Публикации Катедра "Класически и източни езици и култури" / Department of Classical and Eastern Languages and Cultures


Авгинова-Николова, Емилия (2017) Концептът „хляб" като фрагмент от езиковата картина на света. Лексико-семантичен и лингвокултурологичен аспект (върху материал от български, гръц¬ки и руски език) Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2016) "За някои вярвания и обичаи на българите и гърците, свързани с хляба" Сб. "Език, култура и лингводидактика". В. Търново, 2016

Авгинова-Николова, Емилия (2015) "Към въпроса за хитростта, лъжата и измамата в лексикалните системи на българския, руския и гръцкия език" Балканите – език, история, култура”- т. IV, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2013) "За наименованията на месеците в гръцки и руски език " Societas Classica Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, В. Търново.

Авгинова-Николова, Емилия (2013) "Фразеологизми с компонент глагола „давам“ в българския език и техните функционално-семантични и структурно-семантични еквиваленти в гръцкия" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2012) Превод от гръцки на разказа „Η Untra” (Untra) от книгата на Триандафилос Ипсилантис “Δώδεκα συναξάρια” (Дванадесет синаксара) "Дванадесет синаксара" – УИ “Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2012) Превод от гръцки на разказа „Η γοητεία της εξουσίας” (Очарованието на властта) от книгата на Триандафилос Ипсилантис “Δώδεκα συναξάρια” (Дванадесет синаксара) "Дванадесет синаксара" - УИ “Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2011) "Белият и червеният цвят като компоненти във фразеологизмите в български, руски и гръцки език" Междувузовски Филологически сборник т. IV (Велико Търново-Твер), Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2011) "За някои фразеологизми с иронично значение в български и гръцки език" сб. Паисий Христов, една кариера в служба на словото, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2011) "Хитростта/лукавостта в представите на българите и гърците (на базата на български и гръцки фразеологични единици)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока т. V, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2010) "Μερικοί σημασιολογικοί παραλληλισμοί στον τομέα της ελληνικής και της βουλγαρικής φρασεολογίας" Новогръцкият език на Балканите през 21-ви век – изследвания, проблеми и перспективи, София

Авгинова-Николова, Емилия (2010) "Някои метафорични модели на „душата“ в български, гръцки и руски език, свързани със семантичните полета „мъка“ и „радост“ STUDIA CLASSICA SERDICENSIAР том 1 MUSARUM SEMPER AMATOR

Авгинова-Николова, Емилия (2010) Превод от гръцки език на стихове на Одисеас Елитис: Из „Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου” Литературен вестник, бр. 7 /24.02.2010

Авгинова-Николова, Емилия (2009) "Устойчиви смислови аспекти, свързани с някои зооними (на базата на примери от областта на българската и гръцката фразеология)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2009) Превод от гръцки на „Летни страници“ от Кики Димула Електронно списание Public Republic- http://www.public-republic.com/magazine/2009/06/21573.php

Авгинова-Николова, Емилия (2009) Превод от гръцки на стихове на О. Елитис - Из “Дневник на един въображаем април” Електронно списание Public Republic - http://www.public-republic.com/magazine/2009/10/29279.php

Авгинова-Николова, Емилия (2008) "Για τη σύγχρονη ελληνική ποίηση και για την αντίληψή της από τους ξένους φοιτητές (εν βάσει μερικών ποιημάτων του Ο. Ελύτη)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2008) Превод от гръцки на „Летни страници“ от Кики Димула Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2007) "Символика на животните по данни на езика (върху материал от гръцки фразеологизми)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2006) "За превода на разказа на Йоргос Йоану „До къщата на Кемал" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2006) "Използване на интерактивни и мултимедийни средства в обучението по новогръцки език" Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2003) "Още нещо за езика, за гръцкия език и неговия праезик" SOCIETAS CLASSICA - Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2001) "За това как някои гръцки думи се връщат в Гърция" Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език”, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2001) "Лексико-семантична симетрия и асиметрия между фразеологизми в турска, гръцка и българска езикова среда" Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение” т. 3 – Морски научен форум, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна

Авгинова-Николова, Емилия (2001) "Словосъчетанията с глагола „κάνω“ в гръцкия език и техните еквиваленти в българския" Научни трудове – ВВОВУ “В. Левски”, кн. 69, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (1999) "Названия дней недели в греческом языке и их параллели в русском и болгарском языках" Седьмой международный симпозиум МАПРЯЛ, Доклады и сообщения, В. Тырново

Авгинова-Николова, Емилия (1998) "Играта и властта в езика" Научни трудове – ВВОВУ “В. Левски”, кн. 61, Филологии, част 1, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (1998) "Хармоничната асиметричност в поезията на Одисеас Елитис" Научни трудове – ВВОВУ “В. Левски”, кн. 61, Филологии, част 1, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (0) "КОНЦЕПТЪТ „ХЛЯБ“ КАТО ФРАГМЕНТ ОТ ЕЗИКОВАТА КАРТИНА НА СВЕТА. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕН И ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧЕН АСПЕКТ (върху материал от български, гръцки и руски език)"

Авгинова-Николова, Емилия (0) "Мястото на хляба в културата на българите и гърците" Арнаудов сборник, том 9

Авгинова-Николова, Емилия (0) "Семантичен модел „богатство-бедност“ на концепта хляб в български, руски и гръцки език" „Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IX“, В. Търново

