Публикации Катедра "Нова и най-нова история на България" / Department of Early-modern and Modern Bulgarian History


Ганчева, Илияна (2019) Some aspects of everyday hygiene of Christians and Sunni Muslims in Bulgaria – “clash” of two religious and cultural systems Slavkova, M., M. Maeva, R. Popov, Y. Erolova (eds.) Between the Worlds: People, Spaces and Rituals, Sofia: IEFEM - BAS

Ганчева, Илияна (2018) Обредно лекуване с вода при бездетство у българите. Балканите – език, история, култура. Т. VI., ВТ, 2018., ISSN:1314-4065.

Ганчева, Илияна (2015) Ritual purity associated with birth and raising a child The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies, Vol. 6, Number 3, 2015, pp. 354-371, ISSN: 1314-0256 (Online)

Ганчева, Илияна (2015) Проф. Д-р Мария Иванова в необятното поле на етноложката наука. Епохи, изд. на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, № 2, с. 9 – 33, Print ISSN 1310-2141.

Ганчева, Илияна (2014) Nutritional hygiene in the traditional bulgarian society (XIX– first half of XX century). Standarts of everyday life in the middle ages and in the modern times, Veliko Tarnovo, 2014,Vol. III, pp. 106-113, ISBN 978-619-00-0176-8.

Ганчева, Илияна (2014) Prohibitions and obligations relating to the hygiene of sexual intercourse according to Islam. Standarts of everyday life in the middle ages and in the modern times, Veliko Tarnovo, 2014, Vol. III, pp.758-767, ISBN 978-619-00-0176-8.

Ганчева, Илияна (2014) The wholesome Nutrition of the Bulgarians in the period of the National Revival. Standarts of everyday life in the middle ages and in the modern times, Veliko Tarnovo, 2014, Vol. III, pp.102-105, ISBN 978-619-00-0176-8.

Ганчева, Илияна (2014) Traditional Popular Cosmetic Practices-health, higiene or striving for beauty. Standarts of everyday life in the middle ages and in the modern times, Veliko Tarnovo, 2014, Vol. III, pp.143-148, ISBN 978-619-00-0176-8.

Ганчева, Илияна (2014) Държавна намеса в личния и културен живот на българските турци в годините на комунистическия режим. Епохи, изд. на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", № 2, 2014, с. 210 – 220, ISSN 1310-2141.

Ганчева, Илияна (2014) Жената ходжа и нейната роля в погребалните обичаи на турците сунити в България. Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ ''Св. Св. Кирил и Методий''. ВТ, 2014, с. 348 – 353. ISBN:978-954-400-957-1

Ганчева, Илияна (2013) Изследователските направления по Етнология във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". сп. Епохи, изд. на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, № 2, с. 34-38, ISSN 1310-2141.

Ганчева, Илияна (2012) State intervention in the personal and cultural life of the bulgarian turks during the years of communist regime Remebrance in Time. Transilvania University Press of Brаsov, 2012, Vol. I, pp. 217-222, ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0131-9.

Ганчева, Илияна (2012) Всекидневната хигиена в традиционния български дом Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. ВТ, 2012, с.193-198, ISBN 978-954-400-721-8.

Ганчева, Илияна (2012) Обредната чистота в семейните обичаи на българите – хигиена или митология. Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време, ВТ, 2012, с. 439 – 449, ISBN 978-954-400-721-8.

Ганчева, Илияна (2012) Приносът на ЕИМ при БАН в развитието на образованието по етнология във ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий Етнологията в България – история, методи, проблеми.С., 2012, с. 173 – 177, ISBN 978-954-322-466-1.

Ганчева, Илияна (2011) Балканската баня като обществена постройка (по сведения на пътешественици от XV – XIX век) Балканите – език, история, култура. Т. ІІ., ВТ, 2011., 341-345, ISSN:1314-4065.

Ганчева, Илияна (2011) Обредната употреба на водата на Гергьовден и Еньовден От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев, ВТ, 2011, 112 – 119. ISBN 978-954-427-926-4

Ганчева, Илияна (2011) Тhe attitude of museums to socialism in the period of Bulgarian transition to democracy. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol 4(53), Series VII, № 2, ISSN 2066-7701

Ганчева, Илияна (2010) The wordly life of one family during the communist regime Calvary – Deportations and Destinies , Brasov, Romania, 2010, ISBN 978-973-598-754-7.

Ганчева, Илияна (2010) Личната хигиена във всекидневието на българите от края на ХIХ до средата на ХХ век Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. ВТ, 2010, ISBN 978-954-524-761-3

Ганчева, Илияна (0) Пространствените измерения на категориите „чисто” и „мръсно” в народните и религиозни представи на мюсюлманите-сунити в България Семинар_BG. Онлайн списание за културни изследвания

Георгиева, Виолета (2016) Стойчева, Виолета. Книга за учителя по история и цивилизации за 5. клас. София: Булвест 2000, 2016, ISBN 978-954-18-0963-1, 124 стр.

Георгиева, Виолета (2016) Стойчева, Виолета. Тетрадка по история и цивилизации за 5. клас. София: Булвест 2000, 2016, ISBN 978-954-18-0965-5, 80 стр.

Георгиева, Виолета (2016) Стойчева, Виолета. Учебник по история и цивилизации за 5. клас. София: Булвест 2000, 2016, ISBN 978-954-18-0964-8, 152 стр.

Георгиева, Виолета (2015) Stoycheva, Violeta. Teaching World War I: How to engage the young generation through online resources and oral evidence. 1914-2014 – Remembering the past to live the present and shape the future, International Perspectives in Adult Education – IPE 72, (Editors: T. Kelbert and E. Avdagić), DVV International, Bonn, Germany, ISBN 978-3-942755-25-2, pp.67–77.

Георгиева, Виолета (2015) Stoycheva, Violeta. Veliko Tarnovo – an open air museum. Pedagogical guide Sofia: Paradigma, 100 p. ISBN 978-954-326-250-2 (Co-author: pp. 5–6, 15–18, 34–44, 50–88, 99–100)

Георгиева, Виолета (2015) Стойчева, Виолета. Велико Търново – музей под открито небе. Педагогически гид. Второ преработено и допълнено издание. София: Парадигма, 106 стр. ISBN 978-954-326-202-1 (автор: с. 5–6, 15–18, 34–44, 50–88, 99–100)

Георгиева, Виолета (2015) Стойчева, Виолета. Как „четем“ Съединението? (Учебниците по история между „вчера“ и „днес“) Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив, Книга десета, 2015 година, с.33-46. ISSN - 1311 – 9133.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Да докоснеш бъдещето или за школата на Румяна Кушева. Историята, която усмихва. Сборник. София: Парадигма, ISBN 978-954-326-212-0, с. 37–50.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Дванадесет нови примерни теста за зрелостен изпит по история и цивилизация. София: Регалия-6, ISBN 978-954-745-234-3, 271 стр.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Какво помним и как преподаваме Холокост – педагогическият дискурс на съвременните учебници по история и цивилизация Епохи - В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 1, г. XXI, MMXIII, с. 187–192, ISBN 1310-2141.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Киното – непризнатият „свидетел“ на историята (възможности за използване на документалния филм в обучението по история и цивилизация). Диалогът в историята - София: Парадигма, №№ 29-30, ISSN 1311-7904, с. 97–118.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Модел на интеркултурна практика за подготовка на бъдещи учители Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. СБОРНИК с доклади от Националната научно-практическа конференция, проведена на 25–26 юни 2013 г. в гр. Велико Търново. Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, София: АРС Магна, с.23–33. ISBN 978-954-92632-7-5.

Георгиева, Виолета (2013) Stoycheva, Violeta. Educational Inequalities and Challenges to Minority Integration in Bulgaria in the Context of the EU Strategy 2020. Maximizing comparative advantages of cross-border regions (The European Integration of Romania and Bulgaria: Problems and Issues). A Thematic Collective Book. Devoted to the 50th Anniversary of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. EX-PRESS Ltd: Gabrovo, pp. 89-96, ISBN 978-954-490-370-1.

Георгиева, Виолета (2013) Stoycheva, Violeta. History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History In The Classroom. Teachers’ Guide. Paradigma: Sofia, ISBN 978-954-326-203-8, 107 pp. Author: pp. 22–33, 48–51, 64–69, 88–104; Co-author: pp. 9–17, 105–106.

Георгиева, Виолета (2013) Стойчева, Виолета. History Project 2006. Да преподаваме с удоволствие – Устната история в класната стая. Ръководство за учители Първо (коригирано) издание на български език, Парадигма: София, ISBN 978-954-326-202-1, 106 с. Автор: с. 22–32, 47–50, 63–68, 87–103; Съавтор: с. 9–17, 104–105.

Георгиева, Виолета (2013) Стойчева, Виолета. Държава и църква в „големия разказ“ на учебниците по българска история (1879–1945) Ние в науката и науката в нас. Сборник в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново: Фабер, с. 301-312. ISBN 978-954-400-982-3.

Георгиева, Виолета (2013) Стойчева, Виолета. Киното като ресурс на историята – документалното кино в обучението по история и цивилизация. Сборник доклади от Международна научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”. Т. VI, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 273-284, ISBN 978-954-524-930-3, eBook CD.

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Educational integration of minorities – problems and perspectives. Remebrance in Time, Volume II, Transilvania University Press of Braşov, Romania, pp. 489-498, ISBN 978-606-19-0132-6. eBook: Remembrance in Time. Transilvania Univ. Press of Braşov, 2012, ISBN 978-606-19-0134-0. http://openness.negruvoda.ro/rezultate/titleANDforwared.pdf.

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Educational integration of minorities, gender equality and human rights – regional perspectives The Impact of the European Union Integration on Border Regions. Conference volume, Craiova: Alma Publishing House, Romania, pp. 103-110, ISBN 978-606-567-121-8; St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House ISBN 978-954-524-829-0.

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Egalitatea de gen, minotitǎți/ Равенство между половете, малцинствата Romania, Craiova: Alma Publishing House, ISBN 978-606-567-148-5; St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House, ISBN 978-954-524-866-5, 172 p. (Author: pp. 5–6, 8, 10–39, 49–76 in Bulgarian; pp. 78–80, 82, 84–127, 137–172 in Romanian).

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Impactul integrarii europene asupra regoinior de granite/ Влияние на европейската интеграция върху граничните региони (съавтор) Romania, Craiova: Alma Publishing House, ISBN 978-606-567-150-8; St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House, ISBN 978-954-524-855-9, 208 p., pp. 73–80 (рум. език); 174–183 (бълг. език).

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Life without Freedom. The International Conference Veliko Tarnovo – Bulgaria Remebrance in Time, Volume II, Transilvania University Press of Braşov, Romania, pp. 507-516, ISBN 978-606-19-0132-6.

Георгиева, Виолета (2012) Стойчева, Виолета. „Мълчаливи свидетели“ – женският лагер в село Скравена, Софийско, в спомените на местните жители България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов. Т. 5, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 237-284, ISBN 978-954-524-844-3.

Георгиева, Виолета (2011) Stoycheva, Violeta. Collecting Oral Evidence and Creating Active Citizens. Closing the Books or Keeping them Open? International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 66. V. Ivanova/M. Klingenberg (Eds.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, ISBN 978-3-942755-03-0, рр. 53–66.

Георгиева, Виолета (2011) Stoycheva, Violeta. Supervisor’s and coach’s. Manual for work with multicultural groups. Published in Vienna, Austria (Ingeborg Luif and Elisabeth Alder-Wuerrer) ISBN 978-3-200-02335-2, 63 p. Co-author: pp. 10–12.

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН, (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Методически аспекти на обучението по история – електронен курс. http://www.cet-vtu.com

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Проучване на отношението на учителите към оценяване на постиженията на учениците по обществени науки. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. МОМН, София. (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2011) Стойчева, Виолета. За връзката университет-училище през призмата на практико-приложното обучение на студентите по история. Модерният историк 2. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ISBN 978-954-524-774-3, с. 378–383.

Георгиева, Виолета (2011) Стойчева, Виолета. Образованието за възрастни и интерактивното обучение по история на Балканите. Епохи - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 1, год. XIX, MMXI, с. 169-190, ISSN 1310-2141.

Георгиева, Виолета (2010) Eurobiographia 2. Истории на европейски граждани – вчера и днес. Истории за права и демокрация. Истории за принадлежност към Европа Roma: Università Popolare Editrice, taly, pp. 29-32, 75-78, ISBN 978-88-88521-12-1, 126 pp. Изд. на английски, български, датски, испански, италиански, каталунски, немски и португалски език.

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. Adult Education and Interactive History Teaching in the Balkans. History and Identity. International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 65. M. Klingenberg (Ed.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, ISBN 978-3-942755-00-9, pp. 9–26.

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. The Bulgarian Society in the shadow of the Communism (1944–1962). „REMEMBER – Keep Alive the Past Memory for the Future” (DVD), Fagaras, Romania, ISBN 978-973-598-755-4.

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. The orthodox clergymen of the Veliko Tarnovo еparchy – victims of the political violence after September 9th 1944./ Православни духовници от Великотърновска епархия – жертви на политическото насилие в България след 9 септември 1944 г. Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium’s Proceedings, Transilvania University Press of Braşov, ISBN 978-973-598-754-7, pp. 231–240.

Георгиева, Виолета (2010) Стойчева, Виолета. Обединени в различието. Учебни материали за учителя. Европейски информационен център, Велико Търново: „Мареа-Дизайн”, ISBN 978-954-91864-4-4, 143 стр.

Георгиева, Виолета (2009) Stoycheva, Violeta. History Project 2008. Balkan Stories – Good Practices on History Teaching in South Eastern Europe. Teacher’s Guide & DVD. DVV International - SEE Regional Office, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, COBISS.BH-ID 17255174, 83 p. Author: pp. 9–12, 16–21.

Георгиева, Виолета (2009) Петрова, Виолета. Българските държавни символи в учебниците по история (от Освобождението до днес). Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 359-368, ISBN 978-954-524-720-0.

Георгиева, Виолета (2009) Стойчева, Виолета. 12 примерни теста по история и цивилизация за зрелостни изпити. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-189-6, 272 стр.

Георгиева, Виолета (2008) Stoycheva, Violeta. „Silent Witnesses” – Women Forced Labour Camp in the Village of Skravena, Sofia District in the Memories of the Local People. Forme de Represiune în Regimurile Comuniste, POLIROM: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului, România, pp. 453-460, ISBN 978-973-46-1088-4.

Георгиева, Виолета (2008) Стойчева, Виолета. Велико Търново – музей под открито небе. Педагогически гид ВеликоТърново: "Фабер", ISBN 978-954-400-482-8, 77 стр.

Георгиева, Виолета (2008) Стойчева, Виолета. История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-136-0, 208 стр.

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. 10 примерни теста за кандидат-студенти. ЕПИ – специална част, История на България. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-123-0, 152 стр.

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. Непрерывная квалификация учителей в форме проектной деятельности. Преподавание истории и обществознания в школе - Москва, Россия, № 5, с. 68–70.

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. Образованието за гражданство през погледа на младите хора (анализ на анкетни данни). Политика, европейска интеграция и социална промяна. В. Търново: Европейски информационен център, с. 156-174, ISBN 978-954-775-753-0,

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. Урокът по история. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-565-7, 292 с.

Георгиева, Виолета (2006) Stoycheva, Violeta. History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. IIZ/DVV- SEE Regional Office-Sofia, Sofia, 103 pp. On-line publication in Albanian, Bulgarian and Serbian – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2006) Stoycheva, Violeta. The near past in the light of the every day life. Rezistența anticomunistǎ – cercetare ştiințifică şi valorificare muzeală. Volumul 2, de ed. C. Budenka, ed. J. Pop, ed. F. Olteanu. Cluj-Napoca: Argonaut, România, pp. 231–241, ISBN 978-973-109-039-9.

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Да преподаваме джендър равенство. /Teaching Gender Equality. Велико Търново: ПИК, ISBN-13: 978-954-736-152-2, 152 стр. Съавтор: с. 7–25; автор: с. 26–68, 89–112, 123–132, 147–152 (бълг. език) V. Turnovo: PIC, ISBN-10 954-736-152-Х, 144 p. Сo-author: pp. 7–25, author: pp. 26–67, 88–111, 121–130 (En)

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Дискурсът на модерната държавност в учебниците по история (1879–1944). Епохи - Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", кн.1–2, с. 105-114, ISSN 1310-2141.

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Устните свидетелства като ресурс на обучението по история. Етнологията вчера, днес и утре. (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 58–75, ISBN-10: 954-524-510-7; ISBN-13: 978-954-524-510-7.

Георгиева, Виолета (2005) Stoycheva, Violeta. L’égalité des sexes et l’éducation à la citoyenneté européenne. L' Europe enseignée: Patrimoine(s), identité(s), citoyenneté(s). (pp. 197–199) Sous la direction de Vincent Marie et Nicole Lucas. Paris: Éditions Le Manuscrit, ISSN 2101-7204, ISBN 2-7481-6024-X, 266 p.

Георгиева, Виолета (2005) Стойчева, Виолета. Предизвикателствата пред историческото образование и подготовката на педагогически кадри в Историко-юридическия факултет. Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование. Сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 266-275, ISBN 954-524-453-4.

Георгиева, Виолета (2004) Stoycheva, Violeta. Education for European Citizenship. Teacher’s Guide – Young, European, United. Pomocné učhebné texty pre žiakov, učhitel’ov základných a stredných škôl na občiansku náuku o Európskej únii. Veliko Tarnovo: European Information Center, ISBN 954-90888-7-1. (Author: subject 8, 9, 12) Translation: Štàtny archive v Levoči, pobočka Poprad, Slovenskà republika, 2004.

Георгиева, Виолета (2004) Да се учим на ненасилие (образователен подход за превенция на насилието). Помагало за учителя (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 4–6, 15–24, 64–79, 95–99, 114–117). ISBN 954-90-888-6-3, 130 стр.

Георгиева, Виолета (2004) Практикум по джендър образование. Методически разработки (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 3, 4–14; автор: с. 25–32, 42–44), ISBN 954-90888-8-Х, 74 стр.

Георгиева, Виолета (2004) Стойчева, Виолета. Равенството на половете като компонент на гражданското образование. Образование за равни възможности. Сборник. В. Търново: Европейски информационен център, ISBN 954-90888-9-8, с.7–15.

Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Teacher’s guide (co-author) На албански, английски, български, македонски език и CD-rom. EUROCLIO. Скопие: ИК „Напредък“, ISBN 954-91330-1-Х, 380 стр. Информация на: www.euroclio.eu/

Георгиева, Виолета (2003) Стойчева, Виолета. На матура и кандидат-студентски изпит по история (съавтор) Велико Търново: „Слово”, ISBN 978-954-439-762-3, 160 стр. (съавтор: с. 16–56, 131–159)

Георгиева, Виолета (2003) Стойчева, Виолета. Сватбени обичаи при турците. Традиции и памет, т.1, Ромската сватба във Великотърновско. В. Търново: Астарта, ISBN 954-8324-01- 6, с. 135–150.

