Публикации Катедра "Съвременен български език" / Department of Modern Bulgarian Language


Бонджолова, Валентина (2018) Активни процеси в оказионалното словотворчество Български език, 65 (2018), 3, 34–47. pISSN 0005-4283. eISSN 2603-3372.

Бонджолова, Валентина (2018) В. Радева. Българска лексикология и лексикография Съпоставително езикознание, списание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ХLIII, 2018, № 2, 52-56.

Бонджолова, Валентина (2018) Езикът на предизборните реклами Език и комуникации на 21. век, 1, 2017, 37-42. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, ISSN 2603-3089.

Бонджолова, Валентина (2018) Музиката като компонент на рекламния текст Музика у култури срба и бугара/ Музиката в културата на сърби и българи. Ниш: Филозофски факултет, 2018. 29-42. ISBN 978-86-7379474-7.

Бонджолова, Валентина (2017) Графика, синтаксис & реклама Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017. с. 57-64. ISBN 978-619-208-123-3

Бонджолова, Валентина (2017) Езиковата интелигентност на читателя като предизвикателство в обучението на редактори и коректори Медиалингвистика. Выпуск 6. Язык в координатах массмедиа. Материалы II Международной научно-практической конференции 2–6 июля 2017 г., Санкт-Петербург, Россия. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, Институт „Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций”, 2017, 217-218. ISSN 2312-0274.

Бонджолова, Валентина (2017) Красотата като рекламен стандарт и нейната вербализация Красотата в културата на българи и сърби / Лепота у култури Бугара и Срба. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 133 – 144. ISBN 978-619-208-100-3.

Бонджолова, Валентина (2017) Обсценната лексика в българското медийно пространство Опсцена лексика у српском jезику. Зборник радова са истоименог научног скупа. Ниш, 2017, 21-43. ISBN 978-86-7379-441-9.

Бонджолова, Валентина (2017) Оказионализмите като част от динамиката на лексикалната система Български език / Bulgarian Language 64 (2017), 3, 19–29. ISSN 0005-4283.

Бонджолова, Валентина (2016) Антонимите и тяхната употреба в рекламния текст В: Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа: материалы I Международной научно-практической конференции (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) /отв. ред. В. В. Васильева. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Институт ≪Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций≫, 2016, 263-264. ISSN 2312-0274.

Бонджолова, Валентина (2016) Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии Philologia mediana. Часопис за филолошке науке Филозовског факултета Универзитета у Нишу, година VIII, броj 8, Ниш, 2016, 427-436. ISSN:1821-3332.

Бонджолова, Валентина (2016) Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1 [Електронски извор]: зборник радова с међународног скупа одржаног 11. и 12. априла 2014. године у Лесковцу /уредила Радмила Жугић. – Лесковац: Лесковачки културни центар; Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, 2016 (Ниш: Свен). – 1 електронски оптички диск (CD-ROM): текст; 12 cm, 99-106. ISBN 978-86-82031-35-2 (ЛКЦ).

Бонджолова, Валентина (2016) Оказионализмите и тяхното лексикографско отразяване В: Лексикографията в началото на XXI век. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15 – 16 октомври 2015 г.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016. ISBN 978-954-322-875-1.

Бонджолова, Валентина (2016) Позитивните емоции в рекламата В: Емоциjе у култури срба и бугара/ Емоциите в културата на сърби и българи. Ниш: Филозофски факултет, 2016, 177-187. ISBN 978-86-7379-411-2.

Бонджолова, Валентина (2015) Жестовете, фразеологията и рекламата Слово и жест в културата на българи и сърби/ Реч и гест у култур Бугара и Срба. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015. 57-70.

Бонджолова, Валентина (2015) Индивидуалният речников запас като лексикален въпрос Проглас, 2015, №1, 29-42

Бонджолова, Валентина (2015) Новите думи в рекламните текстове Електронна публикация. http://www.newmedia21.eu/analizi/novite-dumi-v-reklamnite-tekstove/

Бонджолова, Валентина (2015) Особености на рекламния език и стил (лексикален аспект). Велико Търново: Фабер.

Бонджолова, Валентина (2015) Практически български език. Помагало по правопис и пунктуация (в две части). С правила, упражнения, тестове. Първа част. Правопис. ВеликоТърново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Бонджолова, Валентина (2015) Седма международна конференция на тема „Лексикографията в началото на XXI век" Проглас, №2, 2015, 484-486.

Бонджолова, Валентина (2015) Сърбия, Университет в Ниш. Валентина Бонджолова: Лекторатът по български език в Ниш – лекторат с традиции и с бъдеще. Лекторатите – български културни територии по света. Интервюта с лектори по български език, литература и култура в чуждестранни университети. София: НИ „Аз Буки”, 2015, стр. 137-144. ISBN: 978-619-7065-04-6.

Бонджолова, Валентина (2014) България и българският език. Учебник по български език за чужденци. Ниво С1-С2 (в съавторство с Н. Радева, Д. Димитрова, Т. Рабовянова) Велико Търново

Бонджолова, Валентина (2014) Да погледнеш езика си с очите на чужденеца Аз Буки, бр. 6, 6-12.02.2014 (интервю на Мая Падешка с доц. д-р Валентина Бонджолова)

Бонджолова, Валентина (2014) Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии (резюме) Међународни научни скуп „Диjалекти српскога jезика: истраживања, настава, књижевност”. Књига сажетака. Лесковац, 2014.

Бонджолова, Валентина (2014) Рекламата – между реалността и фикцията Стварност и фикциjа у култури Срба и Бугара/ Реалност и фикция в културата на сърби и българи. Ниш, 2014, с. 35-44.

Бонджолова, Валентина (2013) Диалектни думи в Българско-полския речник на разговорната лексика (в съавторство с Мариола Мостовска) Путеви и домети диjалекатске лексикографиjе. Зборник радова са истоименог међународног скупа. Ниш, 2013, с. 41-55

Бонджолова, Валентина (2013) Диалектни думи в Българско-полския речник на разговорната лексика (в съавторство с Мариола Мостовска) (резюме) Међународни научни скуп „Путеви и домети диjалекатске лексикографиjе”. Програм и књига резимеа. Ниш, 2013, с. 14

Бонджолова, Валентина (2013) Разговорни, жаргонни и диалектни елементи в рекламния текст Годишњак за српски jезик. Година XXVI, броj 13. Ниш, 2013. 107-118.

Бонджолова, Валентина (2013) Словосъчетания със значение за много кратки времеви интервали Време и пространство в културата на българи и сърби / Време и простор у култури бугара и срба. Варна: „Славена”, 2013, с. 170-184.

Бонджолова, Валентина (2012) Езикова игра в условия на криза Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie (elektroniczne czasopismo naukowe), № 1, 2012, 113-120. Електронна публикация: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0303/142132-zcm-nr1-2012.pdf

Бонджолова, Валентина (2012) Неймингът и трансформациите на рекламното име Име у култури срба и бугара / Името в културата на сърби и българи. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2012, с. 163-172.

Бонджолова, Валентина (2012) Туитът като медиен жанр и неговите езикови особености Българистични проучвания. Том 12. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 53-70.

Бонджолова, Валентина (2011) Аспекти на диграфията в българския език CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN. Biała Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, 2011, с. 122-128.

Бонджолова, Валентина (2011) Проучване на авторски неологизми като нов обект и инструмент за изследване на езиковите функции в когнитивната неврология (в съавторство с Н. Делева и И. Димитров) Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 173-190.

Бонджолова, Валентина (2011) Фонестемата като субморфемна единица (в съавторство с Н. Делева и И. Димитров) Годишњак за српски jезик и књижевност. Година ХХІV, бр. 11. Ниш, 2011. Стр. 73-80. Електронна публикация: http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo/images/casopisi/srpski/2011/godisnjak/Valentina%20Bondzolova%20Natalia%20Deleva.pdf

Бонджолова, Валентина (2010) Дни на Кирил и Методий в Бяла Подляска, Полша Проглас, 2010, кн. 1, 256-257. ISBN 0861-7902.

Бонджолова, Валентина (2010) За структурните, смисловите и интонационните принципи при (не)употребата на една запетая Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив, 2010, с. 250-256. ISBN 978-954-8238-25-0.

Бонджолова, Валентина (2010) Лексика одевања мотивисана називима делова тела Тело и одело у култури срба и бугара/Тяло и дрехи в културата на сърби и българи. Ниш, 2010, с. 13-21 (в съавторство с проф. Недељко Богдановић). ISBN 978-86-7379-192-0.

Бонджолова, Валентина (2010) Наречието и експресивният синтаксис в рекламния текст Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 227-233. ISBN978-954-524-724-8.

Бонджолова, Валентина (2010) Нови дрехи – нови думи Тело и одело у култури срба и бугара/ Тяло и дрехи в културата на сърби и българи. Ниш, 2010, с. 23-31. ISBN 978-86-7379-192-0.

Бонджолова, Валентина (2010) Рекламата като източник на фразеология Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 150-157. ISBN 978-954-524-745-3.

Бонджолова, Валентина (2009) (Не)съществуващи думи: Оказионализмите в медийния текст Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Бонджолова, Валентина (2009) Карикатурата като словесно изображение Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 89-96.

Бонджолова, Валентина (2009) Степените за сравнение като основа на експресивни синтактични конструкции в медиите и рекламата (Stopniowanie jako podstawa ekspresywnych konstrukcji składniowych w mediach i reklamie) Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. Materiały III i IV Konferencji Cyrylometodiańskiej w Białej Podlaskiej (XXIX i XXXIV Konferencje Podlaskie). Biała Podlaska, 2009, с. 199-204. ISBN 978-83-923124-1-3.

Бонджолова, Валентина (2008) Вербалните игри в рекламните текстове Играта в културата на българи и сърби/Игра у култури бугара и срба. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 144-156.

Бонджолова, Валентина (2008) Фразеологията в рекламния текст Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (В памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева), с. 142-148

Бонджолова, Валентина (2007) (Не)съществуващи думи: оказионалното словотворчество Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Бонджолова, Валентина (2007) В света на българските предлози Велико Търново: Издателство “Фабер”

Бонджолова, Валентина (2007) Графичните оказионализми в медиите и рекламата Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 2. Езикознание, т. 34, 2004. ВТ, 2007, 227-256. ISSN 0204-6369.

Бонджолова, Валентина (2007) Езиковата игра в рекламата TEME 2/2007, Časopis za drušstvene nauke. TM G. XXXI, Br. 2, Niš, april - jun 2007, 401-419. UDK: 1+3 ISSN 0351-1685; електронна публикация: facta.junis.ni.ac.yu/teme/teme2-2007/teme2-

Бонджолова, Валентина (2007) Еротичният подтекст в езика на рекламата Еротско у култури Срба и Бугара / Еротичното в културата на сърби и българи. Ниш.

Бонджолова, Валентина (2007) Зоонимите и изображенията на животни в рекламния текст За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева. София: УИ “Св. Климент Охридски”, с. 371-379.

Бонджолова, Валентина (2007) Феминативите – между неологичното и оказионалното Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 2. Езикознание, т. 34, 2004. Доклади от Седмата национална конференция на тема „Проблеми на българската разговорна реч”. 11-12 юни 2004 г. ВТ, 2007, 59-70. ISSN 0204-6369.

Бонджолова, Валентина (2006) За някои чуждоезикови елементи в съвременното оказионално словопроизводство Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. Научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на акад. Стефан Младенов (София 28-29 юни 2005). Доклади. С., 2006, с. 308-313. ISBN-10: 954-8329-83-2; ISBN-13: 978-954-8329-83-5.

Бонджолова, Валентина (2006) Значение и употреба на предлога "ала" в съвременния български език Филологический сборник. Тверь-Велико Тырново. 2006. Вып. І, 93-98. ISBN 5-900971-56-2

Бонджолова, Валентина (2006) Прояви на оказионалност в медийното пространство Велико Търново

Бонджолова, Валентина (2006) Прояви на оказионалност в медийното пространство Велико Търново

Бонджолова, Валентина (2005) За оказионалното словообразуване в българския език (Контаминация, вставъчно словообразуване и междусловно налагане) Българистични проучвания. Т. 10. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. ВТ, 2005, с. 141-154

Бонджолова, Валентина (2005) Оказионалност и реклама Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на професор Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. ВТ, 2005, с. 269-277. ISBN 954-524-486-0.

Бонджолова, Валентина (2005) Оказионалното словотворчество в анекдотите като източник на комизъм Комично у култури срба и бугара. Ниш, 2005, с. 7-19. ISBN 86-7379-109-Х

Бонджолова, Валентина (2005) Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език. ВТ, 2005, 76 с. (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова и М. Илиева). VІ изд., 2010. ISBN 978-954-8709-88-0.

Бонджолова, Валентина (2004) Нови тестове по български език за кандидат-студенти 10+. (в съавторство със Стоян Буров) Велико Търново: изд. "Фелина"

Бонджолова, Валентина (2004) Оказионализмите като разговорен маркер в читателски писма Проблеми на българската разговорна реч. Книга шеста. ВТ, 2004. ISBN 954-524-407-0.

Бонджолова, Валентина (2003) Аз говоря български (в съавторство с Мария Илиева и Светлозар Влайков) Велико Търново: изд. Faber

Бонджолова, Валентина (2003) Неологичен речник (за периода 1998-2003) Велико Търново: изд. GABEROFF

Бонджолова, Валентина (2002) Редактиране на текст (в съавторство с Мария Илиева) Варна: изд. "Славена"

Бонджолова, Валентина (2001) Оказионализми от собствени имена Състояние и проблеми на българската ономастика. Материали от юбилейната научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Н. Ковачев (22-24 ноември 1999, Велико Търново), ВТ, 2001, с. 228-235. ISBN 954-524-310-4.

Бонджолова, Валентина (1999) Речник на новите думи в съвременния български език (в съавторство с Анелия Петкова) Велико Търново: издателство “Слово”

Бонджолова, Валентина (1998) За употребата на скобите Проглас, 1998, кн.1, 137-140 с.

Бонджолова, Валентина (1997) Българска лексикология.Сборник с упражнения ( в съавторство с Анелия Петкова) Велико Търново: изд. Faber

Бонджолова, Валентина (1996) Помагало по българска фонетика. Задачи и текстове за упражнения (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова, М. Илиева) Велико Търново: ИК “Знак 94”

Бонджолова, Валентина (1994) Между думата и словосъчетанието (Опит за характеристика на предложно-именните съчетания) Лингвистични студии. ВТ, 1994, с. 281 – 286.

Бонджолова, Валентина (1994) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения) (в съавторство с Стоян Буров, Мария Илиева и Пенка Пехливанова) Велико Търново: ЕЛПИС

Бонджолова, Валентина (1993) За някои проблеми на оказионалното словообразуване в научнофантастичната литература Проглас, 1993, кн. 3, с. 100 – 106.

