Публикации Катедра "Романистика" / Department of Romance Languages


Генчева, Грета (2015) Tradurre per specializzare. Издателство „Ай анд Би”, Велико Търново, 2015, 159 с., ISBN 978-954-9689-86-0, в съавторство.

Генчева, Грета (2013) Топалова, Таня, Italiano dell’ufficio Издателство „I&B” Ltd, 2013, Велико Търново, 47 с., ISBN 978-954-9689-81-5 Генчева, Грета – редактор

Генчева, Грета (2012) Езиковата игра при превода на заглавия на публицистични текстове Сборник от Международната научна конференция “Теория и практика на превода”. Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2012, с. 289 – 295, ISBN 978-954-400-671-6; в съавторство с Таня Топалова

Генчева, Грета (2011) Approfondire l’italiano. Издателство „I&B” Ltd, Велико Търново, 2011, 218 с., ISBN 954-9689-07-7, в съавторство.

Генчева, Грета (2011) Основни характеристики на специализираните текстове в италианския език Сборник от конференция „Паисий Христов – една кариера в служба на словото"; Издателство „Фабер”, ВеликоТърново, 2011, с. 159 – 165, ISBN 978-954-400-472-9

Генчева, Грета (2010) Дуранти, Фабрицио, Лекарят, моят приятел Издателство "Колибри", София, 2010, 189 с., ISBN 978-954-529-815-8

Генчева, Грета (2008) Италианска граматика Издателство "Колибри", София, 2008, 330 с., ISBN 978-954-529-633-8

Димитрова, Веска (2018) Кирилова, Веска.Ненормативна субституция на проходните съгласни [s], [z] и [с], [з] в устната практика на френския и българския език В. Търново

Димитрова, Веска (2018) Случаи на ненормативна субституция на френските полусъгласни [j, ɥ, w] и на българската съгласна [й] в устната практика на френския и българския език. Съставител: гл. ас. д-р Мария Спасова. Годишник на департамент "Романистика и германистика" : Т. 3, 2018, cc 15-32, ISSN 978-619-233-023-1 (online) https://flc.nbu.bg/bg/publikacii/godishnik-na-departament-romanistika-i-germanistika-t-4-2018-isbn-978-619-233-023-1-online София

Димитрова, Веска (2017) Кирилова, Веска.Ненормативна консонантна субституция на звук по признака звучност/беззвучност в устната реч на френския и българския език, Нено Неделчев в науката за Българите, сб. в чест на проф. д-р Нено Неделчев по случай неговата 70-годишнина, Съставител Нено Неделчев, В. Търново, Изд. „Ивис“, 2017, сс 300-313, ISBN 978-619-205-070-2. В. Търново

Димитрова, Веска (2017) Кирилова, Веска.Ненормативна субституция на веларните съгласни [k, g, ŋ] и [к, г, х] в устната практика на френския и българския език В. Търново

Димитрова, Веска (2017) Кирилова, Веска.Ненормативна субституция на затворената гласна [u]/[у] в устната практика на френския и в българския език, Нено Неделчев в науката за Българите, сб. в чест на проф. д-р Нено Неделчев по случай неговата 70-годишнина, Съставител Нено Неделчев, В. Търново, Изд. „Ивис“, 2017, сс 313-322, ISBN 978-619-205-070-2. В. Търново

Димитрова, Веска (2017) Кирилова, Веска.Ненормативна субституция на преградните съгласни [t, d] и [т, д] с носова съгласна в устната практика на френския и българския език, Известия, кн. Х, год Х, Научен център „Св. Дазий Доростолски“ към Филиала на РУ „Ангел Кънчев“ в Силистра, Изд. център на РУ, 2017, сс134-143, ISBN1313-7395. РУ "Ангел Кънчев" - Филиал-Силистра

Димитрова, Веска (2017) Кирилова, Веска.Случаи на ненормативна субституция на носовите съгласни [m, n, ɲ, ŋ] и [м, н] в устната практика на френския и българския език, Годишник на департамент "Романистика и германистика" : Т. 3 : Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на проф. Павлина Стефанова д.н.р Съставител: гл. ас. д-р Мария Спасова, София, Издателство на Нов български университет, 2017 , сс 13-24 https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-romanistika-i-germanistika-t-3-jubilejno-izdanie-v-chest-na-70-ata-godishnina-na-prof-pavlina-stefanova-d-n София

Димитрова, Веска (2016) Кирилова, Веска. Прояви на ненормативна епентеза на глайдове в устната реч на френския и българския език. - Пловдив: ПУ„Паисий Хилендарски“, 2016. - с. 104-114. ISBN 978-619-202-203-7 Пловдив

Димитрова, Веска (2016) Кирилова, Веска.Ненормативна епентеза на вокална и консонантна дължина в устната реч на френския и българския език, НБУ, Годишншк, т. 2, 2016, ISSN 1313-7875. http://ebox.nbu.bg/drg16/view_lesson.php?id=4 София

Димитрова, Веска (2016) Кирилова, Веска.Ненормативна субституция на средните гласни [O], [Ɔ] и на широката гласна [O] в устната практика на френския и българския език В. Търново

Димитрова, Веска (2015) Кирилова, Веска. Дискурсни особености на устната спонтанна реч на фонетично ниво: Юбилеен сборник на НБУ, посветен на проф. дфн Мария Китова-Василева. - София: Изд. на НБУ, 2015. - с. 207-221. ISBN 978–954–535–870–8. София

Димитрова, Веска (2015) Кирилова, Веска. Проява на ненормативна епентеза на преградните съгласни [t], [d] и [т], [д] в устната практика на френски и български език: Годишник на департамент „Романистика и германистика“, т. I. Юбилейно издание в чест на 70-годишнината на доц. д-р Анушка Леви. София: Изд. на НБУ, 2015. - с. 136-148. ISBN 978–954–535–870–8. София

Димитрова, Веска (2015) Кирилова, Веска. Прояви на ненормативна епентеза в устната реч на френския и българския език. В. Търново: Изд. „Ивис”, 2015. - с. 220. ISBN 978-619-205-020-7. В. Търново

Димитрова, Веска (2015) Кирилова, Веска.Проява на ненормативна епентеза на преградните съгласни [t], [d] в устната практика на френски и български език. Годишник на департамент Романистика и германистика, т. 1, юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. Ани Леви, София: Изд. на НБУ, 2015, сс. 136-148, ISBN 978-954-535-758-892-0. София

Димитрова, Веска (2014) Кирилова, Веска. Changements phonétiques non normatifs de segments consonantiques dans la pratique orale de la langue française et bulgare, сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. - В. Търново: Изд. “ИВИС”, 2014. - с. 263-270. ISBN 978–954–2968–77–1. В. Търново

Димитрова, Веска (2011) Кирилова, Веска и др. Lexique nominal, II partie/ В. Кирилова; Н. Стоянова; Х. Доврамаджиева; Р. Ковачева; М. Петрова/. - В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011. - с. 264, ISBN 978-954-524-787-3. В. Търново

Димитрова, Веска (2011) Кирилова, Веска. Сборник с материали за подготовка на кандидатстудентския изпит по френски език /В. Кирилова; Ив. Попова; Р. Ковачева; М. Василева/. - В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011. - с. 116, ISSN 978-954-524-790-3. В. Търново

Димитрова, Веска (2009) Кирилова, Веска. Réflexions sur l’acquisition de la compétence socioculturelle en langue étrangère. - В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2009 - с. 17-26. ISBN: 978 – 954 – 524 – 673 – 9. В. Търново

Димитрова, Веска (2008) Кирилова, Веска и др.. Lexique nominal. I partie /В. Кирилова; Н. Стоянова; Х. Доврамаджиева; Р. Ковачева; М. Петрова/- В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2008. - с. 296, ISBN 978 – 954 – 524 – 657 – 9. В. Търново

