Публикации Катедра "Нова и най-нова история на България" / Department of Early-modern and Modern Bulgarian History


Ганчева, Илияна (2015) Ritual purity associated with birth and raising a child The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies, Vol. 6, Number 3, 2015, pp. 354-371, ISSN: 1314-0256 (Online)

Ганчева, Илияна (2015) Проф. Д-р Мария Иванова в необятното поле на етноложката наука. сп. Епохи, изд. на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, кн. № 2, с. 9 – 33, ISSN 1310-2141.

Ганчева, Илияна (2014) Nutritional hygiene in the traditional bulgarian society (XIX– first half of XX century). Standarts of everyday life in the middle ages and in the modern times, Veliko Tarnovo, 2014,Vol. III, pp. 106-113, ISBN 978-619-00-0176-8.

Ганчева, Илияна (2014) Prohibitions and obligations relating to the hygiene of sexual intercourse according to Islam. Standarts of everyday life in the middle ages and in the modern times, Veliko Tarnovo, 2014, Vol. III, pp.758-767, ISBN 978-619-00-0176-8.

Ганчева, Илияна (2014) The wholesome Nutrition of the Bulgarians in the period of the National Revival. Standarts of everyday life in the middle ages and in the modern times, Veliko Tarnovo, 2014, Vol. III, pp.102-105, ISBN 978-619-00-0176-8.

Ганчева, Илияна (2014) Traditional Popular Cosmetic Practices-health, higiene or striving for beauty. Standarts of everyday life in the middle ages and in the modern times, Veliko Tarnovo, 2014, Vol. III, pp.143-148, ISBN 978-619-00-0176-8.

Ганчева, Илияна (2014) Държавна намеса в личния и културен живот на българските турци в годините на комунистическия режим. Епохи, изд. на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", № 2, 2014, с. 210 – 220, ISSN 1310-2141.

Ганчева, Илияна (2014) Жената ходжа и нейната роля в погребалните обичаи на турците сунити в България. Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ ''Св. Св. Кирил и Методий''. ВТ, 2014, с. 348 – 353. ISBN:978-954-400-957-1

Ганчева, Илияна (2013) Изследователските направления по Етнология във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". сп. Епохи, изд. на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, № 2, с. 34-38, ISSN 1310-2141.

Ганчева, Илияна (2012) State intervention in the personal and cultural life of the bulgarian turks during the years of communist regime Remebrance in Time. Transilvania University Press of Brаsov, 2012, Vol. I, pp. 217-222, ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0131-9.

Ганчева, Илияна (2012) Всекидневната хигиена в традиционния български дом Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. ВТ, 2012, с.193-198, ISBN 978-954-400-721-8.

Ганчева, Илияна (2012) Обредната чистота в семейните обичаи на българите – хигиена или митология. Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време, ВТ, 2012, с. 439 – 449, ISBN 978-954-400-721-8.

Ганчева, Илияна (2012) Приносът на ЕИМ при БАН в развитието на образованието по етнология във ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий Етнологията в България – история, методи, проблеми.С., 2012, с. 173 – 177, ISBN 978-954-322-466-1.

Ганчева, Илияна (2011) Балканската баня като обществена постройка (по сведения на пътешественици от XV – XIX век) Балканите – език, история, култура. Т. ІІ., ВТ, 2011., 341-345, ISSN:1314-4065.

Ганчева, Илияна (2011) Обредната употреба на водата на Гергьовден и Еньовден От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев, ВТ, 2011, 112 – 119. ISBN 978-954-427-926-4

Ганчева, Илияна (2011) Тhe attitude of museums to socialism in the period of Bulgarian transition to democracy. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol 4(53), Series VII, № 2, ISSN 2066-7701

Ганчева, Илияна (2010) The wordly life of one family during the communist regime Calvary – Deportations and Destinies , Brasov, Romania, 2010, ISBN 978-973-598-754-7.

Ганчева, Илияна (2010) Личната хигиена във всекидневието на българите от края на ХIХ до средата на ХХ век Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. ВТ, 2010, ISBN 978-954-524-761-3

Ганчева, Илияна (0) Some aspects of everyday hygiene of Christians and Sunni Muslims in Bulgaria – “clash” of two religious and cultural systems Between the Worlds: People, Spaces and Rituals

Ганчева, Илияна (0) Обредно лекуване с вода при бездетство у българите Балканите – език, история, култура. Т. VI

Ганчева, Илияна (0) Пространствените измерения на категориите „чисто” и „мръсно” в народните и религиозни представи на мюсюлманите-сунити в България Семинар_BG. Онлайн списание за културни изследвания

Георгиева, Виолета (2016) Стойчева, Виолета. Книга за учителя по история и цивилизации за 5. клас. София: Булвест 2000, 2016, ISBN 978-954-18-0963-1, 124 стр.

Георгиева, Виолета (2016) Стойчева, Виолета. Тетрадка по история и цивилизации за 5. клас. София: Булвест 2000, 2016, ISBN 978-954-18-0965-5, 80 стр.

Георгиева, Виолета (2016) Стойчева, Виолета. Учебник по история и цивилизации за 5. клас. София: Булвест 2000, 2016, ISBN 978-954-18-0964-8, 152 стр.

Георгиева, Виолета (2015) Stoycheva, Violeta. Teaching World War I: How to engage the young generation through online resources and oral evidence. 1914-2014 – Remembering the past to live the present and shape the future, International Perspectives in Adult Education – IPE 72, (Editors: T. Kelbert and E. Avdagić), DVV International, Bonn, Germany, ISBN 978-3-942755-25-2, pp.67–77.

Георгиева, Виолета (2015) Stoycheva, Violeta. Veliko Tarnovo – an open air museum. Pedagogical guide Sofia: Paradigma, 100 p. ISBN 978-954-326-250-2 (Co-author: pp. 5–6, 15–18, 34–44, 50–88, 99–100)

Георгиева, Виолета (2015) Стойчева, Виолета. Велико Търново – музей под открито небе. Педагогически гид. Второ преработено и допълнено издание. София: Парадигма, 106 стр. ISBN 978-954-326-202-1 (автор: с. 5–6, 15–18, 34–44, 50–88, 99–100)

Георгиева, Виолета (2015) Стойчева, Виолета. Как „четем“ Съединението? (Учебниците по история между „вчера“ и „днес“) Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив, Книга десета, 2015 година, с.33-46. ISSN - 1311 – 9133.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Да докоснеш бъдещето или за школата на Румяна Кушева. Историята, която усмихва. Сборник. София: Парадигма, ISBN 978-954-326-212-0, с. 37–50.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Дванадесет нови примерни теста за зрелостен изпит по история и цивилизация. София: Регалия-6, ISBN 978-954-745-234-3, 271 стр.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Какво помним и как преподаваме Холокост – педагогическият дискурс на съвременните учебници по история и цивилизация Епохи - В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 1, г. XXI, MMXIII, с. 187–192, ISBN 1310-2141.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Киното – непризнатият „свидетел“ на историята (възможности за използване на документалния филм в обучението по история и цивилизация). Диалогът в историята - София: Парадигма, №№ 29-30, ISSN 1311-7904, с. 97–118.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Модел на интеркултурна практика за подготовка на бъдещи учители Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. СБОРНИК с доклади от Националната научно-практическа конференция, проведена на 25–26 юни 2013 г. в гр. Велико Търново. Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, София: АРС Магна, с.23–33. ISBN 978-954-92632-7-5.

Георгиева, Виолета (2013) Stoycheva, Violeta. Educational Inequalities and Challenges to Minority Integration in Bulgaria in the Context of the EU Strategy 2020. Maximizing comparative advantages of cross-border regions (The European Integration of Romania and Bulgaria: Problems and Issues). A Thematic Collective Book. Devoted to the 50th Anniversary of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. EX-PRESS Ltd: Gabrovo, pp. 89-96q ISBN 978-954-490-370-1.

Георгиева, Виолета (2013) Stoycheva, Violeta. History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History In The Classroom. Teachers’ Guide. Paradigma: Sofia, ISBN 978-954-326-203-8, 107 pp. Author: pp. 22–33, 48–51, 64–69, 88–104; Co-author: pp. 9–17, 105–106.

Георгиева, Виолета (2013) Стойчева, Виолета. History Project 2006. Да преподаваме с удоволствие – Устната история в класната стая. Ръководство за учители Първо (коригирано) издание на български език, Парадигма: София, ISBN 978-954-326-202-1, 106 с. Автор: с. 22–32, 47–50, 63–68, 87–103; Съавтор: с. 9–17, 104–105.

Георгиева, Виолета (2013) Стойчева, Виолета. Държава и църква в „големия разказ“ на учебниците по българска история (1879–1945) Ние в науката и науката в нас. Сборник в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново: Фабер, с. 301-312. ISBN 978-954-400-982-3.

Георгиева, Виолета (2013) Стойчева, Виолета. Киното като ресурс на историята – документалното кино в обучението по история и цивилизация. Сборник доклади от Международна научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”. Т. VI, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 273-284, ISBN 978-954-524-930-3, eBook CD.

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Educational integration of minorities – problems and perspectives. Remebrance in Time, Volume II, Transilvania University Press of Braşov, Romania, pp. 489-498, ISBN 978-606-19-0132-6. eBook: Remembrance in Time. Transilvania Univ. Press of Braşov, 2012, ISBN 978-606-19-0134-0. http://openness.negruvoda.ro/rezultate/titleANDforwared.pdf.

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Educational integration of minorities, gender equality and human rights – regional perspectives The Impact of the European Union Integration on Border Regions. Conference volume, Craiova: Alma Publishing House, Romania, pp. 103-110, ISBN 978-606-567-121-8; St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House ISBN 978-954-524-829-0.

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Egalitatea de gen, minotitǎți/ Равенство между половете, малцинствата Romania, Craiova: Alma Publishing House, ISBN 978-606-567-148-5; St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House, ISBN 978-954-524-866-5, 172 p. (Author: pp. 5–6, 8, 10–39, 49–76 in Bulgarian; pp. 78–80, 82, 84–127, 137–172 in Romanian).

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Impactul integrarii europene asupra regoinior de granite/ Влияние на европейската интеграция върху граничните региони (съавтор) Romania, Craiova: Alma Publishing House, ISBN 978-606-567-150-8; St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House, ISBN 978-954-524-855-9, 208 p., pp. 73–80 (рум. език); 174–183 (бълг. език).

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Life without Freedom. The International Conference Veliko Tarnovo – Bulgaria Remebrance in Time, Volume II, Transilvania University Press of Braşov, Romania, pp. 507-516, ISBN 978-606-19-0132-6.

Георгиева, Виолета (2012) Стойчева, Виолета. „Мълчаливи свидетели“ – женският лагер в село Скравена, Софийско, в спомените на местните жители България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов. Т. 5, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 237-284, ISBN 978-954-524-844-3.

Георгиева, Виолета (2011) Stoycheva, Violeta. Collecting Oral Evidence and Creating Active Citizens. Closing the Books or Keeping them Open? International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 66. V. Ivanova/M. Klingenberg (Eds.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, ISBN 978-3-942755-03-0, рр. 53–66.

Георгиева, Виолета (2011) Stoycheva, Violeta. Supervisor’s and coach’s. Manual for work with multicultural groups. Published in Vienna, Austria (Ingeborg Luif and Elisabeth Alder-Wuerrer) ISBN 978-3-200-02335-2, 63 p. Co-author: pp. 10–12.

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН, (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Методически аспекти на обучението по история – електронен курс. http://www.cet-vtu.com

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Проучване на отношението на учителите към оценяване на постиженията на учениците по обществени науки. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. МОМН, София. (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2011) Стойчева, Виолета. За връзката университет-училище през призмата на практико-приложното обучение на студентите по история. Модерният историк 2. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ISBN 978-954-524-774-3, с. 378–383.

Георгиева, Виолета (2011) Стойчева, Виолета. Образованието за възрастни и интерактивното обучение по история на Балканите. Епохи - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 1, год. XIX, MMXI, с. 169-190, ISSN 1310-2141.

Георгиева, Виолета (2010) Eurobiographia 2. Истории на европейски граждани – вчера и днес. Истории за права и демокрация. Истории за принадлежност към Европа Roma: Università Popolare Editrice, taly, pp. 29-32, 75-78, ISBN 978-88-88521-12-1, 126 pp. Изд. на английски, български, датски, испански, италиански, каталунски, немски и португалски език.

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. Adult Education and Interactive History Teaching in the Balkans. History and Identity. International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 65. M. Klingenberg (Ed.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, ISBN 978-3-942755-00-9, pp. 9–26.

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. The Bulgarian Society in the shadow of the Communism (1944–1962). „REMEMBER – Keep Alive the Past Memory for the Future” (DVD), Fagaras, Romania, ISBN 978-973-598-755-4.

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. The orthodox clergymen of the Veliko Tarnovo еparchy – victims of the political violence after September 9th 1944./ Православни духовници от Великотърновска епархия – жертви на политическото насилие в България след 9 септември 1944 г. Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium’s Proceedings, Transilvania University Press of Braşov, ISBN 978-973-598-754-7, pp. 231–240.

Георгиева, Виолета (2010) Стойчева, Виолета. Обединени в различието. Учебни материали за учителя. Европейски информационен център, Велико Търново: „Мареа-Дизайн”, ISBN 978-954-91864-4-4, 143 стр.

Георгиева, Виолета (2009) Stoycheva, Violeta. History Project 2008. Balkan Stories – Good Practices on History Teaching in South Eastern Europe. Teacher’s Guide & DVD. DVV International - SEE Regional Office, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, COBISS.BH-ID 17255174, 83 p. Author: pp. 9–12, 16–21.

Георгиева, Виолета (2009) Петрова, Виолета. Българските държавни символи в учебниците по история (от Освобождението до днес). Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 359-368, ISBN 978-954-524-720-0.

Георгиева, Виолета (2009) Стойчева, Виолета. 12 примерни теста по история и цивилизация за зрелостни изпити. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-189-6, 272 стр.

Георгиева, Виолета (2008) Stoycheva, Violeta. „Silent Witnesses” – Women Forced Labour Camp in the Village of Skravena, Sofia District in the Memories of the Local People. Forme de Represiune în Regimurile Comuniste, POLIROM: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului, România, pp. 453-460, ISBN 978-973-46-1088-4.

Георгиева, Виолета (2008) Стойчева, Виолета. Велико Търново – музей под открито небе. Педагогически гид ВеликоТърново: "Фабер", ISBN 978-954-400-482-8, 77 стр.