Бонджолова, Валентина (1993) Правопис и препинателни знаци (в съавторство със Стоян Буров) Велико Търново: издателство "Борба"

Бонджолова, Валентина (1993) Приглаголните съчетания за начин с предлог с/s в български и словашки Славистични проучвания, ВТ, 1993, с. 26 - 31.

Бонджолова, Валентина (1989) Словосъчетания с двойна предложна връзка в съвременния български език Език и литература, 1989, кн.2, с. 59 - 63

Буров, Стоян (2018) [Рец.] Ст. Абазова. Аорист и имперфект в българския език днес. София: Парадигма, 2017. 143 с. Български език, 65 (2018), № 3, стр. 131-134.

Буров, Стоян (2017) Zur Frage nach den wissenschaftlichen Grundlagen der bulgarischen Balkanistik. Der Beitrag von Gustav Weigand und Stojan Romansky Балканско езикознание / Linguistique balkanique, vol. 56 (2017, issue 2, pp. 145-165.

Буров, Стоян (2017) Активные процессы в грамматике болгарского и русского языков. // Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, стр. 350-361. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, стр. 350-361.

Буров, Стоян (2017) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за 6. клас. София: Скорпио,

Буров, Стоян (2017) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за 8. клас. София: Скорпио, 2017. 153 стр. [В съавт. с П. Пехливанова, Р. Йосифова и Р. Коцев] София: Скорпио.

Буров, Стоян (2017) Дерефлексивизация и каузация (на материале болгарской и русской речи). // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12-13 декабря 2017 г.) / отв. ред. О.П. Касымова, стр. 25-34. Уфа: РИЦ БашГУ.

Буров, Стоян (2017) Езиковедският бележник на Михаил Виденов. [М. Виденов. Из моя езиковедски бележник. София: Издателство „Захарий Стоянов“, 2016. 279 с.] // Списание на Българската академия на науките, СХХХ (2017), № 2, стр. 86-88.

Буров, Стоян (2017) Спонтанни граматични промени в българския език („Унищожаване“ на възвратността) Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15-16 май 2017 г.). Част втора. Отг. ред. Т. Александрова, Д. Благоева. София: Институт за български език, 2017, стр. 41-52. <електронна публикация>

Буров, Стоян (2016) Исследования по грамматике современного болгарского языка Тверь: Тверской государственный университет, 2016. 282 стр.

Буров, Стоян (2016) Официален правописен речник на българския език. Глаголи. Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“. София: Просвета, 2016. 991 стр. – Български език, 63 (2016), № 2, стр. 114-117.

Буров, Стоян (2016) „Граматика и прагматика“ Форум „Граматика и прагматика“ . 19 ноември 2015, София. Проглас (В. Търново), 2016, № 1, стр. 225 – 227.

Буров, Стоян (2016) Български език за 5. клас София: Скорпио

Буров, Стоян (2016) Говор и правоговор – какво мислят българите? Проблеми на устната комуникация 10. Част 1. Десета международна научна конференция, 7–8 ноември 2014 г., Велико Търново, В. Търново: Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», 2016, стр. 99-114.

Буров, Стоян (2016) Граматика и прагматика. Въвеждащи думи. Форум „Българска граматика“. 2. Граматика и прагматика. 19 ноември 2015 г. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, стр. 7-10.

Буров, Стоян (2016) Граматичните аспекти на маскулинизацията. Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. Съст. А. Кочева. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, стр. 25-31.

Буров, Стоян (2016) Грамматический род и мужсколичность/женсколичность в современном болгарском языке. Българският език – история и съвременност / Болгарский язык – история и современность. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, стр. 9-27.

Буров, Стоян (2016) Какви езикови въпроси коментират българите в интернет? (Поглед върху мненията и нагласите на българските интернет потребители). Проблеми на социолингвистиката ХII. Езиковата ситуация – състояние и тенденции. Материали от Дванадесетата международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов, София, 5-6 юни 2015 г. София: Международно социолингвистическо дружество, 2016, стр. 34-42.

Буров, Стоян (2016) Книга за референтния статус на две морфологични категории [В. Маровска. Референция и рефериране в света на езика. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2013.]. // Проглас (В. Търново), 2016, № 1, стр. 219 – 222.

Буров, Стоян (2016) По въпроса за проницаемостта на граматичната система на съвременния български език за чуждоезикови влияния. Дни на науката’2015. Сборник с доклади от научните форуми на СУБ – Велико Търново. Мартенски научни четения (19 март 2015 г.) и „Дни на науката’2015“ (4 юни 2015 г.), посветени на 830-годишнината от въстанието на Асен и Петър и 215 години от рождението на Уста Колю Фичето. В. Търново: Фабер, 2016, стр. 52-61.

Буров, Стоян (2016) Прагматика на граматиката. За прагматичния избор на граматичните средства (Обобщен анализ на наблюденията на Б. Ю. Норман в книгата му „Лингвистическая прагматика“ (2009) с привличане на материал от граматиката на българския език). Форум „Българска граматика“. 2. Граматика и прагматика. 19 ноември 2015 г. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, стр. 52-72.

Буров, Стоян (2016) Приносът на Българската академия на науките за развитието на хуманитарните науки във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963 – 1971). Списание на БАН, 2016, № 1, стр. 5-11.

Буров, Стоян (2016) Приносът на Българската академия на науките за развитието на хуманитарните науки във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963 – 1971). Списание на БАН, 2016, № 1, стр. 5-11.

Буров, Стоян (2016) Средният род. Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. Под редакцията на Максим Стаменов и Иво Панчев. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, стр. 33-44.

Буров, Стоян (2016) Форум Граматика и прагматика. Съпоставително езикознание, 2016, № 2, стр. 145-147.

Буров, Стоян (2015) „Трябва да ни пука за собствената ни реч”. Интервю на Иван Първанов. в. Политика, 20 март 2015

Буров, Стоян (2015) Правопис и препинателни знаци [Част: Препинателни знаци]. Помагало с правила, упражнения и тестове. Велико Търново: Фелина, 2015. 205 стр. (5. изд.)

Буров, Стоян (2015) Тенденции и промени в съвременната българска граматика. Български език, LХІІ, 2015, № 3, стр. 7-24.

Буров, Стоян (2015) Учебен правописен речник на българския език [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2015. 280 стр. (22. изд.)

Буров, Стоян (2014) Граматичните приноси на Манол Иванов – действителен член на Българското книжовно дружество (от 1900 г.). // Български език, LХІ, 2014, Приложение, стр. 49-70. Български език, LХІ, 2014, Приложение, стр. 49-70.

Буров, Стоян (2014) „Доброто” единствено число, „лошото” множествено число (По въпроса за нестандартните интерпретации на количествената категоризация в българския език). Хр. Бонджолов и др. (ред.). Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963 – 2013”. Секция Филологически факултет. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, стр. 118-126. <електронно издание>

Буров, Стоян (2014) 50 години великотърновска лингвистична българистика. Кратка история и перспективи. Трети международен конгрес по българистика, София, 23 – 26 май 2013 г. Кръгла маса „Българистика“. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Международна асоциация по българистика, 2014, стр. 9-34.

Буров, Стоян (2014) Иновациите в граматиката на съвременния български език – банални неправилности или тенденции в развитието. Трети международен конгрес по българистика, София, 23 – 26 май 2013 г. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Норма, комуникации, менталност“. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Международна асоциация по българистика, 2014, стр. 29-55.

Буров, Стоян (2014) К. Куцаров. Българското причастие. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2012. 146 с. – Славянски диалози. Списание за славянски езици, литератури и култури (Пловдив), ХI (2014), кн. 15, стр. 183-187.

Буров, Стоян (2014) Комуникативната граматика в помощ на чуждоезиковото обучение. М. Костова. Комуникативната граматика: теоретични и приложни аспекти. Варна: Издателска къща СТЕНО, 2013. 195 с. ISBN 978-954-449-697-5.] – Чуждоезиково обучение, ХLІ, 2014, № 6, стр. 721-724.

Буров, Стоян (2014) Никога толкова много. А. Ефтимова. Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2010. 231 с. ISBN 978-954-07-3122-3.] – Чуждоезиково обучение, ХLІ, 2014, № 1, стр. 68-71.

Буров, Стоян (2014) П. Радева. Динамика в синтаксиса на съвременния български език. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012. 270 с. – Съпоставително езикознание, ХХХІХ, 2014, № 2, стр. 83-86.

Буров, Стоян (2014) Степените за сравнение в българския език на славянски и балкански фон. Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Втората международна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, стр. 46-56. <електронно издание>

Буров, Стоян (2014) Учебен правописен речник на българския език [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2014. 280 стр. (21. изд.)

Буров, Стоян (2014) Функционализъм и комуникативна граматика. Реторика и комуникации. Електронно научно списание, 2014, № 14.

Буров, Стоян (2013) „Тревожно беден е речникът на младите българи”. [Интервю на] Златина Димитрова. – в. Янтра днес, Велико Търново, № /23 май 2013 г., стр. [http://www.dnesbg.com/kultura/prof-dfn-stoyan-burov-vtrevozhno-beden-e-retchnikat-na-mladite-balgariv.html]

Буров, Стоян (2013) 50 години великотърновска лингвистична българистика. Електронно списание LiterNet, 10.07.2013, № 7 (163) [http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/50-godini.htm]

Буров, Стоян (2013) IN MEMORIAM. Доц. д-р Цветана Карастойчева (1939-2013). Проглас (Велико Търново), 2013, № 2, стр. 242-243.

Буров, Стоян (2013) IN MEMORIAM. Мара Рафаилова Русинова (1946-2013). Проглас (Велико Търново), 2013, № 1, стр. 248-253.

Буров, Стоян (2013) Братя Данчови - дейци на българския език, литература и култура. Електронно списание LiterNet, 26.12.2013, № 12 (169). http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/bratia-danchovi.htm

Буров, Стоян (2013) Встъпителни думи. Ст. Буров и Л. А. Калимуллина (отг. ред.). Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, февруари – март 2012 г. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 9-12.

Буров, Стоян (2013) За две норми на българската устна книжовна реч (Предварителни бележки). // М. Илиева (отг. ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга девета. І. ІХ международна научна конференция 28-29 октомври Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 42-74.

Буров, Стоян (2013) Иван Г. Данчов за чуждите думи в българския език. // Българска реч, 2013, № 1, стр. 32-43. Българска реч, 2013, № 1, стр. 32-43.

Буров, Стоян (2013) Иновациите в граматиката на съвременния български език – банални неправилности или тенденции в развитието. Доклад, изнесен на Третия конгрес по българистика, София, 23-26 май 2013 г.

Буров, Стоян (2013) Иновациите в граматиката на съвременния български език – банални неправилности или тенденции в развитието. Доклад, изнесен на Третия конгрес по българистика, София, 23-26 май 2013 г.

Буров, Стоян (2013) Исторические и культурологические аспекты изучения славистики как направления совместной научно-исследовательской и образовательной деятельности лингвистов Великотырновского университета им. св. Кирилла и Мефодия и Башкирского государственного университета. Российский гуманитарный журнал (Санкт Петербург), 2013, т. 2, № 3, с. 277-281

Буров, Стоян (2013) Концептуализация предметности и классификации имен существительных в болгарском языке (в сопоставлении с русским языком). Российский гуманитарный журнал / Liberal Arts in Russia (Санкт Петербург), 2013, т. 2, № 4, стр. 309-322.

Буров, Стоян (2013) Лексикографската и книжовно-езиковата дейност на Братя Данчови Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство "ИВИС". 2013, стр. 98-123.

Буров, Стоян (2013) Мирослава Вътова. Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. – Български език, LХ, 2013, № 1, стр. 117-121.

Буров, Стоян (2013) Проф. д.ф.н. Хилмар Валтер на 80 години. Проглас (Велико Търново), 2013, № 1, стр. 219-222.

Буров, Стоян (2013) Современная болгарская грамматика в славянском контексте. Ст. Буров и Л. А. Калимуллина (отг. ред.). Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, февруари – март 2012 г. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 285-304.

Буров, Стоян (2013) Учебен правописен речник на българския език [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2013. 280 стр. (20. изд.)

Буров, Стоян (2013) Юбилеите на доцент доктор Иванка Тодорова Попова-Велева, или два повода за равносметка. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2013, стр. 13-23.

Буров, Стоян (2012) Две норми на българската устна книжовна реч. Електронно списание LiterNet, 07.11.2012, № 11 (156) http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/dve-normi.htm

Буров, Стоян (2012) Имаме ли нужда от закон за българския език? – в. Култура, бр. 18/11 май 2012 г., стр. 5. в. Култура, бр. 18/11 май 2012 г., стр. 5.

Буров, Стоян (2012) От писАх през пИсах и писАх до пИсах. За историята на една акцентна норма. // Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Буров, Стоян (2012) По въпроса за славянската специфика на съвременната българска граматика. А. Бурова и др. (съст.). Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения, 19-21 април 2012. Том І. Езикознание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, стр. 13-20.

Буров, Стоян (2012) Проф. д.ф.н. Иван Куцаров – един поглед отвън. По случай неговата 70-годишнина. // В. Маровска и др. (съст.). Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, стр. 37-42. Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, стр. 37-42.

Буров, Стоян (2012) Ст. Гърдев. Езикови структури. Пътища и граници на смисъла. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. – В: Съпоставително езикознание, 2012, № 1, стр. 83-86.

Буров, Стоян (2012) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2012. 280 стр. (19. изд.)

Буров, Стоян (2011) „Обяснение в граматика” [За доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010)]. Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство, бр. 11 („К”). Велико Търново: Faber, 2011, стр. 420-424.

Буров, Стоян (2011) Башкирско-болгарские лексические параллели. М. В. Зайнуллин (отв. ред.). Профессор Джалиль Гиниятович Киекбаев и его вклад в развитие урало-алтайской и тюркской филологии. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 100-летию со дня рождения известного башкирского ученого-тюрколога, писателя и общественного деятеля Дж. Г. Киекбаева. Уфа: Издательство „Диалог”, 2011, стр. 30-39.

Буров, Стоян (2011) Две норми на българската устна книжовна реч. // Електронно списание LiterNet, 07.11.2012, № 11 (156) http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/dve-normi.htm

Буров, Стоян (2011) Книга за познавателните процеси у българите през Възраждането. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010. 380 стр.] – В: Проглас (Велико Търново), 2011, № 2, стр. 136-141.

Буров, Стоян (2011) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ [Част: Препинателни знаци]. Помагало с правила, упражнения и тестове. Велико Търново: Фелина, 2011. 205 стр. (4. изд.)

