Публикации Катедра "Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание / Department of Methodology of Linguistic and Literary Education


Великова, Силвия (2017) Conferences as Bridging Paths through the Continuing Professional Development (CPD) of Language Educators Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future. Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress 26th BETA-IATEFL Annual International Conference, 22nd-25th June 2017, Varna, Bulgaria 2017. - с. 10-17. ISSN 1314-6874.

Великова, Силвия (2017) Developing strategic listening to L2 lectures in academic discourse Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, том 36, брой 2. - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 205-217. ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print).

Великова, Силвия (2016) Academic Discourse Comprehension Strategies in Listening to Lectures delivered in English as a Foreign Language Veliko Turnovo: St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. - pp. 244.

Великова, Силвия (2016) Стратегии за разбиране на академичния дискурс при слухово възприемане на лекции на английски език като чужд (автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”) Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2006. - 52 с.

Великова, Силвия (2015) Strategies for L2 Lecture Comprehension: An Intervention Study. - Research Result. Theoretical and Applied Linguistics Series. Belgorod: Belgorod National Research University, 2015, vol. 1, 3(5), pp. 117-126. Online ISSN 2313-8912

Великова, Силвия (2014) A journey into the world around and the world within: A case study of three Bulgarian students’ learning mobility experiences. Internationalization in teacher education: Mobilities. / Pia-Maria Rabensteiner & Gerhard Rabensteiner (eds.) - Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2014, pp. 17-40, ISBN: 978-3-8340-1394-1.

Великова, Силвия (2014) LACS workshop ‘Empowering Language Networks’, European Centre for Modern Languages (ECML), Graz, Austria. BETA-IATEFL E-Newsletter. - Bulgarian English Teachers' Association, July-August 2014, issue 12, pp. 49-54. ISSN 1314-687.

Великова, Силвия (2014) Пътуване по света и към себе си: Въздействието на транснационалната мобилност с учебна цел върху български студенти. Internationalization in teacher education: Mobilities. / Pia-Maria Rabensteiner & Gerhard Rabensteiner (eds.) - Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2014, pp. 41-61, ISBN: 978-3-8340-1394-1.

Великова, Силвия (2013) Looking back and moving ahead together. BETA-IATEFL E-Newsletter. - Bulgarian English Teachers' Association, July-August, 2013, issue 6, pp. 11-13. ISSN 1314-687.

Великова, Силвия (2013) Using the European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL) to scaffold reflective teacher learning in English language teacher education. Innovations in pre-service education and training for English language teachers. / Julian Edge & Steve Mann (eds.). - London: British Council UK, 2013, pp. 201-216. ISBN 978-0-86355-702-6. http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/C442_Innovations_PRESETT_FINAL_WEB%20ONLY_v2.pdf

Великова, Силвия (2012) Future teachers’ perceptions of classroom observation and its impact on their professional learning Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки, т. XXIII А. - Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012, с. 241-255. ISSN 1311-7300.

Великова, Силвия (2012) Teaching active listening: Towards an integrated approach to L2 listening instruction European dimension in education and teaching: New perspectives to European instruction. / Pia-Maria Rabensteiner & Eero Ropo (eds.). - Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2012, pp. 97-111. ISBN 978-3-8340-1056-8.

Великова, Силвия (2012) The Cambridge Grammar of English in the ELT classroom: Teaching selected features of spoken English. Humanising Language Teaching Magazine - HLT Magazine and Pilgrims Limited, February 2012, issue 1. ISSN 1755-9715. http://www.hltmag.co.uk/feb12/idea.html

Великова, Силвия (2012) Обучението по активно слушане: Kъм интегриран подход за развиване на умения за слушане на чужд език. European dimension in education and teaching: New perspective to European instruction. / Pia-Maria Rabensteiner & Eero Ropo (eds.). - Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2012, pp. 80-97. ISBN 978-3-8340-1056-8.

Великова, Силвия (2011) Listening and cross-cultural understanding in conversation (with a focus on American Culture) 20th BETA-IATEFL Annual International Conference “Creativity in Language Teaching – Reaching out to the New Generation of Learners”, 29. 04-01. 05 2011, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria, ISSN 1311-7351 (Co-author: Daniel Perez) http://www.beta-iatefl.org/2873/blog-publications/listening-and-cross-cultural-understanding-in-conversation-with-a-focus-on-american-culture/

Великова, Силвия (2009) Implementing the European Portfolio for Student Teachers of Languages in a lifelong learning context In Pia-Maria Rabensteiner, & Eero Ropo (eds), European Dimension in Education and Teaching: Indentity and Values in Education. Schneider Verlag Hohengehren, 93-106, ISBN: 978-38340-0651-6

Великова, Силвия (2009) Listening to academic lectures in English as а foreign language In Dimitrov, N. & B. Borisova (eds), Трудове на Великотърновския университет, „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, книга 1, том 31 Модернизация на хуманитарното образование в условията на Болонския процес в страните от Европейския съюз и в Русия, България, Велико Търново 28-29.05. 2009, 231-245, ISSN 0204-6369. //Trudove na Velikotŭrnovskii︠a︡ universitet "Sv. Sv. Kiril i Metodiĭ," Filologicheski fakultet (Travaux de l'Université "St. St. Cyrille et Methode" de V. Tirnovo, Faculté philologique) book 1, volume 31, Modernization of Humanities Education in the Context of the Bologna Process in the Countries of the European Union and Russia, Veliko Turnovo 28-29.05. 2009, 231-245, ISSN 0204-6369

Великова, Силвия (2009) Listening to Second Language Lectures: Student Learning Style Preferences and Perceived Strategy Use. Intercultural Communication. Proceedings of the International Conference of the Bulgarian American Studies Association and the Bulgarian Society for British Studies, Plovdiv, 2006. Ed. by M. Danova and M. Katsarska. Sofia: POLIS Publishers, 2009, pp. 485-498. ISBN 978-954-796-030-5

Великова, Силвия (2009) Внедряване на Европейско портфолио за стажант-преподаватели по езици в контекста на учене през целия живот” In Pia-Maria Rabensteiner & Eero Ropo (eds), European Dimension in Education and Teaching: Indentity and Values in Education, Schneider Verlag Hohengehren, 107–119, ISBN: 978-38340-0651-6

Великова, Силвия (2006) The European dimension in initial English language teacher education in Bulgaria The Language Policy of the EU and European University Education, Veliko Turnovo 5 - 7 October 2005, Conference Proceedings, Vol. 1, 195-201, ISBN-10: 9547361422; ISBN 13: 9789547361423.

Великова, Силвия (2006) Европейско портфолио за бъдещи учители по езици - Грац 2006 сп. "Чуждоезиково обучение", МОН, 5, стр. 75-77

Великова, Силвия (2006) Стандарт за качествено преподаване на чужд език в България: оценяване на професионалната компетентност на учителя чрез наблюдение на урочната практика сп. “Чуждоезиково обучение”, кн. 6, 2006, стр. 34-51 ISSN 0205 - 1834 (авторски колектив)

Великова, Силвия (2005) Стратегии за слушане в академичния дискурс. Сб. от научна конференция "Език и стратегии в обучението", Велико Търново, 14 май 2004. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 277-284. ISBN 954-524 475-5

Великова, Силвия (2002) A Baseline Survey of Pre-service English Language Teacher Education in Bulgaria 2001 – 2002 Thomas, D., Svetlana, D., Geshev, G., and S. Tashevska (eds), British Council Bulgaria, ISBN 954-91239-2-8 (co-author)

Великова, Силвия (2002) Quality in Foreign Language Teaching: Assessment Criteria for Secondary Schools British Council Bulgaria, 47pp., ISBN-10: 954-91830-2-5 (co-authors Harakchiyska, Ts., Stefanova, E., Iordanova, M., Angelova, V., Ivanova, I., Geshev, G., Dimitrova, S. & S. Tashevska)

Великова, Силвия (2002) Raising Learners’ Awareness of the Social Dynamics of Listening in the Context of Teaching English as a Foreign Language. Paper presented at Dialogues: American Studies in an international context. 10th Anniversary of American and British Studies at Plovdiv University Jubilee Conference of Plovdiv University. Ed. by M. Katsarska.Plovdiv: Zombori, 2002, pp. 373-376. ISBN 954-91615-1-X

Великова, Силвия (2002) Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България (2001-2002) Томас, Д., Димитрова, С., Гешев, Г. и С. Ташевска (ред.) British Council Bulgaria, авторски колектив, ISBN 954-91239-1-X (aвторски колектив)

Великова, Силвия (2002) Качествено преподаване на чужд език Британски съвет, България, ISBN-13: 978-954-91830-2-3 (съавтори: Харакчийска, Ц., Стефанова, Е., Йорданова, М., Ангелова, В., Иванова, И., Великова, С., Гешев, Г., Димитрова, С. и Ташевска)