Димитрова, Веска (2008) Кирилова, Веска. Le message publicitaire – réception, décodage, persuasion et adhesion. Сб.Съвременно образование и чужд език. - В. Търново: “ Астарта”, 2008. - с. 171-180. ISBN: 1313 – 4086. В. Търново

Димитрова, Веска (2007) Кирилова, Веска. Случаи на фонетична интерференция при обучението по френски език // Сб. Съвременно образование и чужд език. - В. Търново: Изд. Астарта, 2007. - с. 113-121. ISBN: 978 – 954 – 350 – 36 – 9. В. Търново

Димитрова, Веска (2005) Кирилова, Веска и др. Произнасяне на абревиатурите във френски, испански и български език . Сб. La théorie opérative et les études littéraires et linguistiques /В. Кирилова; Д. Контрерас/ В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005 - с. 91-97. ISBN: 954 – 524 – 468 – 2. В. Търново

Димитрова, Веска (2005) Кирилова, Веска. За декодирането на някои поговорки във френски, испански и български език // La théorie opérative et les études littéraires et linguistiques/В. Кирилова; Д. Контрерас). - В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2005. - с. 97-105. ISBN: 954 – 524 – 468 – 2. В. Търново

Димитрова, Веска (2004) Кирилова, В и др.. Ортографична интерференция на / J / във френски и испански език . Сб. Съвременно образование и чужд език/(В. Кирилова; Д. Контрерас/- В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004 - с. 84-88. ISBN– 954–8324–52–0. В. Търново

Димитрова, Веска (2003) Кирилова, В. и др. За някои звукоподражателни думи във френски, испански и български език // Сб. Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конференция в чест на международната година на езиците/В. Кирилова, Д. Контрерас/ - В. Търново:УИ „Св св. Кирил и Методий“, 2003 - с. 168-175.ISBN: 954 – 524 – 377 – 5. В. Търново

Димитрова, Веска (2000) Кирилова, В. и др. Donne-moi ta main… et prends lа mienne… Сборник с материали за кандидатстудентския изпит по френски език – 10 варианта за изпита по френски език/В. Кирилова; Ив. Попова; Кр. Бонева; А. Илиев; Н. Николова, Р. Тонев/ - В.Търново: Изд. “Слово”, 2000 - с. 80, ISBN 954 439 625-Х. В.Търново

Димитрова, Веска (2000) Кирилова, В. Идеогенетични основи на адиективалната синтагма// Сб. Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. - В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2000. - с. 300-313. ISBN 954 – 524 – 229 – 9. В. Търново

Димитрова, Веска (1998) Кирилова, В. Видове отношения в субстантивните подчинителни непредикатевни словосъчетания във френски, испански и български език //Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, кн. 62. Филологии, част 2 /В. Кирилова; Д. Контрерас/ - В. Търново: ВВОУ, 1998 - с. 280-288. ISSN 0861 – 0312. В. Търново

Димитрова, Веска (1998) Кирилова, В. Към класификацията на обстоятелственото пояснение за време във френския и българския език. Сп. Проглас, бр.1 -В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1998. - с. 141-149. ISSN 0661–7902. В. Търново

Димитрова, Веска (1998) Кирилова, В. Някои случаи на категориална конверсия при образуване на прилагателните имена във френски, испански и български език //Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, кн. 62. Филологии, част 2 /В. Кирилова; Д. Контрерас/ - В. Търново: ВВОУ, 1998. - с. 267-274. ISSN 0861 – 0312. В. Търново

Димитрова, Веска (1997) Кирилова, В и др. За някои случаи на употреба на определителния член със съществителните имена във френски, испански и български език // Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, кн. 51. Филологии, част 2 /В. Кирилова; Д. Контрерас/ - В. Т-во: ВВОУ, 1997. - с. 193-202. ISSN 0861 – 0312. Велико Търново

Димитрова, Веска (1997) Кирилова, В. и др. Общи случаи на категориална конверсия при образуване на съществителни имена във френския, испанския и българския език // Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, кн. 51. Филологии, част 2 / В. Кирилова; Д. Контрерас/ В. Търново: ВВОУ, 1997. - с. 202-209. ISSN 0861 – 0312. В. Търново

Димитрова, Веска (1997) Кирилова, В. Към класификацията на обстоятелственото пояснение за място в българския и френския език// Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, кн. 51. Филологии, част 2. - В. Търново: ВВОУ, 1997. - с. 209–218, ISSN 0861 – 0312. В. Търново

Димитрова, Веска (1994) Кирилова, В. и др. За някои грешки при усвояване на употребата на френските предлози // La langue et la littérature françaises dans la civilisation mondiale. Colloque international organisé par le Département de Langues et de Littératures Romanes de l’Université “Sts Cyrille et Méthode » de V. Tirnovo / В. кирилова; А. Стоянова/, V.Tarnovo: PU, 1994. - с. 361-369. ISBN: 9954 – 524 – 087 – 3. В. Търново

Димитрова, Веска (0) Kirilova, V. Nouvelles de Bulgarie, revue de nouvelles Brève № 58, Villelongue d’Aude: Ed. Atelier du Gué, 1999, с. 116, ISBN 2 913589–04–9. Франция

Димитрова, Веска (0) Кирилова, В. Ненормативна епентеза на вокална и консонантна дължина в устната реч на френския и българския език. Годишник на департамент „Романистика и германистика“, т. II. София: Изд. на НБУ, под печат София

Димитрова, Веска (0) Кирилова, В. Фонологични аспекти на проява на закона за минималното артикулационно усилие в устната спонтанна реч на френски и български език

Ернандес, Луис-Густаво (2004) «Как да използваме дидактическите материали при практическото обучение на чужд език», Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Унив. изд., 2004

Ернандес, Луис-Густаво (2004) . «Средствата за масова информация и неправилното използване на испанския език в тях» Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Унив. изд

Ернандес, Луис-Густаво (2004) “Език и културна идентичност” /в съавторство с Д. Контрерас/, сб. Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Унив. изд., 2004

Ковачева, Райна (2018) "Археологията", Жак Бомон Издателска къща ПАН, София

Ковачева, Райна (2018) "Средновековието", Кристин Сание Издателска къща ПАН, София

Ковачева, Райна (2011) Lexique nominal, Deuxième partie Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново

Ковачева, Райна (2011) Сборник с материали за подготовка на кандидатстудентския изпит по френски език Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”В. Търново

Ковачева, Райна (2008) Lexique nominal, Première partie Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново

Ковачева, Райна (2002) Exercices de morphosyntaxe française Издателство Бойка, В. Търново

Ковачева, Райна (2001) Les simulations globales en tant que support méthodologique dans l’enseignement du FLE Сборник от конференция “Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език”

Ковачева, Райна (1995) "Nikola Petkov et la formation du Comité national du Front populaire", М. Минчев Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, сп. Ouvertures

Коева, Анна (2016) El cine en las aulas: una herramienta indispensable para la inmersion en el mundo de los hispanohablantes. Propuestas de actividades para trabajar a partir de series populares Сборник „Език, култура и лингводидактика” на Департамента за езиково обучение, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", Изд. "Ивис", Велико Търново, 2016 - с. 129-136. ISBN 978-619-205-024-5

Коева, Анна (2013) El hombre y su entorno, primera parte Изд. "Фабер", Велико Търново, 2013 - с. 126. ISBN 978-954-400-978-6

Коева, Анна (2012) El mundo de las plantas Изд. "Фабер", Велико Търново, 2012 - с. 86. ISBN 978-954-400-736-2

Коева, Анна (2011) El mundo de los animales Изд. "Фабер", Велико Търново,2011 - с. 92. ISBN 978-954-400-515-3

