Публикации Катедра "Публичноправни науки" / Department of Public Law


Байчев, Илиян (2017) Legal education reform in Bulgaria in the context of university autonomy В сб.: "Role of higher education in socio-economic development of the country: global and international experience. Selected papers of the international scientific and practical conference"

Байчев, Илиян (2017) Ролята на Съда на Европейския съюз при формулирането и развитието на принципа на институционалното равновесие "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право" - Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България

Байчев, Илиян (2016) За процедурата по принудително изземване на имот – държавна собственост по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост Сборник в памет на Теодор Пиперков, Велико Търново, Фабер.

Байчев, Илиян (2015) Принципът на институционалното равновесие и ролята на Съда на ЕС в процедурите по чл. 218 от ДФЕС De Jure, 2/2015, 198-204.

Байчев, Илиян (2014) Относно процедурите по продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, по реда на чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост Сборник с доклади от Международната научна конференция в чест на 50-годишнината на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”

Байчев, Илиян (2011) Алманах на Юридическия факултет при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 1991-2011. (съставител, автор на представящите текстове, в съавторство) Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”

Видин, Благой (2010) Международноправен режим на употребата на сила. С., Авангард Прима, 2010.

Видин, Благой (2010) Убежището в международното право. С., Авангард прима, 2010.

Видин, Благой (2001) Международен механизъм на санкциите, налагани от Съвета за сигурност на ООН. Ембарго и международно право. С, 2001, 20-36.

Видин, Благой (2000) Система на ООН за поддържане на международния мир, мироопазващи операции и употреба на сила. Списание "Съвременно право", 2000, № 6, 44-56.

Видин, Благой (1999) Международно публично право. Обща част. С, Унив. изд. „Св. Климент Охридски" и др., 1999. 316 с.

Видин, Благой (1996) Проблеми на промулгацията на международните договори. Списание "Съвременно право", 1996, № 1, 41-50.

Видин, Благой (1995) Международноправна уредба на правата на човека и механизъм за нейното прилагане. Списание "Ново време", 1995, № 4-5, 107-118.

Динева-Карабаджакова, Росица (2016) Правна норма и езикова норма. Сп. De Jure, № 2/2016 г.

Дундов, Тенчо (2017) Християнските ценности като преобразуващ фактор. С., Сиела

Дундов, Тенчо (2017) Ценностите като правообразуващ фактор. (Историческо развитие на идеята за ценностите в правото). Правен преглед, № 1

Дундов, Тенчо (2016) Правото и правата като културен феномен. В: Сборник научни изследв. в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Медодий

Дундов, Тенчо (2015) Право и интернет. Въведение в правото и правното регулиране на виртуалното пространство. София, УИ "Св. Кл. Охридски"

Дундов, Тенчо (2015) Правото и правата като културен феномен. С., Сиела

Дундов, Тенчо (2015) Теория на правото. Сиела, 2015.

Дундов, Тенчо (2014) Аргументирането като елемент на общата теория на правото. В: Theo noster. [Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков]. С.

Дундов, Тенчо (2013) Теория на правораздавателната дейност. Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията. С., УИ „Св. Климент Охридски”.

Дундов, Тенчо (2012) Въведение в правото и основни институти на частното право. Ботевград, Международно висше бизнес училище.

Дундов, Тенчо (2012) Теория на правораздавателната дейност. Т. 5. Логика в правораздаването. УИ "Св. Кл. Охридски"

Дундов, Тенчо (2012) Теория на правораздавателната дейност. Т. Втори: Истина, обоснованост, справедливост. УИ „Св. Климент Охридски”.

Дундов, Тенчо (2012) Теория на правораздавателната дейност. Т. Трети: Доказване в правораздаването. УИ „Св. Климент Охридски”

Дундов, Тенчо (2012) Теория на правораздавателната дейност. Т. Четвърти: Аргументиране в правораздаването. УИ „Св. Климент Охридски”

Дундов, Тенчо (2012) Увод в правото. Международно висше бизнес училище, (Електронно изд. – ISBN 978-954-9432-59-6)

Дундов, Тенчо (2011) Правораздаването по римското право. В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. [Сборник статии]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Дундов, Тенчо (2011) Правораздаването по римското право. Сборник 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев, С.,УИ „Св. Климент Охридски”, първо издание, 2011 г.

Дундов, Тенчо (2010) Теория на правораздавателната дейност. Т. 1. История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха. София, УИ Св. Кл. Охридски.