Великова, Силвия (2002) Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ Преславска книжовна школа, т. 6. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, 38-43 (Съавтор: Юлиян Великов)

Димитрова, Димка (2018) Български език за 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 143 с. ISBN 978-619-215-197-3

Димитрова, Димка (2018) Български език за 9. клас София: ИК "Анубис", 2018, 87 с. ISBN 978-619-215-250-5

Димитрова, Димка (2018) Книга за учителя по български език за 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 87 с. ISBN 978-619-215-240-6

Димитрова, Димка (2018) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 9. клас София: ИК "Анубис", 2018, 95 с. ISBN 978-619-215-324-3

Димитрова, Димка (2018) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове, 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 95 с. ISBN 978-619-215-311-3

Димитрова, Димка (2018) Учебна тетрадка по български език за 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 103 с. ISBN978-619-215-273-4

Димитрова, Димка (2017) Български език за 6. клас София: ИК "Анубис", 2017, 143 с. ISBN 978-619-215-148-5

Димитрова, Димка (2017) Български език за 8. клас София: ИК "Анубис", 2017, 127 с. ISBN 978-619-215-119-5

Димитрова, Димка (2017) ЗА ЧЕТИВНАТА ГРАМОТНОСТ И НЕЙНОТО ПОДОБРЯВАНЕ В: ИНТУИЦИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ В ЕЗИКА, ЛИТЕРАТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО. Пловдив: Хоризонти, 2017, с. 223-238. ISBN 978-619-7187-11-3

Димитрова, Димка (2017) Книга за учителя по български език за 6. клас София: ИК "Анубис", 2017, 74 с. ISBN 978-619-215-077-8

Димитрова, Димка (2017) Книга за учителя по български език за 8. клас София: ИК "Анубис", 2017, 62 с. ISBN 978-619-215-092-1

Димитрова, Димка (2017) Прочети разбери пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове 8. клас София: ИК "Анубис", 2017, 99 с. ISBN 978-619-215-164-5

Димитрова, Димка (2017) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 5. клас София: ИК "Анубис", 2017, 71 с. ISBN 978-619-215-170-6

Димитрова, Димка (2017) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 6. клас София: ИК "Анубис", 2017, 72 с. ISBN 978-619-215-169-0

Димитрова, Димка (2017) Свързаността в текста и процесът на неговото възприемане В: Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р П. Радева. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 91–100. ISBN 978-619-208-123-2

Димитрова, Димка (2017) Тетрадка по български език за 6. клас София: ИК "Анубис", 2017, 104 с. ISBN 978-619-215-069-3

Димитрова, Димка (2016) Български език 5. клас София: ИК "Анубис", 143 с. ISBN 978-619-215-058-7

Димитрова, Димка (2016) Книга за учителя по български език за 5. клас София: ИК "Анубис", 2016, 131 с. ISBN 978-619-215-042-6

Димитрова, Димка (2016) Типологични характеристики на задачите за възприемане на текст при четене Сп." Български език и литература" 2016 №3, с. 223-233. Print ISSN 0323-9519 file:///C:/Users/Dimka%20Dimitrova/Downloads/bel_3_2016%20(1).pdf

Димитрова, Димка (2016) Учебна тетрадка по български език София: ИК "Анубис", 2016, 87 с. ISBN 978-619-215-013-6

Димитрова, Димка (2016) Учебна тетрадка по български език и литература за 5. клас. Развиване на комуникативните компетентности София: ИК "Анубис", 2016, 40 с. ISBN 978-619-215-012-9

Димитрова, Димка (2015) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по БЕ за 7. клас София: ИК“Анубис“, 2015 г., 103 с. ISBN 978-954-426-998-2

Димитрова, Димка (2014) Информация – текст – обучение Във: Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св Кирил и Методий 1963-2013”. Секция Филологически факултет. В. Търново: УИ „Св. св Кирил и Методий” , 2014 г., с. 219-224. ISBN 978-954-524-975-4.

Димитрова, Димка (2014) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по БЕ за 6. клас София: ИК“Анубис“, 2014 г., 95 с.ISBN 978-954-426-984-5

Димитрова, Димка (2014) Рецептивните упражнения в обучението по български език Във: Филологически сборник VI, В Търново – Твер. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 111-116. ISBN 978-954-524-968-6.

Димитрова, Димка (2013) Български език и литература. Практически насоки за самоподготовка и зрелостен изпит София: ИК“Анубис“, 2013 г., 270 с. ISBN 978-954-426-955-5

Димитрова, Димка (2013) В помощ на изучаващите български език. Учебна тетрадка за ниво С В. Търново: Фабер, 2013, 46 с. ISBN 978-954-400-932-8

Димитрова, Димка (2013) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по БЕ за 5. клас София: ИК“Анубис“, 2013 г., 64 с. ISBN 978-954-426-945-6

Димитрова, Димка (2011) За ролята на езиковите познания върху някои категории думи при общуване Във: Филологически сборник IV, В Търново – Твер. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 73-75. ISBN 978-954-524-767-5.

Димитрова, Димка (2010) Български език за 7. клас. Задачи и тестове София: ИК”Анубис”, 2010, с. 112. ISBN 978-954-426-865-7

Димитрова, Димка (2010) Български език за 7. клас.Учебно помагало за ЗИП София: ИК”Анубис”, 2010, с. 136. ISBN 978-954-426-888-6

Димитрова, Димка (2009) Български език за 8 клас, задължителна подготовка София: Анубис, 2009. с. 160. ISBN 978-954-426-826-8

Димитрова, Димка (2009) Български език за 8. клас София: ИК „Анубис”, 2009, с. 118. ISBN 978-954-426-855-8

Димитрова, Димка (2009) Изграждане на смисъл при възприемане на текст В: Отклонението като норма (Сборник в чест на проф. Р. Йовева), УИ „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2009. ISBN 978-954-577-538-3

Димитрова, Димка (2009) Изучаване на сложните прилагателни имена в уроците по български език В: Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на проф. Д. Чизмаров. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 73-77. ISBN 978-954-524-674-6.

Димитрова, Димка (2009) Юбилеен сборник Проглас, 2009, №1, 144-148. ISSN 0861 7902.

Димитрова, Димка (2007) Език мой (Лингвистиката в света на ученика) В: http://www.belb.net/metodika/dimitrova/ezikmoi.htm ; Във: Филологически сборник II, В Търново – Твер. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 190-193. ISBN

Димитрова, Димка (2005) Работа над текста при изучаване на прилагателното име Език и стратегии в обучението.Сборник, посветен на 70-годишнината на доц. д-р Ст. Стефанова и доц. д-р М. Тончева, В.Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с.80-84. ISBN 954-524-475-5.

Димитрова, Димка (2005) Български език. Контрол. 6.клас Велико Търново: Абагар, 2005. 56 с. ISBN 954-427-649-1

Димитрова, Димка (2005) Български език. Контрол. 7.клас Велико Търново: Абагар, 2005. 48 с. ISBN 954-427-653-Х

Димитрова, Димка (2005) Български език. Текстове и задачи за 7. клас Велико Търново: Абагар, 2005. 288 с. ISBN 954-427-650-5

Димитрова, Димка (2005) Текстът и неговият анализ В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс, сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев, С, Булвест 2000, 2005, с.178-184; ISBN 954-18-0455-1. или на http://www.belb.net/metodika/dimitrova/tekstanaliz.htm

Димитрова, Димка (2004) Български език. Контрол. 5.клас. Велико Търново: Абагар, 2004. 48 с. ISBN 954-427-565-7

Димитрова, Димка (2004) Български език. Текстове и задачи за 5. клас Велико Търново: Абагар, 2004. ISBN 954-427-564-9

Димитрова, Димка (2004) Разговорната реч и обучението по български език Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т.34, кн.2 – Езикознание, с. 109-116. ISSN 0204-6369

Димитрова, Димка (2004) Български език. Текстове и задачи за 6. клас Велико Търново: Абагар, 2004. 280 с. ISBN 954-427-582-7

Димитрова, Димка (2004) Български език. Текстове и задачи за 8. клас Велико Търново: Абагар, 2004. ISBN 954-427-422-7

Димитрова, Димка (2002) Описателният текст и учебниците по български език за 4 клас Науката, методиката и училището - конфликтни точки, срещи и разминавания, Смолян, 2002, с. 48-51

Димитрова, Димка (2000) Задачи и упражнения по български език за 8. клас В. Търново: Абагар ,2000 . 344 с. ISBN 954-427-422-7

Димитрова, Димка (1999) За практическата подготовка на студентите българисти Обучение и квалификация – непрекъснато образование. Сборник доклади, част 1, ИПКУ - Ст. Загора, 1999, с. 105-110

Димитрова, Димка (1999) Задачи и упражнения по български език за 7. клас В. Търново: Абагар ,1999, 2000, 2004 . 350 с. ISBN 954-427-367-0

Димитрова, Димка (1998) Методика на обучението по български език. Христоматия В. Търново: Университетско издателство“Св. Св. Кирил и Методий“, 1998. 228 с. ISBN 954-524-188-8.