Василева, Магдалена (2018) Културни стереотипи. Образът на японците – В: сп. Проглас, 28 т., бр.1, ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2018 г., стр. 23 - 31. Велико Търново

Василева, Магдалена (2018) Японски език и култура. Интеркултурна компетентност. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2018 г., ISBN 978-619-208-146-1, 151 с. Велико Търново

Василева, Магдалена (2017) Интеркултурна компетентност в обучението по японски език в Япония. – В: Societas Classica. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017 г., стр. 308 - 324. Велико Търново

Василева, Магдалена (2016) 「マンガを素材とした日本語学習活動」『マンガ・アニメにみる日本文化』文京学院大学院総合研究所2016、47-57p. Токио

Василева, Магдалена (2016) Японската култура и общество в часовете по практически японски език - от гледна точка на теорията. - В: Societas Classica, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2016г., стр. 444 - 453 В. Търново

Василева, Магдалена (2014) Холистичен подход в обучението по японски език. Няколко примера от практиката. – В: Филологически сборник VI. Велико Търново - Твер. ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014 г., стр. 65-70. Велико Търново - Твер, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Василева, Магдалена (2013) За ролята на японските и българските преподаватели по японски език в учебния процес. – В: България, Япония, светът. СУ ”Св. Климент Охридски”, София, 2013 г., стр. 117 - 123. София

Василева, Магдалена (2013) Модели на учтиво речево поведение у българи и японци. ISBN:978 - 954 - 400 - 911 - 3. Фабер, Велико Търново, 2013 В. Търново

Василева, Магдалена (2011) Още нещо за езиковите стратегии в японските реклами. – В: Societas Classica. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011 г., стр. 441-450. В. Търново

Василева, Магдалена (2009) 1. Положителната и отрицателната учтивост в речевото поведение на японците. – В: сб. Езикът – феномен без граници. МУ Варна, Варна, 2009г., стр. 184-188 Варна

Василева, Магдалена (2009) Комуникативна и лингвистична компетентност на японците, изучаващи български език. – В: сб. Съвременно образование и чужд език. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009 г., стр. 16-21. В. Търново

Василева, Магдалена (2009) Стилови равнища в японския език. Отношение на изучаващите японски език към японския хоноратив. - В: Юбилеен сборник. 45 години филологически факултет. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009 г., стр. 108-114. В. Търново

Василева, Магдалена (2009) Функции и грешки в употребата на хоноратива в японския език. – В: Societas Classica. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009 г., стр. 240-247. В. Търново

Владов, Владимир (2015) Orthodox Clergy and School of Hellenic Sciences in Tarnovo in the First Half of the XIX Century Orthodox Scientist in Modern World. Value of Orthodox World and Contemporary Society : Materials of the IVth International Conference. Part 2. Salonika, Greece, Sept. 25–26 2015. Voronezh: Istoki, 2015, p. 156-161. ISBN 978-5-4473-0084-5

Владов, Владимир (2013) Андонис Самаракис. Балкански калейдоскоп 2. Варна: Славена, 2013. - с. 120-122. ISBN 978-954-579-984-6

Владов, Владимир (2013) Йерархия и титулатура священнослужителей в Православной церкви: Греция, Болгария, Россия. Исторические параллели. Православный ученый в современном мире. II международная научная конференция. Воронеж, 2013. - с. 116-118. ISBN 978-5-88242-980-4

Владов, Владимир (2012) Бедното девойче // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 52-66. ISBN: 978-954-524-853-5

Владов, Владимир (2012) Гръцките книги в училищната библиотека (края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ в.) В. Търново: Ровита, 2012. - 348 с. ISBN: 978-954-8914-30-7.

Владов, Владимир (2012) Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в Ново време. Сборник в памет на проф. Марин Жечев. // Българистика – София: БАН, 2012, 25. - с. 123-125. ISSN 1311-8544

Владов, Владимир (2012) Дзадзара // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 67-84. ISBN: 978-954-524-853-5

Владов, Владимир (2012) Кондиката на Елинското училище в Търново В. Търново: Ровита, 2012. – 196 с. ISBN: 978-954-8914-29-1.

Владов, Владимир (2012) Пролог. // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 7-8. ISBN: 978-954-524-853-5

Канг, Хван Джонг (2014) Mutural relationship between The Republic of Korea and The Republic of Bulgaria in the Field of Tourism and in the Social and the Humanitarian Field International conference on Korean studies „Outlining the Korean society” Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Center for Korean Studies, November 28th, 2014

Канг, Хван Джонг (2013) „Началото на политическите контакти и установяване на дипломатически отношения между Република Корея и Република България” Национална научна конференция с международно участие „Страните от Източна, Южна и Югозападна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия”, СУ „Св. Климент Охридски”, ФКИФ, ЦИЕК, 28-29 ноември 2013

Кънева, Виктория (2018) Сокращенные номинативные единицы в контексте отношений эквивалентности – безэквивалентности. Аббревиация (на материале болгарского, русского и греческого языков) Русистика: вчера, сегодня, завтра: Юбилейная международная научная конференция, посвященная 50-летию Общества русистов Болгарии и 50-летию Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (29 июня – 2 июля 2017 г.), София, Болгария, Доклады. – София, 2018, с. 89 – 98, ISBN 978-619-91044-0-8.

Кънева, Виктория (2017) Съкратените номинативни единици в контекста на отношенията „еквивалентност – безеквивалентност“. Универбизация (върху материал от български, руски и гръцки език) МОВА: Науково-теоретичний часопис з мовознавства, № 28 (2017), Одеса, 2017, с. 106 – 112, ISSN 2307 – 4558; ISSN 2414 – 9489.