Коева, Анна (2011) El texto literario en la clase de espanol como lengua extranjera: propuestas y modelos de uso Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма – теория, практика, перспективи: Научна конференция. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", Изд. "Ивис", Велико Търново, 2011 - с. 267-277. ISBN 978-954-2968-18-4

Константинова, Микрула (2015) La traduction pratique dans l’enseignement universitaire годишник на департамент „Романистика и германистика" към НБУ, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Анушка Леви

Константинова, Микрула (2011) La traduction littéraire et le cadre culturel сборник от международната конференция в чест на проф. дфн Паисий Христов

Константинова, Микрула (2011) Помагало с материали за кандидатстудентския прием по френски език Издателство на ВТУ

Константинова, Микрула (2009) Френско-български речник в два тома Изд. Габеров

Константинова, Микрула (2002) Френско-Български и Българо-Френски речник (608 стр.) Изд. Габеров

Константинова, Микрула (2001) La France contemporaine - civilisation Изд. Бойка

Константинова, Микрула (1999) Френско-български речник (1336 стр.) Изд. Габеров

Константинова, Микрула (0) Френско-Български и Българо-Френски речник (15 000 думи) Изд. Скорпио

Милчева, Амелия (2016) "За някои емоции на Ланселот във френския роман от ХIII век "Ланселот в проза" Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, Филология, том 54, кн. 1, сб. Б, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2016, с. 193-205

Милчева, Амелия (2016) „Отново за емоциите в западноевропейската средновековна култура” Електронно списание LiterNet , 21.11.2016, № 11 (204) http://liternet.bg/publish30/amelia-milcheva/za-emociite.htm

Милчева, Амелия (2015) „Интеркултурни взаимодействия и диалогизъм в някои романи на Лоран Гунел” Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, Филология, том 53, кн. 1, сб. Б, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2015, с. 251-262

Милчева, Амелия (2015) „Романите на Лоран Гунел и Просвещението на ХХІ век” Електронно списание LiterNet , 30.10.2015, № 10 (191) http://liternet.bg/publish30/amelia-milcheva/loran-gunel.htm

Милчева, Амелия (2015) „Топоси за болест и тяхната символика в няколко френски артуровски романа от ХІІ-ХІІІ в.” „Болестта в литературата. Сборник доклади от Национална научна конференция”, издателство „Либра Скорп” , Бургас, 2015, с. 129-138

Милчева, Амелия (2013) „В началото бе Кръглата маса” Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, Филология, том 51, кн. 1, сб. В, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013, с. 169-181

Милчева, Амелия (2011) „Самотата и иронията на Мерлин според Мишел Рио” сб. „Паисий Христов – една кариера в служба на словото”, Издателство „Faber”, В.Търново, 2011, с. 294-304

Милчева, Амелия (2011) Шарл Кустий „Една история на университетското плагиатство” сп. „Език и литература”, 2011, кн. 1-2, с. 202-215

Милчева, Амелия (2009) „Литературните митове за Мерлин, крал Артур и Граала – топика и оригиналност на интерпретациите в няколко текста от ХІІ-ХІІІ век” Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2009, 154 стр.

Милчева, Амелия (2007) „Autour de la Table Ronde et au-delà du royaume d’Arthur” „L’idée de frontière dans les littératures romanes”, Actes du Colloque international organisé par le Département d’Etudes romanes de l’Université de Sofia „Saint Clément d’Ohrid”, Sofia, 25 – 27 février 2005, Presses universitaires de Sofia „Saint Clément d’Ohrid”, Sofia, 2007, p. 78-85

Милчева, Амелия (2006) „Реликвите на Константинопол и Граалът – повествование в проза, достоверност и многозначност” сп. „Проглас”, 2006, кн. 2, с. 130-137

Милчева, Амелия (2005) „Митът за крал Артур и неговите трансформации във френския роман в проза от XIII век „Смъртта на крал Артур”“ сб. „Дни на науката’2005, СУБ – В.Търново”, Издателство „Faber”, В.Търново, 2005, с. 47-51

Милчева, Амелия (2004) „Вълшебното във френския роман в проза от ХІІІ век „ Търсенето на Светия Граал” сп. „Проглас”, 2000-2004, с. 59-68

Милчева, Амелия (2003) „Особеностите на повествованието във френския роман в проза от ХІІІ век „Смъртта на крал Артур”“ сб. „Дни на науката’2003, СУБ – В.Търново”, Издателство „Faber”, В.Търново, 2003, с. 71-74

Милчева, Амелия (2003) „Псевдо-свещеното във френските романи в проза от XIII век „Ланселот в проза” и „Търсенето на Светия Граал“” сб. „Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език” от Научна конференция в чест на Муждународната година на езиците, В.Търново 15-17 май 2001 г., Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2003, с. 257-264

Милчева, Амелия (2001) „Ланселот и Феята на водите - първи урок по рицарствo” сп. „Участие”, 2001, бр. 3/4, с. 42-44

Милчева, Амелия (2000) „Търсенето на Светия Граал и търсенето на нови ценности” сп. „Участие”, 2000, бр. 3/4, с. 51-52

Милчева, Амелия (1996) „Смисловите вариации на идеята за изпитанието в романа „Ланселот в проза” от ХІІІ век” сп. „Проглас”, 1996, кн. V/3, с. 77-85

Милчева, Амелия (1995) „Жанровата хетерогенност на „Вулгатата”” сп. „Проглас”, 1995, кн. ІV/2, с. 48-57

Митева, Юлия (2018) IDENTIDADES FRONTERIZAS EN EL CONTEXTO ANDALUSÍ: LOS MULADÍES/ BORDER IDENTITIES IN THE CONTEXT OF AL-ANDALUS: THE MULADÍES CUADERNOS MEDIEVALES, núm. 24 (2018)

Митева, Юлия (2018) Етнокултурното и езиково многообразие на ал-Андалус Годишник на департамент "Чужди езици и култури", Нов български университет, том 1, 2018, стр. 430-449

Митева, Юлия (2017) HISTORIA SOCIAL DE LA LENGUA DE LOS MUDÉJARES. LA ASIMILACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA MINORÍA ISLÁMICA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA ETAPA MEDIEVAL

Митева, Юлия (2017) HISTORIA SOCIAL DE LA LENGUA DE LOS MUDÉJARES. LA ASIMILACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA MINORÍA ISLÁMICA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA ETAPA MEDIEVAL

Митева, Юлия (2016) Árabes, beréberes y autóctonos en el proceso de arabización lingüística de al-Andalus (ss VIII-X). II. Los autóctonos: cristianos, judíos y muladíes

Митева, Юлия (2015) “La violencia en el lenguaje “Cuando quiero llorar no lloro” de Miguel Otero Silva” В началото бе словото, Сборник в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н., Нов Български Университет, 2015, стр. 494-505.

Митева, Юлия (2015) Arabes, bereberes y autoctonos en el proceso de arabizacion lingustica de al-Andalus (ss. VIII-X): I. Los arabes y los bereberes Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, Научни трудове, том 53, кн.1, сб. А, 2015- Филология, стр. 430-451

Митева, Юлия (2014) Los musulmanes que hablaban en cristiano Общуване без граници, Сборник, посветен на 50-годишния юбилей на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Митева, Юлия (2013) “Lengua, religion e identidad en el proceso de asimilacion linguistica de los mudejares” Паисиеви четения. Международна юбилейна научна конференция 40 години филологии, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, Научни трудове, том 51, кн.1, сб. А, 2013- Филология, стр.124-139.

Митева, Юлия (2011) “La historia de un libro y de su traductor. La lingua de Erasmo de Rotterdam en Espana” Паисий Христов-една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов , Фабер, Велико Търново, 2011, стр.362-372.