Буров, Стоян (2011) Правописните речници на Стоян Романски. Ст. Буров (отг. ред.). Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, стр. 33-64.

Буров, Стоян (2011) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2011. 280 стр. (18. изд.)

Буров, Стоян (2010) “В споровете за българския правопис има политика и дори заплахи за убийство”. [Интервю на] Златина Димитрова. в. Янтра днес, Велико Търново, № 29, 11 февруари 2010, стр. 7.

Буров, Стоян (2010) „Основна българска граматика” на Любомир Андрейчин в българската граматична историография (С акцент по въпроса за някои нейни незабелязани приноси). Български език, LVІІ, 2010, Приложение. С почит към строителя и ревнителя на родния език, стр. 31-46.

Буров, Стоян (2010) IN MEMORIAM. Доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010). Проглас (Велико Търново), ХІХ, 2010, № 1, стр. 266-269.

Буров, Стоян (2010) Вместо предговор. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010. 380 стр.] – В: Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010, стр. 5-7.

Буров, Стоян (2010) Ив. Куцаров. Теоретична граматика на българския език. Морфология. Пловдив: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2007. – Съпоставително езикознание, ХХХV, 2010, № 1, стр. 90-97.

Буров, Стоян (2010) Между писмената и устната комуникация (Наблюдения върху езика във форумите на интернет). Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова (ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална ковференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5-6 юни 2008 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр. 41-51

Буров, Стоян (2010) Ново изследване за Марин Дринов. Н. Николова. Професор Марин Дринов и българската обществено-политическа лексика. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2009. – Проглас (Велико Търново), ХІХ, 2010, № 2, стр. 186-190.

Буров, Стоян (2010) Осма национална конференция по проблеми на устната комуникация (Встъпително слово). Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова (ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5-6 юни 2008 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр. 7- 10.

Буров, Стоян (2010) Р. Ницолова. Българска граматика. Морфология. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008. – Съпоставително езикознание, ХХХV, 2010, № 1, стр. 84-90.

Буров, Стоян (2010) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2010. 280 стр. (17. изд.)

Буров, Стоян (2009) АЗ ГОВОРЯ БЪЛГАРСКИ. А ТИ? Български език за немскоезични студенти. В 2. Пловдив: Издателство “Летера”, 2009. 160 стр. Рец.: А. Ефтимова. Литературата ни пред чужденците. – Литературен вестник (София), бр. 24/30.06. – 6.07.2010, стр. 5. Рец.: Вл. Маринов. Нов помощник в интеркултурния диалог. – Проглас (Велико Търново), ХІХ, 2010, № 1, стр. 220-222.

Буров, Стоян (2009) За лингвистичната стойност на противопоставянията конкретно/абстрактно – перцептивно/понятийно – цяло/континуум при категоризацията на предметността. Ст. Буров (отг. ред.). Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 323-332.

Буров, Стоян (2009) Из историята на българо-полските връзки и отношения в областта на езикознанието (До края на Втората световна война).// Ст. Буров (отг. ред.). Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986). По случай 85 години от рождението му и 20 години от неговата кончина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 235-266

Буров, Стоян (2009) Към въпроса за същността и признаците на граматичните значения.// К. Цанков (отг. ред.). Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 33-42.

Буров, Стоян (2009) ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. За учениците от началния курс. Велико Търново: Слово, 2009. 368 стр.

Буров, Стоян (2009) ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и - т]. Велико Търново: Слово, 2009. 416 стр.

Буров, Стоян (2009) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2009. 280 стр. (16. прераб. и доп. изд.)

Буров, Стоян (2008) Дуалните съществителни имена в българския език. Български език, LV, 2008, № 2, стр. 58-69.

Буров, Стоян (2008) Определеност/неопределеност и когнитивен статус на имената в българския език. S. Comati (Hrs.). Bulgaristica – studia et argumenta. Festschrift fuer Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Specimina philologiae slavicae. Band 151. Muenhen: Verlag Otto Sagner, 2008, S. 51-60.

Буров, Стоян (2008) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2008. 264 стр. (15. изд.)

Буров, Стоян (2007) Към въпроса за граматично обусловените лексикални значения (Върху материал със степенувани наречия в съвременния български език).// А. Багашева (съст.). За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, стр. 45-53.

Буров, Стоян (2007) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2007. 264 стр. (14. изд.)

Буров, Стоян (2006) Концептуална и езикова категоризация на предметността в българския език. Проглас (Велико Търново), ХV, 2006, № 1, стр. 5-19.

Буров, Стоян (2006) Към българската граматична историография. Български граматики през 30-те и 40-те години на ХХ век. // Хр. Станева, П. Радева, А. Гецов (ред.). Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Велико Търново: Университет¬ско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, стр. 35-62.

Буров, Стоян (2006) Лингвокултурология и чуждоезиково образование (За ролята на усвояването на чуждата лингвокултурна система в обучението по чужди езици). // Б. Борисова (отг. ред.). Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. Сборник с научни доклади от международна конференция. Велико Търново, 5-7 октомври 2005 г. Втори том. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 2006, стр. 402-408.

Буров, Стоян (2006) Теорията на категоризацията и именните класификации в граматиката (Опит за типологична характеристика).// Е. Н. Брызгалова (отв. ред.). Филологический сборник. Выпуск І. Тверь – Велико Тырново, 2006, стр. 105-110.

Буров, Стоян (2006) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2006. 264 стр. (13. изд.)

Буров, Стоян (2005) За когнитивната перспектива в изследванията на граматичните класове и категории в българския език. К. Цанков, А. Петкова (съст.). Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”.

Буров, Стоян (2005) За семантичната основа на родовата именна класификация в българския език. Ю. Стоянова и др. (съст.). Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, стр. 430-438.

Буров, Стоян (2005) Имена и форми за означаване на съвкупности в българския език. А. Г. Ангелов (отг. ред.). Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина. // Велико Търново: Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Буров, Стоян (2005) Кирилл и Мефодий и их роль в становлении славянской культуры. // Межкультурная коммуникация в современном славянском мире. Материалы первой международной научной конференции. Том І. Тверь, 2005, стр. 4-6.

Буров, Стоян (2005) Лингвокультурология и преподавание иностранных языков (О роли овладения чужой лингвокультурной системой при обучения иностранным языкам). // З. К. Ахметжанова (отв. ред.). Мир языка. 2 том. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 85-летию видного казахстанского ученого М. М. Копыленко. Алматы, 2005, стр. 360-368.

Буров, Стоян (2005) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2005. 264 стр. (12. изд.)

Буров, Стоян (2004) ЕЗИКОВА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ПРЕДМЕТНОСТТА. Граматични класове и категории на съществителното име в съвременния български език. Дисертация за присъждане на научната степен доктор на филологическите науки. Велико Търново, 2004. 527 стр. [Машинопис] [Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК на 9 декември 2004 г.] Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 2004. 78 стр.

Буров, Стоян (2004) НОВИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 10+. Велико Търново: Фелина, 2004. 51 стр.

Буров, Стоян (2004) ПОЗНАНИЕТО В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ. Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността. Велико Търново: Фабер, 2004. 435 стр. Рец.: Ст. Гърдев. В пространствата на триизмерната лингвистика. – Проглас, ХV, 2006, № 1, стр. 182-188. Рец.: H. Walter. – Kritikon Litterarum (Berlin), ХХХІV, 2007, S. 35-45. Рец.: Paola Bocale. – eSamizdat. Rivista di culture dei paesi slavi, 2009 (VІІ), № 1, рр. 388-391 [www.esamizdat.it/rivista/2009/1/pdf/recensioni_eS_2009_(VII)_1.pdf]. http://www.esamizdat.it/rivista/2009/1/recensioni/bocale2.htm

Буров, Стоян (2004) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ [Част: Препинателни знаци]. Помагало с правила, упражнения и тестове. Велико Търново: Фелина, 2004. 205 стр. (3. изд.)

Буров, Стоян (2004) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2004. 264 стр. (11. изд.)

Буров, Стоян (2003) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2003. 264 стр. (10. изд.)

Буров, Стоян (2002) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2002. 264 стр. (9. изд.)

Буров, Стоян (2001) За предизвикателствата пред българския език. Доклад, изнесен на националната конференция “Езиковото и културното многообразие в името на разбирателството”, София, 27.02.2001 г.// Европейски хоризонти (Велико Търново), № 1/май 2001, стр. 7-10.

Буров, Стоян (2001) Криптотипът мъжколичност/женсколичност в съвременния български език. Научни трудове, № 1/2001 [Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий]. Пловдив, 2001, стр. 150-168.

Буров, Стоян (2001) Поглед към старите и новите проблеми на слятото, полуслятото и разделното писане. // Р. Русинов (отг. ред.). Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във В. Търново. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, стр. 65-73.

Буров, Стоян (2001) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ [Част: Препинателни знаци]. Помагало с правила, упражнения и тестове. Велико Търново: Фелина, 2001. 204 стр. (2. разш. и прераб. изд.)

Буров, Стоян (2001) Приносът на Русин Русинов в областта на морфологията и историята на българското езикознание. // В. Вътов (отг. ред.). Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов, 1 и 2 юни 2000 г., В. Търново. Велико Търново: Faber, 2001, стр. 37-42.

Буров, Стоян (2001) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2001. 264 стр. (8. изд.)

Буров, Стоян (2000) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ. І. Основен курс по лексика и граматика. Велико Търново: Faber, 2000. 292 стр. 292 стр. (2. изд.).

Буров, Стоян (2000) Взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика в теоретичен и приложен аспект. // К. Цанков, М. Георгиева (съст.). Българистични проучвания. 6. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 2000, стр. 15 – 28.

Буров, Стоян (2000) ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Съставители проф. Р. Русинов, проф. Ст. Георгиев. Велико Търново: ИПК “Свети Евтимий Патриарх Търновски”, 2000. 583 стр.

Буров, Стоян (2000) За взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика като лексикографски обект. // С. Павлова (съст.). За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения 98. Материали от Първата национална конференция по лексикография и лексикология, посветена на 100-годишнината от рождението на българския лексикограф и преводач Стефан Илчев. София, 19- 20 октомври 1998 г. София: Българско лексикографско дружество, 2000, стр. 61- 70.

Буров, Стоян (2000) МАЛЪК РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Думите с начални букви а, к – м, с – ф, ч – я, Подбор и обща редакция на словника, Справки за произхода на думите и система на препратките]. Велико Търново: Слово, 2000. 608 стр. (2. изд.)

Буров, Стоян (2000) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Gaberoff, 1999/2000, 1104 стр.(3. изд.)

Буров, Стоян (2000) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2000. 264 стр. (6. изд.)

Буров, Стоян (2000) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2000. 264 стр. (7. изд.)

Буров, Стоян (1999) Деривационни отношения в числовата парадигма на съществителните имена. // Ю. Балтова (отг. ред.). Актуални проблеми на българското словообразуване. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 1999, стр. 103 – 111.

Буров, Стоян (1999) За инвариантното значение на категорията определеност/неопределеност в съвременния български език.// К. Цанков, А. Петкова (съст.). Българистични проучвания. 5. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 1999, стр. 73-88.

Буров, Стоян (1999) МАЛЪК РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Думите с начални букви а, к – м, с – ф, ч – я, Подбор и обща редакция на словника, Справки за произхода на думите и система на препратките]. Велико Търново: Слово, 1999. 608 стр.

Буров, Стоян (1999) Русин Русинов (1930 – 1998) Български език, ХLVІІІ, 1999/2000, № 1, стр. 105-108.

Буров, Стоян (1999) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1999. 264 стр. (4. изд.)

Буров, Стоян (1999) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1999. 264 стр. (5. изд.)

Буров, Стоян (1999) Учебна програма по дисциплината морфология на съвременния български книжовен език. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Буров, Стоян (1998) Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съществителните по число. // А. Александров, Р. Русинова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 65-74.

Буров, Стоян (1998) Бележки за употребата на нарицателните съществителни имена за лица като прагматически оператори в изказването. // Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII международен славистичен конгрес. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1998, стр. 9-25.

Буров, Стоян (1998) Д. Генова. За репрезентацията на значението и употребата на езика. Велико Търново, 1997. – Съпоставително езикознание, ХХІV, 1998, № 3-4, стр.187-189

Буров, Стоян (1998) Категорията число на съществителните имена в българския книжовен език. // А. Александров, Р. Русинова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 39-64.

Буров, Стоян (1998) Към въпроса за степенуването на прилагателните имена и наречията в съвременния български книжовен език. // А. Александров, Р. Русинова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 234-244.

Буров, Стоян (1998) Към теорията за семантичното взаимодействие. Система, функция, среда на именните категории. // Ц. Иванова, Т. Стоянова (съст.). Българистични проучвания. 3. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1998, стр. 51-63.

Буров, Стоян (1998) Логическа и прагматическа квантификация на тоталността. Проглас (Велико Търново), VІІ, 1998, № 3-4, стр. 12 – 27.

Буров, Стоян (1998) МАЛЪК ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и – т]. Велико Търново: Слово, 1998. 351 стр.

Буров, Стоян (1998) О некоторых проблемах преподавания болгарского языка как иностранного (60 – 90-е гг. ХХ в.). Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Москва, 1998, № 2, стр. 46-51.

Буров, Стоян (1998) Система на граматическия род и определителния член в съвременния български език. Език и литература, LІІІ, 1998, № 3-4, стр. 150 – 169.

Буров, Стоян (1997) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ. І. Основен курс по лексика и граматика. Велико Търново: Фондация “Темел”/ Издателство “Фабер”, 1997. 292 стр. Рец.: Р. Русинов. – Български език, ХLVІІІ, 1999/2000, № 2, стр. 96-97.

Буров, Стоян (1997) Граматически род и референция на пола. // Д. Кенанов, Ц. Иванова (съст.). Българистични проучвания. 2. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1997, стр. 11-18.

Буров, Стоян (1997) За граматическата характеристика на една група съществителни от чужд произход с форма на –и в съвременния български език. Проглас (Велико Търново), VІ, 1997, № 3-4, стр. 3-14.

Буров, Стоян (1996) Езикът на Гео Милев и Гео Милев за езика. // Р. Русинов (съст. и ред.). Майстори на българското художествено слово. София, Велико Търново: Издателство "Анубис", Издателство “Абагар”, 1996, стр. 9 – 21.

Буров, Стоян (1996) За лингвистичните основи на тълковните речници. Език и литература, LІ, 1996, № 2, стр. 133 – 137.

Буров, Стоян (1996) Лингвистична поредица на Великотърновския университет. [Библиотека “Филология”. Езикознание.] – Български език, ХLVІ, 1996, № 4, стр. 103-104.