Дундов, Тенчо (2008) Римско право и съвременни кодификации. [Сборник статии от научна конфер. в ЮФ на СУ, 10 май 2007 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Дундов, Тенчо (2006) Въведение в правото и основни институти на частното право. . С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Дундов, Тенчо (2006) Съдебна власт. [Сборник]. Благоевград, Юриспрес

Дундов, Тенчо (2006) Теория на правотворческата дейност. Ролята на нетипичния законодател. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Дундов, Тенчо (2005) Въведение в правото. С., Парадигма

Дундов, Тенчо (2005) Правото на езика и езикът на правото. В: Право & Eзик. Кн. 2. С.

Дундов, Тенчо (2004) Право и език. В: Право и език. Кн.1. С.

Дундов, Тенчо (2001) Относно решение № 13 от 29 май 2001 г. на Конституционния съд. Съвр. право, № 5

Дундов, Тенчо (2000) Ценно и полезно изследване. Съвр. право, № 1

Дундов, Тенчо (1999) Бержел, Жан-Луи. Обща теория на правото. Благоевград, Ка „Л-ка“ ООД

Дундов, Тенчо (1998) Въведение в правото. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Дундов, Тенчо (1997) Правни отношения и правни връзки. С, Юриспрес, 1997, 2. изд., 2005.

Дундов, Тенчо (1994) Учебни записки по Обща теория на правото. С., МП

Дундов, Тенчо (1990) Гражданско учение. Примерно помагало. С., МНП, СЮБ

Дундов, Тенчо (1990) Законност и правна култура. Год. ВИ на МВР, 10

Дундов, Тенчо (1990) Законодателство и правова държава. Диалог, № 9

Дундов, Тенчо (1990) Материали в помощ на учителите по право - ЗИП: Гражданско учение. С., М-во на народ. просвета

Дундов, Тенчо (1990) От идеята за правовата дьржава - кьм формиране на демократична правова държава. Диалог, № 5

Дундов, Тенчо (1990) Право и закон. Диалог, № 7

Дундов, Тенчо (1990) Правовата държава и регулиране на стопанската дейност. Бюл. ВИ на МВР, № 4

Дундов, Тенчо (1989) Министерството на вътрешните работи – специализиран орган на социалистическата правова държава. В: Сб. материали

Дундов, Тенчо (1989) Правни отношения и правни връзки. Държ. и право, № 3

Дундов, Тенчо (1989) Правоотношенията и субективните права като обект на правонарушението. В: Год. Инст. МВР

Дундов, Тенчо (1989) Същност и изграждане на социалистическата правова държава. В: Сборник материали МВР

Дундов, Тенчо (1989) Усъвършенствуване на законодателството. Държ. и право, № 11

Дундов, Тенчо (1989) Философски проблеми на социалистическата правова държава. (Материали от кръгла маса). Бюл. СЮБ, № 6

Дундов, Тенчо (1988) Начини на гласуване и правното им значение при избор, отзоваване и референдум. Държ. и право, № 11

Дундов, Тенчо (1988) Обект на правонарушението. С., Висш институт „Г. Димитров“, МВР

Дундов, Тенчо (1988) Обект на правонарушението. В: Год. Инст. по науките за държ. и правото

Илиева, Мария (2017) Human rights related universal principles established in Roman law and recepted in modern legal systems. In: Human rights: Theory and practice. Collection of scientific papers, 2017, London. pp. 41-42

Илиева, Мария (2016) Реч в защита на Квинт Росций- актьора (превод) Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, изд. „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2016.

Илиева, Мария (2016) СЛУЧАЙ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА С ДЕФЕКТ В ПОЕЗИЯТА НА ХОРАЦИЙ IUS ROMANUM 1/2016

Илиева, Мария (2015) За отношението на Хораций към император Август. Преводът – мост между езици и култури. Изследвания в чест на професор Людмила Илиева, изд. „Св. Климент Охридски“, София, 2015

Илиева, Мария (2014) L’achat-vente dans le droit romain de la fin du Ier s. av. J.-C. et le début du Ier s. apr. J.-C. (d’après les vers d’Horatius Flaccus) http://www.dirittoestoria.it/12/rassegne/Kostova-Achat-vente-droit-romain-Horatius-Flaccus.htm

Илиева, Мария (2014) Алтернативно и факултативно задължение Сп. Норма

Илиева, Мария (2013) Ancora sul principio ne bis in idem. In: Diritto romano e attualità. UniverzityKarlovy v Praze, 2013, pp.23-28

Илиева, Мария (2013) Ne/ non bis in idem. Origine del “principio” http://www.dirittoestoria.it/11/note&rassegne/Kostova-Ne-non-bis-in-idem-origine-principio.htm

Илиева, Мария (2013) ЕДИКТ ЛИ Е „МЕДИОЛАНСКИЯТ ЕДИКТ”? Сп.Норма № 8/2013

Илиева, Мария (2013) Понятие за добро и справедливо – лингвистични и правни аспекти Правото – изкуство за доброто и справедливото. Сборник 20 години Юридически факултет, изд.ПУ “Паисий Хилендарски”, 2013, 175-182.

Илиева, Мария (2013) СТАТУС VS. СТАТУТ Сп. Норма № 1/2013

Илиева, Мария (2012) 2. Служебните статуси и почетни степени на лица в администрацията на император Константин. В: Императорски конституции, издадени в Сердика. изд. СУ "Св.Климент Охридски", 2012, с.259-274.

Илиева, Мария (2012) Езикът на конституциите. В: Императорски конституции, издадени в Сердика. изд. СУ "Св.Климент Охридски" 2012, с.275-289.

Илиева, Мария (2012) За и по повод неправилната употреба на думата бенефициент Сп. "Норма" № 10/2012

Киров, Пламен (2015) 1. Конституиране на представителното управление в България

Киров, Пламен (2014) Върху правото на мнение. “Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи“, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, С.,

Киров, Пламен (2014) Демократични стандарти за функциониране на избирателните системи. „Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти“, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“,

Киров, Пламен (2014) За допустимите граници на разширяването на избирателното право. „Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи“, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, С.,

Киров, Пламен (2014) Законодателни уредби на избирателното право на гражданите В сборник „135 години от приемането на Търновската конституция“, Сиби, С., 2014, с.345-358;

Киров, Пламен (2014) Конституционнa недопустимост на дискриминацията. „Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи“, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, С

Киров, Пламен (2014) Конституционноправни проблеми на електронното гласуване. „Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти“, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“,

Киров, Пламен (2014) Принцип за уседналост в контекста на скритата ревизия на Конституцията. „Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти“, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“,

Киров, Пламен (2013) Дефекти в съвременното представително управление. „Римско и съвременно публично право“, С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“

Киров, Пламен (2013) Съвременни предизвикателства пред плуралистичната демокрация „Ние в науката и науката в нас“, Фабер, Велико Търново,

Киров, Пламен (2011) За вота на недоверие и вота на доверие към Правителството в българския конституционен модел. „Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България. Материали от научната конференция, Велико Търново, 3 юни 2011 г.“, С., Софи-Р,

Киров, Пламен (2010) Рационализиране на българската избирателна система. Сборник„Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм“, том 1

Киров, Пламен (2010) Съвременни предизвикателства към представителното управление Сборник „Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм“, том 2,

Кучев, Юрий (2014) Доклад на Научна конференция „135 години български парламентаризъм”, организирана от Народното събрание, Историческия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и юридическите факултети на Великотърновския университет и Софийския университет Научна конференция

Кучев, Юрий (2012) Реализация на имуществената отчетническа отговорност по реда на ГПК София; международна конференция „Римско и съвременно публично право”,

Кучев, Юрий (2010) Държавен финансов контрол – Организация, обект, субекти и реализация на имуществената отчетническа отговорност София: ЛиСтра

Лупова-Ангелова, Калина (2017) Имуществото на длъжника, като обект на принудително изпълнение по ДОПК Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право" 25 години Юридически факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" и 25 години от приемането на Конституцията на Р България

Лупова-Ангелова, Калина (2016) Принципи на принудителното изпълнение на публични вземания Сборник Научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”.

Лупова-Ангелова, Калина (2015) Защита срещу принудително изпълнение на публични вземания De Jure, УИ „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 1/2015/10

Лупова-Ангелова, Калина (2005) Обезпечителни мерки в производството по принудително изпълнение на публични държавни вземания Юбилеен сборник, „Приносът на Историко-юридическият факултет за развитието на българското образование”, УИ „Св. св. и Методий”,

Лупова-Ангелова, Калина (2002) Правни акценти на производството по принудително изпълнение на публични държавни вземания Юбилеен сборник България в Началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация, УИ

Лупова-Ангелова, Калина (0) Принудително изпълнение на публични вземания

Орманджиев, Христо (2016) Омбудсманът и медиацията като способи за осъществяване а посредничество Сборник в памет на Теодор Пиперков

Орманджиев, Христо (2016) Специализирани омбудсмани в България – енергиен омбудсман Сборник от международна научно-практическа конференция „Развитие на правното регулиране през XXI век – тенденции и перспективи” в Белгородски държавен университет

Орманджиев, Христо (2015) Относно някои законови правомощия и обществени инициативи на омбудсмана сп. De jure, бр.2

Орманджиев, Христо (2015) Принципи на организация на местния омбудсман в България Международна научна конференция „Електронно правителство в регионите: проблеми и перспективи”, Белово, Русия

Орманджиев, Христо (2013) Der Bűrgerbeauftragte in Bulgarien – Vortrag gehalten imRahmen des Rechtspolitischen Forums Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier

Орманджиев, Христо (2012) Бележки по един несбъднат законопроект или възможности за въвеждане на детски омбудсман в България списание „De jure”, бр. 1/2012 година

Орманджиев, Христо (2010) Институционализирането на омбудсмана като тенденция в развитието на съвременния европейски конституционализъм Сб. „Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм“, том.ІІ, Ун. изд. „Св. Кл. Охридски” , София, 2010г., стр.241-266;

Орманджиев, Христо (2010) Националният референдум в българския конституционен и политически модел б. „Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм“

Орманджиев, Христо (2009) Правен статут на омбудсмана – законопроекти и конституционна регламентация Сб. ”130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции”, том ІІ (научна конференция на СУ ”Св.Кл. Охридски” )

Орманджиев, Христо (2009) Учредителната власт и Българският конституционализъм Сб. ”130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции”, том І

Орманджиев, Христо (2008) Правомощието на Омбудсмана по чл.150, ал.3 от Конституцията сп. „Общество и право”

Орманджиев, Христо (0) За някои специализирани омбудсмани в Република България като способ за защита правата на гражданите Сборник от Юбилейна международна научна конференция по случай 25-годишнината на ЮФ на тема „ Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право”,проведена на 06-07.10.2016 г., под печат;

Орманджиев, Христо (0) Конституционните ревизии в съдебната власт в периода 2003-2006 година Сборник от конференция на тема: „Двадесет години Юлска Конституция – равносметката от Конституционните ревизии”;

Орманджиев, Христо (0) Конституционните функции на омбудсмана - извънсъдебен способ за защита правата на гражданите.

Орманджиев, Христо (0) Някои нови законодателни решения в Конституцията от 1991 година Сборник от конференция на тема: „Двадесет години Юлска конституция – проблеми и предизвикателства на теоретичния фундамент;

Орманджиев, Христо (0) Принципи в организацията и дейността на омбудсмана Сборник от научна конференция: „Двадесет години Юлска конституция – тенденции в конституционната и парламентарната практика

Орманджиев, Христо (0) Промените в Конституцията от 1991 година – правни възможности и процедурна специфика Сборник от конференция на тема:”Промените в Юлската конституция – възможни и необходими”.

Пенов, Сашо (2015) Поздравление към участниците.Тържествено възпоменателно събрание по под 125 г. от Рождението на акд. Петко Стайнов, София, 18 май 2015г. София, 18 май 2015г.

Пенов, Сашо (2014) Встъпително поздравление публикувано в сборник „135 години български парламентаризъм /Научната конференция „135 години български парламентаризъм”, организирана от Народното събрание, Историческия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и юридическите факултети на Великотърновския университет и Софийския университет сборник „135 години български парламентаризъм“ , София, Сиби

Пенов, Сашо (2014) Принципът на законоустановеност на данъциите и таксите в практиката на Върховния административен съд Сборник доклади от научна конференция в СУ “Св. Кл. Охридски“ Юридически факултет 17.10.2013г.: „100г. Върховен административен съд“ София Университетско издателство

Пенов, Сашо (2013) Научна конференция „100г. от създаването на Върховния административен съд“ проведена на 17.10.2013г., встъпително поздравление Сборник “100г. върховен административен съд“

Пенов, Сашо (2013) Принципът на законоустановеност на данъчните задължения в Република България в практиката на Конституционния съд Сборник: Римско и съвременно публично право, София, Университетско издателство

Пенов, Сашо (2012) Доклад по повод честване на 120г. от създаването на Юридическия факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“ и началото на юридическото образование в България. Алманах на Юридически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски

Пенов, Сашо (2012) Принципът на законността в данъчното законодателство София

Пенов, Сашо (2011) Обжалване на ревизионните актове по административен ред De jure, 2011, кн.1

Пенов, Сашо (2011) Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите членки София, Сиби, 2011

Проданов, Николай (2017) Развитие на академичната кариера на музейните и архивните специалисти – актуални правни проблеми. – Музеи и общини, 1, Велико Търново, 2017, 107 – 114. Велико Търново

Проданов, Николай (2016) Конституционният въпрос в Босна и Херцеговина (1992 - 2013). УИ "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2016, ISBN 978-619-208-042-6 Велико Търново

Проданов, Николай (2015) Освободителните организации на македонските българи, специалните служби на българската армия и войните за национално обединение (1912-1918). Македонски преглед, 2015, бр. 1, ISSN 0861 - 2277, 15-54.