Кънева, Виктория (2015) Корпус параллельных русских и болгарских текстов и его роль для теории и практики перевода. Болгарская русистика. – София: Дружество на русистите в България, 2015, 3-4, с. 216 – 225. ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online).

Кънева, Виктория (2015) Лексикална безеквивалентност и лакуни като проблем на превода (върху материал от руски, гръцки и български език). Дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

Кънева, Виктория (2014) Некоторые модели аффиксальной деривации как причина наличия лакун (на материале болгарского, русского и греческого языков). Acta Universitatis Lodziensis: Folia Linguistica Rossica. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, 10 (2014), 23 – 34. ISSN 1731-8025.

Кънева, Виктория (2014) Расхождения в реализации потенциала словообразовательных парадигм как предпосылка возникновения лакун (на материале русского, болгарского и греческого языков). XI международный симпозиум МАПРЯЛ 2014 (03 – 06 апреля 2014 г.): Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание. Доклады и сообщения. – Велико-Тырново: „ИВИС“, 2014, с. 74 – 80, ISSN 1312-3069.

Кънева, Виктория (2013) Изследването на вътрешната форма на думата като аспект от анализа на лексикално-семантичните отношения при междуезикова съпоставка (върху материал от български, руски и гръцки език). Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока. – Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, т. VI, с. 230 – 238. ISBN: 978-954-524-903-7.

Кънева, Виктория (2013) Сопоставительная характеристика внутренних форм слов (на материале болгарского, русского и греческого языков). Славистика. – Белград: Славистическое общество Сербии, 2013, вып. XVII (2013), с. 63 – 73. ISSN 1450-5061.

Кънева, Виктория (2012) Примери за влиянието на начините на номинация за появата на “бели петна” в речниковия състав на преводния език (върху материал от български и руски език). Филологический сборник. – Тверь: Тверской государственный университет, 2012, вып. V, с. 215 – 221. ISBN 975-5-7609-0703-5.

Кънева, Виктория (2010) О термине номинативная единица в контексте исследования лексической безэквивалинтности (на материале русского, болгарского и греческого языков). Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2010. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике (доклады и сообщения), Велико-Тырново, 2010, с. 103 - 114.

Кънева, Виктория (2008) Классификация безэквивалентной лексики с точки зрения обуславливающих её факторов (на материале русской и болгарской тематических групп “Жилище”) Традиционная культура славянских народов в современном социокультурном пространстве, материалы международной научно-практической конференции, Славянск-на-Кубани, 10 августа 2007 года, Славянск-на-Кубани, 2008, с. 97 - 103.

Кънева, Виктория (2008) Предаването на топонимите от територията на Гърция при превод от гръцки на български език Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, III-1, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008.

Кънева, Виктория (2007) О факторе времени и лексических лакунах Язык и межкультурные коммуникации. Минск, 2007, с. 228 - 230

Кънева, Виктория (2007) Сложные слова в контексте отношений эквивалентности – безэквивалентности при языковом сопоставлении /на материале греческого, русского и болгарского языков/ Мир русского слова и русское слово в мире, т. 5 – Русский язык в сопоставлении с другими языками. Перевод – взаимодействие языков и культур. Материалы XI Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Варна, 17-23 сентября 2007 г. София, 2007, с. 146 - 150.

Кънева, Виктория (2006) За факторите, които пораждат езикови лакуни Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, т. 2, изд. “ПИК”, Велико Търново, 2006.

Кънева, Виктория (2006) Место безэквивалентной лексики и лексических лакун в системе типов семантических соответствий Ежегодные лингвистические чтения, 3 декабря 2004 года (сборник докладов), УИ имени Святых Кирилла и Мефодия, В.-Тырново, 2006, с. 38-52.

Кънева, Виктория (2006) Роль лингвистических факторов в появлении “белых пятен” при языковом сопоставлении /на материале болгарского, греческого и русского языков/ Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке (доклады и сообщения), Велико-Тырново, 5-8 апреля 2006

Кънева, Виктория (1999) Способы передачи американских реалий на русский и греческий языки /на материале переводов романа В. Набокова “Лолита”/ Седьмой международный симпозиум МАПРЯЛ’98. Лингвистические, культурологические и методические вопросы обучения русскому языку как иностранному (доклады и сообщения), Велико-Тырново, 1999

Мандова, Искра (2018) „16+1“, „Един пояс – един път“ и българското не/участие Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, (140-149 с.), В. Търново, изд. Фабер; ISBN: 978-619-00-0745-6;

Мандова, Искра (2018) Културата на китайската епоха Тан (618-907). Непознатата екзотика – II част изд. "Фабер", Велико Търново, 180 с., ISBN 978-619-00-0810-1

Мандова, Искра (2017) Виното в Китай и в поезията на Ли Бай. „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IX, (251-257 с.), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново. ISBN: 978-619-208-128-7;

Мандова, Искра (2017) Mandova, Iskra. Bulgaria,"Belt and Road" Initiative and the Role of the Confucius Institutes. Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, (126-134 с.), В. Търново, изд. Фабер, В. Търново, 2017. ISBN: 978-619-00-0592-6;

Мандова, Искра (2017) Ма Джъюен. „Есен в Ханския дворец“ Христоматия по средновековна китайска литература“ – част 2 (171-180 с.), изд. Изток-Запад, София, 376 с., 2017. ISBN: 978-619-152-991-9;