Буров, Стоян (1996) Проф. Л. Андрейчин и българската ономастика. // Н. Ковачев (съст. и отг. ред.). Състояние и проблеми на българската ономастика. 3. Ономасти и ономастични изследвания в България. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, стр. 201-206.

Буров, Стоян (1996) Професионално за “говорещите хора”. [К. Иванова, Р. Ницолова. Ние, говорещите хора. София, 1995. 230 стр.] – Проглас (Велико Търново), V, 1996, № 2, стр. 107-109.

Буров, Стоян (1996) Собствените имена в граматико-прагматически аспект. Български език, ХLVІ, 1996, № 4, стр. 7 – 15.

Буров, Стоян (1996) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1996. 264 стр. (3. изд.)

Буров, Стоян (1996) ФОРМИ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ (С оглед предимно на категорията число). Библиотека “Филология”, Езикознание 6. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1996. 198 стр. Рец.: Й. Захариева. – Български език, 1996, ХLVІ, № 6, стр. 74-79. Рец.: М. Попова. – Български език, ХLVІІ, 1997/1998, № 2, стр. 104-109. Рец.: Р. Русинов. Още един принос към изследването на българското съществително име. – Език и литература, LІ, 1996, № 3-4, стр. 160-161. Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, ХХІІ, 1997, № 2, стр. 101-104.

Буров, Стоян (1996) Художественият и езиковият свят на Веселин Ханчев. // Р. Русинов (съст. и ред.). Майстори на българското художествено слово. София, Велико Търново: Издателство "Анубис", Издателство “Абагар”, 1996, стр. 297-305.

Буров, Стоян (1995) Interaction fonctionnelle entre le semantisme grammatical et lexical en Bulgare. Ouvertures. Presses universitaire de Velico Tirnovo, І, 1995, N 1, p. 94-99.

Буров, Стоян (1995) РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИ С ИЛЮСТРАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ. Велико Търново: Елпис, 1995. 768 стр. Рец.: Р. Русинов. – Български език, ХLVІІ, 1997/1998, № 4, стр. 100-103.

Буров, Стоян (1995) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1995. 1392 стр. (2. прераб. и доп. изд.)

Буров, Стоян (1994) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ИЛЮСТРАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1994. 1056 стр. Рец.: М. Попова. – Български език, XLV, 1995, № 4, стр. 369-373. Рец.: С. Павлова. – Език и литература, L, 1995, № 2, стр. 149-151.

Буров, Стоян (1994) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1994. 264 стр. (2. изд.)

Буров, Стоян (1993) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Учебник за участниците в Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1993. 296 стр. (2. осн. прераб. и доп. изд.)

Буров, Стоян (1993) Зденек Урбан – почетен доктор на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Проглас (Велико Търново), ІІ, 1993, № 2, стр. 76-78.

Буров, Стоян (1993) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ [Част: Препинателни знаци]. Помагало с правила и упражнения. Велико Търново: Издателска къща “Борба”, 1993. 128 стр.

Буров, Стоян (1993) СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. МОРФОЛОГИЯ [Части: Строеж на думата (морфемен състав на думата и словообразуване), Съществително име, Прилагателно име, Числително име, Местоимение]. Задачи и текстове за упражнения IV-VII клас. Велико Търново: Слово, 1993. 200 стр.

Буров, Стоян (1993) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1993. 232 стр.

Буров, Стоян (1992) Функционално взаимодействие между граматичната и лексикалната семантика в съвременния български език. Проглас. Филологическо списание [Велико Търново], І, 1992, № 1, стр. 21-26.

Буров, Стоян (1991) Асиметрия на форма и значение в числовата парадигма на абстрактните съществителни имена в българския език. Български език, ХLІ, 1991, № 1, стр. 13-21.

Буров, Стоян (1990) Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съ¬ществителните по число. Език и литература, ХLV, 1990, № 1, стр. 20-26.

Буров, Стоян (1990) Библиография на научните трудове на Русин Русинов. Съпоставително езикознание, ХV, 1990, № 1, стр. 107-114.

Буров, Стоян (1990) Веществените съществителни в количествен аспект (Езикови средства за изразяване на дискретност на веществения континуум). Български език, XL, 1990, № 2, стр. 114-120.

Буров, Стоян (1990) П. Пашов. Практическа българска граматика. София, 1989. – Български език, XL, 1990, № 4, стр. 378-380.

Буров, Стоян (1990) Русин Русинов на 60 години. Съпоставително езикознание, ХV, 1990, № 1, стр. 104-107

Буров, Стоян (1989) А. И. Моисеев. Основные вопросы словообразования в современном русском литературном языке. Ленинград, 1987. – Съпоставително езикознание, ХІV, 1989, № 2, стр. 82-84.

Буров, Стоян (1989) Категорията число на съществителните имена в българския книжовен език. Част I. Български език, ХХХІХ, 1989, № 5, стр. 430-437; Част II. – Български език, ХХХІХ, 1989, № 6, стр. 507-513.

Буров, Стоян (1989) Към характеристиката на категорията степен в българския език. Съпоставително езикознание, ХІV, 1989, № 1, стр. 24-31.

Буров, Стоян (1989) Л. А. Булаховски – виден украински славист и българист (Към стогодишнината от рождението му). Език и литература, ХLІV, 1989, № 3, стр. 108-112

Буров, Стоян (1989) Неуместна употреба на словосъчетанието веществено доказателство. Български език, ХХХІХ, 1989, № 1, стр. 85.

Буров, Стоян (1989) Оценъчно значение на задпоставеното съгласувано определение. Български език, ХХХІХ, 1989, № 1, стр. 79-83

Буров, Стоян (1989) По някои въпроси на пренасянето. Български език, ХХХІХ, 1989, № 3, стр. 241-244.

Буров, Стоян (1989) Приносът на Гео Милев за интелектуализацията на българския книжовен език (Върху материал от критическите му съчинения). Език и литература, ХLІV, 1989, № 5, стр. 69-76.

Буров, Стоян (1988) Библиография на трудовете на Станьо Георгиев. Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, № 1, стр. 116-121

Буров, Стоян (1988) Етапи в историята на българо-полските научни връзки и отношения в областта на езикознанието. Списание на БАН, ХХХІІІ, 1988, № 1, стр. 52-59

Буров, Стоян (1988) За един особен начин на обръщение в интервю. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 5, стр. 446-450

Буров, Стоян (1988) За една неправилна употреба на съществителното разруха. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 4, стр. 358.

Буров, Стоян (1988) За изговора на формите на съкращението рабфак. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 1, стр. 74-76.

Буров, Стоян (1988) Има ли съществителното необходимост форма за множествено число. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 3, стр. 226-227.

Буров, Стоян (1988) Към въпроса за конотативното значение. Език и литература, ХLІІІ, 1988, № 1, стр. 98-104

Буров, Стоян (1988) М. Попова. Кратък валентен речник на глаголите в съвременния български книжовен език. София, 1987. – В: Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, № 4-5, стр. 177-179.

Буров, Стоян (1988) Против шаблонизацията на прилагателното гъвкав. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 6, стр. 529.

Буров, Стоян (1987) В кои случаи е уместна употребата на съществителното експлоатация. Български език, ХХХVІІ, 1987, № 5, стр. 427.

Буров, Стоян (1987) Десети летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Великотърновския университет. Българистика, ІІ, 1987, № 4, стр. 34-36.

Буров, Стоян (1987) За една неправилна употреба на съществителното ваканция. Български език, ХХХVІІ, 1987, № 3, стр. 202-203.

Буров, Стоян (1987) За прилагателното безпризорен. Български език, ХХХVІІ, 1987, № 4, стр. 335.

Буров, Стоян (1987) Петнадесет години библиотека “Родна реч омайна”. Език и литература, ХLІІ, 1987, № 3, стр. 123-126.

Буров, Стоян (1987) По въпроса за морфологичните особености на някои типове сложни съществителни от мъжки род. Език и литература, ХLІІ, 1987, № 1, стр. 77-86.

Буров, Стоян (1987) СТЕПЕНИТЕ ЗА СРАВНЕНИЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Библиотека “Родна реч омайна”, кн. 28. София: Народна просвета, 1987. 92 стр. Рец.: К. Викторова. – Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 2, стр. 160-162. Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, № 4-5, стр. 181- 182.

Буров, Стоян (1986) Неправилна употреба на прилагателното многозначителен. Български език, ХХХVІ, 1986, № 2, стр. 177-178.

Буров, Стоян (1986) Писане по правилата (Съст. Ел. Георгиева, Вл. Мурдаров). (Езикова култура.) София: Наука и изкуство, 1985. – Съпоставително езикознание, ХІ, 1986, № 6, стр. 86-88.

Буров, Стоян (1986) Р. Макреева, К. Савова. Български език за лекторатите в чужбина. София, 1985. Български език, ХХХVІ, 1986, № 2, стр. 185-187.

Буров, Стоян (1986) Р. Русинов. История на българския правопис. София, 1981. 2. изд. 1985. Съпоставително езикознание, ХІ, 1986, № 5, стр. 79-81.

Буров, Стоян (1986) Степените за сравнение в българския език като обект на функционалната морфология.// Трудове на Великотърновския университет “Кирил и Методий”, т. ХХI, кн. 2. Езикознание, 1985/86. София: Наука и изкуство, 1986, стр. 150-172.

Буров, Стоян (1985) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Учебник за участниците в Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти. Велико Търново. Великотърновски университет “Кирил и Методий”, 1985. 218 стр. Рец.: Ел. Георгиева. – Български език, ХХХVІ, 1986, № 2, стр. 182-184.

Буров, Стоян (1985) За някои стилистични особености на степените за сравнение в българския книжовен език.// Н. П. Ковачев (отг. ред.). 40 години от социалистическата революция в България. Доклади от научна сесия, проведена на 19 октомври 1984 г. Велико Търново: Великотърновски университет "Кирил и Методий", 1985, стр. 70-81.

Буров, Стоян (1984) Синонимна употреба (взаимозаменяемост) на степените за сравнение в българския език. Български език, ХХХІV, 1984, № 6, стр. 508-515.

Буров, Стоян (1982) Към въпроса за степенуването на прилагателните имена и наречията в съвременния български книжовен език. Български език, ХХХІІ, 1982, № 2, стр. 104-110.

Буров, Стоян (1981) ГРАМАТИЧЕСКАТА КАТЕГОРИЯ СТЕПЕНУВАНЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК (ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ). Дисертация за присъждане на научната степен кандидат на филологическите науки. Велико Търново, 1981. 253 стр. [Машинопис] [Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК на 6 октомври 1982 г.] Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 1982. 23 стр.

Буров, Стоян (1977) Към въпроса за степенуването на имена и глаголи в българския език. Rocznik Slawistyczny, т. 38 (1977), кн. 1, стр. 57-69.

Буров, Стоян (1976) Статистически наблюдения за мястото на ударението при съществителните имена в съвременния български книжовен език. Български език, ХХVІ, 1976, № 3, стр. 196-202.

Буров, Стоян (1975) За езиковите грешки в една книга. Български език, ХХV, 1975, № 3, стр. 258-259.

Бурова, Пенка (2015) Антонимите – в съзнанието, в езика и в речника [Е. Пернишка, Ст. Василева. Речник на антонимите в българския език. Второ допълнено и преработено издание. Наука и изкуство, София, 2014. 507 стр.] Български език и литература, 2015, кн. 2, с. 200 - 204.

Бурова, Пенка (2014) Говор и правоговор – какво мислят българите? Проблеми на устната комуникация. Книга десета. 2014. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” (в съавт.)

Бурова, Пенка (2014) Демотивация и оцеляване на наименованията (Върху примери от български, руски и немски език). Филологически сборник. VІ. Велико Търново – Твер. В. Търново: Университетско издателство, 2014, с. 179 - 189.

Бурова, Пенка (2014) Новата история на три чужди думи в българския език (Презентация, промоция и акция). Електронно списание LiterNet, 17.10.2014, № 10 (179)

Бурова, Пенка (2014) От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. 335 стр. ISBN978-954-524-983-9

Бурова, Пенка (2014) Чуждите думи – никога свои. Психолингвистичен механизъм на употребата. В. Търново: ИВИС, 272 стр.

Бурова, Пенка (2013) Вътрешен мотив и лексикално значение на думата (Върху примери от български и немски език). Российский гуманитарный журнал, 2013. Т. 2, № 4, 332 – 339. ( ISSN 2305-8420), (в съавт.)

Бурова, Пенка (2013) Вътрешният мотив на думите в полза на правописа. Електронно списание LiterNet, 16.02.2013, № 2 (159)

Бурова, Пенка (2013) За един вид тавтология в устната реч. Проблеми на устната комуникация. Книга девета, том ІІ. ІХ Международна конференция, 28–29 октомври 2011. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 176-194.

Бурова, Пенка (2013) Чужди елементи в българската реч. Трети международен конгрес по българистика. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 23–26 май 2013 (под печат).

Бурова, Пенка (2012) Вътрешният мотив на думите в тълковния речник. Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2012, с. 72-84.

Бурова, Пенка (2011) Мотивация и демотивация в чуждия език. Педагогически алманах (Велико Търново), ХІХ, Извънреден брой /2011, с. 12 - 19.

Бурова, Пенка (2010) Между писмената и устната комуникация (Наблюдения върху езика във форумите на интернет). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5 - 6 юни 2008 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 41-51. [В съавторство с П. Пехливанова.]

Бурова, Пенка (2010) Между писмената и устната комуникация. Наблюдения върху езика във форумите на интернет. Проблеми на устната комуникация, книга осма. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 41 - 51 (в съавт.).

Бурова, Пенка (2010) Смисълът на нонсенса. Проглас (В. Търново), 2010, кн. 1, с. 5 – 24.

Бурова, Пенка (2009) Тълковен речник на българския език Велико Търново: Слово, 416 стр.

Бурова, Пенка (2008) Защо ранно чуждоезиково обучение? Предпоставките на детската възраст. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, с. 77–90. (в съавт.)

Бурова, Пенка (2006) Говоренето в телевизионното шоу “Биг брадър”. Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. В. Търново, 2006, с. 107 – 120.

Бурова, Пенка (2006) Какво се случва в българския език? Светът на речника. Светът в речника. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. дфн Емилия Пернишка. В. Търново, 2006, с. 62 - 68.

Бурова, Пенка (2006) Пълни и съкратени структури в чуждия език – как да ги преподаваме? Чуждоезиково обучение, 2006, кн. 4, с. 36 – 50.

Бурова, Пенка (2004) Защо ранно чуждоезиково обучение? Предпоставките на детската възраст. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение. Втора част. В. Търново, 2004, 14 - 32.

Бурова, Пенка (2003) Въпросът “Какво е това?” в обучението по чужд език. Чуждоезиково обучение, № 3.

