Публикации Катедра "Англицистика и американистика" / Department of English and American Studies


Ангелов, Иван (2018) Letters, Truth and Fiction-Writing in The Things They Carried

Ангелов, Иван (2018) Letting Go: the Curious Case of Philip Roth’s Mature Immaturity

Ангелов, Иван (2018) MAGICAL REALISM IN THE BRIEF WONDROUS LIFE OF OSCAR WAO

Ангелов, Иван (2018) Филип Рот: пророкът на грозната истина във време на лицемерие и политическа коректност

Ангелов, Иван (2017) Forging Subjectivity in Philip Roth’s Oeuvre под печат ВТУ

Ангелов, Иван (2014) Identity and Marginality in The Human Stain Велико Търново

Ангелов, Иван (2014) Self-Determination and Letting Go in Philip Roth http://www.beta-iatefl.org/5454/blog-news/e-newsletter-issue-12-july-august-2014/

Ангелов, Иван (2010) Portnoy’s Complaint- a Rebellion on All Fronts Шумен

Ангелов, Иван (2010) Teaching Their Eyes Were Watching God- A Woman’s Quest for Self-Knowledge and Happiness Велико Търново

Ангелов, Иван (2008) Jewish Identities Within the American selves:Ethnocentric Anxieties in Three Jewish –American Authors Букурещ

Ангелов, Иван (2007) “Irony and Scepticism in The Red Badge of Courage” Велико Търново

Ангелов, Иван (0) Letters in Tim O'Brien's The Things They Carried

Ангелов, Иван (0) Letters in Tim O'Brien's The Things They Carried

Ангелов, Иван (0) MAGICAL REALISM IN THE BRIEF WONDROUS LIFE OF OSCAR WAO

Ангелов, Иван (0) MAGICAL REALISM IN THE BRIEF WONDROUS LIFE OF OSCAR WAO

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2017) Talking Space: A Linguistic Portrait of a popular tourist location in Veliko Turnovo София 2017: УИ "Св. Климент Охридски"

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2016) Атанасова 2016: Вежливостта в учебен дискурс. // Белчева, В., Станчев, Св. (ред.) "Език, култура и лингводидактика". Велико Търново: Ивис 2016, стр. 29 - 35

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2016) Атанасова 2016: Индикаторите за лице в трансдисциплинарна перспектива: средства за изграждане и показатели за тълкуване на значението на речевите актове.//Нов Български Университет, Департамент "Романистика и Германистика", Годишник том 2, 2016, ISSN 1313-7875, http://ebox.nbu.bg/rng16/lessons.php.htm

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2014) Атанасова 2014: Атанасова, Св. Транспозиции на самоличности, роли и гласове във времето и пространството// „Проглас”, №1, Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 84 – 95

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2011) Атанасова 2011: Атанасова, Св. Личните местоимения в английския и българския – индексикални знаци за разкриване на изявите на личността в дискурса.// Цанков, К. (ред.) Проблеми на социолингвистиката, кн. 10, „Езикът и социалният опит”, София: ИК „Знак‘94”, 354 – 360

Братанова, Боряна (2017) Multilingualism in the EU: the Case of Irish and Bulgarian. In: P. Gaptov, M. Georgieva and J. McCreedy (eds.). Ireland-Europe: Cultural and Literary Encounters Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 54-64, ISBN 978-954-07-4273-1

Братанова, Боряна (2017) Теорията за граматикализацията в езика - основни понятия и подходи. В: Ст. Буров, А. Гецов, С. Коева (ред.). Език свещен (Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева) Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 330-349, ISBN 978-619-208-123-2

Братанова, Боряна (2016) English Practice for PhD Students. Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press. ISBN 978-619-208-047-1

Братанова, Боряна (2016) Прагматични аспекти на граматикализацията в езика. В: Ст. Буров et al. (ред.). Граматика и прагматика. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 36–51. ISBN 978–619–208–073–0

Братанова, Боряна (2014) Native vs. Foreign: Masculinization of Anglicisms in French. In: Hristo Bondzholov, Ludmilla Kostova and Boryana Bratanova (eds). Proceedings of the International Interdisciplinary Conference Dedicated to the 50th Anniversary of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 421–429. ISBN 978-954-524-975-4

Братанова, Боряна (2014) Patterns of Linguistic Economy in English and their Bulgarian Counterparts: the Case of EU Papers. In: Diana Yankova, (ed.). Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Bistra Alexieva. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 181–196. ISBN 978-954-07-3689-1

Братанова, Боряна (2013) Между изтока и запада – национални стереотипи в българската фразеология. В: Ст. Буров et al. (ред.). Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят. Велико Търново и Уфа: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 509–517. ISBN 978–954–524–919–8

Братанова, Боряна (2012) The French Kiss, the Spanish Fly and the Dutch Uncle: National Stereotypes Encoded in English Phraseology. In: L. Kostova, I. Sarieva and M. Irimia (eds.). Comparisons and Interactions Within / Across Cultures. Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 188–200. ISBN 978–954–524–858–0

Братанова, Боряна (2011) Английски фразеологични единици с лексема French и френски фразеологични единици с лексема anglais/-e – типологизация и съпоставка. В: К. Петров и В. Сабоурин (ред.). Паисий Христов: една кариера в служба на словото. Велико Търново: Фабер, 132–138. ISBN 978–954–400–472–9

Василева-Петкова, Веселка (2017) Janka, Markus and Michael Stierstorfer (eds.) Verjüngte Antike: Griechisch-römische Mythologie und Historie in zeitgenössischen Kinder- und Jugendmedien. Universitätsverlag Winter, 2017. ISBN: 978-3-8253-6715-2. VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, Vol. 1, Issue 1, 2017, pp. 81-82. ISSN: 2603-3283 (Online) ISSN: 2603-3070 (Print) Велико Търново

Василева-Петкова, Веселка (2016) The Problems of Cultural Mediation in Community Interpreting. Велико Търново

Василева-Петкова, Веселка (2014) "Impartiality in Community Interpreting: Mission Impossible?". "Общуване без граници" - Сборник, посветен на 50-годишния юбилей на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.  Велико Търново

Галунова, Калина (2018) Разказвачи и автор - нарация и лудизъм в повествователната структура на "Бай Ганьо" Електронно списание LiterNet, 29.09.2018, № 9 (226)

Галунова, Калина (2017) Невероятните разкази за един съвременен българин: между анекдота и фейлетона Електронно списание LiterNet, 05.11.2017, № 11 (216)

Галунова, Калина (2016) За лектората по български език, литература и култура в Одеса, Украйна Българистика, кн. 32, София: БАН, 2016, с. 45-55, ISSN 1311-8544

Галунова, Калина (2014) Пресемантизации на простотата в "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и "Бай Ганьо" на Алеко Константинов (междутекстов анализ) Войцева, О. А. (отг. ред.) Слов'янський збiрник, випуск 18, Чернiвцi „Букрек“ , Одеса, 2014, сс. 257-267, ISBN 978-966-399-637-0

Галунова, Калина (2014) Проекции на срама в "Бай Ганьо" и "История славянобългарска": междутекстов анализ Вiсник Одеського нацiоналного унiверситету, Том 19, Випуск 3(9), Фiлологiя, 2014, с. 8-15, Одеса:ОНУ, ISSN 2307-8332

Галунова, Калина (2014) Русия в живота на българския писател Алеко Константинов Колесник, В. О. (ред.) сб. "Одеска българистика", № 11-12, Одеса, 2014, сс. 83-90. ISBN 978-966-2743-02-9

Галунова, Калина (2009) Бай Ганьо Българина. Опит върху българската народопсихология и българската модерност. Книга първа

Галунова, Калина (2007) За калпака и фрака. Размисли върху културната символика на пре/обличането в “Бай Ганьо” Литературна мисъл, г. L, 2007, кн. 1, с. 133-149.