Проданов, Николай (2014) Актуални тенденции в юридическата защита на класифицираната информация. – В: Новите предизвикателства пред сигурността. Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър”. Серия „Юридически науки и обществена сигурност”, кн. 25. Лятна научна сесия на Юридическия факултет [на Варненския свободен университет], 21-22 юни 2013 г. Варна, 2014, 59-71. Варна

Проданов, Николай (2014) Задължителната военна служба във времето на действие на Търновската конституция – особености на юридическия статус. - В: 135 години от приемането на Търновската конференция. Сборник. Научна конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция. С., 2014, 170-174. София

Проданов, Николай (2013) Актуальные проблемы правового регулирования науки и высшего образования в Болгарии. – В: VІ-я международная научно-практическая конференция „Инновации в технологиях и образовании”. Сборник статей. Ч. 3. Белово (Руска федерация), 2013, 97-101. Белово (Руска федерация)

Проданов, Николай (2013) За съдържанието на понятието „върховен началник на всички военни сили” в Търновската конституция. – De Jure, 2013, № 2, 55-66. Велико Търново

Проданов, Николай (2013) История на Юридическия факултет [на ВТУ „”Св. Св. Кирил и Методий]. Велико Търново

Проданов, Николай (2013) Към въпроса за реалното авторство на документалния сборник Естествознанието в Средновековна България. – В: TPIANTAFIЛЛО. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.фил.н. Христо Трендафилов. Шумен, 2013, 382-391. Шумен

Проданов, Николай (2013) Към общата характеристика на българския антисемитизъм (1879 - 1944): бележки и съображения. – Епохи, 2013, кн. 1, 193 – 208. Велико Търново

Проданов, Николай (2013) Национален празник на българската земя – развитието на идеята след 1944 г. – В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Велико Търново, 2013, 480-487. Велико Търново

Проданов, Николай (2012) Антикомунистическата съпротива в България след 1944 г.: бележки по досегашните изследвания, тематиката и основните проблемни въпроси. – В: Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944 – 1989 г.). Сборник материали от национална научна конференция, Нов български университет, 23-24 март 2011. С., 2012 – електронна публикация на http://ebox.nbu.bg/anti/. Същото и в: Епохи, 2013, кн. 2, с. 70-82. София

Проданов, Николай (2012) Висшият съвет на народната отбрана (30-те години на ХХ в.) – опит за институционална координация между политика и военна стратегия. Създаване и правнонормативни аспекти. – De Jure, 2012, № 4, 29-38. Велико Търново

Проданов, Николай (2012) Идеи за промени в организацията и управлението на българската полиция през 1919 г. – Епохи, 2012, № 2, 96-107. Велико Търново

Проданов, Николай (2012) Майор Григор Преславский и основные аспекты его деятельности в качестве болгарского военного атташе в Росии (1914-1915 гг.). – В: Modern History. Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока. Выпуск ХV. Уфа (Руска федерация), 2012, 61-89. Уфа (Руска федерация)

Проданов, Николай (2012) Национален празник на българската земя – една нереализирана идея на Григор Василев. – В: Празнично-юбилейната история. Сборник с доклади от летния семинар [на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”] в Китен 25-29 юни 2012. С., 2012, 220-226. София

Проданов, Николай (2012) Принципът „необходимост да се знае” в рамките на правния статус на класифицираната информация в Република България. – В: Право, управление и медии през ХХІ век. Юбилеен сборник от Международната научна конференция „Право, управление и медии през ХХІ век” по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Благоевград, 2012. Благоевград

Проданов, Николай (2012) Скопският университет „Цар Борис ІІІ Обединител”. – В: Националното обединение на България 1940 – 1944. Сборник доклади от Националната научна конференция, Благоевград, 14-15 април 2011. С., 2012, 355-367. Благоевград

