Публикации Катедра "Стара и средновековна история" / Department of Old and Medieval History


Георгиева, Гергана (2016) Варна в средата на XIX век според един османски дефтер. – В: Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни проучвания. Сборник в памет на проф. дин Велко Тонев. Ред. И. Русев, Варна, 2016, 59-80.

Георгиева, Гергана (2016) Поглед върху социалния профил на османския провинциален управител (по примера на еялет Румелия от края на XVIII и началото на XIX век) Велико Търново

Георгиева, Гергана (2016) Първева, Ст. ЗЕМЯТА И ХОРАТА ПРЕЗ XVII – ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА XVIII ВЕК. ОВЛАДЯВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА АГРАРНОТО И СОЦИАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО В ЦЕНТРАЛНИТЕ И ЮЖНИТЕ БАЛКАНИ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ. София, 2011. – Etudes balkaniques, 2 (2016), 365-373.

Георгиева, Гергана (2016) Структура на градовете в българските земи през 70-те години на XIX век по данни от османските статистически годишници (салнамета). – В: Известия на държавните архиви, 2016, кн. 106, с. 136-191.

Георгиева, Гергана (2015) Demir Baba Tekke. – In: Encyclopedia of Islam Three. Leiden-Boston, 2015, pp. 96-97.

Георгиева, Гергана (2015) Saray of Provincial Ottoman Governors: Place for Living, Place for Governing. – Балканите – език, история, култура. Т. 4. В. Търново: Издателство Ивис, 2015, 256-267.

Георгиева, Гергана (2015) The Rich in the Eighteen and Nineteenth-Century Arbanassi: Networks of Prosperity. – In: Wealth in the Ottoman and Post-Ottoman Balkans. A Socio-Economic History. Evguenia Davidova, ed. NY: Taurus Press, 2015, pp. 137-149.

Георгиева, Гергана (2015) Балканите – език, история, култура. Т. 4. В. Търново: Издателство Ивис, 2015 г., 630 стр. (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева).

Георгиева, Гергана (2015) Лясковец – един предбалкански град и неговото икономическо развитие в средата на XIX век. – В: Известия на РИМ-Габрово, т. 2 (2014). В. Търново, 2015, 209-226.

Георгиева, Гергана (2014) The Standard of Living of the Inhabitants of Arbanassi in the 19th Century. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Велико Търново, 2014, с. 428-435

Георгиева, Гергана (2014) Topoi of Urban Space – Tarnovo. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Велико Търново, 2014, p. 358-363

Георгиева, Гергана (2014) Арбанаси през XV-XIX век: социално-икономически профил. Варна, 2014.

Георгиева, Гергана (2014) Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. В. Търново: Издателство Фабер, 2014, 792 стр. (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева).

Георгиева, Гергана (2013) The Kircalis Times as Metonymy, the History as Emotion. – In: Ottoman Legacies in the Contemporary Mediterranean, the Balkans and the Middle East Compared. Eds. E. Ginio, Karl Kaser. Jerusalem, 2013, pp. 311-334

Георгиева, Гергана (2013) Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 2. Велико Търново: Издателство Фабер, 2013, 315 стр. (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева).

Георгиева, Гергана (2012) Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Велико Търново: Издателство Фабер, 2012, 478 стр. (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева).

Георгиева, Гергана (2011) Representation of the Kircalis’ Period: Discourse Analysis of Bulgarian National Historiography. – In: Readings in the History and Culture of the Balkans. Sofia, 2011, 85-95.

Георгиева, Гергана (2011) Теметтуат дефтерите като извор за историята на град Шумен. – В: От тука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм, Шумен, 14-16 май 2010 г. Шумен, 2011, 531-542

Георгиева, Гергана (2010) Сараят на провинциалните османски управители. Място за живеене – място за управление. Първата половина на ХІХ век. – В: Четива за историята и културата на Балканите. Съст. М. Карамихова. София, 2010, 79-102.

Георгиева, Гергана (2009) Dynamics of the Territorial Division of Rumelia Province. – Etudes balkaniques 1-2 (2010), 148-205. Also in Bulgarian: Динамика на териториалното деление в еялет Румелия. – Историческо бъдеще 1-2 (2008/9), с. 10-62.

Георгиева, Гергана (2009) Балканите. Между традицията и модерността. София: Издателство Гутенберг, 2009, 291 стр. (Сборник. Отг. ред. Н. Данова. Ред. колегия: Г. Георгиева, С. Дончева, Е. Раждавичка).

Георгиева, Гергана (2009) Градското управление на София и Битоля в началото на ХІХ век. В: Балканите. Между традицията и модерността. София, 2009, 70-99.

Георгиева, Гергана (2009) Отзив: “Mapping National and Local Identities in the Balkans and Central Europe” (a review of two tomes): DEVELOPING CULTURAL IDENTITY IN THE BALKANS. Eds. R. Detrez, P. Plas. Brussels, 2005; SPRAWY NARODOWOSCIOWE. Special Issue on Territorialism and Identity. Ed. Jolanta Sujecka. 31 (2007), 358 pages. – Etudes balkaniques, 3 (2009): 131-137.

Георгиева, Гергана (2008) Османските управници на Балканите – румелийските валии през първата половина на ХІХ век. – В: Сборник „Балканите – език, история, култура”. Велико Търново, 2008, 152-161.

Георгиева, Гергана (2007) Administrative Structure and Government of Rumelia in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries: The Functions and Activities of the Rumeli Vali. – In: The Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, Adoption. Rethymno: Crete University Press, 2007, 3-20.

Георгиева, Гергана (2007) Administrative Structure and Government of Rumelia in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries: The Functions and Activities of the Rumeli Vali. – In: The Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, Adoption. Rethymno: Crete University Press, 2007, 3-20. Rethymno, Greece

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Anastasopoulos, A. PROVINCIAL ELITES IN THE OTTOMAN EMPIRE. Rethimno: Crete University Press, 2005. – Etudes balkaniques, 1 (2007) 171-174.

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Anastasopoulos, A. PROVINCIAL ELITES IN THE OTTOMAN EMPIRE. Rethimno: Crete University Press, 2005. – Исторически преглед, 1-2 (2007), 235-240.

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Ursinus, M. GRIEVANCE ADMINISTRATION (SHIKAYET) IN AN OTTOMAN PROVINCE. The Kaymakam of Rumelia’s ‘Record Book of Complaints’ of 1781-1783. London and New York, 2005. – Исторически преглед, 1-2 (2007), 240-244.

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: ИСТОРИЯТА НА КНИГИТЕ КАТО ПРИЯТЕЛСТВО. СБОРНИК В ЧЕСТ НА МИТКО ЛАЧЕВ. Ред. Н. Данова, Св. Иванова. София, 2007. – Etudes balkaniques, 1 (2007), 171-174.

Георгиева, Гергана (2006) Административен център или центрове в Османската империя: провинция Румелия в края на ХVІІІ – началото на ХІХ век.

Георгиева, Гергана (2006) Кърджалийството – начин на употреба в националната ни историография, 1944-1989. – В: Историята – начин на употреба. Ред. Ив. Русев, Хр. Мишков. Варна, 2006, с. 83-93.

Георгиева, Гергана (2006) Отзив: Scientific Conference Dedicated to Bali Efendi. – Etudes balkaniques, 2 (2006): 186-188.

Георгиева, Гергана (2005) Ottoman Modernization/Europeanization – A Case that Does Not Fit to the Definition (Study on Ottoman Administrative Reforms). – In: New Europe College, Regional Program 2003-2004, 2004-2005. Bucharest, 45-72.

Георгиева, Гергана (2004) За центъра на провинция Румелия (от края на XVIII до 1839 г.) Историческо бъдеще, 2004, 1-2, 47-70.

Георгиева, Гергана (2003) Functions and Prerogatives of the Rumeli Vali in the First Half of the Nineteenth Century. – Etudes balkaniques, 2003, 2, 57-77. Sofia, Bulgaria

Георгиева, Гергана (2003) Functions and Prerogatives of the Rumeli Vali in the First Half of the Nineteenth Century. Etudes balkaniques, 2003, 2, 57-77.

Георгиева, Гергана (2001) Мюсюлмански мистични братства в Шумен, XVII – XIX век. В: История на мюсюлманската култура в българските земи. София, 2001, 300-323 (в сътрудничество с д-р Орлин Събев).

Георгиева, Гергана (2000) Двойните светилища в Североизточна България. В: Конфесионални измерения на фолклора, София, ноември 1998. София, 2000.

Димитров, Димитър (2016) “Niketas Choniates versus Manuel I Komnenos: Disputes concerning Islam in the context of the Byzantine tradition” Епохи, том 24, кн. 2, стр. 236-242

Димитров, Димитър (2016) „The Eastern Roman Empire and the Iranian peoples, 4th-7th Centuries: The Sources” Булгарика Ираника (София, ТАНГРА), стр. 65-80

Димитров, Димитър (2015) „Злият Светополк: мит или историческа истина?” Търновска книжовна школа, том X , Велико Търново, стр. 570-583

Димитров, Димитър (2014) “New Heraclias: On the Image of a Byzantine Emperor” Tradycje bizantyjskie. Romantyzm I inne epoki (Warszawa: Wyd. Polonistyki Un. Warsz.), 325-343

Димитров, Димитър (2014) “Thracians and Bessi in Late Antiquity: questions of survival, identity, and religious affiliations” Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Prof. Maria Dzielska (Krakow: Historia Iagellonica), 361-375

Димитров, Димитър (2014) “Who executed St. Demetrius? An attempt at a forensic report” Serdica Edict (311 AD) (Sofia: Tangra), 133-141

Димитров, Димитър (2014) „The Polyvalent Nature of Byzantine Magic: Objects, Texts, and Notions” Средновековният човек и неговият свят (Medieval Man and his World). Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (Велико Търново: Фабер), стр. 703-714

Димитров, Димитър (2014) „Антилатинската полемична литература във Византия през XII век: топоси и нововъведения” Bulgaria Medievalis 4-5 (2013-2014) (Sofia: Bulgarian Historical Heritage Foundation), стр. 75-86

Димитров, Димитър (2014) „Византийската медицина: лечение, лечители, болници” Realia Byzantino-Balcanica. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Христо Матанов (София: Тангра), стр. 165-189

Димитров, Димитър (2014) Neoplatonism and Christianity in the East: philosophical and theological challenges for bishops” Routledge Handbook of Neoplatonism (eds. P. Remes, S. Slaveva-Griffin, London: Acumen Publishing, 2014), 525-540

Димитров, Димитър (2014) Византия между Изтока и Запада София: Изток-Запад, , 235 стр.

Димитров, Димитър (2013) “Philosophy and Culture as Means to Divine Ascent in Late Antiquity: the Case of Synesius” Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism (Krakow: Jagellonian Un. Press), 47-64

Димитров, Димитър (2013) „Бески етюди: християнство и идентичност на Балканите през Късната античност и ранното Средновековие” Българско средновековие: общество, власт, история (Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова, София), стр. 139-156

Димитров, Димитър (2013) „Византийските болници” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VI, В. Търново, стр. 320-334

Димитров, Димитър (2013) „Двуликият Янус: магия и магически практики във Византия” Балканите – език, история, култура, том III, Велико Търново, стр. 226-241

Димитров, Димитър (2013) „Сведения за Византия в хрониките на китайската династия Тан” Исторически преглед 5-6, 2011 г. (изд. 2013 г.), стр. 229-235

Димитров, Димитър (2013) Boris I. Bulharský a Svätopluk I. Veľkomoravský v reálnom a imaginárnom svete stredoveku” (Boris I of Bulgaria and Svatopluk I of Great Moravia in the real and imaginary world of the Middle Ages) Svätopluk v európskom písomníctve (eds. M. Homza et alia, Bratislava: Post Scriptum), 162-176

Димитров, Димитър (2012) “Some Remarks on the Iconoclastic Controversy and its Origins” Byzantinoslovaca VI, Bratislava, 5-16

Димитров, Димитър (2012) „Масата събира, масата разделя: храната и храненето във Византия и различията по отношение на хранителните навици през Средновековието” Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време (В. Търново), стр. 21-31

Димитров, Димитър (2012) „Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово” България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. V (В. Търново), стр. 53-73

Димитров, Димитър (2012) „Пътища и пътуване във византийския свят” Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време (В. Търново), стр. 363-374

Димитров, Димитър (2011) “The Various Facets of Byzantine Humanism” Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22-27 August 2011)

Димитров, Димитър (2011) „Византийският хуманизъм като една убягваща ни реалност Свидетелства на традицията (В.Търново)

Димитров, Димитър (2011) „Християнството сред бесите в Късната античност: извори, факти, проблеми” Балканите – език, история, култура, том II (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2011) „Щрихи към византийско-чешките контакти и взаимни влияния през XII-XV век” Търновска книжовна школа, т. IX (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2011) Византия и византийският свят София: Просвета, 2011

Димитров, Димитър (2010) “Reflections on Pagan Revival and the Religious Policy of Theodosius I” Byzantinoslovaca III, Bratislava

Димитров, Димитър (2010) „The Arabs, Christianity, and the Byzantine Near East (4th – 7th Centuries)” Medieval Christianitas: Different Regions, ‘Faces’, Approaches (eds. Ts. Stepanov, G. Kazakov, Sofia)

Димитров, Димитър (2010) „Из византийската еротика: писмата на Теофилакт Симоката” Studia Classica Serdicensia I: Musarum simper amator

Димитров, Димитър (2009) “The multicoloured face of Byzantine humanism” Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм (В. Търново)

Димитров, Димитър (2009) „За сънищата на Синезий от Кирена в контекста на античната онирокритика” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IV (В. Търново)

Димитров, Димитър (2009) „Нова Ираклиада: Образът на един византийски император в историографията, литературата и изобразителното изкуство” България, земя на блажени..In memoriam Professoris Iordani Andreevi (В. Търново)

Димитров, Димитър (2009) „Св. Грегенций/Григорий – един мизийски епископ в Южна Арабия през VI век?” : България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. III (В. Търново)

Димитров, Димитър (2008) "Synesius of Cyrene and the Christian Neoplatonism: Patterns of Religious and Cultural Symbiosis" What happened to the Ancient Library of Alexandria? (Leiden-Boston: Brill)

Димитров, Димитър (2008) "Византийската полемика с исляма от късния XIV и ранния XV век в контекста на интелектуалната традиция (примерът на Мануил II Палеолог)" Европейските институции на знанието в началото на Новото време (Враца: Одри)

Димитров, Димитър (2008) "Византийското и западноевропейско възприемане на исляма през Средните векове (опит за сравнение)" България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. II (В. Търново)

Димитров, Димитър (2008) Byzantium in the Dark Ages: Collapse or Continuity?" Byzantinoslovaca II, Bratislava

Димитров, Димитър (2006) "Проблемите на иконопочитателската агиография" Studia Balcanica 25 (Византия, Балканите, Европа - Изследвания в чест на Проф. Василка Тъпкова-Заимова) (София)

Димитров, Димитър (2006) "Хумор и философия: интелектуалните закачки на Синезий от Кирена" Ars и scientia през Средновековието (Враца: Одри)

Димитров, Димитър (2005) "Византийското отношение към Запада през XI век: затишие преди буря" Епохи, кн. 1-2 година (Велико Търново, 2005)

Димитров, Димитър (2005) "Византия, тюрките и българите в Световната война на VII век: политика и идентичност" Власт - Образ - Въобразяване (София: Mediaevalia Christiana 1/2005, ред. Г. Казаков, Ц. Степанов)

Димитров, Димитър (2005) "Начало на иконоборството във Византия - нови идеи и тълкувания" Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. Казимир Попконстантинов) (София, 2005), II

Димитров, Димитър (2005) "Химните на Синезий от Кирена - неоплатонически и християнски контекст" Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров (23-24 ноември 2001 г.), (В. Търново)

Димитров, Димитър (2005) Тъмните векове на Византия (културно-исторически очерци) В. Търново: Фабер, 2005

Димитров, Димитър (2005) Философия, култура и политика в Късната античност: случаят на Синезий от Кирена В. Търново: Фабер, 2005

Димитров, Димитър (2004) "Ипатия между легендата и действителността (към интелектуалния и религиозния живот в късноантична и ранновизантийска Александрия)" Епохи, кн. 1-2 (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2004) "Процесът на християнизация и езическата реакция: опит за обобщение" Civitas Divino-Humana (в чест на проф. Георги Бакалов) (София)

Димитров, Димитър (2004) "Суда и неоплатоническата традиция" Неоплатонизъм и християнство, част II. Византийската традиция (София: Лик)

Димитров, Димитър (2003) "Още веднъж за произхода на името Асен: по следите на една именна традиция" : Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (сборник в чест на проф. Веселин Бешевлиев) (София)

Димитров, Димитър (2003) "Три анонимни памфлета в контекста на полемичната антилатинска литература във Византия през XI и XII век" Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2002) "Антични и библейски реалии в Историята на Никита Хониат" Търновска книжовна школа, т. VII (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2002) "Дион на Синезий: Апел към повече култура и повече интелектуална свобода на границата между късноантичния и ранновизантийския свят" Архив за средновековна философия и култура, свитък VIII (София)

Димитров, Димитър (2002) "Неоплатонически и християнски мотиви в химните на Синезий от Кирена" Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. (под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров, София: Лик)

Димитров, Димитър (2002) "Теургията на Ямблих и неоплатоническата традиция" Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. (под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров, София: Лик)

Димитров, Димитър (2001) "The Other as a Fate: The Westerners in the Historical Writings of Eusthatios of Thessaloniki and Niketas Choniates" Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов" (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2001) "Готите на Балканския полуостров през последната четвърт на IV и началото на V век: нов прочит на изворите и историографската традиция" Византийското културно наследство и Балканите (сборник доклади от международната конференция) (Пловдив)

Димитров, Димитър (2000) Езичници и християни през IV век: модели на поведение В.Търново: Емалиол, 2000

Димитров, Димитър (1999) "Duch byzantskej antilatinskej polemiky: priklad Konstantina Stilbesa" Orient a Okcident v kontaktoch a konfrontaciach, Bratislava

Димитров, Димитър (1996) "The Other as a Fate: The Westerners in the Historical Writings of Eusthatios of Thessaloniki and Niketas Choniates" Byzantium: Identity, Image, Influence (Materials from the XIX International Congress of Byzantine Studies, 18 - 24 August 1996) (ed. K. Fledelius, Coppenhagen 1996), Abstracts: 7.3.2.7.

Жеков, Живко (2018) Китай, Рим и хуните Сборник с доклади от международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“. Велико Търново 13–14 октомври 2017 г. Велико Търново: Фабер, 2018, 235–243, ISBN 978-619-00-0745-6

Жеков, Живко (2018) Македоните, Филип V и римляните Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова. Съст. Петко Ст. Петков. София: Просвета, 2018, 112 – 123, ISBN 978-954-01-3551-9

Жеков, Живко (2018) Пелтастите в “Анабазиса” на Ксенофонт Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Година I (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, 95–107, ISSN 2603-3534

Жеков, Живко (2018) Походите на Марк Лициний Крас през Хемус Известия т. V. 2017. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2018, 11–21, ISSN 2367-783Х

Жеков, Живко (2018) Рим и Пир II Молоски – мит и реалност България, Българите и Европа – мит, история, съвремие. т. XII. Ред. Николай Кънев. Велико Търново: Университетско издение „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, 9–23, ISSN 978-619-208-125-6

Жеков, Живко (2017) Александър Македонски и македоните ГСУ – ЦСВП „Ив. Дуйчев“ т. 99 (18). Международна научна конференция: Културни мостове. Минало и съвремие. София, 2017, 129–143, ISSN – 1311-784Х.

Жеков, Живко (2017) Българската държавност през VII – началото на IX век – традиция и развитие Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943 – 2012). Съставител академик Васил Гюзелев. София: Гутенберг, 2017, 134–161, ISBN: 978-619-176-091-6.

Жеков, Живко (2017) Военните реформи на Диоклециан и Константин в контекста на Диоцез Тракия Късноримският кастел „Ковачевско кале“ и българските земи през IV – VI век. Сборник с доклади от Национална конференция „Късноантична фортификация по българските земи“, Туристико-археологически комплекс „Късноантична крепост Ковачевско кале“ край гр. Попово, 3–4 юни 2016 г. съст. П. