Публикации Катедра "География" / Department of Geography


Агаларева, Маринела (2018) Климатични колебания и методологични подходи при оценка на опасността от наводнения в полупланинския централен сегмент на Предбалкана В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Агаларева, Маринела (2018) Климатичните колебания и отражението им върху общественото здраве В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Агаларева, Маринела (2016) ГЕОДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА КВАТЕРНЕРНИ ТЕКТОНСКИ ПРОЦЕСИ В СОФИЙСКАТА СЕИЗМОТЕКТОНСКА ЗОНА Сп. Проблеми на географията, 3-4, 2016, с. 47-64, ISSN 0204-7209

Агаларева, Маринела (2016) Геодинамичен модел на кватернерните тектонски процеси в обсега на Софийска сеизмотектонска зона В: "Географски науки и образование", Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, с. 23 - 31, ISBN 978-619-201-172-7

Агаларева, Маринела (2014) Геоморфоложкото пространство − природен фундамент на географското пространство и неговото картографиране В: Сб. „30 години катедра "География" във Великотърновския университет“, изд. "Ивис", В. Търново, 2014, с. 67-72, ISBN 978-954-2968-96-2

Агаларева, Маринела (2014) Състояние и динамика на ерозионно-акумулативните процеси по българското дунавско крайбрежие Алманах „30 години катедра География" във Великотърновския университет“, Рекламна къща „ДизАрт“, В. Търново, 2014, ISBN 978-619-168-104-4

Агаларева, Маринела (2013) STATE AND DYNAMICS OF EROSION-ACCUMULATIVE PROCESSES ALONG THE BULGARIAN DANUBE RIVERSIDE Доклади на БАН, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences Tome 66, No 8, 2013, p. 1159-1166, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online)

Агаларева, Маринела (2013) ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ГЕОДИНАМИКА НА ОПАСНИТЕ ГРАВИТАЦИОННИ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ В ОБСЕГА НА БАЛАНОВСКИЯ РИД − РАЗМЕТАНИШКИ ПРАГ В. Търново, В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. VI, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Агаларева, Маринела (2013) МОРФОЛОГИЯ И НЕОТЕКТОНСКО РАЗВИТИЕ НА ИХТИМАНСКАТА КОТЛОВИНА MORPHOLOGY AND NEOTECTONIC DEVELOPMENT OF THE IHTIMAN BASIN В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис", В. Търново, 2013, с. 336-349, ISBN 978-954-2968-55-9

Агаларева, Маринела (2013) ОЦЕНКА НА ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКИТЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ ЗА УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис", В. Търново, 2013, с. 350-367, ISBN 978-954-2968-55-9

Агаларева, Маринела (2013) Структурно-геоморфоложки черти на Искърско-Янтренското блоково стъпало. Велико Търново, Изд. "ИВИС", 2013, ISBN 978-954-2968-62-7

Агаларева, Маринела (2013) УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩНИ МАСИВИ В ОБСЕГА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУНАВСКИ БРЯГ CONDITIONS AND FACTORS OF OCCURRENCE AND DINAMICS OF LANDSLIDE MASSIFS WITHIN BULGARIAN DANUBE BANK В. Търново, В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. VI, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Агаларева, Маринела (2012) PALEO-VALLEYS AND RECONSTRUCTION OF RIVER VALLEY NETWORK IN THE MOESIAN PLATFORM, NORTH BULGARIA Доклади на БАН, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences Tome 65, No 12, 2012, 1725-1730, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online)

Агаларева, Маринела (2012) Геоморфоложки особености на долината на р. Янтра в района на с. Полско Косово В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. V, В. Търново, 2012, с. 409-419, ISBN 978-954-524-844-3

Агаларева, Маринела (2012) Палеогеографска еволюция на речно-долинната мрежа в Мизийската платформа Сп. Проблеми на географията, 3-4, 2012, с. 80-88, ISSN 0204-7209

Агаларева, Маринела (2012) СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА НА ЕРОЗИОННО-АКУМУЛАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ ПО БЪЛГАРСКОТО ДУНАВСКО КРАЙБРЕЖИЕ В: "Географски науки и образование", Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012, с. 95-101, ISBN 978-954-557-856-8

Агаларева, Маринела (2011) МОРФОЛОГИЯ И ДИНАМИКА НА СВИЩОВСКИЯ СВЛАЧИЩЕН МАСИВ В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. IV, В. Търново, 2011, с. 699-707, ISBN 978-954-524-776-7 ремие, т. IV,

Агаларева, Маринела (2011) Терминологичен речник по геоморфология Велико Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 160 с., ISBN 978-954-803-0

Агаларева, Маринела (2010) SRUCTURAL GEOMORPHOLOGICAL FEATURES OF THE OSAM-YANTRA BLOCK STEP Доклади на БАН, Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences Tome 63, No 10, 2010, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online)

Агаларева, Маринела (2010) Морфология и основни етапи в развитието на Осъмско-Янтренското блоково стъпало Morphology and a main stages in development of the Osam-Yantra block step В. Търново, В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис"

Агаларева, Маринела (2010) МОРФОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ НА ДОЛИНАТА НА РЕКА ЯНТРА В ОБСЕГА НА МИЗИЙСКАТА ПЛАТФОРМА В. Търново, В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис"

Агаларева, Маринела (2010) ОЦЕНКА НА ОПАСНОСТТА ОТ НАВОДНЕНИЯ И ЕРОЗИОННО – АКУМУЛАТИВНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ В ОБСЕГА НА ОСЪМСКО-ЯНТРЕНСКОТО СТЪПАЛО Сп. Проблеми на географията, 3-4, София

Агаларева, Маринела (2009) ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕРОЗИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В ЦЕНТРАЛНИТЕ ЧАСТИ НА ДУНАВСКАТА РАВНИНА В. Търново, В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. III, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Агаларева, Маринела (2007) Отсядане на склоновете като реликтен и съвременен морфогенетичен процес Год. СУ, Геол.-геогр. фак., т. 98, кн. 2, с. 21-29, ISSN 0324-0479

Агаларева, Маринела (2006) Геоморфоложко развитие на региона между долините на реките Осъм, Янтра и Росица Велико Търново

Агаларева, Маринела (2005) Полевые учебные практики как эффективный метод подготовки специалистов по туризму Качество образования: Современные подходы к содержанию и организации учебного процесса, часть I, Тверь, Тверской государственный университет, с. 276-281

Агаларева, Маринела (2005) Процессы эрозии в Средней части Дунайской равнины Болгарии (съавторстово) В: Новыe и традиционные идеи в геоморфологии. V Щукинские чтения. Географический факультет МГУ, Москва, с. 193-196

Агаларева, Маринела (2004) География и икономика за 9 клас – профилирана подготовка София, Изд. къща “Анубис”

Дерменджиев, Атанас (2018) A model of research activity in Social and Cultural Geography XIII Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 26 maio, p. 27-32.

Дерменджиев, Атанас (2018) Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и), (с)мисли. Изд. ИВИС, В. Търново, 400 с. ISBN 978-619-205-091-7

Дерменджиев, Атанас (2017) The Churches and Monasteries – objects of religious tourism in the district of Veliko .Tarnovo... The Overarching Issues of the European Space: Society, Economy and Heritage in a Scenario ... Porto: FLUP, pp. 175‐183 MILENA PRESS, BUCAREST ISBN: 978-973-7873-61-3

Дерменджиев, Атанас (2017) The monasteries in the Bulgarian lands – resource for development of the geography of cultural tourism (A. Dermendzhiev, M. Doikov). XII Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, maio, p. 41, 2017.

Дерменджиев, Атанас (2017) Азът в географски контекст -В: България, българите и Европа - мит, история, съвременност. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“., ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиев, Атанас (2017) Бариери и мостове на Балканите. Пета международна научна конференция: "Балканите - език, история, култура", В. Търново, с. 329-336.ISSN 1314-4065

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературната география и съхраненото бъдеще В: Сборник от Eдинадесета научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, с. 317-322, ISBN 978-619-208-125-6

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературната география и съхраненото бъдеще. 100 вести. 21 февруари 2017, бр. 43 (5995), год. XXVI, с. 4, ISSN 9 77 1314 19006

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературните посланици на балканската география В: Балканите – език, история, култура. В. Търново, ISSN: 1314-4065.

Дерменджиев, Атанас (2017) Някои теоретични въпроси на социокултурната география. –В: България, българите и Европа - мит, история, съвременност. т. Х, В. Търново „Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 243-253. ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиев, Атанас (2017) Социална и културна география. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 72 с.

Дерменджиев, Атанас (2017) Социалната и културната география в политологичен и културологичен контекст. В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 434 с.

Дерменджиев, Атанас (2016) Churcehes and Monasteries – Objects Of Religious Tourism in the Distict of Veliko Tarnovo (Bulgaria). XI Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 27 e 28 de maio, 2016, p, 11-13.

Дерменджиев, Атанас (2016) Contemporary Educational Potencial of the Regional Development and Geoeconomics Degree at the „St. st. Cyril and st. Methodius“ University of Veliko Tarnovo. /Съавтор/. Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016, p. 127-129. ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиев, Атанас (2016) Regionalization of the geographical space of Bulgaria through the prism of its socioeconomic and geodemographic condition 37 – 45 THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE GRANDES PROBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU , p. 37-45, MILENA PRESS, BUCAREST, ISBN: 978-973-7873-57-6

Дерменджиев, Атанас (2016) The Empire As a Heritage (Turkey – The, now and…). /Съавтор/. Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016, p.96-97. ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиев, Атанас (2016) Географията в социокултурен дискурс. Пета международна научна конференция "Географски науки и образование?, 4-5 ХI, Шумен.УИ "Епископ Константин Преславски", с. 232-239. ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиев, Атанас (2016) Социокултурна география. Системен подход. Социокултурен потенциал. Conference "Natural Sciences", NCSC, Varna.", NCNS2016.

Дерменджиев, Атанас (2015) Regionalization of the Geographical Spase of Bulgaria Through the Prism if its Socio-economic and Geodemographic Condition. X Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 29 e 30 de maio, 2015, p. 54-56.

Дерменджиев, Атанас (2015) The European transport (in) accessibility of Bulgaria. Sh., Eerth Sciences, 2015, ISSN 1311-834X

Дерменджиев, Атанас (2015) The Transport Structure of Bulgaria from the Perspective of Political Geography. –В: 4. Српски конгрес географа. Београд, с. 85-86. ISBN:978-86-6283-029-6.

Дерменджиев, Атанас (2015) Theoretical and methodoldgical questions of social Geography. (Co-author). MILENA PRESS, BUCAREST, 2015, p. 354-370. ISBN 978-989-8648-61-7.

Дерменджиев, Атанас (2015) Географската психология като взаимоотношение „картина – дух“. –В: 50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, с. 159-164. , ISBN: 978- 619-208-002-0.

Дерменджиев, Атанас (2015) Геополитически измерения на Гръцко-турския конфликт в Кипър. /Съавтор/. –В: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, с.165-171. , ISBN: 978- 619-208-002-0.

Дерменджиев, Атанас (2015) От Екзархия към българска държавност. Географски бележки. –В: Географски науки и образование. Ш., ШУ „Еп. Константин Преславски“, с. 187-192. ISBN 978-619-201-105-5.

Дерменджиев, Атанас (2015) Социално-икономически и туристически региони на Балканите. В. Търново, 210 с. (електронна версия) В. Търново

Дерменджиев, Атанас (2015) Социално-икономически отношения между Република България и Република Кипър на съвременния етап. –В: Балканите – език, история, култура. В. Търново, с. 337-346. , ISSN: 1314-4065.

Дерменджиев, Атанас (2014) Bulgaria - Eurocorridors and geopolitics. Acta Scientifika Naturalis, volume 1, 2014, p. 242-249. ISSN 1311-834X

Дерменджиев, Атанас (2014) Dermendzhiev, Аtanas; Doykov, Martin. The European space through the prism of Geography. The territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis, MILENA PRESS, BUCAREST, 2014. p. 99-110, ISBN 978-973-7873-53-8.

Дерменджиев, Атанас (2014) The European transport (in) accessibility of Bulgaria. The Third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian conference. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube. /Colab./. Srebrno jezero (Veliko Gradiste), Serbia, 18-21 September 2014, p. 85-86. ISBN: 978-86-7031-344-6.

Дерменджиев, Атанас (2014) Theoretical and methodoldgical questions of the social Geography. IX Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 30 e 31 de maio, p. 18-22.