Георгиева, Виолета (2008) Стойчева, Виолета. История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-136-0, 208 стр.

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. 10 примерни теста за кандидат-студенти. ЕПИ – специална част, История на България. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-123-0, 152 стр.

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. Непрерывная квалификация учителей в форме проектной деятельности. Преподавание истории и обществознания в школе - Москва, Россия, № 5, с. 68–70.

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. Образованието за гражданство през погледа на младите хора (анализ на анкетни данни). Политика, европейска интеграция и социална промяна. В. Търново: Европейски информационен център, с. 156-174, ISBN 978-954-775-753-0,

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. Урокът по история. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-565-7, 292 с.

Георгиева, Виолета (2006) Stoycheva, Violeta. History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. IIZ/DVV- SEE Regional Office-Sofia, Sofia, 103 pp. On-line publication in Albanian, Bulgarian and Serbian – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2006) Stoycheva, Violeta. The near past in the light of the every day life. Rezistența anticomunistǎ – cercetare ştiințifică şi valorificare muzeală. Volumul 2, de ed. C. Budenka, ed. J. Pop, ed. F. Olteanu. Cluj-Napoca: Argonaut, România, pp. 231–241, ISBN 978-973-109-039-9.

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Да преподаваме джендър равенство. /Teaching Gender Equality. Велико Търново: ПИК, ISBN-13: 978-954-736-152-2, 152 стр. Съавтор: с. 7–25; автор: с. 26–68, 89–112, 123–132, 147–152 (бълг. език) V. Turnovo: PIC, ISBN-10 954-736-152-Х, 144 p. Сo-author: pp. 7–25, author: pp. 26–67, 88–111, 121–130 (En)

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Дискурсът на модерната държавност в учебниците по история (1879–1944). Епохи - Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", кн.1–2, с. 105-114, ISSN 1310-2141.

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Устните свидетелства като ресурс на обучението по история. Етнологията вчера, днес и утре. (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 58–75, ISBN-10: 954-524-510-7; ISBN-13: 978-954-524-510-7.

Георгиева, Виолета (2005) Stoycheva, Violeta. L’égalité des sexes et l’éducation à la citoyenneté européenne. L' Europe enseignée: Patrimoine(s), identité(s), citoyenneté(s). (pp. 197–199) Sous la direction de Vincent Marie et Nicole Lucas. Paris: Éditions Le Manuscrit, ISSN 2101-7204, ISBN 2-7481-6024-X, 266 p.

Георгиева, Виолета (2005) Стойчева, Виолета. Предизвикателствата пред историческото образование и подготовката на педагогически кадри в Историко-юридическия факултет. Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование. Сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 266-275, ISBN 954-524-453-4.

Георгиева, Виолета (2004) Stoycheva, Violeta. Education for European Citizenship. Teacher’s Guide – Young, European, United. Pomocné učhebné texty pre žiakov, učhitel’ov základných a stredných škôl na občiansku náuku o Európskej únii. Veliko Tarnovo: European Information Center, ISBN 954-90888-7-1. (Author: subject 8, 9, 12) Translation: Štàtny archive v Levoči, pobočka Poprad, Slovenskà republika, 2004.

Георгиева, Виолета (2004) Да се учим на ненасилие (образователен подход за превенция на насилието). Помагало за учителя (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 4–6, 15–24, 64–79, 95–99, 114–117). ISBN 954-90-888-6-3, 130 стр.

Георгиева, Виолета (2004) Практикум по джендър образование. Методически разработки (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 3, 4–14; автор: с. 25–32, 42–44), ISBN 954-90888-8-Х, 74 стр.

Георгиева, Виолета (2004) Стойчева, Виолета. Равенството на половете като компонент на гражданското образование. Образование за равни възможности. Сборник. В. Търново: Европейски информационен център, ISBN 954-90888-9-8, с.7–15.

Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Teacher’s guide (co-author) На албански, английски, български, македонски език и CD-rom. EUROCLIO. Скопие: ИК „Напредък“, ISBN 954-91330-1-Х, 380 стр. Информация на: www.euroclio.eu/

Георгиева, Виолета (2003) Стойчева, Виолета. На матура и кандидат-студентски изпит по история (съавтор) Велико Търново: „Слово”, ISBN 978-954-439-762-3, 160 стр. (съавтор: с. 16–56, 131–159)

Георгиева, Виолета (2003) Стойчева, Виолета. Сватбени обичаи при турците. Традиции и памет, т.1, Ромската сватба във Великотърновско. В. Търново: Астарта, ISBN 954-8324-01- 6, с. 135–150.

Георгиева, Виолета (2002) Мъже&жени различни и равни. Ресурсна книга (автор на методическата част, съставител и редактор) Европейски информационен център. Велико Търново, ISBN 954-90888-2-0, 146 стр.

Георгиева, Виолета (2002) Стойчева, Виолета. Ресурси на Съвета на Европа и на Европейския съюз в областта на гражданското образование. Наръчник по гражданско образование за учители. София: Фондация „Европартньори 2000”, 55 стр., с. 47–51, ISBN 954-9081-4-6-Х.

Георгиева, Виолета (2001) Stoycheva, Violeta. Family Life in the Balkans 1945–2000. Draft version, Prague, March 12-17, 2002, 20 p.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация за 11. клас. Тестове (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 710-8, 104 с.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 701-9, 359 стр.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. Профилирана подготовка (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 702-7, 167 стр.

Георгиева, Виолета (2001) Стойчева, Виолета. Нови пътеки в методиката на обучение по история. Диалогът в историята, №3, ISSN 1311-7904, с. 105–109.

Георгиева, Виолета (1999) Стойчева, В. Национална идентичност, историческа памет и обучението по история. Образование, № 5, ISSN 1310-0580, с. 53–57.

Георгиева, Виолета (1998) Стойчева, Виолета. Възможности за гражданско възпитание чрез обучението по история. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 60, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 283–290.

Георгиева, Виолета (1998) Стойчева, Виолета. Гражданско възпитание чрез обучението по история. Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от Третата международна конференция, В. Търново, с. 107–115.

Георгиева, Виолета (1998) Стойчева, Виолета. Учебниците по история (1878–1944) – етнодемографски и териториални промени на българската общност. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 60, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 274–282.

Георгиева, Виолета (1998) Тестове по история на България (за зрелостници и кандидат-студенти) (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 513-Х, 239 стр.

Георгиева, Виолета (1997) Стойчева, Виолета. Списание „Свободно възпитание” и идеите на реформаторската педагогика. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 177–182.

Георгиева, Виолета (1997) Стойчева, В. (1997) Темата за Освобождението в учебниците по история (1878–1944). Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 204–211.

Георгиева, Виолета (1997) Стойчева, Виолета. Толерантността – възможност за съвременен поглед към миналото. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 197–203.

Георгиева, Виолета (1996) Стойчева, Виолета. Нова драматургия на историческия разказ – история на всекидневието. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 44, част втора, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 184–190.

Георгиева, Виолета (1996) Стойчева, Виолета. Нравствените ценности и отговорностите на българското семейство. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 43, част първа, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 204–211.

Георгиева, Виолета (1996) Стойчева, Виолета. Съвременните учебници по българска история в основното училище в търсене на националната идентичност. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 44, част II, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 155–162.

Георгиева, Виолета (1995) В. Стойчева. Относно някои актуални възгледи на проф. д-р Кацаров за професионалното ориентиране и образование. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 34, част първа, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 376–383.

Георгиева, Виолета (1995) Стойчева, Виолета. Иновации в подходите на учебния процес по история. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 34, част първа, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 384–390.

Георгиева, Виолета (1994) Стойчева, Виолета. Върху някои аспекти на проблемността при функционирането на историческите знания в различните степени на съвременното българско училище. Сборник доклади от научната конференция, посветена на 30-годишнината на ВМЕИ – Габрово, т. III, с. 235–242.

Георгиева, Виолета (0) Стойчева, Виолета. Етнографските знания като компонент на историческата образованост. Етнологията на границата на два века. (Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Николай Колев). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ISBN 954-524-257-7, с. 127–135.

Георгиева, Виолета (0) Стойчева, Виолета. За ситуационните методи и проблемността в обучението по история. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 170–176.

Георгиева, Виолета (0) Стойчева, Виолета. Идеята за „целокупна България” в учебниците по история между двете световни войни (сравнителен преглед на учебниците по история). Образование и квалификация, ЦИУУ, № 5, г. VI, ISSN 0861-976X, с. 39–47

Григорова, Лора (2017) Благотворителност и Църква през 30-те - 40-те години на ХХ век в Търновска епархия (по документи от Държавен архив - В. Търново). - В:Балканите - език, история, култура. Т. V. В. Търново: Университетско ездателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.310 - 326. ISSN 1314-4065 Велико Търново

Григорова, Лора (2017) За паметниците на социалистическото монументално изкуство в България - история и съвременни проблеми. - В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие.Т. 11. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 288 - 304. http://journals.uni-vt.bg/bb/bul/vol11/iss1/25 В. Търново

Григорова, Лора (2016) За преподаването на най-новата история на България: историографски аспекти на темата за антикомунистическата съпротива в България. – В: Историческото образование и предизвикателствата през XXI век. София: Фондация „Професор Румяна Кушева“, 2016, с. 24-39, ISBN 978-619-90758-0-7. София

Григорова, Лора (2015) „Вражески прояви” в българското училище през периода 1948–1953 г. (по документи от Държавен архив – В. Търново). – В: Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. В. Търново: Фабер, 2015, с. 188–212. ISBN: 978-619-00-0253-6 В. Търново

Григорова, Лора (2015) Кимон Георгиев и Отечественият фронт (1942–1948 г.). – В: 70 години от поврата на Девети септември 1944 г. – исторически предпоставки и последствия. Сборник с научни изследвания. София: Манта принт, 2015, с. 78–90. ISBN: 978-619-903379-2-8 София

Григорова, Лора (2015) Общонародният комитет за развитие на Велико Търново и културният туризъм. – В: България в европейската култура, наука, образование, религия. Ч. 2, (Материали от IV национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14–16.05.2014 г. ). Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, с. 347–359. ISBN: 978-619-201-050-8 Шумен

Григорова, Лора (2015) Основни аспекти на въпроса за организиране на охраната на западната граница през първите години на българо-югославската криза от края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ в. – В: Балканите – език, история, култура. Т. IV, В. Търново: ИВИС, 2015, с. 153–166. ISSN 1314-4065 Велико Търново

Григорова, Лора (2014) За групата анархисти-емигранти, действала в района на с. Павел баня, Казанлъшко, през 1953–1954 г. (по документи от ДА–В. Търново). – Епохи, година ХХІ 2013, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 83–104. ISSN 1310-2141 Велико Търново

Григорова, Лора (2014) Търновската конституция и конституционният въпрос в България 1946–1947 г. – В: 135 години от приемането на Търновската конституция. Сборник. Научна конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция. София: Сиби, 2014, с. 155–169. ISBN 978-954-730-891-6 София

Григорова, Лора (2013) Конституционният въпрос в България 1946–1947. Велико Търново: Фабер, 2013. 464 с. ISBN 978-954-400-905-2 В. Търново

Григорова, Лора (2013) Конституцията от 1947 г. и Българската православна църква. – Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ, В. Търново: ИВИС, 2013, с. 164–177. ISSN 1314-4065 В. Търново

Григорова, Лора (2013) Православното духовенство в Търновска епархия в годините на „народната демокрация” (по документи от Държавен архив – Велико Търново). – В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново: Фабер, 2013, с. 433–451. ISBN 978-954-400-982-3 В. Търново

Григорова, Лора (2013) Проблемът за съдебната власт в процеса на изработване и приемане на Конституцията от 1947 г. – Епохи, година ХХ 2012, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, № 2, с. 137–158. ISSN 1310-2141 В. Търново

Григорова, Лора (2013) Промени в текстовете за правителството в процеса на изработване на Конституцията на Народна република България. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. VІІ (Материали от проведената на 30 октомври 2012 г. научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, DVD, с. 127–138. ISBN 978-954-524-943-3 В. Търново

Григорова, Лора (2012) The democratic alternative for the development of Bulgaria, reflected in the constitution drafts by the opposition (1946–1947). – In: Remebrance in Time. Transilvania University Press of Braşov, 2012, рр. 213–216. -eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf, ISBN 978-606-19-0130-2/ 978–606–19–0131-9 http://openness.negruvoda.ro/rezultate/titleANDforwared.pdf Брашов, Румъния

Григорова, Лора (2012) The group of immigrant anarchiststhat acted in the vicinity of Pavel banya village, Kazanlak district in 1953-1954 (documents from Veliko Tarnovo state archive). – In: Remebrance in Time. Transilvania University Press of Braşov, 2012, рр. 31–42. -eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf, ISBN 978-606-19-0130-2/ 978–606–19–0131-9 http://openness.negruvoda.ro/rezultate/titleANDforwared.pdf Брашов, Румъния

Григорова, Лора (2012) Проблемът за държавния глава при изработването на Конституцията от 1947 г. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. V, В. Търново: УИ "Св. св. "Кирил и Методий", 2012, с. 253–272. ISBN 978-954-524-844-3 В. Търново

Григорова, Лора (2012) Проф. д-р Михаил Поповилиев – изявен учен-юрист, уважаван преподавател и дарител. – В: Юбилейна международна научна конференция. Юридически факултет.Injernational jubilee legal conference – Faculti of law. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 219–227. ISBN 978-954-845-0 В. Търново

Григорова, Лора (2012) Професор Стефан Баламезов и конституционният въпрос в България. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. VІ (Материали от научната конференция, проведена на 28 октомври 2011 г. във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий»). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 217–232, DVD, ISBN 978-954-524-930-3 В. Търново

Григорова, Лора (2011) Дискусията за насоките на обществено-стопанското развитие на България в Конституционната комисия на Шестото Велико народно събрание (1946 – 1947 г.). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвреме, т. ІV, (Международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев «България, земя на блажени» - 29 – 31 октомври 2009 г., В. Търново), 2011, с. 609–620. В. Търново

Григорова, Лора (2011) Документи за антикомунистическата съпротива в Държавен архив – Велико Търново (1948 – средата на 50-те години на ХХ в.). – Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944–1989 г.). Сборник материали от национална научна конференция, НБУ, 23–24 март 2011 г. (http://ebox.nbu.bg/anti/ НБУ, София

Григорова, Лора (2010) The Bulgarian Society in the shadow of the Communism (1944 – 1962). /Doncheva, L., V. Stoycheva, A. Ignatova, I. Gancheva/. – IN: “REMEMBER – Keep alive the past memory for the future”, DVD, ISBN: 978-973-598-755-4, Fagaras, Romania, 2010 Румъния

Григорова, Лора (2010) The orthodox clergymen of the Veliko Tarnovo eparhy – victims of the political violence after September 9-th 1944 (Православни духовници от Великотърновска епархия – жертви на политическото насилие в България след 9 септември 1944 г.). – В: Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium’s Proceedings, Transilvania University Press of Brasov, 2010, 231 – 240. (В. Стойчева – съавтор) Брашов, Румъния

Григорова, Лора (2009) Комисията от специалисти в Шестото Велико народно събрание и изработването на проектоконституцията от пролетта на 1947 г. – В: 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование, В. Търново, 2009, с. 394–418. В. Търново

Григорова, Лора (2009) Партиите от Отечествения фронт и изработването на проекта за конституция от 4 октомври 1946 г. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІІІ, В. Търново, 2009, с. 337–357. В. Търново

Григорова, Лора (2009) Политическите промени и измененията в проектоконституцията на Народна Република България през есента на 1947 г. – В: Учредителното събрание и българските конституции. Сборник с доклади от научната конференция, организирана от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Издание на Народното събрание на Република България, 2009, с. 145–168. В. Търново

Григорова, Лора (2009) Политическите репресии в България в края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ в. – В: Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Радослав Мишев, В. Търново, 2009, с. 446–459. В. Търново

Григорова, Лора (2008) Political Repressions in Bulgaria in the End of the 40-s – the Beginning of the 50s of the 20th Century. – Forme de represiune in regumilire comunisteq Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania. Memorialul Rezistentei Anticomuniste Tara Fagarasului. Polirom, 2008, 416–428. Румъния

Григорова, Лора (2008) Political Repressions in Bulgaria in the End of the 40-s – the Beginning of the 50s of the 20th Century. – Forme de represiune in regumilire comunisteq Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania. Memorialul Rezistentei Anticomuniste Tara Fagarasului. Polirom, 2008, 416–428. Румъния

Григорова, Лора (2008) Законът за адвокатите от 1947 г. и промените в българската адвокатура. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІІ, В. Търново, 2008, с. 252–263. В. Търново

Григорова, Лора (2007) Михаил Поповилиев – приносът на един търновец за развитието на юридическата наука в България (съавт. А. Игнатова). – Съвременно право, 2007, кн. 6, с. 73–80. София

Григорова, Лора (2007) Народният съюз «Звено» и участието му в осъществяването на българската външна политика през периода 1944 – 1946 г. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, 2007, с. 39–54. В. Търново

Григорова, Лора (2007) Организациите на Народния съюз «Звено» в Габровския регион през периода 1944 – 1949 г. – Национална научна конференция «Модернизацията на България и Габрово» 1878–2006. В. Търново, 2007, с. 361–370. Габрово

Григорова, Лора (2006) Отношенията между НС «Звено» и БРП/к/ в годините на «народната демокрация» (1944 – 1947 г.). – В: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев, В. Търново, 2006, с. 82–102. В. Търново

Григорова, Лора (2005) Народният съюз «Звено» и армията (1944–1946 г.) – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет «Св. Св. Кирил и Методий», В. Търново, 2005, с. 178–190. В. Търново

Дончев, Антон (2016) Дончев, А. Търновосейменският отряд във военната защита на Съединението 1885 г., сп. Македонски преглед, 2016, кн. 2, с. 83-94. сп. Македонски преглед, София.

Дончев, Антон (2013) Дончев, А. Командный состав восточнорумелийской милиции, сб. Международная интернет-конференция «Славянские этносы, языки и культуры в современном мире», посвященная 10-летию подписания договора о сотрудничестве между Башкирским государственным университетом и Великотырновским университетом им. Святых Кирилла и Мефодия, 2013, с. 47-58.

Дончев, Антон (2011) Дончев, А. К вопросу о создании милиции в Восточна Румелии , сб. Партийно – политическая, духовная история и общественньe движения в странах запада и востока 2011, УФА, РИЦ, БАШГУ, Россия, с. 45 - 54 УФА, РИЦ, БАШГУ, Россия.

Дончев, Антон (2011) Дончев, А. /съавт./ сб. Европейските измерения за Васил Левски. София, 2011, 135 с. Издателство "Златен змей", София.

Дончев, Антон (2010) Дончев, А. Българската екзархия в Източна Румелия, сп. Македонски преглед, 2010г., кн.4, с. 69-76. сп. Македонски преглед, София.

Дончев, Антон (2010) Дончев, А. Юбилейна научна конференция „ 140 години от създаването на Българската Екзархия”, сп. Македонски преглед, 2010г., кн.3, с. 139 - 144. сп. Македонски преглед, София.

Дончев, Антон (2009) Дончев, А. Ескиджумайският панаир в периода 1830-1868 г. – сб. „130 години модерна българска държавност (Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование)”, ВТУ, 2009, с. 333 - 342. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново.

Дончев, Антон (2007) Дончев, А. В търсене на “колективна сигурност” ( Германо-югославските отношения в периода 1935 – 1938 г.), сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007, с. 362 - 372. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново.

Здравков, Здравко (2014) Проекции на българската идентичност в условията на трудова миграция (върху данни от теренно проучване в Испания) Епохи, 2014, кн. 2, с. 210-221

Здравков, Здравко (2013) Семейни и родствени структури при циганските групи в България В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“

Здравков, Здравко (2012) Отзив за книгата „Етноси и глобализационни общности” с автор Игнат Минков, София, 2011 Епохи, 2012, кн. 1, с. 242-246

Здравков, Здравко (2012) Родство по сватовство и кумство при циганите (по данни от теренни проучвания сред някои цигански групи в Централна Северна България) Епохи, година ХХ, кн. 1

Здравков, Здравко (2010) Родствени структури при циганите Четива за историята и културата на Балканите, ИЕФЕМ при БАН

Здравков, Здравко (2010) Термини за родство в някои групови подразделения на циганската общност Сб. “Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България“

Здравков, Здравко (2009) Ролята на семейството при ромите – етнографски поглед Сб. „Нови изследвания в ромологията“

Здравков, Здравко (2009) Семейна и родствена организация при циганите – преглед на научните изследвания Сб. „Дни на науката 2008”

Здравков, Здравко (2008) Специфични особености на традиционното циганско семейство Сб. "Училището - единство на различия"

Иванова, Мария (2016) Иванова, 2016: Иванова, М. Илия Вълев. Младежки страсти, мъжки времена. Етнокултурна характеристика на българската казарма през социализма (рецензия). - В: Известия на Регионален исторически музей - Велико Търново, т. 31, 2016, с. 239-242. В.Търново

Иванова, Мария (2015) Иванова, М. Етнология - съвременни проблеми – анкета на ИЕФЕМ при БАН. Българска етнология, С, изд. ИЕФЕМ, кн. 1, 145-148.ISSN 1310-5213.

Иванова, Мария (2014) Иванова, М. Традиционна култура на балканските народи. 220 с. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2014, 220 с., ISBN 978-954-958-7.

Иванова, Мария (2013) Иванова, М. Анюта Каменова – Борин. На църква да идем, оброк да сторим. В: Каменова – Борин, А. На църква да идем, оброк да сторим. Видин, 2013, с. 54-55.

Иванова, Мария (2013) Иванова, М. Петковден в народния календар на българите. В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново. Изд. "Фабер", 2013, с.579-584. ISBN 978-954-400-982-3.

Иванова, Мария (2013) Иванова, М. Традиционно кръвно родство и сватовство в системата на българските родствени отношения. Българска етнология, С., ИЕФЕМ, № 3, с. 319-333. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2012) Иванова, М. Ил. Ганчева. Приносът на ЕИМ при БАН в развитието на образованието по етнология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В: Етнологията в България – история, методи, проблеми. С., Акад. изд. "Проф. М. Дринов", 2012, с. 173-177. ISBN 978-954-322-466-1.

Иванова, Мария (2012) Иванова, М. Традиционни особени погребения у българите. Епохи, УИ "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, 2012, кн. 2, с. 218-229.ISSN 1310-2141.

Иванова, Мария (2011) Мястото на етнологията в Историческия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Епохи, кн.2, 28-33

Иванова, Мария (2011) Призвание за цял живот: изследването на българските локални, регионални и общоетнични културни явления в научното творчество на доц. д-р Николай Колев В: От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев, 33-38.

Иванова, Мария (2010) Български православни поменални обичаи и обреди през Страстната неделя В: Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. В. Търново, с. 51-57.

Иванова, Мария (2010) Надежда Христова. Което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Бракът в църковното право на България и католическа Европа (ХІІ-ХІV век). Издателство “ФАБЕР”, Велико Търново, 2009, 239 с. Българска етнология, кн. 1-2, 144-146.

Иванова, Мария (2010) Ценно наследство за българската етнография В: Стефан Захариев. Юбилейно издание на РИМ – Пазарджик. 200 години от рождението на Ст. Захариев и 140 години от отпечатването на „Описание на Татар-пазарджишката кааза”.

Иванова, Мария (2009) Обичайното семейно и наследствено право и законодателството на българската държава (1878-1944 г.) В: 130 години модерна българска държавност. В. Търново, 240-253.

Иванова, Мария (2009) Ролята на географията при изучаването на етническите общности В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т.ІІІ. В. Търново, 497-500.

Иванова, Мария (2008) Още веднъж за произхода на кумството у българите В: Балканите - език, история, култура. В. Търново, 252-264.

Иванова, Мария (2008) Приносът на проф. дин Иваничка Георгиева при изучаването на българската социално-нормативна култура (в съавт. с Люба Макавеева) В: Света на човека. Т. І. София, XLV- XL.

Иванова, Мария (2005) Представи и обичаи, свързани с очакването на смъртта у българите В: Рискът от смъртта на Балканите и в Европа. В. Търново, 55-59.

Иванова, Мария (2005) Приносът на великотърновските студенти в областта на етнографията В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование. Юбилеен сборник на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 262-265.

Иванова, Мария (2005) Резултати от една студентска етноложка експедиция в община Каварна (септември 2004 г.) Българска етнология, кн. 3-4, 112-128

Иванова, Мария (2005) Следсватбени обредни гостувания у българите В: Българистични проучвания. Т. Х, 114-120.

Иванова, Мария (2004) Иван Лазаров. Меч и сабя. Оръжия на ранните номади (V-VІІ в.). Издателство “Ровита”, В. Търново, 2003, 128 с. Българска етнология, кн. 3, с. 92.

Иванова, Мария (2003) Родството по сватовство у българите. 283 с. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Иванова, Мария (2002) Роднински названия от Силистренско Добруджа, кн. 20, с. 233-241.

Иванова, Мария (2002) Традиционни родови институти и роднинска терминология В: Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване. С.. Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, с. 372-393.

Иванова, Мария (2001) “Жената синор няма” Българска етнология, кн. 3, с. 49-65.

Иванова, Мария (2000) Доцент Николай Колев и неговата преподавателска дейност по етнография В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново, с. 23-28

Иванова, Мария (2000) Заключване с вериги – средство за лекуване от Северозападна България В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново, с. 605-611.

Иванова, Мария (2000) Кодовата система на Ю. И. Левин и нейните възможности при записа на българските родствени отношения Епохи, кн. 2, с. 111-118

Иванова, Мария (2000) Сватбените обичаи и обреди на алмалийци Архив за поселищни проучвания, кн. 1-2, с. 49-57.

Иванова, Мария (1999) Екзогамно-родов кръг у българите. 2. Отчитане на родството по съребрена линия. Българска етнология, кн. 1-2, с. 130-140

Иванова, Мария (1998) Екзогамно-родов кръг у българите. 1. Отчитане на родството по права линия Българска етнология, кн. 3-4, с. 5-20

Иванова, Мария (1996) Понятието “патронимия” в етнографията (историографско-теоретични проблеми) В: Етнографски проблеми на народната култура. Т. ІV. С., с. 92-111.

Игнатова, Анка (2018) Регистрацията на документите от Националния архивен фонд, съхранявани в музеите (основни аспекти) Музеи и общини 2. Сборник материали от Националната научна конференция "Музеи и общини", проведена на 30 и 31 март 2017 г. в град Трявна. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 214–227. ISBN 978-619-00-0727-2

Игнатова, Анка (2017) Националният църковен историко-археологически музей в социокултурното пространство Балканите – език, история, култура. Т. V. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2017, с. 111–120. ISSN 1314-4065. - http://journals.uni-vt.bg/balkans/bul/vol5/iss1/14

Игнатова, Анка (2017) Управление на документите от състава на Националния архивен фонд, съхранявани в музеите Университетски четения по архивистика. Том V. Х научна конференция „Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции – Quo vadis?.”, проведена на 18-19 април 2016 г. С., 2017, с. 80–90. ISBN: 978-954-400-124-7 – http://www.electronic-library.org/books/Book%200070a.pdf

Игнатова, Анка (2016) Интернет ресурси в помощ на обучението по архивистика Университетски четения по архивистика. Т. IV. Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор — реалности и предизвикателства. С., 2016., с. 58–70. - http://www.electronic-library.org/books/Book%200068a.pdf

Игнатова, Анка (2016) Музей – училище – историческо образование Историческото образование и предизвикателствата през XXI век. Съставител и научен редактор: В. Стойчева. София: Фондация „Професор Румяна Кушева“, 2016, ISBN 978-619-90758-0-7.

Игнатова, Анка (2016) Проблемът за реконструкцията на архивните фондове Архивен преглед, 2016, №2, с. 62-68. ISSN 0204-8132; ел. вариант: http://electronic-library.org/articlers/Article%200251.html

Игнатова, Анка (2015) Актуални проблеми на археографията в България Българската университетска архивистика – теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили. Университетски четения по архивистика. Том ІІІ, част ІІ. София: Инвестпрес АД, 2015, с. 38–51. – ISBN: 978-954-400-124-7.

Игнатова, Анка (2015) Архивните фондове на преподаватели от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, съхранявани в Държавен архив – Велико Търново Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. В. Търново: Фабер, 2015, с. 236–251. ISBN: 978-619-00-0253-6

Игнатова, Анка (2015) Общонародният комитет за развитие на Велико Търново и културният туризъм (съавтор Лора Дончева) България в европейската култура, наука, образование, религия. Ч. 2. Материали от IV национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14–16.05.2014 г., Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 347–359. ISBN: 978-619-201-050-8

Игнатова, Анка (2015) Основни аспекти на въпроса за организиране на охраната на западната граница през първите години на българо-югославската криза от края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ в. Балканите – език, история, култура. Т. IV. В. Търново: ИВИС, 2015, с. 153–166. ISSN 1314-4065

Игнатова, Анка (2014) Aрхивните документи като инструмент в ръцете на комунистическата власт Епохи, год. ХХІ (2013), № 2, В. Търново, 2014, с. 31–50, ISSN 1310-2141.

