Публикации Катедра "Обща лингвистика и старобългаристика" / Department of General Linguistics and Old Bulgarian Studies


Бело, Раки (2015) Бело, Раки. -Сходни развойни словообразувателни тенденции при категорията nomina loci в българския и албанския език. –В: Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев, Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2015, 142-148. -Благоевград. Благоевград

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Един сходен локативен модел в българския и албанския език. – В: Общ Сборник на Великотърновския университет и университета в гр. Ниш, В. Търново, 2012, 44-53. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Някои по-важни характеристики на албанските лични имена (Какви имена използват албанците?). – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 12. В. Търново, 2012, 333-346. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Основното словообразувателно значение на един общ суфикс от латински произход в албанския и румънския език (сходство с други суфикси в българския). – В: Общ Сборник Твер – ВТУ, Тверь, 2012, 22-31. -В. Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Преглед на парламентарните избори в посткомунистическа Албания (1991-2009) със сравнителен географски анализ на резултатите от изборите през 2005-2009 г. Доклад от научна конференция „Междукултурен диалог и образование в Балканите и източна Европа”, В. Търново, 2012, 167-181. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Mësimi i gjuhës dhe i letërsisë shqipe në Bullgari dhe në veçanti në universitetin e Veliko Tërnovës. – В : Studime albanologjike. Me artikuj të mbajtur në konferencë ndërkombëtare, organizuar nga Departamenti i Gjuhës shqipe, Tiranë më 30.09.2010. Nr. 2. Tiranë, 2011, 331-339. -Тирана. Тирана

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Ndihmesa e kolonisë shqiptare të Sofjes në letrat shqipe. – В: Përmbledhje artikujsh nga Seminari XXX ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare /The XXX internacional seminar on Albanian language, literature and culture/, Prishtinë, 15-27 gusht 2011, Prishtinë, 2011, 531-541. -Прищина. Прищина

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Ndihmesa të Akademik Jani Thomai në fushën e fjalëformimit. –В: Konferenca shkencore. „Akademiku” Jani Thomai në 75-vjetorin e lindjes. (Përmbledhje materialesh). Korçë, 2011, 110-117. -Корча гр. Корча, Албания

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Nomina Loci в българския и албанския език. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Tърново, 2011, 272 с. ISBN 978–954–524–798–9. Велико Търново

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Сходният локативен модел с формант -ина/-inë в българския и албанския език. – В: Съпоставително езикознание. Кн. 1. София, 2011, 37-46. -София. София

Бело, Раки (2011) Бело, Раки.Основните термини в баскетболната игра в българския и албанския език. Доклад, изнесен на научна международна конференция „Кинезиология”, организирана от педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28. 10. 2011, В. Търново, 2011, 265-269. -В. Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Nomina Deminutiva със суфикс -us/ -ush в румънски и албански (кореспонденция с някои деминутивни суфикси в български). – В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция, 14–15 ноември 2008. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2010, 523-533. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Лексикални заемки от турски произход в един български говор от Югоизточна Албания. –В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново, 2010, 333-343. -Велико Търново Велико Търново

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Локативният модел с формант -ица/-icë в български и албански език. – В: Доклади от X национални славистични четения на тема: „Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури”, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, Лозенец 22-24 април 2010, София, 2011, 327-337. -София. София

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Локативният модел с формант -ище/-ishte (-ishtë) в български и албански език. – В: Юбилеен сборник на филологическия факултет, том 2. In honorem professoris Johannis Kotchev. Материали от международна научна конференция, Благоевград 3-4 юни 2010. Благоевград, 2010, 96-109. -Благоевград. Благоевград

Бело, Раки (2007) Бело, Раки. Селищни имена в Мала Преспа – Албания. – В: Македонски преглед. Кн. 3. София, 2007, 133-139. -София. София

Бело, Раки (2006) Бело, Раки. Значението на Битолския конгрес за азбуката на албанския език. – В: Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново, 2006, 599-603. -Велико Търново.

Бело, Раки (2005) Бело, Раки. Атрибутивни имена в един говор от Албания. – В: Сборник научни изследвания в чест на проф. Боян Байчев. В. Търново, 2005, 55-61. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2005) Бело, Раки. Един деминутивен модел в балканските езици. – В: 10 години специалност балканистика. Пети балканистични четения, София 17-19 май 2005. София 2005, 48-65. София. София

Бело, Раки (2005) Бело, Раки. Представи за злите сили в Югоизточна Албания. – В: Между ангели и демони. Материали от международна научна конференция, Лесидрен 30 август-1 септември 2001. София, 2005, 219-227. -София. София

Бело, Раки (2005) Бело, Раки. Собствени имена на българите от с. Връбник, Корчанско (Югоизточна Албания). – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Материали от националната кръгла маса и национална дискусия “Именуването на българите в началото на XXI в.”, ВТУ 18-19 април 2003. Кн. 7. В. Търново, 2005, 125-130. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2003) Бело, Раки. Магическите практики в критичните периоди на човешкия живот в четири албански села. - В Сборник: Образователна ситуация в ромската общност. Благоевград, 2003, 103-116. -Благоевград. Благоевград

Бело, Раки (2002) Бело, Раки. Gjedhi diminutiv me sufiksin –ok në gjuhët ballkanike. – В: Buletini shkencor (seria e shkencave shoqërore). Nr. 4. Korçë, 2002, 38-41. Корча, Албания. Корча, Албания

Бело, Раки (2002) Бело, Раки. Деминутивният модел със суфикс –ичка в балканските езици. – В: Сборник в чест на проф. Ангел Давидов. Материали от международна научна конференция, Велико Търново 13–14 декември 2002. В. Търново, 2004, 441-459. Велико Търново

Бело, Раки (2002) Бело, Раки. Деминутивният модел със суфикс –ка в балканските езици. – В: Македонски преглед. Кн. 2. София, 2002, 2, 65-87. -София.

Бело, Раки (2001) Бело, Раки. Деминутивният модел със суфикс –ица в балканските езици. – В: Македонски преглед. Кн. 4. София, 2001, 111-139.

Бело, Раки (2000) Бело, Раки. Лексикални заемки от албански в българския говор на с. Връбник, Корчанско (Албания) с оглед на морфологичната им адаптация. – В: Македонски преглед. Кн. 1. София, 2000, 55–65. София. София

Бело, Раки (0) Бело, Раки. Една обща наставка в българския и албанския език при образуването на имена за места. – В: Македонски преглед. София, 2011. -София. София

Бело, Раки (0) Бело, Раки. Морфологична адаптация на турските заемки в български и албански (съществителни имена). – В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, VI. Материали от международна научна конференция на тема: „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, 29-30 април 2011 г. във ВТУ. -Велико Търново.

Бело, Раки (0) Бело, Раки. Мястото и значението на католическата книжнина от XVI и XVII век за развитието на албанската литература и на албанския език. Доклад изнесен на международната научна конференция “Езиците на културата”. Благоевград, 17-18 ноември 2011. Докладите от конференцията ще бъдат издадени в сборник, в чест на проф. Н. Драгова. -Благоевград. Благоевград

Вътова, Мирослава (2017) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на образ-схемите ЧАСТ–ЦЯЛО и ВРЪЗКА. // Научни трудове на ПУ, т. 54, кн. 1, сб. А, 2016 – Филология, с. 230 – 241 Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски"

Вътова, Мирослава (2017) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представите за ЕНЕРГИЯ, СИЛА, КОНТРОЛ, БАЛАНС И РАВНОВЕСИЕ. // Проглас, кн. 2, 2017 (год. ХХVI), с. 262 - 271 Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Вътова, Мирослава (2016) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представите за движение (от гледна точка на когнитивния подход към езика) // Проблеми на устната комуникация, Т. 10, част ІІ, 157–164 с. Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2016) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език, организирани на базата на пространствените представи (от гледна точка на когнитивния подход към езика) // Език, култура и лингводидактика. Language, Culture and Language Didactics, с. 22–28 Велико Търново: ИВИС

Вътова, Мирослава (2016) Към въпроса за категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на онтологични метафори (от гледна точка на когнитивния подход към езика) // Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“

Вътова, Мирослава (2016) Още към въпроса за категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на онтологични метафори (от гледна точка на когнитивния подход към езика. // Българският език – история и съвременност, с. 57–70 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2014) Към въпроса за концептите ХУБАВО и ЛОШО в българския език // Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна научна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, с. 296–303 Велико Търново „Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2014) Към въпроса за предпоставките и източниците на когнитивната лингвистика // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. Сборник с доклади от международна конференция, проведена на 7 декември 2012 г., с. 189–197 Велико Търново: ИВИС

Вътова, Мирослава (2014) Представите за ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на сетивните усещания (от гледна точка на конитивния подход към езика) // Арнаудов сборник. Том 8, с. 276–280 Русе: ЛЕНИ-АН

Вътова, Мирослава (2010) Представите за пространство и движение в българския език от гледна точка на когнитивния подход. // Проблеми на балканското и славянското езикознание. Сборник с доклади от международна научна конференция, 14–15 ноември 2008 г., с. 312–325 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2009) Когнитивната семантика от гледна точка на експериенциалния подход. // Великотърновски университет „Свети свети Кирил и Методий”. 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник, с. 181–193 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2009) Още към въпроса за когнитивния модел на движението в българския език. // Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева, с. 182–202 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2009) Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване) Велико Търново

Вътова, Мирослава (2009) Представите за пространство българския език от гледна точка на когнитивния подход. // Проглас, кн. 2 (год. ХVIII), с.107–121 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2008) Представите за движение в българския език от гледна точка на когнитивния подход. // Филологически сборник ІІІ, Тверь – Велико Тырново, с. 155–162 Тверь

Вътова, Мирослава (2006) Представата за денонощието според българския език (от гледна точка на теорията за когнитивната метафора). // Сб. Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей, с. 218–226 Велико Търново

Вътова, Мирослава (2006) Представи за време в българския език (въз основа на теорията за когнитивната метафора). // Балканските култури и националната идентичност в условията на глобализация и регионализация. Сборник с доклади от Шестата национална студентска научна конференция по балканистика. Велико Търново, 16-18 май 2005 г., с. 185–200 Велико Търново

Димитров, Камен (2018) Из Архивския номоканон (Превод). // Епохи 23, 2015 (2018), № 2, 389–397. ISSN 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print).

Димитров, Камен (2017) Второ слово на Рождество Христово в ръкопис НИМ24 – компилативен превод на Йоан Екзарх. // Преславска книжовна школа. Т. 17. Шумен, 2017, 49–90. ISBN 978-619-00-0678-7. Шумен

Димитров, Камен (2017) Проф. д-р М. Спасова на 70 години. // Palaeobulgarica/Старобългаристика 41, 2017, № 4, 75–85. ISSN 0204-4021. София

Димитров, Камен (2016) Местоименната система в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. // Slavica: Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis XLV. Debrecen, 2016, 10–22. ISSN 0583-5356. Debrecen, Hungary

Димитров, Камен (2016) Прилагателните имена в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. // Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“), vol. 35. В. Търново, 2016, 235–248. ISSN 2534-918X (print), ISSN 2534-9236 (online). Велико Търново

Димитров, Камен (2015) Словашки източници за византийско-славянската традиция и култура. Peter Zenuch. Pramene k byzantsko-slovanskej tradicii a kulture na Slovensku // Проглас. Кн. 2, 2015 (год. ХХІV). В. Търново, 2015, 434–437. ISSN 0861-7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2015) Сложните думи в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. // Търновска книжовна школа. Т. 10. В. Търново, 2015, 496–516. ISBN 954-524-339-2 (Т10). Велико Търново

Димитров, Камен (2014) Ив. Илиев. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход и развой (Рецензия). // Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXІХ, 2014, кн. 1, 91–95. ISSN 0204-8701. София

Димитров, Камен (2014) Причастни и инфинитивни конструкции в среднобългарския превод на Йоан-Златоустовите слова против аномеите. // 145 години Българско книжовно дружество. Приложение за год. LXI (2014) на сп. „Български език“. С., 2014, 189–199. ISSN 0005-4283. София

Димитров, Камен (2014) Средновековният славянски превод на словата против аномеите на св. Йоан Златоуст. // Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. В. Търново, 2014, 301–306. ISBN 978-619-00-0108-9. Велико Търново

Димитров, Камен (2014) Татяна Илиева. Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на „De fide orthodoxa“. // Български език, 2014 (LXI), № 3, 140–145. ISSN 0005-4283. София

Димитров, Камен (2014) Числителните имена в среднобългарския превод на „За непостижимото“ от Йоан Златоуст. // Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уилям Федер (=In honorem. T.2. Научен център „Преславска книжовна школа“). Шумен, 2014, 303–312. ISBN 978-619-00-0096-9. Шумен

Димитров, Камен (2013) Hapax legomena в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. // Софийската Мала Света гора като културен и книжовен феномен (Изследвания, посветени на 110-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев). Приложение за год. LX (2013) на сп. „Български език“. С., 2013, 96–109. ISSN 0005-4283. София

Димитров, Камен (2013) Авва Доротей. Слова. Среднобългарски превод. Гръцко-български словоуказател. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Tърново, 2013, 528 с. ISBN 978-954-524-896-2. Велико Търново

Димитров, Камен (2012) Изследване на един слабо познат книжовен паметник от ХVІ в. Pavel Sima. Hanigovske evanjelium. // Проглас. Кн. 1, 2012 (год. ХХІ). В. Търново, 2012, 190–192. ISSN 0861-7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2012) Лора Тасева. Триодните синаксари в средновековната славянска книжнина. Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, LIV. Freiburg i. Br.: Weiher Verlag 2010, 823 S. // Byzantinoslavica 70, 1–2. Praha, 2012, 361–367. ISSN 0007-7712. Прага

Димитров, Камен (2011) In memoriam – проф. Ангел Асенов Давидов. // Проглас, Кн. 2, 2011 (год. XХ), 177–179. ISSN 0861-7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Nomina loci в Бориловия синодик. // Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. В. Търново, 2011, 191–198. ISBN 978-954-524-810-8. Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Промени в богословската терминология Х–ХІV в. (Върху материал от Йоан-Екзарховия превод на „Богословие“ и от среднобългарския превод на словата на авва Доротей). // Търновска книжовна школа. Т. 9. В. Търново, 2011, 478–486. ISBN 954-524-339-2 (Т9). Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Речник-индекс на словата на авва Доротей – основни проблеми, строеж на речниковата статия, план за издаване на текста. // Проблеми на историческата лексикология и лексикография. С., 2011, 40–47. ISBN 978-954-91477-2-8. София

Димитров, Камен (2011) Слова на авва Доротей (S. Dorotheus archimandrita – Doctrinae diversae) (Онлайн публикация): http://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/show/doc_12 София

Димитров, Камен (2010) Глаголи за дейност в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. // Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново, 2010, 99–106. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Речник-индекс на словата на авва Доротей (По ръкопис 1054 от сбирката на М. П. Погодин). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Tърново, 2010, 412 с. ISBN 978-954-524-727-9. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Ръкописната традиция на славянския превод на словата на авва Доротей (Археографски бележки). // Проблеми на балканското и славянското езикознание. В. Търново, 2010, 93–103. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Словообразувателни модели при глаголите в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. // Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10. В. Търново, 2010, 560–577. Велико Търново

Димитров, Камен (2009) Глаголната система в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Велико Търново, 2009, 48 с. Велико Търново, София

Димитров, Камен (2009) Глаголната система в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. В. Търново, 2009, 495 с. София, Велико Търново

Димитров, Камен (2009) Семантични особености на глаголите в среднобългарския превод на словата на авва Доротей (А–М). // Проглас. Кн. 2, 2009 (год. XVIII), 68–80. Велико Търново

Димитров, Камен (2009) Синтактични конструкции в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. // Slavica XXXVIII, Debrecen, 2009, 13–20. Дебрецен

Димитров, Камен (2009) Системата на причастията в среднобългарския превод на словата на авва Доротей – специфика на превода и функция в изречението. // Oratio vitae simulacrum. Словото е отражение на живота. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново, 2009, 309–320. Велико Търново

Димитров, Камен (2007) Славянският превод на словата на авва Доротей в българската и руската ръкописна традиция. // Търновска книжовна школа. Т. 8. В. Търново, 2007, 305–321. Велико Търново

Димитров, Камен (2006) Предаване на гръцкия членуван инфинитив в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. // Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново, 2006, 473–484. Велико Търново

Димитров, Камен (2006) Предаване на простия гръцки инфинитив в среднобългарския превод на поученията на авва Доротей. // Jordanca Marinova studia in honorem septuagenarii eius jubilaei. В. Търново, 2006, 237–244. Велико Търново

Димитров, Камен (2005) Аористът в гръцкия и славянския текст на словата на авва Доротей. // Българистични проучвания. Кн. 10. В. Търново, 2005, 62–77. Велико Търново

Димитров, Камен (2004) Научната дейност на проф. Ангел Давидов през последните 10 години. // Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. В. Търново, 2004, 12–32. Велико Търново

Димитров, Камен (2004) Сложни думи (прилагателни имена) в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. // Сборник в чест на проф. Ангел Давидов. В. Търново, 2004, 176–189. Велико Търново

Димитров, Камен (2003) За някои редки думи в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. // Българистични проучвания. Кн. 9. В. Търново, 2003, 126–137. Велико Търново

Димитров, Камен (2003) Проф. Ангел Асенов Давидов. // Професорите на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 1963–2003. В. Търново, 2003, 48–52. Велико Търново

Димитров, Камен (2002) За някои особености при превеждането от гръцки на български в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. // Търновска книжовна школа. Т. 7. В. Търново, 2002, 355–363. Велико Търново

Емилиянова, Боряна (2017) МЕТАФОРИЧНИ НАРОДНИ ГЕОГРАФСКИ ТЕРМИНИ, КОИТО ПРОИЗЛИЗАТ ОТ НАЗВАНИЕТО НА ЛИЦЕТО В БЪЛГАРСКИЯ И В РУМЪНСКИЯ ЕЗИК Балканите – език, история, култура. Т. 5. Велико Търново, 2017, с. 146-153. ISSN: 2535-1346 (Online) ISSN: 1314-4065 (Print). At http://journals.uni-vt.bg/balkans/bul/vol5/iss1/18, 1.10.2018.

Емилиянова, Боряна (2016) Метафората в народната географска терминология: соматични термини. Съпоставително изследване върху румънски и български езиков материал Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Емилиянова, Боряна (2015) Метафорични значения на соматизма теме в географската лексика на българския език. Балканите – език, история, култура. Т. 4. Велико Търново: Ивис, 2015 (с. 602-608). ISSN 1314-4065.

Емилиянова, Боряна (2015) Соматизмите със значение ‘теме’ в българския и в румънския език: метафорични значения в полето на народната географска терминология Съпоставително езикознание, УИ „Св. Климент Охридски”, 2015, кн. 4 (с. 5-13). ISSN 0204-8701.

Емилиянова, Боряна (2014) Антропоморфният и зооморфният метафоричен модел при народните географски термини с изходно значение ‘глава’ Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна научна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014 (с. 304-316). ISBN 978-954-524-944-0

Емилиянова, Боряна (2013) Народни географски термини в българския и в румънския език с основно значение ‘венец’, ‘корона’. Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 13. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013 (с. 207-223). ISBN 978-954-524-936-5.

Карамфилова, Петя (2017) Възраждане на една традиция - Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, vol. 35// Филологически проучвания на Великотърновския университет. Т. 35. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2016. ISSN: 2534-918X Проглас, 2017, кн. 2, с. 274-277; ISSN: 0861-7902

Карамфилова, Петя (2017) Съществителни имена за лица от глаголна основа (nomina agentis) в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст Научни трудове на Филологическия факултет при ПУ "Паисий Хилендарски. т. 56, кн. 1, Сб. А, 2016 - Филология. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2017, с. 105-125. ISSN 0861-0029

Карамфилова, Петя (2017) Съществителни имена с отвлечено значение в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст Научни трудове на СУБ-Смолян, т. 2. Смолян: Съюз на учените в България, 2016, с. 54-62; ISSN: 1314-9490

Карамфилова, Петя (2016) Съществителни имена със значение на лица в славянския превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"), т. 35, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с.269-287; ISSN 2534-918X

Карамфилова, Петя (2015) Сложни думи-съществителни имена в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст Търновска книжовна школа. Т. 10. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015 с.478-495; ISBN 954 524 339 2 (т.10)

Карамфилова, Петя (2013) Nomina loci с наставка -ище в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст Научни трудове на СУБ-Смолян, т. 1. Смолян: Съюз на учените в България, 2013. с. 6-19; ISSN 1314 9490

Карамфилова, Петя (2013) Някои особености на лексиката на житията на светците исихасти Съюз на учените в България – Смолян. Научни трудове. т. 1, 2013, с. 20-29. ISSN: 1314 – 9490

Карамфилова, Петя (2012) Илиев, Ив. Г. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход и развой. Част I-II. Пловдив. Весела, 2012. Българистика. 25/2012. С., 2012, с.119-120.ISSN 1311-8544

Карамфилова, Петя (2010) Към съвременните двойни лични собствени имена Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10. В. Търново:УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 260-269; ISBN 978 954 524 762 0

Карамфилова, Петя (2010) Сложните думи в житието на Григорий Синаит от патриарх Калист Сборник от Международната научна конференция “Проблеми на балканското и славянското езикознание” (14-15 ноември 2008 г., Велико Търново).. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010,с. 182-194; ISBN 978 954 400 266 4

Карамфилова, Петя (2009) Книжовниците от XIV-XV век за делото на Кирил и Методий Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Slowian (Materialy III i IV Konferencji Cyrylometodianskiej w Bialej Podlaskiej). Biala Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentow, 2009, p.111-117. ISBN 978-83-923124-1-3

Карамфилова, Петя (2007) Към лексикалната характеристика на Житие на Ромил Видински от Григорий Доброписец Филологически и методически изследвания//Badania filologiczne i metodyczne. Смолян - Люблин, 2007, с.199-204. ISBN: 978 954 8767 21 7

Карамфилова, Петя (2007) Сложните думи в житието на Ромил Видински от Григорий Доброписец Търновска книжовна школа. Т. VIII. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2007, с. 383-396. ISBN 954 524 339 2(Т8)

Карамфилова, Петя (2007) Членното иже в Евтимиевите послания Слово и вяра. Международна научна конференция (Стара Загора, 18-19 октомври, 2004.). УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2007, с.243-252. ISBN 978 954 736 172 0

Карамфилова, Петя (2002) Показателните местоимения като средство за изразяване на определеност в езика на Евтимиевите следовници. Търновска книжовна школа. Т. VII. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2002, с.363-372.ISBN 954-524-339-2 (Т7)

Карамфилова, Петя (2000) Членното иже като средство за изразяване на определеност в езика на писателите от Търновската книжовна школа Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2000. ISBN 954-524-224-8

Карамфилова, Петя (1999) Средства за изразяване на определеност в езика на писателите от Търновската книжовна школа. В. Търново, 1999.

Карамфилова, Петя (1998) Средства за изразяване на определеност в стария български книжовен език до XV-XVI в. Българистични проучвания. Т. 3. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1998. ISBN 954-524-192-6

Карамфилова, Петя (1998) Употребата на иже като средство за изразяване на определеност в житията на Евтимий Търновски. Български език, 1997/1998, кн. 2. ISSN: 0005-4283

Карамфилова, Петя (1997) Показателните местоимения като средство за изразяване на определеност в похвалните слова на Евтимий Търновски. Проглас, 1997, № 1-2.ISSN: 0861-7902

Колева-Златева, Живка (2018) Звукоизобразителността в изследванията на Моско Москов // Българска реч. XXIV. 2018, кн. 2, 7 – 14.

Колева-Златева, Живка (2018) Към въпроса за стандартизацията на обучението по български език като втори // Orbis linguarum. Vol. 16. Issue 1, 59 – 66.

Колева-Златева, Живка (2018) Рецензия: Ж. Албена Мирчева. Увод в палеобалканистиката. София, ИК „НИ ПЛЮС“, 2017. 246 С. // Български език 65 (2018), 1, 124 – 127.

Колева-Златева, Живка (2017) 1. Колева-Златева Ж. С. Возможна ли фоносемантическая этимология для индоевропейского названия глаза? // МАТЕРИАЛЫ VI Межвузовской научно-практической Конференции с международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» 20 апреля 2017 г. Санкт-Петербург, 278 – 284.

Колева-Златева, Живка (2017) Предговор // Интуиция и компетентност в езика, литературата и образованието. Пловдив: Изд. „Хоризонти”, 2017. стр. 5 – 12.

Колева-Златева, Живка (2016) За „примитивността“ като характеристика на звукоизобразителната лексика и диахронната интерпретация на този факт // Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, vol. 35. Велито Търново. 2016, 313 – 330. ISSN 2534-918X. -

Колева-Златева, Живка (2016) За етимологията на думата *kukla като название на антропоморфна играчка в славянските и балканските езици // Балканското езикознание днес. Сборник в чест на 75-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Петя Асенова. София: Унив. изд-во „Св. Кл. Охридски“, 2016, 258 – 268. -

Колева-Златева, Живка (2016) Звукоизобразителност, иконичност и асистемност // Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София: Изд. на БАН „Марин Дринов“, 2916, 83 – 89. -

Колева-Златева, Живка (2016) Звукоизобразителността като източник на омонимия в българския език // За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. Съсът. и научн. ред. Д. Благоева, С. Колковска. София: Изд. на БАН „Марин Дринов“. 2016, 59–68. ISBN 978-954-322-835-5 -

Колева-Златева, Живка (2016) Об одной группе славянских названий картофеля // Studia Slavica Savariensia 2016. 1-2. 274-281 ISSN 1216-0016.

Колева-Златева, Живка (2016) Типология на преподаването на българския език в психолингвистична перспектива – проблеми, нерешени въпроси, последици // Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III. Elena Krejčová a Pavel Krejčí (eds). Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2016, 105 – 115. ISBN 978-80-906183-7-4.

Колева-Златева, Живка (2014) Актуални задачи пред преподаването на българския като втори език // Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. Сборник с доклади от VII международна конференция, 8–9 декември 2014 г. Варна: „Стено”, 64–70. ISBN 978-954-449-770-5 -

Колева-Златева, Живка (2014) К этимологии болг. кукер // Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново. 2014, 281–290.

Колева-Златева, Живка (2014) К этимологии лат. cancer, др.-гр. καρκίνος, др.-инд. kark(aṭ)a ‘рак, краб, омар’ // Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offerts à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire. Kraków, PAU–UJ, 2014, 299–308. ISBN 978-83-7676-185-5 -

Колева-Златева, Живка (2013) О двух взаимосвязанных универсалиях славянских языков // Международная интернет-конференция «Славянские этносы, языки и культуры в современном мире», Велико-Тырново. 2013, 342-351.

Колева-Златева, Живка (2013) Этимологическая память слова как вспомогательный критерий в этимологическом исследовании (Заметки к семантической реконструкции названий правой стороны, восходящих к и.-е. *deḱs-) // Slavica XLII. Debrecen, 2013, 149–163.

Колева-Златева, Живка (2012) Николай С. Трубецкой и Болгария // След пожара в Русия. Руската емигрантска литература и изкуство в европейски контекст. Научно и културно наследство на руската диаспора в България (1920–1940). Велико Търново. 2012, 322–326. -

Колева-Златева, Живка (2012) Работна тетрадка към учебника „Български език за чужденци. Аз говоря български”, 2012.

Колева-Златева, Живка (2012) Размышления о парадоксах этимологии // Slavica XLI. Debrecen, 2012, 95–105.

Колева-Златева, Живка (2011) Методологични аспекти на етимологизацията на звукосимволична лексика Проглас. XX. 2011. №1, 104–124.

Колева-Златева, Живка (2011) Понятие диахронического тождества в этимологизации лексики звукосимволического происхождения // Языковое бытие человека и этноса: когнитивный и психолингвистический аспекты. Материалы Международной школы-семинара VII Березинские чтения. Вып. 18. Москва, 2011, 132–138.

Колева-Златева, Живка (2011) Принос към теорията и практиката на манипулацията в медийния дискурс Проглас. 2011, кн. 2, 131–135

Колева-Златева, Живка (2011) Редупликация в словах звукосимволического происхождения // Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна. Тезисы докладов Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н. проф. С.Б. Бернштейна, 15–17 марта 2011 г. Москва, 219–220.

Колева-Златева, Живка (2011) Славянские языки и редупликация // Исследования по теоретической лингвистике. Материалы симпозиума „Смена парадигмы в венгерской лингвистической русистике”. Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis. Vol. 3. Дебрецен, 2011, 11–30.

Колева-Златева, Живка (2011) Теоретични ракурси в етимологията. В. Търново: Фабер, 2011. Фабер, Велико Търново

Колева-Златева, Живка (2011) Формирование семантики звукосимволических слов с редупликацией (на материале русского языка) Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. X международный симпозиум. МАПРЯЛ 2010. Велико-Тырново. 2011, 96–99.

Колева-Златева, Живка (2011) Этимологические заметки о слав. *grozьnъ(jь) ‘страшный; уродливый, некрасивый’ и лит. gražus ‘красивый’ // Slavica XXXIX-XL. Debrecen, 2010-2011, 15–24.

Колева-Златева, Живка (2010) Есть ли в славянских языках звукосимволические слова? Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция, 14–15 ноември 2008. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново. 2010, 326–341.

Колева-Златева, Живка (2009) Лексиката от звукосимволичен (образоподражателен) произход в етимологичния анализ. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”. В. Търново. 2009. ВТУ

Колева-Златева, Живка (2009) Лексиката от звукосимволичен (образоподражателен) произход в етимологичния анализ. Дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”. В. Търново. 2009. ВТУ

Колева-Златева, Живка (2009) О смешивании этимологических гнезд омонимичных звукоизобразительных слов Slavica XXXVIII, Debrecen,19–34.

Колева-Златева, Живка (2008) Slavic words of sound-symbolic origin: Problems of their etymological analysis 14 Меѓународен конгрес на слависти. Охрид, 10–16 септември 2008 г. Зборник на резимеа. I том. Лингвистика. Уредник: С. Велковска. Скопjе. 2008, 246.

Колева-Златева, Живка (2008) О статусе звукоизобразительных слов в языке Slavica XXXVII, 2008, Debrecen, 33–53.

Колева-Златева, Живка (2008) Относно приложението на някои наблюдения върху съвременни български образоподражателни думи в етимологията Българският език и литература на кръстопътя на културите. Т. 2. Szeged.

Колева-Златева, Живка (2008) Русские названия действий звукосимволического происхождения Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания. Вестник №22. Будапешт, 2008, 84–87.

Колева-Златева, Живка (2008) Славянская лексика звукосимволического происхождения. Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis. Vol. 1. Дебрецен, 2008. Дебрецен

Колева-Златева, Живка (2007) Колева-Златева, Ж., Емилиянова, Б. Български език за чужденци. Аз говоря български. Трето преработено издание. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. В. Търново: Фабер. 2007

Колева-Златева, Живка (2007) Социокултурната информация в учебниците по български език като чужд A bulgarisztika ma. Érdmenyek és távlatok. Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica. Budapest. 2007, 97–105.

Колева-Златева, Живка (2006) Адягаши Клара, Ранние русские заимствования тюркских языков Волго-Камского ареала. Часть I. Этимологический справочник. Studies in Linguistics of the Volga-Region. Vol. II. Debrecen, 2005, 216 стр., H Studia Slavica. Vol. 51/1–2. 2006, 187–189.¬

Колева-Златева, Живка (2006) Българският език пред прага на европейското членство на България – предизвикателства, задължения, перспективи Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско постранство. Отг. ред. Б. Борисова. Т. 1. В. Търново, 2006, 105–115.

Колева-Златева, Живка (2006) К этимологии польск. gogółka (Типология как важный фактор в этимологических исследованиях) Rozprawy komisji językowej. T. LI. Łódź: Łódzkie towarzystwo naukowe. 2006, 154–165.

Колева-Златева, Живка (2006) О происхождении некоторых русских эмотивных названий человека Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания. Российский культурный центр. Венгерская ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Вестник № 20. Будапешт, 2006, 69–73.

Колева-Златева, Живка (2006) Об этимологии некоторых слов, указанных как неясные в Этимологическом словаре украинского языка Slavica XXXV, 2006, Debrecen, 31–48.

Колева-Златева, Живка (2005) О приемах когнитивного подхода в этимологических исследованиях Slavica XXXIV, 2005, Debrecen, 23–42.

Колева-Златева, Живка (2005) За редупликацията като словообразувателен начин Езиковедски проучвания в памет на проф. Й. Заимов. София, 2005, 264–272.

Колева-Златева, Живка (2004) Колева-Златева, Ж. Емилиянова, Б., Седефчева. В. Български език за чужденци. Аз говоря български. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. Велико Търново: Фабер, 2004 Велико Търново

Колева-Златева, Живка (2004) О типологических критериях распознавания слов звукосимволического происхождения в этимологических исследованиях Slavica XXXIII, 2004, Debrecen, 23–42.

Колева-Златева, Живка (2003) 222 задачи по славянско сравнително-историческо езикознание Велико Търново, 2003

Колева-Златева, Живка (2003) За произхода на корена в никна, надникна, заник и др. (Етимологическата “памет” на думата като критерий в етимологичното изследване) Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. София, 2003, с. 133–136.

Колева-Златева, Живка (2003) К этимологии славянских названий муравьев, восходящих к псл. *morv-, и их индоевропейских соответствий Linguistique Balkanique. XLIII (2003–2004), 2–3, 269–284

Колева-Златева, Живка (2002) L’étymologie du mot grec κόκκαλο(ν), en bulgare kokal (os) Études balkaniques. 38/3. Sofia, 2002, 142–151.

Колева-Златева, Живка (2002) За произхода на някои български названия на малки предмети Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Книга 2 – Езикознание, т. 33, 1977, В. Търново, 2002, с. 121–133

Колева-Златева, Живка (2002) К этимологии рус. хороший МАПРЯЛ 2002. Теоретические и методические проблемиы русского языка как иностранного в начале XXI века. Доклады и сообщения. В. Търново, 2002, с. 262–265

Колева-Златева, Живка (2002) Към въпроса за безизключителността на фонетичните закони Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от международна научна конференция. Велико Търново, 13–14 декември, 2002, 345–354.

Колева-Златева, Живка (2002) Принципите на категоризацията и терминологизацията и тяхното значение за етимологията Състояние и проблеми на българската ономастика 6. Велико Търново 2002

Колева-Златева, Живка (2001) За метонимията в семантиката на думите мишца и мишница Изследвания по български език. В. Търново, 2001, с.163–170

Колева-Златева, Живка (2001) От абстрактно към конкретно или от конкретно към абстрактно значение? Езиковедски изследвания. В памет на проф. Русин Русинов (1930–1998). В. Търново, 2001, с. 87–96.

Колева-Златева, Живка (2001) Типологически основания на етимологическите изследвания на названията на крака Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения “Професор Иван Гълъбов”. В. Търново, 2001, с. 159–170

Колева-Златева, Живка (2000) Българската диалектна дума буртенца Етнолингвистични проблеми на балканските народи. София, 2000, с. 98–104

Колева-Златева, Живка (2000) Колева-Златева, Ж. Към етимологията на ден и нощ (Психолингвистично изследване) Българистични проучвания. В. Търново, 2000

Колева-Златева, Живка (2000) Лексикалната диахрония на езика през призмата на детската реч. В. Търново: Фабер, 2000. В. Търново, 2000

Колева-Златева, Живка (2000) Някои особености на формиране на категорията време в езика през призмата на детската реч Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели, надежди. София. 2000, с. 349–356

Колева-Златева, Живка (2000) Устойчивостта на названието като критерий в етимологичното изследване Филологически сборник. В памет на проф. д-р Г. Димов, В. Търново, 2000

Колева-Златева, Живка (1999) Към етимологията на псл. *bedro Българистични проучвания. В. Търново, 1999

Колева-Златева, Живка (1999) О фонетической мотивированности одной группы славянских и балтийских слов Проблеми зiставної семантики: збірник статей за доповідями Міжнародної наукової конференції з проблем зiставної семантики 23–25 вересня 1999 r. Видп. ред.: M. П. Кочерган. Київ, 1999, 62–66.

Колева-Златева, Живка (1998) Български названия със звукосимволичен произход Проглас, 1998, № 2, с. 92–109

Колева-Златева, Живка (1998) Към етимологията на бълг. диал. кълка Славистични проучвания. В. Търново, 1998, с. 45-56

Колева-Златева, Живка (1998) Към етимологията на псл. *gъrstь Българистични проучвания. В. Търново, 1998

Колева-Златева, Живка (1998) Семантична реконструкция (Методологични аспекти). В. Търново: Знак, 1998 В. Търново, 1998

Колева-Златева, Живка (1997) Problems of semantic reconstruction (Etymological and semantic typological investigation in the Bulgarian body-part terminology). Dissertation abstract. Linguist List. Online. Available: http://linguistlist.org/cgi-bin/dissfly.cgi?rkoleva

Колева-Златева, Живка (1997) За когнитивния подход при семантичната реконструкция Съпоставително езикознание. 1997. №2, с. 77-86

Колева-Златева, Живка (1997) Методологични бележки относно етимологичните изследвания по тематични групи (Върху материал от българската соматична лексика) Българистични проучвания. т. 2. В. Търново, 1997, с. 115-128

Колева-Златева, Живка (1997) О значении универсалий семантических полей для этимологических исследований Проблеми зiставной семантики. Ки¿в, 1997, с. 40-43

Колева-Златева, Живка (1997) Проблеми на семантичната реконструкция (Етимологично и семантико-типологично изследване в областта на българската соматична лексика). Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователн В. Търново, 1997

Колева-Златева, Живка (1997) Проблеми на семантичната реконструкция (Етимологично и семантико-типологично изследване в областта на българската соматична лексика). Дисертация за присъждане на образователната и научна и степен доктор. В. Търново, 1997.

Колева-Златева, Живка (1997) Рецензия: P. S. Bakker. Towards a Critical Edition of the Old Slavic New Testament (A Transparent and Heuristic Approach) University of Amsterdam, 1996 Проглас, 1997, №1–2, с. 193–195

Колева-Златева, Живка (1996) Б. Блажев, В.Попова. Чудесата на детската реч. София, 1995 (Рецензия) Съпоставително езикознание. 1996, №1, с. 94-95

Колева-Златева, Живка (1996) Бълг. диал. бърна, бърла, брънда, брънза (Етимологични бележки) Българистични проучвания. Велико Търново, 1996, с. 29-38

Колева-Златева, Живка (1996) Детската реч и еволюцията на лексикалната семантика в езика Проглас. 1996, №1, с. 3-11

Колева-Златева, Живка (1996) За етимологията на балтославянското название за ‘ръка’ Ономастично и етнолингвистично пространство на езика. Сборник в чест на проф. Н. Ковачев. т. II. В. Търново, 1996, с. 139-142

Колева-Златева, Живка (1996) За прагматическата неопределеност и лексикално-семантичните промени в детската реч Проблеми на социолингвистиката. V. Езикът и социалните контакти. Материали от Петата международна конференция по социолингвистика. София, 1996, с. 292-294

Колева-Златева, Живка (1996) Към въпроса за свръхрегулацията в детската реч Научни трудове на ВВОВУ. кн. №46. Филологии. В. Търново, 1996, с. 145-152

Колева-Златева, Живка (1996) Петнадесети славистични разговори Проглас. 1996, №3, с.123-125

Колева-Златева, Живка (1996) Псл. *bъrtъ/*bъrtь и *bъrtva Български език, 1996, №3, с. 47-51

Колева-Златева, Живка (1994) За етимологията и историята на думата разбирам Проглас. 1994, №4, с.80-85

Колева-Златева, Живка (1994) Комуникативната функция на езика и въпросът за обогатяването на речниковия му състав Проглас. 1994, №2, с. 101-107

Колева-Златева, Живка (1994) По въпроса за методиката на диахронните изследвания на лексикалната семантика Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения. В. Търново, 1994, с.71-82

Колева-Златева, Живка (1993) Към въпроса за образуването на нови думи в езика Юбилейна научна сесия “80 години от Балканската война”. Научни трудове. кн. №28, В. Търново, 1993, с. 33-38

Колева-Златева, Живка (1993) Към въпроса за създаването на литовско-български речник Проглас. 1993, №4, с.109-113

Колева-Златева, Живка (1993) Литовските и българските названия на части на тялото в светлината на теорията за лингвистичната относителност Първи колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения, гр. В. Търново, 1993, с. 159–168

Колева-Златева, Живка (1988) Об одной группе предикатов наличия (Сопоставительное исследование на материале руского и болгарского языков) Болгарская русистика, 1988, №6, с. 34-43

Михайлеску, Силвия (2017) Йордан Йовков (кратко представяне) Carmina Balcanica, year IX, no. 2 (19), November 2017, Ed. AIUS, съставител: М. Albu, Craiova, с. 81-82, ISSN 2065-0582.

Михайлеску, Силвия (2016) Aspectul verbal in limba bulgara si modalitati de redare in limba romana Editura Universitatii din Bucuresti, 2016, 150 с., ISBN 978-606-16-0635-1.

Михайлеску, Силвия (2016) Съгласуването на глаголните времена в сложните съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за време в румънския език в съпоставка с българския език Лексикографията в началото на XXI век. Сборник с доклади от седмата международна конференция по лексикография и лексикология - София 2015, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов", с.668-675, ISBN 978-954-322-875-1.

Михайлеску, Силвия (2015) Изразяване на приблизително количество в румънския и българския език Балканите – език, история, култура, Велико Търново, Издателство ,,Ивис”, с. 609-613, ISSN 1314 – 4065.

Михайлеску, Силвия (2015) Отново за изразяване на приблизително количество в румънския и българския език Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 107-113, ISBN 978-954-07-3955-7.

Михайлеску, Силвия (2014) Български заемки в румънски речници от XIX век Актуални проблеми на балканистиката и славистиката, В. Търново, с. 224-232, ISBN 978-954-524-944-0.

Михайлеску, Силвия (2013) Masteratul de traductologie in limba romana de la Universitatea ,,Sf. Kiril si Metodiu'', Veliko Tarnovo, Bulgaria Dialog cultural in spatiul sud-est European, Editura Universitara, Bucuresti, с. 196-199, ISBN: 978-606-591-668-5

Михайлеску, Силвия (2013) Местоименно изразяване на вежливост в румънски език (в съпоставка с българския език) Балканите- език, история, култура, В. Търново, с. 450-455, ISSN 1314-4065.

Михайлеску, Силвия (2012) Observatii asupra formelor temporale utilizate in propozitiile conditionale cu ако si daca din limbile bulgara si romana Romanoslavica, vol. XLVIII, nr. 1, Bucuresti, с. 83-90, ISSN 0557-272X.

Михайлеску, Силвия (2011) Modalitati de redare a aspectului verbal din limba bulgara in romana (din perspectiva timpului prezent) Romanoslavica, vol. XLVII, nr.1, Bucuresti, с.81-90, ISSN 0557-272X.

Петрова, Анастасия (2018) Фразеологичното значение като културно обусловена същност. ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ. БЕЗПОКОЙСТВА НА ХУМАНИЗМА: ФИЛОЛОГИЯТА – ЗАСТРАШЕНА, НЕОБХОДИМА, НЕОТСТРАНИМА. Международна научна конференция, посветена на Цветан Тодоров, 9 - 10 ноември 2017 г.

Петрова, Анастасия (2018) Архетипните символи, лингвокреативното мислене и езикът. Международна научна конференция „Славянските езици, литератури и култури в контакт", посветена на юбилея doc. PhDr. Мария Добрикова, CSc. Братислава, 29 септември 2017 г.

Петрова, Анастасия (2018) За пространствено-времевите форми на светоусещането и адаптивността на семантиката. Шестата международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 26 - 28 октомври 2017 г.

Петрова, Анастасия (2017) На учителя с любов и признателност (75-годишнината на проф. дфн Петя Асенова), 2017 - http://e-nasledstvo.com/index.php/2015-02-05-07-38-55/174-asenova.

Петрова, Анастасия (2017) Наблюдение интерпретатора над динамической сущностью языка: балканское языковое «видение» УМА. - В: Балканские чтения 14. Балканский тезаурус: Взгляд на Балканы извне и изнутри. Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН. 99 - 104.

Петрова, Анастасия (2017) Шесто издание на международната научна конференция „Балканите – език, история, култура”. ПРОГЛАС, кн. 2, 2017 (год. ХХVI), 293. ISSN 2367-8585

Петрова, Анастасия (2016) Балканската жестова фразеология и въпросът за универсалното vs. етноспецифичното. – В: Балканското езикознание днес. Сборник в чест на 75-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Петя Асенова. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, 223-234. ISBN 978-954-07-4214-4

Петрова, Анастасия (2016) Фразеологичната семантика и културно-дискурсивното пространство - възможности на корпусното изследване. Лексикографията в началото на XXI в.. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15-16 октомври 2015 г., Институт за български език "Проф. Л. Андрейчин"). Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 301-313.

Петрова, Анастасия (2016) Семантиката като културна единица (Теолого-философското съдържание на лексемата душа в Йоан-Екзарховия превод на „Шестоднев“ и проблемът за фразеологичната семантика). Сборник в чест на проф. Иван Харалампиев. Studia philologica universitatis velikotarnovensis. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий“, т. 35, 2016. с. 219-234. ISSN 0204–6369.

Петрова, Анастасия (2016) Фразеологията и семиотичната концептуализация на човешкото тяло. Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 173-184. ISBN 978-954-322-872-0

Петрова, Анастасия (2015) Балканската фразеология в когнитивно-културологична перспектива. Проект за създаване на балкански фразеологичен корпус. Международна конференция „Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция“, посветена на 20-годишнината от създаването на специалност „Балканистика”. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, 176-184. ISBN 978-954-07-3955-7

Петрова, Анастасия (2015) The verbalization of gestural language – perspectives for the contrastive research of Balkan phraseology. 49. - In: 11th Congress of South-East European Studies. Sofia, 29.08.- 04.09. 2015.

Петрова, Анастасия (2015) В. Петров. Събирателните имена в БЕ (в съпоставка с други балкански езици). – В: Съпоставително езикознание. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, кн. 4. ISSN 0204-8701

Петрова, Анастасия (2015) Към въпроса за диахрoнната предопределеност на фразеологичната семантика. Балканский тезаурус: начало. Балканские чтения 13. Тезисы и материалы. Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, Москва. 2015, 120-125. ISBN 978-5-7576-0336-0

Петрова, Анастасия (2014) Фразеологията на балканските езици. Проблеми и перспективи на съпоставителното изследване. Велоко Търново: Издателство „Астарта". 2014, 418 с. ISBN 978-954-350.

Петрова, Анастасия (2014) Балканската фразеология в когнитивно-културологичен аспект. Втора международна конференция „Актуални проблеми на балканистиката и славистиката”, Велико Търново, 9-10.11.2012. Велико Търново: Универстетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, 170-182. ISBN 978-954-524-944-0

Петрова, Анастасия (2014) В. Алексова. Сватбената терминология в българския и румънския език. Съпоставително езикознание. 2014, кн. 3. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. ISSN 0204-8701

Петрова, Анастасия (2013) Лексико-семантични и граматични измерения на глагола ‘искам’ в българския и гръцкия език. Международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2013, 436-450. ISBN 9789545246364

Петрова, Анастасия (2013) Топонимията на Ямболско. Велико Търново: Издателство „Астарта”. 2013. 498 с. ISBN 978-954-350-151-9

Петрова, Анастасия (2012) Η γνωστική ουσία της υπαρκτικότητας και η γλωσσική έκφρασή της στην ελληνική και στη βουλγαρική («ΕΙΜΑΙ» και «ΕΧΩ»). - In: Selected papers of 10th International Conference of Greek Linguistics. Edited by Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki, P. Kambakis-Vougiouklis. Komotini: Democritus University of Thrace. 2012, 1081-1089. ISBN 978-960-99486-7-8. - http://www.icgl.gr/files/greek/106-1081-1089.pdf

Петрова, Анастасия (2012) Балканская фразеология - в поисках исследовательского подхода. – In: Balkanismen heute. Balkanologie. Beiträge zur Sprach- und Kulturwissenschaft. Hrsg. T. Kahl, M. Metzeltin, H. Schaller. Münster. LIT Verlag. Bd. 3, 2012, 171-185. Wien. ISBN 978-3-643-50388-6

Петрова, Анастасия (2011) Знаците на езика и балканският когнитивен модел. Международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2011, 396-406. ISBN 9789545246364

Петрова, Анастасия (2011) Об эмоциях, их “доме” и цвете (взгляд на зеленый и красный гнев в балканских языках). Балканские чтения „Балканский спектр: от света к цвету”. Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН. Москва, 2011, 86-94. ISBN 978-5-7576-0226-4

Петрова, Анастасия (2011) Предизвикателството фразеологична образност. – В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2011, 79-101. ISBN 978-954-322-430-2.

Петрова, Анастасия (2010) Linguistic-Cultural View on the Existential Functions of the Verb “to have” in Bulgarian and Greek. – In: The Verbal system of the Balkan Languages – Heritage and Neology. Велико Търново, Издателство “Фабер”, 2010, 121-148.

Петрова, Анастасия (2010) Балканската лексика в лингвокултурологичен аспект. – В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 114-125. ISBN 978-954-400-266-4.

Петрова, Анастасия (2010) Професор Николай Ковачев - педагогът и ученият. Състояние и проблеми на българската ономастика 10. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2010, 66 - 70

Петрова, Анастасия (2009) Международна научна конференция „Глаголната система на балканските езици – наследство и неология”, 30 април до 2 май 2009 г. – В: Проглас, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, № 2, 193-197. ISBN 08617902

Петрова, Анастасия (2009) Думите символи и етнокултурната интерпретация на балканската фразеология. – В: Юбилеен сборник “45 години Филологически факултет”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 9-17. ISBN 978-954-524-673-9

Петрова, Анастасия (2008) Из дълбинните структури на семантичното поле ‘ГЛУПОСТ’. – В: Филологический сборник III, Тверь – Велико Тырново. Материалы международной научной конференции „Роль тверских дней славянской письменности и культуры в современном интеграционном процессе и духовной консолидации славянских народов: опыт и перспективы”, 24-26 мая 2008. Тверь: Издательство „Тверская усадьба”, 2008, 145-149. ISBN 975-5-7609-0703-5.

Петрова, Анастасия (2008) Фразеология и култура. Семантичното пространство на гордост в българския езиков модел на света. Изследвания по лексикология, фразеология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2008, 80-89. ISBN 9789543221660.

Петрова, Анастасия (2008) Балканската фразеология - елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес. – В: Международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 370-378.ISBN: 9789545246364

Петрова, Анастасия (2007) Концептите в полето ‘радост’- сходства и различия в балканския лингвокултурен ареал. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007. 180 с. ISBN 978-954-524-591-6

Петрова, Анастасия (2006) Седми студентски балканистични четения. – В: Проглас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, кн. № 2, 182-183.ISSN 0861-7902.

Петрова, Анастасия (2006) Зоонимията и лексикалната системност. – В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2006, 535-546.

Петрова, Анастасия (2006) Исследование общебалканского лексического корпуса и возможности лексической семантики. Linguistique balkanique XLV, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2006, № 1, 159-181.ISSN 0324-1653

Петрова, Анастасия (2006) Нова инициатива на Център “Балкани”. – В: Проглас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, № 2, 183-184. ISSN 0861-7902.

Петрова, Анастасия (2005) Прототипният сценарий на радостта в балканските езици. – В: Филологический сборник I, Тверь – Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005

Петрова, Анастасия (2005) Пъстрото като връзка и преход между различни състояния (за митологичната основа на някои балкански езикови единици). – В: Десет години специалност “Балканистика”. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. 2005, 11-22.9540721792

Петрова, Анастасия (2004) Лингвистичните измерения на гордостта в български и румънски. – В: Проглас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2000 - 2004, 81-98. ISSN 0861-7902.

Петрова, Анастасия (2004) Проф. Николай Петков Ковачев (1919-2000) – педагогът и ученият. В: Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” – 1963-2003 г. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, 70-73.

Петрова, Анастасия (2004) Основные семантические роли в пространстве радости в балканских языках. Linguistique balkanique XLIII (2003-2004), № 2-3, 85-302. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. ISSN 0324-1653

Петрова, Анастасия (2004) Семантичният преход `пъстър` - `лукав` в балканските езици. – В: Сборник в чест на проф. д-р А. Давидов. Материали от Международна научна конференция. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2004, 427-441.

Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за лингвистичните измерения на страха в балканския ареал. Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах”. Материалы 3 Международной научной конференции. Гомель, 2003, 45-52.

Петрова, Анастасия (2003) Езиковата метафора и балканската картина на света. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003. ISBN 954-524-366-X, 347 с.

Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор. – В: Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследване на общобалканската лексика. Издателство „Фабер”. 2003, 120-138. ISBN 954-775-226-Х

Петрова, Анастасия (2003) Страхът в балканските езици – културни вариации и сходства. – В: Славянска филология. Доклади и статии за ХIII Международен конгрес на славистите. София, Кирило-Методиевски научен център – БАН, Институт за литература – БАН, 2003, т. 23, 62-75. ISBN 954-9787-07-9

Петрова, Анастасия (2002) “Образната” картина на света, метафората и национално-езиковата специфика. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Юбилейна научна конференция “Лингвистика, ономастика, краезнание”, посветена на 80-годишнината на проф. Н. Ковачев. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, 32-41. ISBN 954-524-121-7

Петрова, Анастасия (2002) La conceptualization de la joie dans les langues bulgare et greque. Etudes balkaniques, XXXVIII, 2002, № 4, 62-75.

Петрова, Анастасия (2002) Metafora ca mijloc de reprezentare a conceptului “uferinţă”. Analele ştiinţifice ale universităţii Ovidius. Seria Filologie, v. XIII, 2002.

Петрова, Анастасия (2002) Представите за радостта в румънския език. – В: Българистични проучвания. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, т.8, 146-155.ISSN 9548258706

Петрова, Анастасия (2001) Митологичният комплекс ‘вода – огън – смърт’ и езиковото му отражение. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни четения “Проф. Иван Гълъбов”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2001, 171-180. ISBN 954-524-121-7

Петрова, Анастасия (2000) Езиковата метафора и балканската картина на света (върху материал от семантичното поле ‘отрицателни емоции‘ в балканските езици). Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор―. Велико Търново, 2000, 350 с

Петрова, Анастасия (1998) Балканският аспект на езиковата метафора ‘муха’ - ‘душевно състояние’. – В: Българистични проучвания. Международен семинар по български език и литература. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1998, 141-156. ISSN 9548258706

Петрова, Анастасия (1997) Фразеология и култура. Метафората като похват в изследването на фразеологията. – В: Българистични проучвания. Международен семинар по български език и култура. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1997, 130-145. ISSN 9548258706

Петрова, Анастасия (1997) Терминът балканизъм и балканската езикова картина на света. – В: Трудове на великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Езикознание, 1997, т. 33, кн. № 2. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, 207-219.

Петрова, Анастасия (1996) Езиковата метафора – проблеми и възможности. – В: Проглас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, № 2, 27-34.ISSN 0861-7902.

Петрова, Анастасия (1996) Езиковата метафора – проблеми и възможности. – В: Проглас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, № 3, 23-38.ISSN 0861-7902.

Петрова, Анастасия (1993) Към проблема за изследването на балканския езиков съюз. – В: Проблеми на социолингвистиката (Езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, 253-257.

Петрова, Анастасия (1992) Комплексният подход при изследването на балканския езиков съюз като ареална езикова общност. – В: Балканистичен форум. 1992, №1, 41-46. Издателство „Гея – Либрис”, Благоевград. ISSN 1310-3970

Петрова, Анастасия (0) Към въпроса за семантичния развой на общобалканската лексика. Тур. perde. Лингвистични четения „Език и езикознание“ по случай 90 години от рождението на проф. Моско Москов, 24 ноември 2017 г., СУ „Климент Охридски“.

Петрова, Анастасия (0) Невралната теория за езика, концептуалната метафора и проблемът за универсалното v s. уникалното в езиците. Лингвистични четения "История на езикознанието и историческо езикознание" по случай 80 години от рождението на проф. Живко Бояджиев и 70 години от рождението на проф. Георги Риков. 19 октомври 2016 г., СУ „Св. Климент Охридски“.

Славчева, Йоана (2016) Book-review: World literature studies 2, vol. 7, Outstanding Romanian Personalities in World Literature and Literature Studies. (Eds.) Libuša Vajdová, Andrei Terian. Bratislava, Institute of World Literature, SAS, 2015. [Изследвания по световна литература 2. том 7, 2015. Изтъкнати румънски личности в световната литература и литературна наука. Редактори: Либуша Вайдова, Андрей Териан] Colloquia Comparativa Litterarum, София: УИ "Св. Климент Охридски", 2016. Vol 2, No 1 (с.135-140). ISSN: 2367-7716

Славчева, Йоана (2015) Аспекти на документалното в някои румънски антитоталитарни романи Проглас. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, №2, (с. 414-428). ISSN 0861-7902

Славчева, Йоана (2015) Индивидуалният протест на героите в румънските антитоталитарни романи от 70-те години на XX век Сборник от Международна конференция по балканистика „Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция”, София, 30 и 31 май 2014 г. София: УИ „Св. Кл.Охридски“, 2015. ISBN 978-954-07-3935-9

Славчева, Йоана (2010) „Времето като „идеологическо алиби” в румънските политически романи от 60-те и 70-те години на ХХ век” Сборник от Втората международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, състояла се на 23-24 октомври 2009 г.във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

Славчева, Йоана (2010) „Темата за отчуждението като симптом за противопоставяне в романите „Натрапникът” и „Самотникът” от румънския писател Марин Преда" сп. Проглас, кн. 1, 2010 г., с. 170-180.

Славчева, Йоана (2010) Румънският политически роман от 60-те и 70-те години на XX век ВТУ

Славчева, Йоана (2009) „Затворът и концлагерът в два румънски политически романа от края на 70-те години на XX век”, сп. Език и литература, бр. 3-4 2009 г., с. 150

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/