Галунова, Калина (2005) За генезиса, прототиповете и превъплъщенията на Бай Ганьо Харалампиев, И. (отг. ред.), сб. СУБ и развитието на науката и висшето образование, т. 1, изд. на СУБ, клон Велико Търново:Фабер, 2005, с. 77-88.

Галунова, Калина (2005) Образът на Бай Ганьо и българския еснаф (народопсихологически аспекти) Драганов, М. (гл. ред.), сб. Народопсихология и глобализация, т. 1: Българската вселена – етнокултурни традиции и национални перспективи, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методии”, 2005, с. 207-236.

Галунова, Калина (2003) Мускалчета в пояса: историко-икономически ракурси върху Бай Ганьо Харалампиев, И. (отг. ред.), сб. Дни на науката’2003, изд. на СУБ, клон Велико Търново:Фабер, 2003, с. 172-183.

Генова, Дафинка (2018) "Complementarity of image and text in political cartoons: three case studies". Anglica. An International Journal of English Studies, 27 (2), 143-158, ISSN 0860-5734.

Генова, Дафинка (2018) "Grasping political cartoons? Not an easy matter". The European Journal of Humour Research, 6 (1), 85-99, ISSN 2307-700X.

Генова, Дафинка (2018) "Не ни е забавно – неуспелият хумор при общуването. Nancy Bell. We Are Not Amused: Failed Humor in Interacton. Munich: De Gruyter Mouton, 2015". Български фолклор, 44 (2), 280–283, ISSN 0323-9861.

Генова, Дафинка (2018) “Humour Research in Bulgaria: Past, Present and Future”. The Israeli Journal of Humour Research (forthcoming), ISSN 2304-4489.

Генова, Дафинка (2018) „За визуалната и вербална комуникация в политическата карикатура“. Български фолклор, 44 (2), 185-203, ISSN 0323-9861.

Генова, Дафинка (2016) ‘Ha-Ha’ and ‘Really?’ or about the Serious in the Humorous in the TV Show Masters of the Air. In Baltic Journal of English Language, Literature and Culture, 6, 35-46, ISSN 16-91-9971.

Генова, Дафинка (2016) Лексика за изразяване на отрицателни нагласи в интернет постинги. В: Б. Димитриевич et al. (ред.), Емоциите в културата на сърби и българи, Ниш, Нишки университет, с. 163-175, ISBN 978-86-7379-411-2.

Генова, Дафинка (2016) Отново за прагматиката: комуникативна и междукултурна прагматика. В: Ст. Буров и Д. Генова (ред.), Граматика и прагматика, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 83-99, ISBN 978-619-208-073-0.

Генова, Дафинка (2016) Семантика и прагматика или синтаксис, семантика и прагматика. В: Съпоставително езикознание, XLI (2), с. 117-128, ISSN 0204-8701.

Генова, Дафинка (2015) ‘Did You Get What I Said?’ or How the Speaker Uses Language. Veliko Turnovo: Sts. Cyril and Methodius University Press, 223 p., ISBN 978-619-208-031-0.

Генова, Дафинка (2015) Стендъп комедия: характеристики и първи стъпки в България. В: Български фолклор, кн. 1, с. 86-101, ISSN 0323-9861.

Генова, Дафинка (2014) "Ethnic and Self-Reflexive Humor in Bulgaria". In Науковий Вiсник Чернiвецького унiверситету, випуск 720, Германська фiлологiя, 180-195, няма ISSN.

Генова, Дафинка (2014) "Humor and Protest". In e-journal Rhetoric and Communication. Sofia University, 14, 2014, http://rhetoric.bg/humor-as-a-communicative-strategy-in-protest-dafina-genova (Accessed on January 15 2015), ISSN 1314 4464.

Генова, Дафинка (2014) "Underground Political Jokes as an Indicator of Individual and Social Values". In Vesna Lopicic and Biljana Misic Ilic (eds.). Values across Cultures and Times. New Castle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 11-22, ISBN (10): 1-4438-5471-9.

Генова, Дафинка (2013) Между Изтока и запада В: Света гора, Алманах за литература, наука и изкуство, с. 409-415, ISSN 1311-0209.

Генова, Дафинка (2013) Пъхнете щепсела на хладилника в контакта на радиото, или за пропастта между делегирана и същинска реалност. В: Дафина Генова и Станой Станоев (ред.). Хуморът: прочити, практики, техники. София, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, c. 54-78, ISBN 978-954-322-639-9.

Генова, Дафинка (2013) Хуморът: прочити, практики, техники – предговор София, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, с. 9-16, ISBN 978-954-322-639-9.

Генова, Дафинка (2012) Преводът на вицове – шега работа ли е? В: Иванка Попова-Велева et al. (ред.). Теория и практика на превода. Велико Търново, Издателство Фабер, с. 155-169, ISBN 978-954-400-671-6.

Генова, Дафинка (2011) "Pragmatic Inference and Deductive Rules". Във: Вихрен Бузов et al. (ред.). Съвременни философски изследвания. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 174-187, ISBN 978-954-524-806-1.

Генова, Дафинка (2011) Humor and Gender. В: Красимир Петров et al. (ред.). Паисий Христов – една кариера в служба на словото. Велико Търново, Издателство Фабер, с. 66-82, ISBN: 978-954-400-472-9.

Генова, Дафинка (2011) Studying Humor Seriously Veliko Turnovo: Faber, 346 p., ISBN 978-954-400-466-8.

Генова, Дафинка (2010) "Humor in Jokes and its Interpretation". In Contrastive Linguistics, XXXV, (1), 23-42, ISSN 0204-8701.

Генова, Дафинка (2010) The World Has Survived Because It Has Laughed: On Bulgarian Regional Humor. In Contrtastive Linguistics, XXXV, (3), pp, 73-85, ISSN 0204-8701.

Генова, Дафинка (2010) Смешното и сериозното във вица. В: Проглас, XIX, (2), с. 5-19, ISSN 0861-7902.

Генова, Дафинка (2005) "The Perlocutionary Principle or How Principles in Pragmatics Proliferate". In Contrastive Linguistics, XXX, (1), ISSN 0204-8701.

Генова, Дафинка (2005) Meaning and Use. In M. Stoicheva (ed.). Ludwig Wittgenstein and Analytical Philosophy. Proceedings of the International Conference on Wittgenstein and Analytical Philosophy, Sofia, Kutu Publishing House, 76-81, ISBN 9549168212.

Генова, Дафинка (2005) Комуникативни стратегии при разказването на вицове. В: Ц. Иванова et al. (ред.). Комичното в културата на сърби и българи, Ниш, Издателство на Нишкия университет, с. 35-43, ISBN 867379109X.

Генова, Дафинка (2004) Women’s new identities and women’s newspapers. In S. Kaneva and D. Genova (eds.) Challenges Facing Philosophy in United Europe. Proceedings of XXIII Varna International Philosophical School, Institute for Philosophical Research, Bulgarian Academy of Science, Sofia, pp. 275-281, ISBN 9549135152.

Генова, Дафинка (2004) Типология на изследванията върху разговорната реч в англоезичната литература. В: Хр. Станева et al. (ред.). Проблеми на българската разговорна реч, Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 85-98, ISBN 9545244070.

Генова, Дафинка (2003) Idealized cognitive models and other mental representations In D. Ginev (ed.) Bulgarian Studies in the Philosophy of Science, Dordrecht: The Netherlands, Kluwer Academic Publishers, 129-140, ISBN 1402014961. Internet link: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-017-0961-3_9#page-2 (Accessed September 19 2016)

Генова, Дафинка (2003) Some gender-based differences in English and Bulgarian. In S. Kaneva, D. Genova (eds.). Philosophy between Old and New Values. Proceedings of XXII Varna International Philosophical School, Institute for Philosophical Research, Bulgarian Academy of Science, Sofia, pp. 194-201, ISBN 954913511X.