Игнатова, Анка (2014) За научния архив на българските музеи DVD: България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. VІІ. Научна конференция 30 октомври 2012 г., Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 139–156, ISBN 978-954-524-943-3.

Игнатова, Анка (2013) Музеят на социалистическото изкуство в България и общественият отзвук за него Епохи, год. ХХ (2012), № 2, В. Търново, 2013, с. 196–217, ISSN 1310-2141.

Игнатова, Анка (2013) Националното документално наследство и българските музеи (1878–1989 г.). Издателство „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-954-400-906-9

Игнатова, Анка (2013) Предложението на Великотърновския университет за участие на проф. Иван Дуйчев в избора за академик по Средновековна история на България и Югоизточна Европа (1980) 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност „Архивистика и документалистика” в СУ „Св. Климент Охридски”. Университетски четения по архивистика. Т. ІІ. С., 2013, с. 214–219. Електронен вариант на публикацията: http://electronic-library.org/articlers/Article%200199.html

Игнатова, Анка (2013) Проблемът за достъпа до информационните ресурси на българските музеи (основни аспекти) Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново: Фабер, 2013, с. 600–614. ISBN978-954-400-982-3.

Игнатова, Анка (2013) Ролята на българските музеи за издирването и опазването на националното документално наследство в периода 1878–1951 г. DVD: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. VІ. Научна конференция 28 октомври 2011 г., Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 233–251. ISBN 978-954-524-930-3

Игнатова, Анка (2012) Archival documents a tool in the hands of the communist authority Remebrance in Time. Transilvania University Press of Braşov, ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0131-9, Volume I, pp. 243-254. - eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf

Игнатова, Анка (2012) The Museum of socialist art in Bulgaria and its public response Remebrance in Time. Transilvania University Press of Braşov, ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0132-6. Volume II, pp. 383-394. - eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf

Игнатова, Анка (2012) Widening the public access to archive documents in Bulgaria in the time of European integration Remebrance in Time. Transilvania University Press of Braşov, ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0132-6. Volume II, pp. 471-476 - eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf

Игнатова, Анка (2012) Документи за най-ранната история на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” България, българите и Европа – България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. V., В. Търново, 2012, с. 285–302. ISBN 978-954-524-844-3.

Игнатова, Анка (2012) Знакови акции срещу горяните (по документи от архивните фондове на Вътрешни и Гранични войски в Държавния военноисторически архив) Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944–1989 г.). Сборник с материали от национална научна конференция, НБУ, 23–24 март 2011 г. Електронно издание на НБУ, 2012 http://ebox.nbu.bg/anti/ne3/10%20Anka%20Ignatova%20Znakovi%20akcii%20srechtu%20gorjnite%20+.pdf

Игнатова, Анка (2012) Проф. д-р Михаил Поповилиев – изявен учен-юрист, уважаван преподавател и дарител Юбилейна международна научна конференция „Jus est ars boni et aequi – Правото е изкуство на доброто и справедливостта”. Юридическия факултет. В. Търново, 2012, с. 219–227. ISBN 978-954-524-845-0.

Игнатова, Анка (2011) Документи за „Огнищата по родинознание” на Министерството на народното просвещение (1943–1944 г.) България, българите и Европа – България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІV, В. Търново, 2011, с. 593–608.

Игнатова, Анка (2011) Тhe Attitude of Museums to Socialism in the Period of Bulgarian Transitions to Democracy Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VII: Social Sciences • Law • Vol. 4 (53) No. 2 - 2011. ISSN 2066-7701 http://webbut.unitbv.ro/BU2011/Series%20VII/BULETIN%20VII/02_3%20Ignatova-Gancheva.pdf

Игнатова, Анка (2010) The wordly life of one family during the years of communist regime Calvary - Deportation and Destinies International Symposium proceeding, Transilvania University Press ff Brasov, 2010, p 241-250 http://remember.negruvoda.ro/documente/1283971404.ppt#262,7,Slide 7

Игнатова, Анка (2009) Документалното наследство на българската армия – основни аспекти 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 288-307. ISBN 978-954720-0

Игнатова, Анка (2007) Документални публикации за българската военна история (1878-1945 г.) във "Военноисторически сборник" - археографска характеристика 80 години списание "Военноисторически сборник". Юбилейна научна конференция26 април 2007 г. Военно издателство. С., 2007, с. 44-63. ISBN 978-954-509-386-9

Игнатова, Анка (2007) Михаил Поповилиев - приносът на един търновец за развитието на юридическата наука в България Съвременно право, 2007, бр. 6, с.73-80. - http://sibi.bg/image/catalog/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/2007/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-6-2007.pdf

Игнатова, Анка (2004) Археографската дейност на Военноисторическата комисия при Щаба на българската армия 90 години организирани военноисторически изследвания в България. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София, 26–27 октомври 2004 г. С., 2004, с. 286–298. ISBN 954-509-315-3=

Игнатова, Анка (2001) Личните документи на военнослужещите в българската армия през периода 1878-1945 г. като изворова база Армия, държава, общество. Юбилейна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на Централния военен архив. В. Търново, 2001, с. 16-27. ISBN 954-8259-62-1

Игнатова, Анка (2001) Сборниците с нормативно-разпоредителни документи на военното ведомство като печатна изворова база Архивен преглед, 2001, бр. 1-2, с.18-28. ISSN 0204-8132

Карамихова, Маргарита (2018) 102. Margarita Karamihova 2018. Higher Education and Post-Socialist Neoliberalism: A Conversation with Margarita Karamihova. Neoliberalism, Economism and Higher Education Almantas Samalavičius(Ed.) Cambridge Scholars Publishing. 102-105. Кеймбридж, Великобритания

Карамихова, Маргарита (2018) 104. Карамихова, Маргарита. Писаното остава (кратък етноложки коментар на публикувани спомени за социализма в България). Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, година І (ХХХІІІ), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. УИ, В. Търново. 2018.,781-800.

Карамихова, Маргарита (2017) Ina Merdjanova, Rediscovering the Umma Muslims in the Balkans between Nationalism and Transnationalism, Oxford University Press, 2013, xvi + 198 pp., £53 (hardback), ISBN 978-0-19-996403-1. Aspasia. Volume 11. Indexed in: America: History and Life British Humanities Index Current Abstracts Feminist Periodicals Genderwatch Historical Abstracts (excludes N. America) Index Islamicus International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences (IBR) International Bibliography of Periodical Literature (IBZ) MLA Directory of Periodicals MLA International Bibliography MLA Master List of Periodicals Scopus Sociological Abstracts TOC Premier

Карамихова, Маргарита (2017) Teaching Bulgarian Ethnology During Post-communist Period.Risteski, L., I. Crvenkovska Risteska (eds.). Against All Odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Praxis. Skopje, 71-82. Skopje,

Карамихова, Маргарита (2017) Между две планини. Известия РИМ Габрово, т. V, Изд. Фабер, 2017. 242-257.

Карамихова, Маргарита (2017) Постсоциализмът като виенско колело (Политико-геронтоложко есе). Сп. История. г. 25, № 6, 627-639.

Карамихова, Маргарита (2016) Gardener’s Soup Festival in Zlataritsa – Development of Cultural Tourism or Pre-Elections Campaign: a case study. Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 7, Number 2, 2016, pp. 185-211. Sofia

Карамихова, Маргарита (2016) Intangible Borders. УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. ISBN 978-619-208-054-9 В. Търново

Карамихова, Маргарита (2016) Новото старо в света на мъртвите (етнология на смъртта). Сб. Казанлъкъ в миналото и днес. Годишник, кн. ІХ. Казанлък, 97-111. Казанлък

Карамихова, Маргарита (2015) Pedeapsa divină. O etnologie a amintirilor despre politicile agresive atee comuniste din Bulgaria Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord), Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism, Iași, Polirom,.529-540 Букурещ

Карамихова, Маргарита (2015) To Remember and to Prevent—Memorial Service Sixty-Six Yearsafter the Flood: A Case Study of Zlataritza. In: Disasters and Cultural Stereotypes, Edited by Elya Tzaneva (Editor-in-Chief) with Edwin Schmitt. Social Sciences academic Press. (CHINA) 98-118. 灾害与文化定式:中外人类学者的视角 (Disasters and Cultural Stereostypes) 主编: [保] 艾丽娅・查内娃(Elya Tzaneva, Edwin Schmitt)(eds.) [美] 埃德温・施密特 (Margarita Karamihova) 记忆与防范:纪念洪水遇难者的活动―保加利亚中部奇拉搭利萨地区的个案研究 [保] 马加丽塔・卡拉米霍娃 р. 98-141 Пекин

Карамихова, Маргарита (2015) Истории от чаршията. Сп. Епохи Историческо списание, т.2, ХХІІ, 2014, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново.186-209. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2015) Празникът на градинарската чорба в Златарица – политика на локалното, националното и транс- граничното. Регионален исторически музей Габрово. Известия. Том ІІІ. 267-287. Габрово.

Карамихова, Маргарита (2014) Boundaries of a Roma Group: A Case Study. Venets, 6. Guest Editor: Prof. Dr. Margarita Karamihova. Special Issue: Borders and Border Zones: Differences and Equalities, Veliko Tarnovo, 30 May – 1 June, 2014, pp. 229-258. София

Карамихова, Маргарита (2014) Cвятилище в частной собственности: источник Св. Георгия в Велико-Тырново (Болгария) В: «Государство, религия, церковь в России и за рубежом», бр. 2, 2014, 183-203. Москва

Карамихова, Маргарита (2014) Sacred Places and Pilgrimages:Mechanisms of Peacemaking in Post-Communist Bulgaria. In: A. Pazos (ed.) Pilgrims and Pilgrimages as Peacemakers in Christianity, Judaism and Islam. Pp. 161-175. Сантяго ди Компостела

Карамихова, Маргарита (2014) Въведение в изучаването на етнокултурни групи. УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“ В. Търново

Карамихова, Маргарита (2014) Въведение в изучаването на етнокултурни групи. УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2014) Новата слава на малък поклоннически център в граничен район (Изследване на отделен случай – тюрбето на Сеид боба в Крумовград). Вихра Баева (СЪСТ.) Поклонничеството в мултикултурния свят. Български фолклор Год. XL, 2014, кн. 2, 138-152. София

Карамихова, Маргарита (2014) Нови поклоннически центрове във Велико Търново. Известия, РИМ Габрово, том ІІ, 2014, 364 - 378. Габрово

Карамихова, Маргарита (2013) Аязмо в частен имот. Сб. Ние в науката и науката в нас В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Изд. Фабер. В.Т. 585-599. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Божественото наказание (етнология на спомените за агресивната атеистична политика). Сп. Епохи Историческо списание, т.2, ХХІ, 2013, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, 182-209. В. Търново.

Карамихова, Маргарита (2013) M. Динамика на свети места и поклонничества в постсоциалистическа България. УИ, ВТ. 2013 В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Social map of the Roma Group “Zlatarishki Muzikanti”(a case study). В: Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ. Издателство „ИВИС“, В.Т. 300-317. ISSN 1314-4065 В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Божественото наказание (етнология на спомените за агресивната атеистична политика). Сп. Епохи Историческо списание, т.2, ХХІ, 2013, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. 182-209. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Маргарита Карамихова, Светлана Антова Югоембаргото обедини народите ни, Преходът в България – памети и рефлексии С. 2013.152-174. София

Карамихова, Маргарита (2013) Религиозен туризъм или наченки на поклонничество? (изследване на отделен случай - пътувания до Метеори, Гърция). Сп. Епохи Историческо списание, т.2, ХІХ, 2011, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. 136-160. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Споделяне на пространството и светостта. В: Преходът като хетеротопия. - АНАМНЕЗА, Година VIII, брой 3 / 2013. София

Карамихова, Маргарита (2013) Състояние на изследванията на свети места, поклонничества и религиозен туризъм в България. Сп. Епохи Историческо списание, т.1, ХХІ, 2013, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. 9-36. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Югоембаргото обедини народите ни. Преходът в България: памети и рефлексии. Съст. Михаил Груев. София: Анамнезис, 207–239

Карамихова, Маргарита (2012) Different Generations, Different Shared Memories (a study of Turkish minority in Bulgaria memories). In: Remembarance in Time. Vol.I. ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0131-9 Pp.255-262. Букурещ

Карамихова, Маргарита (2012) To Remember and to Prevent—Memorial Service Sixty-Six Yearsafter the Flood: A Case Study of Zlataritza Disasters and Cultural Stereotypes, Edited by Elya Tzaneva (Editor-in-Chief) with Fang Sumei and Edwin Schmitt Cambridge Scholars Publishing 96-114 Cambridge

Карамихова, Маргарита (2010) Bulgarian Tourism to a Holly Shrine in Greece (A Case Study of the Tours to Meteora Monasteries). Pilgrimages, Cult Places and Religious Tourism. Ed. By Dragana Radislavlević Ćiparrizović. Jyunir, Niš. 95-107.

Карамихова, Маргарита (2010) Karamihova Marg., Διαπερατά εθνοτικά και θρησκευτικά όρια: Η περίπτωση της Ζλατάριτσας, στον τόμο Ευ. Αυδίκος (επιμ.), Λαϊκοί πολιτισμοί και σύνορα στα Βαλκάνια, Αθήνα 2010, 55-92, με σχετική, ξένη κυρίως, βιβλιογραφία, 93-95. Атина

Карамихова, Маргарита (2010) Preface. Jemka has risen: tekkias, tarikats and sheiks of Niš Romasполитикологија религије бр. 1/2010 год IV • Politics and Religion • Politologie des religions • Nº 1/2010 Vol. IV Сърбия

Карамихова, Маргарита (2010) А. Попова, М. Карамихова. Апотропеен курбан в гробищна черква (случаят Симеоново). - В: Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. В. Търново, 2010, с. 58-77. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2009) Talking War, “Seeing Peace: Approaching the Pilgrimage of Krastova Gora (Bulgaria). History and Anthropology, Vol 20, N 3, Special Issue: Ethnographies of “Divine Interventions” in Europe. Guest editor: G. Valtchinova, Routledge, Taylor & Francis Group. Pp.339-362. Routledge, Taylor & Francis Group

Карамихова, Маргарита (2008) Социалните мрежи във време на интензивна миграция (Случаят „Сатовча”) С.

