Публикации Катедра "Обща лингвистика и старобългаристика" / Department of General Linguistics and Old Bulgarian Studies


Бело, Раки (2015) Бело, Раки. -Сходни развойни словообразувателни тенденции при категорията nomina loci в българския и албанския език. –В: Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев, Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2015, 142-148. -Благоевград. Благоевград

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Един сходен локативен модел в българския и албанския език. – В: Общ Сборник на Великотърновския университет и университета в гр. Ниш, В. Търново, 2012, 44-53. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Някои по-важни характеристики на албанските лични имена (Какви имена използват албанците?). – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 12. В. Търново, 2012, 333-346. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Основното словообразувателно значение на един общ суфикс от латински произход в албанския и румънския език (сходство с други суфикси в българския). – В: Общ Сборник Твер – ВТУ, Тверь, 2012, 22-31. -В. Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Преглед на парламентарните избори в посткомунистическа Албания (1991-2009) със сравнителен географски анализ на резултатите от изборите през 2005-2009 г. Доклад от научна конференция „Междукултурен диалог и образование в Балканите и източна Европа”, В. Търново, 2012, 167-181. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Mësimi i gjuhës dhe i letërsisë shqipe në Bullgari dhe në veçanti në universitetin e Veliko Tërnovës. – В : Studime albanologjike. Me artikuj të mbajtur në konferencë ndërkombëtare, organizuar nga Departamenti i Gjuhës shqipe, Tiranë më 30.09.2010. Nr. 2. Tiranë, 2011, 331-339. -Тирана. Тирана

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Ndihmesa e kolonisë shqiptare të Sofjes në letrat shqipe. – В: Përmbledhje artikujsh nga Seminari XXX ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare /The XXX internacional seminar on Albanian language, literature and culture/, Prishtinë, 15-27 gusht 2011, Prishtinë, 2011, 531-541. -Прищина. Прищина

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Ndihmesa të Akademik Jani Thomai në fushën e fjalëformimit. –В: Konferenca shkencore. „Akademiku” Jani Thomai në 75-vjetorin e lindjes. (Përmbledhje materialesh). Korçë, 2011, 110-117. -Корча гр. Корча, Албания

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Nomina Loci в българския и албанския език. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Tърново, 2011, 272 с. ISBN 978–954–524–798–9. Велико Търново

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Сходният локативен модел с формант -ина/-inë в българския и албанския език. – В: Съпоставително езикознание. Кн. 1. София, 2011, 37-46. -София. София

Бело, Раки (2011) Бело, Раки.Основните термини в баскетболната игра в българския и албанския език. Доклад, изнесен на научна международна конференция „Кинезиология”, организирана от педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28. 10. 2011, В. Търново, 2011, 265-269. -В. Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Nomina Deminutiva със суфикс -us/ -ush в румънски и албански (кореспонденция с някои деминутивни суфикси в български). – В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция, 14–15 ноември 2008. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2010, 523-533. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Лексикални заемки от турски произход в един български говор от Югоизточна Албания. –В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново, 2010, 333-343. -Велико Търново Велико Търново

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Локативният модел с формант -ица/-icë в български и албански език. – В: Доклади от X национални славистични четения на тема: „Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури”, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, Лозенец 22-24 април 2010, София, 2011, 327-337. -София. София

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Локативният модел с формант -ище/-ishte (-ishtë) в български и албански език. – В: Юбилеен сборник на филологическия факултет, том 2. In honorem professoris Johannis Kotchev. Материали от международна научна конференция, Благоевград 3-4 юни 2010. Благоевград, 2010, 96-109. -Благоевград. Благоевград

Бело, Раки (2007) Бело, Раки. Селищни имена в Мала Преспа – Албания. – В: Македонски преглед. Кн. 3. София, 2007, 133-139. -София. София

Бело, Раки (2006) Бело, Раки. Значението на Битолския конгрес за азбуката на албанския език. – В: Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново, 2006, 599-603. -Велико Търново.

Бело, Раки (2005) Бело, Раки. Атрибутивни имена в един говор от Албания. – В: Сборник научни изследвания в чест на проф. Боян Байчев. В. Търново, 2005, 55-61. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2005) Бело, Раки. Един деминутивен модел в балканските езици. – В: 10 години специалност балканистика. Пети балканистични четения, София 17-19 май 2005. София 2005, 48-65. София. София

Бело, Раки (2005) Бело, Раки. Представи за злите сили в Югоизточна Албания. – В: Между ангели и демони. Материали от международна научна конференция, Лесидрен 30 август-1 септември 2001. София, 2005, 219-227. -София. София

Бело, Раки (2005) Бело, Раки. Собствени имена на българите от с. Връбник, Корчанско (Югоизточна Албания). – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Материали от националната кръгла маса и национална дискусия “Именуването на българите в началото на XXI в.”, ВТУ 18-19 април 2003. Кн. 7. В. Търново, 2005, 125-130. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2003) Бело, Раки. Магическите практики в критичните периоди на човешкия живот в четири албански села. - В Сборник: Образователна ситуация в ромската общност. Благоевград, 2003, 103-116. -Благоевград. Благоевград

Бело, Раки (2002) Бело, Раки. Gjedhi diminutiv me sufiksin –ok në gjuhët ballkanike. – В: Buletini shkencor (seria e shkencave shoqërore). Nr. 4. Korçë, 2002, 38-41. Корча, Албания. Корча, Албания

Бело, Раки (2002) Бело, Раки. Деминутивният модел със суфикс –ичка в балканските езици. – В: Сборник в чест на проф. Ангел Давидов. Материали от международна научна конференция, Велико Търново 13–14 декември 2002. В. Търново, 2004, 441-459. Велико Търново

Бело, Раки (2002) Бело, Раки. Деминутивният модел със суфикс –ка в балканските езици. – В: Македонски преглед. Кн. 2. София, 2002, 2, 65-87. -София.

Бело, Раки (2001) Бело, Раки. Деминутивният модел със суфикс –ица в балканските езици. – В: Македонски преглед. Кн. 4. София, 2001, 111-139.

Бело, Раки (2000) Бело, Раки. Лексикални заемки от албански в българския говор на с. Връбник, Корчанско (Албания) с оглед на морфологичната им адаптация. – В: Македонски преглед. Кн. 1. София, 2000, 55–65. София. София

Бело, Раки (0) Бело, Раки. Една обща наставка в българския и албанския език при образуването на имена за места. – В: Македонски преглед. София, 2011. -София. София

Бело, Раки (0) Бело, Раки. Морфологична адаптация на турските заемки в български и албански (съществителни имена). – В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, VI. Материали от международна научна конференция на тема: „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, 29-30 април 2011 г. във ВТУ. -Велико Търново.

Бело, Раки (0) Бело, Раки. Мястото и значението на католическата книжнина от XVI и XVII век за развитието на албанската литература и на албанския език. Доклад изнесен на международната научна конференция “Езиците на културата”. Благоевград, 17-18 ноември 2011. Докладите от конференцията ще бъдат издадени в сборник, в чест на проф. Н. Драгова. -Благоевград. Благоевград

Вътова, Мирослава (2017) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на образ-схемите ЧАСТ–ЦЯЛО и ВРЪЗКА. // Научни трудове на ПУ, т. 54, кн. 1, сб. А, 2016 – Филология, с. 230 – 241 Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски"

Вътова, Мирослава (2017) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представите за ЕНЕРГИЯ, СИЛА, КОНТРОЛ, БАЛАНС И РАВНОВЕСИЕ. // Проглас, кн. 2, 2017 (год. ХХVI), с. 262 - 271 Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Вътова, Мирослава (2016) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представите за движение (от гледна точка на когнитивния подход към езика) // Проблеми на устната комуникация, Т. 10, част ІІ, 157–164 с. Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2016) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език, организирани на базата на пространствените представи (от гледна точка на когнитивния подход към езика) // Език, култура и лингводидактика. Language, Culture and Language Didactics, с. 22–28 Велико Търново: ИВИС

Вътова, Мирослава (2016) Към въпроса за категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на онтологични метафори (от гледна точка на когнитивния подход към езика) // Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“

Вътова, Мирослава (2016) Още към въпроса за категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на онтологични метафори (от гледна точка на когнитивния подход към езика. // Българският език – история и съвременност, с. 57–70 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2014) Към въпроса за концептите ХУБАВО и ЛОШО в българския език // Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна научна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, с. 296–303 Велико Търново „Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2014) Към въпроса за предпоставките и източниците на когнитивната лингвистика // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. Сборник с доклади от международна конференция, проведена на 7 декември 2012 г., с. 189–197 Велико Търново: ИВИС

Вътова, Мирослава (2014) Представите за ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на сетивните усещания (от гледна точка на конитивния подход към езика) // Арнаудов сборник. Том 8, с. 276–280 Русе: ЛЕНИ-АН

Вътова, Мирослава (2012) Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване) Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”

Вътова, Мирослава (2010) Представите за пространство и движение в българския език от гледна точка на когнитивния подход. // Проблеми на балканското и славянското езикознание. Сборник с доклади от международна научна конференция, 14–15 ноември 2008 г., с. 312–325 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2009) Когнитивната семантика от гледна точка на експериенциалния подход. // Великотърновски университет „Свети свети Кирил и Методий”. 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник, с. 181–193 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2009) Още към въпроса за когнитивния модел на движението в българския език. Сб. "Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота): сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева". Ред. кол. Стоян Буров и др.; [Предг. Стоян Буров]. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2009 ([В. Търново : Ивис]), с. 182–202. ISBN 978-954-524-693-7; COBISS.BG-ID 1230259940 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2009) Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване) Велико Търново

Вътова, Мирослава (2009) Представите за пространство българския език от гледна точка на когнитивния подход. // Проглас, кн. 2 (год. ХVIII), с.107–121 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2008) Представите за движение в българския език от гледна точка на когнитивния подход. // Филологически сборник ІІІ, Тверь – Велико Тырново, с. 155–162 Тверь

Вътова, Мирослава (2006) Представата за денонощието според българския език (от гледна точка на теорията за когнитивната метафора). Сб. "Йорданка Маринова : Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей". Ред. кол. Христина Станева и др. ; [Предг. Стоян Буров], В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 218–226. ISBN 954-524-556-5, ISBN 978-954-524-556-5; COBISS.BG-ID 1227006436 Велико Търново

Вътова, Мирослава (2006) Представи за време в българския език (въз основа на теорията за когнитивната метафора). Балканските култури и националната идентичност в условията на глобализация и регионализация : Сборник с доклади от шестата национална студентска научна конференция по балканистика, Велико Търново, 16-18 май 2005 г. Състав., ред. Анастасия Петрова, Георги Бърдаров. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006, с. 185–200, ISBN 10: 954-524-540-9; ISBN 13: 978-954-524-540-4; COBISS.BG-ID 1243586532 Велико Търново

Вътова, Мирослава (0) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представата за СЪРЦЕ. // ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2018 г.

Димитров, Камен (2019) Причастията в Дионисиевия превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - Търновска книжовна школа. Т 11. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 283 – 298. ISBN 978-619-208-181-2. Велико Търново

Димитров, Камен (2018) Из Архивския номоканон. - Епохи, 2015 (2018), 23, (2), с. 389–397. Online ISSN 2534-8418, Print ISSN 1310-2141. Велико Търново

Димитров, Камен (2017) Второ слово на Рождество Христово в ръкопис НИМ24 – компилативен превод на Йоан Екзарх. - В: Преславска книжовна школа. Т. 17. Шумен: Издателство "Фабер", 2017, 49–90. ISBN 978-619-00-0678-7. COBISS.BG-ID 1284775140. Шумен

Димитров, Камен (2017) Проф. д-р М. Спасова на 70 години. - Palaeobulgarica/Старобългаристика, 2017, 41 (4), с. 75–85. Print ISSN 0204-4021. София

Димитров, Камен (2016) Местоименната система в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - Slavica: Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis XLV, 2016, с. 10–22. Print ISSN 0583-5356. Debrecen, Hungary

Димитров, Камен (2016) Прилагателните имена в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - В: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“), vol. 35. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 235–248. Print ISSN 2534-918X,Online ISSN 2534-9236. COBISS.BG-ID 1277647332. Велико Търново

Димитров, Камен (2015) Словашки източници за византийско-славянската традиция и култура. - Проглас, 2015, 24 (2), с. 434–437. Print ISSN 0861-7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2015) Сложните думи в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - В: Търновска книжовна школа. Т. 10. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 496–516. ISBN 954-524-339-2 (Т10). Велико Търново

Димитров, Камен (2014) Ив. Илиев. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход и развой. - Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, 2014, 39 (1), 91–95. Print ISSN 0204-8701. София

Димитров, Камен (2014) Причастни и инфинитивни конструкции в среднобългарския превод на Йоан-Златоустовите слова против аномеите. - Български език, 2014, 61, Приложение (145 години Българско книжовно дружество), с. 189–199. Print ISSN 0005-4283. София

Димитров, Камен (2014) Средновековният славянски превод на словата против аномеите на св. Йоан Златоуст. - В: Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. В. Търново: Издателство "Фабер", 2014, с. 301–306. ISBN 978-619-00-0108-9. COBISS.BG-ID 1270215396. Велико Търново

Димитров, Камен (2014) Татяна Илиева. Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на „De fide orthodoxa“. - Български език, 2014, 61 (3), с. 140–145. Print ISSN 0005-4283. София

Димитров, Камен (2014) Числителните имена в среднобългарския превод на „За непостижимото“ от Йоан Златоуст. - В: Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уилям Федер (=In honorem. T. 2. Научен център „Преславска книжовна школа“). Шумен: Издателство "Фабер", 2014, с. 303–312. ISBN 978-619-00-0096-9. COBISS.BG-ID 1266302692. Шумен

Димитров, Камен (2013) Hapax legomena в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - Български език, 2013, 60, Приложение (Софийската Мала Света гора като културен и книжовен феномен (Изследвания, посветени на 110-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев), с. 96–109. Print ISSN 0005-4283. COBISS.BG-ID 1256565988. София

Димитров, Камен (2013) Авва Доротей. Слова. Среднобългарски превод. Гръцко-български словоуказател. Велико Tърново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, 528 с. ISBN 978-954-524-896-2. COBISS.BG-ID 1260260068. Велико Търново

Димитров, Камен (2012) Изследване на един слабо познат книжовен паметник от ХVІ в. - Проглас, 2012, 21 (1), с. 190–192. Print ISSN 0861-7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2012) Лора Тасева. Триодните синаксари в средновековната славянска книжнина. Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, LIV. Freiburg i. Br.: Weiher Verlag 2010, 823 S. - Byzantinoslavica, 2012, 70 (1–2), с. 361–367. Print ISSN 0007-7712. Прага

Димитров, Камен (2011) In memoriam – проф. Ангел Асенов Давидов. - Проглас, 2011, 20 (2), с. 177–179. Print ISSN 0861-7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Nomina loci в Бориловия синодик. - В: Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 191–198. ISBN 978-954-524-810-8. COBISS.BG-ID 1246114788. Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Промени в богословската терминология Х–ХІV в. (Върху материал от Йоан-Екзарховия превод на „Богословие“ и от среднобългарския превод на словата на авва Доротей). - В: Търновска книжовна школа. Т. 9. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 478–486. ISBN 954-524-339-2 (Т9). COBISS.BG-ID 1248773860. Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Речник-индекс на словата на авва Доротей – основни проблеми, строеж на речниковата статия, план за издаване на текста. - В: Проблеми на историческата лексикология и лексикография. София: „ГРАФИС - Ал. Жеков”, 2011, 40–47. ISBN 978-954-91477-2-8. COBISS.BG-ID 1237313508. София

Димитров, Камен (2011) Слова на авва Доротей (S. Dorotheus archimandrita – Doctrinae diversae) (Онлайн публикация): http://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/show/doc_12 София

Димитров, Камен (2010) Глаголи за дейност в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 99–106. ISBN 978-954-524-724-8. COBISS.BG-ID 1234359524. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Речник-индекс на словата на авва Доротей (По ръкопис 1054 от сбирката на М. П. Погодин). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, 412 с. ISBN 978-954-524-727-9. COBISS.BG-ID 1232404708. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Ръкописната традиция на славянския превод на словата на авва Доротей (Археографски бележки). - В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2010, с. 93–103. ISBN 978-954-400-266-4. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Словообразувателни модели при глаголите в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 560–577. ISBN 978-954-524-762-0. COBISS.BG-ID 1235845604. Велико Търново

Димитров, Камен (2009) Глаголната система в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Велико Търново, 2009, 48 с. Велико Търново, София

Димитров, Камен (2009) Глаголната система в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. В. Търново, 2009, 495 с. COBISS.BG-ID 1253386468. София, Велико Търново

Димитров, Камен (2009) Семантични особености на глаголите в среднобългарския превод на словата на авва Доротей (А–М). - Проглас, 2009, 18 (2), с. 68–80. Print ISSN 0861 7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2009) Синтактични конструкции в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - Slavica, 2009, 38, с. 13–20. Print ISSN 0583- 5356. Дебрецен, Унгария

Димитров, Камен (2009) Системата на причастията в среднобългарския превод на словата на авва Доротей – специфика на превода и функция в изречението. - В: Oratio vitae simulacrum. Словото е отражение на живота. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 309–320. ISBN 978-954-524-693-7. COBISS.BG-ID 1230259940. Велико Търново

Димитров, Камен (2007) Славянският превод на словата на авва Доротей в българската и руската ръкописна традиция. - В: Търновска книжовна школа. Т. 8. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 305–321. ISBN 954-524-339-2 (Т8). COBISS.BG-ID 1230459876. Велико Търново

Димитров, Камен (2006) Предаване на гръцкия членуван инфинитив в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 473–484. ISBN-10 954-524-546-8. ISBN-13 978-954-524-546-6. COBISS.BG-ID 1242745828. Велико Търново

Димитров, Камен (2006) Предаване на простия гръцки инфинитив в среднобългарския превод на поученията на авва Доротей. - В: Йорданка Маринова: Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 237–244. ISBN-10 954-524-556-5. ISBN-13 978-954-524-556-5. COBISS.BG-ID 1227006436. Велико Търново

Димитров, Камен (2005) Аористът в гръцкия и славянския текст на словата на авва Доротей. - В: Българистични проучвания. Кн. 10. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 62–77. ISBN 954-775-488-2. COBISS.BG-ID 1044243172. Велико Търново

Димитров, Камен (2004) Научната дейност на проф. Ангел Давидов през последните 10 години. - В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 12–32. ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084. Велико Търново

Димитров, Камен (2004) Сложни думи (прилагателни имена) в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Сборник в чест на проф. Ангел Давидов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 176–189. ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084. Велико Търново

Димитров, Камен (2003) За някои редки думи в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Българистични проучвания. Кн. 9. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, с. 126–137. ISBN 954-775-281-2. COBISS.BG-ID 1042210276. Велико Търново

Димитров, Камен (2003) Проф. Ангел Асенов Давидов. - В: Професорите на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 1963–2003. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, 48–52. ISBN 954-524-381-3. COBISS.BG-ID 1041054180. Велико Търново

Димитров, Камен (2002) За някои особености при превеждането от гръцки на български в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Търновска книжовна школа. Т. 7. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2002, с. 355–363. ISBN 954-524-339-2 (Т7). COBISS.BG-ID 1039827940. Велико Търново

Емилиянова, Боряна (2018) Quelques toponymes d’origine roumaine dans la région de Silistra, Bulgarie Buletin științific. Fascicula Filologie. Seria A, vol. XXVII/2018, 57-66. ISSN: 1583-1264. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=727905

Емилиянова, Боряна (2017) Метафорични народни географски термини, които произлизат от названията на лицето в българския и в румънския език Балканите – език, история, култура. Т. 5. Велико Търново, 2017, с. 146-153. ISSN: 2535-1346 (Online) ISSN: 1314-4065 (Print). At http://journals.uni-vt.bg/balkans/bul/vol5/iss1/18, 1.10.2018.

Емилиянова, Боряна (2016) Метафората в народната географска терминология: соматични термини. Съпоставително изследване върху румънски и български езиков материал Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Емилиянова, Боряна (2016) Речник на народните географски термини в румънския език, Г. Болокан, Е. Шодолеску Силвестру, Ю. Бурч, Й. Тома. Dicționarul entopic al limbii române, Gh. Bolocan, E. Șodolescu Silvestru, I. Burci, I. Toma Състояние и проблеми на българската ономастика, 2016, Том 14, бр. 1, 557-559. ISSN: 2603-3917 (Online). ISSN: 978-619-208-057-0 (Print). http://journals.uni-vt.bg/onom/eng/vol14/iss1/, 13.02.2019.

Емилиянова, Боряна (2016) Соматизмът череп в българската народна географска терминология и топонимия Състояние и проблеми на българската ономастика, 2016, Том 14, бр. 1, 307-319. ISSN: 2603-3917 (Online). ISSN: 978-619-208-057-0 (Print). http://journals.uni-vt.bg/onom/eng/vol14/iss1/, 13.02.2019.

Емилиянова, Боряна (2015) Метафорични значения на соматизма теме в географската лексика на българския език. Балканите – език, история, култура. Т. 4. Велико Търново: Ивис, 2015 (с. 602-608). ISSN 1314-4065.

Емилиянова, Боряна (2015) Соматизмите със значение ‘теме’ в българския и в румънския език: метафорични значения в полето на народната географска терминология Съпоставително езикознание, УИ „Св. Климент Охридски”, 2015, кн. 4 (с. 5-13). ISSN 0204-8701. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=474564

Емилиянова, Боряна (2014) Антропоморфният и зооморфният метафоричен модел при народните географски термини с изходно значение ‘глава’ Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна научна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014 (с. 304-316). ISBN 978-954-524-944-0

Емилиянова, Боряна (2013) Народни географски термини в българския и в румънския език с основно значение ‘венец’, ‘корона’. Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 13. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013 (с. 207-223). ISBN 978-954-524-936-5.

Емилиянова, Боряна (2010) Към етимологията на топонима Попина Проблеми на балканското и славянското езикознание. Сборник от Международна научна конференция 14-15 ноември 2008 г, 342-354. Фабер, 2010. ISBN: 978-954-400-266-4.

Емилиянова, Боряна (2009) Топонимът Драгайка като източник на етнокултурна информация Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 9. Велико Търново, 2009, с. 295-304. ISBN 978-954-8387-31-6.

Емилиянова, Боряна (2008) Toponymes d'origine roumaine des villages danubiens dans la région de Silistra CCDJ, XXIV, 2008, p. 361-368.

Емилиянова, Боряна (2007) Ghid de conversație român-bulgar ГРАММА, 2007, 384 страници. ISBN 978-954-8805-86-5.

Емилиянова, Боряна (2007) Български език за чужденци. Аз говоря български. Трето преработено издание. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. В. Търново: Фабер, 2007. ISBN 954-775333-9

Емилиянова, Боряна (2007) Българско-румънски разговорник ГРАММА, 2007, 383 страници. ISBN 978-954-8805-30-8.

Емилиянова, Боряна (2007) За растителния код на митичното време (фразеологични изрази с компонент ‘върба’ в някои балкански и славянски езици) Електронно списание за хуманитаристика Littera et Lingua. Series "Dissertationes". Vol. 1, 2007, 37-50. София, 2007. http://slav.uni-sofia.bg/naum/sites/default/files/emilijanovab.pdf, 20.02.2016. ISSN 1312-6172.

Емилиянова, Боряна (2007) Презумптивното наклонение в румънския език и негови паралели в български Съвременно образование и чужд език. В. Търново, 2007, с. 134-141. ISBN 978-954-350-36-9.

Емилиянова, Боряна (2006) Зоонимията и лексикалната системност Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Съст. Ангел Давидов. Велико Търново, 2006, с. 535-546. ISBN 10: 954-524-546-8; ISBN 13: 978-954-524-546-6.

Емилиянова, Боряна (2005) Пъстрото като връзка и преход между различни състояния (за митологичната основа на няколко балкански езикови единици) 10 години специалност Балканистика. Пети балканистични четения17-19 май, София. Съст. П. Асенова, В. Алексова, Р. Бейлери. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2005, с. 11-21. ISBN 954-07-2179-2

Емилиянова, Боряна (2004) Български език за чужденци. Аз говоря български. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. Велико Търново: Фабер, 2004. ISBN 954-775333-9

Емилиянова, Боряна (2004) Семантичният преход пъстър-лукав в балканските езици Сборник в чест на Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 2004, стр. 427-440. ISBN 954-524-410-0

Емилиянова, Боряна (2003) Б. Ганева. Няколко румънски думи и изрази във византийски стихове от ХІV век Societas classica. Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим. Велико Търново, 2003, с. 189-196. ISBN 954-524-348-1.

Емилиянова, Боряна (2003) Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследването на общобалканската лексика. Доклади от международна научна конференция, София, 30.09 - 01.10.2002 г. (Трета среща на Комисия по балканско езикознание към Международния комитет на славистите). Състав. Петя Асенова. Faber, 2003, с. 120-137. ISBN 954-775-226-X.

Емилиянова, Боряна (2003) С. Михайлеску, Б. Ганева. Изразяване на повторяемост и продължителност на действието чрез наречия в български и румънски език Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Велико Търново, 2003, с. 179-182. ISBN 954-524-377-5.

Емилиянова, Боряна (2002) B. Ganeva. Les éléments d’initiation dans la ballade romaine populaire „Miorița” Etudes balkaniques XXXVIII, 4 (2002), с. 91-99. ISSN 0324-1654. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=182459

Карамфилова, Петя (2017) Възраждане на една традиция - Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, vol. 35// Филологически проучвания на Великотърновския университет. Т. 35. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2016. ISSN: 2534-918X Проглас, 2017, кн. 2, с. 274-277; ISSN: 0861-7902

Карамфилова, Петя (2017) Съществителни имена за лица от глаголна основа (nomina agentis) в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст - Научни трудове на Филологическия факултет при ПУ "Паисий Хилендарски. т. 56, кн. 1, Сб. А, 2016 - Филология. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2017, с. 105-125. ISSN 0861-0029 Научни трудове на Филологическия факултет при ПУ "Паисий Хилендарски. т. 56, кн. 1, Сб. А, 2016 - Филология. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2017, с. 105-125. ISSN 0861-0029

Карамфилова, Петя (2017) Съществителни имена с отвлечено значение в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст Научни трудове на СУБ-Смолян, т. 2. Смолян: Съюз на учените в България, 2016, с. 54-62; ISSN: 1314-9490

Карамфилова, Петя (2016) Съществителни имена със значение на лица в славянския превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст - Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"), т. 35, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с.269-287; ISSN 2534-918X;COBISS.BG-ID 1284916964 Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"), т. 35, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с.269-287; ISSN 2534-918X;COBISS.BG-ID 1284916964

Карамфилова, Петя (2015) Сложни думи-съществителни имена в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст - Сб. Търновска книжовна школа. Десети международен симпозиум под надслов "Търновската държава на духа", Велико Търново, 17-19 октомври 2013 г. Отг. ред. Д. Кенанов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, т. 10, с.478-495. ISBN 954 524 339 2 (т.10) Търновска книжовна школа. Т. 10. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015 с.478-495; ISBN 954 524 339 2 (т.10)

Карамфилова, Петя (2013) Nomina loci с наставка -ище в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст Научни трудове на СУБ-Смолян, т. 1. Смолян: Съюз на учените в България, 2013. с. 6-19; ISSN 1314 9490

Карамфилова, Петя (2013) Някои особености на лексиката на житията на светците исихасти Съюз на учените в България – Смолян. Научни трудове. т. 1, 2013, с. 20-29. ISSN: 1314 – 9490

Карамфилова, Петя (2012) Илиев, Ив. Г. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход и развой. Част I-II. Пловдив. Весела, 2012. Българистика. 25/2012. С., 2012, с.119-120.ISSN 1311-8544

Карамфилова, Петя (2010) Към съвременните двойни лични собствени имена - Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10.[ред. кол. Людвиг Селимски - отг. ред. ... и др.] В. Търново:УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 260-269; ISBN 978 954 524 762 0; COBISS.BG-ID 1235845604 Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10. В. Търново:УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 260-269; ISBN 978 954 524 762 0; COBISS.BG-ID 1235845604

Карамфилова, Петя (2010) Сложните думи в житието на Григорий Синаит от патриарх Калист - Сб. от Международната научна конференция “Проблеми на балканското и славянското езикознание”. Велико Търново, 14-15 ноември 2008 г., Отг.ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010,с. 182-194. ISBN 978 954 400 266 4 Сборник от Международната научна конференция “Проблеми на балканското и славянското езикознание” (14-15 ноември 2008 г., Велико Търново).. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010,с. 182-194; ISBN 978 954 400 266 4

Карамфилова, Петя (2009) Книжовниците от XIV-XV век за делото на Кирил и Методий - Сб. Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Slowian. Materialy III i IV Konferencji Cyrylometodianskiej w Bialej Podlaskiej. Biala Podlaska, maj 2007 i maj 2008. Red. P. Sotirov, Biala Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentow, 2009, p.111-117. ISBN 978-83-923124-1-3 Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Slowian (Materialy III i IV Konferencji Cyrylometodianskiej w Bialej Podlaskiej). Biala Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentow, 2009, p.111-117. ISBN 978-83-923124-1-3

Карамфилова, Петя (2007) Към лексикалната характеристика на Житие на Ромил Видински от Григорий - Сб. Филологически и методически изследвания//Badania filologiczne i metodyczne. Доклади от международната научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на доц. Стайко Кабасанов. Смолян, 18-19 май 2006 г. Смолян - Люблин: Изд. ПУ "Паисий Хилендарски, Филиал - Смолян, 2007, с.199-204. ISBN: 978 954 8767 21 7; COBISS.BG-ID 1226842340 Филологически и методически изследвания//Badania filologiczne i metodyczne. Смолян - Люблин, 2007, с.199-204. ISBN: 978 954 8767 21 7 ; COBISS.BG-ID 1226842340

Карамфилова, Петя (2007) Сложните думи в житието на Ромил Видински от Григорий Доброписец - Сб. Търновска книжовна школа. Осми международен симпозиум под надслов "Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа". Велико Търново, 14-15 октомври 2004 г. Отг. ред. Г. Данчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, т. 8, с. 383-396. ISBN 954 524 339 2(Т8); COBISS.BG-ID 1230459876 Търновска книжовна школа. Т. VIII. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2007, с. 383-396. ISBN 954 524 339 2(Т8); COBISS.BG-ID 1230459876

Карамфилова, Петя (2007) Членното иже в Евтимиевите послания - Сб. Слово и вяра. Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов, Стара Загора, 18-19 октомври, 2004 г. Ред. Д. Кенанов, Велико Търново: Изд. ПИК. В. Търново, 2007, с.243-252. ISBN 978 954 736 172 0; COBISS.BG-ID 1229257444 Слово и вяра. Международна научна конференция (Стара Загора, 18-19 октомври, 2004.). УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2007, с.243-252. ISBN 978 954 736 172 0; COBISS.BG-ID 1229257444

Карамфилова, Петя (2002) Показателните местоимения като средство за изразяване на определеност в езика на Евтимиевите следовници. - Сб. Търновска книжовна школа. Седми международен симпозиум под надслов "Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа", Велико Търново, 8-10 октомври 1999 г. Гл. ред. Г. Данчев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, т. 7, с.363-372. ISBN 954-524-339-2 (Т7) COBISS.BG-ID 1039827940 Търновска книжовна школа. Т. VII. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2002, с.363-372.ISBN 954-524-339-2 (Т7) COBISS.BG-ID 1039827940

Карамфилова, Петя (2000) Членното иже като средство за изразяване на определеност в езика на писателите от Търновската книжовна школа - Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). Сб. от Националната научна конференция в памет на проф. д-р Георги Димов, Велико Търново, 1- 2 декември 1998 г. Гл. ред. Н. Даскалов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2000, с. 297-303. ISBN 954-524-224-8 Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2000. ISBN 954-524-224-8

Карамфилова, Петя (1999) Средства за изразяване на определеност в езика на писателите от Търновската книжовна школа. В. Търново, 1999.

Карамфилова, Петя (1998) Средства за изразяване на определеност в стария български книжовен език до XV-XVI в. - Сб. Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета международна научна сесия. Велико Търново, 20-21 август 1997 г. Ред. К. Цанков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1998, т. 3, с. 169-186. ISBN 954-524-192-6; COBISS.BG-ID 1032338916 Сб. Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета международна научна сесия. Велико Търново, 20-21 август 1997, ред. К. Цанков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1998, т. 3, с. 169-186. ISBN 954-524-192-6; COBISS.BG-ID 1032338916

Карамфилова, Петя (1998) Употребата на иже като средство за изразяване на определеност в житията на Евтимий Търновски.- Български език, 1997/1998, 47 (кн. 2), с. 30-37. Print ISSN: 0005-4283 COBISS.BG-ID 1141748964 Български език, 1997/1998, кн. 2, с. 30-37. ISSN: 0005-4283 COBISS.BG-ID 1141748964

Карамфилова, Петя (1997) Показателните местоимения като средство за изразяване на определеност в похвалните слова на Евтимий Търновски.- Проглас, 1997, 6 (бр. 1-2). Print ISSN: 0861-7902 , Online ISSN: 2367-8585 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol11/iss1/ COBISS.BG-ID 1138959844 Проглас, 1997, № 1-2. ISSN: 0861-7902 COBISS.BG-ID 1138959844

Колева-Златева, Живка (2018) За произхода на някои румънски думи, чиято етимология е посочена като неясна в многотомния Aкадемичен речник на румънския език. – В: Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова. Състав., ред. Дарина Младенова (отг. ред.) и др. София: Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2018, 229 – 238.

Колева-Златева, Живка (2018) Звукоизобразителността в изследванията на Моско Москов. - Българска реч, 2018, 24(2), с. 7 – 14. ISSN 1310-733X.

Колева-Златева, Живка (2018) Към въпроса за стандартизацията на обучението по български език като втори. - Orbis linguarum, 2018, 16(1), pp. 59–66. Print ISSN 1312-0484. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85052242096&origin=AuthorNamesList&txGid=6966b1c884790af63d5180626f24f8d2

Колева-Златева, Живка (2018) О происхождении некоторых славянских названий кукурузы. - Studia Slavica Savariensia, 2018, 1-2, pp. 120-128. ISSN 1216-0016. DOI: 10.17668/SSS.2018.1-2.120.

Колева-Златева, Живка (2018) Об истоках формальной вариативности звукоизобразительных слов // Проблемы фоносемантики. Материалы II Международного научного семинара (Покров, 27-28 ноября 2018 года), Покров, 2018 г. 15 – 16.

Колева-Златева, Живка (2018) Рецензия: Ж. Албена Мирчева. Увод в палеобалканистиката. София, ИК „НИ ПЛЮС“, 2017. 246 С. // Български език 65 (2018), 1, 124 – 127.

Колева-Златева, Живка (2017) Возможна ли фоносемантическая этимология для индоевропейского названия глаза?. - В: Материалы VI Межвузовской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы языкознания». 20 апреля 2017 г. Санкт-Петербург: Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2017, с. 278 – 284. ISBN 978-5-7629-1940-1.

Колева-Златева, Живка (2017) Предговор // Интуиция и компетентност в езика, литературата и образованието. Пловдив: Изд. „Хоризонти”, 2017. стр. 5 – 12.

Колева-Златева, Живка (2016) За „примитивността“ като характеристика на звукоизобразителната лексика и диахронната интерпретация на този факт. - Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, 2016, 35, pp. 313–330. ISSN 2534-918X. -

Колева-Златева, Живка (2016) За етимологията на думата *kukla като название на антропоморфна играчка в славянските и балканските езици. - В: Балканското езикознание днес. Сборник в чест на 75-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Петя Асенова. София: Унив. изд-во „Св. Кл. Охридски“, 2016, с. 258 – 268. ISBN 978-954-07-4214-4. COBISS 1278419940. -

Колева-Златева, Живка (2016) Звукоизобразителност, иконичност и асистемност. - В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София: Изд. на БАН „Марин Дринов“, 2016, с. 83 – 89. ISBN 978-954-322-872-0. COBISS 1278866660 -

Колева-Златева, Живка (2016) Звукоизобразителността като източник на омонимия в българския език. - В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. Съст. и научн. ред. Д. Благоева, С. Колковска. София: Изд. на БАН „Марин Дринов“, 2016, с. 59–68. ISBN 978-954-322-835-5. COBISS 1276942052. -

Колева-Златева, Живка (2016) Об одной группе славянских названий картофеля. - Studia Slavica Savariensia, 2016, 1-2, pp. 274-281. ISSN 1216-0016.

Колева-Златева, Живка (2016) Типология на преподаването на българския език в психолингвистична перспектива – проблеми, нерешени въпроси, последици. - In: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III. Elena Krejčová a Pavel Krejčí (eds). Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2016, pp. 105–115. ISBN 978-80-906183-7-4.

Колева-Златева, Живка (2014) Актуални задачи пред преподаването на българския като втори език. - В: Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. Сборник с доклади от VII международна конференция, 8–9 декември 2014 г. Варна: Стено, 2014, с. 64–70. ISBN 978-954-449-770-5. COBISS 1270322660. -

Колева-Златева, Живка (2014) К этимологии болг. кукер. - В: Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. ред. кол. Иван Харалампиев и др. В. Търново: Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий". 2014, с. 281–290. ISBN 978-954-524-944-0. COBISS 1267898596

Колева-Златева, Живка (2014) К этимологии лат. cancer, др.-гр. καρκίνος, др.-инд. kark(aṭ)a ‘рак, краб, омар’. - В: Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offerts à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire. Kraków: PAU–UJ, 2014, pp. 299–308. ISBN 978-83-7676-185-5 -

Колева-Златева, Живка (2013) О двух взаимосвязанных универсалиях славянских языков. В: Международная интернет-конференция «Славянские этносы, языки и культуры в современном мире», ред. кол. Стоян Буров и др. Велико-Тырново: Университетское издательство им. святых Кирилла и Мефодия, 2013, с. 342-351. ISBN 978-954-524-919-8. COBISS 1260422116.

Колева-Златева, Живка (2013) Этимологическая память слова как вспомогательный критерий в этимологическом исследовании (Заметки к семантической реконструкции названий правой стороны, восходящих к и.-е. *dek's-). - Slavica, 2013, 42, pp. 149–163. ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2012) Николай С. Трубецкой и Болгария. - В: След пожара в Русия. Руската емигрантска литература и изкуство в европейски контекст. Научно и културно наследство на руската диаспора в България (1920–1940). Велико Търново: Пик, 2012, с. 322–326. ISBN 978-954-2968-33-7. COBISS 1249374948. -

Колева-Златева, Живка (2012) Работна тетрадка към учебника „Български език за чужденци. Аз говоря български”. В. Търново: Фабер, 2012. 83 с. Формат А4. ISBN 978-954-400-706-5. COBISS 1246824420.

Колева-Златева, Живка (2012) Размышления о парадоксах этимологии. - Slavica, 2012, 41, pp. 95–105. ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2011) Методологични аспекти на етимологизацията на звукосимволична лексика. - Проглас, 2011, 20(1), с. 104–124. ISSN 0861-7902.

Колева-Златева, Живка (2011) Понятие диахронического тождества в этимологизации лексики звукосимволического происхождения. - В: Языковое бытие человека и этноса: когнитивный и психолингвистический аспекты. Материалы Международной школы-семинара VII Березинские чтения. Вып. 18. Москва: ИНИОН РАН, АСОУ, 2011, с. 132–138. ISBN: 978-5-91543-076-0.

Колева-Златева, Живка (2011) Принос към теорията и практиката на манипулацията в медийния дискурс Проглас. 2011, кн. 2, 131–135

Колева-Златева, Живка (2011) Редупликация в словах звукосимволического происхождения // Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна. Тезисы докладов Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н. проф. С.Б. Бернштейна, 15–17 марта 2011 г. Москва, 219–220.

Колева-Златева, Живка (2011) Славянские языки и редупликация. - В: Исследования по теоретической лингвистике. Материалы симпозиума „Смена парадигмы в венгерской лингвистической русистике”. Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis. K. Agyagási (Ed.). Vol. 3. Debrecen: Debreceni egyetem, 2011, pp.11–30. ISSN 2060-0941. ISBN 978-963-3188-125-6.

Колева-Златева, Живка (2011) Теоретични ракурси в етимологията. В. Търново: Фабер, 2011, 171 с. ISBN 978-954-400-524-5. COBISS 1237049060.

Колева-Златева, Живка (2011) Формирование семантики звукосимволических слов с редупликацией (на материале русского языка). - В: Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. X международный симпозиум. МАПРЯЛ 2010. Велико-Тырново: Университетское издательство им. святых Кирилла и Мефодия, 2011, с. 96–99. ISSN 1312-3069.

Колева-Златева, Живка (2011) Этимологические заметки о слав. *grozьnъ(jь) ‘страшный; уродливый, некрасивый’ и лит. grazus ‘красивый’. - Slavica, 2010-2011, 39-40, pp. 15–24. ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2010) Есть ли в славянских языках звукосимволические слова? – В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция, 14–15 ноември 2008. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Ред. И. Харалампиев и др. В. Търново. 2010, 326–341. ISBN 978-954-400-266-4.

Колева-Златева, Живка (2009) Лексиката от звукосимволичен (образоподражателен) произход в етимологичния анализ. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”. В. Търново. 2009. ВТУ

Колева-Златева, Живка (2009) Лексиката от звукосимволичен (образоподражателен) произход в етимологичния анализ. Дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”. В. Търново. 2009. ВТУ

Колева-Златева, Живка (2009) О смешивании этимологических гнезд омонимичных звукоизобразительных слов. - Slavica, 2009, 38, pp.19–34. ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2008) Slavic words of sound-symbolic origin: Problems of their etymological analysis 14 Меѓународен конгрес на слависти. Охрид, 10–16 септември 2008 г. Зборник на резимеа. I том. Лингвистика. Уредник: С. Велковска. Скопjе. 2008, 246.

Колева-Златева, Живка (2008) О статусе звукоизобразительных слов в языке. - Slavica, 2008, 37, pp. 33–53. Print ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2008) Относно приложението на някои наблюдения върху съвременни български образоподражателни думи в етимологията. – В: Българският език и литература на кръстопътя на културите. Международна конференция Сегед, Унгария, 21–22 май 2007 г. Т. II. Отг. ред. М. Кочиш. Szeged: JATEPress, 2009, с. 108–116. ISBN 978-963-482-864-8. COBISS 1233276644.

Колева-Златева, Живка (2008) Русские названия действий звукосимволического происхождения. - Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания, 2008, 22, с. 84–87. Print ISSN 1788-9502. -

Колева-Златева, Живка (2008) Славянская лексика звукосимволического происхождения. Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis. Vol. 1. K. Agyagási (Ed.). Debrecen: Debreceni egyetem, 2008. 355 с. HU ISSN 2060-0941, ISBN 978-963-473-123-8. COBISS 1255589348

Колева-Златева, Живка (2008) Славянская лексика звукосимволического происхождения: проблемы этимологизации. - Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2008, 53 (2), pp. 381–395. Print ISSN 0039-3363, Online ISSN 1588-290X.

Колева-Златева, Живка (2007) Български език за чужденци. Аз говоря български. Трето преработено издание. В съавторство с Боряна Емилиянова. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. В. Търново: Фабер. 2007. 168 с. Формат А4. ISBN 954-775-333-9.

Колева-Златева, Живка (2007) Социокултурната информация в учебниците по български език като чужд. – A bulgarisztika ma. Érdmenyek és távlatok. Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica. Budapest: ELTE BTK, 2007, pp. 97–105. ISSN 1789-3976. ISBN 978-963-463-934-3.

Колева-Златева, Живка (2006) Адягаши Клара, Ранние русские заимствования тюркских языков Волго-Камского ареала. Часть I. Этимологический справочник. Studies in Linguistics of the Volga-Region. Vol. II. Debrecen, 2005, 216 стр., H Studia Slavica. Vol. 51/1–2. 2006, 187–189.¬

Колева-Златева, Живка (2006) Българският език пред прага на европейското членство на България – предизвикателства, задължения, перспективи. - В: Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско постранство. Отг. ред. Б. Борисова. Т. 1. В. Търново: Пик, 2006, 105–115. ISBN 978-954-736-142-3.

Колева-Златева, Живка (2006) К этимологии польск. gogółka (Типология как важный фактор в этимологических исследованиях). - Rozprawy komisji językowej. Łódzkie towarzystwo naukowe, 2006, 51, pp.154–165. Print ISSN 0076-0390. -

Колева-Златева, Живка (2006) О происхождении некоторых русских эмотивных названий человека. - Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания, 2006, 20, с. 69–73. Print ISSN 1788-9502. -

Колева-Златева, Живка (2006) Об этимологии некоторых слов, указанных как неясные в Этимологическом словаре украинского языка. - Slavica, 2006, 35, pp. 31–48. Print ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2005) За редупликацията като словообразувателен начин Езиковедски проучвания в памет на проф. Й. Заимов. София, 2005, 264–272.

Колева-Златева, Живка (2005) О приемах когнитивного подхода в этимологических исследованиях. - Slavica, 2005, 34, pp. 23–42. ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2004) Колева-Златева, Ж. Емилиянова, Б., Седефчева. В. Български език за чужденци. Аз говоря български. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. Велико Търново: Фабер, 2004 Велико Търново

Колева-Златева, Живка (2004) Към въпроса за безизключителността на фонетичните закони. – В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Ред. Д. Кенанов. Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13 – 14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 345–354. ISBN 954-524-410-0. COBISS 1042554084

Колева-Златева, Живка (2004) О типологических критериях распознавания слов звукосимволического происхождения в этимологических исследованиях. - Slavica, 2004, 33, pp. 23–42. Print ISSN 0583-5356

Колева-Златева, Живка (2003) 222 задачи по славянско сравнително-историческо езикознание. Велико Търново: Фабер, 2003. 83 с. ISBN 954-775-191-3. COBISS 1040313828.

Колева-Златева, Живка (2003) За произхода на корена в никна, надникна, заник и др. (Етимологическата “памет” на думата като критерий в етимологичното изследване). – В: Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. Ред. Я. Бъчваров. София: СЕМАРШ, 2003, с.133–136. ISBN 954-8021-13-7. COBISS 1041382884.

Колева-Златева, Живка (2003) К этимологии славянских названий муравьев, восходящих к псл. *morv-, и их индоевропейских соответствий. - Linguistique Balkanique, 2003–2004, 43 (2–3), pp. 269–284. Print ISSN: 0324-1653.

Колева-Златева, Живка (2002) L’étymologie du mot grec κόκκαλο(ν), en bulgare kokal (os). - Études balkaniques, 2002, 38 (3), pp. 142–151. Print ISSN 0324-1645.

Колева-Златева, Живка (2002) За произхода на някои български названия на малки предмети Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Книга 2 – Езикознание, т. 33, 1977, В. Търново, 2002, с. 121–133

Колева-Златева, Живка (2002) К этимологии рус. хороший. - В: МАПРЯЛ 2002. Теоретические и методические проблемиы русского языка как иностранного в начале XXI века. Доклады и сообщения. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 262–265. ISBN 954-775-151-4.

Колева-Златева, Живка (2002) Принципите на категоризацията и терминологизацията и тяхното значение за етимологията. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика 6. Ред. М. Ангелова-Атанасова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2002. ISBN 954-524-310-4. COBISS 1039149028

Колева-Златева, Живка (2001) За метонимията в семантиката на думите мишца и мишница Изследвания по български език. В. Търново, 2001, с.163–170

Колева-Златева, Живка (2001) От абстрактно към конкретно или от конкретно към абстрактно значение? Езиковедски изследвания. В памет на проф. Русин Русинов (1930–1998). В. Търново, 2001, с. 87–96.

Колева-Златева, Живка (2001) Типологически основания на етимологическите изследвания на названията на крака Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения “Професор Иван Гълъбов”. В. Търново, 2001, с. 159–170

Колева-Златева, Живка (2000) Българската диалектна дума буртенца Етнолингвистични проблеми на балканските народи. София, 2000, с. 98–104

Колева-Златева, Живка (2000) Колева-Златева, Ж. Към етимологията на ден и нощ (Психолингвистично изследване) Българистични проучвания. В. Търново, 2000

Колева-Златева, Живка (2000) Лексикалната диахрония на езика през призмата на детската реч. В. Търново: Фабер, 2000. ISBN 954-9541-73-5.

Колева-Златева, Живка (2000) Някои особености на формиране на категорията време в езика през призмата на детската реч Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели, надежди. София. 2000, с. 349–356

Колева-Златева, Живка (2000) Устойчивостта на названието като критерий в етимологичното изследване Филологически сборник. В памет на проф. д-р Г. Димов, В. Търново, 2000

Колева-Златева, Живка (1999) Към етимологията на псл. *bedro Българистични проучвания. В. Търново, 1999

Колева-Златева, Живка (1999) О фонетической мотивированности одной группы славянских и балтийских слов Проблеми зiставної семантики: збірник статей за доповідями Міжнародної наукової конференції з проблем зiставної семантики 23–25 вересня 1999 r. Видп. ред.: M. П. Кочерган. Київ, 1999, 62–66.

Колева-Златева, Живка (1998) Български названия със звукосимволичен произход. - Проглас, 1998, 2, с. 92–109. Print ISSN: 0861-7902. -

Колева-Златева, Живка (1998) Към етимологията на бълг. диал. кълка - В: Славистични проучвания. В. Търново: Пик, 1998, с. 45-56. ISBN: 954 736 005 1

Колева-Златева, Живка (1998) Към етимологията на псл. *gъrstь - В: Българистични проучвания: Пик. В. Търново. 1998, с. 157–164. ISBN 954-524-192-6.

Колева-Златева, Живка (1998) Семантична реконструкция: методологични аспекти. В. Търново: Знак '94, 1998, 110 с. ISBN 954-8709-29-5. COBISS 1032317156.

Колева-Златева, Живка (1997) Problems of semantic reconstruction (Etymological and semantic typological investigation in the Bulgarian body-part terminology). Dissertation abstract. Linguist List. Online. Available: http://linguistlist.org/cgi-bin/dissfly.cgi?rkoleva

Колева-Златева, Живка (1997) За когнитивния подход при семантичната реконструкция. - Съпоставително езикознание. 1997. №2, с. 77-86. ISSN: 0204-8701

Колева-Златева, Живка (1997) Методологични бележки относно етимологичните изследвания по тематични групи (Върху материал от българската соматична лексика) - В: Българистични проучвания. В. Търново: Пик, 1997, с. 115–128. ISBN 954-8258-86-2.

Колева-Златева, Живка (1997) О значении универсалий семантических полей для этимологических исследований Проблеми зiставной семантики. Ки¿в, 1997, с. 40-43

Колева-Златева, Живка (1997) Проблеми на семантичната реконструкция (Етимологично и семантико-типологично изследване в областта на българската соматична лексика). Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователн В. Търново, 1997

Колева-Златева, Живка (1997) Проблеми на семантичната реконструкция (Етимологично и семантико-типологично изследване в областта на българската соматична лексика). Дисертация за присъждане на образователната и научна и степен доктор. В. Търново, 1997.

Колева-Златева, Живка (1997) Рецензия: P. S. Bakker. Towards a Critical Edition of the Old Slavic New Testament (A Transparent and Heuristic Approach) University of Amsterdam, 1996 Проглас, 1997, №1–2, с. 193–195

Колева-Златева, Живка (1996) Б. Блажев, В.Попова. Чудесата на детската реч. София, 1995 (Рецензия) Съпоставително езикознание. 1996, №1, с. 94-95

Колева-Златева, Живка (1996) Бълг. диал. бърна, бърла, брънда, брънза (Етимологични бележки) - В: Българистични проучвания. Велико Търново: Пик, 1996, с. 29-38. ISBN 954-8258-70-6.

Колева-Златева, Живка (1996) Детската реч и еволюцията на лексикалната семантика в езика Проглас. 1996, №1, с. 3-11

Колева-Златева, Живка (1996) За етимологията на балтославянското название за ‘ръка’ - В: Ономастично и етнолингвистично пространство на езика: астроними, вентоними, еортоними, зооними, фитоними, хрононими и др. Сборник в чест на проф. Н. Ковачев. т. II. В. Търново: Знак ‘94, 1996, с. 139–142. ISBN 954-8709-22-8.

Колева-Златева, Живка (1996) За прагматическата неопределеност и лексикално-семантичните промени в детската реч Проблеми на социолингвистиката. V. Езикът и социалните контакти. Материали от Петата международна конференция по социолингвистика. София, 1996, с. 292-294

Колева-Златева, Живка (1996) Към въпроса за свръхрегулацията в детската реч Научни трудове на ВВОВУ. кн. №46. Филологии. В. Търново, 1996, с. 145-152

Колева-Златева, Живка (1996) Петнадесети славистични разговори Проглас. 1996, №3, с.123-125

Колева-Златева, Живка (1996) Псл. *bъrtъ/*bъrtь и *bъrtva Български език, 1996, №3, с. 47-51

Колева-Златева, Живка (1994) За етимологията и историята на думата разбирам Проглас. 1994, №4, с.80-85

Колева-Златева, Живка (1994) Комуникативната функция на езика и въпросът за обогатяването на речниковия му състав Проглас. 1994, №2, с. 101-107

Колева-Златева, Живка (1994) По въпроса за методиката на диахронните изследвания на лексикалната семантика Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения. В. Търново, 1994, с.71-82

Колева-Златева, Живка (1993) Към въпроса за образуването на нови думи в езика Юбилейна научна сесия “80 години от Балканската война”. Научни трудове. кн. №28, В. Търново, 1993, с. 33-38

Колева-Златева, Живка (1993) Към въпроса за създаването на литовско-български речник Проглас. 1993, №4, с.109-113

Колева-Златева, Живка (1993) Литовските и българските названия на части на тялото в светлината на теорията за лингвистичната относителност Първи колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения, гр. В. Търново, 1993, с. 159–168

Колева-Златева, Живка (1988) Об одной группе предикатов наличия (Сопоставительное исследование на материале руского и болгарского языков). - Болгарская русистика, 1988, 6, с. 34-43. ISSN 0323-9160.

Михайлеску, Силвия (2018) Conjuncțiile adversative în limbile română și bulgară. Perspectivă contrastivă Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова. Състав., ред. Дарина Младенова (отг. ред.) и др. София: Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2018, 172 – 183.ISBN 978-619-7433-26-5 (pdf)

Михайлеску, Силвия (2018) Procedee de traducere în limba română a verbelor prefixate din limba bulgară Translation and Cultural Mediation. Traducere și mediere culturală, University of Turku, Finland, 2018, c. 203-212, ISBN 978-951-29-7423-8 (Print), ISBN 978-951-29-7424-5 (PDF).

Михайлеску, Силвия (2018) За произхода на някои румънски думи, чиято етимология е посочена като неясна в многотомния Aкадемичен речник на румънския език Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова. Състав., ред. Дарина Младенова (отг. ред.) и др. София: Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2018, 229 – 238.ISBN 978-619-7433-26-5 (pdf)

Михайлеску, Силвия (2017) Йордан Йовков (кратко представяне) Carmina Balcanica, year IX, no. 2 (19), November 2017, Ed. AIUS, съставител: М. Albu, Craiova, с. 81-82, ISSN 2065-0582.

Михайлеску, Силвия (2016) Aspectul verbal in limba bulgara si modalitati de redare in limba romana Editura Universitatii din Bucuresti, 2016, 150 с., ISBN 978-606-16-0635-1.

Михайлеску, Силвия (2016) Съгласуването на глаголните времена в сложните съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за време в румънския език в съпоставка с българския език Лексикографията в началото на XXI век. Сборник с доклади от седмата международна конференция по лексикография и лексикология - София 2015, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов", с.668-675, ISBN 978-954-322-875-1.

Михайлеску, Силвия (2015) Изразяване на приблизително количество в румънския и българския език Балканите – език, история, култура, Велико Търново, Издателство ,,Ивис”, с. 609-613, ISSN 1314 – 4065.

Михайлеску, Силвия (2015) Отново за изразяване на приблизително количество в румънския и българския език Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 107-113, ISBN 978-954-07-3955-7.

Михайлеску, Силвия (2014) Български заемки в румънски речници от XIX век Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна научна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий". Ред. Ив. Харалампиев, В. Търново: УИ ,,Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 224-232, ISBN 978-954-524-944-0.

Михайлеску, Силвия (2013) Masteratul de traductologie in limba romana de la Universitatea ,,Sf. Kiril si Metodiu'', Veliko Tarnovo, Bulgaria Dialog cultural in spatiul sud-est European, Editura Universitara, Bucuresti, с. 196-199, ISBN: 978-606-591-668-5

Михайлеску, Силвия (2013) Местоименно изразяване на вежливост в румънски език (в съпоставка с българския език) Балканите- език, история, култура, Сб. от Третата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 14–15 октомври 2011 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, т. III, с. 450-455. ISSN 1314-4065.

Михайлеску, Силвия (2012) Observatii asupra formelor temporale utilizate in propozitiile conditionale cu ако si daca din limbile bulgara si romana Romanoslavica, vol. XLVIII, nr. 1, Bucuresti, с. 83-90, ISSN 0557-272X.

Михайлеску, Силвия (2011) Modalitati de redare a aspectului verbal din limba bulgara in romana (din perspectiva timpului prezent) Romanoslavica, vol. XLVII, nr.1, Bucuresti, с.81-90, ISSN 0557-272X.

Михайлеску, Силвия (2008) Сложни румънски предлози с компонент,, până'' и техни съответствия в българския език Сб. от научна конференция ,,Съвременно образование и чужд език", Велико Търново, май 2007, Ред. Г. Върлинкова, Велико Търново: Астарта, 2008, с. 106-113, ISSN 1313-4086.

Михайлеску, Силвия (2007) Презумптивното наклонение в румънския език и негови паралели в български Сб. от научна конференция ,,Съвременно образование и чужд език", Велико Търново, май 2006, Ред.А. Иванова, Велико Търново : Астарта, 2007, с. 134-141, ISBN: 978-954-350-36-9.

Петрова, Анастасия (2018) Aрхетипните символи, лингвокреативното мислене и езикът. – PHILOLOGICA, LXXVII, 2018, pp. 171-180. ISBN 978-80-223-4639-9

Петрова, Анастасия (2018) Лингвистични превъплъщения на културния символ ВЪЗЕЛ в българския и румънския модел на света. - В: Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова. Състав., ред. Д. Младенова и др. София : Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 29-41. ISBN 978-619-7433-25-8, ISBN 978-619-7433-26-5 (pdf), COBISS.BG-ID - 1289445604

Петрова, Анастасия (2017) Към въпроса за семантичния развой на общобалканската лексика. Тур. perde. Лингвистични четения „Език и езикознание“ по случай 90 години от рождението на проф. Моско Москов, 24 ноември 2017 г., СУ „Климент Охридски“.

Петрова, Анастасия (2017) Фразеологичното значение като културно обусловена същност. - В: Паисиеви четения. Чуждоезикова лингвистика. Отг. редактор Ж. Чолакова. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2017, т. 55, кн. 1, сб. Б, с. 68-98. Print ISSN 0861-0029

Петрова, Анастасия (2017) На учителя с любов и признателност. 75-годишнината на проф. дфн Петя Асенова, 2017 -

Петрова, Анастасия (2017) Наблюдение интерпретатора над динамической сущностью языка: балканское языковое «видение» УМА. - В: Балканские чтения 14. Балканский тезаурус: Взгляд на Балканы извне и изнутри. Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, 2017, с. 99-104. ISBN 978-5-7576-0387-2

Петрова, Анастасия (2017) Шесто издание на международната научна конференция „Балканите – език, история, култура”. - Проглас, 2017, ХХVI, кн. 2, с. 293. Online ISSN 2367-8585,Print ISSN 0861-7902

Петрова, Анастасия (2016) Балканската жестова фразеология и въпросът за универсалното vs. етноспецифичното. - В: Балканското езикознание днес. Сборник в чест на 75-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Петя Асенова. Състав. Е.Търпоманова и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 223-234. ISBN - 978-954-07-4214-4, COBISS.BG-ID - 1278419940.

Петрова, Анастасия (2016) Фразеологичната семантика и културно-дискурсивното пространство - възможности на корпусното изследване. – В: Лексикографията в началото на XXI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология. Състав. Д. Благоева и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 301-313. ISBN 978-954-322-875-1, COBISS.BG-ID - 1554429652

Петрова, Анастасия (2016) Семантиката като културна единица. Теолого-философското съдържание на лексемата душа в Йоан-Екзарховия превод на „Шестоднев“ и проблемът за фразеологичната семантика. - В: Studia philologica universitatis velikotarnovensis. Ред. Ж. Колева‐Златева и др. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 2016, т. 35, с. 219-234. ISSN 2534‐918X (print), 2534‐9236 (online), COBISS.BG-ID - 1277647332

Петрова, Анастасия (2016) Фразеологията и семиотичната концептуализация на човешкото тяло. - В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. Ред. М. Стаменов и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 173-184. - ISBN 978-954-322-872-0, COBISS.BG-ID - 1278866660.

Петрова, Анастасия (2015) Балканската фразеология в когнитивно-културологична перспектива. Проект за създаване на балкански фразеологичен корпус. Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция. Състав. П. Асенова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 176-184. - ISBN - 978-954-07-3955-7, COBISS.BG-ID - 1272350180.

Петрова, Анастасия (2015) В. Петров. Събирателните имена в българския език (в съпоставка с други балкански езици). Съпоставително езикознание. 2015, кн. 4, с. 75 - 80. ISSN 0204-8701 (print), COBISS.BG-ID – 1119680484

Петрова, Анастасия (2015) Към въпроса за диахрoнната предопределеност на фразеологичната семантика. - В: Балканские чтения 13. Балканский тезаурус: начало. Тезисы и материалы. Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, 2015, с. 120-125. ISBN 978-5-7576-0336-0

Петрова, Анастасия (2014) Фразеологията на балканските езици. Проблеми и перспективи на съпоставителното изследване. Пловдив: Астарта, 2014, 418 с. ISBN 978-954-350

Петрова, Анастасия (2014) Балканската фразеология в когнитивно-културологичен аспект . - В: Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Ред. И. Харалампиев и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 170-182. ISBN - 978-954-524-944-0, COBISS.BG-ID - 1267898596

Петрова, Анастасия (2014) В. Алексова. Сватбената терминология в българския и румънския език. Съпоставително езикознание. 2014, кн. 3, с. 84 - 121. ISSN 0204-8701 (print), COBISS.BG-ID – 1119680484

Петрова, Анастасия (2013) Лексико-семантични и граматични измерения на глагола ‘искам’ в българския и гръцкия език. - В: Балканите – език, история, култура. Ред. К. Мутафова и др. Велико Търново: ИВИС, 2013, т. 3, с. 436 - 450. ISSN: 2535-1346 (Online), ISSN: 1314-4065 (Print), COBISS.BG-ID - 1239059172

Петрова, Анастасия (2013) Топонимията на Ямболско. Велико Търново: Астарта, 2013, 498 с. Авторство: Глава 2. Общ лингвистичен преглед на топонимията в Ямболско (с. 162-196); Глава 3. Речник на местните имена в Ямболско (с. 196-477). - ISBN 978-954-350-151-9, COBISS.BG-ID - 1253621732.

Петрова, Анастасия (2012) Η γνωστική ουσία της υπαρκτικότητας και η γλωσσική έκφρασή της στην ελληνική και στη βουλγαρική («ΕΙΜΑΙ» και «ΕΧΩ»). - In: Selected papers of 10th International Conference of Greek Linguistics. Ed. by Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki, P. Kambakis-Vougiouklis. Komotini: Democritus University of Thrace. 2012, σ. 1081-1089. - ISBN 978-960-99486-7-8.

Петрова, Анастасия (2012) Балканская фразеология - в поисках исследовательского подхода. - In: Balkanismen heute. Balkanologie. Beiträge zur Sprach- und Kulturwissenschaft. Hrsg. T. Kahl, M. Metzeltin, H. Schaller. Wien: Münster. LIT Verlag, 2012, Bd. 3, pp. 171-185. - ISBN 978-3-643-50388-6.

Петрова, Анастасия (2011) Знаците на езика и балканският когнитивен модел. - В: Балканите – език, история, култура. Ред. К. Мутафова и др. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. 2, с. 396-406. ISSN 2535-1346 (Online), ISSN 1314-4065 (Print), COBISS.BG-ID – 1229435620

Петрова, Анастасия (2011) Об эмоциях, их “доме” и цвете (взгляд на зеленый и красный гнев в балканских языках). - В: Балканские чтения 11. Балканский спектр: от света к цвету. Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, 2011, c. 86-94. - ISBN 978-5-7576-0226-4.

Петрова, Анастасия (2011) Предизвикателството фразеологична образност. - В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. Ред. Ст. Калдиева-Захариева и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2011, c. 79-101. ISBN - 978-954-322-430-2, COBISS.BG-ID - 1236892644

Петрова, Анастасия (2010) Linguistic-Cultural View on the Existential Functions of the Verb “to have” in Bulgarian and Greek. - В: Глаголната система на балканските езици - наследство и неология. Ред. П. Асенова и др. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 121-148. - ISBN - 978-954-400-357-9, COBISS.BG-ID - 1233837540.

Петрова, Анастасия (2010) Балканската лексика в лингвокултурологичен аспект. - В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 114-125. - ISBN 978-954-400-266-4, COBISS.BG-ID - 1247213028.

Петрова, Анастасия (2010) Професор Николай Ковачев - педагогът и ученият. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методой", 2010, т. 10, с. 66-70. ISBN 978-954-524-762-0

Петрова, Анастасия (2009) Думите символи и етнокултурната интерпретация на балканската фразеология. - В: Юбилеен сборник “45 години Филологически факултет”. Ред. Б. Борисова и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, c. 9-17. ISBN 978-954-524-673-9, COBISS.BG-ID 1230260196

Петрова, Анастасия (2009) Международната конференция "Глаголната система на балканските езици – наследство и неология", Велико Търново, 30 април до 2 май 2009 г. - Проглас, 2009, № 2, c. 193-197. ISBN 08617902, COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (2008) Из дълбинните структури на семантичното поле ‘ГЛУПОСТ’. - В: Филологический сборник III. Материалы международной научной конференции „Роль тверских дней славянской письменности и культуры в современном интеграционном процессе и духовной консолидации славянских народов: опыт и перспективы", Тверь – Велико Тырново, 24-26 мая 2008. Ред. Л. Скаковская. Тверь: Издательство „Тверская усадьба”, 2008, c. 145-149. ISBN 975-5-7609-0703-5

Петрова, Анастасия (2008) Фразеология и култура. Семантичното пространство 'гордост' в българския езиков модел на света. - В: Изследвания по лексикология, фразеология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева. Ред. и състав. Ст. Калдиева-Захариева и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2008, c. 80-89. ISBN - 978-954-322-166-0, COBISS.BG-ID - 1228120548

Петрова, Анастасия (2008) Балканската фразеология - елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес. В: Балканите – език, история, култура. Ред. К. Мутафова и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. 1, с. 370-378. - ISSN 2535-1346 (Online), ISSN 1314-4065 (Print), COBISS.BG-ID – 1229435620.

Петрова, Анастасия (2007) Концептите в полето ‘радост’- сходства и различия в балканския лингвокултурен ареал. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 180 с. - ISBN - 978-954-524-591-6, COBISS.BG-ID - 1226997988

Петрова, Анастасия (2007) Лингвистичен компас. Велико Търново: АСТАРТА, 2007, 175 с. ISBN 978-954-350-045-1, COBISS.BG-ID - 1229106404

Петрова, Анастасия (2006) Седми студентски балканистични четения. - Проглас, 2006, кн. 2, с. 182 - 183. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (2006) Зоонимията и лексикалната системност. - В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. д.ф.н. Иван Харалампиев. Ред. М. Спасова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2006, с. 535-546. ISBN 10: 954-524-546-8, ISBN 13: 978-954-524-546-6, COBISS.BG-ID - 1242745828

Петрова, Анастасия (2006) Исследование общебалканского лексического корпуса и возможности лексической семантики. - Linguistique balkanique, 2006, XLV, № 1, с. 159-181. ISSN 0324-1653 (Print), COBISS.BG-ID - 1119616484

Петрова, Анастасия (2006) Нова инициатива на Център “Балкани”. - Проглас, 2006, № 2, с. 183-184. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (2005) Концептуализацията на радостта в българския и гръцкия език. - Linguistics in Bulgaria. Ред. Корина Лешбер -

Петрова, Анастасия (2005) Прототипният сценарий на радостта в балканските езици. - В: Филологический сборник I, Тверь – Велико Тырново. - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 145-149. ISBN 5-900971-45-7

Петрова, Анастасия (2005) Пъстрото като връзка и преход между различни състояния (за митологичната основа на някои балкански езикови единици). - В: Десет години специалност “Балканистика”. Състав. П. Асенова и др. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2005, с. 11-22. - ISBN 954-07-2179-2, COBISS.BG-ID - 1043593444.

Петрова, Анастасия (2004) Лингвистичните измерения на гордостта в български и румънски. - Проглас, 2000-2004, т. 14, кн. 1, с. 81-98. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (2004) Проф. Николай Петков Ковачев (1919-2000) – педагогът и ученият. - В: Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” – 1963-2003 г.". Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 70-73. ISBN 954-524-381-3

Петрова, Анастасия (2004) Основные семантические роли в пространстве радости в балканских языках. - Linguistique balkanique, 2003-2004, XLIII, № 2 - 3, с. 285-303. ISSN 0324-1653 (print), COBISS.BG-ID - 1119616484

Петрова, Анастасия (2004) Семантичният преход `пъстър` - `лукав` в балканските езици. - В: Сборник в чест на проф. д-р А. Давидов. Материали от Международна научна конференция. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 427 - 441. ISBN 954 524 410 0, COBISS.BG-ID 1042554084

Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за лингвистичните измерения на страха в балканския ареал. - В: Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах. Гомель: УО "ГГУ им. Ф. Скорины", 2003, с. 45-52. ISBN 985-439-094-2

Петрова, Анастасия (2003) Езиковата метафора и балканската картина на света. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 347 с. - ISBN 954-524-366-X, COBISS.BG-ID 1264984292.

Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор. – В: Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследване на общобалканската лексика. Състав. П. Асенова. Велико Търново: Faber, 2003, с. 120-137. - ISBN 954-775-226-X (Print), COBISS.BG-ID - 1041813476.

Петрова, Анастасия (2003) Страхът в балканските езици – културни вариации и сходства. - V: Славянска филология. Доклади и статии за ХIII Международен конгрес на славистите. София: Кирило-Методиевски научен център – БАН, Институт за литература – БАН, 2003, т. 23, с. 62-75. ISBN 954-8712-26-1 (Институт за литература при БАН), ISBN 954-9787-07-9 (Кирило-Методиевски научен център при БАН), COBISS.BG-ID - 1041957604

Петрова, Анастасия (2002) “Образната” картина на света, метафората и национално-езиковата специфика. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Юбилейна научна конференция “Лингвистика, ономастика, краезнание”, посветена на 90-годишнината на проф. Н. Ковачев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, c. 32-41. ISBN - 978-954-524-762-0, COBISS.BG-ID - 1235845604

Петрова, Анастасия (2002) La conceptualization de la joie dans les langues bulgare et greque. - Etudes balkaniques. 2002, XXXVIII, № 4, c. 62-74. Print ISSN - 0324-1645, COBISS.BG-ID - 1119699172

Петрова, Анастасия (2002) Metafora ca mijloc de reprezentare a conceptului “uferinţă”. - Analele ştiinţifice ale universităţii Ovidius din Constanța. Seria Filologie, v. XIII, 2002, 217-234. Print ISSN 1223-7248

Петрова, Анастасия (2002) Представите за радостта в румънския език. - В: Българистични проучвания. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, т. 8, c. 146-155. ISBN 954-775-130-1

Петрова, Анастасия (2002) Терминът балканизъм и балканската езикова картина на света. Трудове на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Езикознание. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, т. 33, кн. 2, с. 207-219. ISBN 0204 6369

Петрова, Анастасия (2001) Митологичният комплекс ‘вода – огън – смърт’ и езиковото му отражение. - В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни четения “Проф. Иван Гълъбов”. Състав., ред. И. Харалампиев и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2001, c. 171-180 ISBN 954-524-121-7

Петрова, Анастасия (2000) Езиковата метафора и балканската картина на света (върху материал от семантичното поле ‘отрицателни емоции‘ в балканските езици). Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор". Велико Търново, 2000.

Петрова, Анастасия (1998) Балканският аспект на езиковата метафора ‘муха’ - ‘душевно състояние’. - В: Българистични проучвания. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 1998, с. 141-156. ISBN 9545241926

Петрова, Анастасия (1997) Фразеология и култура. Метафората като похват в изследването на фразеологията. - В: Българистични проучвания. Велико Търново: ПИК, 1997, c. 130-145. ISBN 954-8258-86-2

Петрова, Анастасия (1996) Езиковата метафора – проблеми и възможности. – Проглас, 1996, № 2, c. 27-34. Print ISSN 0861-790, COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (1996) Езиковата метафора – проблеми и възможности. – Проглас. 1996, № 3, с. 23-38. Print ISSN 0861-7902, COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (1993) Към проблема за изследването на балканския езиков съюз. - В: Проблеми на социолингвистиката. Езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности. Ред. К. Цанков. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 253–257 ISBN - 954-524-015-6, COBISS.BG-ID - 1025804260

Петрова, Анастасия (1993) Междуезиковата изосемия в балканските езици с оглед на българско-гръцкото езиково взаимодействие. Научни трудове на ВВОВУ, кн. 28, Филологии. Велико Търново, 1993, с. 87-95.

Петрова, Анастасия (1992) Комплексният подход при изследването на балканския езиков съюз като ареална езикова общност. - Балканистичен форум, 1992, №1, с. 41–46. Print ISSN - 1310-3970, COBISS.BG-ID - 1121113828

Петрова, Анастасия (0) The verbalization of gestural language – perspectives for the contrastive research of Balkan phraseology. 11th Congress of South-East European Studies. Sofia, 29.08 - 04.09.2015.

Петрова, Анастасия (0) За пространствено-времевите форми на светоусещането и адаптивността на семантиката. Сб. от Шестата международна научна конференция“Балканите – език, история, култура”, 26 - 28 октомври 2017 г. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий".

Петрова, Анастасия (0) Културните символи и балканското ежедневие. Езиковото отражение на гръцките представи за връзването. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Красимира Мутафова. - Велико Търново : УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 2018.

Петрова, Анастасия (0) Невралната теория за езика, концептуалната метафора и проблемът за универсалното v s. уникалното в езиците. Лингвистични четения "История на езикознанието и историческо езикознание" по случай 80 години от рождението на проф. Живко Бояджиев и 70 години от рождението на проф. Георги Риков, 19 октомври 2016 г., СУ „Св. Климент Охридски“.

Славчева, Йоана (2017) Романът „Временното” на Габриела Адамещяну като още един прочит на миналото Балканите - език, история, култура, 2017 / Том 5 ISSN: 2535-1346 (Online)

Славчева, Йоана (2016) Book-review: World literature studies 2, vol. 7, Outstanding Romanian Personalities in World Literature and Literature Studies. (Eds.) Libuša Vajdová, Andrei Terian. Bratislava, Institute of World Literature, SAS, 2015. [Изследвания по световна литература 2. том 7, 2015. Изтъкнати румънски личности в световната литература и литературна наука. Редактори: Либуша Вайдова, Андрей Териан] Colloquia Comparativa Litterarum, София: УИ "Св. Климент Охридски", 2016. Vol 2, No 1 (с.135-140). ISSN: 2367-7716

Славчева, Йоана (2015) Аспекти на документалното в някои румънски антитоталитарни романи Проглас. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, №2, (с. 414-428). ISSN 0861-7902

Славчева, Йоана (2015) Индивидуалният протест на героите в румънските антитоталитарни романи от 70-те години на XX век Сборник от Международна конференция по балканистика „Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция”, София, 30 и 31 май 2014 г. София: УИ „Св. Кл.Охридски“, 2015. ISBN 978-954-07-3935-9

Славчева, Йоана (2010) „Времето като „идеологическо алиби” в румънските политически романи от 60-те и 70-те години на ХХ век” Сборник от Втората международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, състояла се на 23-24 октомври 2009 г.във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

Славчева, Йоана (2010) „Темата за отчуждението като симптом за противопоставяне в романите „Натрапникът” и „Самотникът” от румънския писател Марин Преда" сп. Проглас, кн. 1, 2010 г., с. 170-180.

Славчева, Йоана (2009) „Затворът и концлагерът в два румънски политически романа от края на 70-те години на XX век”, сп. Език и литература, бр. 3-4 2009 г., с. 150

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/