Бурова, Пенка (2003) Езикът на урока по чужд език – на кой език да бъде? Начално образование, № 5.

Бурова, Пенка (2003) Как се класират познанията за(д) думите – свободен асоциативен експеримент. Педагогически алманах (Велико Търново), № 1-2 (под печат).

Бурова, Пенка (2003) Когнитивно развитие в чуждия език. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 136 стр.

Бурова, Пенка (2003) Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 143 стр.

Бурова, Пенка (2001) Глаголната метонимия. Семантика и прагматика. Велико Търново, Faber, 292 стр.

Бурова, Пенка (2001) Метонимични значения на глаголи с представка из Велико Търново

Бурова, Пенка (2000) Автореферат на дисертацията София, 39 стр.

Бурова, Пенка (2000) Глаголната метонимия в съвременния български език. София, 310 стр. (ръкопис)

Бурова, Пенка (1999) Малък речник на чуждите думи в българския език. Велико Търново: Слово, 608 стр. (в съавт.).

Бурова, Пенка (1998) [Рец.] Д. Генова. За репрезентацията на значението и употребата на езика. ВеликоТърново, 1997, 180 стр. – Съпоставително езикознание, № 3-4 (в съавт.).

Бурова, Пенка (1998) Малък тълковен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 351 стр. (в съавт.).

Бурова, Пенка (1998) Метонимично назоваване на екзистенциалност. Проглас (Велико Търново), № 1.

Бурова, Пенка (1998) По въпроса за лексикографския подход към глаголните метонимични значения. За думите и речниците. Първа национална конференция, София, 19-20 октомври 1998. София, 2000.

Бурова, Пенка (1995) Речник на чуждите думи в български. Велико Търново: Елпис, 768 стр. (в съавт.).

Бурова, Пенка (1994) Прагматически значения на самоназоваването в българската реч. Сп. Български език, 1990, № 4.

Бурова, Пенка (1994) Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. Велико Търново: Елпис, 1056 стр. (в съавт.).

Бурова, Пенка (1994) Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. В. Търново, 1994

Бурова, Пенка (1993) За някои особености на работата върху кратък литовско-български речник. Проглас (Велико Търново), № 2 (в съавт.).

Бурова, Пенка (1993) За старите и новите особености на работата върху литовско-български речник. Проглас (Велико Търново), № 4 (в съавт.).

Бурова, Пенка (1992) За един вид персонификация в българския език. Български език, № 3.

Бурова, Пенка (1992) Метонимична употреба на глаголи във въвеждащи пряката реч авторски думи. Език и литература, № 1.

Бурова, Пенка (1991) Компетентност и компетенции. Български език, № 1.

Бурова, Пенка (1991) Самопредставянето. Литературен вестник (Велико Търново), 28 февруари 1991.

Бурова, Пенка (1990) Глаголната метонимия в българския език Български език, № 5.

Бурова, Пенка (1990) Погрешна употреба на методика вм. метод и на характеристика вм. характерна черта. Български език, №1.

Бурова, Пенка (1990) Прагматически значения на самоназоваването в българската реч. Български език, №4.

Бурова, Пенка (1989) За употребата на съществителното персонаж. Български език, № 5.

Бурова, Пенка (1989) Кафейна, кафеена или кафена чаша? Български език, № 6.

Бурова, Пенка (1989) Оценъчно значение на задпоставеното съгласувано определение. Български език, № 1 (в съавт.).

Бурова, Пенка (1988) За един особен начин на обръщение в интервю. Сп. Български език, 1988, № 5.

Бурова, Пенка (1988) Неправилна употреба на глагола подам/подавам. Български език, № 1.

Бурова, Пенка (0) От детските думи до изучаването на чужд език. Функции на вътрешния мотив. Приноси към теорията и практиката на езиковото образование. Сборник по случай 80-годишнината на проф. д-р Кирил Димчев (под печат).

Василева, Красимира (2017) Понятиен компонент на лингвокултурния концепт любов в съвременното българско езиково съзнание (По данни от психолингвистичен експеримент).// Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 405-419.

Василева, Красимира (2016) Понятиен компонент на лингвокултурния концепт любов в съвременния български език. Граници на понятийното съдържание – отношението любов – приятелство (по лексикографски данни).// Българският език – история и съвременност (Болгарский язык – история и современность). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 146-158.

Василева, Красимира (2014) Образната съставка на концепта любов (върху материал от българската женска лирика).// Юбилейна международна научна конференция на тема „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, с. 59-68.

Василева, Красимира (2013) Концептът любов в българската паремиология.// Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени по проект “Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”. Велико Търново: „Фабер“, 2013, с. 31-42.

Василева, Красимира (2013) Образният компонент на лингвокултурния концепт любов (върху материал от българската мъжка лирика).// Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени по проект “Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”. Велико Търново: „Фабер“, 2013, с. 41-50.

Василева, Красимира (2013) Предметните метафори като елемент на образния компонент на лингвокултурния концепт любов (върху материал от българската поезия).// Югозападен университет „Неофит Рилски“. Годишник на Филологическия факултет. Т.11. Благоевград: Университетско издателство „Н. Рилски“, 2013, с. 290-298.

Гецов, Антон (2018) Език свещен (за Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева) сп. „Проглас“, кн. 1, 2018 (ХХVII), с. 110–112. http://journals.uni-vt.bg/proglas/eng/default.aspx

Гецов, Антон (2018) Концепции за граматическото отношение в апозитивните словосъчетания (I част) сп. „Проглас“, кн. 2, 2018 (XXVIII)

Гецов, Антон (2018) Следите на града: прагматика на етикетизацията. Градът: памет и медии. Серия "Обществени комуникации. ШУ "Епископ Константин Преславски"

Гецов, Антон (2018) Станьо Георгиев – преподавателят и учителят Юбилеен лист: проф. Станьо Георгиев на 90 години. Катедра по съвременен български език при Филологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий. Отг. ред.: П. Пехливанова

Гецов, Антон (2017) Апозитивните словосъчетания като средство за създаване на фалшиви новини Международна научна конференция „Медиите на 21 век“ на тема „Медии и постистина“.

Гецов, Антон (2017) Дисекция на манипулативната квантификация (встъпителни думи) Силвия Коева. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 9-15

Гецов, Антон (2017) Към въпроса за граматическите отношения в апозитивните словосъчетания Проблеми на устната комуникация. Книга единадесета. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

Гецов, Антон (2017) Към въпроса за логико-семантичните отношения в апозитивните словосъчетания сп. „Проглас“, кн. 2, 2017, с. 246–254, ISSN 0861-7902.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/

Гецов, Антон (2017) Към въпроса за приложението – „двуликия Янус“ в българския синтаксис Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р П. Радева. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 71-90. http://www.uni-vt.bg/res/4614/SB_70-g_PRadeva_Filolog.pdf

Гецов, Антон (2017) Към въпроса за разширените компоненти на апозитивните словосъчетания Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12–13 декабря, 2017 г.), отв. ред. О. П. Касымова, Уфа: РИЦ БашГУ, 2017, с. 43–57

Гецов, Антон (2017) Медийният политически дискурс, или как корупцията на езика еволюира Втора национална научна конференция „Медиите на 21. век“ на тема „Медии и избори“ (10–11 ноември 2016 г.).// Медии и комуникации на 21. век. Медии и избори, 1/2017. УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 76-82.

Гецов, Антон (2016) Към въпроса за енигмата комуникативна стратегия Българският език – история и съвременност. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 28–35.

Гецов, Антон (2016) Манипулация и емпатия Проблеми на устната комуникация. Книга десета. Част II. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 11–23.

Гецов, Антон (2016) Медиите като средство за масова профанация Медиалингвистика. Выпуск 5. Язык в координатах массмедиа. Материалы I Международной научно-практической конференции (6–9 сентября 2016 г., Варна, Болгария). Санкт-Петербург, 2016, с. 29–31, ISSN 2312-0274.// http://medialing.spbu.ru/news/43-138.html (30.12.2016 г.)

Гецов, Антон (2016) Модерната неграмотност на обществото като фактор за неговото опитомяване сп. „Проглас“, кн. 1, 2016, с. 43–61, ISSN 0861-7902.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol25/iss1/3

Гецов, Антон (2016) Новата неграмотност и обърканото стадо Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы III Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Леонида Михайловича Васильева и профессора Мусалии Галеевны Хайруллиной. Уфа, РИЦ БашГУ, 2016, с. 175–182, ISBN978-5-7477-4225-3.

Гецов, Антон (2015) Медии и (не)грамотност Национална конференция „Медиите: кризи vs. възможности“ http://www.newmedia21.eu/analizi/medii-i-ne-gramotnost/

Гецов, Антон (2014) Комуникация и манипулация Предизвикателствата на ХХI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. Сборник доклади от VII международна конференция 8–9. ХII. 2014. Варна. Издателска къща СТЕНО – Варна.

Гецов, Антон (2014) Прагматика на общуването: Психологическо мислене vs. логическо мислене Епископ – Константинови четения. Том 20. Контакти и конфликти. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, с. 179–186.

Гецов, Антон (2013) Към въпроса за опозицията масова комуникация – междуличностна комуникация с оглед на инструментите за манипулативно въздействие Първа международна научно-практическа интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“, организирана от катедрите по славистика и по съвременен български език на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и от катедрите по общо и сравнително-историческо езикознание и по нова и най-нова история на Башкирския държавен университет и проведена на 8.02.2012 г. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 135–145.

Гецов, Антон (2013) Степента на манипулативност като функция от дихотомията „устна форма на речта – писмена форма на речта“ Втора международна научно-практическа конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, организирана от катедрите по обща лингвистика и старобългаристика и по съвременен български език на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и от катедрата по общо и сравнително-историческо езикознание на Башкирския държавен университет и проведена на 26–27.09.2013 г. в Башкирския държавен университет.// Российкий гуманитарный журнал, 2013, том 2, № 4, с. 320–324.

Гецов, Антон (2013) Факти и фактоиди в научния дискурс Проблеми на устната комуникация. Книга девета. Част І. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 263–280.

Гецов, Антон (2011) Квантификацията като инструмент за скрито манипулативно въздействие сп. „Проглас“, кн. 1, 2011, с. 140–168. http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol20/iss1/7

Гецов, Антон (2011) Комуникативни стратегии и манипулация. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2011, 260 с., ISBN: 978–954–400–606–8.

Гецов, Антон (2011) Към въпроса за характера на връзката между комуникативните партньори в масовата комуникация Филологически сборник ІV. В. Търново – Твер. В. Търново, 2011, с. 66–72.

Гецов, Антон (2011) Популярните медии – генератор и еманация на масовата култура Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 65–72.

Гецов, Антон (2010) Към въпроса за дискредитирането на манипулативния потенциал на българската популярна преса Проблеми на устната комуникация. Книга 8. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес“, 5–6 юни 2008 г. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 83–96.

Гецов, Антон (2010) Към въпроса за интертекстуалността в медийния дискурс Състояние и проблеми на българската ономастика 10. Посвещава се на 90-годишнината от рождението на проф. Н. Ковачев. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 548–559.

Гецов, Антон (2010) Към въпроса за същността на манипулативното въздействие в масовата комуникация Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 241–250.

Гецов, Антон (2009) Към въпроса за приложимостта на кооперативния принцип в масовата комуникация сп. „Проглас“, кн. 1, 2009, с. 80–95.

Гецов, Антон (2009) По следите на скрития смисъл. Предпоставки и инструменти за скрито манипулативно въздействие в дискурса на българската популярна преса В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. 2009, 304 с., ISBN 978–954–524–707–1.

Гецов, Антон (2009) Сугестивен потенциал на псевдопозоваването в дискурса на популярната ни преса Словото е отражение на живота. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Хр. Станева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 97–111.

Гецов, Антон (2009) Цитатът в българската популярна преса – начини на (зло)употреба Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на проф. Д. Чизмаров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 123–139.

Димитрова, Илияна (2016) Представата за чувството за срам в българската лингвокултура. Výuka jihoslovanských jazykoů a literatur v dnešní Evropě III, Brno 2016, Масариков университет, гр. Бърно, Чехия, с. 145 – 149, ISBN 978-80-906183-7-4.

Димитрова, Илияна (2015) Бележки към въпроса за колективизма в българската лингвокултура. сб. Образът на България и на българите в европейски контекст (литературни, лингвистични, културни, медийни, социополитически проекции). Сборник с докладиот международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти, БКИ „Дом Витгенщайн“ – Виена, Австрия 03. 12. – 05. 12. 2014, „Аз Буки”, С., 2015, с. 43 – 52.

Димитрова, Илияна (2015) Българската картина на света в обучението по български език като чужд (Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”). Велико Търново, 2015.

Димитрова, Илияна (2015) Студът и здравето в българската картина на света. сп. Българска реч, година XXI/2015, кн. 2, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2015, с. 121 – 128 (Международен филологически форум за студенти и докторанти, София 13 – 16 ноември 2014), ISSN 1310-733X.

Димитрова, Илияна (2014) Какво казва за манталитета на българина семантиката на лексеми с начален елемент само-, свое-, себе-. Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013г., Секция „Български език”, Подсекция „Съвременен български език. Норма, комуникации, менталност”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2014, с. 116 – 135, ISBN 978-954-07-3857-4.

Димитрова, Илияна (2014) Още веднъж към въпроса за колективизма и индивидуализма в културата и езика. Арнаудов сборник, том 8, Русе, 2014, с. 398 – 403.

Димитрова, Илияна (2014) Социокултурната компетентност в обучението по български език като втори (чужд) – същност, цели, начини на придобиване. Výuka jihoslovanských jazykoů a literature v dnešní Evropě, Масариков университет, гр. Бърно, Чехия, 2014, с. 413 – 421, ISBN 978-80-904846-7-2;

Димитрова, Илияна (2013) Българската картина на света в обучението по български език като втори (чужд). Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sesit, Ročník XXIII. Brno, Czech Republik 4/2013, с. 128 – 136.

Димитрова, Илияна (2013) Българската картина на света през погледа на чужденците (изследване на рецепцията на някои български лексеми и фразеологизми). Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Изд. „Фабер”, В. Търново, 2013, с. 106 – 113, ISBN 978-954-400-957-1.

Димитрова, Илияна (2013) Неволята или някой друг? (Лингвокултурологичен анализ на концепта ‘успех’ в българския език). Проблеми на устната комуникация, кн. 9, том 2, Велико Търново, 2013 г., с. 295 – 309.

Димитрова, Илияна (2010) Интеркултурна комуникация при преподаването на българския език като втори. Трудове на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, кн.1, том 31, Университ. Издателство.