Карамихова, Маргарита (2008) Палитра на идентичностите в процеса на евроинтеграция (Случаят „Сатовча”) – В: Дечева М. съст.Динамика на националната идентичност и транснационални идентичности в процеса на евроинтеграция, Парадигма, София, 357 – 380 С.

Карамихова, Маргарита (2007) Identities Palette in the Course of European Integration: (A Case Study of Satovcha Village). Ed. Elena Marushiakova: Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration. Cambridge Publ. pp. 248 – 270. Кеймбридж

Карамихова, Маргарита (2007) Karamihova, M. Messages from the Charshija. Историjа, историографиjа и настава по историjа. СИРМ. Скопjе. 2007. 379-392. Република Македония

Карамихова, Маргарита (2004) Американски мечти. Пътеводител сред първа генерация емигранти София

Карамихова, Маргарита (2003) “Emigration from the Rhodopi Mountain: A New Phenomenon or a Temporary Response in a Time of Crisis. In Living There, Dreaming Here: Emigrational Attitudes in the Beginning of 21st Century. Sofia: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, С.

Карамихова, Маргарита (2003) Насилието в ромското семейство (културални измерения на проблема). Ромската жена и домашното насилие. Ф “Утре”. С.

Карамихова, Маргарита (2003) Ромската жена и домашното насилие София

Карамихова, Маргарита (2003) Съст. „Да живееш там, да се сънуваш тук. Емиграционни процеси в началото на XXI век. МЦИМКВ, София С.

Карамихова, Маргарита (2002) Приказка за Осман баба АИ "Марин Дринов"

Карамихова, Маргарита (2001) Едно възможно бъдещо малцинство (сондажно изследване на общността на българите-имигранти в Сейнт Пийтсбърг, Флорида. В: Историческо бъдеще. 2. 2001. 194-217. СЕГА, София

Карамихова, Маргарита (2000) “Едно семейство след така наречения “възродителен процес”Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно С.

Карамихова, Маргарита (2000) Едно семейство след така наречения “възродителен процес Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно. С., 2000

Карамихова, Маргарита (2000) Т. Нар. “възродителен процес”: политика и резултати. Сб: За промените… С., 2000. 371-402.

Карамихова, Маргарита (2000) Т. Нар. 'възродителен процес': политика и резултати." София: Сб: За промените… стр. 371 – 402. софия

Карамихова, Маргарита (1998) Места на паметта: Култови места в Кърджалийския район. София

Карамихова, Маргарита (1998) Карамихова, М. Един възможен прочит на демографските факти, записани в традиционната култура по българските земи. – Историческо бъдеще. 1998, No 2.

Карамихова, Маргарита (1998) Поклонничеството и дарът като инструмент за усвояване на култовото пространство (изследване на текето на Осман баба). Дарове и съкровища Духовна приемственост на Балканите. Благоевград. 96-103. Благоевград

Карамихова, Маргарита (1997) Les Tsiganes en Bulgarie – un groupe en transition demographique. Etudes Balkaniques, 1–2, 3–14. С.

Карамихова, Маргарита (1997) Брачна снимка от Кърджали. Кърджали.

Карамихова, Маргарита (1994) Брак с девството или девство в брака Етнографски проблеми на народната духовна култура. Т. 3. С.80-110.

Карамихова, Маргарита (1993) Entre l'Ethnologie et la Demographie: Acouchees et noveau-nes dans la societe Bulgare traditionelle. Annales de Demographie Historique. Paris. 1993. 67-74. Paris.

Карамихова, Маргарита (1993) Бракът на евреите през погледа на мъжете Арие. Българска етнография. 2, 1993. 46-57. София

Карамихова, Маргарита (1993) Брачни модели или брачен модел - поглед отвън. Balkanistik forum. 1, 1993. 28-33. Благоевград

Карамихова, Маргарита (1992) На изложба като на театър. Българска етнография. 5-6, 1992.163-165. София

Карамихова, Маргарита (1992) Човекът и човешкият свят. Четива за сватбата и за Гергьовден. История на България за 5 клас. Част първа. С., 1992. 28-31. София

Карамихова, Маргарита (1991) Моногамия и полигиния в българското доиндустриално общество. Българска етнография. 3, 1991. 59-65. София

Карамихова, Маргарита (1991) Смесените бракове - нежелана реалност. Българска етнография. 6, 1991. 29-38. София

Михов, Милен (2016) Освобождаването на българи от Вардарска Македония – военнопленници от бившата югославска армия през Втората световна война. Документален сборник. Съставители: Милен Михов, Ал. Гребенаров, С., 2016, 498 с. София

Михов, Милен (2012) „BULGARIA AND THE BULGARIANS IN THE IDEOLOGY OF YUGOSLAV COMMUNISTS” – REMEMBRANCE IN TIME. Transilvania University Press of Brasov, 2012. 269-275 Брашов, Република Румъния

Михов, Милен (2012) „DEMOCRATIC MACEDONIA – OUTSIDE` THE GRASP OF TITO” – REMEMBRANCE IN TIME. Transilvania University Press of Brasov, 2012. 263-268 Брашов, Република Румъния

Михов, Милен (2012) „THE MEMORY OF JOSIP BROZ TITO IN THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA” – REMEMBRANCE IN TIME. Transilvania University Press of Brasov, 2012. 403-407 Брашов, Република Румъния

Михов, Милен (2012) „Научните фалшификации в Скопие за второто българско управление в Македония от 1941-1944 г.” - Националното обединение на България 1940-1944 г., Сборник доклади от национална научна конференция, Благоевград, 14-15 април 2011г., Македонски научен институт, С., 2012, 151-161. София

Михов, Милен (2012) Бивша югославска република Македония – опит за дефиниране на нова нация – В: „Балканите – език, история, култура”, Т. ІІІ, Велико Търново, 2013, 290-300. Велико Търново

Михов, Милен (2012) Митовете в съвременната македонска историография (1991-2011 г.) – В: България, Балканите и Европа – Мит, История, Съвремие. Т. V, Научна конференция, 27 октомври 2010, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, 303-314 Велико Търново

Михов, Милен (2010) The Communist Repressions against Teachers in the Former Yugoslav Republic of Macedonia 1944-1950 – Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium`s Proceedings. Transilvania University Press of Brasov. 2010. 165-171. Брашов, Република Румъния

Михов, Милен (2009) За “белите полета” или историографски размишления за българската историография по Македонския въпрос – МПр., 2009 .№4, 27-38 София

Михов, Милен (2008) Екзархията и Независимостта на България (1908-1912) – В: Независимостта на България 1908 г. – поглед от ХХІ век. Сборник доклади от международната научна конференция, проведена в София на 19–20 септември 2008 г. С., 2010, 271-289. София

Михов, Милен (2008) Историята в политиката на „македонските” комунисти 1944-1969 г. – В: Сб. Балканите – език, история, култура. Велико Търново, 2008, 203-215.. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Войните за национално обединение в историографията на бившата югославска република Македония – Епохи, № 1-2, 2006, 43-75. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Институтът за национално история в Скопие в политиката на югославска и бивша югославска република Македония – В: Сборник трудове. Дни на науката 2006 г. Велико Търново, 27-41. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Митовете в македонската историография – Алманах. Света гора. Ж, (№6), 2006, 428-456. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Писмо на Димитър Влахов до Лазар Колишевски за историята на ВМРО (обединена) – МПр., 2006, № 1, 109-122. София

Михов, Милен (2006) Политика в историята. Новата българска история и македонската историография 1944 – 2005 г. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, 338 с. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Църкавата, революцията и войната – В: “Държава и църква – Църква и държава в българската история”. Сборник по случай 135-годишнината от учредяването на Българската екзархия. С., 2006, 344-351. София

Михов, Милен (2005) Българската Екзархия и парламентарните избори в Османска Турция през 1912 г. – В: “Приносът на Историко-Юридическия факултет за развитието на българското образование и наука”. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2005, 164-177. Велико Търново

Михов, Милен (2005) Историята през призмата на комунистическата пропаганда. Българското минало в документите на Антифашисткото събрание за народно освобождение на Македония (АСНОМ). - В: “СУБ и развитието на науката и висшето образование”. Т. 1, Велико Търново, 2005, 168-178. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Антипатриаршеската кампания на ВМОРО след Илинденско-Преображенското въстание - В: Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. Подготовка, провеждане, последици. Велико Търново, 2003, 143-156. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Балканската и Междусъюзническата война от 1912-1913 г. – В: “Загиналите великотърновци във войните”. Велико Търново, 2003, 21-27. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Балканската и Междусъюзническата война от 1912-1913 г. – В: “Загиналите великотърновци във войните”. Велико Търново, 2003, 21-27. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Българската Екзархия и младотурският преврат (1908 - 1912 г.) - В: “Християнската традиция и царската институция в българската култура”, Шумен, 2003, 172-187. Шумен

Михов, Милен (2003) Българската Екзархия, ВМОРО, и освободителните борби на българите в Македония и Одринско (1902-1912) - В: “100 години Илинденско-Преображенски въстание”. Сборник доклади от международната научна конферинция. София 26-27 септември 2003, С., 2005, 317-333. София

Михов, Милен (2003) Българската национална просвета и реформите в Османска Турция (1903-1908) – В: “Първият учителски събор в Шумен (1873 г.) и новобългарското образование – история и съвременност”. Национална конференция. Сборник с доклади. С., 2003, 76-80 Шумен

Михов, Милен (2003) Последиците от Илинденско-Преображенското въстание за Българската екзархия и българското население в Македония и Одринско – ИДА, 85-86, 2003, 7-32. София

Михов, Милен (2003) С кръст и меч. Българската Екзархия, ВМОРО и националните борби на българите в Македония и Одринско 1902-1912 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, 439 с. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Църквата в националната доктрина на българите в края на ХIХ и началото на ХХ век - В: “Двадесетият век. Опит за равносметка”. Сборник с доклади от българо-германска конференция, проведена на 3-4 март 2000 г. Съставител доц. д-р Петко Петков. С., 2003, 139-148. София

Михов, Милен (2002) Романтизмът в изследванията на македонската тема или македонският романтизъм в историята - В: “Историята като наука, образование и професия”. Научна конференция, Созопол, 13-16 октомври 2000 г. Доклади и дискусии. С., 2002, с. 70-72, 82-83. София

Михов, Милен (2002) Романтизмът в изследванията на македонската тема или македонският романтизъм в историята - В: “Историята като наука, образование и професия”. Научна конференция, Созопол, 13-16 октомври 2000 г. Доклади и дискусии. С., 2002, с. 70-72, 82-83. София

Михов, Милен (2001) Войната между България и Османската империя в плановете на българското националноосвободително движение в Македония и Одринско. - Армия, държава, общество. Велико Търново, 2001, с. 141-150. Велико Търново

Михов, Милен (2001) Корупция и злоупотреба с власт в революционната организация на македонските и тракийски българи в началото на ХХ век - Корупция. Традиционни и съвременни измерения. Велико Търново, 2001, с. 99-107. Велико Търново

Михов, Милен (2000) "Опит" за провъзгласяване на Българската патриаршия (1909 – 1911 г.) - Епохи, № 3-4, 2000, 75-94. Велико Търново

Михов, Милен (1998) Един рапорт на Второ политическо отделение при Министерството на Външните работи и изповеданията по Македонския въпрос 1906 г. - МПр, 1998,№ 2, с. 119-145. София

Михов, Милен (1998) Кризата в революционната организация и отношението на ВМОРО към Българската екзархия 1903-1908 г. - Епохи, 1998, № 1, с. 5-39. Велико Търново

Михов, Милен (1997) Екзарх Йосиф - между политиката и църквата - Юбилеен вестник по случай 120 години от избирането на Ловчанския митрополит Йосиф за Екзарх български. с. 5-7. Ловеч

Михов, Милен (1997) Конгресите на ВМОРО и разцеплението в революционната организация след Илинденско-Преображенското въстание и българската екзархия - ВВОВ, НТр., Кн. 54, История, 1997, с. 170-179. Велико Търново

Михов, Милен (1996) Екзархийското дело в Европейска Турция и Съединението - Епохи, 1996,№ 3, с. 41-53. Велико Търново

Михов, Милен (1996) Реформената акция на Великите сили и просветната политика на Българската екзархия 1903-1908 - ВВОУ, НТр, Кн. 44,Общ. науки. Ч. 2, ВТ ,1996, с. 109-117. Велико Търново

Михов, Милен (1995) Българската екзархия и подготовката на Балканския съюз - В: “Балканските войни 1912 -1913 г.”, Велико Търново, 1995, с. 67-75. Велико Търново

Михов, Милен (1995) Политиката на големите сили и Илинденско-Преображенското въстание во погледите на екзархот Jосиф - “Европа и Македонското прашнье”, Скопjе,1995, с. 131-141, 514-516. Скопие

Михов, Милен (1994) Българската Екзархия и Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. - В: Сб. “90 години Илинденско-Преображенско въстание 1903 г.”, С., 1994. с. 94-105. София

Михов, Милен (1993) Национално съзнание и национално самочувствие - В: “Промените в историческото съзнание на съвременните поколения”. Варна, 1993, с. 70-76. Варна

Михов, Милен (1993) Непобедилата революция /100 години от създаването на ВМОРО/ - Епохи, 1993,№ 2, с. 93-98. Велико Търново

Михов, Милен (1992) Българската общественост и политическите репресии в СССР през тридесетте години - НТрВВОВУ, Кн. 24,Об. Науки, Ч. I,Юбилейна сесия “80 години от Балканските войни”, с. 158-168 Велико Търново

Михов, Милен (1992) Един бесарабски българин - подсъдим на Московския процес /март 1938/- В: “Българите в северното причерноморие. Изследвания и материали”. Т. 1,В. Търново, 1992, с. 173 -180. Велико Търново

Михов, Милен (1992) Екзарх Йосиф I, Русия и българският национален въпрос след освобождението на България до края на ХIХ век - В: “България, Балканите и Европа. Сборник в чест на Проф. С. Дамянов” В. Търново, 1992, с. 218-225. Велико Търново

Михов, Милен (1991) Българският буржоазен печат за процеса срещу Кр. Раковски и “десноцентриския блок” в СССР /март 1938/- ИПр, 1991,№ 9, с. 79-91. София