Генова, Дафинка (2003) Английски заемки в съвременния португалски език. В: Б. Борисова, Д. Генова et al. (ред.) Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 77-85, ISBN 9545243775.

Генова, Дафинка (2003) Речеви актове и разговорна реч. В: Б. Борисова, Д. Генова et al. (ред.). Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 86-91, ISBN 9545243775.

Генова, Дафинка (2001) "Deceiving as a Speech Act". In Contrastive Linguistics, XXVI (3), pp. 5-14, Sofia, ISSN 0204-8701.

Генова, Дафинка (2001) Options for the explication of meaning in natural language. In S. Kaneva et al. (eds.). Philosophy between Two Centuries. Proceedings of the XXI International Philosophical School. Institute for Philosophical Research, Bulgarian Academy of Science, Sofia, pp. 187-191, ISBN 13100416.

Генова, Дафинка (2000) "Some inconsistencies with what is said and what is implicated in an utterance". In Contrastive Linguistics, XXV (3), pp. 43-52, Sofia, 2000, ISSN 0204-8701.

Генова, Дафинка (1997) За репрезентацията на значението и употребата на езика Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 191 с., ISBN 954-524-165-9.

Даскалова, Ярмила (2018) LITERARY PAIRS IN COMPARATIVE READINGS ACROSS NATIONAL AND CULTURAL DIVIDES Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, UK. ISBN (10) : 1-5275-1380-7, Monograph, ISBN (13): 978-1-5275-1380-8.

Даскалова, Ярмила (2018) W. B. YEATS AND EDWARD SAID: NATIONAL TRANSNATIONALISM: CONCEPTS OF IRISHNESS–FROM WITHIN AND FROM WITHOUT Годишник на департамент „Романистика и Германистика“ т. 4, 2018, ISBN 978-619-233-023-1 (Online) стр. 214-226. https://flc.nbu.bg/bg/publikacii/godishnik-na-departament-romanistika-i-germanistika-t-4-2018-isbn-978-619-233-023-1-online

Даскалова, Ярмила (2017) " 'A Word that Breathes Distinctly Has Not the Power to Die': The Life of Words in the Poetry of Emily Dickinson and Marina Tsvetaeva" Славистичен сборник, ред. Ценка Иванова, Маргрета Григорова. ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий", Велико Търново.

Даскалова, Ярмила (2017) “Charles Baudelaire’s “The Voyage” And W. B. Yeats’s “News For The Delphic Oracle”: Politics Of Perception And Strategies Of Representation In Two Poems On Departure And (Withheld) Arrival” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА, т. 3. Нов български университет, Изд. на НБУ, София, 2017. ISBN 978-954-535-993-4. Pp. 321-337.

Даскалова, Ярмила (2017) “Haunting Romanticisms: Daydreaming and Obsessive Imagery in the Works of Edgar Allan Poe and Peyo Yavorov” International Scientific Journal PHILOLOGY, (Международный научный журнал “Филология”), № 1 (7). Volgograd, Russia. ISSN 2414-4452.The journal is indexed in the following databases: ResearchBib, Japan; The international catalogue of periodicals «Ulrich's Periodicals Directory», the USA Pp. 44-52.

Даскалова, Ярмила (2017) “Percy Bysshe Shelley and William Butler Yeats: Wandering With(out) a Muse: Intertextuality and Romantic Disguise” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ АНГЛИЦИСТИКА, Нов български университет, Изд. на НБУ, София. https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/jubileen-godishnik-na-departament-anglicistika-2016 ISSN 2367-8720, pp. 132-147.

Даскалова, Ярмила (2017) “The Apocalyptic Mind: Nature, Ritualistic Gongs and Imperial Afflictions in the Works of Emily Dickinson and Marina Tsvetaeva.” International Scientific Journal PHILOLOGY, (Международный научный журнал “Филология”), № 2 (8), March, 2017, Volgograd, Russia. ISSN 2414-4452.The journal is indexed in the following databases: ResearchBib, Japan; The international catalogue of periodicals «Ulrich's Periodicals Directory», the USA Pp. 47-55.

Даскалова, Ярмила (2017) “W. B. Yeats and P. K. Yavorov: Concepts of National Mythopoetics” "Ireland-Europe: Cultural and Literary Encounters", Plamen Gaptov, Maria Georgieva, Jonathan McCreedy, eds 978-954-07-4273-1 St Kliment Ohridski University Press, Sofia. Pp.22-33. [Инд./Реф. в: Conference Proceedings / Thomson Reuters]

Даскалова, Ярмила (2016) „Нови измерения в концептуализирането на красотата и принципа на оригиналността в творчеството на Едгар Алън По и Шарл Бодлер” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА, Нов български университет. Изд. на НБУ, София. ISSN: 1313-7875. http://ebox.nbu.bg/rng16/lessons.php.htm

Даскалова, Ярмила (2016) “New Dimensions in Conceptualizing Beauty and the Principle of Originality in the Works of Edgar Allan Poe and Charles Baudelaire" Trees of Knowledge: Roots and Routes, Festschrift volume. Essays in Honour of Michael Grancharov. Edited by Snezha Tsoneva‐Mathewson, Yana Rowland, and Vitana Kostadinova. Plovdiv University Press, Plovdiv. ISBN 978-619-202-203-7. Pp. 251-263.

Даскалова, Ярмила (2015) " 'A Word that Breathes Distinctly Has Not the Power to Die': The Life of Words in the Poetry of Emily Dickinson" Паисиеви четения: Литературознание. Научни трудове 2015, т.53, кн.1, сб. Б. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив. ISSN 0861–0029. Pp.153-170.

Даскалова, Ярмила (2015) “The Love Poetry of Edgar Poe and Peyo Yavorov” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА, т.1., Нов български университет, Изд. на НБУ, София, стр. 373-387.

Даскалова, Ярмила (2012) “Receptacles of the Foreign: Aspects of Intertextuality and Ontological Self-Reflexivity in Two Contemporary Bulgarian Novels” Пространствата на словото. Сборник в чест на Светлозар Игов, т.2. Институт за литература БАН, София. ИЦ „Боян Пенев”, стр. 494-508.

Даскалова, Ярмила (2012) “Receptacles of the Foreign: Aspects of Intertextuality and Ontological Self-Reflexivity in Two Contemporary Bulgarian Novels” ("Elenite" by Svetlozar Igov and "The Glass River" by Emil Andreev) Comparative Critical Studies, vol. 9.2 Xenographies, Edinburgh University Press, pp. 167-181. Edited by Glyn Hambrook, Benjamin Colbert and Pedro Javier Pardo Garcia.The UK. ISSN 1744-1854. Pp 181-196.

Даскалова, Ярмила (2011) „Вместилища на чуждото I: аспекти на интертекстуалност и онтологична себереференциалност в романа „Елените” от Светлозар Игов” Сборник „Светът на словото”, Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий” Велико Търново. Редакционна колегия: Доц. д-р Ценка Иванова, доц. д-р Мария Илиева, доц. д-р Радослав Радев, доц.д-р Маргрета Григорова. ISBN 978-954-524-775-0. Стр. 152-162.

Даскалова, Ярмила (2010) “Oracular Faces and Tomb Haunters” (W.B. Yeats's Later Poetry) Proceedings of the International Conference Language, Culture, Identity. Konstantin Preslavski University, Shumen. Редакционна колегия: доц. д-р Румяна Тодорова, доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, доц. д-р Велка Попова. ISBN: 978-954-400-281-7. Стр.255-263.

Даскалова, Ярмила (2010) „У. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския национални митопоетизми”, I част Материали от Втората национална конференция „Аз не живея, аз горя” по случай 110 год. от Анхиалския дебют на Пейо К. Яворови Националните поетични празници „Яворови дни”, Поморие. Издание на община Поморие. ISSN 1314-2372. Стр. 56-65.