Димитрова, Димка (1997) Задачи и упражнения по български език за 6. клас В. Търново: Абагар ,1997, 1999, 2000 . 220 с., ISBN 954-427-283-6.

Димитрова, Димка (1996) Задачи и упражнения по български език за 5. клас В. Търново: Абагар , 1996, 1997, 1999, 2000 . 242 с. ISBN 945-427-250-х.

Димитрова, Димка (1994) Урок семинар в осми клас Български език и литература, 1994, № 1, с. 39-45

Димитрова, Димка (1992) Ценно методическо помагало Български език и литература ,1992, № 2, с. 61-64

Димитрова, Димка (1992) Речеви грешки в кандидатстудентските писмени работи по български език и литература Български език и литература, 1992, № 6, с. 31-38

Донев, Владимир (2019) ЕЛИН ПЕЛИН В БЪЛГАРСКОТО КИНО Електронно списание LiterNet, 07.01.2019, № 1 (230);

Донев, Владимир (2018) Думи за живия Ботев (предговор). – В: Костов, Борислав, Ст. Цветкова. Вол за вола. Пищов за Ботев. София, 2018, с. 5-7

Донев, Владимир (2018) ЕРОТИКАТА В СТИХОСБИРКАТА "ПЕПЕЛ ОТ ПЕПЕРУДИ" НА БОРИСЛАВ КОСТОВ Електронно списание LiterNet, 23.01.2018, № 1 (218); https://liternet.bg/publish10/vdonev/borislav-kostov.htm

Донев, Владимир (2018) ОБРАЗЪТ НА ПОЕТА ВЪВ ФИЛМА "ДЕЛО 205/1913 П. К. ЯВОРОВ" (1983) Електронно списание LiterNet, 21.06.2018, № 6 (223) https://liternet.bg/publish10/vdonev/yavorov.htm

Донев, Владимир (2018) ПРЕГЛЕД на книгите, включени в конкурса АПРИЛОВСКИ НАГРАДИ 100 Вести, бр. 257, 6. ноември 2018, с. 5; https://bit.ly/2F9UBEn

Донев, Владимир (2018) Романът пред загадката на Сфинкса. Литературен вестник, Бр. 21, 30. 05. – 5. 06 2018, с. 4

Донев, Владимир (2018) Увод към книгата "Забравени и незабравими" – Радка Пенчева. Забравени и незабравими. Астарта, 2018, с. 7-8; ISBN 978-954-350-267-7

Донев, Владимир (2017) Волнодумецът Йордан Хаджиев Литературен вестник, Бр. 2, 18-24.01. 2017, с. 6; Електронно списание LiterNet, 03.10.2012, № 10 (155), http://liternet.bg/publish10/vdonev/jordan-hadzhiev.htm

Донев, Владимир (2017) Генеалогия на Далчевия художествен светоглед Електронно списание LiterNet, 13.02.2017, № 2 (207); http://liternet.bg/publish10/vdonev/dora-koleva-dalchev.htm

Донев, Владимир (2017) Другата страна на разказа. За прозата на Здравка Евтимова. Проглас, кн. 1, 2017 (год. ХХVI), ISSN 2367-8585

Донев, Владимир (2017) За литературнокритическия портрет и автопортрет Език и литература, 2017, 3-4, с. 239-245; http://www.ezik-i-literatura.eu/2017/3-4/19-Vl.Donev.pdf

Донев, Владимир (2017) За литературнокритическия портрет и автопортрет. Рецензия за книгата на Антония Велкова-Гайдаржиева "Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов", УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2017 – Лит. вестник, Бр. 28, 13-19. 09. 2017, с. 4.

Донев, Владимир (2017) Литературните мостове на Балканите. /Рецензия за книгата на Евдокия Борисова "Литературите ни. Романът на Изтока със Запада в балканските литератури"/ - Лит. вестник, Бр 39, 29.11-5. 12.2017, с. 4-5; http://url.itbg.eu/399784

Донев, Владимир (2017) Стихосбирката и видеокнигата Електронно списание LiterNet, 20.08.2017, № 8 (213); http://liternet.bg/publish10/vdonev/elena-hristova-video.htm

Донев, Владимир (2017) Стихосбирката като книга, вещ и електронна публикация Електронно списание LiterNet, 16.01.2017, № 1 (206), http://liternet.bg/publish10/vdonev/elena-hristova.htm

Донев, Владимир (2017) ТРИ ФРАГМЕНТА ЗА ЕКРАНИЗАЦИЯТА НА ЕМИЛИЯН-СТАНЕВИТЕ ТВОРБИ ("Иван Кондарев", "Търновската царица", "Язовецът") В: Емилиян Станев – традиция и модерност. 110 десет години от рождението на писателя. ДАР-РХ, В. Търново, 2018; Електронно списание LiterNet, 22.10.2017, № 10 (215), https://liternet.bg/publish10/vdonev/ekranizacii-emilian-stanev.htm

Донев, Владимир (2017) ХАРАКТЕРОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СМЯХ Електронно списание LiterNet, 20.12.2017, № 12 (217); https://liternet.bg/publish10/vdonev/radoslav-radev.htm

Донев, Владимир (2016) Високо място в критическата литература за Вазов Електронно списание LiterNet, 26.07.2016, № 7 (200) - http://liternet.bg/publish10/vdonev/vazov-dimityr-mihailov.htm

Донев, Владимир (2016) Епическият подход в романа „Бежанци“ на Весела Ляхова Език и литература, бр. 3-4, 2016, с. 89-102; ISSN 0324-1270

Донев, Владимир (2016) Очите на словото Електронно списание LiterNet, 11.11.2016, № 11 (203) - http://liternet.bg/publish10/vdonev/margreta-grigorova.htm

Донев, Владимир (2016) Преглед на книгите, включени в конкурса Априловски наглради 2016 100 Вести, бр. 258, Година XXV, 15 ноември 2016, с. 4

Донев, Владимир (2016) Руският роман на XIX век – история, типология, херменевтика Електронно списание LiterNet, 11.12.2016, № 12 (205), http://liternet.bg/publish10/vdonev/hristo-manolakev-ruski-roman.htm

Донев, Владимир (2016) Становище за представените ръкописи на стихосбирки за конкурса „Априловски наглади“ 2016 100 Вести, бр. 270, Година XXV, 29 ноември 2016, с. 4

Донев, Владимир (2016) Яворов и другите Литературен вестник, Бр. 23, 08.-14.06.2016, с. 4.; Електронно списание LiterNet, 26.07.2016, № 7 (200) - http://liternet.bg/publish10/vdonev/yavorov-dimityr-mihailov.htm

Донев, Владимир (2015) Преглед на книгите, включени в конкурса Априловски наглради 2015 100 Вести, бр. 265, Година XXIV, 17 ноември 2015, с. 4

Донев, Владимир (2015) Смирени стихове /Предговор/ Кина Иванова: Разлиствам душата си. София: ИК „Виделина“, 2015, с. 5-6, ISBN 978-954-8925-90-7

Донев, Владимир (2014) „Аз също се оказах чужд“: Дмитрий Лихачов и Лагерът Филoлогически сборник VI. Велико Търново – Твер. 2014, с. 123-128. ISBN 978-954-524-968-6

Донев, Владимир (2014) Айрини Зохраб. Международното общество „Достоевски“ – история и надежди./Превод от английски/ Достоевски: мисъл и образ. Алманах на Българско общество „Достоевски“, Т. I, Издателство „Изток-Запад“, София, 2014, с. 12-21, ISSN 2367-5667

Донев, Владимир (2014) Апокалипсис сега. Гротеската в прозата на Любимир Канов Литературен вестник, бр. 39, год. 23, 3-9.12.2014, с. 6-7

Донев, Владимир (2014) Достоевски и Солженицин: „Един ден на Иван Денисович“ в светлината на „Записки от Мъртвия дом“ Достоевски: мисъл и образ. Алманах на Българско общество „Достоевски“, Т. I, Издателство „Изток-Запад“, София, 2014, с. 180-197, ISSN 2367-5667

Донев, Владимир (2014) Достоевский и Солженицын: „Один день Ивана Денисовича“ в свете „Записок из Мертвого дома“ https://www.academia.edu/5841237/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_

Донев, Владимир (2014) Критически преглед на книгите, включени в конкурса „Априловски награди – 2014 г. Литературен глас, бр. 177, Година XXI, декември 2014 – януари 2015, с. 6-7.