Мандова, Искра (2016) „Номерът на китайката“ или китайският номер. Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, (214-222 с.), В. Търново, изд. Фабер, В. Търново, 2016. ISBN: 978-619-00-0406-6;

Мандова, Искра (2016) Гонения срещу религията в Китай през IX в. „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VIII, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, (231-244 с.), гр. Велико Търново. ISBN: 978-619-208-060-0;

Мандова, Искра (2015) Икономически и правни реформи в Китай през династия Тан (VII-X в.) „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VII, (302-311 с.), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 2014. ISBN: 978-954-524-996-9;

Мандова, Искра (2015) Тански Китай, Византия и ислямският свят. Дипломатически, стопански и културно-религиозни контакти изд. Фабер, гр. Велико Търново, 226 с. ISBN: 978-619-00-0255-0;

Мандова, Искра (2014) Културата на китайската епоха Тан (618-907) - непознатата екзотика – I част изд. Фабер, гр. Велико Търново, 172 с. ISBN: 978-619-00-0182-9;

Мандова, Искра (2014) Етика и правила в ежедневието на даоисткия монах при династия Тан. Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР“, (35-39), изд. Фабер, В. Търново, 2014. ISBN – 978-619-00-0185-0;

Мандова, Искра (2014) Приветствие по случай откриване на международна научна конференция „Сборник с доклади „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР“, изд. „Фабер“, В. Търново, 2014. ISBN – 978-619-00-0185-0;

Мандова, Искра (2014) Сасанидски драхми, открити на територията на Китай от периода на династия Тан (VII-X в.) „Иран и Балканите в огледалото на историята (минало, настояще и перспективи)“, (157-162), изд. „Авангард Прима”, гр. София, 2014. ISBN: 978-619-160-304-6;

Мандова, Искра (2013) Две средновековни китайски сведения за Византия. „Исторически преглед“ 5-6/2011, (221-228 с.), Българска академия на науките, гр. София, 2013. ISSN 0323-9748;

Мандова, Искра (2013) Innovations In University Education By Modern And Competitive MA and PhD Programs The Reforms And Transformation of Student Affairs in Colleges and Universities, (80-84 pp.) Zhongguo Dizhi Daxue Press, Wuhan, China, 2013. ISBN: 978-7-5625-3255-2;

Мандова, Искра (2013) Две средновековни китайски сведения за арабите. В: „Българска историческа библиотека“ 1’2013, (23-34 с.), гр. София, 2013. ISSN 1311-1043;

Мандова, Искра (2013) Династични бракове по времето на китайската епоха Тан (VII-X в.) с Тибет. „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VI, (489-497), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 2013. ISBN – 978-954-524-903-7;

Мандова, Искра (2011) Понятието „дзин чиен” (златни пари/монети) през VII-VIII век в Китай. „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока V, (397-402 с.), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново; ISBN – 978-954-524-780-4;

Мандова, Искра (2009) Византийски монети в Китай през династия Тан (618–907 г.). Юбилеен сборник 45 години Филологически факултет, (69-74 с.), УИ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2009. ISBN: 978-954-524-673-9;

Мандова, Искра (2009) Китайско-арабски взаимоотношения по Пътя на коприната през VII–X век. „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IV, (210-216 с.); УИ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2009. ISBN – 978-954-524-718-7;

Мандова, Искра (2009) Персийски и византийски монети, открити в гробове на сем. Шъ в гр. Гуюен, Китай. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие т.III“, (119-127 с.), УИ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2009. ISBN: 978-954-524-713-2;

Мандова, Искра (2008) Жените по времето на династия Тан – социално положение, облекло и грим. „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока III-2, (164-172 с.), УИ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2008. ISBN – 978-954-524-666-1;

Мандова, Искра (2007) Символът на дракона в Китай. „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока II, (311-319 с.), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново. ISBN – 978-954-524-602-9;

Мандова, Искра (2006) Циншъ хуанди – първият китайски император. „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, (274-279 с.), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново. ISBN: 978-954-524-508-4;

Мандова, Искра (0) 《保加利亚,“一带一路”倡议与孔子学院的作用》 Beijing

Мандова, Искра (0) Mandova, I. Chinese-Byzantine Relations During the Tang Dynasty Beijing

Мандова, Искра (0) Учебник по български език за чужденци, ниво А1-A2. изд. Фабер, Департамент за езиково обучение, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Маринова, Катя (2018) Фразеологичните единици с компонент ръка/ръце в българския и в японския език и тяхната еквивалентност В. Търново

Маринова, Катя (2018) Фразеологичните единици, включващи в своя състав соматизма „глава” в българския и в японския език В. Търново

Маринова, Катя (2016) Особености на японския език, които трябва да се имат предвид при превод на японски фразеологизми В. Търново

Маринова, Катя (2016) Соматични фразеологични единици в българския и в японския език В. Търново

Маринова, Катя (2016) Фразеологизмите с компонент ухо/уши в българския и в японския език и тяхната еквивалентност като част от междуезиковото общуване В. Търново

Маринова, Катя (2015) Използването на четирите умения (четене, писане, разговор, слушане) в часовете по японски език. В. Търново

Маринова, Катя (2013) Традициите в пиенето на чай в Китай, Япония, Русия и Великобритания В. Търново

Маринова, Катя (2011) Дзен-будизмът и неговото влияние върху традиционните японски изкуства В. Търново