Недева, Бойка (2016) “O futuro das línguas europeias perante a invasão do inglês: o papel da língua portuguesa nas políticas de cooperação europeia e internacional”, – В: Actas del IV Congreso Internacional de la SEEPLU: Cartografías del Portugués: Lengua, Literatura, Cultura y Didáctica en los Espacios Lusófonos, 11-13 novembro 2015, Cáceres, 2016, pp. 181-200

Недева, Бойка (2016) „Морфологична адаптация на съществителните, възприети от английски, във финансово-икономическата португалска и българска лексика” В: Лексикографията в началото на XXI в., Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15-16 окт. 2015, съст. Благоева Д., Колковска С., София: изд. на БАН „Проф. М. Дринов, 2016, (с. 469–483), ISBN 978-322-875-1

Недева, Бойка (2016) Фонетична и графична адаптация на заемките от английски в португалската и българската икономическа лексика” – В: Актуални проблеми на лингвистиката. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стафана Димитрова, 5-6 септ. 2015, ред. Стаменов М., Панчев И., София: изд. на БАН ”Проф. М. Дринов, 2016, (с. 105-117), ISBN 978-954-322-872-0

Недева, Бойка (2015) „Неологизация и заемане на лексикални единици в португалския и в българския език. основни понятия и тяхното дефиниране”. В: "Годишник на департамент "Романистика и германистика"том 1. Юбилеен годишник в чест на 70 годишнината на доц.д-р Ани Леви", съст. Спасова, М., изд. НБУ, София, 2015 г., ISBN 978-954-535-758-892-0, с.148-171

Недева, Бойка (2015) „Подходи при лингвистичната интерпретация на заемките (по материали на български и португалски език)” – В: Сайт за хуманитаристика и извори, издание на БАН (www.abcdar.com/magazine_latest.php), ISSN 1314-9067, год. III, 2015, брой 6

Недева, Бойка (2015) „Съвременната езикова ситуация и отношението към английските заемки в българския език” В: сп. Българска реч, година XXI/2015, кн. 4, УИ, Софийски Университет, с. 19-29

Недева, Бойка (2012) “O fenómeno do anglicismo. Um estudo comparativo dos processos de adaptação dos termos importados do inglês para o português e para o búlgaro” Nedeva, Boyka. "O fenómeno do anglicismo. Um estudo comparativo dos processos de adaptação dos termos importados do inglês para o português e para o búlgaro" // Лузофонски отгласи - 15 години Португалска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски, 2007 г., (съст. Андреева, Я., В. Чергова, Д. мангачева). София, Университетско издание "Св. Климент Охридски", издаден 2012, 249-261, ISBN: 978-954-07-3075-2. (Ecos da lusofonia - Quinze anos de Filologia Portuguesa na Universidade de Sófia Sveti Kliment Ohridski), (org. Andreeva, Y., V. Chergova, D. Mangatcheva), Sófia, Editora Universitária "Sveti Kliment Ohridski", 2012, 249-261).

Недева, Бойка (2012) “O idioma e a identidade nacional” /"Език и национална идентичност"/ -В: Diálogos com a Lusofonia, Atas das Segundas Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e do Leste (26 - 28 март 2010), Унив. изд. СУ, София, 2012,ISBN: 978-954-07-3359-3, с. 90-98.

Недева, Бойка (2011) „Терминология и терминознание. Предмет на терминознанието – предпоставки за появата му" „Паисий Христов – една кариера в служба на словото”, Сборник, посветен на проф. д.ф.н. Паисий Христов, Унив. изд. ВТУ, В.Търново, 2010, ISBN: 978-954-400-472-9, с. 145-158.

Недева, Бойка (2009) „The Future of European Languages in the Face of the Dominance of English. The role of Portuguese and Bulgarian in the European and International Co-Operation Policies” Участие в Международен конгрес IDEAS OF EUROPE | IDEAS FOR EUROPE, Кемниц (Chemnitz University of Technology – Germany), 6-9 май 2009.

Недева, Бойка (2007) „O idioma e os suportes teóricos – bases de dados e dicionários" /Eзикът и неговата нормативна база - речници и бази данни"/. Сборник от конференцията “Модерното висше образование и езиковото обучение”, ВТУ.

Недева, Бойка (2007) „A língua como instrumento da tecnologia e da cultura na era da globalização” -В: Дни на науката 2007, Съюз на учените в България, м. май, изд. Фабер, В. Търново, ISBN: 978-954-775-906-0, с. 94-102.

Недева, Бойка (2006) ”Неологизми в португалския и българския език, отразяващи присъединяването ни към Европейския Съюз” -В: Езиковата политика на Европейския съюз и Европейското университетско пространство, 5-7 окт. 2005, изд. „ПИК”, В. Търново. ISBN: 10: 954-736-142-2, с. 83-104.

Недева, Бойка (2005) “Dicionário português-búlgaro económico” /Португалско-български икономически речник/ Издателство “Б&Н”, В. Търново, 2005, ISBN 954-9689-21-2

Недева, Бойка (2005) ”O Lugar do anglicismo na linguagem económica portuguesa e búlgara” В: Научни изследвания в чест на проф. д-р. Боян Байчев. По случай неговата 70 годишнина, Унив. изд. ВТУ, В. Търново, 2005, ISBN: 954-524-485-2, с. 511-522.

Недева, Бойка (2005) „O futuro das línguas europeias perante a invasão do inglês. O papel das línguas como português e búlgaro nas políticas de cooperação europeia e internacional” -В: Дни на науката-2005, СУБ, изд. Фабер, В. Търново, ISBN: 10: 954-775-560-9, с 60-74.

Недева, Бойка (2003) “As designações eufemizantes em português e em búlgaro, relacionadas com a morte” -В: Симпозиум с международно участие: Доклади. 10 години Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски” (14-15 ноември, 2002), изд. НИБА Консулт ЕООД, София, ISBN: 954-451-020-6, с. 103-109.

Недева, Бойка (2001) “Английски заемки в съвременния португалски език” в съавторство с доц. д-р Д. Генова. Сборник от научна конференция „Преподаване на чужд език и висше образование”, ВТУ, В. Търново.

Недева, Бойка (2000) “Português comercial – caderno de textos e exercícios Издателство “Б&Н”, В. Търново

Петрова, Маринела (2018) Die Vielfalt der Frankophonie in Bulgarien : Ein kurzer Überblick [Les multiples visages de la Francophonie en Bulgarie]// Frankreich-Bulgarien : Innereuropäischer Kulturtransfer. Actes du Colloque slave-romane «TRANSFERT CULTUREL FRANCO-BULGARE ». Verlag Dr. Kovač, Hambourg

Петрова, Маринела (2017) Classification des locutions comparatives en français formées à l’aide de la conjonction « comme » selon leurs marques stylistiques. Годишник на департамент "Романистика и германистика" : Т. 3 : Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на проф. Павлина Стефанова д.н. Съставител: Мария Спасова, София, НБУ

Петрова, Маринела (2014) Les expressions comparatives de couleur en franсais et leurs еquivalents en bulgare. Сборник „Дидактика межкультурной коммуникации в иноязычном образовании: теория и практика“. Удмуртский государственный университет и Институт иностранных языков и литературы, Русия, 104-111

Петрова, Маринела (2014) Дисертационен труд на тема „Особености на френските сравнителни конструкции и проблеми на превода им на български език“.

Петрова, Маринела (2014) Начини на изразяване на компаративно отношение в простото изречение на френски език според сравнителната дума. Сборник от уеб конференция "Общуване без граници" по проект по Наредба 9 "Платформа за езикова индустрия - експериментално приложение на ИКТ в интерактивната среда на превода". Изд. „Абагар“, 2014

Петрова, Маринела (2013) Начини на изразяване на компаративно отношение в сложното изречение според съюзната връзка. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Изд. „Ивис“, 2013, 248-260

Петрова, Маринела (2012) Устойчиви сравнения с компонент цветообозначение във френския език и особености на превода им на български език. Теория и практика на превода – сборник в памет на Даниела Петрова (Международна научна конференция 24-25 ноември 2011 г. В.Търново). Изд.“Фабер“, 2012, 265-276

Петрова, Маринела (2011) Particularitеs des expressions animaliеres sous forme de comparaison en francais et en bulgare L’еtat des recherches et les tendances du dеveloppement de la parеmiologie et de la phrasеologie romanes, Oficyna Wydawnicza LEKSEM Lask, 2011, 179-187

Петрова, Маринела (2011) За особеностите в превода от френски на български език на устойчивите сравнения с компонент название на животно Паисий Христов – една кариера в служба на словото - сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов. Изд. Фабер, 2011, 395-402.

Петрова, Маринела (2011) Тематична характеристика на фразеологизми с компонент „БОГ” във френския език. Юбилеен сборник, посветен на проф. д-р В.Вътов. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, 317-328

Петрова, Маринела (2008) ECHANGES CULTURELS ET LINGUISTIQUES ENTRE LA BELGIQUE ET LA BULGARIE DE LA FIN DU XIXеme SIECLE A NOS JOURS сп. Studia Politica, изд. на Букурещкия университет, vol.VIII, no. 1, 2008, pp. 65 – 72, ISSN 1582-4551

Попова, Кремена (2015) Dimitrov, S., Tatyana, D. Geography and History for ”Erasmus” students. Превод от български на португалски език Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, ISBN 978-619-208-034-1

Попова, Кремена (2015) Георгиев Л., Георгиева С. Пътища на детската книга. Превод на португалски език Издателство "Ан-Ди", София, ISBN 978-619-7221-05-3

Попова, Кремена (2014) Превод на научен доклад "България и предизвикателствата на европейската интеграция" Сборник от международната научна конференция по география «Nonas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2014) Превод на научен доклад "Съвременните политически и икономически отношения между България и Испания" Сборник от международната научна конференция по география «Nonas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2013) Превод на научен доклад "Възможности и перспективи за развитието на туризма в община Златоград" Сборник от международната научна конференция по география «Oitavas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2013) Превод на научен доклад "Нови възможности за развитие на българо-португалските отношения" Сборник от международната научна конференция по география «Oitavas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2012) Превод на научен доклад "Културно-исторически обекти в Североизточна България" Сборник от международната научна конференция по география «Sétimas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2012) Превод на научен доклад "Поселищни проучвания в община Омуртаг" Сборник от международната научна конференция по география «Sétimas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2011) “Algumas reflexões sobre transferências linguísticas – entre o ensino e a tradução, no contexto dos Estudos Portugueses na Universidade de Veliko Târnovo” Сборник от международна конференция март 2010 г. - Втора конференция по португалски език и португалоезични култури за Централна и Източна Европа, Софийски университет “Свети Климент Охридски”

Попова, Кремена (2011) География на туристическите ресурси във Великотърновска област, Република България - научен доклд в съавторство с проф. Атанас Дерменджиев Сборник от международната научна конференция по география «Sextas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2011) Превод на научен доклад "Българските културно-туристически обекти под егидата на ЮНЕСКО" Сборник от международната научна конференция по география «Sextas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2011) Превод на научен доклад "Географска проекция на бедността и доходното неравенство в област Велико Търново" Сборник от международната научна конференция по география «Sextas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2011) Превод на разказа „Viagem para dois” от Лидия Жорж сп. Панорама, издание на Съюза на преводачите в България

Попова, Кремена (2010) Превод на научен доклад «Развитие на българското земеделие в Северен Централен регион» Сборник от международната научна конференция по география «Quintas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2010) Превод на научния доклад "Културно-географски конструкти на северната граница на България - река Дунав" Сборник от международната научна конференция по география «Quintas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2010) Превод на научния доклад «България в Европа -ефективни партньорства за регионално развитие» Сборник от международната научна конференция по география «Quintas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2010) Превод на статията „Изключителното ландшафтно разнообразие в селските райони на Португалия, възможности за развитие - класифицираният винен регион Дору” Научно-методическо списание «География 21», издание на Главна редакция на Педагогическите Издания – Министерство на образованието и науката, брой 4

Попова, Кремена (2009) Българско-португалски разговорник, второ преработено издание Издателство Грамма, Плевен

Попова, Кремена (2009) Превод на разказа „Verba volent scripta manent” от Жуау Агиар сп. Панорама, издание на Съюза на преводачите в България, брой XI

Попова, Кремена (2004) Превод на стихове на португалския поет и писател Жузе Луиш Пейшоту Литературен вестник

Рибарова, Павлина (2018) ENVOLS. Langue Littérature Culture Cahier d’exercices Учебна тетрадка по френскси език и литература за 12. клас Издателство "Просвета" София, ISBN: 978-954-01-3789-6

Рибарова, Павлина (2018) ENVOLS. Langue Littérature Culture Français classe de douzième Учебник по френски език и литература за 12. клас Издателство "Просвета", София ISBN: 978-954-01-3790-2

Рибарова, Павлина (2018) ENVOLS. Livre du professeur Книга за учителя по френски език и литература за 12. клас към учебен комплект ENVOLS Издателство "Просвета", София, ISBN: 978-954-01-3788-9

Рибарова, Павлина (2015) "Envols. Langue, littérature, culture : Classe de onzième" София: Издателство Просвета, 2015. Учебник: 184 стр. ISBN: 978-954-01-3133-7; Учебна тетрадка: 80 стр. ISBN: 978-954-01-3134-4; Книга за учителя: 102 стр. ISBN: 978-954-01-3138-2

Рибарова, Павлина (2015) "L’enfance dans trois romans d’Amélie Nothomb" Сборник, посветен на проф. дфн Мария Китова-Василева, НБУ / д-р Магдалена Караджункова. - София, изд. „Планета 3“, 2015, с. 441-456. ISBN 978-954-535-870-8

Рибарова, Павлина (2014) "Dimensions mythologiques des romans d’Amélie Nothomb : mythifier, démythifier et remythifier" Colloque international Langue, littérature, communication interculturelle, Plovdiv, 10-12 octobre 2013. Научни Трудове, том 51, кн. 1, сб. В, 2013. / доц. д-р Жоржета Чолакова, проф. дфн Диана Иванова. – Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2014, с. 193-205. ISSN 0861-0029

Рибарова, Павлина (2014) “Синята брада: за новия роман на Амели, за приказките, книжките и хората” Научни трудове, Уеб конференция “Общуване без граници”. . Издателство Абагар, 2014. ISBN 9786191680733

Рибарова, Павлина (2014) „Aperçu critique sur l’âge de l’adolescence dans quelques romans d’Amélie Nothomb” Дидактика. Междукультурной коммуникации в иноязьiчном образовании. Т.2., Ижевск: „Удмуртский Университет”, 2014

Рибарова, Павлина (2013) "Amélie Nothomb: la problématique du vrai"

Рибарова, Павлина (2013) “Le langage chez Amélie Nothomb : un abri sans toit” Словото – (не)възможната мисия. / Доц. д-р Красимира Чакърова, доц. д-р Татяна Ичевска. - Пловдив: Изд. Контекст, 2013, стр. 230-236. ISBN 978-954-8238-44-1

Рибарова, Павлина (2013) “Аспекти на диалога в творчеството на Амели Нотомб” Научни трудове, Юбилейна международна конференция „50 години Великотърновски университет”, Май 2013.

Рибарова, Павлина (2013) “Романът Форма на живот на Амели Нотомб – отвъд границата между автобиографично и фикционално” Научни трудове, Втори научен семинар по проект “Развитие на академичния състав на “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, 6 Юни 2013. / Проф. дпн Пламен Легкоступ и др. -Велико Търново: Изд. “Фабер”, 2013, стр. 19-27. ISBN 978-954-400-985-4

Рибарова, Павлина (2013) “Функции на писането в творчеството на Амели Нотомб” Научни трудове, Първи научен семинар по проект “Развитие на академичния състав на “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, 17 Януари 2013. / Проф. дпн Пламен Легкоступ и др. - Велико Търново: Изд. “Фабер”, 2013, стр. 114-128. ISBN 978-400-957-1

Рибарова, Павлина (2012) “L’autobiographisme chez Amélie Nothomb : cela dépasse” Научни трудове, XXI Международна научна конференция за млади учени 2012. Лесотехнически университет-София, Съюз на специалистите по качеството в България, Федерация на научно-техническите съюзи, Научно-технически съюз по лесотехника. София: Изд. “Авангард Прима”, 2012, стр. 155-166. ISSN 1314-4669

Рибарова, Павлина (2012) “Да убиеш бащата: стари трикове и нов глас” Електронно списание LiterNet

Рибарова, Павлина (2012) “Предизвикателството интерпретация” Теория и практика на превода - сборник в памет на Даниела Петрова. / Доц. д-р Иванка Попова-Велева. - Велико Търново: Изд. Фабер, 2012, стр. 307-316. ISBN 978-954-400-671-6

Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Manifesto of the New Social Poetry: Thirteen Missives CreateSpace, Columbia, SC, USA

Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Towards a New Social Poetry. Aesthetico-political Theses CreateSpace, Columbia, SC, USA

Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Градината с дървото, което се разклонява: "Вавилонски отклонения" на Ирена Кръстева сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 3, 2018, с. 321-326.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2017) Съработникът в "Разпознавания" на Владимир Градев Култура. Портал за култура, изкуство и общество

Сабоурин-Дренска, Владимир (2016) De vita beata на преводача Сп. Чуждоезиково обучение, т. 43, кн. 1, 2016, с. 80-83.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2015) "Преводачът е помирител на култури" с Красимир Петров разговаря Владимир Сабоурин сп. "Проглас", 2/2015, с. 462-467.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2015) Глоса, транскрипция и превод в „Дайкири” на Васил Попов Сб. "Америките ни 1: Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка", София: ИЦ „Боян Пенев”, 2015, с. 221-225.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2015) Дисциплина, ексцес, литература Сб. Еротичното и философската рефлексия, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2015, с. 203-226.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2015) Дисциплина, ексцес, литература Сб. Еротичното и философската рефлексия, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2015, с. 203-226.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2014) "Ако се каже за Бога, че е, то това би било нещо добавено": размисли върху "Това не е религия" на Владимир Градев Култура. Портал за култура, изкуство и общество, 30.06.2014.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2014) Останка от една горда нощ. Към историята на победените Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2014, 262 стр.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2014) Похищението на България или политическият роман на 2002-2009 години в. Литературен вестник, бр. 30, 2014, с. 9-11.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2013) Към историята на победените. Тиханов в Бразилия в. Литературен вестник, бр. 39, 2013, с. 9, 11.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2013) Сложност и ред при Сад Интернет-страница за литература и култура Литература плюс култура, 6. Септември 2013, 132 стр.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2013) Сложност и ред. Изследвания върху ранната модерност УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013, 432 стр.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) Ejercicios espirituales: католицизъм и модернизация през ХVІ век Сб. "Лузофонски отгласи. 15 години Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски”", София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 37-46.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) La epopeya del hambre. Hacia una genealogía de la novela Сб. El español: territorio de encuentros. 50 años de Licenciatura en Filología Española en la Universidad de Sofía “San Clemente de Ojrid”, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 353-357.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) Фиктивно и фикционално в Истинна история на завладяването на Нова Испания. Към генеалогията на романа Сб. Пространства на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов, том 2, София: ИЦ „Боян Пенев”, 2012, с. 79-91.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Женското тяло и болката: форми на употреба Сб. Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Изказване за дисертационния проект на Стефан Д. Стефанов „Remix Culture – нова културна парадигма” Устно изказване на 13.01.2011 г.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Материалност и трансгресия при Бернал Диас дел Кастильо Сб. Паисий Христов. Една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов, В. Търново: Фабер, 2011.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Негрите в "Коментари към царското родословие на Инките" в. Литературен вестник, бр. 30, 2011, с. 14-15.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Подарените жени и паметта за малкото Сб. Philologie und Kulturwissenschaft in der Wende. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. sc. Penka Angelova

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Penčo Slavejkov als (Anti-)Philologe: Das nietzscheanische Epos Dehrmann, M.-G. u. Nebrig, A. (Hg.) Poeta philologus. Eine Schwellenfigur im 19. Jahrhundert, Bern: Peter Lang, 2010, 243-256.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Ако мистиците бяха физици: "липсващи страници" на Кирил Василев Литературен вестник, бр. 21

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Анотация към Клео Протохристова "Просвещенската „носология” – смях и подривност" Протохристова, К. Парадокси на неназовимото, Филологически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, В. Търново: Фабер, 2010, с. 572-573.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Мариане Грубер, авторката на "Към замъка" Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Сърцето на Тереса: светицата и фаворитът Сб. 35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история”, Великотърновски университет, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 200-209.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Фигури на ранномодерния интелектуалец в "De vita beata" (1463) на Хуан де Лусена Сб. Мрежи и институции на знанието в ранномодерна Европа, В. Търново: Абагар, 2010, с. 101-139.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2009) Музика/теология: медитации върху Моцарт сп. Християнство и култура, бр. 45 (есен), 2009, с. 125-134.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2009) Тези към "Дон Кихот" Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2009) Тереса от Авила (1515-1582): името на бащата 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 249-260.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) "Народът" и "публиката": към социологията на френската класика на Ерих Ауербах "Човекът в текста. Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Conversión: Тереса де Аумада и Аврелий Августин сб. Филологический сборник, Вып. ІІІ, Тверь – Велико Тырново: Тверской государственный университет, 2008, с. 187-193.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Femina sacra Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Mozarts Librettist Lorenzo da Ponte сб. "Oesterreichische Literatur zwischen der Kulturen"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Кабала и женственост Литературен вестник, бр. 3

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Мъченичеството на Св. Агата Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Тереса от Авила и еросът на превода сп. Панорама, год. ХХІХ, бр. 4

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Военните технологии и модерната субектност Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Дебат и безпоследственост Електронен всекидневник "Книги News"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Експеримент и модерност: "Безразсъдно любопитният" Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) За формите на атрофия на опита в модерността Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Изказване за "Хуморът в британската детска литература от края на двадесети век" на Людмила Митева Устно изказване на 28.11.2007 г.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Казусът Бодаков като урок по журналистика Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Малък коментар към "Книга на Приятеля и Възлюбения" (1283/85) на Раймонд Лул Литературен вестник, бр. 39

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Музика и Просвещение Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Музика и Просвещение Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Ние, Марин Бодаков? Електронен всекидневник "Книги News"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Отговор, адресиран до г-н Марин Бодаков Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Преводачът и смъртта сп. "Панорама", бр. ІІІ

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Разум и дисциплина Интернет-форум con-text.org

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Реторика на говоренето, реторика на мълчанието Електронен всекидневник "Книги News"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Социално дисциплиниране и мистика Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Социално дисциплиниране и мистика през ХVІ век Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Що е Контрареформация? сп. "Проглас", кн. 2

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Converso ситуация Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Sefarad Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Женският глас и Просвещението Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Иронията на конвертита Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Как да бъдем конвертити Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Към генеалогията на пикарото Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Ласарильо в страната на действителността Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Модерността, тази сводница Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Нихилизъм, реализъм, роман сп. "Проглас", кн. 1

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Понятието за произход Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Произход Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Промискуитет и миноритарен дискурс Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Тарикатът и европеизацията Култура, бр. 28

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Шутът и Модерността Вл. Сабоурин "Произход на испанския пикаресков роман"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Език и спасение в автобиографичния проект на Елиас Канети сп. "Панорама", бр. Х

Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Записки за смъртта Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Книжният човек и народът на книгата Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Текстология сега Литературен вестник, бр. 18

Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Черното на Космоса, черното под ноктите в. Литературен вестник, бр. 15

Сабоурин-Дренска, Владимир (2004) Незаобиколимата медиалност на любовта Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2004) Роберт Музил: дългият път към "Мъжът без свойства" Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Buechermensch und das Volk des Buches Vladimir Sabouirin "Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der Literarischen Moderne"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Die Figur des Odysseus bei Adorno und Levinas Vladimir Sabouirin "Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der Literarischen Moderne"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Europa und der Stier: Gewalt im "Mann ohne Eigenschaften" Vladimir Sabourin "Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der Literarischen Moderne"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Medien und Literatur: Walter Benjamin Vladimir Sabourin "Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der Literarischen Moderne"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Zaubersprachen: Unlesbarkeit der Moderne Vladimir Sabouirin "Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der Literarischen Moderne"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Господарят и Робът при Галин Тиханов Вл. Сабоурин "След сюблима"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Другост, солидарност между чужди Вл. Сабоурин "След сюблима"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Естетическа теория или изкуство на най-малкия преход Вл. Сабоурин "След сюблима"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Оберлихт: интериор и светлина при Райна Маркова Вл. Сабоурин "След сюблима"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Тихата победа сб. "Дебелянов. Съвременни интерпретации"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2002) Alteuropa, Neueuropa, Kakanien Elias Canetti. Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung, Nr. 3

Сабоурин-Дренска, Владимир (2002) Душата и формите на социалното Георг Зимел "Социология"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2002) Лудост и Просвещение Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Buena Vista Social Club Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Linke und Literatur (Zusammenfassung) Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Mission accomplished: приключената мисия на комуникацията Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Винил и ремастериране Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Дайдо: My Lover's Gone Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Катето от Вупертал Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Кратко описание на проекта на Христофор Колумб Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Към началата на теологическото тълкуване на Кафка Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Майце си Литературен вестник, бр. 40

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Музика в светлината на етиката Литературен вестник, бр. 20

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Пир по време на чума Литературен вестник, бр. 20

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Поп фрагменти на свободата Литературен вестник, бр. 12

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Фигурата на Одисей при Адорно Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Царят на българите Литературен вестник, бр. 19

Сабоурин-Дренска, Владимир (2000) Корените на дайкири в. "Университет", бр. 24

Сабоурин-Дренска, Владимир (2000) Ляво и литературно Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2000) Хюстън, щата Тексас или Къде паркира Чеслав Милош Литературен Форум, бр. 11

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Eyes Wide Shut или Виена, Новела на съновиденията Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Juxtapose Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Untersuchungen. Literatur / Moderne. Teologie. Kino. (Zusammenfassung) Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Бележки към превода на "Диалектика на Просвещението" Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Естествен роман Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Изгубената чест на Джаки Браун Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Кадифени дълбини Литературен вестник, бр. 35

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Медии Литературен вестник, бр. 3

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Незавършеният проект на модерността Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) От здрач до зори Литературен вестник, бр. 16

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Carne tremula/Жива плът Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Карусель Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Ливади Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Лола бяга (по Friedrichstrasse) или Berlin Friedrichstrasse Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Превращения Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Сложност и ред Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1997) Алегории на неидентичното: хетеронимията на Фернанду Песоа Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1997) Крадецът на праскови или Философия на новата музика Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1994) Шлайермахер Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (0) La epopeya del hambre. Hacia una genealogía de la novela Сб. "El español: territorio de encuentros. 50 años de Licenciatura en Filología Española en la Universidad de Sofía “San Clemente de Ojrid”", София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 353-357.

Сабоурин-Дренска, Владимир (0) Сад в "Диалектика на Просвещението" PHILOSOPHIA. Електронно списание за философия и култура, Юни 2012, 27 стр.

Стоянова, Невена (2017) L'idée de mouvement dans le français contemporain, expression verbale Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISBN 978-619-208-137-9

Стоянова, Невена (2017) Идеята за граница и нейната езикова репрезентация на български и на френски език Годишник на департамент "Романистика и германистика - Том 3, София: Издателство на Нов български университет, с.113-129, ISBN 978-954-535-993-4

Стоянова, Невена (2015) "Атлас на облаците" Стоянова, Невена -"Атлас на облаците"//Алманах „ФантАstika“ #6.1/ Атанас П. Славов. Тера Фантазия, Сиела, 2015 ISBN:1313-3632

Стоянова, Невена (2014) L'idee de limite finale dans le roman de J. Gracq "La presqu'ile" CD Сборник от уеб конференцията за студенти и докторанти „Общуване без граници“ май-юни 2013, Велико Търново, Абагар

Стоянова, Невена (2014) Идеята за граница и нейната лексико-семантична репрезентация на френски и на български език ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 19.12.2014 г. (публична защита)

Стоянова, Невена (2012) Isotopie et interpretation du texte dans le processus de traduction Сборник от Международна научна конференция „Теория и практика на превода“, в памет на гл.ас. Даниела Петрова , Фабер, 2012:253-263 ISBN 978-954-400-671-6

Стоянова, Невена (2011) Lexique nominal, Deuxieme partie УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Стоянова, Невена (2011) Функционалността при структурирането на семантичния материал и многозначността на термина “семантично поле” "Паисий Христов, една кариера в служба на словото", Фабер, 2011:105-113, ISBN : 978-954-400-472-9

Стоянова, Невена (2009) За някои аспекти на понятията интерлингва и семантичен метаезик и ролята им при семантичната репрезентация на значението „45 години Филологически факултет“, Юбилеен сборник, Унив. издат. „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2009:194-203 (ISBN 978-954-524-673-9).

Стоянова, Невена (2009) Някои особености на френските предложни локативни изрази и тяхната преносна употреба Сборник от Научната конференция «Съвременно образование и чужд език», Астарта, В.Търново, 2009:35-43 (ISBN 978-954-350-084-0).

Стоянова, Невена (2008) Lexique nominal, Ie partie Унив. издат. “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, ISBN 978-954-524-657

Стоянова, Невена (2007) Идеята за място в съвременния френски език Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 128 стр. (ISBN 978-954-524-580-0).

Стоянова, Невена (2005) “La narration hermetique et l’annihilation du discours dans le roman « Un certain sourire » de Francoise Sagan” Унив. издат. “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, стр. 128-136, ISBN 954-524-468-2

Стоянова, Невена (0) Representation lexicale nominale de la limite restrictive dans le roman d'Eugenie de Keyser "La Surface de l'eau" Международна конференция „Пренаписване и вариативност“, 90 години Катедра „Романистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“, 2013

Стоянова, Невена (0) Идеята за граница и нейната езикова репрезентация на български и на френски език Годишник на департамент "Романистика и германистика" към НБУ, 2017

Събева, Санем (2014) Las desigualdades entre el espanol y el frances acerca del uso del Subjuntivo Онлайн сборник "Общуване без граници" към катедра Романистика, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново

Топалова, Таня (2016) За някои нови италиански заемки в българския език Език, култура и лингводидактика, В. Търново: "Ивис", 2016, (с.62-66), ISBN 978-619-205-024-5

Топалова, Таня (2015) Tradurre per specializzare Ай анд Би, Велико Търново

Топалова, Таня (2015) Исторически предпоставки за навлизане на италиански заемки в българския език Годишник на департамент „Романистика и германистика“. Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р Анушка Леви, Издателство на Нов български университет, 2015, 443-448, ISBN 978-954-535-758-892-0

Топалова, Таня (2015) Три женски образа в пътуване към себе си. Бележки върху героините на Дача Мараини от романите „Възрастта на безпокойството“, „Спомените на една крадла“ и „Нямата херцогиня“ Сборник от международна юбилейна конференция „20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си“. УИ„Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, с.465-472,ISBN 978-619-208-022-8