Дерменджиев, Атанас (2014) География на културата и цивилизациите. В. Търново, 250 с. (електронна версия). В. Търново

Дерменджиев, Атанас (2014) Икономическо развитие и проблеми на стопанството на Република Кипър /съавтор/. 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, с. 147-154. ISBN 978-954-2968-96-2

Дерменджиев, Атанас (2014) Историческа география на Средна Азия (Към изследванията на В. В. Бартолд). IX научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", 31 Х, В. Търново, с. 173-176. ISBN 798-619-208-066-2

Дерменджиев, Атанас (2014) Новата география: икономическа, социална или обществена? Алманах "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, с. 202-223.ISBN 978-619-168-104-4

Дерменджиев, Атанас (2014) Пътеписът като географски ресурс. –В: Трета международна научна конференция. Ш., ШУ „Еп. К. Преславски“, с. 113-122. ISBN 978-619-201-0123-6

Дерменджиев, Атанас (2014) Религиозният туризъм във Великотърновския край. –В: Известия на Историческия музей – Шумен, кн. 16, Ш., с. 722-732.. ISSN 0861-9581

Дерменджиев, Атанас (2014) Стопанството на Република Кипър. Социално-икономически бележки. /Съавтор/. IX научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", 31 Х , В. Търново, с. 163-172. ISBN 798-619-208-066-2

Дерменджиев, Атанас (2014) Съвременни аспекти на обществената география -В: http://www.soccuitgeo.eu /bg/, 2014-05-10-11-35-20? start =6 http://www.geography.iit.bas.bg/,

Дерменджиев, Атанас (2014) Уводни думи. 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, с. 11-13. ISBN 978-954-2968-96-2

Дерменджиев, Атанас (2013) Bulgarien – 100 nationale touristische objekte,/colab./, 257 p. Sofia, Svetovna biblioteka. ISBN: 978-954-574-116-6

Дерменджиев, Атанас (2013) O espao europeu pelo prisma da geografia. VIII Jornadas sobre, grandes problemáticas do espaço Europeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 29 e 30 de maio, p. 39-43.

Дерменджиев, Атанас (2013) Regional tourist sites in the bulgarian “Rose Valley”. The Overarching issues of the European space - Strategies for Spatial (Re)planning based on Innovation, Sustainability and Change. Milena Press. Bucarest, р. 224 – 235. , ISBN:119-1191306-1371.

Дерменджиев, Атанас (2013) Актуални въпроси на обществената география. –В: Географски науки и образование. Ш., с. 129-134. ISBN 978-954-577-856-8

Дерменджиев, Атанас (2013) Географски аспекти на транспортната интеграция на България. –В: Балканите – език, история, култура. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с. 484-494. ISSN 1314-4065

Дерменджиев, Атанас (2013) Географското село на България (70 години с името на Анастас Иширков). –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. В. Търново, с. 37-44. ISBN 978-954-2968-55-9

Дерменджиев, Атанас (2013) Историко-географски щрихи от българо-румънските енергийни отношения. –В: Балканите – език, история, култура. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с. 512-519. ISSN 1314-4065

Дерменджиев, Атанас (2013) Новата география: икономическа, социална или обществена? –В: Новата икономическа география: теория и практика. С., с. 40-57. ISBN 978-954-490-434-0

Дерменджиев, Атанас (2012) A Bulgaria no sejo da Europa – parcerias efectivas para o desenvoivimento regional. Grandes Problematicas do Espaco Europeo..., Porto, FLUP, p. 46-62.MILENA PRESS, BUCAREST, ISBN: 978-973-7873-42-2.

Дерменджиев, Атанас (2012) Particularidades regionais do turismo cultural no Vale das Rosas bulgaro. VII Jornadas sobre, grandes problema Europeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 25 e 26 de maio, 2012, p. 25-29.

Дерменджиев, Атанас (2012) Theoretical and methodoldgical aspekts of the Regional social-economical Geography. Sh., Eerth Sciences, p. 4-13. ISSN 1311-834X

Дерменджиев, Атанас (2012) Балканите и Източна Европа в търсене на идентичност. /Съавтор/. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, с. 76-82. ISBN 978-954-2968-13-9

Дерменджиев, Атанас (2012) Географски аспекти на европейските обществени процеси. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 485-497. ISBN 978-954-524-844-3

Дерменджиев, Атанас (2012) Географски аспекти на международния участък на река Дору: рамка за трансгранично сътрудничество. /съавтор/. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, с. 152-167. ISBN 978-954-2968-13-9

Дерменджиев, Атанас (2012) Думи за Учителя. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, с. 13-16. ISBN 978-954-2968-13-9

Дерменджиев, Атанас (2012) Европейският регионализъм (географският поглед). Географски науки и образование. Шумен, 2012, 148-151. ISBN 978-954-577-653-3

Дерменджиев, Атанас (2012) Национални и регионални социално-икономически и туристически ресурси на България. Електронна версия. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 215 с.

Дерменджиев, Атанас (2012) Политико-географски и геополитически аспекти в балканската политика на Румъния. –В: Научни трудове на ШУ „Епископ К. Преславски”, серия География, Ш., с. 123-130. ISBN 978-954-577-643-4

Дерменджиев, Атанас (2012) Съвременни аспекти на обществената география на страни от Източна и Югоизточна Европа. В. Търново, 315 с. (електронна версия). В. Търново,

Дерменджиев, Атанас (2011) 100 национални туристически обекти на България. /Съавтор/. С., Световна библиотека, 255 с. ISBN: 978-954-574-065-7

Дерменджиев, Атанас (2011) About the Transport Problems of Bulgaria and Some Regional Challenges. /Colab./ International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, November 4-6. ISBN:9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) Geografia dos recursos turisticos no distrito de Veliko Tarnovo, Republica da Bulgaria. VI Jornadas de Estudo sobre Grandes Problematicas do Espaco Europeo, Porto, p. 26-31.

Дерменджиев, Атанас (2011) Geographic Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations /Colab./. IGeographic Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations /Colab./. Geographic Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations /Colab./. International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, November 4-6.ISBN:9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) National Tourist Sites of Bulgaria Through the Prism of the Geographic Point of View. /Colab./ International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, November 4-6. ISBN:9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика. /Съавтор/. С., Изд. Сиела, 266 с., ISBN: 978-954-28-782-7

Дерменджиев, Атанас (2011) Географията в балканската политика на Румъния. –В: Балканите – език, история, култура. В. Търново, с. 260-278. ISSN 1314-4065

Дерменджиев, Атанас (2011) Географията в информационния свят. - В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 631-650. ISBN 978-954-524-776-7

Дерменджиев, Атанас (2011) Геоекологичното образование – обществена потребност? /Съавтор/. –В: Ecology problems in mineral raw-material branch, Варна, с. 569-576. ISBN 978-954-92738-3-0

Дерменджиев, Атанас (2011) Черноморският регион като еманация на географската (без) конфликтност. /Съавтор/. –В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие. В. Търново, с. 650-657. ISBN 978-954-524-776-7

Дерменджиев, Атанас (2010) A Bulgaria no seio da Europa - Parcerias Efectivas para o Desenvolvimento Regional V As Grandes Problematicas do Espaco Europeu. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 28 e 29 de Maio, 2010, p. 12-14.

Дерменджиев, Атанас (2010) Bulgaria in Europe: effective partnerships for regional development As Grandes Problematicas do Espaco Europeu, Universidade do Porto, 2010. р. 29-36.

Дерменджиев, Атанас (2010) Geographic Analysis of the Integration processes in Transport and Energy in the Lower Region of the Danube. /Colab./. - Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Craiova, Romania, 2010, p. 44-46. ISBN 978-973-7773-44-9

Дерменджиев, Атанас (2010) География и психология. В: География 21, С., бр. 1, с. 36-43. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2010) Живот отдаден на географията. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, с. 7-11. ISBN 978-954-8387-84-2

Дерменджиев, Атанас (2010) Проблемни аспекти на научното отношение „социална география – социология – териториална общност”. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, , с. 27-49. ISBN 978-954-8387-84-2

Дерменджиев, Атанас (2010) Теоретико-методологични аспекти на обществената география. В. Търново, 297 с.

Дерменджиев, Атанас (2010) Тестове по география на България. (А. Дерменджиев, С. Дерменджиева, Р. Янков, Б. Димитрова). С., шесто допълнено издание [20 варианта] Сиела, 2010., 376 с.

Дерменджиев, Атанас (2010) Тестове по география на България./съавтор/. С., Сиела, 362 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.

Дерменджиев, Атанас (2009) Social and Cultural Geography. Space - Society - Culture. http://www.soccultgeo.eu/bg/

Дерменджиев, Атанас (2009) В памет на проф. Дончо Дончев. –В: География 21, С., бр. 3,с. 43-44. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Войни, граници, територии – политико-географски аспекти. –В: 130 години от Руско-турската война (1877-1878) и Освобождението на България. В. Търново, “Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, с. 273-280. ISBN 978-954-524-712-5

Дерменджиев, Атанас (2009) География на националните малцинства на Китай. – В: География, 21, С., бр. 5-6, с. 55-58. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Географски етюди. – В: География-21, бр. 5-6, с. 61-62. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Географски прочит на балканските тегоби. –В: Проблеми на националната сигурност, В. Търново, ИВИС, с.146-154.ISBN 978-954-8387-62-0

Дерменджиев, Атанас (2009) От Видин до Варна. 100 национални туристически обекта С., Световна библиотека, 80 с. ISBN 978-954-574-006-0

Дерменджиев, Атанас (2009) От Видин за Варна? Спрете на Свещарската гробница. –В: “24 часа”, 24. 05. 2009, с. 24.

Дерменджиев, Атанас (2009) От Несебър до Батак. 100 национални туристически обекта. С., Световна библиотека, 80 с. ISBN 978-954-574-007-7

Дерменджиев, Атанас (2009) От Несебър до Батак. Главоболието спира на белите камъни. –В: “24 часа”, 2. 06. 2009, с. 15.

Дерменджиев, Атанас (2009) Проблемы общественной географии в Болгарии. /Съавтор/. –В: XV Кирилло-Мефодиевские чтения, Смоленск, Изд. “Универсум”, с. 73-78. БББ67-Ч 546

Дерменджиев, Атанас (2009) Регионални различия в Република Башкортостан. Икономогеографски анализ. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, т. 3, Велико Търново, с. 522-536. ISBN 978-954-524-713-2

Дерменджиев, Атанас (2009) Съвременни аспекти на обществената география. –В: География, 21, С., бр. 2, с. 9-13. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Тестове по география на България. /съавтор/. С., Сиела, 344 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.

Дерменджиев, Атанас (2008) 100 неща, които трябва да знаем за географията на България. население, селища, стопанство. С., "Световна библиотека", 80 с. ISBN 954-8615-87-8

Дерменджиев, Атанас (2008) България се превръща в анклав. –В: “24 часа”, 9. 11. 2008, с. 13.

Дерменджиев, Атанас (2008) Географски поглед върху църквите и манастирите в Сърбия. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, т. 2, с. 348-356. 978-954-524-660-9

Дерменджиев, Атанас (2008) Геополитически аспекти във възгледите на Марин Дринов. –В: Дриновский збIрник, ХаркIв, с. 262-265. ISBN 978-954-322-224-7

Дерменджиев, Атанас (2008) Европа. Икономическа география. (Съавтор). С., Ковачев, 309 с. ISBN 978-954-8775-76-2

Дерменджиев, Атанас (2008) Европейският интеграционен процес и социо-културната регионализация на Балканите. /Съавтор/. –В: Балканите – език, история, култура. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с.316-321. ISBN 978-954-524-636-4

Дерменджиев, Атанас (2008) Икономическа география на страните от континентите.(Съавтор). С., Ковачев, 236 с. ISBN 978-954-8775-88-5

Дерменджиев, Атанас (2008) Социална и културна география. Съст. П. Стоянов, А. Дерменджиев София и В. Търново, УИ, Св. св. Кирил и Методий", 2004, ISBN 954-524-421-9

Дерменджиев, Атанас (2008) Тестове по география на България за ученици и кандидат-студенти. /Съавтор/. С., Сиела; 2008, 287 с. ISBN 978-954-649-897-7

Дерменджиев, Атанас (2007) България и Балканите – възможните вектори на икономическо сътрудничество. /съавтор/. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, с. 191-198. ISBN 978-954-523-586-2

Дерменджиев, Атанас (2007) Великотърновска област. Исторически обекти и забележителности. (Съавтор). В. Търново, Бойка, 83 с. ISBN 978-954-9689-43-3

Дерменджиев, Атанас (2007) Градски екскурзовод. (Съавтор). В. Търново, Фабер, 132 с. ISBN 978-954-775-741-7

Дерменджиев, Атанас (2007) Област Велико Търново. География, туристически обекти и забележителности. (Съавтор). В. Търново, Фабер, 135 с. ISBN 978-954-775-816-2

Дерменджиев, Атанас (2007) Регионална структура на търговския обмен на България със страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. /съавтор/. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”,с. 199-202. ISBN 978-954-523-586-2

Дерменджиев, Атанас (2006) География на България. (Съавтор). С., Сиела, 267 с. ISBN: 978-954- 649-897-7

Дерменджиев, Атанас (2006) Геополитически измерения на балканските транспортни коридори. -В: Геополитиката и устойчивото развитие на България, В. Търново, ВТУ.