Проданов, Николай (2012) Формиране и развитие на системата за опазване на държавната тайна в средствата за масова информация в България 1944 – 1989 г. – В: Проблеми на националната и международна сигурност. Т. 3. Сборник статии от международна научна конференция, Велико Търново 2011 г. В. Търново, 2012, 265-284. Велико Търново

Проданов, Николай (2007) Правни проблеми на организацията и управлението на националната сигурност Шумен

Проданов, Николай (2006) Държавно регулиране на образованието, науката и културата. Шумен

Проданов, Николай (2003) Проблеми на историографската текстология. Върху материал от българската историопис VІІ-ХХ век. Велико Търново

Проданов, Николай (1998) Пандели Кисимов. Кратък очерк на въстанията на българите през последните четири века до Освободителната война на 1877 година. (съставителство, в съавторство) Шумен

Проданов, Николай (1996) Материали по българска историография. Ч. ІІ. Българската историческа мисъл в края на ХІХ и началото на ХХ век. В. Търново

Проданов, Николай (1994) Материали по българска историография. Ч. І. Възрожденска историопис. В. Търново

Проданов, Николай (1993) Никола Милев. Под стените на Одрин (Дневник). (съставителство и бележки) В. Търново

Проданов, Николай (1993) Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в текстове VІІ в. - 1948 г.(в съавторство) В. Търново

Рабохчийска, Мариета (2017) Неуспешните проекти за създаване на Европейски съюз. Международни отношения, № 3, с. 37-49, ISSN: 0324-1092.

Рабохчийска, Мариета (2017) Развитие на правната уредба на общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз от Маастрихт до Лисабон. Норма, № 5, 39-73, ISSN: 1314-5126

Рабохчийска, Мариета (2017) Способността на Европейския съюз за разрешаване на конфликти в региона на Южен Кавказ: много шум за нищо? Списание „Дипломация“, Дипломатически институт, МВнР, № 19, с. 47-59, ISSN: 1313-6437. Публикувано в същото списание и на английски език, с. 217-228.

Рабохчийска, Мариета (2016) Политиката за съседство като инструмент на външните отношения на Европейския съюз. С., Сиела, 256 с., ISBN: 978-954-28-2064-2

Рабохчийска, Мариета (2015) „Размислите” на Европейската комисия и Европейския парламент върху консулската закрила за граждани на Съюза в чужбина. В: 15 години Катедра „Европеистика”. Юбилеен сборник. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, с. 113-124, ISBN: 978-954-07-3960-1.

Рабохчийска, Мариета (2014) Южнокавказкото направление в политиката на добросъседство на ЕС – проблеми и предизвикателства. В: Европейският съюз на кръстопът. С., СУ „Св. Климент Охридски” и Фондация „Ханс Зайдел”, с. 234-243, ISBN: 978-954-8702-30-0. (Публикувано и в списание „Дипломация“, Дипломатически институт, МВнР, № 11, с. 71-77, ISSN: 1313-6437. Публикувано в същото списание и на английски език, с. 189-195).

Рабохчийска, Мариета (2013) Универсални международноправни механизми за закрила на правата на човека. В: Римско и съвременно публично право. Сборник статии и доклади. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, с. 477-492, ISBN: 978-954-07-3477-4.

Рабохчийска, Мариета (2012) Right to Diplomatic and Consular Protection of European Union Citizens Abroad. В: Трудове по международно право. Т. VII. [Юбилейно издание по случай 50-годишнината на БАМП и 75-я конгрес на Световната асоциация по международно право (ILA), София, 2012]. С., с. 113-127, ISSN: 0861-0541.

Рабохчийска, Мариета (2012) Механизми за контрол по многостранните международни договори в областта на ядреното разоръжаване. В: Право, управление и медии през XXI век. Т.1. [Юбил. сб. от Междунар. науч. конфер. по случай 20-год. на Правно-ист. фак. на ЮЗУ, Благоевград, 16-17 май, 2012 г.]. Благоевград, с. 369-378, ISBN: 978-954-680-838-7.

Рабохчийска, Мариета (2012) Моите права като европейски гражданин в чужбина. В: Аз съм гражданин на Европейския съюз. Учебно помагало. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, с. 124-137, ISBN: 978-954-07-3392-0.

Рабохчийска, Мариета (2012) Поглед върху два нови тома с научни изследвания в областта на международното и европейското право. Съвременно право, № 2, с. 68-72, ISSN: 0861-1815.

Рабохчийска, Мариета (2012) Членството на Европейския съюз в международните организации ФАО и СМО. Международни отношения, № 3, с. 13-25, ISSN: 0324-1092.