Донев, Владимир (2014) Лагерната мемоаристика на Густав Херлинг-Груджински Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. 2014, с. 398-404, ISBN 978-954-524-944-0

Донев, Владимир (2014) Микроскоп с усъвършенствани лещи Култура, Бр. 24 (2773), 27 юни 2014, с. 7; http://www.kultura.bg/bg/article/view/22365

Донев, Владимир (2014) Свидните плодове на поезията /Предговор/ Харалампи Ламбев: България ни гледа. Велико Търново: Издателство „Фабер“, 2014, с. 3-4; ISBN 978-619-00-0109-6

Донев, Владимир (2014) Ценен принос в изследването на книгата „Лествица“ от св. Йоан Синайски Проглас, год. XXIII, кн. 2, 2014, с. 110-115, ISSN 0861-7902

Донев, Владимир (2013) Carmen horrendum. The narrative model of Solzhenitsyn labour camp literature in the light of Dostoyevsky’s House of dead „Достоевский и журнализм“ (Тезисы докладов). XV Симпозиум Международного общества Достоевского, Москва, 2013, с. 48-49, ISBN 978-5-85735-248-9

Донев, Владимир (2013) Аз също се оказах чужд. Дмитрий Лихачов и лагерът Филологически сборник VI. Велико Търново – Твер, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2014; 12 Август 2013, http://www.svobodata.com/page.php?pid=12238&rid=35&archive=

Донев, Владимир (2013) Александър Солженицин и оценката за неговото творчество в „Задочните репортажи“ на Георги Марков Сб. „1962“, Кралица „Маб“, София, 2013, с. 184-198, ISBN 978-954-533-126-8; Liternet - http://liternet.bg/publish10/vdonev/georgi-markov-solzhenicin.htm

Донев, Владимир (2013) Археология чрез междутекстовостта В: Нобеловата награда за литературата – мост между културите, В. Търново, 2013, с. 374-377; 978-954-2968-48-1; Електронно списание LiterNet, 22.01.2012, № 1 (146); http://liternet.bg/publish10/vdonev/evdokia-borisova.htm

Донев, Владимир (2013) Дунав се влива в Черно море. Сборник в памет на писателя Атанас Липчев (Съст. Сава Василев и Ангел Дюлгеров) Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“ 2012-2013, бр. 12 („Л“), с. 658-660, ISSN 1311-0209

Донев, Владимир (2013) Екзистенциалистката версия на лагерния опит в мемоарите „Друг свят“ на Густав Херлинг-Груджински Литературен вестник, бр. 14, 10-16. 04. 2013, с. 4-5; ISSN 1310-9561; http://www.svobodata.com/page.php?pid=10474&rid

Донев, Владимир (2013) За Молиер – смело, но убедително изследване LiterNet, 22.12.2013, № 12 (169) – http://liternet.bg/publish10/vdonev/molier-hristakiev.htm;

Донев, Владимир (2013) Книга за странниците в българската литература Литературен глас, бр. 165, Год. ХХ, април 2013, с. 7; - Библиотека, 4’ 2013, с. 111-113, ISSN 0861-847X

Донев, Владимир (2013) Лагерната мемоаристика на Примо Леви в светлината на Дантевата carmen horrendum Езиците на културата. Т. 2, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 407-419; ISBN 978-954-680-867-7

Донев, Владимир (2013) Световен симпозиум за творчеството на Достоевски. Хроника Проглас. Год. XXII, кн. 2, с. 227 – 230, ISSN 0861-7902

Донев, Владимир (2012) Donev, Vladimir. Bulgarian labour camp literature. Genre and memory Remembrance in time. 2012 EDITURA UNIVERSITĂłII TRANSILVANIA DIN BRASOV, p. 43-51; ISBN 978-606-19-0134-0; http://tranzit.dir.bg/load.php?id=KTdBgKCFozoiB3TR1436461

Донев, Владимир (2012) Архетипното начало в сборника „Родихме се змейове“ на Йордан Вълчев. Пространства на словото. Т. 1., Изд. цен. Боян Пенев, София, 2012, с. 586-597; ISBN 978-954-8712-77-4

Донев, Владимир (2012) Векът на Солженицин След пожара в Русия. Руската емигрантска литература и изкуство в европейски контекст. Научно и културно наследство на руската диаспора в България (1920-1940), Изд. „Ивис“, В. Търново, 2012, с. 247-259, ISBN 978-954-2968-33-7

Донев, Владимир (2012) Книга за мисията на критическото слово Литературен вестник, бр. 29, 19-25. 09. 2012, с. 4; http://liternet.bg/publish10/vdonev/a-velkova-meshekov.htm

Донев, Владимир (2012) Малки постмодерни отечества. Към предисторията на българската постмодерна проза. Култура, бр. 17, 4 май 2012, с. 6.; http://www.kultura.bg/bg/article/view/19682

Донев, Владимир (2012) Малкият Сибир. Лагерната мемоаристика на Стефан Бочев. Гласът от подземието. НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Изд. „Кралица Маб“, София, 2012, с. 518-547, ISBN 978-954-533-121-3; ISBN 978-954-8773-10-2 Електронно списание LiterNet, 28.04.2012, № 4 (149), http://liternet.bg/publish10/vdonev/stefan-bochev.htm

Донев, Владимир (2012) Триединният образ на книгата (текст за 60-годишнината на проф. д-р Алберт Бенбасат) Библиотеки, четене, комуникации, Т. II, Велико Търново, 2012, с. 58-62, ISSN 1313-8138

Донев, Владимир (2011) Александър Солженицин. Класика срещу канон В. Търново: Фабер, 2011, 132 с., ISBN: 978-954-400-523-8

Донев, Владимир (2011) Българският Барон Мюнхаузен Лабиринтите на психея. София, 2011, с. 198-214

Донев, Владимир (2011) Матриархат. Идеологически, архетипни и символни обработки на мотива в прозата на 60-те Проглас, год. ХХ, 2011, кн. 1, с. 80-104 ISSN 0861-7902

Донев, Владимир (2011) Рецепцията на Хемингуей в българската литература от 40-50-те години на ХХ век – В: Филологически сборник. IV. Велико Търново - Твер, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 76-82; ISBN 978-954-524-767-5

Донев, Владимир (2011) Слизане в ада. Данте, лагерната проза и нашето време Култура, г. LV, бр. 40 (2658), 25.11.2011, с. 6 (21.01.2012)

Донев, Владимир (2010) Анималистичната проза на Емилиян Станев – В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 259-273, ISBN 978-954-524-724-8

Донев, Владимир (2010) Емилиян Станев. Примамливите блясъци в прочита София: Сиела, 2010, 320 с. ISBN 978-954-28-0663-9

Донев, Владимир (2009) Антифашистката проза. Две версии Социалистически канон/ алтернативен канон. София, 2009, с. 218-253. ISBN 978-954-657-857-0

Донев, Владимир (2008) Волфганг Кайзер. Отчужденият свят на гротеската Руската литература. Културни диалози. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 251-261 ISBN 978-954-524-631-9

Донев, Владимир (2008) Многоликият Емилиян Станев. По повод кн. "Писател български: 100 г. от рождението на Емилиян Станев". Ред. Иван Сарандев. С., ЛИК, 2007 Литературен вестник : седмично издание ISSN: 1310-9561 SG=В 6360.- XVII, 2 (23 - 29 jan. 2008), с. 5

Донев, Владимир (2008) Неугасима памет Еврейски вести, № 22, 21 ноем. 2008, с. 5

Донев, Владимир (2008) Това, което сами направим, това е нашата съдба Литературен вестник, № 33, 29.10.-04.11.2008, с. 4

Донев, Владимир (2008) Флоберовата пушка на Емилиян Станев Писател български. 100 години от рождението на Емилиян Станев. София: Издателска къща "Лик", 2007, с. 124-146 ISBN 978-954-607-760-8 Също: Страница, 2008, кн. 2, с. 63-79; ISSN 1310-9081

Донев, Владимир (2006) Критически подходи за гротеската в съвременното руско литературознание – В: Междукултурната комуникация и руските литературни модели. Межкультурная коммуникация и русские литературные модели. София: Форум "България – Русия", 2006, с. 146-159 ISBN-10: 954-9422-05-4 ISBN-13 978-954-9422-05-4

Донев, Владимир (2006) Теория на гротеската в руското литературознание през 60-те години на XX век Филологический сборник. Твер - Велико Търново, 2006, с. 125-132. Също: Болгарская русистика, 2006, кн. 1-2, с. 101-117.

Донев, Владимир (2005) Гледните точки на разказвача в повестта "Крадецът на праскови" от Емилиян Станев Български език и литература, 2005, бр. 1, с. 50-63. Също: Електронно списание LiterNet, 27.06.2005, № 6 (67) (21.01.2012).