Дерменджиев, Атанас (2006) Геополитическите възгледи на Марин Дринов –В: Геополитика, геостратегия, №2, с. 35-39. ISSN 1312-4579

Дерменджиев, Атанас (2006) За България и българите (геополитически “размисли и страсти”). –В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, т. IX, Изд. “Друк”, Одеса, Украйна, с.137-145. ISBN 966-2907-13-0

Дерменджиев, Атанас (2006) Тестове по география на България. /съавтор/. С., Сиела, 267 с., ISBN: 978-954- 649-897-7

Дерменджиев, Атанас (2005) България в транспортната политика на Балканите. –В: Железопътен транспорт, №5, с. 5-9. ISSN 1310-683X

Дерменджиев, Атанас (2005) В началото. -В: Пресътворение VI. Ред. П. Христов, М. Шопова, УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2005, с. 3

Дерменджиев, Атанас (2005) Село Атолово (историко-географско описание). –В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука, В. Търново,с. 182-191. ISBN 954-524-453-4

Дерменджиев, Атанас (2005) Тестове по география на България за ученици и кандидат-студенти. /Съавтор/. С., Сиела, 237 с., ISBN 954 – 649 – 897 – 1

Дерменджиев, Атанас (2004) Geopolitica na formacao universitaria de geografia na Bulgaria. /Съавтор/. Actas V Congresso da Geografia Portuguesa Portugal Territуrios e Protagonistas, Guimarгes, Universidade do Minho.

Дерменджиев, Атанас (2004) България в балканската транспортна проблематика. Политико-географски съображения. –В: Старопланинско пресичане на коридор №9 – социално-икономически и геополитически аспекти. В. Търново, с. 14-19. ISBN 954-524-419-4

Дерменджиев, Атанас (2004) България в транспортните схеми на Балканите. –В: Геополитика, геостратегия, №. 2, с. 24-27. ISSN 1312-4579

Дерменджиев, Атанас (2004) България в транспортните схеми на Балканите. –В: Български транспортен вестник. С., Год. Х, бр. 22 (400), 3 юни 2004, с. 2-6. ISSN 1310-3814

Дерменджиев, Атанас (2004) География и общество – проблеми и решения. –В: Географията. Вчера, днес, утре., С., с. 193-203. ISBN 954-07-1894-5

Дерменджиев, Атанас (2004) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтор). В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 180 с. ISBN: 965-524-395-3.

Дерменджиев, Атанас (2004) Географски анализи В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 120 с. ISBN 954-524-426-7

Дерменджиев, Атанас (2004) За необходимостта от социални, културни и геополитически знания. –В: Социална и културна география. В. Търново, с. 89-103. ISBN 954-524-420-8

Дерменджиев, Атанас (2004) Нужно е образование, съобразено с времето, в което живеем. Издател, VI, В. Търново, 2004, №3, с. 3-5, ISSN 1310-4624.

Дерменджиев, Атанас (2004) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. -В: Геополитика, геостратегия, №1, 2004, с. 8-14.

Дерменджиев, Атанас (2004) Р. Радеву. –В: “Света гора”, В. Търново, с. 329 332. ISSN 1311-0209

Дерменджиев, Атанас (2004) След прочита на “С кръст и меч”. –В: “Света гора”, В. Търново, с. 324-328. ISSN 1311-0209

Дерменджиев, Атанас (2004) Социална и културна география. София - В. Търново, Съст. П. Стоянов, М. Бъчваров, А. Дерменджиев, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 280 с. ISBN 954-524-420-8

Дерменджиев, Атанас (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтор). В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 148 с. ISBN: 954-524-351-1.

Дерменджиев, Атанас (2003) Политикогеографски аспекти на транспортната интеграция на България. -В: Сборник научни трудове. Природни науки. География, Шумен, с. 170-176. ISBN 954-577-139-9

Дерменджиев, Атанас (2003) Професор Марин Деведжиев. –В: Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 1963-2003, В. Търново, с. 136-139. ISBN 954-524-381-3

Дерменджиев, Атанас (2003) Тестовият вариант по география – вход за висшето училище. /Съавтор/ . В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 40, серия 9, Европеистика, икономика и мениджмънт, с. 24-27. ISSN 1311-3321

Дерменджиев, Атанас (2002) Изработване на интелектуални карти и контент-анализ на учебно съдържание “Географски региони”. /Съавтор/. –В: Геополитика, регионално развитие, географско образование. Научна конференция в памет на проф. Д. Яранов, Варна, с. 364-374. ISBN 954-9531-09-0

Дерменджиев, Атанас (2002) Политико-географски аспекти на транспортен коридор № 8. - -В: Същност, геополитически перспективи и проблеми на общоевропейски транспортен коридор № 8, С., Бълг. Геополит. Д-во, с. 12-17. ISSN 1311-0446

Дерменджиев, Атанас (2002) Политико-географски аспекти на транспортната интеграция на България. –В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, серия 9, с. 20-26. ISSN 1311-3321

Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. – В: НИЕ, бр. 3, с. 21-23. ISSN 1311-0446

Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. –В: Геополитически аспекти на българската енергийна стратегия, С. Българско геополитическо дружество, с. 8-14. ISSN 1311-0446

Дерменджиев, Атанас (2002) Река Дунав и териториално-административното устройство на България. /Съавтор/. –В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, серия 9, с. 91-99. ISSN 1311-3321

Дерменджиев, Атанас (2001) В памет на проф. Русин Русинов. -В: Езиковедски изследвания, В. Търново, Faber, с. 15-17. ISBN 954-775-002-X

Дерменджиев, Атанас (2000) Европа. Стопанска география. (съавтор). Русе, Парнас, 320 с.ISBN 954-856-0043-7

Дерменджиев, Атанас (2000) Живот за другите. -В: Марин Деведжиев. Библиография, В. Търново, с. 7-15. ISBN 954 – 524 – 228 – 0

Дерменджиев, Атанас (2000) Образование и наука - необходимата симбиоза. -В: Техника, технологии и образование. Юбилейна научна сесия. Секция 7, Непрекъснато образование и развитие на човека през новото хилядолетие. Тракийски университет - Стара Загора, Технически колеж - Ямбол, 10-11 ноември 2000, с. 107-115.

Дерменджиев, Атанас (2000) Политико-географски проблеми на транспорта в България. -В: Техника, технологии и образование. Юбилейна научна сесия, секция 5. Икономика и управление. Тракийски университет - Стара Загора, Технически колеж - Ямбол, 10-11 ноември, 2000, с. 68-75.

Дерменджиев, Атанас (2000) Португалия. Дъхът на Лузитания. (съавтор). В. Търново, Faber, 95 с.ISBN 954-9541-50-9

Дерменджиев, Атанас (2000) Радетел на транспортната проблема. -В: Железопътен транспорт, № 5, с. 8-9. ISSN 1310-683X

Дерменджиев, Атанас (2000) Тематични аспекти на обучението по обществена география във висшето училище. -В: 50 години Географски институт при БАН, С., с. 395-402. ISBN 954-9649-05-9

Дерменджиев, Атанас (1999) По въпроса за социологизиране на географското университетско образование. -В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", т. 37, серия 7, с. 98-102. ISSN 1311-3321

Дерменджиев, Атанас (1999) Стопанска география на континентите. (съавтор). Русе, Парнас, 254 с. ISBN 954 – 8560 – 36 – 4

Дерменджиев, Атанас (1999) Структура на магистърски план по социално-икономическа география във ВТУ. -В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", т. 37, серия 6, с. 69-82. ISSN 1311-3321

Дерменджиев, Атанас (1998) Геодемографска характеристика и социално-икономически промени във Великотърновски регион на съвременния етап. -В: Трудове на ВТУ, кн. География, с. 151-184. ISSN 0204-6369

Дерменджиев, Атанас (1998) Демографски и стопански показатели на съвременен Китай. /Съавтор/. -В: Китай, № 1 (4), с. 39. ISSN 1310-9634

Дерменджиев, Атанас (1998) Обществена география на Европа - в самостоятелен училищен курс. -В: Обучението по география, № 4-6, 1998, с. 27-31. ISSN 0204-6849

Дерменджиев, Атанас (1998) Румъния на Балканите. Геополитически бележки. -В: Трудове на ВТУ, кн. География, 119-130. ISSN 0204-6369

Дерменджиев, Атанас (1997) География на света. В географски миниатюри, анализи, прогнози. (съавтор). В. Търново, Faber, 184 с., ISBN 954 – 9541 – 19 – 3

Дерменджиев, Атанас (1996) География на енергетиката в Румъния. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 270 с. ISBN 954 – 799 – 689 – 4

Дерменджиев, Атанас (1996) Германия. В центъра на Европа. (съавтор). Русе, Парнас, 128 с.

Дерменджиев, Атанас (1996) Енергийните отношения на Балканите (на примера на България и Румъния). Икономогеографски аспекти. -В: Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки, с. 205-212. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (1996) Икономогеографски аспекти на икономиките на страните от Балканския полуостров след Втората световна война. -В: Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки, с. 226-230. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (1996) Промени в градските селища в България сред 1944 г. - типология и категоризация. -В: Архив за поселищни проучвания, № 3-4, с. 3-11. ISSN 086-6507

Дерменджиев, Атанас (1996) Регионална промишлена структура на Румъния. В: Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки, 213-225. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (1996) Франция. Страна атлантическа и средиземноморска. (съавтор). Русе, Парнас, 112 с.

Дерменджиев, Атанас (1995) Европа. Стопанска география. (съавтор). Русе, Парнас, 288 с. 954-856-00-70

Дерменджиев, Атанас (1995) Реваншизмът в северната ни съседка се завръща облечен в политически одежди -В: Времена, № 230, с. 8

Дерменджиев, Атанас (1994) Велико Търново в териториално-административното устройство на България. /Съавтор/. В: Добро утро, № 40, с. 8-9.

Дерменджиев, Атанас (1994) История и култура на Карнобатския край. -В: Архив за поселищни проучвания, № 1, с. 101-107. ISSN 086-6507

Дерменджиев, Атанас (1994) Суровинна осигуреност и енергийна реализация на добруджанските окръзи в Румъния. Историко-географски аспекти. -В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, т. 3, В. Търново, с. 267-272. ISBN 954-424-088-1

Дерменджиев, Атанас (1994) Теоретични въпроси на икономогеографското изследване на енергетиката. -В: Теоретични проблеми на географското познание, В. Търново, с. 253-266. ISBN 954 – 524 – 082 – 2

Дерменджиев, Атанас (1994) Териториална организация на топливно-енергийния комплекс в Румъния. София, 40 с.

Дерменджиев, Атанас (1994) Териториална организация на топливно-енергийния комплекс на Румъния. Икономогеографски анализ. В. Търново, 1994, 320 с.

Дерменджиев, Атанас (1993) Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. (съавтор). В. Търново, Слово, 128 с. ISBN 954 – 439 – 128 – 2

Дерменджиев, Атанас (1993) Британски острови. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. (съавтор). В. Търново, Слово, 128 с. ISBN 954 – 439 – 134 – 7

Дерменджиев, Атанас (1993) Г като география и П като политика. Или още за големия принос. -В: Добро утро, № 27, с. 4

Дерменджиев, Атанас (1993) Икономическа география на страните по континенти (без Европа). (съавтор) В. Търново, Аста, 247 с.

Дерменджиев, Атанас (1993) Принос в изучаване географията на световното стопанство. -В: Обучението по география, № 3, с. 45-47. ISSN 0204-6849

Дерменджиев, Атанас (1992) L`enseignement de la geographie socio-economique de l`Europe a l`Universite de V. Tirnovo. -: La nouvelle Europe dans l`enseignement de la geographie. Palais de l`Europe, Strasbourg, 1992 (17).

Дерменджиев, Атанас (1992) Антропогенното замърсяване на водите на река Янтра в района на гр. Г. Оряховица и Лясковец - състояние и проблеми. /Съавтор/. -В: Актуални проблеми по опазване на околната среда . Русе, с. 101.

Дерменджиев, Атанас (1992) География и политическа геометрия. -В: Подходи към европейската интеграция. С., СУ "Св. Климент Охридски", с. 65-75.

Дерменджиев, Атанас (1992) Екологичната проблематика в обучението по география във ВТУ. /Съавтор/. -В: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество, Смолян, с. 153.