Даскалова, Ярмила (2009) „У. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския национални митопоетизми”, II част Паисиеви четения: Интеркултурният диалог – традиции и перспективи), Научни трудове т.46, кн.1, сб.Б, 2008, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив. Редакционна колегия: Доц. д-р Жоржета Чолакова, проф. дфн Диана Иванова, доц.д-р Любка Липчева, доц.д-р Красимира Чакърова, доц.д-р Елена Гетова. ISSN 0861-0029. Стр. 202-219.

Даскалова, Ярмила (2007) „Странствания с/без муза: интертекстуалност и романтически маски” (Романтични и постромантични влияния у У. Б. Йейтс) (Романтични и постромантични влияния у У. Б. Йейтс), Алманах „Света Гора”.Великотърновски университет, Велико Търново. Стр. 431-4.

Даскалова, Ярмила (2007) “Politics of Doubt and Aesthetics of Representation in W.B.Yeats’ ‘The Municipal Gallery Revisited’” Proceedings of the International Interdisciplinary Conference "Politics and/in Aesthetics", Selected Papers, Litsa Trayiannoudi (ed), Thessaloniki, Greece, pp. 59-70.

Даскалова, Ярмила (2006) “W. B. Yeats’ Byzantine Poems: Some Temporal and Spatial Aspects” "Spaces, Gaps, Borders," Proceedings of the 8th International Conference of the Bulgarian Society for British Studies, Svetlin Stratiev and Vessela Katsarova (eds.), Sofia, St Kliment Ohridski University Press, vol. I, pp. 217-228.

Даскалова, Ярмила (2005) “National Transnationalism: Concepts of Irishness – From Within and From Without” "The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context", Madeleine Danova (ed.), Sofia University, pp. 314-323.

Даскалова, Ярмила (2002) „Проклятието на българката", „Самодивско цвете" Издателство „Фабер", Велико Търново

Даскалова, Ярмила (2000) „Омагьосани кръгове" - лирика Издателство „Абагар", Велико Търново

Даскалова, Ярмила (0) “Metropolitan Marriages and Their Reflection on W. B. Yeats’ Work” Proceedings of the International Conference Ireland Across Cultures, (приета за печат 2007).

Демиркова, Ралица (2015) Езикова игра, игра на думи и каламбур – понятийно-терминологични аспекти и йерархична съотнесеност сп. Проглас

Демиркова, Ралица (2015) Играта на думи в британската детска литература през призмата на превода (Върху материал от произведения на Луис Карол, Роалд Дал и Тери Пратчет и техните преводи на български език)

Демиркова, Ралица (2014) Съпоставителният анализ като средство за изследване на преводимостта на игрите на думи Приноси в англицистиката: литература, култура, превод и комуникации

Демиркова, Ралица (2013) Рецензия за: D. Genova. Studying Humour Seriously сп. Проглас

Демиркова, Ралица (2013) Смешна ли е всяка игра на думи? Хуморът: прочити, практики, техники.

Демиркова, Ралица (2012) Фразеологичните игри в съвременната британска литература за деца. Семантични и структурни особености. Теория и практика на превода. Сборник в памет на Даниела Петрова.

Демиркова, Ралица (2011) Играта на думи и възпроизвеждането й в превода от английски на български език (Върху примери от произведението на Луис Карол "Алиса в страната на чудесата") Паисий Христов - една кариера в служба на словото. Сборник посветен на проф. дфн. Паисий Христов

Демиркова, Ралица (2010) Some Observations on Teaching Business Translation to Bulgarian Undergraduate Students BETA – IATEFL Bulgaria 19th Annual Conference Proceedings, Veliko Turnovo

Демиркова, Ралица (2008) Applying Discourse Analysis in the EFL Classroom: Teaching Cohesive Devices Сборник с доклади от петата международна конференция: “Езикът – феномен без граници”, Медицински университет, гр. Варна

Демиркова, Ралица (2008) Reading Comprehеnsion in the Foreign Language Classroom – Making Inferences from Text Сборник с доклади “Съвременно образование и чужд език”, В.Търново

Демиркова, Ралица (2007) Some Aspects of Political Discoursе Сборник с доклади “Съвременно образование и чужд език”, В.Търново

Демиркова, Ралица (2006) A Tough Nut to Crack: Learning and Teaching Idioms Сборник с доклади “Съвременно образование и чужд език”, В.Търново

Демиркова, Ралица (2005) Focus on Bulgaria: Designing a Task for the ESP Classroom Сборник научни трудове “Девети майски научни четения”, том 44, серия 7.1, Русе

Карпузов, Пейо (2015) “The Other(s) Uncontemplated: Monsters of the Other Side”. The Monster Stares Back: How Human We Remain through Horror’s Looking Glass. Eds. Mark Chekares and Marcia Heloisa. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2015. 85-110. Hard-cover book. ISBN: 978-1-84888-353-6.

Карпузов, Пейо (2014) “The Other(s) Uncontemplated: Monsters of the Other Side”. Monsters in Society: An Interdisciplinary Perspective. Ed. Andrea S. Dauber. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2014. 109-117. E-book. ISBN: 978-1-84888-297-3.

Карпузов, Пейо (2013) “God, Universe and the Great Chain of Being in Paradise Lost”. Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting. Essays in Honour of Alexander Shurbanov. Eds. Evgenia Pancheva, Christo Stamenov, Maria Pipeva and Georgi Niagolov. Sofia: Sofia University Press „St. Kliment Ohridski“, 2013. 240-247. ISBN 978-954-07-3500-9.

Карпузов, Пейо (2012) “Pinpointing the Universe: Book VII of John Milton’s Paradise Lost”. Comparisons and Interactions within/across Cultures. Eds. Ludmilla Kostova, Iona Sarieva and Mihaela Irimia. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2012. 259-273. ISBN: 978-954-524-858-0.

Карпузов, Пейо (2011) „За една нетипична ситуация“. Проф. д-р Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник. Ред. Стоян Буров, Кирил Цанков и Анелия Петкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011. 133-140. ISBN: 978-954-524-810-8.

Кильовски, Вакрилен (2018) Хибридната идентичност на междухудожественото произведение: семиотичен прочит на понятието "интермедия", От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността. Международна научна конференция, Велико Търново, 1-2 декември 2016 ISBN 978-619-208-141-6

Кильовски, Вакрилен (2016) “Estlin With Georgia On His Mind: A Reading Of E. E. Cummings’ "The/Sky/Was" As An Ekphrastic Poem”, TREES OF KNOWLEDGE: ROOTS AND ROUTES, Essays in Honour of Michael Grancharov, Tsoneva‐Mathewson,S., Rowland, Y., Kostadinova, V., (eds.), Plovdiv University Press,(pp. 240-250), ISBN 978-619-202-203-7

Кильовски, Вакрилен (2013) “The Nude, the Grasshopper and the Poet-Painter: A reading of E. E. Cummings’ ‘r-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r’.” Spring: The Journal of the E. E. Cummings Society 20 (2013): (pp. 99-109), ISSN 0735-6889

Кильовски, Вакрилен (2013) „The “Chair Caning”, “L'ombre Du Soleil” & Mr. R. Mutt’s Urinal: The Impact Of Technology On The Avant-Gardists’ Interart Practices”, Паисиеви четения, Литературознание, Научни трудове, том 50, кн. 1, сб. Г, 2012. ПУ, Пловдив 2013, (pp. 230-243), ISSN 0861-0029

Кильовски, Вакрилен (2012) „11 u shall nt take the name of ur EEC in vain: the modern Txt Db8 & E.E.Cummings”, Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, Kostova, L (ed.) U Veliko Tarnovo Press, 2012, (pp.274-285),ISBN 978-954-524-858-0