Донев, Владимир (2005) Интериори, екстериори на баналното в две стихосбирки Литературен вестник, бр. 25, 6-12.07.2005. Също: Електронно списание LiterNet, 16.07.2005, № 7 (68) (21.01.2012).

Донев, Владимир (2005) Компендиум на литературоведските идеи Критика, 2005, кн. 1-2, с. 54-58. Също: Електронно списание LiterNet, 20.03.2005, № 3 (64) (21.01.2012).

Донев, Владимир (2005) Теория на гротеската в концепциите на руските формалисти Неуморният търсач. Сборник научни статии, посветен на 30-годишната преподавателска и научноизследователска работа на доц. Ивайло Петров. Шумен, 2005, с. 21-27. Също: Електронно списание LiterNet, 12.03.2006, № 3 (76) (21.01.2012).

Донев, Владимир (2005) Трагикомичната разработка на колониалната тематика в романа на Ивлин Уо "Шепа прах" Българистични проучвания. Т. 10. В. Търново, 2005, с. 107-122.

Донев, Владимир (2004) Гротесковият български сюжет. Върху романа на холанд. писател Ц. Нотебом "Песен за заблудата и истината", В. Търново, 2003 Литературен вестник : седмично издание ISSN: 1310-9561 SG=В 6360.- XIV, 25 (23 - 29 juni 2004), с. 4

Донев, Владимир (2003) История на българската книга в оптиката на другостта Опознай себе си, за да опознаеш света. В. Търново, 2003.

Донев, Владимир (2003) Каравелов и "Българи от старо време" Каравелов, Любен. Българи от старо време, София: ПАН, 2003, с. 133-139.

Донев, Владимир (2003) Класика срещу канон в романа "Ракова болница" на А. Солженицин Проблеми, имена, школи в руското литературознание през XX век. София, 2003, с. 169-174.

Донев, Владимир (2003) Любов и жертвоприношение в първата брачна нощ. Кратки наблюдения върху художествената обработка на мотива в българската литература Критика, 2003, № 3-4. Също: LiterNet, 2004, № 2, 27.02.2004 (27.02.2004).

Донев, Владимир (2003) Свое и чуждо време и пространство в романа "Ракова болница" на Александър Солженицин Iноземна фiлология. Украiский науковий збiрник. Лвiвь: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, випуск 114, 2003, с. 162-168.

Донев, Владимир (2002) Предизвикателствата в обучението по литература [в 7 и 8 клас] или за ролята на учителя като семиотик в условията на съвременното информационно общество Образование : Двумесечно научно-методическо списание ISSN: 0861-475X SG=А 23016.- HI, 5 (2002), s. 12-22

Донев, Владимир (2001) Скиталчества в познанието. Снежана Иванова "Праг зад вратата", 2001 Литературен форум, бр. 35, 30. 10. - 5. 11. 2001

Донев, Владимир (2000) История славяноболгарская. Съграждане на българското битие Хилендарски, Паисий. История славяноболгарская, София: ПАН, 2000, с. 103-115.

Донев, Владимир (2000) Каравеловото белетристично майсторство в повестта "Маминото детенце" Каравелов, Любен. Маминото детенце, София: ПАН, 2000, с. 91-96.

Донев, Владимир (1999) Сказът и началото на възрожденската белетристика Българската мяра в литературата. Т. 2. Съст. проф. Енчо Мутафов. София: Български писател, 1999, с. 244-257

Донев, Владимир (1998) Фолклор и наративно моделиране в белетристиката на Любен Каравелов В. Търново: ПАН-ВТ, 1998, 192 с. ISBN 954-9507 50-5

Донев, Владимир (1997) Фолклорният информационен модел и образа на възприемателя в ранната Каравелова проза Проглас, 1997, № 3-4, с. 137-153.

Донев, Владимир (1996) Повествителният спев "Горски пътник" и "раждането на новото" във възрожденската белетристика Литературна мисъл, 1995-1996, № 4, с. 34-51

Коева, Янка (2018) Schreiben im Fortgeschrittenenunterrict. Eine Diagrammbeschreibung BDV Magazin

Коева, Янка (2018) Невродидактика и многоезичие В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Коева, Янка (2017) Koeva, J. (2017): Digitale Medien im DaF-Unterricht. Eine Unterrichtsbeobachtung. In: BDV Magazin, H. 1 (S. 12 – 20), ISSN 1310-6228. BDV Magazin

Коева, Янка (2017) Studentenpraktikum und Grammatikvermittlung im DaF-Unterricht http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2018/01/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2017-Special-Issue.pdf

Коева, Янка (2017) Студентската (де)мотивация за учене В: Иванова, Людмила и др. (ред.): Studia philologica. Филологически проучвания на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", т. 36/2. УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 195-204

Коева, Янка (2016) Експериментална проверка на ретротрансфера от немски към български език Пловдив, УИ "Паисий Хилендарски"

Коева, Янка (2016) Коева, Янка. За „трудната” немска граматика// Годишник на департамент романистика и германистика” на НБУ, т. 2. Даниела Меса и др. (ред.). НБУ: http://ebox.nbu.bg/drg16/lessons.php, 2016. ISSN 1313-7875. София: Нов български университет

Коева, Янка (2015) Koeva, Janka. Sind die Studenten zum Lernen motiviert?// BDV Magazin, H. 1 Sofia. 2015, S. 8 – 13. ISSN 1310-6228 Sofia, BDV Magazin, H 1, ISSN 1310-6228.

Коева, Янка (2015) Sprechfertigkeit im Fremdsprachenunterricht BDV Magazin H. 1, ISSN 1310-6228.

Коева, Янка (2015) Коева, Янка. Невродидактика и типове учещи// Годишник на департамент Романистика и Германистика. Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р Ани Леви. Павлина Стефанова и др. (ред.). София: НБУ. 2015, с. 345-355. ISBN 978-954-535-758-892-0. София,В: Стефанова, Павлина и др. (ред.): Годишник на департамент Романистика и Германистика. Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р Ани Леви. София: НБУ (с. 345-355), ISBN 978-954-535-758-892-0.

Коева, Янка (2015) Коева, Янка. Невродидактика, учене и чуждоезиково обучение// Филологически ракурси, т. 1/ Антоанета Димитрова и др. (съст.): Шумен. УИ „Епископ Константин Преславски”.2015, с. 323-373, ISSN 2367-8348. В: Димитрова, Антоанета и др. (съст.): Филологически ракурси, т. 1. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, с. 323-373, ISSN 2367-8348.

Коева, Янка (2015) Коева, Янка. Резюмето – една от целите в езиковото обучение// Чуждоезиково обучение, кн. 4. София: НИОН „Аз Буки”. 2015, с. 378-386. ISSN 0205-1834. Чуждоезиково обучение, кн. 4/2015 г. Втора редакция: Избрано от текстовете, публикувани в изданията на Национално издателство „Аз Буки”. Аз Буки, бр. 45/2015, ISSN 0205-1834.

Коева, Янка (2015) Трансфер и трансфериране. От немски към български език Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Паисиеви четения. Езикознание, т. 53, кн. 1, сб. А, Филология, ISSN 0861-0029.

Коева, Янка (2014) Коева, Янка. Многоезичие в практиката// Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. Свилен Станчев и др. (ред.). В. Търново: ИВИС, 2014, с. 98 – 104. ISBN978-954-2968-77-1 В. Търново, В: Станчев, Свилен и др. (ред.): Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: ИВИС (с. 98 – 104), ISBN978-954-2968-77-1

Коева, Янка (2014) Коева, Янка. Многоезичие и изучаване на немски език след руски// Филологически сборник VI *Велико Търново – Твер*. Христо Бонджолов и др. (ред.). В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с.145 – 153. ISBN 978-954-524-968-6 (CD). В: Бонджолов, Христо и др. (ред.): Филологически сборник VI *Велико Търново – Твер*. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий” (с.145 – 153), ISBN 978-954-524-968-6 (CD).

Коева, Янка (2014) Коева, Янка. Многоезичният подход в обучението по немски език през погледа на обучаващите// Езикът – наука и практика. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова. Павлина Стефанова и др. (ред.): София: Нов български университет, 2014, с. 564 – 573. ISBN 978-954-535-810-4. сб. "Езикът - наука и практика", София: Нов български университет. . В: Стефанова, Павлина и др. (ред.): Езикът – наука и практика. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова. София: Нов български университет (с. 564 – 573), ISBN 978-954-535-810-4.

Коева, Янка (2014) Коева, Янка. Немски като чужд език в български контекст// 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Христо Бонджолов и др. (ред.). В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2014, с.323 – 330. ISBN 978-954-524-975-4 (CD). В: Бонджолов, Христо и др. (ред.): 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий” (с.323 – 330), ISBN 978-954-524-975-4 (CD).