Палангурски, Милко (2018) The Universal Suffrage in Bulgaria (1879-1947) - Proceedings of an International Conference: Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy; “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, 2018,FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, ISBN 978-88-85813-05-2,,43-49

Палангурски, Милко (2018) Иван Пеев Плачков - един възможен път към политиката, Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", Година I (XXXIII), 2018,, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", ISSN 2603-3534q 713-727 В. Търново

Палангурски, Милко (2018) Русия и гражданските права на мюсюлманите при при освобождението на Княжество България, В: чрез минало към бъдещето, сб. в чест на проф.днк Маргарита Карамихова, С., 2018, "Просвета", ISBN 978-954-01-3551-9, 140-146л София

Палангурски, Милко (2017) Бащите на Търновската конституция - духовниците между политиката и религията.Балканите - език, култура, история, т. V, Велико Търново, УИ "Св. Св.Кирил и Методий", ISNN - 1314-4065, с. 293-309 Велико Търново

Палангурски, Милко (2017) Поборниците в Учредителното народно събрание 1879 г., В: Град и Памет. Априлското въстание 1876 г. през призмата на паметта, Регионален исторически музей Пазадржин, 2017, изд. Фабер, ISBN-978-619-90021-7-9, с. 157-173 Пазарджик

Палангурски, Милко (2017) Сподвижниците на Васил Левски в Учредителното събрание и създаването на Търновската конституция, В.. Васил Левски и вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение, С., 2017,ISBN 978-954-776-038-7, с.53-61. София

Палангурски, Милко (2017) Търговците в Учредителното народно събрание 1879 г. Опит за социално-политически портрет. В Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания, т. 2, Разнообразието в българското стопаско историческо развитие, Варна, 2017, ISSN - 2534 - 9244, с. 92-102. Варна

Палангурски, Милко (2016) Адвокати, управление, политика (1879-2016). Адвокатите: държавни глави, регенти, председатели на парламента, министър-председатели, министри, конституционни съдии, председатели на върховни съдилища, главни прокурори, омбудсмани на републиката, В. Търново, 2016, Фабер, 215 с. ISBN 978-619-00-0505-6. В. Търново

Палангурски, Милко (2016) Ангел Джонев, Отиваха юнаците, отиваха. Петдесет и трети пехотен резервен полк през Първата световна война (1915-1918), Кюстендил-Добрич, 2016, Епохи, 2, В. Търново, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", с. 316-318, ISSN, 1310-2141. В. Търново

Палангурски, Милко (2016) Военният потенциал и стратегия на Русия през очите на българските военни (1914 г.) Диалог , 2016/1, Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" – Свищов, ISSN 1311- 9206 http://www.uni-svishtov.bg/dialog/default.asp?magazine=8 България,

Палангурски, Милко (2016) Търговци и политика (1886–1889), Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, Том I, Градското стопанство в българските земи през вековете, с. 163-172. Варна, 2016, ISSN 2534-9244 Варна

Палангурски, Милко (2015) Военный потенциал и стратегия России глазами болгарских военных в 1914 г. В: Первая мировая война: взгляд спустя столетие. 1914 год: от мира к войне: доклады и выступления участников IV Международной научно-практической конференции. — М., Изд-во МНЭПУ, 2015. — 832 с. World War I: Analysis a century later. 1914: from Peace back into War: Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. — Publishing House of IIUEPS Academy, Moscow, 2015. — 832 p., с. 130-136; ISBN 978-5-7383-0404-0 Москва

Палангурски, Милко (2015) Консервативно-либералния сблъсък относно „книжовността“ и „грамотността“ като част от пасивното избирателно право 1879-1900 г., 48-68; С. 2015, Conservative Quarterly, 2, ISSN 2637-6981. София

Палангурски, Милко (2015) Между матрицата и дискурса: Българската историография за Съединението, в съавт. с. В. Танкова; Съединението на България от 1885. 130 години по-късно, Пловдив, 2015, ISSS-1311-9133, с. 18-32. Пловдив

Палангурски, Милко (2015) Предислокация на българските войски през септември 1885, в съавт. с. Г. Луков; Съединението на България от 1885. 130 години по-късно, Пловдив, 2015, ISSS-1311-9133, с. 99-110. Пловдив

Палангурски, Милко (2014) Всеобщото избирателно право в България - между теорията и реалността (1879-1911 г.), В: Трети международен конгрес по българистика, 23-23 май 2013 г., т. 29, С., 2014, Университетско издателство"Св. Климент Охридски", с. 76-89, ISNN 978-954-07-3841-3 София

Палангурски, Милко (2014) За състава на Учредителното народно събрание, В: Сборник 135 години от приемането на Търновската конституция, С., Сиби, 2014, с. 97-126. ISBN 978-954-730-887-0. София

Палангурски, Милко (2014) Россия и болгарские попытки достижения национального суверенитета (1898–1903 гг.), с. 252-261, Дриновський збірник, ТОМ VI, Издателство на БАН „Проф. Марин ДРринов“, Харків – Софія, 2014 ISBN: 978-954-322-812-6 Харків – Софія

Палангурски, Милко (2014) Руско-българската военна конвенция от 1902 г. и създаването на Балканския съюз – неосъзнатите предупреждения, В: Войните 1912-1918. Днешен поглед и интерпретации, В. Търново, 2014, 22-35. ISBN 978-954-92946-9-9. В. Търново

Палангурски, Милко (2014) Светла Атанасова, Търновските търговски дружества през Възраждането. Модели за стопанско развитие. В:Известия на регионален исторически музей - В. Търново, т.XXVIII-XXIX, Фабер, В. Търново, 2014, ISSN 0861-5888, 411-415. В. Търново

Палангурски, Милко (2014) Учредителите. Участниците в Учредителното Народно събрание в Търново, (10.II.-16.IV.1879 г.). Енциклопедичен справочник, С. Сиби, 2014, 327 с. ISBN 978-954-730-887-0. София

Палангурски, Милко (2013) Нова история на България I. Княжеството (1879-1911). Сиела, С., 2013, 358 с. ISBN 978-954-28-1370-5 София

Палангурски, Милко (2013) Пасивното избирателно право на религиозните служители в България – част от секуларизационния процес (1879-1911), В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново, 2013, Фабер, 291-300. ISBN 978-954-400-982-3. В. Търново

Палангурски, Милко (2013) Русия, България и Виенската реформена акция, В: Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“, февруари-март 2012, В. Търново, 2013, с.70-80. ISBN 978-954-524-919-8 В. Търново

Палангурски, Милко (2012) Бележите Българи. От Освобождението до Независимостта. Илюстрована енциклопедия.т.7, Изд. Световна библиотека, С. 2012, с. 6-15, 26-41, 49-51, 58-67, 74-87. В. съавт. с Л. Спасов, Б. Гърдев, Ал. Въчков, Ив. Тютюнджиев, Ал. Гребенаров, В. Милачков, Ан. Анчева, Ог. Стамболиев, Ив. Г. Илиев,Пл. Крайски. ISBN 978-954-574-087-9. София

Палангурски, Милко (2012) Бележити Българи. Между двете световни войни. Илюстрована енциклопедия. т. 9, Изд. Световна библиотека, С.,2012, с.14-19;30-39;48-61; В. съавт. с Л. Спасов, Ан. Джонев, Св. Елдъров, Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, Б. Гаврилов, Ан. Анчева, Ог. Стамболиев; ISBN 978-954-574-089-3. София

Палангурски, Милко (2012) Отечественная война 1812 г. в болгарских учебниках истории /ХIХ-первая половина ХХ вв./ - В: Международная научно-практическая конференция „Вклад Башкирия в победу России в Отечественнойвойне 1812 года“, Уфа, 8-10 юни 2012 года. БашГУ,203-208. ISBN 978-5-7477-2986-5. Уфа

Палангурски, Милко (2012) Россия и болгарские попытки достижения национального суверенитета /1898-1903 гг./, В: Modern Нistori, Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах запада и востока, Выпуск ХV, Уфа, БашГУ, 2012, 42-61. ISBN 978-5-7477-2957-5. Уфа

Палангурски, Милко (2011) Первая мировая война и болгарское общество. В: Россия и Великая война. Опыт и перспективы осмысления роли Первой мировой войны в России и за рубежом, Материал¸Международной конференции, Москва, 8 декабря 2010, Издательство Московского университета, М.,2011.162-164. ISBN 978-5-211-06187-3. Москва

Палангурски, Милко (2011) По българските парламентарни избори (1894-1913 г.), В. Търново, 2011. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 372 с. ISBN 978-954-524-789-7. В.Търново

Палангурски, Милко (2011) Россия и гражданские права мусульман после освобождение Княжества Болгария, В: Россия и ислямский мир: История и перспектива цивилизационного взаимодействия. Уфа, 2011. с. 112-117. Антаир, ISBN 978-5-9635-0300-3. УФа

Палангурски, Милко (2011) Русско-болгарская военная конвенция 1902 года. В: Modern Нistori, Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах запада и востока, Выпуск ХІV, Уфа, Баш Гу, 2011, с. 75-89. ISBN 978-5-7477-2651-2. Уфа

Палангурски, Милко (2011) Син на своя род и Отечество. В: Генерал-лейтенант Атанас Стефанов /1891-1944/. В. Търново, 2011, Личен Архив. Съст. М. Чолакова, с.7-8. ISBN 954-427-442-1. В. Търново,

Палангурски, Милко (2011) Стопанска история на България, В. Търново, Ровита, 2011 г. в съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, Ив. Русев, Ал. Костов, с. 105-160. ISBN 954-9541-04-5. В. Търново

Палангурски, Милко (2010) Българският парламентарен избирателен процес (1887-1913 г.), машинопис, 847 с. : дисертация за придобиване на научната степен "доктор на историческите науки", научна специалност 05.03.06 - История на България , рец. Иван Стоянов, Людмил Спасов, Йорданка Гешева. 2010. Автореферат 60 с. Защитена пред СНС по нова и най-нова история при ВАК. Утвърдена от ВАК с протокол № 08-2. В. Търново

Палангурски, Милко (2009) Активност и география на вота, парламентарен обем и професионално социален състав на VІІІ и ІХ ОНС. В: България, Българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІІІ, В. Търново, 2009, с. 299- 311. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 372 с. ISBN 978-954-524-713-2. В. Търново

Палангурски, Милко (2009) Как учредителите “дописаха” Търновската конституция. В: Учредителното събрание и българските конституции, С., Издание на Народното събрание на Република България. 2009, с. 43-58. ISBN 978-954-22-0622-4. София

Палангурски, Милко (2009) Подготовка и провеждане на изборите за V ОНС през 1887 г. В: Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 370-387. ISBN 978-954-524-675-3. В. Търново

Палангурски, Милко (2009) Поемането на изпълнителната власт – конституционен или личен режим. В: 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 133-141. ISBN 978-954-524-720-0. В. Търново

Палангурски, Милко (2009) Размисли относно вътрешната хармония на Търновската конституция. В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. т. ХІ. С., „Златен змей“, 2009, с. 46-50. ISSN 1311-1337 София

Палангурски, Милко (2009) Ръководство на избирателния процес в България (1879-1911 г.). В: Modern histori: Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока, Историческая болгаристика в республике Башкортостан, Выпуск ХІІІ, Уфа, 2009, БашГУ.с. 25-39. ISBN 978-5-7477-2226-2. Уфа

Палангурски, Милко (2009) Сформиране и същност на ръководството на избирателния процес (1879-1911 г.). В: Историк със съдбата на творец и преподавател, Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Л. Спасов, т. І. 2009, с. 202-215. Фабер, В. Търново. ISBN 978-954-400-115-5. В. Търново

Палангурски, Милко (2008) „Книжовността“ и „грамотността“ като част от пасивното избирателно право в българското законодателство. В: Балканите – език, история, култура, т. I. В. Търново, 2008, УИ “Св. св. Кирил и Методий”с. 168-175. ISBN 978-954-524-636-4. В. Търново

Палангурски, Милко (2008) Избирателното законодателство в княжество България (1879-1886 г.). В: Дриновський збiрник, т. ІІ, Харкiв – Софiя, АИ „Марин Дринов“, 2008, с. 167-178. ISBN 978-954-322-224-7. Харкiв – Софiя

Палангурски, Милко (2008) Избирательный процес в теории и практике Народнолиберальной партии (1887-1894 гг.). В: Modern histori, Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока, Выпуск Х. Болгария – Россия: исторический опыт взаимодействия и взаимовлияния, Уфа, БашГУ, 2008, с. 25-38. ISBN 978-5-7477-1887-6. Уфа

Палангурски, Милко (2008) Избори по Стамболовистки (1887-1994 г.), В. Търново, 2008. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 279 с. ISBN 978-954-524-661-6. В. Търново

Палангурски, Милко (2008) Подготовка, провеждане и утвърждаване на изборите за VІІ ОНС през 1893 г. В: България, Българите и Европа – мит, история и съвремие, т. ІІ. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 2008 с.115-143. ISBN 978-954-524-660-9. В. Търново

Палангурски, Милко (2007) Избирателната система в България 1879-1911 г., В. Търново, 2007; УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 271 с. ISBN 978-954-524-562-6. В. Търново

Палангурски, Милко (2006) Fourth Drinov Readings at Harkov, 2006 (February , 28 - March 1, 2006), Et.,Bal., 2006/2. София

Палангурски, Милко (2006) Заплащането на депутатския корпус в България (1879-1911 г.). Епохи, Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 1-2, с. 115-134. ISSN 1310 – 2141. В. Търново

Палангурски, Милко (2005) България в балканската политика на Русия (1899-1903 г.). В. Търново; ІІ-ро изд. УИ“Св. св. Кирил и Методий”, 2005.366 с. ISBN 954-524-447-Х В. Търново

Палангурски, Милко (2004) Кратка история на българския народ, В. Търново, Ровита 2004, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов. дял.ІІІ. с.223-369. ISBN 954-01-0281-2. В. Търново

Палангурски, Милко (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидат-студенти. Съавт.: Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, В. Стойчева, П. Ст. Петков. В. Търново: Слово, 2003. 160 с. ( М. Палангурски, Нова Българска история, с. 108 - 131). ISBN 978-954-439-762-3. В. Търново

Палангурски, Милко (2001) 12. История и цивилизация, учебник за ХІ клас. Тестове. В съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, В. Стойчева, В. Търново, 2001, с. 215-280. ISBN 954-439-710-8. В. Търново