Маринова, Катя (2009) История и култура на Япония В. Търново

Маринова, Катя (2009) Религията в съвременна Япония В. Търново

Маринова, Катя (2008) Митични същества в японските предания и легенди В. Търново

Маринова, Катя (2007) Kanji wo kantan ni oboeru houhou to ha? Букурещ

Маринова, Катя (2007) Ro-ru purei de manabu nihongo kaiwa – Burugaria to Rumania de hanasou – Japanese Conversations by Role Playing – Let`s Talk in Bulgaria and Romania София

Маринова, Катя (2007) Специфики на японските функционални стилове В. Търново

Маринова, Катя (2004) Yonginou wo tsukatta jugyou – dokkai София

Маринова, Катя (0) Promoting of Japanese Culture in Bulgaria. // Teaching and Promoting Japanese Literature and Culture София

Маринова, Катя (0) Национално-културни специфики на соматичните фразеологични единици в българския и в японския език (от гледна точка на тяхната продуктивност) В. Търново

Миланов, Росен (2018) "ЛИТЕРАТУРА И БОГОСЛОВИЕ В „COMMONITORIUM“ НА СВ. ВИНЦЕНЦИЙ ЛЕРИНСКИ" Сб. „Societas classica“ – доклади от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ (Велико Търново, 13–14 ноември 2015 г.) (електронно издание). Велико Търново, 2018

Миланов, Росен (2018) "Родини" и "родина" в латинската християнска литература на IV – V в. – "Homelands" and "Homeland" in Latin Christian Literature of IV – V cc. Сп. "Проглас" 1, 2018. Велико Търново: Издателство на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", с. 7 – 15.

Миланов, Росен (2018) Чужди заемки в Новия завет на "Vulgata" София: издателство "Лествица"; ISBN 978-619-90919-2-0

Миланов, Росен (2017) "СВЕТЪТ НА ЧУДЕСАТА В „ЖИВОТЪТ НА ОТЦИТЕ“ ОТ СВ. ГРИГОРИЙ ТУРОНСКИ" ("The World of Miracles in „Life of the Fathers“ by Saint Gregory of Tours") Велико Търново: Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis

Миланов, Росен (2017) „ЖИВОТЪТ НА АНСКАРИЙ“ КАТО ИСТОРИЧЕСКИ, ЛИТЕРАТУРЕН И ДУХОВНО-НРАВСТВЕН ТЕКСТ Велико Търново: Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis

Миланов, Росен (2017) Латински език - учебник за медицински специалности Пловдив: издателство "Студио 18"

Миланов, Росен (2017) Св. Григорий Туронски. "Животът на отците" (превод от латински: Росен Миланов) София: издателство "Лествица"

Миланов, Росен (2017) Св. Киприан Картагенски. "Единството на Църквата" Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Миланов, Росен (2016) "ЕГЕРИЯ. ИЗ „ПЪТЕПИС“" (двуезично издание с коментар) Сп. Алманах, 4 (2016), с. 77–86 – ISSN 2367-802Х [Електронен ресурс]

Миланов, Росен (2016) "ЛИТЕРАТУРНИЯТ ОБРАЗ НА СВ. НИКИТА РЕМЕЗИАНСКИ (СПОРЕД ПОЕМА XVII НА СВ. ПАВЛИН НОЛАНСКИ)" Сб. „Societas classica“ – доклади от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ (Велико Търново, 25–26 април 2014 г.) (електронно издание). Велико Търново, 2016, с. 153–167

Миланов, Росен (2016) "Църква и общество в България днес" Издателство на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

Миланов, Росен (2015) "FIEDROWICZ, MICHAEL, GERHARD KRIEGER, WINFRIED WEBER (HRSG.). KONSTANTIN DER GROSSE. DER KAISER UND DIE CHRISTEN – DIE CHRISTEN UND DER KAISER. 3. AUFLAGE. TRIER, 2007, 301 S." "От толерантност към признание". Сборник текстове по случай 1700-годишнината от Медиоланския едикт (313 г.), София, 2015, с. 185–191 – ISBN 978-954-07-3963-2.

Миланов, Росен (2015) "БЛ. АВРЕЛИЙ АВГУСТИН. ДВЕ СЛОВА ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО" (двуезично издание с коментар) Сп. Алманах, 2 (2015), с. 65–75 – ISSN 2367-802Х [Електронен ресурс]

Миланов, Росен (2015) "ИЗ КНИГА ЗА ЦЕЗАРИТЕ ОТ СЪКРАТЕНА ИСТОРИЯ НА АВРЕЛИЙ ВИКТОР ОТ ОКТАВИАН АВГУСТ, Т.Е. ОТ КРАЯ НА ТИТ ЛИВИЙ, ДО ДЕСЕТОТО КОНСУЛСТВО НА АВГУСТА КОНСТАНЦИЙ И ТРЕТОТО КОНСУЛСТВО НА ЦЕЗАРЯ ЮЛИАН" "От толерантност към признание". Сборник текстове по случай 1700-годишнината от Медиоланския едикт (313 г.). София, 2015, с. 156–173 – ISBN 978-954-07-3963-2

Миланов, Росен (2015) "МЕДИОЛАНСКИ ЕДИКТ НА ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН (SECUNDUM LACTANTIUM. DE MORTIBUS PERSECUTORUM, CAP. XLVIII)" "От толерантност към признание". Сборник текстове по случай 1700-годишнината от Медиоланския едикт (313 г.), София, 2015, с. 127–131 – ISBN 978-954-07-3963-2