Коева, Янка (2014) Многоезичие и обучението по немски език като чужд. В. Търново: ИВИС, ISBN 978-954-2968-76-4.

Коева, Янка (2012) Рецептивни дейности в обучението по немски език като чужд. Формулировки на задачи и упражнения. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 271 c., ISBN 978-954-524-867-2.

Коева, Янка (2011) Езиковите дейности в обучението по немски език като чужд през погледа на обучаваните. сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 5/2011 г., (с. 35 - 41), ISSN 0205-1834.

Коева, Янка (2010) Vom Lesen zum Schreiben. Überlegungen zu einer interkulturellen Methodik im DaF-Unterricht. In: Kaspar-Hehne, H./Schweiger, I. (Hg.): Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien. Göttingen: Universitätsverlag (S. 77 – 86), ISBN 978-3-941875-46-3 Германия, Göttingen: Universitätsverlag

Коева, Янка (2010) Инструкциите за четене и слушане с разбиране – основа за развитие на продуктивните умения говорене и писане в обучението по немски език като чужд. В: Станчев, Свилен и др.: Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. В. Търново: ИВИС (с. 77 – 92), ISBN 978-954-8387-87-3.

Коева, Янка (2009) Empirische Fehleranalyse bei der Übersetzung von Fachtexten (Bedienungsanleitungen Deutsch – Bulgarisch). In: Burneva, N. u.a. (Hg.): Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Dresden: Thelem (S. 285 – 295), ISBN 978-3-939888-83-3 Германия, Dresden: Thelem

Коева, Янка (2009) IDIAL. Deutsch lernen in Bulgarien.

Коева, Янка (2009) Инструкции към текстовете за слушане (с разбиране) в учебните комплекси по немски език като чужд. В: Чуждоезиково обучение, кн. 4. София: Министерство на образованието и науката (с. 3 - 17), ISSN 0205 - 1834 София: Чуждоезиково обучение

Коева, Янка (2009) Инструкциите в учебните комплекси по немски език и проблемът за четенето и разбирането. В: Георгиев, Лъчезар и др. (изд.): Библиотеки, четене, комуникации. В. Търново: Университетско издателство (с. 335 - 347), ISSN 1313 - 8138 В. Търново: Университетско издателство

Коева, Янка (2009) Текстолингвистични особености на инструкцията в учебните комплекси по немски език. В: Тенева, Т. и др.: Отклонението като норма. Шумен: Университетско издателство „Епископ К. Преславски” (с. 254 – 264), ISBN 978-954-577-538-3 Шумен: Университетско издателство „Епископ К. Преславски”

Коева, Янка (2008) Инструкцията като вид текст в методическата литература. В: Проглас, кн. 2. В. Търново: Университетско издателство (с. 111 - 126), ISSN 0861 7902 В. Търново: Университетско издателство

Коева, Янка (2008) Пропозиционалният и комуникативният подход в текстовата лингвистика и инструкцията като вид текст. В: Чуждоезиково обучение, кн. 6. София: Министерство на образованието и науката (с. 3 - 17), ISSN 0205 - 1834 София: Чуждоезиково обучение

Коева, Янка (2007) DEUTSCH FÜR DICH. Ein Text- und Übungsbuch. V. Tarnovo: Abagar, ISBN 978-954-427-804-5 В. Търново: Абагар

Коева, Янка (2007) Kleines Schlüsselwörterbuch Mitteleuropa. In: Ernst, Peter (Hrsg). Wien: Praesens Verlag, ISBN 978-3-7069-0449-0 Австрия, Wien: Praesens Verlag

Коева, Янка (2007) Kulturproblematik bei der Übersetzung von Fachtexten (am Beispiel von Bedienungsanleitungen für das Sprachenpaar Deutsch - Bulgarisch). In: Ivanova, Anelia u.a. (Hrsg.): Съвременно образование и чужд език. В. Търново: Астарта, ISBN 978-954-350-36-9 (с. 50 - 60) В. Търново: Астарта

Коева, Янка (2006) Die nonverbalen Elemente bei der Translation von verschiedensprachigen Fachtexten (am Beispiel von Bedienungsanleitungen im Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch. In: Borissova, Bagrelia u.a. (Hrsg.): Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. В. Търново: ПИК, ISBN-10: 954-736-142-0 (с. 628 - 634) В. Търново: ПИК

Коева, Янка (2006) Übersetzungsverfahren bei Texten mit instruktiver Funktion für das Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch (am Beispiel von Bedienungsanleitungen. In: Christova, Marussja. u.a. (Hrsg.): Научна конференция “Съвременно образование и чужд език”. В. Търново: Астарта, ISBN-10: 954-8324-98-9 (с. 121 - 127) В. Търново: Астарта

Коева, Янка (2005) Bulgarien – 100 Fotos. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-9491-01-3 Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo

Коева, Янка (2005) Eine Attraktion in Klang- und Lichtspiel. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-9491-02-1 Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo

Коева, Янка (2005) Trjavna. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-90992-9-6 Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo

Коева, Янка (2004) Arbanassi. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2004, ISBN 954-90992-7-X Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo

Коева, Янка (2004) Die Nacherzählung im Deutschunterricht als Grundlage für die Entwicklung von Sprachfertigkeiten. In: Koeva, Janka. u.a. (Hrsg.): Научна сесия “Съвременно образование и чужд език”. В. Търново: Астарта, ISBN 954-8324-52-0 (с. 60-73, общо 14 стр.) В. Търново: Астарта

Коева, Янка (2004) Schreibtraining im Germanistikstudium – Zur Erarbeitung einer Inhaltsangabe von erzählenden Texten und von Dramatexten. In: Burneva, Nikolina u.a. (Hrsg.): Международна научна конференция “30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Tarnovo – Traditionen und Reformen”. В. Търново: ПИК, ISBN 954-736-110-4 (с. 185-201, общо 17 стр.) Търново: ПИК

Коева, Янка (2003) PERSÖNLICHE UND FORMELLE SCHREIBFORMEN IM DEUTSCHEN. V. Tarnovo: Slovo, ISBN 954 439 780-9 В. Търново: Слово

Коева, Янка (2003) Sprachliche Besonderheiten auf Wortebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (eine kontrastive Analyse von Packungsbeilagen und Gebrauchsanweisungen). In: Borissova, Bagrelia. u.a. (Hrsg.): Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 954-524-377-5 В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Коева, Янка (2002) (2002): Sprachliche Besonderheiten auf Satzebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (am Beispiel von Kochrezepten). In: Dimova, Ana (Hrsg.): Beiträge zur Germanistik und zu Deutsch als Fremdsprache. Шумен: Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, ISBN 954-577-133-Х Шумен: Университетско издателство “Епископ К. Преславски”

Коева, Янка (2001) DEUTSCH. Text- und Aufgabensammlung für die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen an bulgarischen Universitäten und Hochschulen“, 2. erweiterte und vervollständigte Auflage. V. Tarnovo: Abagar, ISBN 954-427-397-2

Коева, Янка (2001) DEUTSCH. Text- und Aufgabensammlung für die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen an bulgarischen Universitäten und Hochschulen“, 2. erweiterte und vervollständigte Auflage. V. Tarnovo: Abagar, ISBN 954-427-397-2

Коева, Янка (2001) Sprachliche Besonderheiten auf Satzebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (am Beispiel von Gebrauchsanweisungen). In: Панайотова, Донка (ред.): Технологии, сигурност, екология. ВВОВУ, Научни трудове, кн. № 69, В. Търново: Издателски комплекс към ВВОВУ В. Търново: Издателски комплекс към ВВОВУ

Коева, Янка (2000) DEUTSCH. Text- und Aufgabensammlung für die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen an bulgarischen Universitäten und Hochschulen“. V. Tarnovo: Аbagar, ISBN 954-427-397-2

Радев, Радослав (2018) Музиката на срещите в разказите на Йордан Йовков. – Музика у култури срба и бугара. Музиката на културата на сърби и българи. Зборник радова.Ниш. Издавачки центар Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-474-7. с.91-99. Ниш, Р Сърбия

Радев, Радослав (2018) Портретите – време за пътуване с Красимира Алексиева. В каталог "Портретите на Краси Алексиева.време за пътуване към нея. Пловдив. 2018. ИК Ракурси.с.4-9.ISBN 978-954-8852-78-4 Пловдив

Радев, Радослав (2017) Български смехотворци. Реални личности и художествени образи. Т.2. Варна. Издателство "Славена". 2017. 167 с. ISBN 978-619-190-099-2

Радев, Радослав (2017) Радев, Радослав. Възгледите на д-р Кръстьо Кръстев за литературното обучение. Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.87-92. ISBN 978-619-00-0676-3

Радев, Радослав (2017) Радев, Радослав. Петко Р. Славейков и Цвятко Н. Самарджиев – опит за интелектуален аристократизъм през Възраждането. – Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.58-62. ISBN 978-619-00-0676-3

Радев, Радослав (2017) Радев, Радослав. Петко Р. Славейков –политика от грамотност към образование. Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.143-149. ISBN 978-619-00-0676-3

Радев, Радослав (2017) Радев, Радослав. Физиология и философия на богатството и бедността в публицистиката на Петко Р. Славейков. Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.9-15. ISBN 978-619-00-0676-3

Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Комуникативни основания за четенето - от "Аз чета" към "Аз думам". Сб. Интегрален подход при работа с художествен текст за развитие на четенето и четивната грамотност. Електронно издание. Състав. и редактор проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова. Изд. Екслибрис студио еоод. Велико Търново. с.77-89. 4.

Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Контекстуалният подход при формулиране на теми за есе (Проблемно-тематичен кръг за числото в творчеството на Христо Ботев, Иван Вазов и Пенчо Славейков) [contextual approach in definition of topics foressay (Thematic Problematic Circle for the Number in the Work of Hristo Botev, Ivan Vazov and Pencho Slaveykov)] / Радослав Радев / Radoslav Radev. Български език и литература. Кн.2. 2017. с.119-130. сп. Български език и литература. Кн.2. 2017. с.119-130

Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Красотата на жената в мярата на труда и почивката. Лепота жене у раду и одмору. Красотата в културата на българи и сърби. Лепота у култури бугара и срба. Унив. Изд. „Св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2017. ISBN 978-619-208-100-3. с.77-88.

Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Следите остават. Рецензия за стихосбирката на Божидар Богданов. „Кула”, Изд. Жанет.45, Пловдив. 2106. Литературен бюлетин. Ред. Сава Василев. Бр.3, май 2017. с.19.

Радев, Радослав (2017) Радослав. Радев. Смехът и петелът на Сава Василев. Био-библиография на проф. дфн Сава Василев. Изд. Народна библиотека "Петко Р. Славейков", гр. Велико Търново. 2017.с.78-83.

Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. . „Поет, който може да създаде…” Редакция и предговор към стихосбирката на Невена Борисова. „Времетраене”. София. 2016. Изд.Пергамент. ISBN 978-978-954-367-060-4. с.5

Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. Настроението в българската литература и култура – среща на веселието и тъгата. Расположенье у бугарской кньижевности и култури – сусрет веселья и туге. – Зборник радова: „Емоциjе у култури срба и бугара.” Сборник:„Емоциите в културата на сърби и българи”. Главни и одговорни уредник проф. др Боjана Димитриjевич.ISBN 978-86-7379-411-2 гр. Ниш, Сърбия

Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. От „чудна и дивна даскалетинка” до педагогика за национално случване”. Виолета Атанасова (2015). Петко Славейков за образованието. Шумен. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Сп. Педагогика. Кн.7. 2016.с.987-990. ISSN 0861-3982

Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. Словесни инсталации. Пясъкът, Рамката, Сводът, Стъпалата, Мигът. – Россия – Болгария. Слово и дело. Сборник участников литературной ассамблеи Слово и дело. Московская.городская организация союза писателей России. Москва. 2016. ISBN 978-5-7949-0589-2. с.155-161. Русия, гр. Москва

Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. Смехотворецът в българската литература и култура. Т.1.Варна. Изд. Славена.376 с. ISBN 978-619-190-068-8. Варна: Славена

Радев, Радослав (2016) Радослав Радев. Романът за българското драгоданство (Радойнов, Атанас. Полет до седмото небе). Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, Буква „Н” 2016.с.229-231.

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Жестови характеристики на съюза И в поезията на Христо Ботев. Карактеристике везане за гест код везника И у поезиjи Христа Ботева. –Слово и жест в културата на българи и сърби. Реч и гест у култури бугара и срба. Сборник под редакцията на Иванова, Ценка, Йович, Надежда и др.Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015. с.87-101. ISBN 978-619-208-010-5. В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Личната читателска стратегия и образователната идея на читателя. В: Сборник „Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на вниманието към четенето (подготвителни за училище групи и 1.- 4 клас)”. Електронна книга по проект на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. ISBN 978-619-90391-2-0. гр. Велико Търново

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Поезията като подарено време – В: Новосад, Петранка. Зазоряване. Стихове и хайку. Велико Търново. 2015. Изд. Фабер. с.3-6. ISBN 978-619-00-0210-9.

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Сдружение ГОАРТ. “Света гора” . Алманах за литература, наука и изкуство. 2014-2015 г. Велико Търново. Фабер. с.377–379. ISSN 1311-0209.

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Технология на методите в обучението по литература. Издателство Славена, Варна, 2015. ISBN 978-619-190-041-1. 248 с. гр. Варна, Изд. Славена

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Човешката съдба по тънката нишка на правдата и кривдата – В: Новосад, Петранка. Окото на дявола. Разкази. Велико Търново. 2015. Изд. Фабер. стр.1-4. . ISBN 978-619-00-0209-3

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав.Книгата, в която срещата на автора и явлението прави благодатно мисленето на читателя. Рецензия за книгата на Огняна Георгиева-Тенева. Граждански идеи на българската поезия за деца и юноши (1878-1918). Български език и литература. 2015. Бр.1.с.88-90. ISBN 0323-9519. София

Радев, Радослав (2015) Радослав Радев. Пластични и словесни измерения на добродушния смях в творчеството на Чудомир. Сборник: "Чудомир и нашето съвремие". По повод 125 години от рождението на Чудомир. Литературно-художествен музей "Чудомир", Казанлък. Изд.Рамита. Казанлък. 2015. с.13-20. ISBN 978-619-705-427-9

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Афоризми в дългия път на педагогичекия опит. Български език и литература. Кн.3. 2014. с. 223-226. ISBN 0323-9519

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Българската методика на литературното обучение в опита за утвърждаване новите роли на обучавани и обучаващи (Адриана Дамянова. Херменевтика, деконструкция, конструктивизъм в образованието по литература в средното училище. С., 2012.). Български език и литература. Кн.4. 2014. с.416-419.ISSN 0323–9519.

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Интерпретации отвъдени от писането. Алманах за култура КИЛ. Приложение към в. „Кил. Култура, изкуство, литература”, бр.7-8, г.23, 2014. с.5-19. ISSN 1310 – 120X. Варна

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Композицията на художествения текст и обучението в композиция в часовете по литература в 11. и 12. клас - Сборник „Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” 1963-2013. Секция „Филологически факултет”. Ред. колегия Христо Бонджолов, Стоян Буров и др. с.293-299. ISBN 978-934-524-975-4. Електронно издание. Велико Търново, Универститетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”.

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Образът на учителя в творчеството на Петко и Пенчо Славейкови. Славейковото общество. Сборник изследвания и материали. Състав. Йордан Ефтимов. с 95-101. ISBN 978-954-533-134-3. София, Изд. Кралица Маб

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Отстояване по Иван-Радевски. – Сборник „Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Академик Иван Радев на 70 години. Състав. Иван Станков, Димитър Михайлов. с. 18-22. ISSN 9789543227716 София, изд. на БАН "Марин Дринов"

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Пораждане и същност на пролетарските смехотворци. Филологически сборник VI. Велико Търново – Твер. с.196-200. Електронно издание. ISBN 978-954-524-968-6. Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Сезоните на Анчо Калоянов.- Сборник за Анчо Калоянов. В чест на 70-годишнината на писателя и учения. Състав. Иван Станков, Димитър Михайлов. В. Търново. Изд. Фабер. с.177-181. ISВN 978-619-00-0123-2. В. Търново.Изд. Фабер.

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Сеирът – смехово действие отвъд смеха. В. Кил, Култура, изкуство, литература. Май-юни 2014. №.5-6. с.1 и 12; № 7-8 юли – август 2014. с.15. ISSN 1310 – 120X; Варна

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Смехотворецът отвъд държавността. Арнаудов сборник. Т.8. Състав. Русев, Руси, Пометкова, Яна др. с.133-138. ISBN 978-619-7058-33-8. Русе. Изд. „ЛЕНИ-АН”.