Дерменджиев, Атанас (1992) Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). (съавтор). В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 267 с. 4930/91

Дерменджиев, Атанас (1992) Икономогеографски анализ на техногенните фактори за екологични нарушения на природната среда в селищата на Златишко-Пирдопската котловина. -В: Актуални проблеми по опазване на околната среда, Русе, 1992, с. 102.

Дерменджиев, Атанас (1992) Икономогеографското странознание - реалност и надежди. -В: Промените в България, Европа, света и отражението им в училищния курс по география, В. Търново, с. 61-66.ISBN 954 – 524 – 030 – Х

Дерменджиев, Атанас (1992) Международен симпозиум на тема: "Променяща се Европа, отразена в преподаването по география" -В: Обучението по география, № 3, с. 41-45. ISSN 0204-6849

Дерменджиев, Атанас (1992) Обучението по икономическа география на страните във ВУЗ в условията на демократизация на обществения живот. В: Хуманизмът в творчеството на Ян Коменски и демократизация на учебно-възпитателния процес, Благоевград, с. 44-45.

Дерменджиев, Атанас (1992) Променяща се Европа, отразена в преподаването по социално-икономическа география във ВУЗ. -В: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество, Смолян, с. 153-154.

Дерменджиев, Атанас (1992) Развитие и териториално разположение на въгледобивната промишленост на Румъния. В: Трудове на ВТУ, кн. География,с. 85-112. ISSN 0204-6369

Дерменджиев, Атанас (1992) Усъвършенстване на обучението по география на населението и селищата в средното училище. /Съавтор/. -В: Обучението по география, № 3, с.11-18. ISSN 0204-6849

Дерменджиев, Атанас (1992) Христоматия по икономическа география на света. (съавтор). В. Търново, Слово, 195 с. ISBN 954 – 439 – 061 – 8

Дерменджиев, Атанас (1991) Възможности на икономогеографското странознание за актуализиране на учебно-научния процес по география. В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, Ш., 1991, с. 66-71.

Дерменджиев, Атанас (1991) Да си направим област. /Съавтор/. –В: Север-Изток, №16 (27), 18. 04. 1991,с. 6.

Дерменджиев, Атанас (1991) Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). (съавтор) В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 251 с. РБ-Благоевград, 82331

Дерменджиев, Атанас (1991) Опит за промишлено райониране на Румъния. В: Изв. На БГД, т. ХХХ, с. 89-99. ISSN 03-755-92-4

Дерменджиев, Атанас (1990) And economic and geographic study of some transport pollutans in the towns along the Yantra river /Съавтор/. -: Stable development and ecology – XXI century, Sofia, 1990, р. 80-81.

Дерменджиев, Атанас (1990) Икономогеографско проучване на някои транспортни замърсители в градските селища от поречието на р. Янтра. /Съавтор/. - В: Актуални проблеми по опазване на природната среда, Русе, с. 32-33.

Дерменджиев, Атанас (1990) Река Дунав и териториално-административното устройство на България от времето на Туна вилает до наши дни. /Съавтор/. -В: Усъвършенстване на административно-териториалното устройство и деление на България, С., БАН, с. 125-134.

Дерменджиев, Атанас (1990) Състояние и проблеми на дунавския туризъм. /Съавтор/. -В: Обучението по география, № 4, 1990, с. 40-45. ISSN 0204-6849

Дерменджиев, Атанас (1989) Българското дунавско корабоплаване и ролята на безмитните зони в Русе и Видин. /Съавтор/. -В: Шести конгрес на БГД, В. Търново, с. 110.

Дерменджиев, Атанас (1989) Някои тенденции в изменението на броя и движението на населението в Разградска област. -В: Шести конгрес на БГД, В. Търново, 74-75.

Дерменджиев, Атанас (1989) Промишленото развитие на СР Румъния. -В: География. №3, 1989, с. 5-9. ISSN 0324-1564

Дерменджиев, Атанас (1989) Състояние и проблеми в развитието на електроенергетиката на СР Румъния. -В: Изв. на БГД, XXVII, с. 173-187. ISSN 03-755-92-4

Дерменджиев, Атанас (1989) Състояние и проблеми на крайбрежния и задграничен дунавски туризъм. /Съавтор/. -В: Шести конгрес на БГД, В. Търново, с. 183-184.

Дерменджиев, Атанас (1988) Екологични проблеми на градските селища от басейна на р. Янтра. -В: Изграждане на система от мерки като модел за създаване на единна екологична политика в басейна на р. Янтра, Комитет по опазване на природната среда, С., 1988.

Дерменджиев, Атанас (1988) По въпроса за типизацията на окръзите и формиране на промишлени райони в СР Румъния. -В: 25 години ВТУ, т. 3, В. Търново, с. 5-6.

Дерменджиева, Стела (2017) "Природогеографските области в 10 клас" - определяне на конкретни критерии и показатели за отчитане на резултатите от емпирично изследване и разработване на инструментариум. Географски науки и образование, Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 371-380.ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиева, Стела (2017) Geographical parallels and meridians in Regional geography of secondary school between Former Yugoslav Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. (S. Dermendzhieva, T. Draganova). 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2017, Skopje, Republic of Macedonia.

Дерменджиева, Стела (2017) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities - following the Bulgarian secondary school model. (S. Dermendzhieva, T. Draganova). XI Jornadas Internacionais "Grandes Problemáticas do Espaço Europeu", Faculdade de Letras da Universidade do Porto, maio, 2017.

Дерменджиева, Стела (2017) Балканите като пространство – дидактическа интерпретация в училищната география В: Сборник от Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, с. 489-496, ISSN 1314-4065

Дерменджиева, Стела (2017) География и икономика. 6. клас. С., Просвета 1945. 117 с. ISBN 978-954-01-3350-8

Дерменджиева, Стела (2017) География и икономика. 8. клас. С. Просвета. 1945. 112 с. ISBN 978-954-01-3352-2

Дерменджиева, Стела (2017) Книга за учителя по география и икономика в 6.клас Просвета 1945, ISBN 978-954-01-3513-7

Дерменджиева, Стела (2017) Книга за учителя по география и икономика за 8. клас Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3514-4

Дерменджиева, Стела (2017) Методически ракурс за обучението по география и икономика в 5 клас. Географски науки и образование, Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 337-345. ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиева, Стела (2017) Модел на стандарти за подготовка на учители по география и икономика. Географски науки и образование, Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 326-336.ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиева, Стела (2017) Националната и регионална идентичност в проекти, свързани с културния туризъм В: Сборник от Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, с. 452-461, ISSN 1314-4065

Дерменджиева, Стела (2017) Нови послания и акценти в обучението по география и икономика в 5. клас. България, българите и Европа - мит, история, съвремие. т. Х, с. 343-356 ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиева, Стела (2017) Прочетете тази книга. Град Разград и област Лудогорие. /В. Дойков, М. Дойков/.С., Ковачев. с. 3-5. ISBN 978-619-7400-02-1

Дерменджиева, Стела (2017) Сравнителен анализ на обучението по география на страните в средното училище по детерминирани показатели и критерии в 11 европейски страни Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново ISSN 2367-7481

Дерменджиева, Стела (2017) Тематични листове по география и икономика. 8. клас С., Просвета 1945. 52 с. ISBN 978-954-01-3469-7

Дерменджиева, Стела (2017) Тетрадка по география и икономика. 6. клас. С. Просвета 1945. 72 с. ISBN 978-954-01-3436-9

Дерменджиева, Стела (2017) Уроците за дейности по география и икономика в пети клас като средство за формиране на компетентности. България, българите и Европа - мит, история, съвремие. т. Х, с. 326-342 ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиева, Стела (2017) Уроците за обобщение и систематизация в обучението по география и икономика в 5. клас УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2017, с.339-356, ISBN 978-619-208-125-6

Дерменджиева, Стела (2017) Учебник по География и икономика за 6. клас (електронен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3351-5

Дерменджиева, Стела (2017) Учебник по География и икономика за 8. клас (електронен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3353-9

Дерменджиева, Стела (2016) „Природногеографските области“ в 10 клас - критерии и показатели за отчитане на резултатите от емпирично изследване и разработване на инструментариум“ /Дерменджиева, С., С. Неждет/. –В: V Международна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, 4 -5 .11.2016.

Дерменджиева, Стела (2016) An option for creative didactical modeling in teaching geography – case-study. (P. Sabeva, L. Yordanov). FOURTH ROMANIAN – BULGARIAN – HUNGARIAN – SERBIAN CONFERENCE: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin – Bulgaria, p. 126, ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиева, Стела (2016) Climate change, risks and natural resources didactic issues of educational content geography of bulgaria and the world in 9th and 10th grade. (S. Nejdet). National Conference "Natural Sciences 2016", NCNS2016.

Дерменджиева, Стела (2016) Climate changes, risks and natural resources - geographical aspects of formation of skills through the application of it technology. (I. Radeva). Section Climate Changes, Risks and Natural Resources, National Conference "Natural Sciences 2016", NCNS2016.

Дерменджиева, Стела (2016) Comparative analysis of the geography education in the balkan countries. /Dermendzhieva, S., T. Draganova/. XI INTERNATIONAL SEMINARS "OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN AREA"|| XI JOURNÉES INTERNATIONALES "GRANDES PROBLÉMATIQUES DE L'ESPACE EUROPÉEN", p. 8-9

Дерменджиева, Стела (2016) Comparative situational analysis of the geography of south east european countries in secondary education. (T. Draganova). FOURTH ROMANIAN – BULGARIAN – HUNGARIAN – SERBIAN CONFERENCE Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin – Bulgaria, 15 - 17 September, p.130, ISBN 978-954-723-179-5.

Дерменджиева, Стела (2016) География и икономика за 7 клас. Работни материали. (съавтори - П. Стоянов, Н. Николова, П. Събева, Ц. Пейкова). С., Просвета, 31 с., Код 7047.

Дерменджиева, Стела (2016) География и икономика. 5 клас. С., Просвета, 116 с. ISBN 978-954-01-3235-8.

Дерменджиева, Стела (2016) География и икономика. 5 клас. Работни материали. (съавтори). С., Просвета, 23 с., Код 7043.

Дерменджиева, Стела (2016) Книга за учителя по география и икономика за 5 клас. (съавтори - П. Събева, П. Стоянов, Н. Николова, Ц. Пейкова). С., Просвета, с. 131, ISBN 978-954-01-3258-7.

Дерменджиева, Стела (2016) Модел на стандарти за подготовка на учители по география и икономика. /Дерменджиева, С., П. Събева/. –В: V Международна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, 4 - 5. 11. 2016.

Дерменджиева, Стела (2016) Някои методически ракурса за обучението по география и икономика в 5 клас при новите условия. /Дерменджиева, С., П. Събева/. –В: V Международна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, 4 -5 .11.2016.

Дерменджиева, Стела (2016) Проектната дейност като средство за формиране на ключови компетенции. – В: Научна конференция: „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“, с. 209-221, ISBN 978-619-208-066-2.

Дерменджиева, Стела (2016) Тетрадка по география и икономика. 5 клас С., Просвета, 72 с., ISBN 978-954-01-3197-9.

Дерменджиева, Стела (2016) Уроците за обобщение и систематизация в обучението по география и икономика в 5.клас./Дерменджиева, С., П. Събева/. –В: XI НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“, 2.11., Велико Търново.

Дерменджиева, Стела (2016) Учебник по География и икономика за 5. клас (електронен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3217-4

Дерменджиева, Стела (2016) Функционалната грамотност в контекста на географското образование и новата образователна парадигма. /Дерменджиева, С., И. Радева/. –В: XI НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“, 2.11., Велико Търново.

Дерменджиева, Стела (2015) A Model of Research Project in The Education in Geography of The Balkan States, (Dermendzhieva, S., M. Doikov). e-book: 1. http: //repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/78881; 2- No RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto em Portugal): http: //www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/78881; 3. http: //biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/the-overarching-issues-of-the-european-space-the-territorial-diversity/id/61435080.html; 4. Milena Press, Bucarest, 2015

Дерменджиева, Стела (2015) Geographic education in Bulgaria – methodological problems of the educational content. (P. Sabeva, L. Yordanov). 4th SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS with international participation “ACHIEVEMENTS, CURRENT TOPICS AND CHALLENGES OF GEOGRAPHICAL SCIENCE AND PRACTICE” on the occasion of 150 years from birth of Jovan Cvijić Kopaonik mountain, с.174, ISBN: 978-86-6283-029-6.

Дерменджиева, Стела (2015) Project-Based Learning in Geographical Education. Acta Scientifica Naturalis, volime 1, p. 244-260, ISSN: 2367-5144, SJIF – 2.723.