Миланов, Росен (2015) ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНИ АКЦЕНТИ В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ПРЕСА ДО 9.IX.1944 г. DISCUSSED THEMATIC ACCENTS IN THE BULGARIAN ORTHODOX PRESS UNТIL 9.IX.1944 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. XXI (за 2014 г.). София, 2015, с. 69–97 – ISSN 1311-4883

Миланов, Росен (2014) "ПОСЛАНИЕТО НА ЦЪРКВАТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ" Сб. "Християнство и философия". Том II. София, 2014, с. 63–74

Миланов, Росен (2013) "Християнската любов към Бога според "Слово за Божествената и свята любов" на бл. Теодорит Кирски" - "Christian Love to God According to “Sermon on the Divine and Holy Love” by Theodore of Cyrus" В: Сп. Богословска мисъл, 1, 2013, с. 129 – 138 – ISSN 1310-7909

Миланов, Росен (2012) БЛАГОДАТ И СВОБОДА НА ВОЛЯТА В „PRAEDESTINATUS“ GRACE AND FREEDOM OF THE WILL IN „PRAEDESTINATUS“ Сп. Философия, 1,2012, с. 79–89 – ISSN 0861-6302

Миланов, Росен (2012) ПРАВОСЛАВНИТЕ СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ И ДУХОВНАТА ПРОСВЕТА НА МЛАДИТЕ ХОРА – ПОЗИЦИИ И ДИСКУСИИ В БЪЛГАРСКИЯ ЦЪРКОВЕН ПЕЧАТ Сб. Развитие на практическото и нравственото богословие в България. София, 2012, с. 310–318 – ISBN 978-954-07-3303-6

Миланов, Росен (2011) „ПОЛУПЕЛАГИАНСТВО” В ПРАВОСЛАВНО ДОГМАТИЧЕСКО ОСВЕТЛЕНИЕ „SEMIPELAGIANISM” IN AN ORTHODOX DOGMATICAL PERSPECTIVE Сп. Богословска мисъл, 1–2,2011, с. 7–19 – ISSN 1310-7909

Миланов, Росен (2011) БЛАГОДАТ И СВОБОДА НА ВОЛЯТА В „СЪБЕСЕДВАНЕ ХІІІ“ НА СВ. ЙОАН КАСИАН GRACE AND FREE WILL IN "CONFERENCE XIII" OF ST. JOHN CASSIAN Сп. Философски алтернативи, 5,2011, с. 92–104 – ISSN 0861-7899

Миланов, Росен (2011) БЛАГОДАТ И СВОБОДА НА ВОЛЯТА У СВ. ФАВСТ РЕИСКИ GRACE AND FREEDOM OF WILL IN ST. FAUSTUS OF REJI Сп. Философия, 3,2011, с. 37–45 – ISSN 0861-6302

Миланов, Росен (2010) "Отношението на св. Евхерий Лугдунски († ок. 450) към „светската философия“" В: Сп. Богословска мисъл, 1 – 4, 2010, с. 91 – 98 – ISSN 1310-7909

Миланов, Росен (2006) "Един богословски поглед върху личността на исихаста св. Киприан, митрополит Киевски, Московски и на цяла Русия" В: Сб. Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, митрополит Московски. Велико Търново, 2008, с. 343 – 351 – ISBN 978-954-524-641-8

Миланов, Росен (2006) "Преп. Паисий Величковски (1722 – 1794) – живот и дело" В: Сп. Духовна култура, 5 – 12, 2006, с. 63 – 85 – ISSN 0324-1173

Миланов, Росен (2006) "Св. Павлин Ноленски. Аскетически писма" (превод от латински с въведителна студия "Аскетическите възгледи на св. Павлин Ноленски според неговите писма": Росен Миланов) Руенски манастир, 2006

Миланов, Росен (2005) "Преп. Винценций Лерински. Из „Коммониторий“ I" (превод от латински: Росен Миланов) В: Сп. Духовна култура, 8, 2005, с. 1 – 6 – ISSN 0324-1173

Миланов, Росен (2005) "Св. Павлин Ноленски. Писмо 8" (превод от латински: Росен Миланов) В: Сп. Духовна култура, 5, 2005, с. 3 – 7 – ISSN 0324-1173

Минева, Милица (2013) Айну – децата на мечката Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – III-2. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново 2013, стр 128-148, ISBN: 978-954-524-666-1.

Минева, Милица (2013) Японски сложни глаголи образувани с глаголите fuseru/fusu. варианти за превод на английски и български език Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока - VІ. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново 2013, стр 567-577, ISBN: 978-954-524-903-7.