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Фикционалност на българския и сръбския хумор – диалози с Горан Максимович. Фикционалност бугарског и српског хумора –диаjлози с Гораном Максимовичем. В: Стварност и фикциjа у култури срба и бугара. Зборник радова. Ниш. 2014.Приредила проф. д-р Надежда Jович. Издавачки центар Университет у Ниш – философски факултет. с.215-225. ISBN 978-86-7379-329-0. гр. Ниш, Р Сърбия

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. „Навсякъде аз съм” – раждането и крахът на голямата илюзия в женската поезия през 50-те години на ХХ век – В: Неслученият канон. Българските писателки от 1944 до наши дни. Състав. и редактор Милена Кирова. София. 2013. с. 129-148. Изд. Алтера. ISBN 978-954-9757-92-7. София

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Историята като събитие и тайна – Ние в науката и науката в нас. Сборник в чест на 50 – годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. с. 92-100. ISBN 978-954-400-982-3 Велико Търново. Изд. "Фабер"

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Конструиране образа на българския смехотворец. - Арнаудов сборник Т.7., Русе. с.30-41. Ред. и състав.Русев, Руси, Николай Ненов, Яна Пометкова и др. ISBN 978-619-7058-06-2. Русе. Изд. ЛЕНИ-АН

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Методиката в търсене на изгубения смисъл – Български език и литература. №4. 2013. с.297-299. ISBN 0323-9519 София

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Смехът на думите. Малапропизми и йотивизми в българската литература. Сб. Хуморът: Прочити, практики, техники. Състав. Генова, Дафина, Станой Станоев. с.175-203. ISBN 978-954-322-639-9 София

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Хронотопна функция на местоимението „наш” за изразяване на политическа, регионална и народностна принадлежност. Сборник „Време и пространство в културата на българи и сърби. Време и простор у култури бугара и срба. Състав. и редакция: проф. Радослав Радев, доц. Ценка Иванова. с.13-30. ISBN 978-954-579-975-4 Варна, изд. Славена

Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Естетика на отсъстващото и литературното обучение – Юбилейни Паисиеви четения „Образованието по български език и българска литература – прагове, сривове, алтернативи. Пловдив 3-4 ноември 2011 г. Научни трудове на Пловдивския университет Т.49, Кн.1. Сб. Г. 2011. „Филология”. Университетско издателсто „Паисий Хилендарски”, с.249-260. Пловдив

Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Естетика на ръката в творчеството на Пенчо Славейков – Сборник материали от конференции „Славейкови празници 2010-2011. Трявна, 2012. с.3-20. Трявна

Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Игрите на литературния кръг „Мисъл” и изучаване поезията на Пенчо Славейков и Пейо Яворов в училище – Игри, актьори, роли в класната стая и в живота. - Юбилеен сборник с докладите от националната конференция в чест на проф. Мария Герджикова. Състав. Дамянова, А. с.79-89. София

Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Повторителността в литературното обучение и формиране мисленето на ученика – Сборник: „Диалог на педагогическите компетенции. 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца. Състав. Георгиева-Тенева Огняна и др. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 167-178. В. Търново.Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Примерни тестове за външно оценяване по български език и литература за 7. клас. Изд. Ciela. София, 2012, 112 стр. София, Изд. Ciela.

Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Веселие, смях и присмех в епохата на Българското възраждане – Сб. Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Ред. Ценка Иванова и др. с. 352-362.ISBN 978-954-524-775-0 В. Търново. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”.

Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Назоваването и преназоваването в поезията на П. К. Яворов – Традиция и модерност в българската наука и образование.- Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски”. Книга ІV. с.156-165. Силистра

Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Образът на Европа в творчеството на Петко Славейков. - Сборник материали конференции ”Славейкови празници” 2008-2009. Трявна, 2010. с.79-88. Сборник „Славейковото общество. Изследвания и материали. Състав. Йордан Ефтимов. ISBN 978-954-533-3. с.13-18. София.Изд. Кралица Маб.

Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Смехът в селото и града. Сб. Селото и градът в културата на българи и сърби/ Село и град у култури бугара и срба. Ред.Иванова, Маркович, Йор. с.155-167. В. Търново. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”.

Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Хумористични характеристики на имената в публицистиката на Христо Ботев. – Сборник: Име у култури срба и бугара.Имената в културата на българи и сърби. Ниш. 2011. Главни и одговорни уредник проф. Боjана Димитриjевич. Приредила проф. Дубравка Срданович. 209-214. Ниш, Р Сърбия

Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Благополучно бавната ферментация на Николай Даскалов. – В паметта на сърцето. 70 години от рождението на проф. Николай Даскалов. В. Търново. 2009. Сб. Състав. Бонджолов, Христо, Валерия Живова. 77-80. В. Търново

Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Веселие, смях и присмех и творчеството на Станислав Сивриев. Сб. Станислав Сивриев в българската литература. Материали и проучвания по повод 85-годишнината от рождението на писателя. 61-66. Варна,Изд. Славена.

Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Видимият смях и водещият глас. – И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. Сб. Авторски колектив. с.144-155. Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2010.

Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Дрехата – скритото или откритото тяло. – Тело и одело у култури срба и бугара (Тяло и дрехи в културата на сърби и българи). Ниш, 2010. Универзитет у Нишу. Филозофски факултет. с.179-184. Ниш, Р Сърбия

Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Откриване на проблеми – начин на четене на художествения текст. – Отклонението като норма. Сб. с доклади от Юбилейната конференция в чест на проф. дпн Румяна Йовева. с.69-79. Шумен

Радев, Радослав (2009) Радев, Радослав. Ана Карима – жената творец, пророкувана да бъде „майка на това, което ще дойде” - Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. Сб. Състав. и редактор Милена Кирова. С., 2009. 175-190. София

Радев, Радослав (2009) Радев, Радослав. Енциклопедия българска еротика. Т. 1. А-М. 452 с. С цветно приложение и илюстрации. ISBN 978-954-579-766-8 Варна, изд. „Славена”.

Радев, Радослав (2009) Радев, Радослав. Изкуство на свободното любопитство. В: Пламен Легкоступ. Каталог. 2009. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. С., 2009. София. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Радев, Радослав (2008) Лебедова, Румяна, Радослав Радев. Сбъднати пътувания на духа чрез словотото и пластиката. Велико Търново, 2008. Изд. Фабер, 220 с.

Радев, Радослав (2008) Езоп и българският смехотворец Хитър Петър. – В: “45 години филологически факултет. Юбилеен сборник. В. Търново, 2008. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”.322-328.

Радев, Радослав (2008) Емилиян Станев и изобразителното изкуство – “Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Сб. По повод 100 години от рождението на писателя. В. Търново, 2008, 375-382.. Поместена и в Алманах “Света гора. Буква З, №8, 2007, 260-265.

Радев, Радослав (2008) Любовни игри по български. Играта в културата на българи и сърби. Игра у култури бугара и срба. 2008. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново. Сборник 72-78

Радев, Радослав (2008) Пушката – третото око на Емилиян Станев - “Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Сб. По повод 100 години от рождението на писателя. В. Търново, 2008, 423-428.

Радев, Радослав (2008) Радев, Радослав, Попова, Койка, Цветков, Станимир. Всичко за матурата по български език и литература..40+1. С., 2008. Изд. Ciela. 164 с. Авторски е раздела: “Коментирането и създаването на текст на държавния зрелостен изпит по български език и литература. 27-57.

Радев, Радослав (2008) Ритуалните трансформации на господаря и слугата като основа на карнавалното и смехово действие. Проглас, 2008, Кн.1, 102-110.

Радев, Радослав (2008) Художникът Д.Арнаудов – психология при изграждането на образите. Дон Кихот и Санчо Панса. В: Алманах “Света гора”. 2008. Буква “И” (Бр.9).164-166.

Радев, Радослав (2002) От калпака до цървулите. Етюди за българското мъжко облекло и поведение. Варна. 2002. изд.Славена. 88 с.

Радев, Радослав (1999) Иван Вазов и Българското предвечерие. Монография. Варна, 1999. 196 с. изд.Славена.

Радев, Радослав (1997) Алеко Константинов. Лице и опако. Монография. Варна, издателство "Славена". 1997.128 с.

Радев, Радослав (1996) Литература за седми клас. С., 1996 г. 318 с. "Издателство "Тилиа".

Радев, Радослав (1995) Осмокласниците пишат. В съавторство с К. Попова, Л. Николова. С., Изд. “Асио”, 1995, 160 с.

Радев, Радослав (1994) Как се пише есе. История, теория, практика, христоматия. Варна. Изд. Славена, 1994, 176 с.

Радев, Радослав (1993) Българската възрожденска литература в училище. Т.1. Варна. Изд.Славена, 1993. 260 с.

Радев, Радослав (1993) Текстове за изучаване биографиите на българските писатели. Т.1 Б. Варна. Изд.Славена, 1993. 212 с.

Радев, Радослав (1993) Текстове за проблемно изучаване на българската възрожгденска литература. Т. 1 А. Варна. Изд.Славена, 1993. 260 с.

Радев, Радослав (1992) Размисли за иконата и стенописа в българската литература. Варна. Издателство "Славена", 1992 г. 80 с.

Раева, Румяна (2010) Мултимедийният принос в процеса на съвременното чуждоезиково обучение

Раева, Румяна (2008) За комуникацията в условията на институционалното обучение по чужд език

Раева, Румяна (2008) Функции и принос на вестника като медиен продукт в обучението по френски език

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/