Палангурски, Милко (2001) 13. История и цивилизация за ХІ клас, профилирана подготовка. В съавт. Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Р. Михнева, В. Стойчева, В.Търново, 2001. с.24-30, 66-71, 143-154. ISBN 954-439-702-7. В. Търново

Палангурски, Милко (2001) История и цивилизация, учебник за ХІ клас.В съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Р. Михнева, Л. Стоянов, В. Стойчева, В.Търново, 2001, с. 215-280. ISBN 954-439-701-2. В.Търново

Палангурски, Милко (2000) История на България, в. съавт. с В. Гюзелев, Д. Саздов, Л. Спасов, Пл. Павлов, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, С., 2000, с. 214-218; 251 - 285, 303-309. АИ „Проф. М. Дринов“ – GABEROF, ISBN 954-430-707-9. София

Палангурски, Милко (1999) Кратка история на българския народ, С., Анубис, 1999, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов. дял.ІІІ. с.180-278. ISBN 954-426-194-Х. София

Палангурски, Милко (1999) На изпит по история на България. Съавтори: Ив. Лазаров, П. Ст. Петков,. В. Търново: ИК Марков, 1999, 175 с. (М. Палангурски, Нова история на България, с. 97-157). ISBN 954-9894-02-9. В. Търново,

Палангурски, Милко (1998) 3. История на България VII в. – 1947 Г., в. съавт. с Пл. Павлов, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, Слово, В. Търново, 1998, 228-368. ISBN 954-439-501-6. В. Търново

Палангурски, Милко (1996) България в балканската политика на Русия (1899-1903 г.). В. Търново, 1996. Слово, 1995, ISBN 954-439-412-5. В. Търново

Палангурски, Милко (1996) История на България ХVII в. – 1947 Г.,II част, в. съавт. с Пл. Павлов, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, Слово, В. Търново, 1996, 74-215. ISBN 954-439-415-Х (IIчаст). В. Търново

Палангурски, Милко (1996) Кратка стопанска история на България, В.Търново, 1996, FABER, в съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, П. Петков, Л. Дончева, с.127-184. ISBN 954-9541-04-5. В. Търново

Палангурски, Милко (1996) Либералната радославистка партия и българо-руските отношения (1901-1903 г.), Болгарский ежегодник, т.ІІ, Харьков – София, 1996, с. 142-156. ISBN 954-8528-04-5. Харьков – София

Палангурски, Милко (1996) Руският генералщабен план за концентрация на българската армия на Добруджанския боен театър от 1902 г. В: Българите в северното причерноморие, т.V., УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1996, с.321-332. ISBN 954-524-153-5. В. Търново

Палангурски, Милко (1995) Държавно-политическа система на България 1879-1919. В. Търново, 1995, Слово, 150 с. ISBN 954-439-354-4. В. Търново

Палангурски, Милко (1995) Кабинетът Т. Иванчов – В. Радославов и Фирмилиановият въпрос. Епохи, 3-4, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”1995, с. 43-57. ISSN 1310 – 2141. В. Търново

Палангурски, Милко (1995) Либералната (радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация (ноември 1900 - юни1904 г.) 1995. В. Търново, Слово, 207 с. ISBN 954-439-394-3. В.Търново

Палангурски, Милко (1995) Либералната (радославистка) партия и вътрешно-политическото развитие на Княжество България (ноември 1900 - декември 1901 ), Епохи, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1995, 1, с. 14-27. ISSN 1310 – 2141. В. Търново

Палангурски, Милко (1994) Кратка история на българския народ, С., Просвета, 1994, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов.дял.ІІІ. с.180-278. ISBN 954-01-0281-2. София

Палангурски, Милко (1993) Кратка история на българския народ, С., Просвета, 1993, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов.дял.ІІІ. с.180-278. ISBN 954-01-0281-2. София

Палангурски, Милко (1993) Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в тестове. В съавт. с М. Минчев, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, П. Ст. Петков, Н. Проданов, В. Търново, 1993, Аста, с. 148-201. В. Търново

Палангурски, Милко (1993) Първият държавен съд. Епохи, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1993, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” кн. 3-4, с. 38-50. ISSN 1310 – 2141. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) България и Балканската война. Библиографски указател, 1992, В.Търново, предговор. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Българо-руски военни връзки по време на управлението на Либералната (радославистка) партия (1899-1901г.). В: България, Балканите и Европа, Сборник в чест на проф. Симеон Дамянов, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1992, с.201-208. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Добруджа в геостратегическия сблъсък между Русия и Австро-Унгария. В: Българите в северното причерноморие, т. І., В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1992, с.114-122. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Либералната (Радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация : ноември 1900 - юни 1904 г. /,Машинопис, 296 с. автореферат – 24 с. Предложена от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" ; Защитена пред СНС по нова и най-нова история. Утвърдена от ВАК с протокол на ПВАК No 22. Рецензенти: П. Тодоров, В. Николова. За придобиване на научната степан „кандидат да историческите науки“. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Разцеплението на Либералната (радославистка) партия, ноември 1900 - юни 1904 г. В: Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1992, т. 30, кн.3, с. 79-125. ISSN 0204 – 6369. В. Търново

Палангурски, Милко (1991) България – рекордьор на процеси срещу бивши управници, Общество и право, 1991,12, 26-28. ISSN 02-04-8523 София,

Палангурски, Милко (1991) Идейни и програмни схващания на Либералната (радославистка) партия, (1886-1904 г.) В: Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1991, т. 29, кн. 3, с. 47-80. ISSN 0204 – 6369. В. Търново

Палангурски, Милко (1991) Лекции по българска история /ХVІІІ в.-1944 г./, В. Търново, 1991, ч.ІІ. в съавт.Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов, с.80-201. В. Търново

Палангурски, Милко (1991) Социална опора на Либералната (радославистка) партия, Исторически преглед, С., Изд. Бан. 1991, 11, с. 73-86. София

Палангурски, Милко (1990) Россия во внешнеполитических концепциях либеральной (радослависткой) партии Болгарии (1886-1915), В: Проблеми словянознанства, 42, Львiв, „Свiт“,1990, с. 107-109. ISSN 0203-9494. Львiв,

Палангурски, Милко (1989) 17. Организационна структура на Либералната (радославистка) партия. 1886-1912 г. В: Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, УИ “Св. св. Кирил и Методий”1989, т.27, кн.3, с. 147-172. ISSN C619-3013. - 0861-7945 В. Търново

Палангурски, Милко (1988) Научна конференция за възникването и развитие но чехословашката република 1918-1939, Исторически преглед, 1988, 3, 117-119. София

Палангурски, Милко (1988) П. Горанов, Извоюване независимостта на България, В.Търново, 1996. Исторически преглед, 1988, 2, 98-101. София

Палангурски, Милко (1986) 1. Документално изследване за българската военна история – Военноисторически сборник, 1986, 5, 202-205. София

Петков, Петко (2018) „Основите на мира“ от 19/31 януари 1878 г. – първото руско-турско споразумение за създаване на българска държава (или защо Санстефанският прелиминарен договор не е началото на нова България). сп. "История", книжка 1, година XXVI, 2018, с. 8-19. 0861‐3710 (print) https://azbuki.bg/editions/journals/history/contents/389-history/historyarticles2016-3/3332-1-xxvi-2018

Петков, Петко (2018) Защо е освободителна Руско-турската война 1877-1878 година. 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция. Сборник доклади от международна кръгла маса. Велико Търново, 19 април 2018 г. В. Търново, Фабер, 2018, с. 49-62. ISBN 978-619-00-0816-3

Петков, Петко (2018) Истината за върховете „Свети Никола“ и Шипка. Balkanistic Forum’18/ Балканистичен форум, г. ХХVІІ, 2018, № 1, „Разрушени светове… нови светове“, Унив. изд. „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 161-179. ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online). Indexed in SCOPUS, ERIH PLUS, РИНЦ (eLibrary.ru).

Петков, Петко (2018) Книга за върховете „Свети Никола“ и Шипка. София, Изд. Български бестселър, 2018, 160 с. (с илюстрации и карти). ISBN 978-954-463-202-1

Петков, Петко (2018) Провалът на политическата стратегия, заложена в член 39 от Търновската конституция. Неуспешният опит за постигане на църковно единство между двата синода на Българската православна църква (1908-1912) г. Чрез миналото към бъдещето. In honorem Margaritae Karamihova. Съставител: Петко Ст. Петков. С., Просвета, 2018, с. 52-83. ISBN 978-954-01-3551-9

Петков, Петко (2017) Митрополит Климент Тырновский – болгарский православный архиерей и государственный деятель (1841-1901). Первый международный конгресс православных ученых. Евангельские ценности и будущее православного мира. „Наука и Православие: стратегии развития“. 20-26 февраля 2017 г. Великое Тырново, Болгария. Изд. Истоки. Воронеж, 2017, с. 155-160. ISBN 978-5-4473-0145-3

Петков, Петко (2017) Нов научен принос към историята на Арбанаси: Светла Атанасова. Арбанаси. Търговия и търговски връзки през ХVІІ-ХІХ век. Известия на Регионалния исторически музей – Велико Търново, Том ХХХІІ. В. Търново, Изд. Фабер, 2017, с. 369-372. ISSN 0861-5888

Петков, Петко (2017) Нова книга от поредицата „Фабрика за история“ [Войни. Революции. Памет. Проект „Бъдеще за миналото: инструменти на „меката сила“ (културна и научна дипломация). ФАБРИКА ЗА ИСТОРИЯ. Том ІІІ. София, 2017. 192 с.]. Историческо бъдеще, г. ХХІ, 2017, бр. 1-2, с. 269-274. ISSN 1113-0144

Петков, Петко (2017) Освободителна ли е Руско-турската война 1877-1878 г. Наука, г. ХХVІІ, 2017, № 5, с. 31-35. Гл. ред.: акад. Стефан Воденичаров. ISSN 0861 3362

Петков, Петко (2017) Приспособеният в Княжество България Екзархийски устав от 1883 г. и неговото приложение. Трудове на катедра „Историческо и практическо богословие“, Православен богословски факултет, ВТУ, „Св. св. Кирил и Методий“. Том 1. В. Търново, 2017, с. 21-28. ISBN 978-954-337-338-3

Петков, Петко (2017) Стопанското развитие на българите в документалното наследство на Георги Ст. Раковски. Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том IІ. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Варна, 2017, с. 55-71. ISSN 2534-9244 http://csii.bg/wp-content/uploads/Izvestiya-Tom_2_2017.pdf

Петков, Петко (2017) Търновската конституция и Екзархийските устави от 1883 и 1895 г. (Отражение и приложение на конституционните принципи в църковното законодателство). Юбилейна международна научна конференция „Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право“. 25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 25 години от приемането на Конституциата на Република България. 6-7 октомври 2016 г. В. Търново, Унив. изд. „Св. Кирил и Методий“, 2017 г., с. 123-140. ISBN 978-619-208-118-8

Петков, Петко (2016) Въстанието от 1876 г. и историческото развитие на българите и Европа. Сборник с доклади от Национална научна конференция „140 години Априлско въстание и Априлска епопея при Дряновския манастир“, 13.05.2016 г. Фабер, 2016, с. 13-36. ISBN 978-619-00-0540-7

Петков, Петко (2016) Издръжката на българското православно духовенство в Княжество България. Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том I. Градското стопанство в българските земи през вековете. Варна, 2016, с. 189-221. ISSN 2534-9244

Петков, Петко (2016) Търновското списание „Духовен прочит“ (1881-1882 г.) и формирането на българска православна идеология. Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies,Volume 7, Number 2, 2016, с. 212-247. http://www.venets.org/index.php?page=12&volume_id=11&issue_id=11

Петков, Петко (2015) Dynamics of the Official Holidays in the Third Bulgarian State (1878-2014). 11th Annual Conference of the SIEF. Working Group on the Ritual Year. Traditions and Transformation. Kazan (Volga Region) Federal University. June 4-7, 2015. Kazan – Rostov-on-Don Pechatnaya Lavka. 2015, p. 43-44. Compiled by Nina Vlaskina, Irina Sedakova, Guzel Stolyarova. English Revision: Elizabeth Warner. ISBN 978-5-906429-10-0.

Петков, Петко (2015) THE WARS AS CHRONOLOGICAL LIMITS IN THE MODERN HISTORY OF BULGARIA Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 6, Number 1, 2015

Петков, Петко (2015) Болгарская православная церковь и государственная власть в Княжестве/Царстве Болгария (1878-1912 гг.). Замечания и выводы. Дунайскi науковi читання: Европейский вимiр i регiональний контекст. Матерiали мiжнародноï науково-практичноï конференцiï, присвяченоï 75-рiччю Измаïльського державного гуманиiтарного унiверситету. Т. І: Iсторiя. Економiка. Педагогiка. Iзмаïл, 2015, с. 63-67. ББК 72 (4 Укр) УДК 001.6 (477.74) Д-83

Петков, Петко (2015) Българската завера от 1835 година – първа проява на националноосвободителното движение през ХІХ век Историческо бъдеще, 2015, 1-2, с. 177-187.

Петков, Петко (2015) Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. Т. 1. 2015. Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 145-годишнината от създаването на БАН. В. Търново, 26-27 ноември 2014 г. В. Търново, Народна библиотека „П. Р. Славейков”, 2015. ISSN 2367-8038 (Научен редактор) www.math.bas.bg/vt/kin/

Петков, Петко (2015) Майстор Колю Фичето и българската памет. Наука, г. ХХV, 2015, кн. 5, с. 59-64. ISSN 0861 3362

Петков, Петко (2014) Отношенията между Българската православна църква и държавната власт в Търновската конституция. 135 години от приемането на Търновската конституция. Сборник от научна конференция, организирана от Народното събрание на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. София, 2014, с. 139-148. ISBN 978-954-730-891-6

Петков, Петко (2013) Petko Petkov, Innovations In University Education By Modern And Competitive MA and PhD Programs. The Reforms And Transformation of Student Affairs in Colleges and Universities, International Conference, 1-2.06.2013, Wuhan University, China. Zhongguo Dizhi Daxue Press, Wuhan, China, 2013. (80-84 pp.) ISBN: 978-7-5625-3255-2

Петков, Петко (2013) Българската православна църква и първата парламентарна мисия в Русия през 1879 г. България: метрополия и диаспора : Сб. по случай 65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. Кишинев : S.Ş.B., 2013, с. 243–247.