Кильовски, Вакрилен (2010) Кильовска, Ваня (в съавторство с), “Интеркултурни аспекти на чуждоезиковото обучение” (сс 145 – 157) В: сборник доклади „Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение”, изд. „Ивис”, Велико Търново, 2010 ISBN 978-954-8387-87-3

Кильовски, Вакрилен (2008) “Jewish identities within the American selves: ethnocentric anxieties in three Jewish American authors”(with Ivan Angelov), Writing the Self Modes of Self-Portrayal in the Cultural Text, ed. Radu Surdulescu, University of Bucharest Review, A Journal of Literary and Cultural Studies Vol. X, no. 1, 2008, ISSN: 1454 – 9328

Кильовски, Вакрилен (2006) “Aesthetic Response to Political Madness in the American War imprisonment Memoir”- Съвременно образование и чужд език, Велико Търново, 2006, стр. 208-215, ISBN-10: 954-8324-98-9

Кильовски, Вакрилен (2005) “The Enormous Room: Pilgrimage into the prodigious Universe of the Individual” – The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context, Danova, M. (ed.), София, 2005, Polis Publishing, стр. 292-300, ISBN 954-796-012-1

Костова, Людмила (2019) • The Reception of Blake in Bulgaria. In: The Reception of William Blake in Europe, edited by Morton D. Paley and Sibylle Erle. London: Bloomsbury, 2019. Pp. 611-640. ISBN-10: 1472507452; ISBN-13: 978-1472507457 London: Bloomsbury

Костова, Людмила (2019) • The Reception of Blake in Bulgaria. In: The Reception of William Blake in Europe, edited by Morton D. Paley and Sibylle Erle. London: Bloomsbury, 2019. Pp. 611-640. ISBN-10: 1472507452; ISBN-13: 978-1472507457 London: Bloomsbury

Костова, Людмила (2018) Male Leaders and Female Caretakers: Gender Dynamics in the Political Life of a South Eastern European Society in Protracted Transition. In: Citizenship, Gender and Democracy Building, edited by the European Feminist Initiative. Beirut: European Feminist Initiative, 2018. Pp. 27-32. ISBN 978-2-9565916-0-3 Beirut, Lebanon: European Feminist Initiative.

Костова, Людмила (2017) CROSSING THE DIVIDE BETWEEN CHRISTIANITY AND ISLAM: REPRESENTATIONS OF RELIGIOUS CONVERSION IN THREE SEVENTEENTH-CENTURY ENGLISH PLAYS VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, Vol. 1, Issue 1, 2017, pp. 18-28 ISSN: 2603-3283 (Online) ISSN: 2603-3070 (Print)

Костова, Людмила (2017) GEORGE BERNARD SHAW AND THE GRAND NARRATIVE OF MODERNISATION: ARMS AND THE MAN AND AFTER In: Ireland – Europe. Cultural and Literary Encounters. Edited by Plamen Gaptov, Maria Georgieva and Jonathan McCreedy. Sofia: St. Kliment Ohridski UP, 2017, pp.109- 124, ISBN 978-954-07-4273-1

Костова, Людмила (2017) Larry Wolff. The Singing Turk. Ottoman Power and Operatic Emotions on the European Stage from the Siege of Vienna to the Age of Napoleon. Stanford University Press, 2016. 504. ISBN 9780804799652 (electronic). VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, Vol. 1, Issue 1, 2017, pp. 81-82. ISSN: 2603-3283 (Online) ISSN: 2603-3070 (Print)

Костова, Людмила (2017) ДИАСПОРНИ НЕВОЛИ: ЕВРЕИТЕ НА ИЗРАЕЛ ЗАНГУИЛ МЕЖДУ ЦИОНИСТКИЯ ПРОЕКТ И ОПАСНОСТТА ОТ „ОБЕЗРОДЯВАНЕ“ сп. "Проглас", кн. 1, 2017 (год. ХХVI), ISSN 2367-8585, сс. 9-16.

Костова, Людмила (2016) “A DAINTY MORSEL FOR THE EXECUTIONER”: TERRORISM AND FEMININITY IN LATE NINETEENTH-CENTURY ANGLOPHONE. In: Trees of Knowledge: Roots and Routes. Essays in Honour of Michael Grancharov. Edited by Snezha Tsoneva-Mathewson, Yana Rowland, and Vitana Kostadinova. pp. 344-359. ISBN 9786192022037 Plovdiv: Plovdiv University Press

Костова, Людмила (2016) In Ruse With Elias Canetti by Vesselina Antonova and Ivo Zhejnov; 112 pp. ISBN: 978-954-2992 Veliko Turnovo: Faber

Костова, Людмила (2016) ЗА НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ СОНЕТИ, НАПИСАНИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, И ЗА ТЕХНИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРЕВОДИ, „Литературен вестник“, бр. 22 (1.06 – 7. 06. 2016), сс. 4-5, ISSN:1310-9561 „Литературен вестник“, бр. 22

Костова, Людмила (2014) Countering the Threat of Racial Decline: the Case of Bram Stoker’s The Lady of the Shroud, Юбилейна международна конференция „50 години Великотърновски университет“, сс. 348-358. ISBN 978-954-524-975-4 Велико Търново: изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Костова, Людмила (2014) Homes Away From Home: Intermarriage, Border Crossing and Social Integration in Mary Wortley Montagu's Turkish Embassy Letters. In: Foreign Correspondence. Ed. Jan Borm and Benjamin Colbert. ISBN 9781443862110 Mary Wortley Montagu’s Turkish Embassy Letters, Foreign Correspondence, edited by Jan Borm and Benjamin Colbert Mary Wortley Montagu’s Turkish Embassy Letters, Foreign Correspondence, edited by Jan Borm and Benjamin Colbert Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing

Костова, Людмила (2013) “(Re-)Gaining Prophetic Authority through the Poetic Genius: William Blake and Eighteenth-Century Religious Enthusiasm.” In: Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting. Essays in Honour of Alexander Shurbanov . Ed. Evgenia Pancheva et al. pp. 189 – 200. ISBN 978-954-07-3500-9 Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.

Костова, Людмила (2013) Introduction: Ethics on the Move, Travel Writing and Ethics: Theory and Practice. Ed. Corinne Fowler et al.pp. 1-14. ISBN 978-0-415-99539-9. New York and London: Routledge.

Костова, Людмила (2013) Writing across the Native/Foreign Divide: the Case of Kapka Kassabova’s Street Without a Name. Travel Writing and Ethics: Theory and Practice, ed. Charles Forsdick et al., pp. 165-182. ISBN 978-0-415-99539-9. New York and London: Routledge.

Костова, Людмила (2012) "A Voluptuous Tsarina in the Republic of Letters? Catherine “the Great” in Leopold von Sacher-Masoch’s Russian Court Tales and Malcolm Bradbury’s To the Hermitage." In: Comparisons and Interactions Within/ Across Cultures. Ed. Ludmilla Kostova et. al. pp. 201-232. ISBN 978-954-524-858-0. Veliko Turnovo: University of Veliko Turnovo Press, 2012

Костова, Людмила (2012) “Removing ‘Erroneous Misconceptions’: Strategies of Intercultural Mediation in Kriytin Lach-Szyrma’s Letters, Literary and Political on Poland (1823),”In: Sprache der Kultur und Kultur der Sprache, Hrsg. von Pavel Petkov et al.pp. 210-217. ISBN 978-954-400-720-1. Veliko Turnovo: Faber

Костова, Людмила (2012) “Women in Bulgaria: Between the Legacy of the Past and the Challenges of the Present," European Feminist Initiative, http://efi-ife.org/index.php/en/womens-voices

Костова, Людмила (2012) Introduction to Comparisons and Interactions Within/ Across Cultures, Ludmilla Kostova, Ed. Ludmilla Kostova et al.pp. 17-32. ISBN 978-954-524-858-0. Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius Press

Костова, Людмила (2012) Introduction, Comparisons and Interactions Withinin/ Across Cultures, Ludmilla Kostova, Iona Sarieva and Mihaela Irimia (eds.), pp. 17-32. ISBN 978-954-524-858-0 Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press

Костова, Людмила (2012) Review of Bracewell, Wendy and Alex Drace-Francis (eds.). A Bibliography of East European Travel Writing on Europe. Central European University Press, Budapest and New York, 2008. xv+584. Bracewell, Wendy and Alex Drace-Francis (eds.). UnderEasternEyes. A Comparative Introduction to East European Travel Writing on Europe. Central European University Press, Budapest and New York, 2008. The Slavonic and Eastern European Review 90.3, pp. 490-493. ISSN: 0037-6795. The Slavonic and Eastern European Review 90.3, pp. 490-493. ISSN: 0037-6795.