Георгиева, Виолета (2002) Мъже&жени различни и равни. Ресурсна книга (автор на методическата част, съставител и редактор) Европейски информационен център. Велико Търново, ISBN 954-90888-2-0, 146 стр.

Георгиева, Виолета (2002) Стойчева, Виолета. Ресурси на Съвета на Европа и на Европейския съюз в областта на гражданското образование. Наръчник по гражданско образование за учители. София: Фондация „Европартньори 2000”, 55 стр., с. 47–51, ISBN 954-9081-4-6-Х.

Георгиева, Виолета (2001) Stoycheva, Violeta. Family Life in the Balkans 1945–2000. Draft version, Prague, March 12-17, 2002, 20 p.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация за 11. клас. Тестове (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 710-8, 104 с.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 701-9, 359 стр.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. Профилирана подготовка (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 702-7, 167 стр.

Георгиева, Виолета (2001) Стойчева, Виолета. Нови пътеки в методиката на обучение по история. Диалогът в историята, №3, ISSN 1311-7904, с. 105–109.

Георгиева, Виолета (1999) Стойчева, В. Национална идентичност, историческа памет и обучението по история. Образование, № 5, ISSN 1310-0580, с. 53–57.

Георгиева, Виолета (1998) Стойчева, Виолета. Възможности за гражданско възпитание чрез обучението по история. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 60, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 283–290.

Георгиева, Виолета (1998) Стойчева, Виолета. Гражданско възпитание чрез обучението по история. Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от Третата международна конференция, В. Търново, с. 107–115.

Георгиева, Виолета (1998) Стойчева, Виолета. Учебниците по история (1878–1944) – етнодемографски и териториални промени на българската общност. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 60, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 274–282.

Георгиева, Виолета (1998) Тестове по история на България (за зрелостници и кандидат-студенти) (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 513-Х, 239 стр.

Георгиева, Виолета (1997) Стойчева, Виолета. Списание „Свободно възпитание” и идеите на реформаторската педагогика. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 177–182.

Георгиева, Виолета (1997) Стойчева, В. (1997) Темата за Освобождението в учебниците по история (1878–1944). Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 204–211.

Георгиева, Виолета (1997) Стойчева, Виолета. Толерантността – възможност за съвременен поглед към миналото. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 197–203.

Георгиева, Виолета (1996) Стойчева, Виолета. Нова драматургия на историческия разказ – история на всекидневието. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 44, част втора, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 184–190.

Георгиева, Виолета (1996) Стойчева, Виолета. Нравствените ценности и отговорностите на българското семейство. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 43, част първа, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 204–211.

Георгиева, Виолета (1996) Стойчева, Виолета. Съвременните учебници по българска история в основното училище в търсене на националната идентичност. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 44, част II, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 155–162.

Георгиева, Виолета (1995) В. Стойчева. Относно някои актуални възгледи на проф. д-р Кацаров за професионалното ориентиране и образование. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 34, част първа, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 376–383.

Георгиева, Виолета (1995) Стойчева, Виолета. Иновации в подходите на учебния процес по история. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 34, част първа, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 384–390.

Георгиева, Виолета (1994) Стойчева, Виолета. Върху някои аспекти на проблемността при функционирането на историческите знания в различните степени на съвременното българско училище. Сборник доклади от научната конференция, посветена на 30-годишнината на ВМЕИ – Габрово, т. III, с. 235–242.

Георгиева, Виолета (0) Стойчева, Виолета. Етнографските знания като компонент на историческата образованост. Етнологията на границата на два века. (Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Николай Колев). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ISBN 954-524-257-7, с. 127–135.

Георгиева, Виолета (0) Стойчева, Виолета. За ситуационните методи и проблемността в обучението по история. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 170–176.

Георгиева, Виолета (0) Стойчева, Виолета. Идеята за „целокупна България” в учебниците по история между двете световни войни (сравнителен преглед на учебниците по история). Образование и квалификация, ЦИУУ, № 5, г. VI, ISSN 0861-976X, с. 39–47

Григорова, Лора (2018) Вътрешнопартийните противоречия в Българската комунистическа партия в началото на 60-те години на ХХ в. и опитът за преврат на Иван Тодоров-Горуня. - В:Светът на българина през ХХ век. София: Парадигма, 2018, с.290 - 304. ISBN 978-954-326-345-5 София

Григорова, Лора (2018) Пети състав на Плевенския областен народен съд - Велико Търново 1944 - 1945 (по документи от Държавен архив - Велико Търново). - В:България и българите - история и култура (XVIII- XX век). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 223 - 247 ISBN978-619-208-166-9 В. Търново

Григорова, Лора (2018) Съветското влияние при изработването и приемането на Конституцията на България от 1947 г. - В: 100 години Октомврийска революция - реалности и историческа памет. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 245 - 263. ISBN 978-619-208-164-5 В. Търново

Григорова, Лора (2017) Благотворителност и Църква през 30-те - 40-те години на ХХ век в Търновска епархия (по документи от Държавен архив - В. Търново). - В:Балканите - език, история, култура. Т. V. В. Търново: Университетско ездателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.310 - 326. ISSN 1314-4065 Велико Търново

Григорова, Лора (2017) За паметниците на социалистическото монументално изкуство в България - история и съвременни проблеми. - В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие.Т. 11. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 288 - 304. http://journals.uni-vt.bg/bb/bul/vol11/iss1/25 В. Търново

Григорова, Лора (2016) За преподаването на най-новата история на България: историографски аспекти на темата за антикомунистическата съпротива в България. – В: Историческото образование и предизвикателствата през XXI век. София: Фондация „Професор Румяна Кушева“, 2016, с. 24-39, ISBN 978-619-90758-0-7. София

Григорова, Лора (2015) „Вражески прояви” в българското училище през периода 1948–1953 г. (по документи от Държавен архив – В. Търново). – В: Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. В. Търново: Фабер, 2015, с. 188–212. ISBN: 978-619-00-0253-6 В. Търново

Григорова, Лора (2015) Кимон Георгиев и Отечественият фронт (1942–1948 г.). – В: 70 години от поврата на Девети септември 1944 г. – исторически предпоставки и последствия. Сборник с научни изследвания. София: Манта принт, 2015, с. 78–90. ISBN: 978-619-903379-2-8 София

Григорова, Лора (2015) Общонародният комитет за развитие на Велико Търново и културният туризъм. – В: България в европейската култура, наука, образование, религия. Ч. 2, (Материали от IV национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14–16.05.2014 г. ). Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, с. 347–359. ISBN: 978-619-201-050-8 Шумен

Григорова, Лора (2015) Основни аспекти на въпроса за организиране на охраната на западната граница през първите години на българо-югославската криза от края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ в. – В: Балканите – език, история, култура. Т. IV, В. Търново: ИВИС, 2015, с. 153–166. ISSN 1314-4065 Велико Търново

Григорова, Лора (2014) За групата анархисти-емигранти, действала в района на с. Павел баня, Казанлъшко, през 1953–1954 г. (по документи от ДА–В. Търново). – Епохи, година ХХІ 2013, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 83–104. ISSN 1310-2141 Велико Търново

Григорова, Лора (2014) Търновската конституция и конституционният въпрос в България 1946–1947 г. – В: 135 години от приемането на Търновската конституция. Сборник. Научна конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция. София: Сиби, 2014, с. 155–169. ISBN 978-954-730-891-6 София

Григорова, Лора (2013) Конституционният въпрос в България 1946–1947. Велико Търново: Фабер, 2013. 464 с. ISBN 978-954-400-905-2 В. Търново

Григорова, Лора (2013) Конституцията от 1947 г. и Българската православна църква. – Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ, В. Търново: ИВИС, 2013, с. 164–177. ISSN 1314-4065 В. Търново

Григорова, Лора (2013) Православното духовенство в Търновска епархия в годините на „народната демокрация” (по документи от Държавен архив – Велико Търново). – В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново: Фабер, 2013, с. 433–451. ISBN 978-954-400-982-3 В. Търново

Григорова, Лора (2013) Проблемът за съдебната власт в процеса на изработване и приемане на Конституцията от 1947 г. – Епохи, година ХХ 2012, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, № 2, с. 137–158. ISSN 1310-2141 В. Търново

Григорова, Лора (2013) Промени в текстовете за правителството в процеса на изработване на Конституцията на Народна република България. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. VІІ (Материали от проведената на 30 октомври 2012 г. научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, DVD, с. 127–138. ISBN 978-954-524-943-3 В. Търново

Григорова, Лора (2012) The democratic alternative for the development of Bulgaria, reflected in the constitution drafts by the opposition (1946–1947). – In: Remebrance in Time. Transilvania University Press of Braşov, 2012, рр. 213–216. -eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf, ISBN 978-606-19-0130-2/ 978–606–19–0131-9 http://openness.negruvoda.ro/rezultate/titleANDforwared.pdf Брашов, Румъния

Григорова, Лора (2012) The group of immigrant anarchiststhat acted in the vicinity of Pavel banya village, Kazanlak district in 1953-1954 (documents from Veliko Tarnovo state archive). – In: Remebrance in Time. Transilvania University Press of Braşov, 2012, рр. 31–42. -eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf, ISBN 978-606-19-0130-2/ 978–606–19–0131-9 http://openness.negruvoda.ro/rezultate/titleANDforwared.pdf Брашов, Румъния

Григорова, Лора (2012) Проблемът за държавния глава при изработването на Конституцията от 1947 г. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. V, В. Търново: УИ "Св. св. "Кирил и Методий", 2012, с. 253–272. ISBN 978-954-524-844-3 В. Търново

Григорова, Лора (2012) Проф. д-р Михаил Поповилиев – изявен учен-юрист, уважаван преподавател и дарител. – В: Юбилейна международна научна конференция. Юридически факултет.Injernational jubilee legal conference – Faculti of law. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 219–227. ISBN 978-954-845-0 В. Търново

Григорова, Лора (2012) Професор Стефан Баламезов и конституционният въпрос в България. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. VІ (Материали от научната конференция, проведена на 28 октомври 2011 г. във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий»). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 217–232, DVD, ISBN 978-954-524-930-3 В. Търново

Григорова, Лора (2011) Дискусията за насоките на обществено-стопанското развитие на България в Конституционната комисия на Шестото Велико народно събрание (1946 – 1947 г.). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвреме, т. ІV, (Международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев «България, земя на блажени» - 29 – 31 октомври 2009 г., В. Търново), 2011, с. 609–620. В. Търново

Григорова, Лора (2011) Документи за антикомунистическата съпротива в Държавен архив – Велико Търново (1948 – средата на 50-те години на ХХ в.). – Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944–1989 г.). Сборник материали от национална научна конференция, НБУ, 23–24 март 2011 г. (http://ebox.nbu.bg/anti/ НБУ, София

Григорова, Лора (2010) The Bulgarian Society in the shadow of the Communism (1944 – 1962). /Doncheva, L., V. Stoycheva, A. Ignatova, I. Gancheva/. – IN: “REMEMBER – Keep alive the past memory for the future”, DVD, ISBN: 978-973-598-755-4, Fagaras, Romania, 2010 Румъния

Григорова, Лора (2010) The orthodox clergymen of the Veliko Tarnovo eparhy – victims of the political violence after September 9-th 1944 (Православни духовници от Великотърновска епархия – жертви на политическото насилие в България след 9 септември 1944 г.). – В: Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium’s Proceedings, Transilvania University Press of Brasov, 2010, 231 – 240. (В. Стойчева – съавтор) Брашов, Румъния

Григорова, Лора (2009) Комисията от специалисти в Шестото Велико народно събрание и изработването на проектоконституцията от пролетта на 1947 г. – В: 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование, В. Търново, 2009, с. 394–418. В. Търново

Григорова, Лора (2009) Партиите от Отечествения фронт и изработването на проекта за конституция от 4 октомври 1946 г. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІІІ, В. Търново, 2009, с. 337–357. В. Търново

Григорова, Лора (2009) Политическите промени и измененията в проектоконституцията на Народна Република България през есента на 1947 г. – В: Учредителното събрание и българските конституции. Сборник с доклади от научната конференция, организирана от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Издание на Народното събрание на Република България, 2009, с. 145–168. В. Търново

Григорова, Лора (2009) Политическите репресии в България в края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ в. – В: Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Радослав Мишев, В. Търново, 2009, с. 446–459. В. Търново

Григорова, Лора (2008) Political Repressions in Bulgaria in the End of the 40-s – the Beginning of the 50s of the 20th Century. – Forme de represiune in regumilire comunisteq Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania. Memorialul Rezistentei Anticomuniste Tara Fagarasului. Polirom, 2008, 416–428. Румъния

Григорова, Лора (2008) Political Repressions in Bulgaria in the End of the 40-s – the Beginning of the 50s of the 20th Century. – Forme de represiune in regumilire comunisteq Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania. Memorialul Rezistentei Anticomuniste Tara Fagarasului. Polirom, 2008, 416–428. Румъния

Григорова, Лора (2008) Законът за адвокатите от 1947 г. и промените в българската адвокатура. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІІ, В. Търново, 2008, с. 252–263. В. Търново

Григорова, Лора (2007) Михаил Поповилиев – приносът на един търновец за развитието на юридическата наука в България (съавт. А. Игнатова). – Съвременно право, 2007, кн. 6, с. 73–80. София

Григорова, Лора (2007) Народният съюз «Звено» и участието му в осъществяването на българската външна политика през периода 1944 – 1946 г. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, 2007, с. 39–54. В. Търново

Григорова, Лора (2007) Организациите на Народния съюз «Звено» в Габровския регион през периода 1944 – 1949 г. – Национална научна конференция «Модернизацията на България и Габрово» 1878–2006. В. Търново, 2007, с. 361–370. Габрово

Григорова, Лора (2006) Отношенията между НС «Звено» и БРП/к/ в годините на «народната демокрация» (1944 – 1947 г.). – В: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев, В. Търново, 2006, с. 82–102. В. Търново

Григорова, Лора (2005) Народният съюз «Звено» и армията (1944–1946 г.) – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет «Св. Св. Кирил и Методий», В. Търново, 2005, с. 178–190. В. Търново

Дончев, Антон (2018) Хасковски партизански отряд (IX.1885 г. – I.1886 г.). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018, с. 150-155. ISSN: 978-619-208-125-6

Дончев, Антон (2017) Бургаският отряд във военната защита на Съединението (09.09.1885 – 24.03.1886 г.), – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017, с.165-173. ISSN: 978-619-208-125-6

Дончев, Антон (2016) Търновосейменският отряд във военната защита на Съединението 1885 г. – Македонски преглед, 2016 (2), с. 83-94. Print ISSN 0861 - 2277

Дончев, Антон (2013) Командный состав восточнорумелийской милиции. - В: Международная интернет-конференция «Славянские этносы, языки и культуры в современном мире», посвященная 10-летию подписания договора о сотрудничестве между Башкирским государственным университетом и Великотырновским университетом им. Святых Кирилла и Мефодия. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013, с. 47-58. ISBN 978-954-524-919-8

Дончев, Антон (2011) Европейските измерения за Васил Левски. София, Издателство "Златен змей", 2011, 135 с. ISBN 978-954-776-013-4

Дончев, Антон (2011) К вопросу о создании милиции в Восточна Румелии. – В: Партийно – политическая, духовная история и общественньe движения в странах запада и востока. УФА, РИЦ, БАШГУ, Россия, 2011, с. 45 - 54. ISBN 978-5-7477-2651-2

Дончев, Антон (2010) Българската екзархия в Източна Румелия, – Македонски преглед, 2010 (4), с. 69-76. Print ISSN 0861 - 2277

Дончев, Антон (2010) Юбилейна научна конференция „ 140 години от създаването на Българската Екзархия”, – Македонски преглед, 2010 (3), с. 139 - 144. Print ISSN 0861 - 2277

Дончев, Антон (2009) Ескиджумайският панаир в периода 1830-1868 г. – В: 130 години модерна българска държавност (Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование). УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 333-342. ISBN 978–954–524–720–0 COBISS.BG-ID: 1234330340

Дончев, Антон (2007) В търсене на “колективна сигурност” ( Германо-югославските отношения в периода 1935 – 1938 г.). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007, с. 362 - 372. Print ISSN: 978-619-208-125-6

Здравков, Здравко (2014) Проекции на българската идентичност в условията на трудова миграция (върху данни от теренно проучване в Испания) Епохи, 2014, кн. 2, с. 210-221

Здравков, Здравко (2013) Семейни и родствени структури при циганските групи в България В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“

Здравков, Здравко (2012) Отзив за книгата „Етноси и глобализационни общности” с автор Игнат Минков, София, 2011 Епохи, 2012, кн. 1, с. 242-246

Здравков, Здравко (2012) Родство по сватовство и кумство при циганите (по данни от теренни проучвания сред някои цигански групи в Централна Северна България) Епохи, година ХХ, кн. 1

Здравков, Здравко (2010) Родствени структури при циганите Четива за историята и културата на Балканите, ИЕФЕМ при БАН

Здравков, Здравко (2010) Термини за родство в някои групови подразделения на циганската общност Сб. “Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България“

Здравков, Здравко (2009) Ролята на семейството при ромите – етнографски поглед Сб. „Нови изследвания в ромологията“

Здравков, Здравко (2009) Семейна и родствена организация при циганите – преглед на научните изследвания Сб. „Дни на науката 2008”

Здравков, Здравко (2008) Специфични особености на традиционното циганско семейство Сб. "Училището - единство на различия"

Иванова, Мария (2018) Екзогамията и ендогамията в брачната стратегия на българите (от края на ХІХ до средата на ХХ век). В: Паметта за традицията. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ангел Гоев. В. Търново. Изд. "Фабер", 2018, с. 370-379. ISBN 978-619-00-0742-5 В: Паметта за традицията. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ангел Гоев. В. Търново. Изд. "Фабер", 2018, с. 370-379. ISBN 978-619-00-0742-5

Иванова, Мария (2016) Илия Вълев. Младежки страсти, мъжки времена. Етнокултурна характеристика на българската казарма през социализма (рецензия) В: Известия на Регионален исторически музей - Велико Търново, т. 31, 2016, с. 239-242.

Иванова, Мария (2015) Етнология - съвременни проблеми – анкета на ИЕФЕМ при БАН. Българска етнология, 2015, год. XLI, кн. 1, с. 145-148. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2014) Традиционна култура на балканските народи. В. Търново. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2014, 220 с. ISBN 978-954-958-7, COBISS.BG-ID 1266360036 УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2014, 220 с., ISBN 978-954-958-7. COBISS.BG-ID 1266360036

Иванова, Мария (2013) Анюта Каменова – Борин. На църква да идем, оброк да сторим. В: Каменова – Борин, А. На църква да идем, оброк да сторим. Видин, 2013, с. 54-55.