Иванова, Верка (2017) Български език за 6. клас. София: Издателска къща "СКОРПИО ВИ" ЕООД. 2017, 173 с. ISBN 978-954-792-741-4.

Иванова, Верка (2017) За възвратността в българския език (О возвратности в болгарском языке). Славянские етносы, языки и культуры в современном мире. Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12 - 13 декабря 2017 г.). Уфа: РИЦ, с. 71 - 77. ISBN 978-5-7477-4553-7

Иванова, Верка (2017) Поглед към функционалнограматичната теория на Майкъл Халидей. Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2017, с. 379 - 390, ISBN 978-619-208-123-2.

Иванова, Верка (2016) Български език за 5. клас. София: Издателска къща „СКОРПИО ВИ“ ЕООД, 2016. 155 с. ISBN 978-954-792-719-3.

Иванова, Верка (2016) Да-изреченията – между граматика и прагматика. Форум „Българска граматика“. 2. Граматика и прагматика (19 ноември 2015 г.). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 100 – 112. ISBN 978-619-208-073-0.

Иванова, Верка (2016) Състав, семантика и функции на въпросителните да-изречения. Българският език – история и съвременност. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 71 – 81. ISBN 987-619-208-048-8.

Иванова, Верка (2015) Да-изреченията с подбудително значение. Пермисивните да- и нека да-изречения (Прагматико-семантичен аспект). Български език, кн. 3, 2015, с. 65 – 78. ISSN 0005-4283.

Иванова, Верка (2015) Да-конструкциите и отпадането на инфинитива в историята на българския език. Глобальное информационное общество и проблемы сохранения культуры: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 80-летию доктора философских наук, профессора О. К. Валитова (г. Нефтекамск, 24 – 26 ноября 2014 г.). Уфа: РИЦ БашГУ, 2015, с. 98 – 104.

Иванова, Верка (2015) Международна интернет конференция “Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”. Сборник по случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа (отг. ред. Ст. Буров, Л. А. Калимуллина), 2013, 668 с. сп. „Съпоставително езикознание“, кн. 1, 2015, (Рецензии и анотации). ISSN 0204-8701.

Иванова, Верка (2015) Полифункционалното ДА в българския език. (Функционално-семантични и модални особености на независимите да-изречения в съвременния български език). Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015. 198 с. ISBN 987-619-208-035-8.

Иванова, Верка (2014) Българска морфология. Задачи и текстове за упражнения. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2014. 131 с. ISBN 978-954-524-987-7.

Иванова, Верка (2014) За десемантизацията на пълнозначни думи в българския език. Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963 – 2013, секция „Филологически факултет“. Велико Търново, 2014, с. 20 – 29. ISBN 978-954-524-975-4.

Иванова, Верка (2014) Към въпроса за граматичния статус на служебната дума ДА в българската граматична традиция (Обзор на граматиките от началото на XIX до средата на XX век). Български език. Приложение. 2014, с. 263 - 277. ISSN 0005-4283.

Иванова, Верка (2014) Модални възможности на ДА-изреченията в българския език. Съвременен български език. Фонетика и граматика. Секция „Български език“. Трети международен конгрес по българистика (23 – 26 май 2013 г.), т. 13. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 85 - 98. ISBN 978-954-07-3856-7.

Иванова, Верка (2014) Синтагматично обусловена динамика и прагматична стойност на някои частици в българския език (Наблюдения върху частиците А, Я, Е). Арнаудов сборник, доклади и съобщения, том 8. Русе: Издателство „ЛЕНИ-АН“, 2014, с. 245 – 251. ISBN 978-619-7058-33-8.

Иванова, Верка (2014) Функционално-семантични особености на някои глаголи в българския език. Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. II Международная научно-практическая конференция, посвященная 40-летию кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания БашГУ (г. Уфа, 26 – 27 сентября 2013 г.). Уфа: РИЦ БашГУ, 2014, с. 30 - 35. ISBN 978-5-7477-3708-2.

Иванова, Верка (2013) За експликаторите на функционално-семантичната категория персоналност в българския език. Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Башкирския държавен университет, гр. Уфа (февруари – март 2012 г.). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 223 – 230. ISBN 978-954-524-919-8.

Иванова, Верка (2013) Разговорните ТА и ПА в художествения текст. IX Международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 28 – 29 октомври 2011 г. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 50 – 60. ISBN 978-954-524-888-7.

Иванова, Верка (2011) Контекстова омонимия на неизменяемите части на речта. Проф. д-р Върбан Вътов, 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 113 – 122. ISBN 978-954-524-810-8.

Илиева, Мария (2017) Красива като капка, или Представата за красота в българската картина на света.// Красотата в културата на българи и сърби. Лепота у култури бугара и срба. Ред. Ценка Иванова и др. - Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2017,13 - 22. ISBN 978-619-208-100-3 Велико Търново

Илиева, Мария (2017) Рецензия на монографията на А. Ефтимова Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата. София: Просвета, 2016, 335 с. ISBN 978-954-01-3271-6. - В: е-списание в областта на хуманитаристиката, 2017, бр.10. http://www.abcdar.com/magazine/X/Ilieva_review_1314-9067_X.pdf

Илиева, Мария (2016) За виното според българските идиоматични изрази. – В: Małe przyjemności: katalog słowiański. Krakow 2016, 323 – 332. Pod red. Elżbiety Solak, Barbary Popiołek i Bojany Todorović. ISBN 978-83-65432-34-6 Краков, Полша

Илиева, Мария (2016) Мястото за живеене в българската картина на света. – В: Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев. Русе: УИ „Ангел Кънчев“, 2016, 408-420. ISBN 978–954–712–696–1. Русе

Илиева, Мария (2015) Опозицията свое/чуждо в българската езикова картина на света. – В: Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. Pod red. Haliny Mieczkowskiej, Elżbiety Solak, Przemysława Fałowskiego , Natalii Palich. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, 267 – 274. Краков, Полша

Илиева, Мария (2014) Лекторатите имат нужда от общ форум. 27.01.2014 г. http://www.bnews.bg/article/153682

Илиева, Мария (2014) Лекторатът – притегателен образователен и културен център (интервю с доц. д-р Мария Илиева [Lectureship – attractive educational and cultural center (Interview with Assos. Prof. Dr. Maria Ilieva] Мая Падешка / Maya Padeshka // Български език и литература. 2014, кн.1, 63-70. София

Илиева, Мария (2013) Стилизация на устна комуникация в български художествени текстове.// Проблеми на устната комуникация. Кн. 9, II. Велико Търново, 2013, 30 – 40. ISBN 978–954–524–888–7. Велико Търново

Илиева, Мария (2012) Имперсоналност и обективност в деловата реч. – В: Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. Лингвостилистични анализи. В. Търново, 2012, 178–183.

Илиева, Мария (2012) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. Лингвостилистични анализи. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. ISBN 978–954–524–840–5 Велико Търново

Илиева, Мария (2011) Местоименията в стиловете на българския език Ополе, Полша

Илиева, Мария (2010) Зъбовете къде са? или За граматиката на детската реч. – В: Проблеми на устната комуникация. Книга осма. В. Търново, 2010, 203 – 209.

Илиева, Мария (2010) Сложни думи, съставни думи и синтактични словосъчетания. – В: Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив:Контекст, 2010, 203 – 209.

Илиева, Мария (2009) Един учебник по българска морфология от ХХІ век. Рецензия за монографията на Руселина Ницолова Българска граматика. Морфология. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008. 524 с. // Проглас, В. Търново, 2009, №1, 152– 155.

Илиева, Мария (2009) Показателните местоимения за лица в стиловете на българския език. – В: Словото е отражение на живота. Oratio vitae simulacrum. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново, 2009, 124 – 139. Велико Търново

Илиева, Мария (2008) Къде съм Аз в стиловете на българския език.// Bulgaristica – Studia et Argumenta. Festschrift für Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von Sigrun Comati. München, Verlag Otto Sagner, 2008, 152 – 161. Мюнхен, Германия

Илиева, Мария (2007) Фрагменти от българската неофициална картина на света, фиксирани чрез местоимения. – В: Трудове на Великотърновския университет.Филологически факултет. Том 34. Книга 2 – Езикознание. Проблеми на българската разговорна реч. Кн. VІІ. В. Търново, 2007, 131 – 138.

Илиева, Мария (2006) Аксиологическа стойност на деперсонализацията (върху материал от български и полски език). – В: Славистика и общество. С., 2006, 190-194. ISBN-10: 954–580–189–1.

Илиева, Мария (2006) Интерпретация на опозициите свое/чуждо и добро/лошо в езиковата картина на света. – В: Свое и чуждо в културата на българи и сърби. В. Търново, 2006, 26–39.

Илиева, Мария (2006) Мястото и времето на говорещия във функционалните стилове. – В: Димитрова, Ст. и др. Език и идиолект. С., 2006, 102–125. София

Илиева, Мария (2006) Стилистична интерпретация на деиксиса. – В: Сб. Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. В. Търново, 2006, 85–95.

Илиева, Мария (2006) Тестове по български език за кандидат-студенти. 32 обучаващи и проверовъчни теста. Варна, 2006. Варна

Илиева, Мария (2005) За глаголното време, субекта и функционалните стилове. – В: Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на професор Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005, 317 – 325.

Илиева, Мария (2005) Количествен анализ на местоименната употреба в стиловете на българския език Варна

Илиева, Мария (2005) Къде си ТИ в стиловете на българския език. – В: Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 377–384.

Илиева, Мария (2005) Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език. ВТ, 2005, 76 с. (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова и В. Бонджолова). VІ изд., 2010. ISBN 978-954-8709-88-0. В. Търново

Илиева, Мария (2005) Речниковото дело на Моско Москов. – В: М. Москов. Юбилеен сборник. 140 години от рождението му. В. Търново, 2005, 77–80.

Илиева, Мария (2005) Стилизацията в услуга на комичното. – В: Комично у култури срба и бугара. Комичното в културата на сърби и българи. Ниш, 2005, 49–56. ISBN 86–7379–109–Х. Ниш, Сърбия

Илиева, Мария (2004) Българинът в своите местоимения Велико Търново

Илиева, Мария (2004) Постни ли са постите в България? – В: Трапезата в културата на българи и сърби. Трпеза у култури Бугара и Срба. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, 47–53.

Илиева, Мария (2004) Споделеното аз на говорещия. – В: Проблеми на българската разговорна реч. Кн. VІ. Шеста научна сесия с международно участие. (31 май – 1 юни 2001 г.). В. Търново, 2004, 117–126. ISBN 954–524–407–0.

Илиева, Мария (2003) Аз говоря български. Български език за чужденци. Ниво С. В съавторство с Валентина Бонджолова и Светлозар Влайков Велико Търново

Илиева, Мария (2003) Местоимения и табу. – В: Стил. Београд – Баньалука 2003, № 2, 273 – 281. Белград - Банялука

Илиева, Мария (2003) Редактиране на текст. Помагало по езикова култура. Варна: Славена, 2002. ISBN 954–579–176–4 (В съавторство с В. Бонджолова) Варна: Славена

Илиева, Мария (2003) Тестът и текстът в подготовката на кандидатстудентския изпит по български език. Варна, 2003. ISBN 954–579–251–5 (В съавторство с Р. Радев) Варна

Илиева, Мария (2002) Местоименията като евфемизми. – Състояние и проблеми на българската ономастика 6. Материали от юбилейната конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Н. Ковачев (22-24 ноември 1999, В. Търново). В. Търново, 2002, 89–94.

Илиева, Мария (2002) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. Велико Търново

Илиева, Мария (2002) Субективност и субективна оценъчност при употребата на местоимения в българския език. С., 2002. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. 30 с.

Илиева, Мария (2001) Категорията залог в стилистиката. – В: Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Т. 31, кн. 2, 1995. Българската стилистика и нейното изучаване в средните и висшите училища. В памет на проф. Чизмаров. В. Търново, 2001, 125–132.

Илиева, Мария (2001) Показателните местоимения като идентификатори на синонимни фрази. – В: Изследвания по български език. Сборник с материалите от Националната научна конференция, посветена на чл.-кор. проф. д-р Л. Андрейчин. В. Търново 30-31 март 1995. В. Търново, 2001, 144–149.

Илиева, Мария (2001) Правопис на неопределителните местоимения и наречия в българския език. – В: Сб. Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали на Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 във В. Търново. В. Търново, 2001, 119–128.

Илиева, Мария (2001) Субективна оценъчност в употребата на показателните местоимения. – В: Сб. Проблеми на българската разговорна реч. Т. V. В. Търново, 2001, 79–86.

Илиева, Мария (2001) Устойчиви съчетания с компонент местоименна форма в българския език. – В: Езиковедски изследвания. Национална научна конференция по проблеми на българското езикознание в памет на проф. Р. Русинов. В. Търново, юни 2000. В. Търново, 2001, 341–347.

Илиева, Мария (2000) Говорещият Аз. – В: Филологически сборник. В памет на проф. Г. Димов. В. Търново, 2000, 310–313.

Илиева, Мария (2000) Да членуваме заедно! Варна, 2000. ISBN 954–579–125–Х Варна

Илиева, Мария (2000) Оценъчни възможности при транспозициите на категорията лице в речта// Език и литература, 2000, № 2, 87–94.

Илиева, Мария (2000) Слято, полуслято и разделно писане. Правила за употреба и тестове. Варна, 2000. ISBN 954–579–091–1 Варна

Илиева, Мария (2000) Тестове по български език за кандидат-студенти. Варна. 2000. ISBN 954–579–106–3. Варна

Илиева, Мария (1999) За езика на две Ботеви публицистични творби. - В: Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. В. Търново, 1999, 184–193.

Илиева, Мария (1999) Избрани тестове за проверка на езиковата култура. ВТ, 1999. ISBN 954–8709–39–2 (В съавторство с К. Цанков, И. Харалампиев, М. Георгиева).

Илиева, Мария (1999) Местоимения и табу. Доклад на национална конференция в памет на проф. Ст. Стойков. София. Декември, 1999 г. // Проглас. В. Търново, 1999, № 1–2, 23–35.

Илиева, Мария (1999) Прояви на егоцентризъм в езика. – В: Българистични проучвания. Т.V. В. Търново, 1999, 109–116.

Илиева, Мария (1999) Стилистика на българските пословици. – В: Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. В. Търново, 1999, 194–201.

Илиева, Мария (1999) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. В. Търново, 1999. ISBN 954–9541–33–9 (В съавторство с Р. Йосифова.) Велико търново

Илиева, Мария (1998) Помагало по българска фонетика. В. Търново, 1991, 1993, 1996, 1998. ISBN 954–9541–21–5 (В съавторство с К. Цанков, А. Петкова, В. Бонджолова).