Дерменджиева, Стела (2015) Scientific methodological basis of the geographical studies of local lore in Bulgaria. (P. Sabeva, M. Doikov). 4th SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS with international participation “ACHIEVEMENTS, CURRENT TOPICS AND CHALLENGES OF GEOGRAPHICAL SCIENCE AND PRACTICE” on the occasion of 150 years from birth of Jovan Cvijić Kopaonik mountain, с. 184 – 185, ISBN:978-86-6283-029-6.

Дерменджиева, Стела (2015) The Education in Interactive Geographical Environment, (Dermendzhieva, S., M. Doiko)., X Jornadas Internacionais "Grandes Problemáticas do Espaço Europeu", Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 29 e 30 de maio, 2015, р. 7 - 9

Дерменджиева, Стела (2015) Балканите като пространство – дидактическа интерпретация в училищната география. /Дерменджиева, С., П. Събева, Л. Йорданов/. -В: 5 Международна конференция „Балканите – език, история, култура“, В. Търново.

Дерменджиева, Стела (2015) География и интерактивна образователна среда. (С. Дерменджиева, П. Събева, Б. Димитрова). –В: 50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, ISBN: 978- 619-208-002-0.

Дерменджиева, Стела (2015) География и интерактивна образователна среда. (съавтори - П. Събева, Б. Димитрова). – В: Юбилейна международна научна конференция: 50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий, Секция „География“, Сб. Доклади, с. 239 – 251, ISBN: 978- 619-208-002-0.

Дерменджиева, Стела (2015) Дидактико-географска интерпретация на балканското пространство. (съавтор - П. Събева). – В: Четвърта международна конференция: Балканите - език, история, култура, Изд. „ИВИС“, Велико Търново, с. 416 - 425, ISSN: 1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2015) Компетентностно-ориентиран подход към системата на методическата подготовка на учителя по география. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Юбилейна международна научна конференция: “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, секция „География“, Сб. Доклади, с. 251 -259, ISBN: 978- 619-208-002-0.

Дерменджиева, Стела (2015) Компетентностно-ориентиран подход към системата на методическата подготовка на учителя по география. /Дерменджиева, С., Б. Димитрова/. –В: 50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, ISBN: 978- 619-208-002-0.

Дерменджиева, Стела (2015) Националната и регионална идентичност в проекти, свързани с културния туризъм. /Дерменджиева, С., П. Събева/. -В: 5 Международна конференция „Балканите – език, история, култура“, В. Търново.

Дерменджиева, Стела (2015) Образователен потенциал на интерактивно обучение по география и икономика. Четвърта международна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, с. 280-290, ISBN 978-619-201-105-5.

Дерменджиева, Стела (2015) Предговор към Четвърта международна конференция: Балканите - език, история, култура. (съавтори - К. Мутафова, Ц. Иванова) Изд. „ИВИС“, Велико Търново, 2015, с. 13 - 35, ISSN: 1314-4065

Дерменджиева, Стела (2015) Приложение на метода на проектите при изучаване на население и селища. (съавтор - Р. Владева). – В: Сб. Четвърта международна конференция: Балканите - език, история, култура, Изд. „ИВИС“, Велико Търново, с. 448 - 457, ISSN: 1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2015) Пространства и граници в обучението по география и икономика. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Четвърта международна конференция: Балканите - език, история, култура, Изд. „ИВИС“, Велико Търново, с. 408 - 416, ISSN: 1314-4065

Дерменджиева, Стела (2015) Тематично-съдържателни и образователни конструкти на проектите и презентациите (Стела Дерменджиева, Петя Събева) (електронна книга). Exlibris, В. Търново, ISBN 978-0-7334-2609-4

Дерменджиева, Стела (2015) Уроците за дейности по география и икономика в пети клас като средство за формиране на компетентности. /Дерменджиева, С., П. Събева/. –В: ДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“, 6.11. 2015, Велико Търново.

Дерменджиева, Стела (2014) A Model of Research Project in The Education in Geography of The Balkan States, IX Jornadas Internacionais sobre “Grandes Problemáticas do Espaço Europeu”, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 30 e 31 de maio de 2014, p. 45 - 47.

Дерменджиева, Стела (2014) Geography, Culture, Education. Acta Scientifica Naturalis, volime 1, p. 257-271, ISSN: 13 11-834X.

Дерменджиева, Стела (2014) Project-Based Learning in Geographical Education. –В: Дванадесета Национална конференция с международно участие “Природни науки 2014” (NCNS2014), 26.09.-28.09.2014 г., Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Дерменджиева, Стела (2014) Project-Based Learning in Geographical Education. Project-Based Learning in Geographical Education. Acta Scientifica Naturalis, volime 1/2015, p. 244-260, ISSN: 2367-5144, SJIF – 2.723

Дерменджиева, Стела (2014) The Regional Approach аnd the Regional Studies Method in The Process of Geography Teaching Bulgaria. (M. Doikov). A b s t r a c t b o o k. The Third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Srebrno jezero (Veliko Gradište) – Serbia, р.81-82, ISBN: 978-86-7031-344-6.

Дерменджиева, Стела (2014) Дидактически аспекти на обучението по география и икономика. - В: Трета международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, с. 204-2116, ISBN 978-619-201-012-6.

Дерменджиева, Стела (2014) ИКТ в модела на подготовка на учителя по география и географското образование в средното училище. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Трета международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, 217-224, ISBN 978-619-201-012-6.

Дерменджиева, Стела (2014) Краеведското изследване - вариант за съхранение и популяризиране на материално и нематериално културно наследство. (съавтор - П. Събева). – В: Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи, Сборник с доклади от Международна научна конференция, посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей, Шумен, с. 84 - 95, ISSN: 0861-9581.

Дерменджиева, Стела (2014) Методология на проектите. Съвременни конструкти в образователния процес. – В: Алманах на Катедра “География“, Изд: АБАГАР, Велико Търново, с. 223-252, ISBN: 978-619-168-104-4.

Дерменджиева, Стела (2014) Нормативни детерминанти, професионален профил и стандарти за подготовка. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Сб. Юбилейна научна конференция „30 години катедра „География“ във Великотърновски Университет“, Доклади, Изд. ИВИС, Велико Търново, с. 305-314, ISBN:978-954-2968-96-2.

Дерменджиева, Стела (2014) По стъпките на Кольо Фичето във Велико Търново (и/или опит за обучение по културен туризъм). (съавтор - Б. Димитрова). – В: Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи, Сборник с доклади от Международна научна конференция посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей, Шумен, с. 595 - 606, ISSN: 0861-9581.

Дерменджиева, Стела (2014) Проектно-изследователска дейност при обучението на студентите от специалност „Културен туризъм“. – В: Сб. Юбилейна научна конференция „30 години катедра „География“ във Великотърновски Университет“, Доклади, Изд. ИВИС, Велико Търново, с. 391-402, ISBN:978-954-2968-96-2.

Дерменджиева, Стела (2014) Тренировъчни тестови варианти по география за кандидат-студенти. (съавтори - М. Пенерлиев, С. Станкова, Д. Владев, Р. Владева, Н. Ченкова, Л. Шефкъ, И. Георгиева). Шумен, с.87, ISBN: 978-954-452-028-1.

Дерменджиева, Стела (2013) A educação em geografia enquanto fenómeno cultural global. The Overarching issues of the European space - Strategies for Spatial (Re)planning based on Innovation, Sustainability and Change. Milena Press. Bucarest, p. 205-223, ISBN:119-1191306-1371.

Дерменджиева, Стела (2013) Bulgarien – 100 nationale touristische objekte. (A. Dermendzhiev). Изд. Световна библиотека ЕООД, 255 с., ISBN: 978-954-574-116-6.

Дерменджиева, Стела (2013) Cultural and historical sites in the North-Eastern socio-economic region of Bulgaria. (M. Doykov). THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE/GRANDES PROBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU, Strategies for Spatial (Re)planning based on Innovation, Sustainability and Change/Estratégias de (Re)ordenamento Territorial num Quadro de Inovação, Sustentabilidade e Mudança, http://ler.letras.up.pt E.Book, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 206 - 224, ISBN: 978-989-8648-13-6.

Дерменджиева, Стела (2013) Geography, Culture, Education The XI-th anniversary national conference "Natural sciences 2013" (ANCNS 2012), 27-30 September, Варна..

Дерменджиева, Стела (2013) Балканите – география, култура, ценности. (съавтор - П. Събева) – В: Балканите – език, история, култура. Т. III., В. Търново, с. 475 - 484, ISBN -1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2013) Балканските мостове на познание. (съавтори - К. Мутафова, Ц. Иванова). – В: Балканите – език, история, култура. Т. III., В. Търново, с. 17 - 33 ISBN: 1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2013) География на България. Тренировъчни тестови вариант за кандидат-студенти. ( М. Пенерлиев, Р. Владева, Св. Станкова, Д. Владев, Н. Ченкова). Издателство “ИВИС“, Второ преработено и допълнено издание, 136 с., ISBN: 978-954-2968-57-3.

Дерменджиева, Стела (2013) Географската наука като общокултурен феномен и фактор за развитие на образованието. – В: Сб. Трета научна конференция: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“, Издателство “Ивис“, В. Търново, с.11-37., ISBN 978-954-2968-55-9.

Дерменджиева, Стела (2013) Картографската култура като конструкт на географското образование в българското училище. (съавтор - П. Събева). – В: Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, с. 223-231, ISBN: 978-954-577-856-8.

Дерменджиева, Стела (2013) Картографските представи и Балканите в учебното съдържание. (съавтор - П. Събева) - В: Балканите – език, история, култура. Т. III., В. Търново, с. 578-587, ISBN -1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2013) Компетентностният подход в обучението. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, с. 215-223, ISBN: 978-954-577-856-8.

Дерменджиева, Стела (2013) Културно-познавателни маршрути - ресурс за обучението на студенти по културен туризъм. (Б. Димитрова). – В: Балканите – език, история, култура.Т. III., В. Търново, с. 543-559, ISBN:1314-4065.

Дерменджиева, Стела (2013) Образователния процес по география и методическата компетентност на учителя. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Сб. Трета научна конференция: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Изд. Ивис“, В. Търново, с. 66-80, ISBN 978-954-2968-55-9.

Дерменджиева, Стела (2013) Урокът по география като стратегически конструкт. (съавтор - П. Събева). – В: Сб. България, българите и Европа – мит, история и съвремие, т.VІ, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 391- 407, ISBN: 978-954-524-930-3.

Дерменджиева, Стела (2012) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities - following the Bulgarian secondary school model. (S. Dermendzhieva, T. Draganova). International conference, Porto, Portugal.

Дерменджиева, Стела (2012) Aspetos geográficos do turismo cultural no Nordeste da Bulgária, VII Jornadas sobre, Grandes problemáticas do espaço europeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 25 e 26 de maio, 2012, 21-25.

Дерменджиева, Стела (2012) Construtos de natureza geográfico‐cultural na fronteira norte da Bulgária – o rio Danúbio. MAJOR ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE - Planning Policies and Territorial Reestructuring in European Peripheries, MILENA PRESS, BUCAREST, 2012, 177-203, ISBN: 978-973-7873-42-2.

Дерменджиева, Стела (2012) Theoretical аnd Methodological Aspects оf The Regional Social – Economical Geography. The X-Th Anniversary National Conference "Natural Sciences Sh., Eerth Sciences, p. 4-13. ISSN 1311-834X

Дерменджиева, Стела (2012) Адаптиране на международната програма Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) в географското образование. - В: Сб. Международна конференция „Географски науки и образование“, УИ „Епископ Константин Преславски“, с. 237 - 246, ISBN: 978-954-577-653-3.

Дерменджиева, Стела (2012) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтори - М. Пенерлиев, Р. Владева, С. Станкова, Н. Ченкова, Д. Владев). Издателство “ИВИС“, 132 с., ISBN: 978-954-2968-15-3.

Дерменджиева, Стела (2012) Географията като система от науки и обект на изучаване. – В: Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие“ 40 години Шуменски университет 1971-2011“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 191-197, ISBN: 978-954-577-643-4.

Дерменджиева, Стела (2012) Географските образи в училищното образование. (съавтор - П. Събева) – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий, с. 462 – 475, ISBN: 978-954-524-3.

Дерменджиева, Стела (2012) Методиката на обучениeто по география - като университетски учебен курс. – В: Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971 – 2011“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 185-191, ISBN: 978-954-577-643-4.

Дерменджиева, Стела (2012) Пътувания из България /мултимедиен географски албум/, (С. Дерменджиева, М. Пенерлиев, Св. Станкова, М. Касчиева). Шумен

Дерменджиева, Стела (2012) Съвременни проблеми пред географското образование. (съавтор - Р. Владева) - В: Международна конференция „Географски науки и образование“, 19 - 20 октомври, Шумен, с. 43-51, ISBN: 978-954-577-653-3.