Минева, Милица (2009) Езикът Айну Юбилеен сборник. “45 години ВТУ”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново 2009, стр 172-181, ISBN: 978-954-524-673-9

Рикевски, Румен (2016) Съпоставителен анализ на фразеологизми с неизменяемо местоимение и глагол в новогръцкия и българския език

Рикевски, Румен (2016) Фразеологизми със сходна и тъждествена номинация в новогръцкия и българския език Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.VIII, стр. 216, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Рикевски, Румен (2015) За колокациите и устойчивите словосъчетания в новогръцкия език Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.VII, стр. 155, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Рикевски, Румен (2011) Компютърна обработка на естествени езици – формализми за автоматичен морфологичен анализ Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.V, стр. 365-369, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Рикевски, Румен (2009) Компютърна обработка на естествени езици – аспекти на автоматичен синтактичен анализатор Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.IV, стр. 383-387, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Рикевски, Румен (2008) Методика за автоматизирано изграждане на честотен речник на новогръцкия език Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока т.III, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, стр 252-257, В. Търново

Рикевски, Румен (2003) Някои проблеми при работа със старогръцки шрифтове под WINDOWS 95 и 98 Societas Classica: Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим, стр. 5-10, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Рикевски, Румен (2000) Елинистичният център към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – мост за доверие и сътрудничество между двата православни народа Α΄ Διεθνές συνέδριο «Η διδασκαλία της νεοελληνικής ως ξένη γλώσσα», Αθήνα

Рикевски, Румен (2000) Учебни програми, изпитни сесии, нива на обучение по новогръц¬ки език във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Α΄ Διεθνές συνέδριο «Η διδασκαλία της νεοελληνικής ως ξένη γλώσσα» , Αθήνα

Рикевски, Румен (1996) Гръцкият езиков проблем Societas Classica, стр. 103-111, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново,

Рикевски, Румен (1996) Употреба на някои остарели предлози в съвременната гръцка публицистика Societas Classica, стр. 112-121, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Румпос, Димитриос (2018) ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από την Προϊστορία έως και το Βυζάντιο. Ηλεκτρονική έκδοση (електронно издание)

Румпос, Димитриос (2017) Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού πολιτισμού ως μέσο διαμόρφωσης πολιτιστικής πολιτικής της Ελλάδας. / Ta sigkritika pleonektimata tou ellinikou politismou os meso diamorfosis politistikis politikis tis Elladas. Τα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών χωρών. Ο Ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια (1453-2015): Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία. Επιμέλεια Tudor Dinu. Βουκουρέστι 16-17 Οκτωβρίου 2015. UER PRESS, Bucuresti 2017, 505-512, ISBN 978-606-94322-1-1.

Румпос, Димитриос (2017) Гръцкият език - история, култура, политика. Издателство "Фабер", Велико Търново, ISBN 978-619-00-0692-3

Румпос, Димитриос (2017) КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ – ПОСРЕДНИК МЕЖДУ АУДИТОРИЯТА И КУЛТУРНОТО БОГАТСТВО Сборник от пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет. В. Търново 23-24 октомври 2015 г. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2017. ISSN 1314-4065

Румпос, Димитриос (2017) Особености на формиране и развитие на културните политики на България и Гърция. В: - Гръцкият език - история, култура, политика. Издателство "Фабер", Велико Търново.

Румпос, Димитриос (2016) Το φαινόμενο του γλωσσικού δανεισμού και ο ρόλος του στην εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας / To fenomeno tou glossikou danismou kai o rolos tou stin exelixi tis ellinikis glossas. В: “Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, VIII, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2016, 189-202, ISBN 978-619-208-060-0.

Румпос, Димитриос (2015) За превода на културните реалии от гръцки език. /ON THE TRANSLATION OF CULTURAL SPECIFICS FROM THE GREEK LANGUAGE/ Сборник “Балканите, език, история, култура” т. IV. Издателство „Ивис”, В. Търново, 2015.

Румпос, Димитриос (2014) Hellenic foundation for culture. Списание “One world” a publication of “international Global News” ltd., year 14/2014.

Румпос, Димитриос (2014) Η ελληνική διασπορά και η υγειονομική περίθαλψη στη Βάρνα, τέλη 19ου αρχές 20ου αι. / I elliniki diaspora kai i igeionomiki perithalpsi sti Varna, teli 19ou arhes 20ou ai. Studia Classica Serdicensia, Том VI, 20 години специалност "Новогръцка филология" в СУ "Св. Климент Охридски". София: УИ "Св. Кл. Охридски".

Румпос, Димитриос (2014) ЗА НЯКОИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕВОДА НА РЕАЛИИ. /SOME PRACTICAL PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE TRANSLATION OF CULTURAL SPECIFICS/ “50 ГОДИНИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 1963-2013. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014.

Румпос, Димитриос (2014) Личности – Константинос Кавафис, Георгиос Папаниколау. Двумесечно издание за култура и социална политика „Европа 2001”, бр. 2, 2014.

Румпос, Димитриос (2013) ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ - Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στη Σόφια, τέσσερα χρόνια στην υπηρεσία των ελληνοβουλγαρικών πολιτιστικών σχέσεων. / В помощ на културния обмен. Издание на Сдружение „Гръцки Бизнес Съвет в България”, бр. 28, януари-март 2013.

Румпос, Димитриос (2013) Гръцката фондация за култура и балканистичното сътрудничество. Научно периодично издание „Балкани”, кн. 2. Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол" при БАН.

Румпос, Димитриос (2013) Гръцкият език и европейската цивилизация. /Greek language and the European civilization/ Сборник “Балканите, език, история, култура” т. III. Издателство „Ивис”, В. Търново

Румпос, Димитриос (2013) Танцът в култа към боговете в Древността. ВТУ „Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, VI”, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново

Румпос, Димитриос (2012) Превод от гръцки език на разказ: Мизерният живот на Турнакис. Книга „Дванадесет Синаксара” на Триандафилос Ипсилантис, превод: авторски колектив. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012. ISBN 978-954-524-853-5, 9-20 и 26-39.