Иванова, Мария (2013) Петковден в народния календар на българите. В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново. Изд. "Фабер", 2013, с.579-584. ISBN 978-954-400-982-3.

Иванова, Мария (2013) Традиционно кръвно родство и сватовство в системата на българските родствени отношения. - Българска етнология, 2013, год. ХХХІХ, кн.3, с. 319-333. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 2013, год. ХХХVІІІ, кн.3, с. 319-333. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2012) Приносът на ЕИМ при БАН в развитието на образованието по етнология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В: Етнологията в България – история, методи, проблеми. С., Акад. изд. "Проф. М. Дринов", 2012, с. 173-177. ISBN 978-954-322-466-1.

Иванова, Мария (2012) Традиционни особени погребения у българите. – Епохи, 2012, т. ХХ, кн. 2, с. 218-229. ISSN 1310-2141 Епохи, 2012, т. ХХ, кн. 2, с. 218-229. ISSN 1310-2141

Иванова, Мария (2011) Мястото на етнологията в Историческия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. – Епохи, 2011, т. ХІХ, кн.2, с. 28-33. ISSN 1310-2141 Епохи, 2011, т. ХІХ, кн.2, с. 28-33. ISSN 1310-2141

Иванова, Мария (2011) Призвание за цял живот: изследването на българските локални, регионални и общоетнични културни явления в научното творчество на доц. д-р Николай Колев В: От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев, 33-38.

Иванова, Мария (2010) Български православни поменални обичаи и обреди през Страстната неделя В: Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. В. Търново, с. 51-57.

Иванова, Мария (2010) Надежда Христова. Което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Бракът в църковното право на България и католическа Европа (ХІІ-ХІV век). Издателство “ФАБЕР”, Велико Търново, 2009, 239 с. Българска етнология, 2010, год. ХХХVІ, кн. 1-2, с. 144-146. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2010) Ценно наследство за българската етнография В: Стефан Захариев. Юбилейно издание на РИМ – Пазарджик. 200 години от рождението на Ст. Захариев и 140 години от отпечатването на „Описание на Татар-пазарджишката кааза”.

Иванова, Мария (2009) Обичайното семейно и наследствено право и законодателството на българската държава (1878-1944 г.). - В: 130 години модерна българска държавност. Международна научна конференция, посветена на проф. дин Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009. Ред. доц. д-р Милко Палангурски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 240-253. ISBN 978-954-524-720-0. COBISS.BG-ID: 1234330340 В: 130 години модерна българска държавност. Международна научна конференция, посветена на проф. дин Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009. Ред. доц. д-р Милко Палангурски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 240-253. ISBN 954-524-720-0, COBISS.BG-ID: 1234330340

Иванова, Мария (2009) Ролята на географията при изучаването на етническите общности В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т.ІІІ. В. Търново, 497-500.

Иванова, Мария (2008) Още веднъж за произхода на кумството у българите. - В: Балканите - език, история, култура. Международна научна конференция В. Търново, 13-15 април 2007. Отг. ред.: доц. д-р Красимира Мутафова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 252-264. ISBN 978-954-524-636-4. COBISS.BG-ID: 1229435620 В: Балканите - език, история, култура. Международна научна конференция В. Търново, 13-15 април 2007. Отг.ред.: доц. д-р Красимира Мутафова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 252-264. ISBN 978-954-524-636-4, COBISS.BG-ID: 1229435620

Иванова, Мария (2008) Приносът на проф. дин Иваничка Георгиева при изучаването на българската социално-нормативна култура Във: В света на човека. Т. І. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2008, c. XLV-XL. ISBN 978-954-07-2715-8, COBISS.BG-ID: 1231333092

Иванова, Мария (2005) Представи и обичаи, свързани с очакването на смъртта у българите В: Рискът от смъртта на Балканите и в Европа. В. Търново, 55-59.

Иванова, Мария (2005) Приносът на великотърновските студенти в областта на етнографията. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование. Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Отг.ред. доц. д-р Стела Дерменджиева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 262-265. ISBN 954-524-453-4. COBISS.BG-ID: 1043815652 В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование. Юбилеен сборник на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, с. 262-265. ISBN 954-524-453-4, COBISS.BG-ID: 1043815652

Иванова, Мария (2005) Резултати от една студентска етноложка експедиция в община Каварна (септември 2004 г.). – Българска етнология, 2005, год. ХХХІ, кн. 3-4, с. 112-128. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 2005, год. ХХХІ, кн. 3-4, с. 112-128. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2005) Следсватбени обредни гостувания у българите В: Българистични проучвания. Т. Х, 114-120.

Иванова, Мария (2004) Иван Лазаров. Меч и сабя. Оръжия на ранните номади (V-VІІ в.). Издателство “Ровита”, В. Търново, 2003, 128 с. Българска етнология, 2004, год. ХХХ, кн. 3, с. 92. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2003) Родството по сватовство у българите. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003. 283 с. ISBN 954-524-376-7; COBISS.BG-ID 1041353444 В.Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 283 с. ISBN 954-524-376-7, COBISS.BG-ID: 1041353444.

Иванова, Мария (2002) Роднински названия от Силистренско Добруджа, 2002, кн. 20, с. 233-241.

Иванова, Мария (2002) Традиционни родови институти и роднинска терминология. В: Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване. С.. Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 372-393. ISBN 954-430-910-1 (АИ „М.Дринов“), ISBN 954-8458-17-9 (ЕИМ при БАН), COBISS.BG-ID:1039903460 В: Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване. С.. Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 372-393. ISBN 954-430-910-1 (АИ „М.Дринов“) ISBN 954-8458-17-9 (ЕИМ при БАН), COBISS.BG-ID: 1039903460

Иванова, Мария (2001) “Жената синор няма”. - Българска етнология, 2001, год. ХХVІІ, кн. 3, с. 49-65. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 2001, год. ХХVІІ, кн. 3, с. 49-65. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2000) Доцент Николай Колев и неговата преподавателска дейност по етнография В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново, с. 23-28

Иванова, Мария (2000) Заключване с вериги – средство за лекуване от Северозападна България В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново, 2000, с. 605-611.

Иванова, Мария (2000) Кодовата система на Ю. И. Левин и нейните възможности при записа на българските родствени отношения. - Епохи, 2000, т. VІІІ, кн. 2, с. 111-118. ISSN 1310-2141 Епохи, 2000, т. VІІІ, кн. 2, с. 111-118. ISSN 1310-2141

Иванова, Мария (2000) Сватбените обичаи и обреди на алмалийци Архив за поселищни проучвания, 2000, кн. 1-2, с. 49-57.

Иванова, Мария (1999) Екзогамно-родов кръг у българите. 2. Отчитане на родството по съребрена линия. - Българска етнология, 1999, год. ХХV, кн. 1-2, с. 130-140. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 1999, год. ХХV, кн. 1-2, с. 130-140. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (1998) Екзогамно-родов кръг у българите. 1. Отчитане на родството по права линия. - Българска етнология, 1998, год. ХХІV, кн. 3-4, с. 5-20. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 1998, год. ХХІV, кн. 3-4, с. 5-20. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (1996) Понятието “патронимия” в етнографията (историографско-теоретични проблеми) В: Етнографски проблеми на народната култура. Т. ІV. С., 1996, с. 92-111.

Иванова, Мария (1991) Семейство и семейно-родствени отношения в Северозападна България от края на ХІХ до 40-те години на ХХ в. – Българска етнография, 1991, год. ІІ, кн. 5, с. 15-23. ISSN 0323-9268

Игнатова, Анка (2018) Архивният фонд на доц. д-р Георги Плетньов в Държавен архив – Велико Търново. България и българите – история и култура (ХVІІІ – ХХ век). Доклади от научна конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на доц. д-р Георги Плетньов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 13–22. ISBN 978-619-208-166-9

Игнатова, Анка (2018) Документалната поредица „Из архивите на ДС“ – археографски аспекти. – В: Гласове на миналото. Проект „Преживяно минало“. Т. 2. В. Търново: Фабер, 2018, с. 50 – 63. ISBN 978-619-00-0824-8

Игнатова, Анка (2018) Октомврийската революция в Русия и архивното дело. 100 години Октомврийска революция – реалности и историческа памет. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 25–42. ISBN 978-619-208-164-5

Игнатова, Анка (2018) Първите декрети по централизацията в архивното дело на Руската съветска федеративна социалистическа република. Архивен преглед, 2018, кн. 2, с. 20–29. ISBN: 0204-8132

Игнатова, Анка (2018) Регистрацията на документите от Националния архивен фонд, съхранявани в музеите (основни аспекти) Музеи и общини 2. Сборник материали от Националната научна конференция "Музеи и общини", проведена на 30 и 31 март 2017 г. в град Трявна. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 214–227. ISBN 978-619-00-0727-2

Игнатова, Анка (2017) Националният църковен историко-археологически музей в социокултурното пространство Балканите – език, история, култура. Т. V. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2017, с. 111–120. ISSN 1314-4065. - http://journals.uni-vt.bg/balkans/bul/vol5/iss1/14

Игнатова, Анка (2017) Управление на документите от състава на Националния архивен фонд, съхранявани в музеите Университетски четения по архивистика. Том V. Х научна конференция „Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции – Quo vadis?.”, проведена на 18-19 април 2016 г. С., 2017, с. 80–90. ISBN: 978-954-400-124-7 – http://www.electronic-library.org/books/Book%200070a.pdf

Игнатова, Анка (2016) Интернет ресурси в помощ на обучението по архивистика Университетски четения по архивистика. Т. IV. Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор — реалности и предизвикателства. С., 2016., с. 58–70. - http://www.electronic-library.org/books/Book%200068a.pdf

Игнатова, Анка (2016) Музей – училище – историческо образование Историческото образование и предизвикателствата през XXI век. Съставител и научен редактор: В. Стойчева. София: Фондация „Професор Румяна Кушева“, 2016, ISBN 978-619-90758-0-7.

Игнатова, Анка (2016) Проблемът за реконструкцията на архивните фондове Архивен преглед, 2016, №2, с. 62-68. ISSN 0204-8132; ел. вариант: http://electronic-library.org/articlers/Article%200251.html

Игнатова, Анка (2015) Актуални проблеми на археографията в България Българската университетска архивистика – теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили. Университетски четения по архивистика. Том ІІІ, част ІІ. София: Инвестпрес АД, 2015, с. 38–51. – ISBN: 978-954-400-124-7.

Игнатова, Анка (2015) Архивните фондове на преподаватели от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, съхранявани в Държавен архив – Велико Търново Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. В. Търново: Фабер, 2015, с. 236–251. ISBN: 978-619-00-0253-6

Игнатова, Анка (2015) Общонародният комитет за развитие на Велико Търново и културният туризъм (съавтор Лора Дончева) България в европейската култура, наука, образование, религия. Ч. 2. Материали от IV национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14–16.05.2014 г., Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 347–359. ISBN: 978-619-201-050-8

Игнатова, Анка (2015) Основни аспекти на въпроса за организиране на охраната на западната граница през първите години на българо-югославската криза от края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ в. Балканите – език, история, култура. Т. IV. В. Търново: ИВИС, 2015, с. 153–166. ISSN 1314-4065

Игнатова, Анка (2014) Aрхивните документи като инструмент в ръцете на комунистическата власт Епохи, год. ХХІ (2013), № 2, В. Търново, 2014, с. 31–50, ISSN 1310-2141.

Игнатова, Анка (2014) За научния архив на българските музеи DVD: България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. VІІ. Научна конференция 30 октомври 2012 г., Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 139–156, ISBN 978-954-524-943-3.

Игнатова, Анка (2013) Музеят на социалистическото изкуство в България и общественият отзвук за него Епохи, год. ХХ (2012), № 2, В. Търново, 2013, с. 196–217, ISSN 1310-2141.

Игнатова, Анка (2013) Националното документално наследство и българските музеи (1878–1989 г.). Издателство „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-954-400-906-9

Игнатова, Анка (2013) Предложението на Великотърновския университет за участие на проф. Иван Дуйчев в избора за академик по Средновековна история на България и Югоизточна Европа (1980) 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност „Архивистика и документалистика” в СУ „Св. Климент Охридски”. Университетски четения по архивистика. Т. ІІ. С., 2013, с. 214–219. Електронен вариант на публикацията: http://electronic-library.org/articlers/Article%200199.html

Игнатова, Анка (2013) Проблемът за достъпа до информационните ресурси на българските музеи (основни аспекти) Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново: Фабер, 2013, с. 600–614. ISBN978-954-400-982-3.

Игнатова, Анка (2013) Ролята на българските музеи за издирването и опазването на националното документално наследство в периода 1878–1951 г. DVD: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. VІ. Научна конференция 28 октомври 2011 г., Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 233–251. ISBN 978-954-524-930-3

Игнатова, Анка (2012) Archival documents a tool in the hands of the communist authority Remebrance in Time. Transilvania University Press of Braşov, ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0131-9, Volume I, pp. 243-254. - eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf

Игнатова, Анка (2012) The Museum of socialist art in Bulgaria and its public response Remebrance in Time. Transilvania University Press of Braşov, ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0132-6. Volume II, pp. 383-394. - eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf

Игнатова, Анка (2012) Widening the public access to archive documents in Bulgaria in the time of European integration Remebrance in Time. Transilvania University Press of Braşov, ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0132-6. Volume II, pp. 471-476 - eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf

Игнатова, Анка (2012) Документи за най-ранната история на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” България, българите и Европа – България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. V., В. Търново, 2012, с. 285–302. ISBN 978-954-524-844-3.

Игнатова, Анка (2012) Знакови акции срещу горяните (по документи от архивните фондове на Вътрешни и Гранични войски в Държавния военноисторически архив) Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944–1989 г.). Сборник с материали от национална научна конференция, НБУ, 23–24 март 2011 г. Електронно издание на НБУ, 2012 http://ebox.nbu.bg/anti/ne3/10%20Anka%20Ignatova%20Znakovi%20akcii%20srechtu%20gorjnite%20+.pdf

Игнатова, Анка (2012) Проф. д-р Михаил Поповилиев – изявен учен-юрист, уважаван преподавател и дарител Юбилейна международна научна конференция „Jus est ars boni et aequi – Правото е изкуство на доброто и справедливостта”. Юридическия факултет. В. Търново, 2012, с. 219–227. ISBN 978-954-524-845-0.

Игнатова, Анка (2011) Документи за „Огнищата по родинознание” на Министерството на народното просвещение (1943–1944 г.) България, българите и Европа – България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІV, В. Търново, 2011, с. 593–608.

Игнатова, Анка (2011) Тhe Attitude of Museums to Socialism in the Period of Bulgarian Transitions to Democracy Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VII: Social Sciences • Law • Vol. 4 (53) No. 2 - 2011. ISSN 2066-7701 http://webbut.unitbv.ro/BU2011/Series%20VII/BULETIN%20VII/02_3%20Ignatova-Gancheva.pdf

Игнатова, Анка (2010) The wordly life of one family during the years of communist regime Calvary - Deportation and Destinies International Symposium proceeding, Transilvania University Press ff Brasov, 2010, p 241-250 http://remember.negruvoda.ro/documente/1283971404.ppt#262,7,Slide 7

Игнатова, Анка (2009) Документалното наследство на българската армия – основни аспекти 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 288-307. ISBN 978-954720-0

Игнатова, Анка (2007) Габровските институции на паметта. В: Национална научна конференция „Модернизацията на България и Габрово” 1878–2006, 18–19 септември 2006 г. В. Търново: Фабер, 2007, с. 279–286. ISBN 978-954-775-665-6.

Игнатова, Анка (2007) Документални публикации за българската военна история (1878-1945 г.) във "Военноисторически сборник" - археографска характеристика. В: 80 години списание „Военноисторически сборник”. Юбилейна научна конференция 26 април 2007 г. [София]: Военно издателство, 2007, с. 44-63. ISBN 978-954-509-386-9. COBISS.BG-ID 1227574756.

Игнатова, Анка (2007) Михаил Поповилиев - приносът на един търновец за развитието на юридическата наука в България.. Съвременно право, 2007, бр. 6, с.73-80. - http://sibi.bg/image/catalog/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/2007/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-6-2007.pdf

Игнатова, Анка (2006) Архивният фонд на Етнографски музей на открито „Етър” – Габрово. В: Етнологията вчера, днес и утре (изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 83–98. ISBN 10: 954-524-510-7; ISBN 13: 978-954-524-510-7.

Игнатова, Анка (2006) За веялките на Никола Самоук и на неговите последователи. В: Народните занаяти. Минало, настояще и бъдеще. Т. І. Габрово: Архитектурно-етнографски комплекс „Етър, В. Търново: Фабер, 2006, с. 243–251. ISBN 954-775-534-Х. http://www.etar-fair.org/konferencii/k2005/glava25.pdf

Игнатова, Анка (2005) Служебните списъци на офицерите от Българския военноморски флот (1878–1944) като исторически извор. Годишник на Военноморския музей – Варна, т. ІV–V. 125 години български Военноморски сили. Юбилейна национална научна конференция, 26–27 август 2004 година. Варна: Книгоиздателство „Зограф“, 2005, с. 98–111. ISSN 1311-8587. COBISS.BG-ID 1119569124.

Игнатова, Анка (2004) Археографската дейност на Военноисторическата комисия при Щаба на българската армия. В: 90 години организирани военноисторически изследвания в България. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София, 26–27 октомври 2004 г. София: Военно издателство, 2004, с. 286–298. ISBN 954-509-315-3. COBISS.BG-ID 1043938276.

Игнатова, Анка (2004) Документални публикации за българския военноморски флот във военноисторическите периодични издания. – В: Черно море между Изтока и Запада. Река Дунав – мост между народи и култури. ІХ Понтийски четения, Варна, 16–17 май 2003. Варна: ВСУ „Черноризец Храбър“, 2004, с. 324–330. ISBN 954-9336-02-6.

Игнатова, Анка (2001) Личните документи на военнослужещите в българската армия през периода 1878-1945 г. като изворова база. В: Армия, държава, общество. Юбилейна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на Централния военен архив. В. Търново: Издателска къща „Витал“, 2001, с. 16–27. ISBN 954-8259-62-1. COBISS. BG-ID 1038938596.

Игнатова, Анка (2001) Сборниците с нормативно-разпоредителни документи на военното ведомство като печатна изворова база Архивен преглед, 2001, бр. 1-2, с.18-28. ISSN 0204-8132

Игнатова, Анка (2001) Сборниците с нормативно-разпоредителни документи на военното ведомство като печатна изворова база. Архивен преглед, 2001, кн. 1–2, с. 18–28. ISSN 0204-8132.