Рабохчийска, Мариета (2011) Отношения на Европейския съюз с международните организации. Международни отношения, № 5-6, с. 31-45, ISSN: 0324-1092.

Рабохчийска, Мариета (2011) Привилегии и имунитети на Европейския съюз. Международна политика, № 2, с. 142-147, ISSN: 1312-5435.

Рабохчийска, Мариета (2009) Restrictive Measures Imposed by the European Union – a Legal Instrument for Foreign Policy. Bulgarian Journal of International Law, vol. 1, No. 1, pp. 68-91.

Рабохчийска, Мариета (2009) Дипломатическо представителство на Европейския съюз. Международни отношения, № 3, с. 15-37, ISSN: 0324-1092.

Рабохчийска, Мариета (2009) Правното положение на Европейската общност и Европейския съюз в системата на международните отношения. СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет.

Рабохчийска, Мариета (2008) The Eastern Dimension of the ENP: Interaction Between Legal and Political Instruments. In: The European Neighbourhood Policy: Time to Deliver, ed. by Krassimir Y. Nikolov. Sofia, BECSA, pp. 109-130, ISBN: 978-954-9543-14-8.

Рабохчийска, Мариета (2008) Лисабонският договор – умело предоговорена Конституция за Европа? Международни отношения, № 4, с. 99-123, ISSN: 0324-1092.

Рабохчийска, Мариета (2007) 55 най-важни решения на Съда на Европейските общности (с коментари) (Състав. и науч. ред.: Ат. Семов; превод: Мариета Рабохчийска, Христо Христев). С., Институт по европейско право, 360 с., ISBN: 978-954-91552-3-5.

Рабохчийска, Мариета (2007) Конституцията за Европа – радикален скок или осъзната еволюция? В: Конституцията за Европа и националните конституции. С., с. 331-351, ISBN: 978-954-07-2627-4.

Рабохчийска, Мариета (2007) Моите нови права след 1 януари 2007 г. България в Европейския съюз. С., Министерство на държавната администрация и административната реформа, с. 8-15

Рабохчийска, Мариета (2004) Докладът „Тиндеманс” и Договорът за конституция на Европа – преосмислени европейски идеи. Международни отношения, № 5-6, с. 69-87, ISSN: 0324-1092.

Рабохчийска, Мариета (2004) Институционалният баланс в Европейския съюз. В: Конвент за бъдещето на Европейския съюз. С., Институт „Отворено общество“, с. 200-236, ISBN: 954-9828-25-5.

Рабохчийска, Мариета (2004) Правосубектността на Европейския съюз. Опростяване на инструментите и процедурите на ЕС. В: Конвент за бъдещето на Европейския съюз. С., Институт „Отворено общество“, с. 14-44, ISBN: 954-9828-25-5.

Рабохчийска, Мариета (2002) 50 най-важни решения на Съда на Европейските общности (с коментари)(Състав. и науч. ред.: Ат. Семов). С., Институт по международно право, 268 с., ISBN: 954-91265-1-X.

Сивков, Цветан (2018) За административните и икономическите методи на държавно управление В: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново, Фабер, 2018, с. 31-36, ISBN 978-619-00-0788-3

Сивков, Цветан (2016) Промени в гл. 19 на ЗУТ според измененията в закона от края на 2015 г. De jure, 2016, № 2, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2016) Уредбата на административния договор в Административнопроцесуалния кодекс международна научно-приложна конференция "Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз", СУ, 11 ноември 2016 г.

Сивков, Цветан (2015) Административно право. Специална част. Курс лекции. София, Сиби, 2015, 288 с., ISBN 978-954-730-956-2

Сивков, Цветан (2015) Ефективност на държавното управление De jure, 2015, № 1, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2015) Концентрация в държавното управление Национална конференция «Законът на правото или правото на закона», НБУ, ноември 2015 г.

Сивков, Цветан (2015) Публично-частните партньорства – предизвикателство пред административноправната наука и практика Предизвикателства пред развитието на публично-частните партньорства в Югоизточна Европа, София, 21.04.2015 г.

Сивков, Цветан (2015) Централизация и децентрализация в държавното управление София, 2015, 224 с., ISBN 978-954-91117-4-3 (печатно издание), ISBN 978-954-91117-5-0 (електронно издание)

Сивков, Цветан (2015) Централизацията, концентрацията и деконцентрацията в държавното управление De jure, 2015, № 2, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2014) Правото на град De jure, 2014, № 2, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2013) Административно право и административен процес Плевен, 2013, 240 с., ISBN 978-954-756-141-0

Сивков, Цветан (2013) Координацията – метод при осъществяването на централизацията и децентрализацията в държавното управление София, УИ, „Св. Климент Охридски”, 2013, 72 с., ISBN 978-954-07-3437-8

Сивков, Цветан (2012) Pacta sunt servanda и административният договор международна конференция „Римско и съвременно публично право”, София, 21.05.2012 г.