Костова, Людмила (2010) Of Literary Representations of Violence and Their Ethical Coordinates. In:Literary into Cultural History. Ed. Mihaela Irimia and Dragos Ivana. pp.110 – 122. ISBN 978-973-577-593-3 Bucharest: Institutul Cultural Roman

Костова, Людмила (2010) Чарлс Валанси и Георги С. Раковски: за „филологическите утопии“ на българи и ирландци.В: "Езици и култури в диалог." Съст. Мадлен Данова и Симеон Хинковски. сс. 457-464. ISBN 978-954-07-3075-2 София: унив. изд. „Св. Климент Охридски“

Костова, Людмила (2009) Getting to Know the Big Bad West? Images of Western Europe in Bulgarian Travel Writing of the Communist Era (1945 – 1985). In: Balkan Departures. Travel Writing from South Eastern Europe. Ed. Wendy Bracewell and Alex Drace-Francis. pp. 105-36. 978-1-84545-254-4 (hdb); 9781845457884 (pb) Oxford: Berghahn Books

Костова, Людмила (2009) Viewing Mozart and His Magic Singspiel through Seriocomic Spectacles: W. H. Auden’s “Metalogue to The Magic Flute”. In: Mozart in Anglophone Cultures.Ed. Sabine Coelsch-Foisner, Dorothea Flothow and Wolfgang Görtschacher. pp. 159-73 ISBN 9783631562567 Frankfurt, Main: Peter Lang

Костова, Людмила (2007) Degeneration, Regeneration and the Moral Parameters of Greekness in Thomas Hope’s Anastasius, Or Memoirs of a Greek. COMPARATIVE CRITICAL STUDIES. pp. 177-192. ISSN 1744-1854 Edinburgh: University of Edinburgh Press

Костова, Людмила (2003) Cultural Terrae Incognitae: Ongoing Ethical and Theoretical Dilemmas, Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, Vol. IV/1 , pp. 1- 5. Special issue: Travel and Ethics. Ed. Corinne Fowler and Ludmilla Kostova. ISSN 1465-2609 Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing,

Костова, Людмила (2003) Meals in Foreign Parts: Food in Writing by Nineteenth-Century British Travellers to the Balkans. Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, Vol. IV/1, pp. 21- 44. Special issue: Travel and Ethics. Ed. Corinne Fowler and Ludmilla Kostova. ISSN 1465-2609 Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, Vol. IV/1

Костова, Людмила (2001) Constructing Oriental Interiors: Two Eighteenth-Century Women Travellers and Their Easts.Travel Writing and the Female Imaginary. Ed. Vita Fortunati, Rita Monticelli and Maurizio Ascari. Bologna: Patron Editore, 2001, pp. 17 – 33. ISBN 88-555-2602-2. Bologna: Patron Editore

Костова, Людмила (0) ДИАСПОРНИ НЕВОЛИ: ЕВРЕИТЕ НА ИЗРАЕЛ ЗАНГУИЛ МЕЖДУ ЦИОНИСТКИЯ ПРОЕКТ И ОПАСНОСТТА ОТ „ОБЕЗРОДЯВАНЕ“ сп. "Проглас", кн. 1, 2017 (год. ХХVI), ISSN 2367-8585, сс. 9-16.

Кушева, Гергана (2018) Манипулативни езикови похвати, използвани при създаването на образа на британския политик в таблоидите The Sun и The Daily Mirror в Медии и комуникации на 21.век, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 2603-3089, стр. 91-95.

Кушева, Гергана (2017) Манипулативна употреба на сегашно просто време при създаването на образа на известни личности в заглавията на британските таблоиди The Sun и The Daily Mirror, сборник с доклади, Янкова, И. Библиотеки, четене, комуникации “Дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческо наследство”, 17-18 ноември, 2016г. Народна библиотека „П. Р. Славейков”, Велико Търново, 2017. ISSN: 1313-8138, стр.324-330.

Кушева, Гергана (2017) Манипулативни стратегии, използвани при формирането на образа на публичната личност в таблоидните издания в България и Великобритания. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Велико Търново, 34 стр.

Кушева, Гергана (2016) Манипулативност и медиен дискурс, сп. “Проглас”, кн.1, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, ISSN: 0861-7902, стр.62-73

Кушева, Гергана (2015) Манипулативна употреба на собствени имена на известни личности в заглавните комплекси на таблоидите България Днес и Всеки ден, годишник на департамент „ Романистика и германистика”, том 1, Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц.д-р Ани Леви, София: Издателство на Нов български университет, ISBN: 978-954-535-758-892-0, стр. 234-241

Кушева, Гергана (2014) За някои аспекти на таблоидния дискурс в сборник Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies: Liber Amicorum in Honour of Prof. Bistra Alexieva, published on the occasion of her eightieth birthday, Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, ISBN: 978-954-07-3689-1, стр. 402- 408

Кушева, Гергана (2014) Creative Writing Techniques Used in Teaching Composition, сборник с доклади Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация, Велико Търново, ISBN:978-954-2968-77-1, стр.129-134

Кушева, Гергана (2010) Applying Bloom’s taxonomy in teaching composition, 19-та международна годишна конференция на БАПА, http://www.beta-iatefl.org/1591/blog-publications/applying-bloom-taxonomy-teaching-composition/ , ISSN 1311- 7351.

Кушева, Гергана (2010) Enhancing Students’ Engagement in Writing Research Essays, сборник с доклади Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение, Велико Търново, издателство “ИВИС”, ISBN: 978-954-8387-87-3, стр. 110-117

Кушева, Гергана (2008) Arguments that Work: Ways of Teaching Argumentative Essays, гр.Варна, юни, ISBN: 978 – 954 – 9685 – 43 – 5, стр.335-337.

Кушева, Гергана (2008) Motivating Students in Developing Writing Skills, сборник с доклади Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. “Астарта”, ISSN: 1313 – 4086, стр. 73 – 79.