Игнатова, Анка (2001) Формиране, структура и състав на документалния комплекс на Централния военен архив за периода 1877–1945 г. Годишник – Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – Център „Военна история“. Военноисторически сборник, 2001, кн. 2, с. 196–221. ISSN 1312-0808. COBISS.BG-ID 1281984228

Игнатова, Анка (2000) Приносът на Военното ведомство в изграждането на печатната изворова база на българската историческа наука в периода до създаването на Държавния архивен фонд. Известия на държавните архиви, кн. 80(2000), с. 59–89. ISSN 0323-9780

Игнатова, Анка (1998) Документалните сборници за българската военна история –извороведски и археографски аспекти. Известия на военните архиви, кн. 8 (1998), с. 53–66. ISSN 0861-3931. COBISS.BG-ID – 1120955364.

Карамихова, Маргарита (2018) 102. Margarita Karamihova 2018. Higher Education and Post-Socialist Neoliberalism: A Conversation with Margarita Karamihova. Neoliberalism, Economism and Higher Education Almantas Samalavičius(Ed.) Cambridge Scholars Publishing. 102-105. Кеймбридж, Великобритания

Карамихова, Маргарита (2018) 104. Карамихова, Маргарита. Писаното остава (кратък етноложки коментар на публикувани спомени за социализма в България). Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, година І (ХХХІІІ), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. УИ, В. Търново. 2018.,781-800.

Карамихова, Маргарита (2018) Принос към методиката за изследване на миграционни нагласи. В: Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология.УИ "Св. Климент Охридски", София, 2018. ISBN 978-954-07-4595-4, 57-69.

Карамихова, Маргарита (2017) Ina Merdjanova, Rediscovering the Umma Muslims in the Balkans between Nationalism and Transnationalism, Oxford University Press, 2013, xvi + 198 pp., £53 (hardback), ISBN 978-0-19-996403-1. Aspasia. Volume 11. Indexed in: America: History and Life British Humanities Index Current Abstracts Feminist Periodicals Genderwatch Historical Abstracts (excludes N. America) Index Islamicus International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences (IBR) International Bibliography of Periodical Literature (IBZ) MLA Directory of Periodicals MLA International Bibliography MLA Master List of Periodicals Scopus Sociological Abstracts TOC Premier

Карамихова, Маргарита (2017) Teaching Bulgarian Ethnology During Post-communist Period.Risteski, L., I. Crvenkovska Risteska (eds.). Against All Odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Praxis. Skopje, 71-82. Skopje,

Карамихова, Маргарита (2017) Между две планини. Известия РИМ Габрово, т. V, Изд. Фабер, 2017. 242-257.

Карамихова, Маргарита (2017) Постсоциализмът като виенско колело (Политико-геронтоложко есе). Сп. История. г. 25, № 6, 627-639.

Карамихова, Маргарита (2016) Gardener’s Soup Festival in Zlataritsa – Development of Cultural Tourism or Pre-Elections Campaign: a case study. Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 7, Number 2, 2016, pp. 185-211. Sofia

Карамихова, Маргарита (2016) Intangible Borders. УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. ISBN 978-619-208-054-9 В. Търново

Карамихова, Маргарита (2016) Новото старо в света на мъртвите (етнология на смъртта). Сб. Казанлъкъ в миналото и днес. Годишник, кн. ІХ. Казанлък, 97-111. Казанлък

Карамихова, Маргарита (2015) Pedeapsa divină. O etnologie a amintirilor despre politicile agresive atee comuniste din Bulgaria Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord), Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism, Iași, Polirom,.529-540 Букурещ

Карамихова, Маргарита (2015) Boundaries of a Roma Group: A Case Study. Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 6, 2015, pp. 229-258. ISSN 1314-0256 (Online) ISSN 1314-0426 (Print) София

Карамихова, Маргарита (2015) To Remember and to Prevent—Memorial Service Sixty-Six Yearsafter the Flood: A Case Study of Zlataritza. In: Disasters and Cultural Stereotypes, Edited by Elya Tzaneva (Editor-in-Chief) with Edwin Schmitt. Social Sciences academic Press. (CHINA) 98-118. 灾害与文化定式:中外人类学者的视角 (Disasters and Cultural Stereostypes) 主编: [保] 艾丽娅・查内娃(Elya Tzaneva, Edwin Schmitt)(eds.) [美] 埃德温・施密特 (Margarita Karamihova) 记忆与防范:纪念洪水遇难者的活动―保加利亚中部奇拉搭利萨地区的个案研究 [保] 马加丽塔・卡拉米霍娃 р. 98-141 Пекин

Карамихова, Маргарита (2015) Истории от чаршията. Сп. Епохи Историческо списание, т.2, ХХІІ, 2014, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново.186-209. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2015) Празникът на градинарската чорба в Златарица – политика на локалното, националното и транс- граничното. Регионален исторически музей Габрово. Известия. Том ІІІ. 267-287. Габрово.

Карамихова, Маргарита (2014) Cвятилище в частной собственности: источник Св. Георгия в Велико-Тырново (Болгария) В: «Государство, религия, церковь в России и за рубежом», бр. 2, 2014, 183-203. Москва

Карамихова, Маргарита (2014) Sacred Places and Pilgrimages:Mechanisms of Peacemaking in Post-Communist Bulgaria. In: A. Pazos (ed.) Pilgrims and Pilgrimages as Peacemakers in Christianity, Judaism and Islam. Pp. 161-175. Сантяго ди Компостела

Карамихова, Маргарита (2014) Въведение в изучаването на етнокултурни групи. В. Търново: УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, 2014. ISBN: 9789545249556

Карамихова, Маргарита (2014) Въведение в изучаването на етнокултурни групи. УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2014) Динамика на свети места и поклонничества в постсоциалистическа България. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, 370 стр. ISBN 978-954-524-942-6; COBISS.BG-ID: 1265735908 В. Търново

Карамихова, Маргарита (2014) Новата слава на малък поклоннически център в граничен район (Изследване на отделен случай – тюрбето на Сеид боба в Крумовград).– Български фолклор Год. XL, 2014, кн. 2, 138-152. ISSN 0323-9861 София

Карамихова, Маргарита (2014) Нови поклоннически центрове във Велико Търново. Известия, РИМ Габрово, том ІІ, 2014, 364 - 378. Габрово

Карамихова, Маргарита (2013) Аязмо в частен имот. Сб. Ние в науката и науката в нас В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Изд. Фабер. В.Т. 585-599. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Божественото наказание (етнология на спомените за агресивната атеистична политика). – Епохи, кн. 2, ХХІ, 2013, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. с. 182-209. ISSN 1310-2141 В. Търново.

Карамихова, Маргарита (2013) Social map of the Roma Group “Zlatarishki Muzikanti”(a case study). – Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ. Издателство „ИВИС“, ВТ, 2013, с. 300-317. ISSN 1314-4065 В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Маргарита Карамихова, Светлана Антова Югоембаргото обедини народите ни, Преходът в България – памети и рефлексии С. 2013.152-174. София

Карамихова, Маргарита (2013) Религиозен туризъм или наченки на поклонничество? (изследване на отделен случай - пътувания до Метеори, Гърция). - Епохи. кн.2, ХІХ, 2011, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. 136-160. ISSN 1310-2141 В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Споделяне на пространството и светостта. В: Преходът като хетеротопия. - АНАМНЕЗА, Година VIII, брой 3 / 2013. София

Карамихова, Маргарита (2013) Състояние на изследванията на свети места, поклонничества и религиозен туризъм в България. Сп. Епохи Историческо списание, т.1, ХХІ, 2013, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. 9-36. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Югоембаргото обедини народите ни. Преходът в България: памети и рефлексии. Съст. Михаил Груев. София: Анамнезис, 207–239

Карамихова, Маргарита (2012) Different Generations, Different Shared Memories (a study of Turkish minority in Bulgaria memories). In: Remembarance in Time. Vol.I. ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0131-9 Pp.255-262. Букурещ

Карамихова, Маргарита (2012) To Remember and to Prevent—Memorial Service Sixty-Six Yearsafter the Flood: A Case Study of Zlataritza Disasters and Cultural Stereotypes, Edited by Elya Tzaneva (Editor-in-Chief) with Fang Sumei and Edwin Schmitt Cambridge Scholars Publishing 96-114 Cambridge

Карамихова, Маргарита (2010) Bulgarian Tourism to a Holly Shrine in Greece (A Case Study of the Tours to Meteora Monasteries). Pilgrimages, Cult Places and Religious Tourism. Ed. By Dragana Radislavlević Ćiparrizović. Jyunir, Niš. 95-107.

Карамихова, Маргарита (2010) Karamihova Marg., Διαπερατά εθνοτικά και θρησκευτικά όρια: Η περίπτωση της Ζλατάριτσας, στον τόμο Ευ. Αυδίκος (επιμ.), Λαϊκοί πολιτισμοί και σύνορα στα Βαλκάνια, Αθήνα 2010, 55-92, με σχετική, ξένη κυρίως, βιβλιογραφία, 93-95. Атина

Карамихова, Маргарита (2010) Preface. Jemka has risen: tekkias, tarikats and sheiks of Niš Romasполитикологија религије бр. 1/2010 год IV • Politics and Religion • Politologie des religions • Nº 1/2010 Vol. IV Сърбия

Карамихова, Маргарита (2010) А. Попова, М. Карамихова. Апотропеен курбан в гробищна черква (случаят Симеоново). - В: Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. В. Търново, 2010, с. 58-77. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2009) Talking War, “Seeing Peace: Approaching the Pilgrimage of Krastova Gora (Bulgaria). History and Anthropology, Vol 20, N 3, Special Issue: Ethnographies of “Divine Interventions” in Europe. Guest editor: G. Valtchinova, Routledge, Taylor & Francis Group. Pp.339-362. Routledge, Taylor & Francis Group

Карамихова, Маргарита (2008) Палитра на идентичностите в процеса на евроинтеграция (Случаят „Сатовча”) – В: Дечева М. съст.Динамика на националната идентичност и транснационални идентичности в процеса на евроинтеграция, Парадигма, София, 357 – 380 С.

Карамихова, Маргарита (2008) Социалните мрежи във време на интензивна миграция (случаят „Сатовча”). - В света на човека. Сборник в чест на проф. дин Ив. Георгиева. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.Т. 1, София. 2008, 49-66. ISBN: 978-954-07-2715-8 COBISS.BG-ID: 1231333092 София

Карамихова, Маргарита (2007) Identities Palette in the Course of European Integration: (A Case Study of Satovcha Village). Ed. Elena Marushiakova: Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration. Cambridge Publ. pp. 248 – 270. Кеймбридж

Карамихова, Маргарита (2007) Karamihova, M. Messages from the Charshija. Историjа, историографиjа и настава по историjа. СИРМ. Скопjе. 2007. 379-392. Република Македония

Карамихова, Маргарита (2007) Les Bulgares Musulmans dans la vie politique après 1989: un groupe politique anonyme. In: Revue d’ etudes comparatives Est – Ouest, Decembre 2007. Vol. 38, n 4, Armand Colin ed. pp. 29-48; ISSN‎: ‎0338-0599; https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-39049087609&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fa51618da7038ff7a788e4d2828d927e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2823492417700%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm= Paris

Карамихова, Маргарита (2007) Въведение. Карамихова, М. (съст.). "Завръщане" на религиозността. - В: Academica Balkanica 3. София: Парадигма, 2007, 7-10. ISSN C625-8018; COBISS.BG-ID: 1226734308 ЕИМ, БАН

Карамихова, Маргарита (2006) Курбаните, които шокират само етнолога. – Обредната трапеза. Сборник доклади от ХІ-та национална конференция на българските етнографи – Пловдив, 2005. изд. ЕИМ, БАН. 2006, с. 320-326. ISBN: 954-8458-29-2 COBISS.BG-ID: 1226966500 Пловдив

Карамихова, Маргарита (2004) Американски мечти Пътеводител сред първа генерация имигранти. София: ИК Кротал, 2004, 283 стр. ISBN 954-9828-20-4; COBISS.BG-ID: 1043401444 София

Карамихова, Маргарита (2003) “Emigration from the Rhodopi Mountain: A New Phenomenon or a Temporary Response in a Time of Crisis. In Living There, Dreaming Here: Emigrational Attitudes in the Beginning of 21st Century. Sofia: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, С.

Карамихова, Маргарита (2003) Да живееш там, да се сънуваш тук. Емиграционни процеси в началото на XXI век. София: МЦИМКВ, 2003,304 с. ISBN 954-8872-49-8; COBISS.BG-ID: 1042157540 София

Карамихова, Маргарита (2003) Насилието в ромското семейство (културални измерения на проблема). Ромската жена и домашното насилие. Ф “Утре”. С.

Карамихова, Маргарита (2003) Ромската жена и домашното насилие София

Карамихова, Маргарита (2003) Функции на семейството при първа генерация имигранти в САЩ. – Антропологични изследвания, Т. 4. НБУ. Издателска къща “Яр”. С., 2003, с. 131-158. ISSN: 1311-5189; COBISS.BG-ID: 1120823268 София

Карамихова, Маргарита (2002) Приказка за Осман Баба. София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”. 2002, 148 стр. ISBN 954-430-861-X; COBISS.BG-ID: 1039390948 София

Карамихова, Маргарита (2001) Едно възможно бъдещо малцинство (сондажно изследване на общността на българите-имигранти в Сейнт Пийтсбърг, Флорида. В: Историческо бъдеще. 2. 2001. 194-217. СЕГА, София

Карамихова, Маргарита (2000) “Едно семейство след така наречения “възродителен процес”Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно С.

Карамихова, Маргарита (2000) Едно семейство след така наречения “възродителен процес" - В: Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно. С., 2000, 214-234.ISBN: 9789545201486 София

Карамихова, Маргарита (2000) Т. нар. 'възродителен процес': политика и резултати. - В: Сб: За промените… С., 2000, 371-402. софия

Карамихова, Маргарита (1999) Брачна снимка от Кърджали, С: изд. BFKA, 1999. 176 стр. ISBN 954-9750-06-X София

Карамихова, Маргарита (1998) Места на паметта: Култови места в Кърджалийския район. София

Карамихова, Маргарита (1998) Един възможен прочит на демографските факти, записани в традиционната култура по българските земи. – В: Историческо бъдеще, 1998, No 2., 175-185, ISSN: 1311-0144.

Карамихова, Маргарита (1998) Поклонничеството и дарът като инструмент за усвояване на култовото пространство (изследване на текето на Осман баба) - В: Дарове и съкровища. Духовна приемственост на Балканите. Благоевград, 1998, 96-103; ISBN 954-680-083-X; COBISS.BG-ID 1031652836 Благоевград

Карамихова, Маргарита (1997) Les Tsiganes en Bulgarie – un groupe en transition demographique. Etudes Balkaniques, 1–2, 3–14. С.

Карамихова, Маргарита (1995) “Ужасният образ” на турчина като брачен партньор – В: Представата за “другия” на Балканите. С., 1995, 263-267.ISBN 954-430-287-5; COBISS.BG-ID: 1029049316 София

Карамихова, Маргарита (1994) Брак с девството или девство в брака. - В: Етнографски проблеми на народната духовна култура. Т. 3. С.,80-110.; ISBN: 954-596-009-4

Карамихова, Маргарита (1994) Циганинът като митничар на световете. – Balcanistic Forum, Благоевград,1994, N2, 136-140. ISSN:1310-3970 Благоевград

Карамихова, Маргарита (1993) Entre l'Ethnologie et la Demographie: Acouchees et noveau-nes dans la societe Bulgare traditionelle. Annales de Demographie Historique. Paris. 1993. 67-74. Paris.

Карамихова, Маргарита (1993) Бракът на евреите през погледа на мъжете Арие. Българска етнография. 2, 1993. 46-57. София

Карамихова, Маргарита (1993) Брачни модели или брачен модел - поглед отвън. Balkanistik forum. 1, 1993. 28-33. Благоевград

Карамихова, Маргарита (1993) Писана булка от Галата. – Българска етнография, кн. 5-6, 1993, с. 150-152. ISSN 1310-5213 София

Карамихова, Маргарита (1992) На изложба като на театър. Българска етнография. 5-6, 1992.163-165. София

Карамихова, Маргарита (1992) Човекът и човешкият свят. Четива за сватбата и за Гергьовден. История на България за 5 клас. Част първа. С., 1992. 28-31. София

Карамихова, Маргарита (1991) Моногамия и полигиния в българското доиндустриално общество. Българска етнография. 3, 1991. 59-65. София

Карамихова, Маргарита (1991) Смесените бракове - нежелана реалност. Българска етнография. 6, 1991. 29-38. София

Лечев, Велико (2018) Документални свидетелства за военните действия на Добруджанския фронт 1916 - 1917 г. Ч. 1. Велико Търново : Фабер, 2018, 294 с. ISBN 978-619-00-0725-8. COBISS.BG-ID 1285820644

Лечев, Велико (2018) Нови сведения за началото на военната кампания в Добруджа през септември 1916 г. - В: Герои, идеи, събития : Сборник с изследвания. Тутракан, 2018, с. 161-171 ISBN 978-619-176-125-8

Лечев, Велико (2014) Бойният път на Пети пехотен дунавски полк в Сръбско-българската война 1885 г. - Известия на Държавните архиви, 2013, № 105, с. 3-33 ISSN 0323-9780(print), COBISS.BG-ID 1119807716

Лечев, Велико (2012) Оценки на военни дейци от Германия и Австро-Унгария за бойния път на Дунавския и Приморския полк през Сръбско-българската война 1885 г. - България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. 5. Научна конференция 27 октомври 2010 г. в чест на доц. д-р Владимир Попов. [ред. кол. Борис Борисов - отг. ред. ... и др.]. Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2012, с. 201-217 ISBN 978-954-524-844-3. COBISS.BG-ID 1267158500

Лечев, Велико (2011) Движение в Добруджа за защита на Съединението 1885 г. Велико Търново : Фабер, 2011, 260 с. ISBN 978-954-400-494-1. COBISS.BG-ID 1237481188

Лечев, Велико (2010) Движение за защита на Съединението в Добруджа през 1885 г. - Известия на Държавните архиви, 2010, №100, с. 7-25 ISSN 0323-9780(print). COBISS.BG-ID 1119807716

Лечев, Велико (2009) Българска парламентарна делегация в Будапеща и Виена (май 1916 г.). - В: Историк със съдба на творец и преподавател : Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Людмил Спасов. Т. 1-2 / Йорданка Ненова Спасова. Т. 1. / Ред. кол. Дора Щерева и др. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 215-231 ISBN 978-954-400-115-5. COBISS.BG-ID 1230537444