Сивков, Цветан (2012) Координацията в държавното управление – юридическа характеристика De jure, 2012, № 2, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2012) Споразумението и принципите в АПК De jure, 2012, № 1, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2012) Споразумението по АПК София, Сиела, 2012, 188 с., ISBN 978-954-28-1155-8

Сивков, Цветан (2011) Измененията на ЗУТ от края на 2010 г. De jure, 2011, № 1

Сивков, Цветан (2010) Контролна дейност, контрол и надзор Сб. “Право и език”, УИ “Св. Климент Охридски”, София, 2010

Сивков, Цветан (2010) Споразумението пред съд според Адмнистративнопроцесуалния кодекс De jure, 2010, № 1

Чакърова-Димитрова, Изабела (2018) Критични бележки върху нормативната уредба на административно-наказателната отговорност по чл. 36 от Закона за социалното подпомагане В: "Социално подпомагане - проблеми и перспективи", научно-практическа конференция в чест на 65 годишнина на проф. д-р Красимира Средкова и проф. д-р Емил Мингов, СУ "Св. Климент Охридски", 2017.

Чакърова-Димитрова, Изабела (2018) Критични бележки относно решението на Съда на Европейския съюз от 23.11.2017 г. по съединени дела C-427/16 и C-428/16 В: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново, Фабер, 2018, с. 74-79, ISBN 978-619-00-0788-3

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Налице ли е пряка и непосредствена връзка съобразно чл. 4 от ЗОДОВ между незаконосъобразното наказателно постановление и заплатеното адвокатско възнаграждение в производството по обжалването и отмяната му? Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и 25 години от приемането на Конституцията на Република България, проведена на 6-7.10.2016 г., Велико Търново, УИ, 2017, с. 156-164, ISBN 978-619-208-118-8

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Относно едноинстанционния съдебен контрол по чл. 215, ал. 7 от ЗУТ De jure, 2017, № 1, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Правният характер на срока за произнасяне по чл. 216, ал. 7 от ЗУТ и правните последици при непроизнасяне в този срок De jure, 2017, № 2, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Разумният срок в административния процес Велико Търново, Фабер, 2017, 248 с., ISBN 978-619-00-0691-6

Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) „Non bis in idem” в административнонаказателното право на Република България III Международные „Мальцевские чтения”. Право и государство в современном мире: состояние, проблемы, тенденции развития, Белгород, 2016, с. 113-117, ISBN 978-5-906520-56-2

Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) Един дискусионен въпрос в производството по оспорване на административни актове „Развитие правового регулирования XXI веке: тенденций и переспективы" Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 140-летию НИУ«БелГУ» сборник 1, 20-21 октомври 2016 г., Белгородски държавен научно изследователски институт, с. 267-270, ISBN 978-5-906520-70-8

Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) Електронното управление като средство на държавното управление De jure, 2016, № 2, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) Споразумението в административното наказване Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция – том 6, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, с. 116-123, ISSN 1314-1937

Чакърова-Димитрова, Изабела (2015) Основанието за възобновяване на административнонаказателните производства по чл. 70, б. „г” от ЗАНН и принципа „non bis in idem“ De jure, 2015, № 1, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2015) Попада ли чл. 70, б. „г“ от ЗАНН сред основанията за възобновяване по чл. 380 от НПК De jure, 2015, № 2, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2015) Принципът „non bis in idem” в административнонаказателното право на Република България. Защитена дисертация във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, 23.04.2015 г.

Чакърова-Димитрова, Изабела (2014) Възникване на „non bis in idem”. „Non bis in idem” – принцип, право и задължение. De jure, 2014, № 1, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2014) Относно елемента ’non bis’ от принципа „non bis in idem” De jure, 2014, № 2, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2014) Търновската конституция и значението ѝ за административното наказване В: 135 години от приемането на Търновската конституция. София, Сиби, 2014, с. 404-410, ISBN 978-954-730-891-6

Чакърова-Димитрова, Изабела (2012) Относно законосъобразността на някои актове за установяване на публично държавно вземане, издадени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” De jure, 2012, № 1, ISSN 1314-2593, online-ISSN 2367-8410

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/