Илиева, Мария (1998) Съпоставително изследване на изразяването на същинските обстоятелства за начин в словашки, български и английски език. – В: Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 1991. Т. 27. Кн. 2. В. Търново, 1998, 7–25 (В съавторство с Ондрей Хабовчик).

Илиева, Мария (1996) Еднорог-еднороги и еднорог-еднорози.// Проглас, 1996, 4, 83–85.

Илиева, Мария (1995) Езиковото майсторство на Хр. Ботев като публицист. – В: Майстори на българското художествено слово. 9. клас. С. – В. Т-во, 1995, 284-296.

Илиева, Мария (1994) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения) (в съавторство със Стоян Буров, Валентина Бонджолова и Пенка Пехливанова) Велико Търново: ЕЛПИС Велико Търново

Илиева, Мария (1993) Семантико-стилистична натовареност на показателното местоимение оня/онзи, оная, онова, онези. – В: Проглас, 1993, №2, 75–79.

Илиева, Мария (1993) Стилистика. Задачи и текстове за упражнения по съвременен български език ІV – VІІ клас. В. Търново, 1993. ISBN 954–439–133–9 (В съавторство в Р. Йосифова.) Велико Търново

Илиева, Мария (1991) Характеристика на един тип сложни изречения, битуващи в разговорната реч. – В: Проблеми на българската разговорна реч. В. Търново, 1991, 122–126.

Илиева, Мария (1990) За разликите между сложните думи и синтактичните словосъчетания и за някои правописни проблеми, свързани с тях. – В: Сборник трудове от юбилейната научна сесия, посветена на 45-годишнината на Съюза на учените в България и 25-годишнината на Великотърновския клон. В. Търново, 1990, 50–54.

Илиева, Мария (1987) Наречието вкъщи и наречното съчетание в къщи. – В: Език и литература, 1987, №6, 136–138.

Коева, Силвия (2018) За манипулативното медийно въздействие при отразяването на свади заради силна музика Музика у култури срба и бугара/ Музиката в културата на сърби и българи. Гордана Ђигић. Ниш: Филозофски факултет, 2018, №14, с. 81-90, ISBN 978-86-7379-474-7. COBISS.SR-ID 264006156.

Коева, Силвия (2018) Относно класификацията на подчинените допълнителни изречения според целта на изказването. Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10 – 11 ноември 2016 г. Св. Коева, П. Бъркалова (съст.), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017, ISBN 978-954-322-917-8.

Коева, Силвия (2017) Видовете словосъчетания в българския език Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева, Ред. колегия: Ст. Буров, А. Гецов, С. Коева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 101–115, ISBN 978-619-208-123-2.

Коева, Силвия (2017) Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 371, ISBN 978-619-208-121-8 В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017

Коева, Силвия (2016) Колоквиализацията на медийния дискурс и манипулацията с количеството Проблеми на устната комуникация, Т. 10, част I. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Коева, Силвия (2015) Автореферат на дисертация на тема „Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език (Върху материал от информационни интернет сайтове)“ УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Коева, Силвия (2015) Манипулация с количеството при представяне на конфликтни ситуации в медиите Литермедия. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=181

Коева, Силвия (2014) Манипулативни употреби на средства за изразяване на неопределено разделно множество над нормата в българския език Арнаудов сборник. Т. 8. „ЛЕНИ-АН“, Русе

Коева, Силвия (2014) Приносът на Норман Феърклъф за развитието на критическия анализ на дискурса Общуване без граници. Сборник, посветен на 50-годишния юбилей на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, „Абагар“, В.Търново

Коева, Силвия (2013) Квантификация и манипулация Годишник на Филологическия факултет. Т. 11. УИ „Н. Рилски“, Благоевград

Коева, Силвия (2013) Манипулативно изразяване на неопределено разделно множество над нормата чрез вербалната фраза сп. "Проглас", В. Търново

Коева, Силвия (2011) Преодоляване на интерференцията при некоординиран билингвизъм в обучението по български език в начална образователна степен /Върху конкретен материал на говорещи турски език ученици/ Балкански калейдоскоп. „Славена“, Варна.

Коева, Силвия (0) Относно класификацията на подчинените допълнителни изречения според целта на изказването

Маринов, Владислав (2018) XI Международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация" Съпоставително езикознание, 1, 142 - 143.

Маринов, Владислав (2018) Акционни имена с общи гръцки основи в българския и румънския език / NOMINA ACTIONIS WITH AN IDENTICAL GREEK ROOT IN BULGARIAN AND ROMANIAN сп. "Български език", 3, 98 - 109

Маринов, Владислав (2018) Сложене реченице са месним значењем у источним српским и западним бугарским периферним говорима Jezik, kniževnost, proctor: tematski zbornik radova. Urednice: Vesna Lopčić, Biljana Mišić Ilić. Niš: Filozofski fakultet, 655 - 667

Маринов, Владислав (2017) За пунктуацията при подчинените изречения, въведени с въпросителна дума "Език свещен". Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, 127-139.

Маринов, Владислав (2017) Контрастни маркери в българската реч на билингви от гр. Брегово (Видинско) сб. "Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12 - 13 декабря 2017 г)", Уфа, 200 - 206.

Маринов, Владислав (2017) Начини за изразяване на минало резултативно време в българските диалекти Езиков свят, т. 15, кн. 1, 2017, с. 30-37, ISSN 1312 – 0484

Маринов, Владислав (2017) Ново изследване върху езиковата интерференция / A new piece of research on language interference Проглас, кн. 2, 2017 (год. ХХVI), с. 280-281, ISSN 2367-8585

Маринов, Владислав (2017) Още веднъж за произхода на т. нар. "власи" от Видинско Нено Неделчев в науката за Българите. Сборник в чест на проф. д-р Нено Неделчев по случай неговата 70-годишнина. В. Търново: Ивис, 2017, 429 - 434.

Маринов, Владислав (2016) Akustische Charakteristika der weichen/palatalisierten Konsonanten in dem walachischen Dialekt der Stadt Bregovo (Region Vidin) Балканско езикознание / LINGUISTIQUE BALKANIQUE, LV (2016), 1, 81-101, ISSN 0324-1653

Маринов, Владислав (2016) За краесловните меки съгласни във влашкия диалект в крайния български Северозапад Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието (Юбилеен сборник). София: Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016, 114-118, ISBN 987-954-322-852-2

Маринов, Владислав (2016) Запазване на краесловната звучност при консонантните в разговорната реч Проблеми на устната комуникация. 10, част I, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, 323-330. ISSN 2367-8712

Маринов, Владислав (2016) Още веднъж за меките съгласни в българския език Българският език: история и съвременност, В.Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, 82-88. ISBN 987-619-208-048-8

Маринов, Владислав (2016) Формиране на съвременната езикова ситуация в крайния български Северозапад Езиковата ситуация – състояние и тенденции. Проблеми на социолингвистиката. 12. София, ИК "Знак '94", 2016, 63-68. ISBN 978-954-8305-43-3

Маринов, Владислав (2015) За палатализацията и палатализирането на консонантите в румънския език сп. Съпоставително езикознание, 2015, №4, 54-66. ISSN 0204-8701

Маринов, Владислав (2015) За фонологичния статус на меките съгласни във влашкия диалект в Северозападна България. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ISBN 978-619-208-036-5

Маринов, Владислав (2015) Речевият етикет и чуждоезиковото обучение (върху материали от български и словашки език) Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě (Kolektivní monografie). Brno: Bulharský kulturni institute, 2015, 275-283, ISBN 978-80-905336-6-0

Маринов, Владислав (2014) 50 години Великотърновска лингвистична българистика. Кратка история и перспективи Сб. "Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013г.". Кръгла маса "Българистика". С., 2014, 9-35. ISBN 978-954-07-3851-2

Маринов, Владислав (2014) За интерференцията при формите на перфекта в диалекта на гр. Брегово (Видинско) Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Уфа, 2014, 61-68 ISBN 978-5-7477-3708-2

Маринов, Владислав (2014) За неточното отразяване на краесловните меки съгласни на бреговския влашки говор в “Atlas linguistic roman” сп. Проглас, кн. 2, 2014, 86-94. ISSN 0861-7902

Маринов, Владислав (2013) Ein weiteres Modell zum Ausdruck eines vergangenen Geschehens mit resultativem Charakter in den bulgarischen Dialekten сп. Балканско езикознание, LII (2013), кн. 2-3, 69-93.ISSN 0324-1653

Маринов, Владислав (2013) Думите сигнализатори при превключването на кода в устната реч на билингвите Проблеми на устната комуникация, кн. IX, т. I, 2013, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 199-207. ISBN 978-954-524-887-0

Маринов, Владислав (2013) Неутрализация на рода във формите на перфекта в крайния български Северозапад Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Славчо Петков. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2013, 196-203. ISBN 978-954-680-908-7

Маринов, Владислав (2013) Особености на топонимичната система в крайния български Северозапад Време и пространство в културата на българи и сърби / Време и простор у култури бугара и срба. Варна: Славена, 2013, 208-219. ISBN 978-954-579-975-4

Маринов, Владислав (2013) Хибридни глаголи във влашкия диалект в гр. Брегово (Видинско) Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013, 167-177. ISBN 978-86-7379-315-3

Маринов, Владислав (2012) Бележки върху агронимите в с. Кутово (Видинско) сп. Проглас, 2012, кн. 2, 145-154 ISSN 0861-7902

Маринов, Владислав (2012) Различният поглед към есето (А. Ефтимова. Есето в академичната и журналистическата практика. В. Търново: Фабер, 2011) сп. Проглас, кн. 1, 2012, 182-185.ISSN 0861-7902

Маринов, Владислав (2011) За влиянието на социалния опит върху лексикалния репертоар на билингвите Проблеми на социолингвистиката. 10, Езикът и социалният опит. София, 2011, 361-365. ISBN 978-954-8305-12-9

Маринов, Владислав (2011) Към въпроса за българо-румънските взаимоотношения в областта на фразеологията (върху материал от говора на гр. Брегово, Видинско) Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, 91-99.ISBN 978-954-524-810-8

Маринов, Владислав (2010) Количествен анализ на няколко маркера от билингвална реч Проблеми на устната комуникация, кн. 8. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, 234-241.ISBN 978-954-524-745-3

Маринов, Владислав (2010) Лексикални паралели в два крайдунавски говора (по материали от Видинско и Силистренско) Юбилеен сборник на Филологическия факултет, Том 2 (В чест на 75-годишнината на проф. д-р Иван Кочев). Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2010, 235-239.ISBN: 978-954-680-702-1

Маринов, Владислав (2010) Нерешен проблем при употреба на главна буква Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив: Контекст, 2010, 198-203.ISBN 978-954-8238-25-0

Маринов, Владислав (2010) Още веднъж за прогресивната консонантна асимилация Български език, 2010, № 3, 94-99.ISSN 0005-4283

Маринов, Владислав (2010) Социолингвистичен подход към лексемната динамика във вестникарския език Световната криза и икономическото развитие. Сборник доклади от юбилейна научна конференция. Том 4. Варна: Наука и икономика, 2010, 106-113.

Маринов, Владислав (2009) Субординацията между българския език и влашкия диалект в българския северозападен билингвален ареал. Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 266-270.ISBN 978-954-524-693-7

Маринов, Владислав (2008) Билингвална интерференция в крайния български Северозапад В. Търново: Астарта, ISBN 978-954-350-070-4

Петкова, Анелия (2017) ТОПОНИМИТЕ В ОБЛАСТТА ГОРА, АЛБАНИЯ Проблеми на българската ономастика. т. 13.

Петкова, Анелия (2015) Десета международна научна конференция „ПРОБЛЕМИ НА УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ“ (Велико Търново, 7-8 ноември 2014 г.) – В: сп. Проглас, кн. 1, 2015.

Петкова, Анелия (2014) За някои структурно-семантични диалектизми в българския език. – В: Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, 2014. година. Лесковац, 11. и 12. април 2014. Године. КЊИГА САЖЕТАКА. ISBN 978-86-82031-31-4 Лесковац

Петкова, Анелия (2014) Проф. д-р Кирил Йовчев Цанков (Присъдени научни степени и звания) – В: сп. Проглас, кн. 2, 2014.

Петкова, Анелия (2013) Диалектна лексика и топоними. – В: Путеви и домети. Диjaлекатске лексикографиjе. (Зборник радова са истоименог међународног научног скупа). Ниш, 2013, 259-264. ISBN 978-86-7379-315-3 Ниш

Петкова, Анелия (2013) Произход на диалектната лексика в топонимията на Плевенско. - В: Проблеми на устната комуникация. Книга девета. IX Международна научна конференция 28-29 октомври 2011 г. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2013, 182-198. ISBN 978-954-524-887-0

Петкова, Анелия (2012) К вопросу о происхождении сюжета сказаний о дракуле. - CONFERINŢA INTERUNIVERSITARĂ. EDUKAŢIE PRIN CERCETARE – GARANT AL PERFORMANŢEI ÎNVĂŢĂMĂNTULUI SUPERIOR. 3-4 mai 2012. CEP USM. Chişinǎu. ISBN 978-9975-71-235-4 Chişinǎu

Петкова, Анелия (2012) Особенности диалекта бессарабских болгар сел Кирсово и Твардица. - CONFERINŢA INTERUNIVERSITARĂ. EDUKAŢIE PRIN CERCETARE – GARANT AL PERFORMANŢEI ÎNVĂŢĂMĂNTULUI SUPERIOR. 3-4 mai 2012. CEP USM. Chişinǎu. ISBN 978-9975-71-235-4 Chişinǎu

Петкова, Анелия (2011) Диалектна лексика в топонимията на Плевенско. - В: Проф. д-р Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2011, 99-105.

Петкова, Анелия (2010) Езикова интерференция в говора на българската диаспора в с. Стеблево, Голо Бърдо – Албания. – В: Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес” 5-6 юни 2008 г. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2010, 241-250.

Петкова, Анелия (2010) Местните имена в Плевенско. Велико Търново, 2010, 263 с.

Петкова, Анелия (2009) Българска реч от село Стеблево, Голо Бърдо (Албания). – В: ORATIO VITAE SIMULACRUM (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2009, 257-266.

Петкова, Анелия (2009) Езикова характеристика на топонимите в южната част на Плевенско. – В: Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986). По случай 85 години от рождението му и 20 години от неговата кончина. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2009, 220-235.

Петкова, Анелия (2007) Местни имена от чужд произход в Плевенско. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика в началото на ХХ в. Т. 9. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2007, 335-341.

Петкова, Анелия (2006) Към езиковата характеристика на топонимите в Плевенско. – В: Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей (Jоrdanca Marinova. Studia in honorem septuagenarii eius jubilaei). Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 264-276.