Петков, Петко (2013) Екзархията като българска протодържава. Балканите – език, история, култура. Т. 3. Трета международна научна конференция – 14–15 октомври 2011 г. В. Търново [УИ „Св. св. Кирил и Методий”], 2013, с. 153–163. 1314‐4065 (print)

Петков, Петко (2012) Bulgarian historiography from september 9, 1944 until november 10, 1989 about the relations between the Orthodox church and the State power in Bulgaria (1878–1912). // Remembrance in Time (eBook). – Braşov, Transilvania University Press of Braşov, 2012, p. 125–130. Remembrance in Time (eBook). – Braşov, Transilvania University Press of Braşov, 2012, p. 125–130.

Петков, Петко (2012) Петко Ст. Петков, Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България 1878-1912 г. (Институционални отношения). Faber, В. Търново, 2012. 568 с. В. Търново

Петков, Петко (2011) Архиереите от Княжество България и Екзарх Йосиф І – към типологизиране на отношенията (1878–1912 г.). България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 4. : Доклади от Международна научна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени...”, 29–31 октомври 2009. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 553–559.

Петков, Петко (2011) Болгарский Экзархат: болгарская предгосударственность Нового времени 1870–1879 гг. Modern History. Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока. Выпуск ХІV. Материалы международной научной сессии кафедры новой и новейшей истории БашГУ 25 апреля 2011 года. Уфа : Министерство образования и науки Русской федерации ; Башкирский государственный университет, 2011, с. 85–105.

Петков, Петко (2011) В памет на проф. Александър Бурмов. Дни на науката’2011. Т 1. СУБ – Клон В. Търново. В. Търново : Фабер, 2011, с. 11–12.

Петков, Петко (2011) За периодизацията на Новата история на България. Дриновський збiрник. Том ІV. Харкiв – Софiя, 2011, с. 151-161.

Петков, Петко (2010) За един „мъртвороден” член от Търновската конституция. De jure : Официално издание на Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, № 1, с. 79–84.

Петков, Петко (2010) Петко Ст. Петков, Биобиблиографска справка. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2010 г., 30 с.

Петков, Петко (2009) Българският конституционализъм през ХІХ век, българският проект за основен закон от 1879 г. и Търновската конституция. Учредителното събрание и българските конституции : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, читалище „Надежда”, 9 февруари 2009 г. София : Народно събрание на Република България, 2009, с. 15-42.

Петков, Петко (2009) Политическо и историческо значение на „основите на мира” (Одринското примирие) от 19/31 януари 1878 г. [Сто и тридесет] 130 години от Руско-турската война (1877–1878 г.) и Освобождението на България : [Материали от международна научна конференция 16–17 април 2008, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"]. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 133–140.

Петков, Петко (2009) Преди сто и повече години. Изследвания и очерци по нова история на България. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново. 2009. 292 с.

Петков, Петко (2009) Улога Петропавловске духовне школе код Ласковца за усвајање вредности бугарске и светске културе. Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira.Univerzitet u Nišu. Filozofski fakultet. Niš, 2009, 467-477.

Петков, Петко (2008) Българският манифест на еволюционизма. За някои негероични аспекти на героичната 1876 година. Известия на Българското историческо дружество, № 40, 2008, с. 382–386.

Петков, Петко (2007) Александър Екзарх - княз на България? Електронно списание LiterNet, 07.12.2007, № 12 (97) (07.12.2007).

Петков, Петко (2007) Заветите на Левски и българският национален идеал. Българско Възраждане : Идеи, личности, събития. Годишник на Общобългарски комитет и Фондация "Васил Левски". Т. 9, 2007, с. 79–84.

Петков, Петко (2007) Съединението в историческата съдба на българския народ. Дриновський збiрник. Том І. Харкiв-Софiя, 2007, с. 125-127.

Петков, Петко (2005) Историята като полифония. Изследвания по нова история на България (От Българската завера 1835 до Крайовския договор 1940 г.). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005. 359 с.

Петков, Петко (2005) Църковно-духовното и национално-политическото начало в българо-гръцката разпра през ХIХ и началото на ХХ век. Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев. 10-11 ноември 2000 г. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново. 2005, с. 188-197.

Петков, Петко (2003) Васил Друмев - Климент Браницки и Търновски (1841-1901). Списание на БАН, 2003, № 3, с. 57-60.

Петков, Петко (2003) Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий". 300 с.

Петков, Петко (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидатстуденти. (съавтор) В. Търново. Изд. Слово. 160 с.

Петков, Петко (2003) История на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 233 с.

Петков, Петко (2003) Кой кой е във Великотърновския университет? Преподавателите на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. 321 с. (Съавтор). В. Търново

Петков, Петко (2002) Документи за Новата история на България ХIХ - началото на ХХ век. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 312 с.

Петков, Петко (2002) История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. (съавтор) София. ИК Кръгозор, 360 стр.

Петков, Петко (2001) Grossmächte und Balkanländer: Die Pläne zur Lösung der Bulgarischen Frage im 19. Jahrhundert (1856–1878). Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Band 3. Pulverfass Balkan. Mythos oder Realität. Internationales Symposium Rouse, Oktober 1998, Röhrig Universitätsverlag. – St. Ingbert (Deutschland), 2001, p. 249–264.

Петков, Петко (2001) За горната хронологическа граница и за понятието “Българско възраждане”. История, 2001, № 2-3, с. 55-67.

Петков, Петко (2000) Българската православна църква и откъсването на Северна Добруджа от диоцеза на Екзархията (1877-1879 г.). Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. VII. В чест на проф. дин Петър Тодоров. В. Търново, 2000, с. 343-356.

Петков, Петко (2000) Българският проект за конституция от 1879 година. (Към историята на идеите за политическо управление през 70-те години на ХIХ в.). Исторически преглед, 2000, № 3-4, с. 56-90. 0323‐9748 (print)

Петков, Петко (2000) Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) - архиерей и държавник 1878-1901. Велико Търново. Изд. ПАН-ВТ. 435 с.

Петков, Петко (2000) Православная церковь и государственная власть в Княжестве Болгарии (1878-1896). Bulgarian historical rewiew, 2000, № 3-4, р. 54-75; 0204‐8906 (print)

Петков, Петко (1999) На изпит по история на България. (Съавтор). В. Търново. ИК Марков. 175 с.

Петков, Петко (1997) История и култура на България в дати. Възраждане. (Съавтор). В. Търново. Изд. Слово. 368 с.

Петков, Петко (1996) Кратка стопанска история на България. (Съавтор). В. Търново. Изд. Faber. 224 с.

Петков, Петко (1996) Отново за дипломатическата и военната защита на Съединението 1885 г. Епохи, 1996, № 3, с. 23-33.

Петков, Петко (1996) Отново по въпроса за партиите в България след Освобождението. Другият в историята. Сборник материали от научна конференция 7-9 май 1992. Под ред. на проф. П. Ангелов и проф. М. Лалков. Кюстендил, 1996, с. 82-98.

Петков, Петко (1994) Климент Браницки и Търновски като министър-председател на Княжество България. Исторически преглед, 1994-1995, № 5, с. 118-133. 0323‐9748 (print)

Петков, Петко (1994) Търновската конституция не е гарантирала парламентарно-демократичен цикъл на управление. Общество и право, 1994, № 11-12, с. 28-30.

Петков, Петко (1993) Българите пред Европа през 1869 година. (Съавтор с Вера Бонева). В. Търново. Изд. Аста. 96 с.

Петков, Петко (1993) Записка на екзарх Йосиф I от 1878 година върху историята на българския църковен въпрос. // Исторически преглед, 1993, № 3, с. 121-131. Исторически преглед, 1993, № 3, с. 121-131. 0323‐9748 (print)

Петков, Петко (1993) Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в тестове VII век - 1948 г. (Съавтор) В. Търново. Изд. Аста. 289 с.

Петков, Петко (1993) Православните български архиереи в Учредителното и Първото Велико народно събрание 1879 г. Духовна култура, 1993, № 10, с. 15-23.

Петков, Петко (1992) Толерантността, тази трудна политическа добродетел. Документално-публицистични свидетелства за българските политически нрави през 70-те и 80-те години на ХIХ век. (Съавтор с Вера Бонева). В. Търново. Изд. Аста. 202 с.

Симеонова, Юлия (2017) “Само този ми е взел майсторлъка!” - по следите на една фотография. В: сп. Епохи. Историческо списание. УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, книжка 1, година XXV, MMXVII, с. 154-157, ISSN 1310-2141. Велико Търново

Симеонова, Юлия (2017) Основни аспекти на комуникацията в обучението по история.В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 214-223, ISBN 978-619-208-104-1. В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново

Симеонова, Юлия (2016) Девическата гимназия “Митрополит Климент” в Търново – един от символите на града (1878-1912) В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2016, с. 25-33. ISBN 978-619-208-066-2. В. Търново

Симеонова, Юлия (2016) Дискурсът на новите учебници по История и цивилизации за 5 клас. В: сб. „Историческото образование и предизвикателствата през XXI век“. Фондация „Професор Румяна Кушева“, С., 2016, ISBN 978-619-90758-0-7. София

Симеонова, Юлия (2015) Възникване и първоначално развитие на прогимназиалното образование в Търново. В: Сб. „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013, В. Търново, 2015, с. 64-70. ISBN 978-619-208-002-0 В. Търново

Симеонова, Юлия (2015) Образователната система в Търново (1878-1912). УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2015, 307 с. ISBN 978-619-208-014-3 В. Търново

Симеонова, Юлия (2015) Търновските учители – образователният елит на града (1878 – 1912). В: сб. Пътуване към България, Шумен, 2015, с. 71-76. ISBN 978-619-201-050-8. Шумен

Симеонова, Юлия (2014) Модернизацията на историческото образование чрез училищния учебник. В: сб. Историята, която усмихва, С., Парадигма, 2014, с. 51-57. ISBN 978-954-326-212-0. София

Симеонова, Юлия (2014) Търновската държавна мъжка гимназия “Св. Кирил” в края на ХIХ век – социален профил на учителския състав. В: сб. Пътуване към България, Шумен, 2014, с. 948-956. ISBN 978-954-577-869-8. Шумен

Симеонова, Юлия (2013) Българското училищно законодателство в периода от Освобождението до първото десетилетие на ХХ в. (1878-1909 г.) – основни аспекти. В: сб. Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. В. Търново, 2013, с. 106-126. ISBN 978-954-2968-55-9. В. Търново

Симеонова, Юлия (2013) Поставяне основите на българската образователна система в периода след Освобождението (1878 – 1879 г.). В: сп. Епохи. Година ХХ 2012. Историческо списание. УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2013, с. 40-54. ISSN 1310-2141. В. Търново

Симеонова, Юлия (2013) Сведения за учебното дело в Търново през ХIХ век според архиви на Йордан Кулелиев. В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. VI. В. Търново, 2013, с. 252-260, ISBN 978-954-930-3. В. Търново

Симеонова, Юлия (2009) Руско-турската война в съвременните учебници по история и цивилизация – сборник, посветен на 130 г. от Руско-турската война и Освобождението на България, ВТУ, 2009, с. 246-252. В. Търново

Симеонова, Юлия (2009) Ю. Симеонова и др. Българските държавни символи в учебниците по история (от Освобождението до днес) – сборник, посветен на 130 години модерна българска държавност и 60-годишнината на проф. дин Иван Стоянов, ВТУ, 2009, с. 359-368. В. Търново

Симеонова, Юлия (2008) Мултикултурността в обучението по история и география – сборник “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, с. 430-439. В. Търново

Симеонова, Юлия (2007) Историята и младите хора – отношения и нагласи (анкетно проучване) – сборник Съюз на учените в България, клон В. Търново. Дни на науката, 2007, В. Търново, 2007, с. 211-219. В. Търново

Симеонова, Юлия (2007) Мултикултурни аспекти в учебниците по история и цивилизация за 5 клас – Диалогът в историята, №18, 2007, с. 41-53. София

Симеонова, Юлия (2007) Новите учебници за пети клас по история и цивилизация – сравнителен преглед – сборник “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007, с. 55-60. В. Търново

Станчев, Велико (2017) Новоиздирен австрийски меморандум по дунавския въпрос /април 1916 г./ - Годишник на Военноморския музей-Варна, 2017, т. Х, с.41-56.

Станчев, Велико (2016) Меморандум на австро-унгарския военен аташе в София полковник Владимир Лакса за охраната на българската дунавска граница /март 1916 г./ Първата световна война и България. Международна научна конференция 4-7 октомври 2016 г. в София, Благоевград, Добрич и Тутракан. С., 2016, с. 335-341.

Станчев, Велико (2016) Наши юбиляри: доц. д-р Стефан Анчев. Библиографска справка в чест на 60-годишнината му. Сп. Епохи, 2016, кн. 2, с. 346-357.

Станчев, Велико (2015) В памет на професор Петър Тодоров Сб. Добруджа, 2015, т. 28-29, с. 192-200.

Станчев, Велико (2014) Бойният път на Осми пехотен приморски полк в Сръбско-българската война 1885 г. Известия на Държавните архиви, 2014, т. 107, с. 29-54.

Станчев, Велико (2013) Бойният път на Пети пехотен дунавски полк в Сръбско-българската война 1885 г. Известия на Държавните архивир т. 105, 2013, с. 3-33.

Станчев, Велико (2013) Движението в Балчик за защита на Съединението, 1885 г. Архивен преглед, 2013, № 1, с. 175-186.

Станчев, Велико (2013) Нови сведения за освобождението на Балчик и Каварна през септември 1916 г. Годишник на Военноморския музей - Варна, т. 8. Варна, 2013, с. 116-125.

Станчев, Велико (2013) Пети пехотен дунавски полк в навечерието на Сръбско-българската война 1885 г. - Ние в науката и науката в нас. Сборник с изследвания на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново, 2013, с. 282-29. Ние в науката и науката в нас. Сборник с изследвания в чест на 50- годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков В. Търново,2013, с. 282-290.

Станчев, Велико (2013) Помощното движение в Добруджа по време на Съединението и в навечерието на Сръбско-българската война 1885 г. - Епохи, 2013, № 2, с. 55-69 Епохи, 2013, № 2, с. 55-69.

Станчев, Велико (2012) Оценки на военни дейци от Германия и Австро-Унгария за бойния път на Дунавския и Приморския полк през Сръбско-българската война 1885 г. България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. 5, 2012, с. 201-217.

Станчев, Велико (2012) Принос към военната история на България. М. Кръстева, А. Панайотов, Г. Антонов. Контраадмирал Иван Вариклечков /1891- 1974 г./ и неговото време. Варна, Изд. "Морски свят" 2011, 176 с. Архивен преглед, 2012, № 1, с.177-181.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/