Дерменджиева, Стела (2012) Урокът по география. (съавтори - П. Събева, Б. Димитрова) В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 280 с., ISBN: 978-954-524-870-2.

Дерменджиева, Стела (2011) Балканите в учебното географско познание. (Дерменджиева, С. П. Събева). –В: Сб. Втора международна научна конференция - Балканите - език, история, култура, т. 2, Издателство „ИВИС”, В. Търново, с. 302 - 313. ISSN 1314-4065

Дерменджиева, Стела (2011) „Geographical reading“ of Global Ekological Problems. (Dermendzhieva, S., P. Sabeva). Sixth international conference. Global changes and regional development, Sofia, 2011, р. 122 - 127. ISBN 978-954-07-3200-8

Дерменджиева, Стела (2011) 100 национални туристически обекта. Пътеводител. (съавтор - А. Дерменджиев). Изд. Световна библиотека ЕООД, 255 с., ISBN: 978-954-574-065-7.

Дерменджиева, Стела (2011) About the Transport Problems of Bulgaria and Some Regional Challenges. (S. Dermendzhieva A. Dermendzhiev, P. Sabeva, M. Doikov). International conference environment – landscape – European identity. 4-6 November, Bucharest, Romania, 2011. ISBN:9781627485371

Дерменджиева, Стела (2011) Geographic and Geopolitical Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations. (S. Dermendzhieva, A. Dermendzhiev, P. Sabeva, M. Doikov). International conference environment – landscape – European identity. 4-6 November, Bucharest, Romania. ISBN:9781627485371

Дерменджиева, Стела (2011) Geographical Parallels to The Reaches of the Rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers). (S. Dermendzhieva, H. Pina, S. Dimitrov). vol. XIV, 2011, р.12 - 26, ISSN: 1224-4112.

Дерменджиева, Стела (2011) National Tourist Sites of Bulgaria Through the Prism of the Geographic Point of View. (А. Dermendzhiev, P. Sabeva, M. Doikov). International conference environment – landscape – European identity. (Abstract, oral presentation paper), 4-6 November, Bucharest, Romania, 2011, ISBN:9781627485371.

Дерменджиева, Стела (2011) Os locais de interesse turístico-cultural búlgaros sob os auspícios da UNESCO, VI Jornadas de estudo sobre, Grandes problemáticas do espaço Europeu, Anfiteatro Nobre, Livro de Resumos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p.14 -15.

Дерменджиева, Стела (2011) Балканите – Език, История, Култура (II) - Академичен и културен диалог. Балканските мостове на познание (К. Мутафова, Ц. Иванова, С. Дерменджиева). –В: Трета международна конференция: Балканите - език, история, култура, Велико Търново, 2011. ISSN 1314-4065

Дерменджиева, Стела (2011) География на българското черноморско културно пространство. (Дерменджиева, С., Б. Димитрова). –В: Сб. Втора международна научна конференция - Балканите - език, история, култура, т.2, Издателство „ИВИС”, В. Търново, с. 277 - 295. ISSN 1314-4065

Дерменджиева, Стела (2011) География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика. (съавтори - А. Дерменджиев, Б. Димитрова, Д. Симеонов, П. Събева). С., Сиела, с. 266, ISBN: 978-954-28-782-7.

Дерменджиева, Стела (2011) Географската култура като основна цел на обучението по география и икономика в средното училище. (съавтор - П. Събева). – В: Сб. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Т. ІV, с. 741-753, ISBN: 978-954-524-776-7.

Дерменджиева, Стела (2011) Географските образи в училищното образование. (Дерменджиева, С., Б. Димитрова). –В: Сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, с. 462 - 475. ISBN 978-954-524-776-7

Дерменджиева, Стела (2011) Геоекологичното образование – обществена потребност? (съавтори - А. Дерменджиев, П. Събева). – В: Сб. Международна научно-техническа конференция под патронажа на Нона Караджова - министър на околната среда и водите, „Ecology problems in mineral raw-material branch“, Варна, с. 569 – 576, ISBN: 978-954-92738-3-0.

Дерменджиева, Стела (2011) За ползата от единните стандарти за текущо оценяване в българското училище. (Дерменджиева, С., Б. Димитрова). –В: Сб. България, българите и Eвропа – мит, история, съвремие, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, с. 449 - 461. ISBN 978-954-524-776-7

Дерменджиева, Стела (2011) Компютърните образователни технологии в обучението по география. (съавтор - Б. Димитрова) – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Т. ІV, с. 754 – 766, ISBN: 978-954-524-776-7.

Дерменджиева, Стела (2011) Междукултурния диалог на Балканите в географското образование (интерпретация). (съавтор - П. Събева) - В: Втора научна конференция с международно участие: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“, В. Търново, с. 61 - 75., ISBN 978-954-2968-13-9.

Дерменджиева, Стела (2011) Социокултурни роли на образователната география. (съавтор - П. Събева) – В: Сб. Втора научна конференция с международно участие: „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, с. 131 – 150, ISBN: 978-954-2968-13-9.

Дерменджиева, Стела (2010) Construtos de natureza geográfico-cultural na fronteira norte da Bulgária – rio Danúbio. As Grandes problemáticas do espaço Europeu, v jornadas de estudo sobre, р. 14 - 18.

Дерменджиева, Стела (2010) Geographical Parallels to The Reaches of the Rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers). /S. Dermendzhieva, H. Pina, S. Dimitrov/. Geographical research and сross border cooperation within the lower basin of the Danube, Craiova. ,p. 46-48, ISBN 978-973-7773-44-9

Дерменджиева, Стела (2010) RWCT (Развитие на критическото мислене чрез четене и писане) – стратегии за активно обучение и мислене във висшето образование. –В: Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет книга 1, том 31, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с.187 - 202. ISSN 0204-6369

Дерменджиева, Стела (2010) География и образование. Методика на обучението по география І част. (съавтори - П. Събева, Б. Димитрова) В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 400 с. ISBN: 978-954-524-744-6.

Дерменджиева, Стела (2010) Междукултурният диалог и географското образование. (Дерменджиева, С., П. Събева). В: Сб. Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Издателство „ИВИС”, В.Търново, с. 62 - 79. ISBN 978-954-8387-84-2

Дерменджиева, Стела (2010) Методиката на обучението по география и съвременното географско образование. –В: Сб. Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, Издателство „ИВИС”, с. 316 - 335. ISBN 978-954-8387-84-2

Дерменджиева, Стела (2010) Съвременното образование в България и географската култура. –В: Сб. Научна конференция с международно участие посветена на 25 години от основаването на Педагогическия факултет, В. Търново, с. 90 - 95. ISBN 978-954-400-422-4

Дерменджиева, Стела (2010) Тестове по география на България. (А. Дерменджиев, С. Дерменджиева, Р. Янков, Б. Димитрова). С., шесто допълнено издание [20 варианта] Сиела,, 376 с. 978-954-28-0218-1.

Дерменджиева, Стела (2010) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова). С., Сиела, пето допълнено издание, 360 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.

Дерменджиева, Стела (2009) Cultural Tourism in Teaching Process. The Third Economic Conference for Coperation between Egipt and Bulgaria. [Abstract, oral presentation paper], Suez Canal University, Ismailia, Egip.

Дерменджиева, Стела (2009) Modern Education in Bulgaria and Geographic Culture, THE 4TH World women university presidents forum (WWUPF) – Nanjing, China, 2009, p. 5-9, ISBN 86-25-86179990

Дерменджиева, Стела (2009) St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria. THE 4th World Women University President Forum (WWUPF), Communication University of China, [Abstract, oral presentation paper], Nanjing, China, 2009, р. 5 - 9.

Дерменджиева, Стела (2009) The Ekolоgical Environment and Development Strategy of Universities, WWUPF. Abstract, oral presentation paper, Nanjing, China.

Дерменджиева, Стела (2009) Единен приемен изпит-за кандидат студенти бакалаври - модул 3 География на България. (съавтори - Хр. Каракашев, Д. Дончев, М. Пенерлиев, Р. Янков, Н. Апостолов, Т. Личев). УИ Стопанство, с. 211, ISBN: 978-954-494-777-4.

Дерменджиева, Стела (2009) Колекция България - загадки от вековете. 100 национални туристически обекта. От Пазарджик до Петрич. Том ІХ. С. Изд. Световна библиотека ЕООД, 80 с., ISBN: 978-954-574-008-4.

Дерменджиева, Стела (2009) Новите образователни технологии и географското образование. –В: Втора национална научна конференция с международно участие „Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи”, Русе, c. 145 - 151.

Дерменджиева, Стела (2009) Проектно базираното обучение по география и икономика. (Дерменджиева, С., Б. Димитрова). –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Т. 3, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 554 - 572. ISBN 978-954-524-713-2

Дерменджиева, Стела (2009) Река Дунав – „наша” историко-географска културна граница? (Дерменджиева, С., К. Мутафова). –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Т. 3, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 479 - 496. ISBN 978-954-524-713-2

Дерменджиева, Стела (2009) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова) С., Сиела, четвърто преработено и допълнено издание, 300 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.

Дерменджиева, Стела (2008) “The Danube – Our Northern Border”. (Dermendzhieva, S., K. Mutafova). Regional Process of the 5th World Water Forum, Roundtable: Water as the Historical Scene for the Alliance of Civilization November 08-09, Istanbul, Turkey .

Дерменджиева, Стела (2008) „Глобалните промени и проблеми” в образователния процес по география и икономика./ Дерменджиева, С., Б. Димитрова/. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, Т.2, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 410 - 429. ISBN 978-954-524-660-9

Дерменджиева, Стела (2008) 100 неща, които трябва да знаем за географията на България. Природа.Том VІІ. С. Изд. Световна библиотека ЕООД, 80 с., ISBN:954-8615-86-Х.

Дерменджиева, Стела (2008) Балканите - географски ценности на учебното познание. /Дерменджиева, С., П. Събева/. –В: Международна научна конференция: Балканите - език, история, култура., В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 340 - 351. ISBN 978-954-524-636-4

Дерменджиева, Стела (2008) Визуализацията в обучението по география – опит и възможности. /Дерменджиева, С., П. Събева/. –В: Съвременни образователни технологии в основното училище, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 358 - 371. ISBN 978-524-628-9

Дерменджиева, Стела (2008) Графическите организатори като средство за развитие на критическото мислене. –В: Съвременни образователни технологии в основното училище, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 344 - 357. ISBN 978-954-628-9

Дерменджиева, Стела (2008) Дерменджиева, С., П. Събева. Контролът в обучението по география в българското училище (теоретични постановки и практически проекции). /Дерменджиева, С., П. Събева/. –В: Науковий вiсник Бердянского державного педагогiчного унiверситету №1 (Гуманiтарнi науки), Бердянськ, Украйна, с. 49 - 53. ISBN 978-966-7828-49-3

Дерменджиева, Стела (2008) Единен приемен изпит-за кандидат студенти бакалаври - модул 3 География на България. (съавтори - Хр. Каракашев, Д. Дончев, Н. Апостолов, Р. Янков, Т. Личев, М. Пенерлиев). УИ Стопанство, с. 211, ISBN: 978-954-494-777-4.

Дерменджиева, Стела (2008) Тестове по география на България. (А. Дерменджиев, С. Дерменджиева, Р. Янков, Б. Димитрова), [17 варианта]. С., Сиела; трето преработено и допълнено издание, 287 с. ISBN 978-954-649-897-7

Дерменджиева, Стела (2008) Традиционни и иновационни методи в обучението по география. /Дерменджиева, С., П. Събева/. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Т.2, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 389 - 409. ISSN 978-954-524-660-9

Дерменджиева, Стела (2007) Акценти върху контрола при обучението по география и икономика. /Дерменджиева, С., П. Събева/. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 228 - 242. ISBN 978-954-523-586-2

Дерменджиева, Стела (2007) Българският опит във висшето образование по обучението в магистърски програми. Научни трудове на Тверския Държавен университет, Русия, 2007. Научни трудове на Тверския Държавен университет, Русия.

Дерменджиева, Стела (2007) Помагало за самоподготовка с примерни тестове за единния приемен изпит. Модул 3, География на България - специална част. (съавтори - Х. Каракашев, Д. Дончев, Р. Янков, М. Пенерлиев). С., УИ “Стопанство”, 135с., ISBN: 978-954-494-844-32008.

Дерменджиева, Стела (2006) Единен приемен изпит за кандидатстуденти, 2007. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. Модул 3, География на България. (съавтори - Хр. Каракашев, Д. Дончев, Р. Янков, Н. Апостолов, Т. Личев). С., Университетско издателство “Стопанство”, 211 с., ISBN: 978 -954-494-777-4.

Дерменджиева, Стела (2006) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова) С., Сиела, 267 с., ISBN: 978-954- 649-897-7.