Кушева, Гергана (2007) Basic Approaches to Teaching Writing, сборник с доклади Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. “Астарта”, ISBN: 978 –954 – 350 –36 –9, стр. 235-241

Пенакова, Гинка (2015) Категорията Персонална репрезентация в английската и българската нелична глаголна система - типологическа съпоставка, сп. "Проглас" 1, 2015, стр. 146-157 ISSN 0861 - 7902 Велико Търново

Пенакова, Гинка (2013) Категорията залогова репрезентация в английската и българската нелична глаголна система – типологическа съпоставка в: Научни изследвания в чест на Иванка Попова – Велева”, изд. Ивис, В. Търново 2013, стр.231 – 237 ISBN 978 – 954 – 2968 – 50 – 4 Велико Търново

Пенакова, Гинка (2012) Spatial Orientation and Language in: “Comparisons and Interactions Within/Across Cultures”, St. Cyril and St. Methodius University Press 2012, pp. 86 – 95 ISBN 978 – 954 – 524 – 858 – 0 Велико Търново

Пенакова, Гинка (2011) Английската проста минала форма – значения и употреби в: „Паисий Христов – една кариера в служба на словото”, изд. Фабер, В.Търново 2011, стр. 114 -123 ISBN 978 – 954 – 400 – 479 – 9 Велико Търново

Петков, Павел (2018) “Representations of China in Western Travel Accounts During the Nineteenth Century” „Дипломатически, икономически и културни отношения между китай и страните от централна и източна Европа”., ред. Проф. Дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, доц. д-р Искра Мандова, стр. 290-304, издателство „Фабер”, 2018 г. ISBN: 978-619-00-0745-6

Петков, Павел (2018) “Европейски образи на Китай до края на деветнадесети век: общ преглед ” „Проглас”, издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” 1/2018, ред. проф. Николина Бурнева, проф. Елена Налбантова, проф. Илиана Павлова, доц. Владислав Маринов, доц. Даниела Константинова и др., стр. 16-23, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2018 г. ISSN: 0861-7902

Петков, Павел (2017) “Alexandra Glavanakova. Transcultural Imaginings. Translating the Other, Translating the Self in Narratives about Migration and Terrorism. Critique and Humanism Publishing House, 2016. 262. ISBN-978 954 587 201 3” VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, ред. Людмила Костова, Ивелин Иванов, стр. 83-84, St. Cyril and St. Methodius University Press, Vol. 1, Issue 1, Veliko Tarnovo, 2017 г, ISSN 2603-3070.

Петков, Павел (2017) “The portrayal of totalitarian unfreedom throuth identity confusion in Tom Stoppard’s play Professional Foul” “Freedom Yesterday, Freedom Today, Freedom Tomorrow – Is It at the Tip of the Spear?”, ред. Теодора Евтимова, Силва Василева, Кети Илиева, Пламен Калинов, Симона Петрова, стр. 369-381. Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе, Русе, 2017 г. ISBN: 978-619-7404-01-2

Петков, Павел (2017) „Между пресъздаването и създаването: Дилемата на пишещия пътешественик” Fowler, Forsdick, Kostova /eds/. Travel and Ethics: Theory and Practice. New York: Routlege, 2014. В „Проглас”, издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” 1/2017, ред. проф. Николина Бурнева, проф. Елена Налбантова, проф. Илиана Павлова, доц. Владислав Маринов, доц. Даниела Константинова и др., стр. 163-165, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017 г. ISSN: 0861-7902

Петков, Павел (2017) Objective Reality, the Reproduction of China, and the Imagological Prism Сборник с доклади „Дипломатически, икономически и културни отношения между китай и страните от централна и източна Европа”., ред. Проф. Дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, доц. д-р Искра Мандова, стр. 58-66, издателство „Фабер”, 2017 г. ISBN: 978-619-00-0592-6

Петков, Павел (2016) Postcolonialism ‘with Chinese Characteristics’ Сборник с доклади „Дипломатически, икономически и културни отношения между китай и страните от централна и източна Европа”., ред. Проф. Дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, доц. д-р Искра Мандова, стр. 139-150, издателство „Фабер”, 2016 г. ISBN: 978-619-00-0406-6

Петков, Павел (2016) Umberto Eco’s ‘background books’ and the problem of (un)conscious misrepresentation of China Сборник с доклади “SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, ред. Проф. д-р Иванка Дончева, доц. д-р Пепа Лунгарова, гл. ас. д-р Искра Мандова-Стоянова, гл. ас. Емилия Авгинова-Николова, Димитър Ангелов, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2016 г. ISBN: 978-619-208-060-0

Петков, Павел (2015) "Foreignness and othering in Somerset Maugham's On a Chinese Screen" Сборник с доклади “SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, ред. Проф. д-р Иванка Дончева, доц. д-р Пепа Лунгарова, гл. ас. д-р Искра Мандова-Стоянова, гл. ас. Емилия Авгинова-Николова, Димитър Ангелов, стр. 330-341, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015 г. ISBN: 978-954-524-996-9

Петков, Павел (2014) „Travel Writing About China: Some Imagological Considerations” в сборник с доклади „Foreign Language Teaching In the Context of Intercultural Communication”, ред. Доц. д-р Свилен Станчев, доц. д-р Весела Белчева, д-р Себастиан Киримбу, д-р Адина Михаела Барбу-Киримбу, гл. ас. Ваня Стоянова, ас. Пламена Вълчева, гл. ас. Галина Върлинкова, стр. 300-306, издателство „Ивис”, Велико Търново, 2014 г. ISBN: 978-954-2968-77-1

Петков, Павел (2013) „Images of China in Fictitious Travelogues: John Mandeville and Mendes Pinto” в сборник Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting, eds Evgenia Pancheva, Christo Stamenov, Maria Pipeva, Georgi Niagolov, стр. 225-232, Sofia University Press, Sofia, 2013. ISBN 978-954-07-3500-9

Петков, Павел (2013) „Negative Image Projection in Colin Thubron’s Behind the Wall: A Journey through China” Сборник с доклади “SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, ред. Проф. д-р Иванка Дончева, гл. ас. д-р Искра Мандова-Стоянова, ас. Лилия Радославова, стр. 498-509, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2013 г. ISBN: 978-954-524-903-7

Петков, Павел (2012) “Contacts Between China and the West after the Dawn of the Sixteenth Century” в сборник Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, стр. 242-252, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2012. ISBN 978-954-753-095-9

Петков, Павел (2012) „‘Strange wares of the fabulous East’: Somerset Maugham’s Travels in China” в сборник Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, стр. 233-242, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2012. ISBN 978-954-753-095-9

Петков, Павел (2012) „China and the Other Orient in ‘View from the Bridge: North Korea through a Chinese Looking Glass’ by Peter Hessler” в сборник с доклади Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, ред. Ludmilla Kostova, Iona Sarieva, Mihaela Irimia, стр. 233-245, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012 г. ISBN: 978-954-524-858-0

Петков, Павел (2010) (Mis)reading the System: the Travel Writings of the Teaching Foreigner in China Сборник на Юбилейната конференция на катедра Английска филология към ШУ „Еп. К. Преславски” - „Език, личност, идентичност”, ред. Доц. д-р Румяна Тодорова, Доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, стр. 221-228, 7-8.11.2009 г., ДИПКУ – гр. Варна. Варна, Издателство „Фабер”, 2010. ISBN: 978-954-400-281-7

Петков, Павел (2010) Travel writing about China in the context of the Postcolonial critique Сборник с доклади “SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, ред. Доц. д-р Иванка Дончева, ст. ас. Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова, стр. 415-425, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010 г. ISBN: 978-954-524-780-4

Петков, Павел (2009) The Idea of the Other and China as its Ultimate Illustration Сборник с доклади “SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, ред. Доц. д-р Иванка Дончева, ст. ас. Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова, стр. 189-199, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009 г. ISBN: 978-954-524-718-7.

Радкова, Елена (2016) "The Holy Spirit and the Interpretation and Application of the Text of the Scripture" "Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на Националния военен университет "Васил Левски"", ISSN 2367-7481

Радкова, Елена (2012) 'The Ambivalent Canterbury Tales, Going Organic Medievalwise and Pilgrims' "Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ "В.Левски"", том I, ISBN 978-954-753-095-9

Радкова, Елена (2012) 'The Canterbury Tales, the Carnivalesque Tradition and the Wife of Bath' "Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ "В. Левски"", том I ,ISBN 978-954-753-095-9

Станчев, Свилен (2017) New approaches in the process of foreign language teaching: music and short stories Conference Proceedings: Educational perspectives - professional guide of good practice in education. UK, Nielsen.

Станчев, Свилен (2017) Лингводидактически ретроспективи, или за два български учебника по немски език от 30-те години на XX век Сп. "Чуждоезиково обучение", кн.3

Станчев, Свилен (2017) Продуктивни модели на валентна вариативност в английския и българския. Сп. "Проглас", кн. 2, 236 - 245

Станчев, Свилен (2017) Ретроспективни щрихи към чуждоезиковото обучение в България (CD). В. Търново: Ивис.

Станчев, Свилен (2016) Didaktisch-methodische Ueberlegungen und unterrichtspraktische Ideen zur oesterreichischen Landeskunde im DaF-Unterricht Diversity in Knowledge Society (Education, Education Leadership, Interdisciplinary Studies, Language, Literature). Milano: Rediviva Edizioni, 47-52.

Станчев, Свилен (2016) On language and Culture, the Natural Language User and the Theory of Grammar Сб. "Език, култура и лингводидактика / Language, Culture and Language Didactics"

Станчев, Свилен (2016) Valency changing phenomena in English and Bulgarian Сб. "Филологията - класическа и нова". Юбилейна научна конференция на Факултета по класически и нови филологии", СУ "Св. Климент Охридски".

Станчев, Свилен (2016) Wie das Land, so das Sprichwort, или за един нов тематичен речник в помощ на обучението по немски като чужд език Сп."Чуждоезиково обучение", кн.6

Станчев, Свилен (2016) За динамичната метода по немски език на Благой Мавров или как да усвоим най-необходимото от всекидневния говор Сп. "Образование", бр. 6

Станчев, Свилен (2016) Изграждане на представата за Германската демократична република в българските учебници по немски език от 60-те и 70-те години на ХХ в. Сп. "Чуждоезиково обучение", кн.1

Станчев, Свилен (2015) On the image of the German Democratic Republic in Bulgarian foreign language teaching textbooks from the socialist period. The International Symposium of Teaching Creativity, Thinking and Educational Management: conference proceedings. Pitesti: Tiparg, 38-51.

Станчев, Свилен (2015) On the parameters and theoretical framework for the account of the ‘V-O’ relation in English Chirimbu, S. et al. (eds) Procedia of Interdisciplinarity DSCEI2014 Section Humanities. Sandy (Utah, USA): Aardvark Global Publishing.

Станчев, Свилен (2015) Детската литература в огледалото на модерността. Сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 4

Станчев, Свилен (2015) Структурни и функционални измерения на глаголната преходност и допълнението в английския и българския Сп. "Проглас", бр.1

Станчев, Свилен (2014) Станчев, Св.,Белчева, В. За езиковата комуникация и интеркултурната компетентност в съвременния образователен дискурс. Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: Ивис, 2014, 9–12.

Станчев, Свилен (2014) Езикът като мост: за многоезичността, многоезичието и английския като lingua franca Сб. "Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация".

Станчев, Свилен (2013) 3. От традиционните категории към когнитивна перспектива в английската морфология [Nedelcheva, Sv. ENGLISH MORPHOLOGY – TRADITIONAL AND COGNITIVE PERSPECTIVE. Шумен: Университетско издателство, 2012.] сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 2, 2013. София: Аз Буки Национално издателство за образование и наука, МОМН.

Станчев, Свилен (2012) Einführung in die österreichische Landeskunde (für Studenten der Fachrichtungen Grundschulpädagogik mit Deutsch und Vorschulpädagogik mit Deutsch. V.Tarnovo: Ivis, 2011(рецензия на книга). сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 1, 2012. София: Аз Буки Национално издателство за образование и наука, МОМН

Станчев, Свилен (2012) Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация сп. "Проглас", кн. 2, 2012. В. Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2012.

Стефанов, Стефан (2017) Превод на текст, съдържащ програмен код STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS, VOL. 36/2 – 2017

Стефанов, Стефан (2015) Remix Practices: Augmenting Creativity in the 21st Century В сборник Comparative Studies in the Age of Globalization: Interdisciplinary Academic Seminar (под печат).

Стефанов, Стефан (2013) Restrictive Remix: Political Censorship on Western Music in Communist Bulgaria in the 1960s – 1980s Varia Online, Tekstualia.com, 20.07.2013, http://tekstualia.pl/index.php?DZIAL=varia&ID=29

Стефанов, Стефан (2012) ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО сборник от Международна научна конференция по теория и практика на превода в памет на гл. ас. Даниела Димитрова Петрова, 24-25 ноември 2011 г., ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново: Фабер, 2012,

Стефанов, Стефан (2011) Бързо адажио: Самюъл Барбър в нов прочит Електронно списание Литературен свят, март 2011, брой 27, http://literaturensviat.com/?p=34729

Стефанов, Стефан (2011) Новата културна парадигма: затваряне Скобата на Гутенберг Електронно списание LiterNet, 06.03.2011, брой 3 (136). http://liternet.bg/publish3/sdstefanov/skobata-na-gutenberg.htm

Цонева, Петя (2018) Air as Broken Mirror in Salman Rushdie's Fiction Meeting Western Eyes:Comparisons, Receptions, Translations. Essays in Honour of Tatyana Stoicheva, Sofia University Press

Цонева, Петя (2018) Beyond the Banks of the Euphrates: Reading Borderlines in Four Migrant Writers from the Middle East ("Отвъд бреговете на река Ефрат: гранични линии. Поглед към четирима писатели-мигранти от Близкия Изток"). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing

Цонева, Петя (2018) Perspectives on the Contemporary Bulgarian Cultural Space: Conrad, Bulgarians and the Sea Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin and Columbia University Press, New York

Цонева, Петя (2017) Postcolonial Modernity in the Middle East. Literary Models of Border Crossing Сборник Modernism in Literature. Environment, Themes, Names. Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, Тбилиси, Грузия

Цонева, Петя (2017) Огледала и обърнати образи: постколониални аспекти на бездомността в два романа от Салман Рушди Списание "Проглас", издание на ВТУ

Цонева, Петя (2015) Oral Tradition and Native American Writing. The Case of Louise Erdrich Сборник Tradition and Contemporary Literature, Тбилиси, Грузия

Цонева, Петя (2015) Waterways and Air Lanes: Spaces of Transition in Joseph Conrad, Antoine de Saint-Exupеry and Salman Rushdie Списание Yearbook of Conrad Studies, Краков, Полша

Цонева, Петя (2014) The Crumbling House, the Exploding Planet, the Invading Desert: Topoi of Decay in Antoine de Saint-Exupеry Юбилейна конференция, ВТУ

Цонева, Петя (2014) The Sea as Moving Threshold. Spaces of Transition in Joseph Conrad Сборник National Literatures and the Process of Cultural Globalization, Тбилиси, Грузия

Цонева, Петя (2013) ‘The Ground beneath Our Feet’: Reworking the Myth of Flying in Salman Rushdie’s Fiction Сборник Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting, СУ

Цонева, Петя (2013) Within Reach of the Nobel Prize: the Role of the Media in Salman Rushdie’s Life and Writing Сборник Нобеловата награда за литература - мост между културите, ВТУ

Цонева, Петя (2013) Монография на Маргрета Григорова Joseph Conrad Korzeniowski: The Creator as Seafarer Списание Yearbook of Conrad Studies, Полша

Цонева, Петя (2012) Perspectives on Home and Homelessness in Antoine de Saint-Exupеry and Salman Rushdie Сборник Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, ВТУ

Цонева, Петя (2009) Promoting Cultural Studies in the Bulgarian University Context in the 1990s: Notes on Educational Practice Сборник English Studies on This Side. Post-2007 Reckonings, Пловдивски университет

Цонева, Петя (2008) Metamorphosis and Identity Construction in Salman Rushdie's The Satanic Verses University of Bucharest Review, Румъния

Чакърова, Адриана (2017) LOOKING AT THE FUTURE - DYSTOPIA AND PESSIMISM IN THE TIME MACHINE BY HERBERT WELLS

Чакърова, Адриана (2016) Unawareness, Control and Power Relations in the time Machine by H. Wells

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/