Петкова, Анелия (2005) Българска лексикология. Сборник с упражнения. В. Търново. Издателство Faber, 2005, 82 с.(в съавт. с В. Бонджолова).

Петкова, Анелия (2005) Говорът на село Стеблево, Голо Бърдо – Албания. – В: Българите в Албания и Косово. Алманах на дружество “Огнище”. София, 2005, Т. 2, 69-76. София

Петкова, Анелия (2005) Ландшафтът в езиковия свят на албанците. – В: Българистични проучвания. Т. 10. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Издателство Faber, 2005, 201-208 (в съавторство с Джемиле Зюкай).

Петкова, Анелия (2005) Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език. В. Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 76 с. (в съавторство с К. Цанков, В. Бонджолова и М. Илиева).

Петкова, Анелия (2005) Социолингвистичният аспект при изследване на диалектоложки материал (върху говора на село Петърница, Плевенско). – В: Език и стратегии в обучението. Сборник, посветен на 70-годишнината на доц. д-р Стефанка Стефанова и доц. д-р Мариета Тончева. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005, 54-57.

Петкова, Анелия (2000) Енциклопедия на съвременния български език Съставители: Р. Русинов, Ст. Георгиев. ИПК “Св. Евтимий, Патриарх Търновски”. В. Търново, 2000, 583 с. (сп. “Българска мисъл”, с.52; сп. “Известия на семинара по славянска филология при университета в София “, с.150; сп. “Македонски преглед “, с.204; сп. “Проглас “, с. 361; сп. “Просвета “, с. 363; сп. “Философски преглед “, с.523)

Петкова, Анелия (1999) Речник на новите думи в съвременния български език. В. Търново. Издателство Слово, 1999, 140 с. (в съавт. с В. Бонджолова).

Петкова, Анелия (1998) Имената на българските царе и владетели и тяхното разпространение във Велико Търново. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 5, 1998, с. 77-81.

Петкова, Анелия (1996) Иванка Вълчева – български ономаст. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика /ономасти и ономастични изследвания в България/. В. Търново, 1996, с. 193-195.

Петкова, Анелия (1996) Промени на латералните съгласни в говора на село Петърница, Плевенско. – В: Научна сесия академик Юрдан Трифонов (1864-1949). Плевен, 24 ноември 1994 г. Враца, 1996, 20-23. Плевен

Петкова, Анелия (1994) За една фонетична особеност на книжовно-разговорната реч (Рефлекс на старобългарската атова гласна). – В: Проблеми на българската разговорна реч. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий “. В. Търново, 1994, 28-41 (в съавторство с Р. Йосифова).

Петкова, Анелия (1993) Помагало по българска фонетика (в съавт. с К. Цанков и М. Илиева). изд. “Аста”, В. Търново, 1993,107 с.

Петкова, Анелия (1993) Правопис и пунктуация – задачи и текстове за упражнения (в съавт. с П. Радева). изд. „Слово“, В. Търново, 1993, 165 с.

Петкова, Анелия (1991) Помагало по фонетика с практикум по правопис (в съавт. с К. Цанков и М. Илиева). изд. ВТУ, В. Търново, 1991, 103 с.

Петкова, Анелия (1990) За някои основни тенденции при избор на лично име. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Велико Търново, 1990, 112-116.

Петкова, Анелия (1989) Към въпроса за префиксално-суфиксалните форманти за образуване на глаголи в съвременния български книжовен език /префиксално-суфиксален формант с компонент В-/ВЪ-/ВЪЗ/. В: Съвременник ,89 /Юбилеен сборник в чест на 45-годишнината от създаването на СНРБ/, 1989, с. 50-52.

Петкова, Анелия (1989) Префиксално-суфиксални форманти с компонент О-, ОБ за образуване на глаголи в съвременния български език. В: Списание “Език и литература”, С., 1989, кн. 3, с. 98-101.

Петкова, Анелия (1988) За един тип глаголни словосъчетания в северозападните диалекти – резюме. В: Сборник по случай 25-годишнината на Великотърновския университет, т. 1, Езикознание, В. Търново, м. май, 1988, с. 6.

Петкова, Анелия (0) ТОПОНИМИТЕ В ОБЛАСТТА ГОРА, АЛБАНИЯ Проблеми на българската ономастика. Т.13. 2017.

Петров, Велин (2017) [Рец.] Стоян Буров. Исследования по грамматике современного болгарского языка. Тверь, 2016, 260 с. // Български език. Год. LXIV. Кн. 2. София: ИК "Емас", 2017, стр. 94–105.

Петров, Велин (2017) Български език за 6. клас. София: Скорпио, 2017. 176 стр. ISBN 978-954-792-741-4. [В съавторство със Ст. Буров, В. Сашева, Хр. Братоева]

Петров, Велин (2017) Събирателните имена в българската топонимия (Предварителни бележки). // Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, стр. 278–285.

Петров, Велин (2016) 130 години от рождението на Афанасий Селишчев. // Съпоставително езикознание. XLI, 4. София, 2016, стр. 82–87.

Петров, Велин (2016) Десет години Център за гръцки език и култура. // Проглас. Год. XXV. Кн. 2. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 545–547. [В съавторство с Цв. Манджукова]

Петров, Велин (2016) Един случай на употреба на пълен инфинтив в българския език. // Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 35. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, стр. 303–312.

Петров, Велин (2016) За още едно неотбелязано значение на наставката -ица в българския език. // Българският език – история и съвременност. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, стр. 88–97.

Петров, Велин (2016) За ударението на няколко думи в съвременния български език. // Проблеми на устната комуникация. Книга 10. Част ІІ. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, стр. 115–122.

Петров, Велин (2016) Форум "Граматика и прагматика". // Проглас. Год. XXV. Кн. 1. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 225–227. [В съавторство със Ст. Буров]

Петров, Велин (2016) Форум "Граматика и прагматика". // Съпоставително езикознание. XLI, 2. София, 2016, стр. 145–147. [В съавторство със Ст. Буров]

Петров, Велин (2016) Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров на 65 години. // Български език. Год. LXIII. Кн. 3. София: ИК "Емас", 2016, стр. 138–142.

Петров, Велин (2015) Събирателните имена в българския език (В съпоставка с други балкански езици). Пловдив: Жанет 45, 2015. 456 стр. ISBN 978-619-186-055-5.

Петров, Велин (2015) Събирателните имена в съвременния български език (С оглед на граматическите, словообразувателните и лексикосемантичните им особености). // Български език. Год. LXII. Кн. 3. София: ИК „Емас”, 2015, стр. 54–64.

Петров, Велин (2014) 50 години великотърновска лингвистична българистика. // Български език. Год. LXI. Кн. 1. София: ИК „Емас“, 2014, стр. 126–128. [В съавторство със С. Коева]

Петров, Велин (2014) За някои особености на събирателните имена – етноними в български език. // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014, стр. 270–278.

Петров, Велин (2014) Оценъчна събирателност на някои български наставки (-я, -оля). // Сб. с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963–2013. Секция Филологически факултет. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, стр. 11–19.

Петров, Велин (2014) Старобългарски събирателни имена от X–XI век и техните гръцки съответствия. // Сб. с доклади от Международна научна конферениция „Актуални проблеми на балканистиката и славистиката“. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, стр. 104–114.

Петров, Велин (2014) Събирателните имена в българския език (В съпоставка с други балкански езици). Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Велико Търново, 2014, 32 стр.

Петров, Велин (2014) Събирателните имена за назоваване на съвкупности от растения в българския език. // Славянски диалози. Год. XI. Кн. 15. Пловдив, 2014, стр. 80–87.

Петров, Велин (2013) Българското новомъченичество и Атон (XV–XIX век). // Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Т. VI. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, стр. 375–389.

Петров, Велин (2013) Думите класификатори в речника на Найден Геров и техният превод на руски език. // Сб. с доклади от Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, стр. 357–370.

Петров, Велин (2013) Думите класификатори за съвкупности от птици и животни. // Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ. Велико Търново: Ивис, 2013, стр. 456–471.

Петров, Велин (2013) Към особеностите на една група наставки в българския език, изразяващи събирателност и оценъчност. // Електронно списание LiterNet, № 12 (169), 2013.

Петров, Велин (2013) Събирателните съществителни имена в българската езиковедска традиция (XIX–XXI век). // Сб. с доклади от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново: Фабер, 2013, стр. 152–167.

Петров, Велин (2011) Човекът и виртуалната реалност. // Балкански калейдоскоп. Книга на студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Варна: Славена, 2011, стр. 221–226.

Рабовянова, Теодора (2017) Записки за един текст Сборник в чест на Нено Неделчев.

Рабовянова, Теодора (2017) Изглежда нещо не е наред с глагола. Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации” 8-9 юни 2017 г., Велико Търново.

Рабовянова, Теодора (2017) Миналото страдателно причастие – име предикатив или индикатор за пасив? БЕ, 64 (2017), 2, 20-33. ISSN 0005-4283.

Рабовянова, Теодора (2017) Многоликото причастие Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината но проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново, 2017, с. 174-183. ISBN 978-619-208-123-2.

Рабовянова, Теодора (2016) Езикът на смеха (лингвостилистичен поглед към разказите на Чудомир). - Язык смеха (лингвостилистический взгляд на рассказы Чудомира) Славянские этносы, языки и културы в современном мире. Материалы III Международной научно-практической конференции, подвященной памяти профессора Леонида Михайловича Васильева и профессора Мусалии Галеевны Хайруллиной (г. Уфа, 8-9 декабря 2016 г.). Уфа, 2016,с. 361-366. ISBN 978-5-7477-4225-3.

Рабовянова, Теодора (2016) За употребата на някои глаголи в разговорната реч Проблеми на устната комуникация. Книга десета. Част 1. Десета международна научна конференция, 7-8 ноември 2014. Велико Търново, 2016, с. 172-185. ISSN 2367-8712.

Рабовянова, Теодора (2016) Смехът оцеляване, или за „горчивия смях” Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доцент д-р Руси Русев. Русе, 2016, с. 143-153. ISBN 978-954-712-696-1.

Рабовянова, Теодора (2016) Щрихи към медийната омонимия Сборник Българският език – история и съвременност. Велико Търново, 2016, с.98-105

Рабовянова, Теодора (2015) Български език за чужденци /С1-С2/ Велико Търново, 2015

Рабовянова, Теодора (2012) «Срамните» думи в българските фразеологизми Проф. д-р Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново, 2012, с. 73-90. ISBN 978-954-400-206-0.

Радева, Ния (2017) За монографията "Пуризмът в епохата на Българското възраждане" liternet.bg

Радева, Ния (2017) Личното име Архангел в българската наименувателна практика Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. В. Търново: УИ "Св. св. Крил и Методий", с. 286-294

Радева, Ния (2016) Изпреварващо словообразуване/ формообразувне в съвременния български език. Проблеми на устната комуникация. 10. Част І. Велико Търново

Радева, Ния (2016) Сборник текстове за семинарни занятия по история на българския книжовен език /Втората половина на ХVІІІ н. – 70-те години на ХІХ в./ Велико Търново

Радева, Ния (2015) "Болгарска грамматика" на Неофит Рилски сред граматики от 30-те - 40-те години на ХІХ век Паисиеви четения. Езикознание. Научни трудове. Т. 53, кн. 1, сб. А. Пловдив:УИ "Паисий Хилендарски", с. 97-113.

Радева, Ния (2015) Български език за чужденци. Ниво С1, С2 Велико Търново

Радева, Ния (2015) Доц. д-р Ралица Цойнска на 75 години. сп. Български език

Радева, Ния (2014) Образцово издание на „История славянобългарска”. (За: Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар.) сп. Език и литература

Радева, Ния (2014) Рибният буквар и българските граматики от 30-те години на ХІХ век. сп. Език и литература

Радева, Ния (2014) Цялостно изследване за българските относителни местоимения. (Иван Г. Илиев. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход развой. Част І и ІІ.) сп. Проглас

Радева, Ния (2013) От езика на "История славянобългарска" към езика на нейните преписи. Част I. В. Търново:УИ "Св. св. Крил и Методий". 138 с.

Радева, Ния (2013) Преписите на „История славянобългарска” – подход при изследване на езика. „История славянобългарска” и духовният живот през 30-40-те години на ХІХ век. В. Търново

Радева, Ния (2013) Учебна тетрадка за чужденци. Ниво С. Велико Търново

Радева, Ния (2012) Белочерковският препис (1843 г.) на „История славянобългарска” и процесите в книжовния български език. сп. Език и литература

Радева, Ния (2012) Етюди върху явления от историята на българския език. Велико Търново

Радева, Ния (2012) Кънчо-Стояновият препис (1844 г.) на „История славянобългарска” и неговият език. сп. Проглас

Тодоранова-Душкова, Анита (2017) XI международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация". // Проглас. Т. 2, бр. 26. Велико Търново, 2017: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий". У нас.

Тодоранова-Душкова, Анита (2017) Маркери за разговорност в художествен текст (Наблюдения върху романа "Брокат и парцали" на Иван Голев). // Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р. П. Радева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 225 – 232. У нас.

Тодоранова-Душкова, Анита (2017) Некоректно предадена компютърна терминология и стратегии за преодоляване на нееквивалентността. // Известия на съюза на учените – Варна. Серия „Икономически науки“. Варна: Изд. на Съюза на учените – Варна, №2, 2017, 209 – 216. У нас.

Тодоранова-Душкова, Анита (2013) Безлични структури със съществителното кеф и с производни от него глаголи. // Проблеми на устната комуникация. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 9, т. II, 2013, 106-115.

Тодоранова-Душкова, Анита (2012) За някои по-особени случаи на подчинени подложни изречения в синтаксиса на българския език. // Тенденции и предизвикателства в развитието на световната икономика. Сборник с доклади от международна научна конференция. Варна: Наука и икономика, 2012, том IV, 548–554.

Тодоранова-Душкова, Анита (2011) За една нетипична ситуация. // Проф. д-р Върбан Вътов, 70 години. Юбилеен сборник. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 133–140 (в съавторство).

Тодоранова-Душкова, Анита (2010) Бройната форма – между нормата и кодификацията. // Проглас, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, кн. 2, 163–173.

Тодоранова-Душкова, Анита (2010) Кризата и смехът. // Световната криза и икономическото развитие. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция. Варна: Наука и икономика, 2010, т. 4, 97–106.

Тодоранова-Душкова, Анита (2010) Към въпроса за употребата на бройната форма в „езика на медиите”. // Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив: Контекст, 2010, 169–177.

Тодоранова-Душкова, Анита (2009) Лингвистичен сборник в чест на проф. Димитър Чизмаров. // Проглас, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, кн. 1, 149–151.

Тодоранова-Душкова, Анита (0) Сладки ли са „сладките“ думи? У нас.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/