Дерменджиева, Стела (2005) Базисната подготовка на учителя по география във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – реалност и предизвикателства. /Дерменджиева, С., Б. Димитрова/. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 320 - 336. ISBN 954-524-453-4

Дерменджиева, Стела (2005) География на Европа, Балкански полуостров, България. Тестови варианти. (съавтори - Б. Димитрова, П. Събева). С., Сиела, 239 с., ISBN: 954-649-825-4.

Дерменджиева, Стела (2005) Използване на учебната документация при проектиране на образователния процес по география и икономика в VI клас, конкретизиран чрез тема “Население”. /Дерменджиева, С., П. Събева/. – В: Език и стратегии в обучението, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 331 - 342. ISBN 954-524-475-5

Дерменджиева, Стела (2005) Някои идеи и подходи за оценяване на постиженията на учениците по география в VII клас при раздел “България”. /С. Дерменджева, П. Събева/. –В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 362 - 378. ISBN 954-524-453-4

Дерменджиева, Стела (2005) Решаване на дидактически проблеми по география чрез нови технологии на обучение. -В: Език и стратегии в обучението, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 321 - 330.

Дерменджиева, Стела (2005) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова). С., Сиела, 267 с., ISBN: 978-954-649-897-7.

Дерменджиева, Стела (2004) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова) В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, второ допълнено издание, 180 с., ISBN: 965-524-395-3.

Дерменджиева, Стела (2003) New Course of Study at St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. 13th Еuropean Conference on Reading – Reading – Writing – Tninking, Talinn, Estonia.

Дерменджиева, Стела (2003) Взаимоотношението геоекология – краезнание в обучението по география – аспекти на дидактическо общуване. –В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, серия 9, Русе, 2003, с. 20 - 23. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, Стела (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова). В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 148 с., ISBN: 954-524-351-1.

Дерменджиева, Стела (2003) Изследователската дейност на учителя и учебното сътрудничество. –В: Сборник научни трудове. природни науки. география, Шумен, УИ “Еп. К. Преславски”, с. 181 - 190. ISBN 954-577-139-9

Дерменджиева, Стела (2003) Проф. Дончо Дончев. – В: Професорите на Великотърновския университет (1963-2003 г.). Кратки очерци. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 215 -218. ISBN 954-524-381-3

Дерменджиева, Стела (2003) Тестовият вариант по география като вход във висшето училище. /Дерменджиева, С., А. Дерменджиев/ – В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, серия 9, Русе, с. 24 - 27. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, Стела (2003) Умението да се задават въпроси (на примера на изучаване на география на света в девети клас). –В: Сборник научни трудове. Природни науки. География, Шумен, УИ“ Еп. К. Преславски”, с. 214 - 230. ISBN 954-577-139-9

Дерменджиева, Стела (2002) Алтернативни стратегии на преподаване и учене по география при околна среда и устойчиво развитие. –В: Наука, околна среда и устойчиво развитие, В. Търново, 2002, с. 191 - 198. ISSN 954-775-154-9

Дерменджиева, Стела (2002) Изработване на интелектуални карти и контент-анализ на учебно съдържание “Географски региони”. /Съавтор/. –В: Геополитика, регионално развитие, географско образование. Научна конференция в памет на проф. Д. Яранов, Варна, с. 364-374. ISBN 954-9531-09-0

Дерменджиева, Стела (2002) Моделът на взаимодействие или обучение чрез диалог, дебат и дискусия при изучаване на социално-икономическа география. –В: Геополитика, регионално развитие, географско образование. Научна конференция в памет на проф. Д. Яранов, Варна, с. 364-374. ISBN 954-9531-09-0

Дерменджиева, Стела (2002) Моделът на критическо мислене в рамките на учебната програма. Стратегии за развитие на критическото мислене. –В: Методи за реализиране на гражданско образование чрез обучението по история, география, химия и биология, В. Търново, УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. 27 - 50. ISBN 954-524-332-5

Дерменджиева, Стела (2002) Нов учебен курс по критическо мислене в университета “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново. –В: Критическо мислене, № 1, 2002, с. 4. ISSN 1311-9346

Дерменджиева, Стела (2002) Нов учебен курс в университета “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. –В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, с. 34 - 38. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, Стела (2002) Стимулиране на активно учене и критическо мислене при обучението на студентите.. – В: Педагогически алманах, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”,с. 153 - 161. ISBN 1310-358X

Дерменджиева, Стела (2002) Учебното съдържание по регионална социално-икономическа география – състав, изисквания за конструиране, критерии за подбор и разработване. –В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, с. 39 - 45. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, Стела (2001) Geographic knowledge, reading and modern training. -Unity and diversity in literacy development, Bratislava, p. 37 - 42. ISBN 80-968403-0-4

Дерменджиева, Стела (2001) Professional Attitudies of University Students the RWCT Framework. 5 th Annual RWCT Conference: Reading and Writing for Critical Thinking: From Evocation to Reflection, Brasov, Romania, p. 11.

Дерменджиева, Стела (2001) Stategies for Use Across the Curriculum. RWCT for university faculty and administrators across all faculties. (C. Temple, S. Dermendjieva, V. Indrasiene, D. Safin). Open Society Institute, RWCT Project, Vilnius, Lithuania, 102 с.

Дерменджиева, Стела (2001) Изследователският метод в обучението по регионална социално-икономическа география в българското средно училище. . С., 350 с.

Дерменджиева, Стела (2001) Методика на изследователската дейност по регионална география. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 328 с. ISBN: 954-524-296-5.

Дерменджиева, Стела (2001) Планирование уроков географии в РКМЧП. –В: Технология развития критического мышления в Вузе: перспективы для школьного образования XXI века, Н. Новгород, с. 81- 90. Л№ 00509/01.12.99

Дерменджиева, Стела (2001) Технология на развитието на критическото мислене във висшето училище – перспективи за училищното географско образование на XXI век. В: Ролята на учителя в съвременния образователен процес., В. Търново.

Дерменджиева, Стела (2000) Warm – Up Activties. Why? What? When? (M. Melvin, S. Dermendjieva). – Transforming teaching and learning, 4 Juli, Balaton, Hungary, p. 4.

Дерменджиева, Стела (2000) Международният проект RWCT във ВУЗ – очаквания и реалност. –В: Техника, технологии и образование. Стара Загора – Ямбол, 2000, с. 71 - 74.

Дерменджиева, Стела (2000) Някои аспекти на обучението по регионална социално-икономическа география в средното училище. –В: Проблеми на регионалното развитие и на регионалната политика на България. В. Търново.

Дерменджиева, Стела (2000) Относно подготовката на преподавателски кадри по география във висшето училище. –В: Проблеми на географията, № 1 - 4, с. 221 - 228. ISSN 0204-7209

Дерменджиева, Стела (2000) Представяне на модел във връзка с планиране на учебната дейност за адаптиране на стратегии от RWCT. –В: Техника, технологии и образование, Стара Загора – Ямбол, с. 75 - 78.

Дерменджиева, Стела (2000) Централноевропейска конференция за обучението чрез четене. –В: Обучението по география, № 5 - 6, с. 61 - 63. ISSN 0204-6849

Дерменджиева, Стела (1999) Realization of the RWCT Program in Teaching students in Geography of Veliko Turnovo University “St. st. Cyril and Methodius” during the First Year: Active Learning and Critical Thinking in the Preparation of New and Inservice Teachers, Opatija, Croatia, 1999.

Дерменджиева, Стела (1999) Възможности за осъвременяване на образованието чрез програмата RWCT. – В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Т. 37, серия 7, Педагогика и обществознание, Русе, с. 202 - 206. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, Стела (1999) Изследователският метод в обучението по регионална география на света. –В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Т. 37, серия 6, Право, бизнес, мениджмънт, Русе, 1999, с. 76 - 82. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, Стела (1999) Международна програма RWCT (Развитие на критическото мислене чрез четене и писане). –В: Обучението по география, № 4, с. 14 - 20. ISSN 0204-6849

Дерменджиева, Стела (1998) За ролята на подражателните игри и техники в учебния процес по география.За ролята на подражателните игри и техники в учебния процес по география. За ролята на подражателните игри и техники в учебния процес по география. –В: Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2, Книга – География, 1998, с. 91 - 104. ISSN 0204-6369

Дерменджиева, Стела (1998) Модел на изследователски проект в обучението по география на балканските страни. –В: Обучението по география, № 4-6, с. 48 - 51. ISSN 0204-6849

Дерменджиева, Стела (1998) Регионалната география на света като научно и приложно знание. –В: Общества в преход. Трета международна конференция. В. Търново, 1998, с. 127 - 139. –В: Общества в преход. Трета международна конференция. В. Търново, с. 127 - 139.

Дерменджиева, Стела (1998) Статистическата информация и дидактическото й приложение в обучението по география в Испания. – В: Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2, Книга – География, 1998, с. 105 -118. – В: Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2, Книга – География, с. 105 -118. ISSN 0204-6369

Дерменджиева, Стела (1997) География на света. В географски миниатюри, анализи, прогнози. (А. Дерменджиев, Р. Янков, С. Дерменджиева). В. Търново, Faber, 1997, 184 с. В. Търново, Faber, 184 с. ISBN 954 – 9541 – 19 – 3

Дерменджиева, Стела (1996) Германия. В центъра на Европа. (В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков, С. Дерменджиева). Русе, Парнас, 128 с.

Дерменджиева, Стела (1996) Относно една образователна технология за моделиране на концепция за преподаване по география. –В: Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”, 44, Ч. 2, Обществени науки, с. 196 - 205. ISSN 0861-0312

Дерменджиева, Стела (1996) Франция. Страна атлантическа и средиземноморска. (В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков, С. Дерменджиева). Русе, Парнас, 112 с.

Дерменджиева, Стела (1995) Геоекологично краезнание в обучението по география. – В: Проблеми на регионалното развитие на България. В. Търново.

Дерменджиева, Стела (1995) Изучаване на родното селище в обучението по география на България. Източници и организация. – В: Проблеми на регионалното развитие на България. В. Търново.

Дерменджиева, Стела (1994) Теоретико-методични аспекти на проблема за самостоятелността и самостоятелната работа в обучението по география. – В: Теоретични проблеми на географското познание. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 383-395. ISBN 954 – 524 – 082 – 2

Дерменджиева, Стела (1993) Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. (съавтори - В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков). В. Търново, Слово, 128 с., ISBN: 954-439-128-2.

Дерменджиева, Стела (1993) Британски острови. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. (съавтори - В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков). В. Търново, Слово, 128 с., ISBN: 954-439-134-7.

Дерменджиева, Стела (1992) Антропогенното замърсяване на водите на град Горна Оряховица и град Лясковец – състояние и проблеми. (В. Дойков, А. Дерменджиев, С. Дерменджиева). –В: Актуални проблеми по опазване на природната среда, Еко-Русе, Русе, с. 101.

Дерменджиева, Стела (1992) Аспекти на екологичното географско образование в средното училище. /Дерменджиева, С., В. Великов/. –В: Как да решим екопроблемите на България, В. Търново, с. 55-63.

Дерменджиева, Стела (1992) Възможности за екологизиране на обучението по география на България в средното училище. –В: Актуални проблеми по опазване на природната среда, Еко-Русе, Русе, с. 95.

Дерменджиева, Стела (1992) Географското образование в Албания. –В: Обучението по география, № 4, с. 41-43. ISSN 0204-6849

Дерменджиева, Стела (1992) Екологичната проблематика в обучението по география във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. (В. Великов, А. Дерменджиев, С. Дерменджиева). –В: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество. Смолян, с. 153.

Дерменджиева, Стела (1992) За връзката на демократизацията на обществото и обучението по география на България в средното училище. –В: Хуманизмът в творчеството на Ян Коменски и демократизацията на учебно-възпитателния процес. Благоевград, 1992, с. 43 - 44.

Дерменджиева, Стела (1992) За подготовката на студентите по география във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. –В: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество. Смолян, с. 154-155.

Дерменджиева, Стела (1992) Използване на допълнителна литература в обучението по география в средното училище (Върху примера на урок по география на Япония). –В: Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 1 (22), Книга - География, 1992, с. 129-148. ISSN 0204-6369

Дерменджиева, Стела (1992) Изследователският метод в обучението по география. –В: Промените в България, Европа, света и отражението им в училищния курс по география, В. Търново, 1992, с. 101-108. ISBN 954 – 524 – 030 – Х

Дерменджиева, Стела (1992) Обучението по география и въпросът за изследователския метод в следосвобожденската методическа литература. –В: Обучението по география, № 6, с. 11-18. ISSN 0204-6849

Дерменджиева, Стела (1992) Относно социологизацията на обучението по география на България в средното училище. –В: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество. Смолян, с. 155.

Дерменджиева, Стела (1992) По въпроса за структурата и съдържанието на курса “География на България” в средното училище. –В: Магистър – М, № 3, с. 25-29. ISSN 0861-7635

Дерменджиева, Стела (1992) Специалността “География и геоекология” – нова възможност за подготовка на специалисти по опазване на околната среда. (С. Дермендгжиева, В. Великов), –В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, Шумен, 1991, с. 18-23.

Дерменджиева, Стела (1992) Специалността “География и геоекология” – със свой принос при решаването на екологичните проблеми. /Дерменджиева, С., В. Великов/. –В: Как да решим екопроблемите на България. В. Търново, с. 95-99.

Дерменджиева, Стела (1992) Усъвършенстване на обучението по география на населението и селищата в средното училище. (С. Дерменджиева, Р. Янков, А. Дерменджиев). –В: Обучението по география, № 3, 1992, с. 11-17. ISSN 0204-6849

Дерменджиева, Стела (1992) Христоматия по икономическа география на света. (съавтори - В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков) В. Търново, Слово, 195 с., ISBN: 954-439-061-8.

Дерменджиева, Стела (1991) An Economic and Geographic Study of Some Transport Pollutants in the Towns along the Yantra River. (V. Doikov, S. Dermendjieva, A. Dermendjiev), Stable development and ecology – XXI Century. Sofia, 1991, p. 80. Stable development and ecology – XXI Century. Sofia, p. 80.

Дерменджиева, Стела (1991) Some Аspects of the Тeaching Staff Training for Ecologica-Education in Secondary Schools., Stable development and ecology /Dermendjieva, S. & V. Velikov/. Stable development and ecology – XXI Century. Sofia, p. 100.

Дерменджиева, Стела (1991) Икономгеографското съдържание на някои учебници по география в миналото. (С. Дерменджиева, Р. Янков). – В: Обучението по география, № 2, с. 28-32. ISSN 0204-6849

Дерменджиева, Стела (1991) Подготовка на преподавателски кадри за формирането на екологични знания в средното училище. (С. Дерменджиева, В. Великов) –В: Екология, опазване на околната среда и образование, С., с. 58-65.

Дерменджиева, Стела (1991) Университетското образование по география и развитието на интелектуалните възможности на студентите. –В:Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, Шумен, с. 62-66.

Дерменджиева, Стела (1990) Възможности за екологизация на обучението на студентите от специалност “История и география” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В: Актуални проблеми по опазване на природната среда, Еко-Русе.,1990., с. 33-34.

Дерменджиева, Стела (1990) Икономогеографско проучване на някои транспортни замърсители в градските селища от поречието на река Янтра. (В. Дойков, С. Дерменджиева, А. Дерменджиев). –В: Актуални проблеми по опазване на природната среда, Еко-Русе, Русе, с. 32-33.

Димитрова, Боянка (2017) Държавен образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - преглед и експертен коментар РААБЕ България ООД ISBN 978-619-7315-05-9

Димитрова, Боянка (2015) География и интерактивна образователна среда сборник Юбилейна международна научна конференция на тема “50 ГОДИНИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, СЕКЦИЯ „ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАНИЕ“, 10 май 2013 ISBN: 978- 619-208-002-0.

Димитрова, Боянка (2015) Компетентностно-ориентиран подход към системата на методическата подготовка на учителя по география - съавтор сборник Юбилейна международна научна конференция на тема “50 ГОДИНИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, СЕКЦИЯ „ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАНИЕ“, 10 май 2013 с. 251 -259, ISBN: 978- 619-208-002-0.

Димитрова, Боянка (2015) Откриване, преобразуване, промяна и закриване на училището; План-прием. Постъпване и преместване на ученици; Организация на дейността на Педагогическия съвет; РААБЕ България ООД ISSN 1314-023X

Димитрова, Боянка (2015) Пространства и граници в обучението по география и икономика - съавтор сборник ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, 2013. ISSN 1314-4065

Димитрова, Боянка (2015) Пространствата и границите на въпросите, които задаваме в клас (Да провокираме познавателната активност на учащите) сборник ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, 2013. ISSN 1314-4065

Димитрова, Боянка (2015) Учителски компетенции и образователните стандарти за учители - една европейска практика сборник Четвърта международна научна конференция "Географски науки и образование", Шумен, 30 – 31 октомври 2015 ISBN 978-619-201-105-5.

Димитрова, Боянка (2014) Използване на ИКТ в училищата на област Велико Търново (поглед през националните стратегии) УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен ISBN 978-619-201-012-6

Димитрова, Боянка (2014) ИКТ в модела на подготовка на учителя по география и географското образование в средното училище - съавтор сборник Трета международна научна конференция "Географски науки и образование", Шумен, 12 септември 2014 ISBN 978-619-201-012-6

Димитрова, Боянка (2014) Информационната компетентност – необходим елемент на професионалната компетентност на бъдещите учители сборник Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски Университет", 28-29 ноември 2014 г. ISBN978-954-2968-96-2

Димитрова, Боянка (2014) Нормативни детерминанти, професионален профил и стандарти за подготовка за учител по география - съавтор сборник Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски Университет", 28-29 ноември 2014 г. ISBN978-954-2968-96-2

Димитрова, Боянка (2014) Оценка на потенциалните възможности за развитие на туризма в община Пазарджик /съавтор/ Шумен ISSN 0861-9581

Димитрова, Боянка (2014) По стъпките на Колю Фичето във Велико Търново (и/или опит за обучение по културен туризъм ) Шумен ISSN 0861-9581

Димитрова, Боянка (2013) Вариант на провокиране на познавателната активност на учениците чрез учебното съдържание за Австралия – VІІ клас - съавтор Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, 1-2 ноември, 2013 ISBN 978-954-577-856-8

Димитрова, Боянка (2013) Дейностите по проект УСПЕХ – шанс и възможност за реализация на целите на гражданското образование сборник Втори Национален форум «Гражданско образование – 2013 – Мисията е възможна», 12-113 април 2013

Димитрова, Боянка (2013) Компетентности и компетенции в обучението Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, 1-2 ноември, 2013 ISBN 978-954-577-856-8

Димитрова, Боянка (2013) Компетентностният подход в обучението - в съавторство В: Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, 1-2 ноември, 2013 ISBN 978-954-577-856-8

Димитрова, Боянка (2013) Културно-познавателни маршрути – ресурс за обучението на студенти по „Културен туризъм” - съавтор сборник Трета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура” - ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN -1314-4065

Димитрова, Боянка (2013) Междукултурният диалог и възможности за осъществяването му чрез формиране на умения и компетентности сборник Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, изд. ИВИС, Велико Търново, 2013 ISBN 978-954-2968-55-9

Димитрова, Боянка (2013) Образователния процес по география и методическата компетентност на учителя - съавтор сборник Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, изд. ИВИС, Велико Търново, 2013 ISBN 978-954-2968-55-9

Димитрова, Боянка (2013) Професионалните роли на учителя Трети научен семинар на докторанти, посдокторанти и млади учени на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" – 15 ноември 2013, Сборник с доклади ISSN 978-619-00-0037-2

Димитрова, Боянка (2013) Умението за формулиране на целите на обучението като израз на професионалната зрялост и компетентност Трети научен семинар на докторанти, посдокторанти и млади учени на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" – 15 ноември 2013, Сборник с доклади ISSN 978-619-00-0037-2

Димитрова, Боянка (2012) Проблемът за междукултурния диалог и сътрудничество на Балканите, отразен в учебниците по география и икономика в средното училище сборник «Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа» ISBN 978-954-2968-13-9

Димитрова, Боянка (2012) Урокът по география - съавтор УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново ISBN 978-954-524-870-2

Димитрова, Боянка (2011) Учебно помагало за ДЗИ по география и икономика – съавтор изд. "Сиела", София ISBN 978-954-28-782-7

Димитрова, Боянка (2011) Компютърните образователни технологии в обучението по география сборник от Международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев „България , земя на блажени...” - ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-776-7

Димитрова, Боянка (2010) Тестове по география на България [20 варианта] шесто допълнено издание, Сиела, 376 с. 978-954-28-0218-1

Димитрова, Боянка (2010) География и образование. Методика на обучението по география - съавтор УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново ISBN 978-954-524-744-6

Димитрова, Боянка (2010) Гражданското образование чрез обучението по география (5 – 8 клас) Сборник «Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа», изд. „ИВИС”, 2010 ISBN 978-954-8387-84-2

Димитрова, Боянка (2010) Екологичното образование и образованието за биоразнообразие в учебната документация Сборник «Делото на Асеневци. Биоразнообразието» - изд. Фабер, 2010 ISBN 978-954-400-413-2

Димитрова, Боянка (2010) Тестове по география на България Сиела, пето допълнено издание, 360 с., ISBN: 978-954-28-0218-1

Димитрова, Боянка (2009) Проектно базирано обучение по география и икономика - съавтор Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – т. ІІІ - УИ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-713-2

Димитрова, Боянка (2009) Тестове по география на България Сиела, четвърто преработено и допълнено издание, 300 с., ISBN: 978-954-28-0218-1

Димитрова, Боянка (2008) «Глобалните промени и проблеми» в образователния процес по география и икономика - съавтор Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – т. ІІ, УИ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-660-9

Димитрова, Боянка (2008) сборник "Училището – единство на различия" РИК "БИ", В. Търново ISBN 978-954-8771-07-8

Димитрова, Боянка (2008) Тестове по география на България [17 варианта] Сиела; трето преработено и допълнено издание, 287 с. ISBN 978-954-649-897-7

Димитрова, Боянка (2007) Знанията за политическата география на света в учебното съдържание и учебниците по география и икономика – V клас Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” УИ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-586-2

Димитрова, Боянка (2007) Интердисциплинарният прочит на пейзажа изд. Фабер, Велико Търново ISBN 978-954-775-800-1

Димитрова, Боянка (2006) "Помагало за класния ръководител" изд. "Фабер", Велико Търново ISBN-10:954-775-630-3 ISBN-13:978-954-775-630-4

Димитрова, Боянка (2006) Тестове по география на България - съавтор Сиела, 267 с., ISBN: 978-954- 649-897-7.

Димитрова, Боянка (2005) Базисната подготовка на учителя по география във ВТУ – реалности и предизвикателства - в съавторство сборник от Научна конференция по повод 40 години ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий», УИ “Св. св. Кирил и Методий”

Димитрова, Боянка (2005) География на Европа, Балканския полуостров, България - съавтор изд. "Сиела", София ISBN 954-649-825-4

Димитрова, Боянка (2005) Опит за проследяване на междупредметните връзки между история и география при преподаването на темата Велики географски открития сборник Националното историческо образование

Димитрова, Боянка (2005) Реформата в българското образование и необходимостта от допълнителна квалификация на българския учител /изследване нагласите за квалификация на учители от регион Велико Търново/ Обучението по география, бр. 2/3 2005 г

Димитрова, Боянка (2005) Тестове по география на България - съавтор Сиела, 2005, второ допълнено издание, 267 с., ISBN: 978-954-649-897-7.

Димитрова, Боянка (2004) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, второ допълнено издание, 180 с., ISBN: 965-524-395-3

Димитрова, Боянка (2004) Манастирите в региона на Велико Търново сп. Обучението по география, бр. 2-3/2004

Димитрова, Боянка (2004) Още за обобщителните уроци по география Обучението по география, бр.5/2004г.

Димитрова, Боянка (2004) Формиране на морални ценности у учениците от 7-ми клас Педагогически алманах, 2002, УИ “Св. св. Кирил и Методий”

Димитрова, Боянка (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 148 с., ISBN: 954-524-351-1

Димитрова, Боянка (2002) За гражданското образование, реформите и мястото на учителя в тях Методи за реализиране на гражданското образование чрез обучението по история, география, химия и биология УИ "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-332-5

Димитрова, Боянка (2002) Развитие на идеята за устойчиво развитие в учебниците по „География и икономика” за ІХ клас сборник „Наука, околна среда и устойчиво развитие”, изд Фабер - Велико Търново ISSN 954-775-154-9

Дойков, Мартин (2016) Тенденции в развитието на българското дунавско корабоплаване. Сборник с доклади от факултетна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“ на Исторически факултет, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, т. 9,(CD), В. Търново, 2016, стр. 203-209, ISBN 978-619-208-066-2.

Дойков, Мартин (2016) Южноафриканска република. Издателство „Еуниката“, София, 2016, 128 стр., ISBN 978-619-7080-12-4.

Дойков, Мартин (2015) A Model of Research Project in The Education in Geography of The Balkan States. e-book: 1. http: //repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/78881; 2- No RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto em Portugal): http: //www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/78881; 3. http: //biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/the-overarching-issues-of-the-european-space-the-territorial-diversi