Румпос, Димитриос (2012) Превод от гръцки език на разказ: Наркоманът. Книга „Дванадесет Синаксара” на Триандафилос Ипсилантис, превод: авторски колектив. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012. ISBN 978-954-524-853-5, 9-20 и 26-39.

Румпос, Димитриос (2012) Превод от гръцки език на разказ: Отец Димитриос. Книга „Дванадесет Синаксара” на Триандафилос Ипсилантис, превод: авторски колектив. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012. ISBN 978-954-524-853-5, 9-20 и 26-39.

Румпос, Димитриос (2011) Η ελληνική γλώσσα κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας / I elliniki glossa kata tin periodo tis tourkokratias. Сборник Societas Classica „Култури и религии на Балканите, в средиземноморието и изтока” V. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново.

Румпос, Димитриос (2011) Поглед към творчеството на един гръцки поет - Никос Кавадиас. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р. Върбан Вътов във връзка с неговата 70-годишнина. УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Румпос, Димитриос (2011) Приносът на българите, следвали в Атинския университет в културата на балканските народи през XIX в. Сборник “Балканите, език, история, култура” т. II. Издателство „Ивис”, В. Търново.

Румпос, Димитриос (2010) Никос Кавадиас. Поетът на морето и неосъществената любов. Електронно списание Welcome to Greece, ноември 2010., http://welcometogreece.net/bg/препоръчани/култура/личности/150-никос-кавадиас.html

Румпос, Димитриос (2010) Тържествено честване на националния празник на Гърция. Електронно списание Пътеводител Гърция, 08.04.2010., http://garcia.patevoditel.bg/hfc_nacionalen_praznik_na_garcia/index.html

Румпос, Димитриос (2009) Атинският университет и модернизацията на българската култура през XIX в. Велико Търново. Издателство „Фабер”.

Румпос, Димитриос (2007) Η ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας. Сборник Societas Classica „Култури и религии на Балканите, в средиземноморието и изтока” II. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2007, 43-49. ISBN 978-954-524-602-9. Сборник Societas Classica „Култури и религии на Балканите, в средиземноморието и изтока” II. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2007, 43-49. ISBN 978-954-524-602-9.

Румпос, Димитриос (2007) Ιστορία και πολιτισμός της Ελλάδας (1453-2000) Велико Търново. Издателство „Астарта”

Румпос, Димитриос (2007) Български преподаватели и ученици в Богословското училище на остров Халки (1844-1903). Велико Търново. Издателство „Астарта”

Румпос, Димитриос (2006) Търсене на корените на древногръцките олимпийски игри. В: Societas Classica „Култури и религии на Балканите, в средиземноморието и изтока”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006, 7-10. ISBN-10: 954-524-508-5. ISBN-13: 978-954-524-508-4.

Румпос, Димитриос (2003) Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και οι Βούλγαροι (1844-1903) /Ανάτυπο διδακτορικής διατριβής/ Автореферат. Велико Търново

Румпос, Димитриос (0) 10 години БИЦ „Гръцки език и култура“. /ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΙΚΟ ΤΥΡΝΟΒΟ «ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ» 10 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΣΗ/ Кръгла маса на тема „Културата – ключ към знанието“. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 08 април 2016 г. /Συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, που διεξήχθη στην αίθουσα του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου με θέμα «πολιτισμός - εργαλείο της γνώσης».Κέντρο ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού (ΚΕΓΚΠ) του Πανεπιστημίου του Βελίκο Τύρνοβο «Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου» στις 8 Απριλίου 2016.

Румпос, Димитриос (0) Δυνατότητες διαπολιτισμικής αγωγής και διάδοσης της ελληνικής γλώσσας στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου του Βελίκο Τύρνοβο Βουλγαρίας. „Διεθνές Συνέδριο ελληνικής γλώσσας, φιλολογίας και πολιτισμού στα Βαλκάνια και στις Παρευξείνιες χώρες“. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, 30 Σεπτεμβρίου – 1η Οκτωβρίου 2016.

Цончева, Полина (2018) "Изгубили "скъпоценното". Евнусите в двора на императорски Китай - отзвуци в литературата и културата" Изд. "ПИК", В. Търново

Цончева, Полина (2018) „Невербалната комуникация като културен феномен и необходимостта от въвеждането й в процеса на преподаване на китайски език“ Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, изд. Фабер, В. Търново

Цончева, Полина (2015) Първи стъпки в чуждоезиковото обучение в Китай В: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, изд. „Фабер“, В. Търново, 2015, с. 75 – 81, ISBN: 978-619-00-0406-6

Цончева, Полина (2015) Сугестопедията на китайска почва сп. „Проглас“, кн. 2, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2015, ISSN: 0861-7902

Цончева, Полина (2014) Brief remarks оn Concept of Education and Implementation of Education Policies in Bulgaria and China В: „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР“, изд. „Фабер“, 2014, с. 175 – 181, ISBN: 978-619-00-0185-0

Цончева, Полина (2013) „Китайската художествена литература в България. Проблеми на рецепцията” изд. Фабер, гр. Велико Търново

Цончева, Полина (2013) 18世纪中叶至20世纪初中国小说在保加利亚的接受 In:Chinese Journal of European language and Culture,vol. VII, 时事出版社,Beijing, 2013, p. 303 – 317, ISBN: 978-7-80232-566-1

Цончева, Полина (2009) "Преводите от китайски на български език през 80-те години на ХХ век до наши дни – автори, преводачи, развитие, тенденции" Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, част IV (174-188 с.). УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В. Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/