана Philologia Mediana, год. V, бр. 5. Ур. Ирена Арсић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 59-76. (УДК 821.163.41-23.09 Бан М. / ISSN 1821-3332 = Philologia Mediana)

Стаменкович, Сава (2013) Положај жене и породица у роману „Техану“ Урсуле Легвин Наука и савремени универзитет 2 – Од науке до наставе (тематски зборник радова). Ур. Бојана Димитријевић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 391-404. (УДК 821.111(73).09-31 Чегвин У. / ISBN 978-86-7379-299-6)

Стаменкович, Сава (2013) Феминизам у „Човеку празних шака“ Урсуле Легвин Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије. Књ. 2. Ур. Маја Анђелковић. ФИЛУМ: Крагујевац, 2013. Стр. 611-620. (821.111(73)-31.09 Легвин У. / ISBN 978-86-85991-51-6)

Стаменкович, Сава (2009) Врсте сигналистичке поезије у збирци Мирољуба Тодоровића "Свиња је одличан пливач" Нови Сад. Летопис Матице српске, књ. 484, св. 6, дец. 2009. Ур. Иван Негришорац (Драган Станић). Стр. 1000-1016. (ISSN 0025-5939)

Тодорова, Валерия (2015) Kodifikácia spisovnej slovenčiny a estetika slovenského romantizmu Orol tatranský, č. 6/2015

Тодорова, Валерия (2015) Slovenská katolícka moderna a jej genéza В сб. Диалогични пространства – доклади от Юбилейна славистична международна конференция, В. Търново 2015 г.

Тодорова, Валерия (2015) Словашкият романтизъм – модерност и традиция Изд. „Ровита“, В. Търново, 2015 г. ISBN- 978-9-54891-435-2

Тодорова, Валерия (2015) Словашкият романтизъм като литературна и културна идентичност сп. „Проглас“, кн. 1, 2015 г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/