Лечев, Велико (2009) Българската военно-административна власт в Тимошко 1915 - 1916 г. - Известия на Държавните архиви, София : ГУА при МС, 2009, № 97, с. 3-26 ISSN 0323-9780(print). COBISS.BG-ID 1119807716

Лечев, Велико (2009) Военното разузнаване на Германия и Австро-Унгария в Турну Северин 1915 - 1916 г. - В: Сборник в чест на 70-годишнината на академик Константин Косев / Ред. кол. Румяна Радкова и др. София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2009, с. 150-162 ISBN 978-954-322-277-3. COBISS.BG-ID 1231023588

Лечев, Велико (2008) Българската военно-административна власт в Пиротско 1915 - 1916 г. - България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т 2. Научна конференция, 31 октомври 2007, Велико Търново / ред. кол. Димитър Димитров ... [и др.]. Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2008, с. 153-169 ISSN 978-619-208-125-6 (Print). ISBN 978-954-524-660-9 (т. 2). COBISS.BG-ID 1228475620

Лечев, Велико (2007) Die bulgarische Schifffahrt auf der Donau 1915 - 1916 = [Bulgarian navigation on Donau during 1915-1916]. - Bulgarian Historical Review= Revue bulgare d'Histoire: research quarterly.- Sofia: Bulg. Acad. of Sciences, 2007, No 3-4, s. 181-203 ISSN 0204-8906 (print) Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=D4WBGXTJsiEuqNrybzB&page=1&doc=1 COBISS.BG-ID 1119695844; COBISS.BG-ID (на статията) 1180868836

Лечев, Велико (2007) България на мирните преговори в Брест-Литовск 1917 - 1918 г. : Сборник документи. Велико Търново : Астарта, 2007, 363 с. ISBN 978-954-350-019-2. COBISS.BG-ID 1243117284

Лечев, Велико (2006) Австро-Унгария и дунавският въпрос (август - декември 1914 г.) = [Austria-Hungary and the Danube issue (August-December 1914)]. - Bulgarian Historical Review= Revue bulgare d'Histoire: research quarterly. Sofia : Bulg. Acad. of Sciences, 2006, N 1-2, S. 320-331 ISSN 0204-8906 (print). Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D4WBGXTJsiEuqNrybzB&page=1&doc=2 COBISS.BG-ID 1119695844. COBISS.BG-ID (на статията) 1174314724

Лечев, Велико (2006) Дневник на Дунавската част при Българския военноморски флот (август - декември 1916 г.). Велико Търново : Астарта, 2006, 136 с. ISBN 954-8324-85-7. COBISS.BG-ID 1045302500

Лечев, Велико (2006) Дунавската част при Българския военноморски флот във войната срещу Румъния (август-декември 1916 г.). - В: Сборник в чест на доцент д-р Минчо Минчев : Изследвания по случай 60 години от рождението му / Ред. кол. Стела Дерменджиева и др. Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006, с. 33-50 ISBN 10: 954-524-498-4. ISBN 13: 978-954-524-498-8. COBISS.BG-ID 1046191844

Лечев, Велико (2006) От Прахово до Сулина : Българското корабоплаване по река Дунав 1915 - 1918 г. Велико Търново : Астарта, 2006, 307 с. ISBN 954-8324-84-9. COBISS.BG-ID 1045302756

Лечев, Велико (2005) Oesterreich-Ungarische Schifffahrt auf der Donau 1916 - 1917. - Bulgarian Historical Review = Revue bulgare d'Histoire: research quarterly.- Sofia: Bulg. Acad. of Sciences, 2005, N 1-2, s. 41-66 ISSN 0204-8906 (print) Scopus: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-61149274807&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Letschev&st2=W.&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&sid=e462bc15a3bd0444cfcc01a7f1893dce&sot=anl&sdt=cl&cluster=scoprefnameauid%2c%22Letschev%2c+W.%2326037387000%22%2ct&sl=37&s=AU-ID%28%22Letschev%2c+Weliko%22+26037387000%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= COBISS.BG-ID 1119695844

Лечев, Велико (2005) Австро-Унгария, международният режим на корабоплаване по Дунав и Черно море в навечерието на мирните преговори със Съветска Русия - декември 1917 г. // Годишник на Военноморския музей - Варна. Варна : ИК Мор. свят, 2005, Т. 4/5, с. 147-166. ISSN 1311-8587. COBISS.BG-ID 1119569124. COBISS.BG-ID (на статията) 1169086692

Лечев, Велико (2005) Корабоплаването по Дунав и Черно море в политиката на Австро-Унгария 1914 - 1918 г. Велико Търново : Астарта, 2005, 428 с. ISBN 954-8324-79-2. COBISS.BG-ID 1045404900

Лечев, Велико (2004) Австро-Унгария и Дунавския въпрос 1916 - 1917 г. // Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 8. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004, с. 185-220. ISBN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1231728356

Лечев, Велико (2004) Донесения на австро-унгарската легация в София от 1917 г. за български учени, писатели и журналисти. - Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов : Материали от Междунар. науч. конф., В. Търново, 13-14 дек. 2002 г. / Ред. кол. Димитър Кенанов - отг. ред. и др. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004, с. 486-492. ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084

Лечев, Велико (2003) Австро-Унгария и Дунавския въпрос 1914 - 1916 г. - Годишник на Военноморския музей - Варна, Варна : ИК Мор. свят, Т. 3, 2003, с. 104-135. ISSN 1311-8587. COBISS.BG-ID 1119569124; COBISS.BG-ID (на статията) 1163026148

Лечев, Велико (2003) Разгромът на румънския десант при село Ряхово през октомври 1916 г. : Участието на бълг., герм. и австр.-унг. воен. флотилии. - Известия на Държавните архиви, София : ГУА при МС, 2003, № 83, с. 41-61 ISSN 0323-9780(print). COBISS.BG-ID 1119807716; COBISS.BG-ID (на статията) 1162842340

Лечев, Велико (2002) Oesterreich-Ungarische Donauhandelsschifffahrt 1915 -1916 = [Austro-Hungarian merchant shipping on the Danube, 1915-1916]. - Bulgarian Historical Review = Revue bulgare d'Histoire: research quarterly.- Sofia: Bulg. Acad. of Sciences, 2002, N 1-2, S. 55-79. ISSN 0204-8906 (print). Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D4WBGXTJsiEuqNrybzB&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&page=1&doc=3 SCOPUS - https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-67650882235&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=7f11a545a8ad2123a69a7cbae74429a0&sot=aut&sdt=cl&cluster=scoprefnameauid%2c%22Letschev%2c+W.%2326037387000%22%2ct&sl=18&s=AU-ID%2826037387000%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm= COBISS.BG-ID 1119695844

Лечев, Велико (2002) Военните флотилии на България, Германия и Австро-Унгария по Среден и Долен Дунав 1914 - 1915 г. - Исторически преглед, София : БАН, 2002, № 5-6, с. 89-111. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364. COBISS.BG-ID (на статията) 1160051172

Лечев, Велико (2000) Българският национален въпрос на Младежката социалдемократическа конференция във Фирхутен /Холандия/ - януари 1925 г. - 80 години от Първата световна война : Сборник [Съдържа докл. от нац. науч. сес., 20-21 окт. 1994, В. Търново] / Науч. ред. Христо Глушков. Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000, с. 165-172. ISBN 954-524-235-3. COBISS.BG-ID 1036607972

Лечев, Велико (2000) Създаване и начална дейност на австро-унгарското транспортно ведомство по река Дунав (1914 - 1915 г.) // Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 7. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000, с. 357-374. ISSN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1231728356

Лечев, Велико (1999) Голямата речна война: австро-унгарската дунавска флотилия (юли-декември 1914 г). - Епохи. В. Търново : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 1999, № 1-2, с. 123-150. ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204. COBISS.BG-ID (на статията) 1156702180

Лечев, Велико (1999) Форсирането на река Дунав през ноември 1916 г. (с оглед участието на българската, германската и австро-унгарската военни флотилии). - В: Добруджа : сборник. София : Георги Бакалав - Варна, 1997/1999, № 14-16, с. 170-182. ISSN 0205-2210. COBISS.BG-ID 1119807204. COBISS.BG-ID (на статията) 1154569444

Лечев, Велико (1997) Военните флотилии на България, Германия и Австро-Унгария по Долен Дунав 1915 - 1917 г. // Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 6. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1997, с. 315-330. ISSN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1231728356

Лечев, Велико (1996) Българските народнолиберали на кръстопът. Партията "Народно единство" 1923 - 1925 г. Велико Търново : [Изд. авт.], 1996, 144 с. ISBN 954-799-636-3. COBISS.BG-ID 1030467044

Лечев, Велико (1996) Младежките организации при Националлибералната партия в България (ноември 1920 - юли 1924 г.). - Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, 1991, Т. 29, Кн. 3, с. 81-107 ISSN 0861-7945. COBISS.BG-ID 1124242148; COBISS.BG-ID (на статията) 1146507492

Лечев, Велико (1996) Молби на австрийски офицери до княз Александър I Батенберг за постъпване на служба в българската армия. - Военноисторически сборник, София : Воен. изд., 1996, №1, с. 62-67. ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468; COBISS.BG-ID (на статията) 1132487140

Лечев, Велико (1996) Университетската криза в България от 1922 г. през погледа на професор Михаил Арнаудов. - Българистични проучвания : Сб. докл. от I междунар. науч. сес., В. Търново, 20-22 авг. 1995 г. / Ред. кол. Петър Tодоров и др. Велико Търново : ПИК, 1996, с. 221-230 Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Междунар. семинар по бълг. ез. и култура ISBN 954-8258-70-6. COBISS.BG-ID 1029573604

Лечев, Велико (1995) Българският младежки земеделски съюз (септември 1921 - юни 1923 г.). - Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, 1992, Т. 30, Кн. 3, с. 207-246 ISSN 0861-7945. COBISS.BG-ID 1124242148; COBISS.BG-ID (на статията) 1146507236

Лечев, Велико (1995) Възстановяването на Народнолибералната (Стамболова) партия в България 1924 - 1925 г. Велико Търново : Витал, 1995, 48 с. ISBN 954-8259-13-3. COBISS.BG-ID 1028068580

Лечев, Велико (1995) Емил Вандервелд в България. Посещението на Емил Вандервелд в България през август-септември 1924 г. и добруджанските бежанци. Велико Търново, 1995, 32 с.

Лечев, Велико (1995) Още за историята на републиканското движение в България в навечерието на Балканската война. - Балканските войни 1912-1913 : Сб. статии от науч. конф., проведена през окт. 1992 г. [В. Търново] / Ред. кол. Иван Тодоров - отг. ред. и др. Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1995, с. 75-79. ISBN 954-524-108-X. COBISS.BG-ID 1030110948

Лечев, Велико (1995) Създаването на Младежкия демократически сговор (юни 1923 - октомври 1924 г.). - Епохи, 1995, № 3-4, с. 88-100 ISSN1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204; COBISS.BG-ID (на статията) 1134574308

Лечев, Велико (1994) Младежките съюзи и организации на политическите партии в България : Окт. 1918 - юни 1923 г. Велико Търново : Сириус 4, 1994, 194 с. ISBN 954-8582-02-3. COBISS.BG-ID 1026774756

Лечев, Велико (1994) Създаването на партията "Народно единство" (юни - декември 1923 г.). - Исторически преглед, 1994, № 4, с. 110-127 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1130930148

Лечев, Велико (1994) Съюзът за отбрана при Българската социалдемократическа партия (обединена) - април 1930-юни 1931 г. - Военноисторически сборник, 1994, № 2, с. 53-65 ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468; COBISS.BG-ID (на статията) 1127200740

Лечев, Велико (1993) Младежките организации на Демократическата партия в България (октомври 1920 - юни 1923 г.). - Исторически преглед, 1993, № 4-5, с. 130-139. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1127653348

Лечев, Велико (1993) Създаването на Българския младежки земеделски съюз. - Епохи, 1993, № 1, с. 67-73 ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204

Лечев, Велико (1992) Доброволци-мюсюлмани от Търновския край в Сръбско-българската война 1885 г. - Военноисторически сборник, 1992, № 4, с. 182-194 ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468; COBISS.BG-ID (на статията) 1149948644

Лечев, Велико (1992) Младежките организации при Обединената народнопрогресивна партия в България (ноември 1920 - май 1921 г.). - Исторически преглед, 1992, № 4, с. 94-104 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1149722852

Лечев, Велико (1992) Младежките организации при Радикалната партия (октомври 1921 - февруари 1924 г.). - Исторически преглед, 1992, № 4, с. 100-109 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1151708132

Лечев, Велико (1992) Непубликувани документи за съединисткото движение в Добруджа през 1885 г. - Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 1. / Състав. [и предг.] от Петър Тодоров. - В. Търново : Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий, 1992, с. 188-194. ISSN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1025129444

Лечев, Велико (1990) Идейно-политическо развитие на Съюза на социалистическата младеж в България 1929 - 1934 г. - Исторически преглед, 1990, № 4, с. 18-33 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364

Лечев, Велико (1990) Младежките организации при Българската работническа социалдемократическа партия /обединена/ по време на войните 1912 - 1918 г. - Военноисторически сборник, 1990, № 4, с. 73-87 ISSN 0204 - 4080. COBISS.BG-ID 1119626468

Лечев, Велико (1990) Студентската група на БРСДП /ш. с./ и Първата руска революция 1905 - 1907 г. - Векове, 1990, № 1, с. 26-33 ISSN 0324-0967. COBISS.BG-ID 1121472996

Лечев, Велико (1988) Младежкото социалреформистко движение в България 1903 - 1912 г. - Исторически преглед, 1988, № 4, с. 20-31 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364

Лечев, Велико (1986) Добруджанци-доброволци в Сръбско-българската война (1885 г.). - В: Добруджа : сборник. София : Георги Бакалав - Варна, 1986, № 3, с. 125-138. ISSN 0205-2210. COBISS.BG-ID 1119807204

Михов, Милен (2016) Освобождаването на българи от Вардарска Македония – военнопленници от бившата югославска армия през Втората световна война. Документален сборник. Съставители: Милен Михов, Ал. Гребенаров, С., 2016, 498 с. София

Михов, Милен (2016) Освобождаването на българи от Вардарска Македония – военнопленници от бившата югославска армия през Втората световна война. Документален сборник. Съставители: Милен Михов, Ал. Гребенаров, С., 2016, 498 с. София

Михов, Милен (2012) „BULGARIA AND THE BULGARIANS IN THE IDEOLOGY OF YUGOSLAV COMMUNISTS” – REMEMBRANCE IN TIME. Transilvania University Press of Brasov, 2012. 269-275 Брашов, Република Румъния

Михов, Милен (2012) „BULGARIA AND THE BULGARIANS IN THE IDEOLOGY OF YUGOSLAV COMMUNISTS” – REMEMBRANCE IN TIME. Transilvania University Press of Brasov, 2012. 269-275 Брашов, Република Румъния

Михов, Милен (2012) „DEMOCRATIC MACEDONIA – OUTSIDE` THE GRASP OF TITO” – REMEMBRANCE IN TIME. Transilvania University Press of Brasov, 2012. 263-268 Брашов, Република Румъния

Михов, Милен (2012) „DEMOCRATIC MACEDONIA – OUTSIDE` THE GRASP OF TITO” – REMEMBRANCE IN TIME. Transilvania University Press of Brasov, 2012. 263-268 Брашов, Република Румъния

Михов, Милен (2012) „THE MEMORY OF JOSIP BROZ TITO IN THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA” – REMEMBRANCE IN TIME. Transilvania University Press of Brasov, 2012. 403-407 Брашов, Република Румъния

Михов, Милен (2012) „THE MEMORY OF JOSIP BROZ TITO IN THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA” – REMEMBRANCE IN TIME. Transilvania University Press of Brasov, 2012. 403-407 Брашов, Република Румъния

Михов, Милен (2012) „Научните фалшификации в Скопие за второто българско управление в Македония от 1941-1944 г.” - Националното обединение на България 1940-1944 г., Сборник доклади от национална научна конференция, Благоевград, 14-15 април 2011г., Македонски научен институт, С., 2012, 151-161. София

Михов, Милен (2012) „Научните фалшификации в Скопие за второто българско управление в Македония от 1941-1944 г.” - Националното обединение на България 1940-1944 г., Сборник доклади от национална научна конференция, Благоевград, 14-15 април 2011г., Македонски научен институт, С., 2012, 151-161. София

Михов, Милен (2012) Бивша югославска република Македония – опит за дефиниране на нова нация – В: „Балканите – език, история, култура”, Т. ІІІ, Велико Търново, 2013, 290-300. Велико Търново

Михов, Милен (2012) Бивша югославска република Македония – опит за дефиниране на нова нация – В: „Балканите – език, история, култура”, Т. ІІІ, Велико Търново, 2013, 290-300. Велико Търново

Михов, Милен (2012) Митовете в съвременната македонска историография (1991-2011 г.) – В: България, Балканите и Европа – Мит, История, Съвремие. Т. V, Научна конференция, 27 октомври 2010, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, 303-314 Велико Търново

Михов, Милен (2012) Митовете в съвременната македонска историография (1991-2011 г.) – В: България, Балканите и Европа – Мит, История, Съвремие. Т. V, Научна конференция, 27 октомври 2010, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, 303-314 Велико Търново

Михов, Милен (2010) The Communist Repressions against Teachers in the Former Yugoslav Republic of Macedonia 1944-1950 – Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium`s Proceedings. Transilvania University Press of Brasov. 2010. 165-171. Брашов, Република Румъния

Михов, Милен (2010) The Communist Repressions against Teachers in the Former Yugoslav Republic of Macedonia 1944-1950 – Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium`s Proceedings. Transilvania University Press of Brasov. 2010. 165-171. Брашов, Република Румъния

Михов, Милен (2009) За “белите полета” или историографски размишления за българската историография по Македонския въпрос – МПр., 2009 .№4, 27-38 София

Михов, Милен (2009) За “белите полета” или историографски размишления за българската историография по Македонския въпрос – МПр., 2009 .№4, 27-38 София

Михов, Милен (2008) Екзархията и Независимостта на България (1908-1912) – В: Независимостта на България 1908 г. – поглед от ХХІ век. Сборник доклади от международната научна конференция, проведена в София на 19–20 септември 2008 г. С., 2010, 271-289. София

Михов, Милен (2008) Екзархията и Независимостта на България (1908-1912) – В: Независимостта на България 1908 г. – поглед от ХХІ век. Сборник доклади от международната научна конференция, проведена в София на 19–20 септември 2008 г. С., 2010, 271-289. София

Михов, Милен (2008) Историята в политиката на „македонските” комунисти 1944-1969 г. – В: Сб. Балканите – език, история, култура. Велико Търново, 2008, 203-215.. Велико Търново

Михов, Милен (2008) Историята в политиката на „македонските” комунисти 1944-1969 г. – В: Сб. Балканите – език, история, култура. Велико Търново, 2008, 203-215.. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Войните за национално обединение в историографията на бившата югославска република Македония – Епохи, № 1-2, 2006, 43-75. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Войните за национално обединение в историографията на бившата югославска република Македония – Епохи, № 1-2, 2006, 43-75. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Институтът за национално история в Скопие в политиката на югославска и бивша югославска република Македония – В: Сборник трудове. Дни на науката 2006 г. Велико Търново, 27-41. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Институтът за национално история в Скопие в политиката на югославска и бивша югославска република Македония – В: Сборник трудове. Дни на науката 2006 г. Велико Търново, 27-41. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Митовете в македонската историография – Алманах. Света гора. Ж, (№6), 2006, 428-456. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Митовете в македонската историография – Алманах. Света гора. Ж, (№6), 2006, 428-456. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Писмо на Димитър Влахов до Лазар Колишевски за историята на ВМРО (обединена) – МПр., 2006, № 1, 109-122. София

Михов, Милен (2006) Писмо на Димитър Влахов до Лазар Колишевски за историята на ВМРО (обединена) – МПр., 2006, № 1, 109-122. София

Михов, Милен (2006) Политика в историята. Новата българска история и македонската историография 1944 – 2005 г. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, 338 с. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Политика в историята. Новата българска история и македонската историография 1944 – 2005 г. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, 338 с. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Църкавата, революцията и войната – В: “Държава и църква – Църква и държава в българската история”. Сборник по случай 135-годишнината от учредяването на Българската екзархия. С., 2006, 344-351. София

Михов, Милен (2006) Църкавата, революцията и войната – В: “Държава и църква – Църква и държава в българската история”. Сборник по случай 135-годишнината от учредяването на Българската екзархия. С., 2006, 344-351. София

Михов, Милен (2005) Българската Екзархия и парламентарните избори в Османска Турция през 1912 г. – В: “Приносът на Историко-Юридическия факултет за развитието на българското образование и наука”. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2005, 164-177. Велико Търново

Михов, Милен (2005) Българската Екзархия и парламентарните избори в Османска Турция през 1912 г. – В: “Приносът на Историко-Юридическия факултет за развитието на българското образование и наука”. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2005, 164-177. Велико Търново

Михов, Милен (2005) Историята през призмата на комунистическата пропаганда. Българското минало в документите на Антифашисткото събрание за народно освобождение на Македония (АСНОМ). - В: “СУБ и развитието на науката и висшето образование”. Т. 1, Велико Търново, 2005, 168-178. Велико Търново

Михов, Милен (2005) Историята през призмата на комунистическата пропаганда. Българското минало в документите на Антифашисткото събрание за народно освобождение на Македония (АСНОМ). - В: “СУБ и развитието на науката и висшето образование”. Т. 1, Велико Търново, 2005, 168-178. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Антипатриаршеската кампания на ВМОРО след Илинденско-Преображенското въстание - В: Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. Подготовка, провеждане, последици. Велико Търново, 2003, 143-156. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Антипатриаршеската кампания на ВМОРО след Илинденско-Преображенското въстание - В: Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. Подготовка, провеждане, последици. Велико Търново, 2003, 143-156. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Балканската и Междусъюзническата война от 1912-1913 г. – В: “Загиналите великотърновци във войните”. Велико Търново, 2003, 21-27. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Балканската и Междусъюзническата война от 1912-1913 г. – В: “Загиналите великотърновци във войните”. Велико Търново, 2003, 21-27. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Балканската и Междусъюзническата война от 1912-1913 г. – В: “Загиналите великотърновци във войните”. Велико Търново, 2003, 21-27. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Балканската и Междусъюзническата война от 1912-1913 г. – В: “Загиналите великотърновци във войните”. Велико Търново, 2003, 21-27. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Българската Екзархия и младотурският преврат (1908 - 1912 г.) - В: “Християнската традиция и царската институция в българската култура”, Шумен, 2003, 172-187. Шумен

Михов, Милен (2003) Българската Екзархия и младотурският преврат (1908 - 1912 г.) - В: “Християнската традиция и царската институция в българската култура”, Шумен, 2003, 172-187. Шумен

Михов, Милен (2003) Българската Екзархия, ВМОРО, и освободителните борби на българите в Македония и Одринско (1902-1912) - В: “100 години Илинденско-Преображенски въстание”. Сборник доклади от международната научна конферинция. София 26-27 септември 2003, С., 2005, 317-333. София

Михов, Милен (2003) Българската Екзархия, ВМОРО, и освободителните борби на българите в Македония и Одринско (1902-1912) - В: “100 години Илинденско-Преображенски въстание”. Сборник доклади от международната научна конферинция. София 26-27 септември 2003, С., 2005, 317-333. София

Михов, Милен (2003) Българската национална просвета и реформите в Османска Турция (1903-1908) – В: “Първият учителски събор в Шумен (1873 г.) и новобългарското образование – история и съвременност”. Национална конференция. Сборник с доклади. С., 2003, 76-80 Шумен

Михов, Милен (2003) Българската национална просвета и реформите в Османска Турция (1903-1908) – В: “Първият учителски събор в Шумен (1873 г.) и новобългарското образование – история и съвременност”. Национална конференция. Сборник с доклади. С., 2003, 76-80 Шумен

Михов, Милен (2003) Последиците от Илинденско-Преображенското въстание за Българската екзархия и българското население в Македония и Одринско – ИДА, 85-86, 2003, 7-32. София

Михов, Милен (2003) Последиците от Илинденско-Преображенското въстание за Българската екзархия и българското население в Македония и Одринско – ИДА, 85-86, 2003, 7-32. София

Михов, Милен (2003) С кръст и меч. Българската Екзархия, ВМОРО и националните борби на българите в Македония и Одринско 1902-1912 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, 439 с. Велико Търново

Михов, Милен (2003) С кръст и меч. Българската Екзархия, ВМОРО и националните борби на българите в Македония и Одринско 1902-1912 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, 439 с. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Църквата в националната доктрина на българите в края на ХIХ и началото на ХХ век - В: “Двадесетият век. Опит за равносметка”. Сборник с доклади от българо-германска конференция, проведена на 3-4 март 2000 г. Съставител доц. д-р Петко Петков. С., 2003, 139-148. София

Михов, Милен (2003) Църквата в националната доктрина на българите в края на ХIХ и началото на ХХ век - В: “Двадесетият век. Опит за равносметка”. Сборник с доклади от българо-германска конференция, проведена на 3-4 март 2000 г. Съставител доц. д-р Петко Петков. С., 2003, 139-148. София

Михов, Милен (2002) Романтизмът в изследванията на македонската тема или македонският романтизъм в историята - В: “Историята като наука, образование и професия”. Научна конференция, Созопол, 13-16 октомври 2000 г. Доклади и дискусии. С., 2002, с. 70-72, 82-83. София

Михов, Милен (2002) Романтизмът в изследванията на македонската тема или македонският романтизъм в историята - В: “Историята като наука, образование и професия”. Научна конференция, Созопол, 13-16 октомври 2000 г. Доклади и дискусии. С., 2002, с. 70-72, 82-83. София

Михов, Милен (2002) Романтизмът в изследванията на македонската тема или македонският романтизъм в историята - В: “Историята като наука, образование и професия”. Научна конференция, Созопол, 13-16 октомври 2000 г. Доклади и дискусии. С., 2002, с. 70-72, 82-83. София

Михов, Милен (2002) Романтизмът в изследванията на македонската тема или македонският романтизъм в историята - В: “Историята като наука, образование и професия”. Научна конференция, Созопол, 13-16 октомври 2000 г. Доклади и дискусии. С., 2002, с. 70-72, 82-83. София

Михов, Милен (2001) Войната между България и Османската империя в плановете на българското националноосвободително движение в Македония и Одринско. - Армия, държава, общество. Велико Търново, 2001, с. 141-150. Велико Търново

Михов, Милен (2001) Войната между България и Османската империя в плановете на българското националноосвободително движение в Македония и Одринско. - Армия, държава, общество. Велико Търново, 2001, с. 141-150. Велико Търново

Михов, Милен (2001) Корупция и злоупотреба с власт в революционната организация на македонските и тракийски българи в началото на ХХ век - Корупция. Традиционни и съвременни измерения. Велико Търново, 2001, с. 99-107. Велико Търново

Михов, Милен (2001) Корупция и злоупотреба с власт в революционната организация на македонските и тракийски българи в началото на ХХ век - Корупция. Традиционни и съвременни измерения. Велико Търново, 2001, с. 99-107. Велико Търново

Михов, Милен (2000) "Опит" за провъзгласяване на Българската патриаршия (1909 – 1911 г.) - Епохи, № 3-4, 2000, 75-94. Велико Търново

Михов, Милен (2000) "Опит" за провъзгласяване на Българската патриаршия (1909 – 1911 г.) - Епохи, № 3-4, 2000, 75-94. Велико Търново

Михов, Милен (1998) Един рапорт на Второ политическо отделение при Министерството на Външните работи и изповеданията по Македонския въпрос 1906 г. - МПр, 1998,№ 2, с. 119-145. София

Михов, Милен (1998) Един рапорт на Второ политическо отделение при Министерството на Външните работи и изповеданията по Македонския въпрос 1906 г. - МПр, 1998,№ 2, с. 119-145. София

Михов, Милен (1998) Кризата в революционната организация и отношението на ВМОРО към Българската екзархия 1903-1908 г. - Епохи, 1998, № 1, с. 5-39. Велико Търново

Михов, Милен (1998) Кризата в революционната организация и отношението на ВМОРО към Българската екзархия 1903-1908 г. - Епохи, 1998, № 1, с. 5-39. Велико Търново

Михов, Милен (1997) Екзарх Йосиф - между политиката и църквата - Юбилеен вестник по случай 120 години от избирането на Ловчанския митрополит Йосиф за Екзарх български. с. 5-7. Ловеч

Михов, Милен (1997) Екзарх Йосиф - между политиката и църквата - Юбилеен вестник по случай 120 години от избирането на Ловчанския митрополит Йосиф за Екзарх български. с. 5-7. Ловеч

Михов, Милен (1997) Конгресите на ВМОРО и разцеплението в революционната организация след Илинденско-Преображенското въстание и българската екзархия - ВВОВ, НТр., Кн. 54, История, 1997, с. 170-179. Велико Търново

Михов, Милен (1997) Конгресите на ВМОРО и разцеплението в революционната организация след Илинденско-Преображенското въстание и българската екзархия - ВВОВ, НТр., Кн. 54, История, 1997, с. 170-179. Велико Търново

Михов, Милен (1996) Екзархийското дело в Европейска Турция и Съединението - Епохи, 1996,№ 3, с. 41-53. Велико Търново

Михов, Милен (1996) Екзархийското дело в Европейска Турция и Съединението - Епохи, 1996,№ 3, с. 41-53. Велико Търново

Михов, Милен (1996) Реформената акция на Великите сили и просветната политика на Българската екзархия 1903-1908 - ВВОУ, НТр, Кн. 44,Общ. науки. Ч. 2, ВТ ,1996, с. 109-117. Велико Търново

Михов, Милен (1996) Реформената акция на Великите сили и просветната политика на Българската екзархия 1903-1908 - ВВОУ, НТр, Кн. 44,Общ. науки. Ч. 2, ВТ ,1996, с. 109-117. Велико Търново

Михов, Милен (1995) Българската екзархия и подготовката на Балканския съюз - В: “Балканските войни 1912 -1913 г.”, Велико Търново, 1995, с. 67-75. Велико Търново

Михов, Милен (1995) Българската екзархия и подготовката на Балканския съюз - В: “Балканските войни 1912 -1913 г.”, Велико Търново, 1995, с. 67-75. Велико Търново

Михов, Милен (1995) Политиката на големите сили и Илинденско-Преображенското въстание во погледите на екзархот Jосиф - “Европа и Македонското прашнье”, Скопjе,1995, с. 131-141, 514-516. Скопие

Михов, Милен (1995) Политиката на големите сили и Илинденско-Преображенското въстание во погледите на екзархот Jосиф - “Европа и Македонското прашнье”, Скопjе,1995, с. 131-141, 514-516. Скопие

Михов, Милен (1994) Българската Екзархия и Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. - В: Сб. “90 години Илинденско-Преображенско въстание 1903 г.”, С., 1994. с. 94-105. София

Михов, Милен (1994) Българската Екзархия и Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. - В: Сб. “90 години Илинденско-Преображенско въстание 1903 г.”, С., 1994. с. 94-105. София

Михов, Милен (1993) Национално съзнание и национално самочувствие - В: “Промените в историческото съзнание на съвременните поколения”. Варна, 1993, с. 70-76. Варна

Михов, Милен (1993) Национално съзнание и национално самочувствие - В: “Промените в историческото съзнание на съвременните поколения”. Варна, 1993, с. 70-76. Варна

Михов, Милен (1993) Непобедилата революция /100 години от създаването на ВМОРО/ - Епохи, 1993,№ 2, с. 93-98. Велико Търново

Михов, Милен (1993) Непобедилата революция /100 години от създаването на ВМОРО/ - Епохи, 1993,№ 2, с. 93-98. Велико Търново

Михов, Милен (1992) Българската общественост и политическите репресии в СССР през тридесетте години - НТрВВОВУ, Кн. 24,Об. Науки, Ч. I,Юбилейна сесия “80 години от Балканските войни”, с. 158-168 Велико Търново

Михов, Милен (1992) Българската общественост и политическите репресии в СССР през тридесетте години - НТрВВОВУ, Кн. 24,Об. Науки, Ч. I,Юбилейна сесия “80 години от Балканските войни”, с. 158-168 Велико Търново

Михов, Милен (1992) Един бесарабски българин - подсъдим на Московския процес /март 1938/- В: “Българите в северното причерноморие. Изследвания и материали”. Т. 1,В. Търново, 1992, с. 173 -180. Велико Търново

Михов, Милен (1992) Един бесарабски българин - подсъдим на Московския процес /март 1938/- В: “Българите в северното причерноморие. Изследвания и материали”. Т. 1,В. Търново, 1992, с. 173 -180. Велико Търново

Михов, Милен (1992) Екзарх Йосиф I, Русия и българският национален въпрос след освобождението на България до края на ХIХ век - В: “България, Балканите и Европа. Сборник в чест на Проф. С. Дамянов” В. Търново, 1992, с. 218-225. Велико Търново

Михов, Милен (1992) Екзарх Йосиф I, Русия и българският национален въпрос след освобождението на България до края на ХIХ век - В: “България, Балканите и Европа. Сборник в чест на Проф. С. Дамянов” В. Търново, 1992, с. 218-225. Велико Търново

Михов, Милен (1991) Българският буржоазен печат за процеса срещу Кр. Раковски и “десноцентриския блок” в СССР /март 1938/- ИПр, 1991,№ 9, с. 79-91. София

Михов, Милен (1991) Българският буржоазен печат за процеса срещу Кр. Раковски и “десноцентриския блок” в СССР /март 1938/- ИПр, 1991,№ 9, с. 79-91. София

Палангурски, Милко (2019) Бащите на Българската конституция. Мрежата на националната тъкан. Фондация "Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", 208 с., "Фабер, 2019, В. Търново, ISBN 978-619-00-0937-5

Палангурски, Милко (2019) Бащите на Конституцията. Юристите между правото и политиката. Модерният свят на Българина. Търновската Конституция от 1879 г. В. Търново, 2019, с. 7-24, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-180-5

Палангурски, Милко (2019) История и цивилизации за десети клас София, Рива, ISBN 978-619-225-106-2

Палангурски, Милко (2018) Костадин Паев. Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от ХIX век. Сравнително историко-правно изследване. София: Изд. „Сиби“, 2016, 359 с. Епохи, Том XXVI (2018) ,Книжка / 2, с. 547-548, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", ISSN: 1310-2141 (Print) ; ISSN: 2534-8418 (Online) Книжка / Issue 2

Палангурски, Милко (2018) The Territorial Revisionism in South-East Europe on the Eve of World War II and Post-Cold War. Similarities and Differences. Proceedings of 5th ACADEMOS Conference 2018, International Political Science Conference, (Bucharest, Romania, 14-17 June 2018), Editor Andrei Taranu, FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, pp.395-399, ISBN 978-88-85813-08-3

Палангурски, Милко (2018) The Universal Suffrage in Bulgaria (1879-1947) Proceedings of an International Conference: Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy; “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, 2018,FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, ISBN 978-88-85813-05-2,,рр. 43-49

Палангурски, Милко (2018) Всеобщото избирателно право в България - между теорията и реалността (1879-1911). Под знака на Клио. Юбилеен сборник- По случай 20-годишнината на департамент "История", Издателство на Нов български университет, 2018, 307-318, ISBN -978-619-233-029-3

Палангурски, Милко (2018) Иван Пеев Плачков - един възможен път към политиката. Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", Година I (XXXIII), 2018, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", c.713-727. ISSN 2603-3534

Палангурски, Милко (2018) История и цивилизации за седми клас. Рива, София, 2018, 57-118,, ISBN 978-619-225-071-3

Палангурски, Милко (2018) Писма на Димитър Пъшков до Иван Драсов за Учредителното народно събрание 1879 г. Епохи, Том XXVI (2018) ,Книжка / 2, с. 525-538, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", ISSN: 1310-2141 (Print) ; ISSN: 2534-8418 (Online)

Палангурски, Милко (2018) Русия и гражданските права на мюсюлманите при освобождението на Княжество България В: чрез минало към бъдещето, сб. в чест на проф.днк Маргарита Карамихова, С., 2018, "Просвета", с. 140-146. ISBN 978-954-01-3551-9

Палангурски, Милко (2018) Търновската конституция – собственост, финанси, икономика. Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, т. III, Институциите и българското стопанско развитие през вековете, Варна, 2018, с. 23-32, ISSN, 2534-9244.

Палангурски, Милко (2017) Бащите на Търновската конституция - духовниците между политиката и религията. Балканите - език, култура, история, 2017, т. V, В. Търново, УИ "Св. Св.Кирил и Методий", с. 293-309, Print ISNN - 1314-4065.Оnline 2535-1346

Палангурски, Милко (2017) Поборниците в Учредителното народно събрание 1879 г. В: Град и Памет. Априлското въстание 1876 г. през призмата на паметта., Регионален исторически музей Пазарджик, изд. Фабер, 2017, ISBN-978-619-90021-7-9, с. 157-173.

Палангурски, Милко (2017) Сподвижниците на Васил Левски в Учредителното събрание и създаването на Търновската конституция. Васил Левски и вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение, 2017,С, с.53-61, ISBN 978-954-776-038-7.

Палангурски, Милко (2017) Търговците в Учредителното народно събрание 1879 г. Опит за социално-политически портрет. Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания, Том 2, Разнообразието в българското стопаско историческо развитие, Варна, 2017, с. 92-102, Print ISSN - 2534 - 9244; Оnline 2603-3526

Палангурски, Милко (2016) Адвокати, управление, политика (1879-2016). Адвокатите: държавни глави, регенти, председатели на парламента, министър-председатели, министри, конституционни съдии, председатели на върховни съдилища, главни прокурори, омбудсмани на републиката. В. Търново:: Фабер, 2016, 215 с. ISBN 978-619-00-0505-6.COBISS.BG-ID 1280206820

Палангурски, Милко (2016) Ангел Джонев, Отиваха юнаците, отиваха. Петдесет и трети пехотен резервен полк през Първата световна война (1915-1918), Кюстендил-Добрич, 2016, Епохи, 2, В. Търново, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", с. 316-318, ISSN, 1310-2141. Епохи, 2016, 2, В. Търново, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", с. 316-318, ISSN, 1310-2141

Палангурски, Милко (2016) Военният потенциал и стратегия на Русия през очите на българските военни (1914 г.). Диалог , 2016/1, Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" – Свищов, ISSN 1311- 9206 http://www.uni-svishtov.bg/dialog/default.asp?magazine=8

Палангурски, Милко (2016) Търговци и политика (1886–1889). Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, Том I, Градското стопанство в българските земи през вековете, с. 163-172. Варна, 2016, ISSN 2534-9244; Оnline 2603-3526

Палангурски, Милко (2015) Военный потенциал и стратегия России глазами болгарских военных в 1914 г. Первая мировая война: взгляд спустя столетие. 1914 год: от мира к войне: доклады и выступления участников IV Международной научно-практической конференции. — М., Изд-во МНЭПУ, 2015. — 832 с. World War I: Analysis a century later. 1914: from Peace back into War: Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. — Publishing House of IIUEPS Academy, Moscow, 2015. — 832 p., с. 130-136; ISBN 978-5-7383-0404-0

Палангурски, Милко (2015) Консервативно-либералния сблъсък относно „книжовността“ и „грамотността“ като част от пасивното избирателно право 1879-1900 г., Conservative Quarterly, 2015, 2, софия,с. 48-68,. ISSN 2637-6981.

Палангурски, Милко (2015) Между матрицата и дискурса: Българската историография за Съединението. Съединението на България от 1885. 130 години по-късно, Пловдив, 2015, ISSS-1311-9133, с. 18-32.

Палангурски, Милко (2015) Предислокация на българските войски през септември 1885 г. Съединението на България от 1885. 130 години по-късно, Пловдив, 2015, ISSS-1311-9133, с. 99-110.

Палангурски, Милко (2014) Всеобщото избирателно право в България - между теорията и реалността (1879-1911 г.). Трети международен конгрес по българистика, 23-23 май 2013 г., т. 29, С., 2014, Университетско издателство"Св. Климент Охридски", с. 76-89, ISNN 978-954-07-3841-3

Палангурски, Милко (2014) За състава на Учредителното народно събрание, В: Сборник 135 години от приемането на Търновската конституция, С., Сиби, 2014, с. 97-126. ISBN 978-954-730-887-0. София

Палангурски, Милко (2014) Россия и болгарские попытки достижения национального суверенитета (1898–1903 гг.). Дриновський збірник, т. VI, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, Харків – Софія, 2014, с.252-261, ISBN: 978-954-322-812-6

Палангурски, Милко (2014) Руско-българската военна конвенция от 1902 г. и създаването на Балканския съюз – неосъзнатите предупреждения, В: Войните 1912-1918. Днешен поглед и интерпретации, В. Търново, 2014, 22-35. ISBN 978-954-92946-9-9. В. Търново

Палангурски, Милко (2014) Светла Атанасова, Търновските търговски дружества през Възраждането. Модели за стопанско развитие. :Известия на регионален исторически музей - В. Търново, т.XXVIII-XXIX, Фабер, В. Търново, 2014, с. 411-415, ISSN 0861-5888.

Палангурски, Милко (2014) Учредителите. Участниците в Учредителното Народно събрание в Търново, (10.II.-16.IV.1879 г.). Енциклопедичен справочник. София: Сиби, 2014, 327 с. ISBN 978-954-730-887-0.COBISS.BG-ID 1266121188

Палангурски, Милко (2013) Нова история на България I. Княжеството (1879-1911). София: Сиела, 2013, 358 с. ISBN 978-954-28-1370-5.COBISS.BG-ID 1261193444

Палангурски, Милко (2013) Пасивното избирателно право на религиозните служители в България – част от секуларизационния процес (1879-1911), В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново, 2013, Фабер, 291-300. ISBN 978-954-400-982-3. В. Търново

Палангурски, Милко (2013) Русия, България и Виенската реформена акция, В: Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“, февруари-март 2012, В. Търново, 2013, с.70-80. ISBN 978-954-524-919-8 В. Търново

Палангурски, Милко (2012) Бележите Българи. От Освобождението до Независимостта. Илюстрована енциклопедия.т.7, Изд. Световна библиотека, С. 2012, с. 6-15, 26-41, 49-51, 58-67, 74-87. В. съавт. с Л. Спасов, Б. Гърдев, Ал. Въчков, Ив. Тютюнджиев, Ал. Гребенаров, В. Милачков, Ан. Анчева, Ог. Стамболиев, Ив. Г. Илиев,Пл. Крайски. ISBN 978-954-574-087-9. София

Палангурски, Милко (2012) Бележити Българи. Между двете световни войни. Илюстрована енциклопедия. т. 9, Изд. Световна библиотека, С.,2012, с.14-19;30-39;48-61; В. съавт. с Л. Спасов, Ан. Джонев, Св. Елдъров, Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, Б. Гаврилов, Ан. Анчева, Ог. Стамболиев; ISBN 978-954-574-089-3. София

Палангурски, Милко (2012) Отечественная война 1812 г. в болгарских учебниках истории /ХIХ-первая половина ХХ вв./. Международная научно-практическая конференция „Вклад Башкирия в победу России в Отечественнойвойне 1812 года“, Уфа, 8-10 юни 2012 года. БашГУ, с. 203-208. ISBN 978-5-7477-2986-5.

Палангурски, Милко (2012) Россия и болгарские попытки достижения национального суверенитета /1898-1903 гг./. Modern Нistori, Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах запада и востока, Выпуск ХV, Уфа, БашГУ, 2012, 42-61. ISBN 978-5-7477-2957-5.

Палангурски, Милко (2011) Первая мировая война и болгарское общество. В: Россия и Великая война. Опыт и перспективы осмысления роли Первой мировой войны в России и за рубежом, Материал¸Международной конференции, Москва, 8 декабря 2010, Издательство Московского университета, М.,2011.162-164. ISBN 978-5-211-06187-3. Москва

Палангурски, Милко (2011) По българските парламентарни избори (1894-1913 г.). В.Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 372 с. ISBN 978-954-524-789-7.COBISS.BG-ID 1238013668

Палангурски, Милко (2011) Россия и гражданские права мусульман после освобождение Княжества Болгария. Россия и ислямский мир: История и перспектива цивилизационного взаимодействия. Уфа, 2011. с. 112-117. Антаир, ISBN 978-5-9635-0300-3.

Палангурски, Милко (2011) Русско-болгарская военная конвенция 1902 года. В: Modern Нistori, Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах запада и востока, Выпуск ХІV, Уфа, Баш Гу, 2011, с. 75-89. ISBN 978-5-7477-2651-2. Уфа

Палангурски, Милко (2011) Син на своя род и Отечество. В: Генерал-лейтенант Атанас Стефанов /1891-1944/. В. Търново, 2011, Личен Архив. Съст. М. Чолакова, с.7-8. ISBN 954-427-442-1. В. Търново,

Палангурски, Милко (2011) Стопанска история на България, В. Търново, Ровита, 2011 г. в съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, Ив. Русев, Ал. Костов, с. 105-160. ISBN 954-9541-04-5. В. Търново

Палангурски, Милко (2010) Българският парламентарен избирателен процес (1887-1913 г.), машинопис, 847 с. : дисертация за придобиване на научната степен "доктор на историческите науки", научна специалност 05.03.06 - История на България , рец. Иван Стоянов, Людмил Спасов, Йорданка Гешева. 2010. Автореферат 60 с. Защитена пред СНС по нова и най-нова история при ВАК. Утвърдена от ВАК с протокол № 08-2. В. Търново

Палангурски, Милко (2009) Активност и география на вота, парламентарен обем и професионално социален състав на VІІІ и ІХ ОНС. България, Българите и Европа – мит, история, съвремие, 2009, т. ІІІ, с. 299- 311. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Print ISBN 978-954-524-713-2.

Палангурски, Милко (2009) Как учредителите “дописаха” Търновската конституция. В: Учредителното събрание и българските конституции, С., Издание на Народното събрание на Република България. 2009, с. 43-58. ISBN 978-954-22-0622-4. София

Палангурски, Милко (2009) Подготовка и провеждане на изборите за V ОНС през 1887 г. В: Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 370-387. ISBN 978-954-524-675-3. В. Търново

Палангурски, Милко (2009) Поемането на изпълнителната власт – конституционен или личен режим. В: 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 133-141. ISBN 978-954-524-720-0. В. Търново

Палангурски, Милко (2009) Размисли относно вътрешната хармония на Търновската конституция. В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. т. ХІ. С., „Златен змей“, 2009, с. 46-50. ISSN 1311-1337 София

Палангурски, Милко (2009) Ръководство на избирателния процес в България (1879-1911 г.). В: Modern histori: Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока, Историческая болгаристика в республике Башкортостан, Выпуск ХІІІ, Уфа, 2009, БашГУ.с. 25-39. ISBN 978-5-7477-2226-2. Уфа

Палангурски, Милко (2009) Сформиране и същност на ръководството на избирателния процес (1879-1911 г.). В: Историк със съдбата на творец и преподавател, Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Л. Спасов, т. І. 2009, с. 202-215. Фабер, В. Търново. ISBN 978-954-400-115-5. В. Търново

Палангурски, Милко (2008) „Книжовността“ и „грамотността“ като част от пасивното избирателно право в българското законодателство. . Балканите – език, история, култура, 2008, т. I, с. 168-175. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Print ISBN 978-954-524-636-4

Палангурски, Милко (2008) Избирателното законодателство в княжество България (1879-1886 г.). В: Дриновський збiрник, т. ІІ, Харкiв – Софiя, АИ „Марин Дринов“, 2008, с. 167-178. ISBN 978-954-322-224-7. Харкiв – Софiя

Палангурски, Милко (2008) Избирательный процес в теории и практике Народнолиберальной партии (1887-1894 гг.). В: Modern histori, Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока, Выпуск Х. Болгария – Россия: исторический опыт взаимодействия и взаимовлияния, Уфа, БашГУ, 2008, с. 25-38. ISBN 978-5-7477-1887-6. Уфа

Палангурски, Милко (2008) Избори по Стамболовистки (1887-1994 г.). В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 279 с. ISBN 978-954-524-661-6.COBISS.BG-ID 1229590244

Палангурски, Милко (2008) Подготовка, провеждане и утвърждаване на изборите за VІІ ОНС през 1893 г. В: България, Българите и Европа – мит, история и съвремие. България, Българите и Европа – мит, история и съвремие, 2008, т. ІІ. УИ “Св. св. Кирил и Методий”,с.115-143. Print ISBN 978-954-524-660-9.

Палангурски, Милко (2007) Избирателната система в България 1879-1911 г. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 271 с. ISBN 978-954-524-562-6. COBISS.BG-ID 1243618020

Палангурски, Милко (2006) Fourth Drinov Readings at Harkov, 2006 (February , 28 - March 1, 2006), Et.,Bal., 2006/2. София

Палангурски, Милко (2006) Заплащането на депутатския корпус в България (1879-1911 г.). Епохи, 2006, 1-2, с. 115-134, Print ISSN 1310 – 2141.

Палангурски, Милко (2005) България в балканската политика на Русия (1899-1903 г.). В. Търново; ІІ-ро изд. УИ“Св. св. Кирил и Методий”, 2005.366 с. ISBN 954-524-447-Х В. Търново; ІІ-ро изд. УИ“Св. св. Кирил и Методий”, 2005.366 с. ISBN 954-524-447-Х. COBISS.BG-ID 1043344356

Палангурски, Милко (2004) Кратка история на българския народ, В. Търново, Ровита 2004, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов. дял.ІІІ. с.223-369. ISBN 954-01-0281-2. В. Търново

Палангурски, Милко (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидат-студенти. Съавт.: Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, В. Стойчева, П. Ст. Петков. В. Търново: Слово, 2003. 160 с. ( М. Палангурски, Нова Българска история, с. 108 - 131). ISBN 978-954-439-762-3. В. Търново

Палангурски, Милко (2001) 12. История и цивилизация, учебник за ХІ клас. Тестове. В съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, В. Стойчева, В. Търново, 2001, с. 215-280. ISBN 954-439-710-8. В. Търново

Палангурски, Милко (2001) 13. История и цивилизация за ХІ клас, профилирана подготовка. В съавт. Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Р. Михнева, В. Стойчева, В.Търново, 2001. с.24-30, 66-71, 143-154. ISBN 954-439-702-7. В. Търново

Палангурски, Милко (2001) История и цивилизация, учебник за ХІ клас.В съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Р. Михнева, Л. Стоянов, В. Стойчева, В.Търново, 2001, с. 215-280. ISBN 954-439-701-2. В.Търново

Палангурски, Милко (2000) История на България, в. съавт. с В. Гюзелев, Д. Саздов, Л. Спасов, Пл. Павлов, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, С., 2000, с. 214-218; 251 - 285, 303-309. АИ „Проф. М. Дринов“ – GABEROF, ISBN 954-430-707-9. София

Палангурски, Милко (1999) Кратка история на българския народ, С., Анубис, 1999, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов. дял.ІІІ. с.180-278. ISBN 954-426-194-Х. София

Палангурски, Милко (1999) На изпит по история на България. Съавтори: Ив. Лазаров, П. Ст. Петков,. В. Търново: ИК Марков, 1999, 175 с. (М. Палангурски, Нова история на България, с. 97-157). ISBN 954-9894-02-9. В. Търново,

Палангурски, Милко (1998) 3. История на България VII в. – 1947 Г., в. съавт. с Пл. Павлов, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, Слово, В. Търново, 1998, 228-368. ISBN 954-439-501-6. В. Търново

Палангурски, Милко (1996) България в балканската политика на Русия (1899-1903 г.). В. Търново, 1996. Слово, 1995, ISBN 954-439-412-5. В. Търново, Слово, 1996, ISBN 954-439-412-5.

Палангурски, Милко (1996) История на България ХVII в. – 1947 Г.,II част, в. съавт. с Пл. Павлов, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, Слово, В. Търново, 1996, 74-215. ISBN 954-439-415-Х (IIчаст). В. Търново

Палангурски, Милко (1996) Кратка стопанска история на България, В.Търново, 1996, FABER, в съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, П. Петков, Л. Дончева, с.127-184. ISBN 954-9541-04-5. В. Търново

Палангурски, Милко (1996) Либералната радославистка партия и българо-руските отношения (1901-1903 г.), Болгарский ежегодник, т.ІІ, Харьков – София, 1996, с. 142-156. ISBN 954-8528-04-5. Харьков – София

Палангурски, Милко (1996) Руският генералщабен план за концентрация на българската армия на Добруджанския боен театър от 1902 г. В: Българите в северното причерноморие, т.V., УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1996, с.321-332. ISBN 954-524-153-5. В. Търново

Палангурски, Милко (1995) Държавно-политическа система на България 1879-1919. В. Търново, 1995, Слово, 150 с. ISBN 954-439-354-4. В. Търново

Палангурски, Милко (1995) Кабинетът Т. Иванчов – В. Радославов и Фирмилиановият въпрос. Епохи, 3-4, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”1995, с. 43-57. ISSN 1310 – 2141. В. Търново

Палангурски, Милко (1995) Либералната (радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация (ноември 1900 - юни1904 г.). В.Търново: Слово, 1995, 207 с. ISBN 954-439-394-3.COBISS.BG-ID 1029083620

Палангурски, Милко (1995) Либералната (радославистка) партия и вътрешно-политическото развитие на Княжество България (ноември 1900 - декември 1901 ), Епохи, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1995, 1, с. 14-27. ISSN 1310 – 2141. В. Търново

Палангурски, Милко (1994) Кратка история на българския народ, С., Просвета, 1994, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов.дял.ІІІ. с.180-278. ISBN 954-01-0281-2. София

Палангурски, Милко (1993) Кратка история на българския народ, С., Просвета, 1993, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов.дял.ІІІ. с.180-278. ISBN 954-01-0281-2. София

Палангурски, Милко (1993) Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в тестове. В съавт. с М. Минчев, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, П. Ст. Петков, Н. Проданов, В. Търново, 1993, Аста, с. 148-201. В. Търново

Палангурски, Милко (1993) Първият държавен съд. Епохи, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1993, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” кн. 3-4, с. 38-50. ISSN 1310 – 2141. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) България и Балканската война. Библиографски указател, 1992, В.Търново, предговор. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Българо-руски военни връзки по време на управлението на Либералната (радославистка) партия (1899-1901г.). В: България, Балканите и Европа, Сборник в чест на проф. Симеон Дамянов, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1992, с.201-208. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Добруджа в геостратегическия сблъсък между Русия и Австро-Унгария. В: Българите в северното причерноморие, т. І., В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1992, с.114-122. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Либералната (Радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация : ноември 1900 - юни 1904 г./,Машинопис, 296 с. автореферат – 24 с. Предложена от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" ; Защитена пред СНС по нова и най-нова история. Утвърдена от ВАК с протокол на ПВАК No 22. Рецензенти: П. Тодоров, В. Николова. За придобиване на научната степан „кандидат да историческите науки“. В. Търново

Палангурски, Милко (1992) Разцеплението на Либералната (радославистка) партия, ноември 1900 - юни 1904 г. В: Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1992, т. 30, кн.3, с. 79-125. ISSN 0204 – 6369. В. Търново

Палангурски, Милко (1991) България – рекордьор на процеси срещу бивши управници, Общество и право, 1991,12, 26-28. ISSN 02-04-8523 София,

Палангурски, Милко (1991) Идейни и програмни схващания на Либералната (радославистка) партия, (1886-1904 г.) В: Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1991, т. 29, кн. 3, с. 47-80. ISSN 0204 – 6369. В. Търново

Палангурски, Милко (1991) Лекции по българска история /ХVІІІ в.-1944 г./, В. Търново, 1991, ч.ІІ. в съавт.Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов, с.80-201. В. Търново

Палангурски, Милко (1991) Социална опора на Либералната (радославистка) партия, Исторически преглед, С., Изд. Бан. 1991, 11, с. 73-86. София

Палангурски, Милко (1990) Россия во внешнеполитических концепциях либеральной (радослависткой) партии Болгарии (1886-1915), В: Проблеми словянознанства, 42, Львiв, „Свiт“,1990, с. 107-109. ISSN 0203-9494. Львiв,

Палангурски, Милко (1989) 17. Организационна структура на Либералната (радославистка) партия. 1886-1912 г. В: Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, УИ “Св. св. Кирил и Методий”1989, т.27, кн.3, с. 147-172. ISSN C619-3013. - 0861-7945 В. Търново

Палангурски, Милко (1988) Научна конференция за възникването и развитие но чехословашката република 1918-1939, Исторически преглед, 1988, 3, 117-119. София

Палангурски, Милко (1988) П. Горанов, Извоюване независимостта на България, В.Търново, 1996. Исторически преглед, 1988, 2, 98-101. София

Палангурски, Милко (1986) 1. Документално изследване за българската военна история – Военноисторически сборник, 1986, 5, 202-205. София

Петков, Петко (2018) „Основите на мира“ от 19/31 януари 1878 г. – първото руско-турско споразумение за създаване на българска държава (или защо Санстефанският прелиминарен договор не е началото на нова България). - История, 2018, год. ХХVІ, кн. 1, с. 8-19. ISSN 0861-3710 (print) https://azbuki.bg/editions/journals/history/contents/389-history/historyarticles2016-3/3332-1-xxvi-2018

Петков, Петко (2018) Защо е освободителна Руско-турската война 1877-1878 година. - 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция. Сборник доклади от международна кръгла маса. Велико Търново, 19 април 2018 г. В. Търново : Фабер, 2018, с. 49-62. ISBN 978-619-00-0816-3

Петков, Петко (2018) Институциите в документалното наследство на Христо Ботев. - Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том IІІ. Институциите и българското стопанско развитие през вековете. Варна, 2018, с. 49-61; Proceedings of the Centre for Economic History Research Vol. III, 2018, р. 49-61; ISSN 2534-9244 http://csii.bg/wp-content/uploads/issues/volume3/04-Petko%20Petkov.pdf?fbclid=IwAR1hGDI7MzO0BLChLKuEiVyR0Smy_1GHs6Sxo3WQvd1gp7gUbkufeCoAWos

Петков, Петко (2018) Истината за върховете „Свети Никола“ и Шипка. - Balkanistic Forum’18/ Балканистичен форум, г. ХХVІІ, 2018, № 1, „Разрушени светове… нови светове“, Унив. изд. „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 161-179. ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online). Indexed in SCOPUS, ERIH PLUS, РИНЦ (eLibrary.ru).

Петков, Петко (2018) Книга за върховете „Свети Никола“ и Шипка. София : Изд. Български бестселър, 2018, 160 с. (с илюстрации и карти). ISBN 978-954-463-202-1 COBISS.BG-ID - 1287264996

Петков, Петко (2018) Митрополит Методий Старозагорски и обособяването на новата южнобългарска епархия. - Нашата вяра. Издание на Старозагорска митрополия. Бр. 2, 2018, с. 26-33. ISSN 0861-6965

Петков, Петко (2018) От Букурещ и Гюргево (1875) през Оборище и Цариград (1876), Одрин, Сан Стефано и Берлин (1878) до Търново (1879-1908-1911) и Ньой (1919). - България и българите – история и култура (ХVІІІ-ХХ век). Доклади от научна конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на доц. д-р Георги Плетньов (4 декември 2015 г.). Ред. кол.: Доц. А. Игнатова, доц. Л. Дончева. В. Търново, 2018, Унив. изд. „Св. Кирил и Методий“, с. 41-66. ISBN 978-619-208-166-9

Петков, Петко (2018) Постижения и проблеми в преподаването на българска възрожденска култура/ културно-историческо наследство във Великотърновския университет (2003-2016) // ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS IN THE TEACHING OF BULGARIAN RENAISSANCE CULTURE / HERITAGE IN UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO (2003-2016). - Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология. Guidelines in academic research and teaching of Ethnology and Anthropology. Рецензент: д-р Фотини Толуди. София : Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 9-17. ISBN 978-954-07-4595-4

Петков, Петко (2018) Провалът на политическата стратегия, заложена в член 39 от Търновската конституция. Неуспешният опит за постигане на църковно единство между двата синода на Българската православна църква (1908-1912) г. - Чрез миналото към бъдещето. In honorem Margaritae Karamihova. Съставител: Петко Ст. Петков. София : Просвета, 2018, с. 52-83. ISBN 978-954-01-3551-9 COBISS.BG-ID - 1132114916

Петков, Петко (2017) Митрополит Климент Тырновский – болгарский православный архиерей и государственный деятель (1841-1901). - Первый международный конгресс православных ученых. Евангельские ценности и будущее православного мира. „Наука и Православие: стратегии развития“. 20-26 февраля 2017 г. Великое Тырново, Болгария. Изд. Истоки. Воронеж, 2017, с. 155-160. ISBN 978-5-4473-0145-3

Петков, Петко (2017) Нов научен принос към историята на Арбанаси: Светла Атанасова. Арбанаси. Търговия и търговски връзки през ХVІІ-ХІХ век. - Известия на Регионалния исторически музей – Велико Търново, Том ХХХІІ. В. Търново, Изд. Фабер, 2017, с. 369-372. ISSN 0861-5888

Петков, Петко (2017) Нова книга от поредицата „Фабрика за история“ [Войни. Революции. Памет. Проект „Бъдеще за миналото: инструменти на „меката сила“ (културна и научна дипломация). ФАБРИКА ЗА ИСТОРИЯ. Том ІІІ. София, 2017. 192 с.]. - Историческо бъдеще, г. ХХІ, 2017, бр. 1-2, с. 269-274. ISSN 1113-0144

Петков, Петко (2017) Освободителна ли е Руско-турската война 1877-1878 г. - Наука, г. ХХVІІ, 2017, № 5, с. 31-35. Гл. ред.: акад. Стефан Воденичаров. ISSN 0861 3362

Петков, Петко (2017) Приспособеният в Княжество България Екзархийски устав от 1883 г. и неговото приложение. - Трудове на катедра „Историческо и практическо богословие“, Православен богословски факултет, ВТУ, „Св. св. Кирил и Методий“. Том 1. В. Търново, 2017, с. 21-28. ISBN 978-954-337-338-3

Петков, Петко (2017) Стопанското развитие на българите в документалното наследство на Георги Ст. Раковски. - Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том IІ. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Варна, 2017, с. 55-71. ISSN 2534-9244 http://csii.bg/wp-content/uploads/Izvestiya-Tom_2_2017.pdf

Петков, Петко (2017) Търновската конституция и Екзархийските устави от 1883 и 1895 г. (Отражение и приложение на конституционните принципи в църковното законодателство). - Юбилейна международна научна конференция „Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право“. 25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 25 години от приемането на Конституциата на Република България. 6-7 октомври 2016 г. В. Търново, Унив. изд. „Св. Кирил и Методий“, 2017 г., с. 123-140. ISBN 978-619-208-118-8

Петков, Петко (2016) Въстанието от 1876 г. и историческото развитие на българите и Европа. - Сборник с доклади от Национална научна конференция „140 години Априлско въстание и Априлска епопея при Дряновския манастир“, 13.05.2016 г. Фабер, 2016, с. 13-36. ISBN 978-619-00-0540-7

Петков, Петко (2016) Издръжката на българското православно духовенство в Княжество България. - Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том I. Градското стопанство в българските земи през вековете. Варна, 2016, с. 189-221. ISSN 2534-9244

Петков, Петко (2016) Търновското списание „Духовен прочит“ (1881-1882 г.) и формирането на българска православна идеология. - Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies,Volume 7, Number 2, 2016, с. 212-247. http://www.venets.org/index.php?page=12&volume_id=11&issue_id=11 ISSN 1314-0256 (Online) ISSN 1314-0426 (Print)

Петков, Петко (2015) Dynamics of the Official Holidays in the Third Bulgarian State (1878-2014). / 11th Annual Conference of the SIEF. Working Group on the Ritual Year. Traditions and Transformation. Kazan (Volga Region) Federal University. June 4-7, 2015. Kazan – Rostov-on-Don Pechatnaya Lavka. 2015, p. 43-44. Compiled by Nina Vlaskina, Irina Sedakova, Guzel Stolyarova. English Revision: Elizabeth Warner. ISBN 978-5-906429-10-0. 11th Annual Conference of the SIEF. Working Group on the Ritual Year. Traditions and Transformation. Kazan (Volga Region) Federal University. June 4-7, 2015. Kazan – Rostov-on-Don Pechatnaya Lavka. 2015, p. 43-44. Compiled by Nina Vlaskina, Irina Sedakova, Guzel Stolyarova. English Revision: Elizabeth Warner. ISBN 978-5-906429-10-0.

Петков, Петко (2015) The Wars as Chronological Limits in the Modern History of Bulgaria. - Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 6, Number 1, 2015 33-48 . http://www.venets.org/getfile.php?id=200 ISSN 1314-0256 (Online) ISSN 1314-0426 (Print)

Петков, Петко (2015) Болгарская православная церковь и государственная власть в Княжестве/Царстве Болгария (1878-1912 гг.). Замечания и выводы. - Дунайскi науковi читання: Европейский вимiр i регiональний контекст. Матерiали мiжнародноï науково-практичноï конференцiï, присвяченоï 75-рiччю Измаïльського державного гуманиiтарного унiверситету. Т. І: Iсторiя. Економiка. Педагогiка. Iзмаïл, 2015, с. 63-67. ББК 72 (4 Укр) УДК 001.6 (477.74) Д-83

Петков, Петко (2015) Българската завера от 1835 година – първа проява на националноосвободителното движение през ХІХ век. - Историческо бъдеще, 2015, год. 19, бр. 1-2, с. 177-187. Издателство: Асоциация Клио-96 (София) ISSN: 1311-0144 УДК 949.72.041 COBISS.BG-ID - 1279726052

Петков, Петко (2015) Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. Т. 1. 2015. Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 145-годишнината от създаването на БАН. В. Търново, 26-27 ноември 2014 г. В. Търново, Народна библиотека „П. Р. Славейков”, 2015. ISSN 2367-8038 (Научен редактор) www.math.bas.bg/vt/kin/

Петков, Петко (2015) Майстор Колю Фичето и българската памет : по случай 215-годишнината от рождението на възрожденския архитект - Наука, г. ХХV, 2015, кн. 5, с. 59-64. ISSN 0861 3362 COBISS.BG-ID - 1278674660

Петков, Петко (2014) Отношенията между Българската православна църква и държавната власт в Търновската конституция. - 135 години от приемането на Търновската конституция. Сборник от научна конференция, организирана от Народното събрание на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. София, 2014, с. 139-148. ISBN 978-954-730-891-6

Петков, Петко (2013) Petko Petkov, Innovations In University Education By Modern And Competitive MA and PhD Programs. / The Reforms And Transformation of Student Affairs in Colleges and Universities, International Conference, 1-2.06.2013, Wuhan University, China. Zhongguo Dizhi Daxue Press, Wuhan, China, 2013. (80-84 pp.) ISBN: 978-7-5625-3255-2 The Reforms And Transformation of Student Affairs in Colleges and Universities, International Conference, 1-2.06.2013, Wuhan University, China. Zhongguo Dizhi Daxue Press, Wuhan, China, 2013. (80-84 pp.) ISBN: 978-7-5625-3255-2

Петков, Петко (2013) Българската православна църква и първата парламентарна мисия в Русия през 1879 г. - България: метрополия и диаспора : Сб. по случай 65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. Кишинев : S.Ş.B., 2013, с. 243–247. ISBN 978-9975-9577-2-4. 94(497.2)+323.1(478)(=163.2)(082)=00 Б 96

Петков, Петко (2013) Екзархията като българска протодържава. - Балканите – език, история, култура. Т. 3. Трета международна научна конференция – 14–15 октомври 2011 г. В. Търново [УИ „Св. св. Кирил и Методий”], 2013, с. 153–163. ISSN 1314‐4065 COBISS.BG-ID - 1264073700

Петков, Петко (2012) Bulgarian historiography from september 9, 1944 until november 10, 1989 about the relations between the Orthodox church and the State power in Bulgaria (1878–1912). // Remembrance in Time (eBook). – Braşov, Transilvania University Press of Braşov, 2012, p. 125–130. Remembrance in Time (eBook). – Braşov, Transilvania University Press of Braşov, 2012, p. 125–130.

Петков, Петко (2012) Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България 1878-1912 г. Институционални отношения. Faber, В. Търново, 2012. 568 с. ISBN - 978-954-400-821-5 COBISS.BG-ID - 1257579492

Петков, Петко (2012) История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. София : ИК Кръгозор, 2012, 360 стр. ISBN - 978-954-771-281-2 COBISS.BG-ID - 1249610980

Петков, Петко (2011) Архиереите от Княжество България и Екзарх Йосиф І – към типологизиране на отношенията (1878–1912 г.). / България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 4. : Доклади от Международна научна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени...”, 29–31 октомври 2009. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 553–559. ISBN 978-619-208-125-6 България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 4. : Доклади от Международна научна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени...”, 29–31 октомври 2009. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 553–559. ISBN 978-619-208-125-6

Петков, Петко (2011) Болгарский Экзархат: болгарская предгосударственность Нового времени 1870–1879 гг. - Modern History. Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока. Выпуск ХІV. Материалы международной научной сессии кафедры новой и новейшей истории БашГУ 25 апреля 2011 года. Уфа : Министерство образования и науки Русской федерации ; Башкирский государственный университет, 2011, с. 85–105. ISBN 978-5-7477-2651-2 УДК 94(1-87) ББК 63.3 (4/8)

Петков, Петко (2011) В памет на проф. Александър Бурмов. / Дни на науката’2011. Т 1. СУБ – Клон В. Търново. В. Търново : Фабер, 2011, с. 11–12. ISSN 1314-2283 Дни на науката’2011. Т 1. СУБ – Клон В. Търново. В. Търново : Фабер, 2011, с. 11–12. ISSN 1314-2283

Петков, Петко (2011) За периодизацията на Новата история на България. / Дриновський збiрник. Том ІV. Харкiв – Софiя, 2011, с. 151-161. ISBN 978-954-322-410-4 УДК 94(497.2)(082) ББК 63.3(4БОЛ)я43 Дриновський збiрник. Том ІV. Харкiв – Софiя, 2011, с. 151-161. ISBN 978-954-322-410-4 УДК 94(497.2)(082) ББК 63.3(4БОЛ)я43 Ред. Колегия Предс.: М. Г. Станчев. Акад. изд. „М. Дринов“

Петков, Петко (2011) Търновската конституция и българският конституционализъм ХІХ - началото на ХХ век. - Дни на науката’2010. В. Търново : Faber, 2011, с. 30–45. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID - 1236628452

Петков, Петко (2010) За един „мъртвороден” член от Търновската конституция. - De jure : Официално издание на Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, год. І, № 1, с. 79–84. ISSN 1314-2593 COBISS.BG-ID - 1237392356

Петков, Петко (2010) Петко Ст. Петков, Биобиблиографска справка. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2010 г., 30 с.

Петков, Петко (2009) Българският конституционализъм през ХІХ век, българският проект за основен закон от 1879 г. и Търновската конституция. Учредителното събрание и българските конституции : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, читалище „Надежда”, 9 февруари 2009 г. София : Народно събрание на Република България, 2009, с. 15-42.

Петков, Петко (2009) Политическо и историческо значение на „основите на мира” (Одринското примирие) от 19/31 януари 1878 г. [Сто и тридесет] 130 години от Руско-турската война (1877–1878 г.) и Освобождението на България : [Материали от международна научна конференция 16–17 април 2008, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"]. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 133–140.

Петков, Петко (2009) Преди сто и повече години. Изследвания и очерци по нова история на България. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 2009. 292 с. ISBN - 978-954-524-721-7 COBISS.BG-ID - 1234338276

Петков, Петко (2009) Улога Петропавловске духовне школе код Ласковца за усвајање вредности бугарске и светске културе. Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira.Univerzitet u Nišu. Filozofski fakultet. Niš, 2009, 467-477.

Петков, Петко (2008) Българският манифест на еволюционизма. За някои негероични аспекти на героичната 1876 година. Известия на Българското историческо дружество, № 40, 2008, с. 382–386.

Петков, Петко (2007) Александър Екзарх - княз на България? - Електронно списание LiterNet, 07.12.2007, № 12 (97) (07.12.2007). ISSN 1312-2282 (online)

Петков, Петко (2007) Заветите на Левски и българският национален идеал. - Българско Възраждане : Идеи, личности, събития. Годишник на Общобългарски комитет и Фондация "Васил Левски". Т. 9, 2007, с. 79–84. ISSN 1311-1337 УДК 949.72.042 323.1(091)(497.2) COBISS.BG-ID - 1175443684

Петков, Петко (2007) Съединението в историческата съдба на българския народ. - Дриновський збiрник. Том І. Харкiв-Софiя, 2007, с. 125-127. ISBN 978-954-322-186-8

Петков, Петко (2005) Историята като полифония. Изследвания по нова история на България (От Българската завера 1835 до Крайовския договор 1940 г.). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005. 359 с. ISBN 954-524-455-0 COBISS.BG-ID - 1043894500

Петков, Петко (2005) Църковно-духовното и национално-политическото начало в българо-гръцката разпра през ХIХ и началото на ХХ век. Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев. 10-11 ноември 2000 г. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново. 2005, с. 188-197.

Петков, Петко (2003) Васил Друмев - Климент Браницки и Търновски (1841-1901). - Списание на БАН, год. CXVІ, 2003, № 3, с. 57-60. ISSN 0007-3989

Петков, Петко (2003) Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий". 300 с. ISBN 954-524-360-0 COBISS.BG-ID - 1040231908

Петков, Петко (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидатстуденти. В. Търново : Изд. Слово. 160 с. ISBN 954-439-762-0

Петков, Петко (2003) История на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 233 с. ISBN 954-524-353-8 COBISS.BG-ID - 1041629668

Петков, Петко (2003) Кой кой е във Великотърновския университет? Преподавателите на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. 321 с. (Съавтор). В. Търново

Петков, Петко (2002) Документи за Новата история на България ХIХ – началото на ХХ век (Българският въпрос в международните договори. Програми за политическо самоуправление. Искания за национална еманципация в хода на българо-гръцкия църковен спор. Устройствени документи на възстановената българска държава. Отношения между Българската православна църква и държавната власт. Речник и карти). Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 312 с. ISBN 954-524-331-7 COBISS.BG-ID - 1039724004

Петков, Петко (2002) История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. София. ИК Кръгозор, 2002, 360 стр. ISBN 954-771-042-7 COBISS.BG-ID - 1041145828

Петков, Петко (2001)