Топалова, Таня (2013) Бележки върху агронимите в с. Кутово (Видинско). Проглас. Филологическо списание, 2012/ кн. 2, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2013, с.145-153, ISSN 0861-7902

Топалова, Таня (2013) За италианската музикална терминология в българския език. Проглас. Филологическо списание, 2013/ кн.1, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2013, с.190-200, ISSN 0861-7902

Топалова, Таня (2013) За някои трудности в италианския език – основни грешки и колебания при образуването и употребата на съществителните и прилагателните имена. Научни диалози. Сборник, посветен на 10-годишнината от научното партньорство между филологическия и философския факултет на университетите във Велико Търново и Ниш. Велико Търново, 2013, с.74-80, ISBN 978-954-524-884-9

Топалова, Таня (2012) Езиковата игра при превода на заглавия на публицистични текстове. Теория и практика на превода. Сборник в памет на Даниела Петрова. ИК „Фабер“, Велико Търново, 2012, с. 289-295, ISBN 978-954-400-671-6

Топалова, Таня (2011) Ролята на специализирания превод в еволюцията на преводознанието. // Проф. д-р Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, с. 385-390, ISBN 978-954-524-810-8

Топалова, Таня (2011) Структурни и семантични еквиваленти при пословиците в някои романски езици Паисий Христов – Една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов, ИК „Фабер, “Велико Търново, 2011, с. 139-144, ISBN 978-954-400-472-9

Топалова, Таня (0) L'italiano dell'ufficio I&B Велико Търново

Топалова, Таня (0) ИТАЛИАНСКИ ЗАЕМКИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ

Топалова, Таня (0) ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ ГРУПИ ИТАЛИАНСКИ ЗАЕМКИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Годишник на департамент „Романистика и германистика“.

Христакиев, Красимир (2018) Бахтиновият Рабле в „Проблеми на поетиката на Достоевски” – ретроспективната перспектива Литературен вестник, София, Фондация „Литературен вестник", 2018, Год. 27, бр. 9, (7-13.03.2018), стр. 6-7, ISSN 1310 – 9561

Христакиев, Красимир (2018) Езикът на притежаването – обезумяване и узус („Всичките пари на света“ на Ридли Скот) Електронно списание „Нова социална поезия“, бр. 12, май, 2018

Христакиев, Красимир (2018) Пътища в гласа: стилистическото потекло на Лок Литературен вестник, София, Фондация „Литературен вестник", 2018, Год. 27, бр. 21, (30.05-5.06.2018), стр. 6-7, ISSN 1310 – 9561

Христакиев, Красимир (2018) Святост и грация, сериозност и игра в метафоничното поле Литературна История, София, Българска академия на науките, Институт за литература, 2018, бр. 1, стр. 121 – 135, ISSN 0204-7756.

Христакиев, Красимир (2018) Фестивалният шестоднев на Враца, или за превеса на визуалната сигнификация в "Тартюф" Електронно списание LiterNet, 05.05.2018, № 5 (222) (https://liternet.bg/publish19/k_hristakiev/festival-vraca.htm).

Христакиев, Красимир (2017) „Тартюф”, или за превеса на визуалната сигнификация Литературен вестник, София, Фондация „Литературен вестник", 2017, Год. 26, бр. 39, (29.11.-5.12.2017), стр. 6-7, 15, ISSN 1310 – 9561

Христакиев, Красимир (2017) Георги Батаклиев, или за поетическата функция на езика Литературен вестник, София, Фондация „Литературен вестник", 2017, Год. 26, бр. 20, 31май - 6 юни, стр. 4, 7, ISSN 1310 – 9561

Христакиев, Красимир (2017) Малките държави на любовта на Томаш Вашилевски Литературен вестник, София, Фондация „Литературен вестник", 2017, Год. 26, бр. 26, 2-18 юли, стр. 6 - 7, ISSN 1310 – 9561

Христакиев, Красимир (2017) Пътища в гласа: стилистическото потекло на Лок Електронно списание „Нова социална поезия“, бр. 4, март, 2017

Христакиев, Красимир (2016) "Работникът и смъртта" - за труда, за непоносимата красота на нагледа. Електронно списание LiterNet, 23.05.2016, № 5 (198): http://liternet.bg/publish19/k_hristakiev/sabourin-rabotnikyt.htm

Христакиев, Красимир (2016) Бахтиновият Рабле в „Проблеми на поетиката на Достоевски“ – ретроспективната перспектива Проглас, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2016, кн.2, стр. 327 - 340, ISBN: 08617902

Христакиев, Красимир (2016) Избледняващата раблезианска следа в „Ксенияhubris“ на Ани Илков Литературен вестник, София, Фондация „Литературен вестник", 2016, Год. 25, бр. 9, (2-8 март), стр. 15-16, ISSN 1310 - 9561

Христакиев, Красимир (2016) Иналковенсоа Рабле – избледняващите следи на езика Език и литература, София, Съюз на филолозите българисти, 2016, Брой 1–2, стр. 51–63, ISSN: 0324-1270

Христакиев, Красимир (2015) Американският сериал, тълкуван като масово изкуство: случаят "Boardwalk empire" Литературен вестник, София, Фондация „Литературен вестник", 2015, Год 24, бр. 7 (18-24 февруари), стр. 6-7, ISSN 1310 - 9561

Христакиев, Красимир (2015) Френският фарс във века на Молиер Изкуство и живот. Юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д.изк. Валентин Ангелов, ред. Анчева, Антоанета, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, ISBN 978-619-208-077-8

Христакиев, Красимир (2014) "Съветникът" - в касапницата на човешките желания Литературен вестник, София, Фондация "Литературен вестник", 2014, Год. 23, бр. 10 (12-18 март), стр. 5, ISSN 1310 - 9561

Христакиев, Красимир (2014) Проблемът за болестта и безумието в късния XVIII век: М. Фуко и генеалогията на приобщеното различие Образованието за деца и младежи в променящия се свят, Велико Търново, Асоциация за иновации в образованието, 2014; стр. 49-59, ISBN 978-619-90162-1-3

Христакиев, Красимир (2013) „Ранната модерност - сложност и ред” Проглас, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, кн. 2, год. ХХІI, стр. 202 – 205, ISSN 2367-8585

Христакиев, Красимир (2013) Високата комедия на Молиер – класицистичен канон и фарсова традиция Велико Търново, Фабер, 2013, 292 с., ISBN 978-954-400-934-2

Христакиев, Красимир (2013) Проблемът за болестта и безумието в късния XVIII в.: Мишел Фуко и генеалогията на приобщеното различие Воспитание детей и молодежи в изменяющемся мире“ (сборник статей), Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013, стр. 256 – 262р , ISBN 978-5-8259- 0717-8

Христакиев, Красимир (2013) Сложност и ред в ранномодерната ситуация Литературен вестник, София, Фондация "Литературен вестник", 2013, Год. 22, бр. 24; 26.06-02.07, стр. 4-5, ISSN 1310 - 9561

Христакиев, Красимир (2011) "Високата комедия” на Молиер и концепцията за „коригирането на нравите” във френското общество през XVII в. „Една кариера в служба на словото”, сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов, Велико Търново, Фабер, 2011, стр. 220-228, ISBN: 978-954-400-472-9

Христакиев, Красимир (2011) „Веселата наука” за лудостта през класическата епоха „Интегрирано обучение. Диалог и разнообразие”, сборник, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, стр. 15-24, ISBN 978-954-524-794-1

Христакиев, Красимир (2011) Публиката на класицистичната трагедия („почтените хора”) и „високата комедия” на Молиер „Светът на словото”, сборник в чест на проф. Николай Даскалов, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, стр. 531-538, ISBN: 9789545247750

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/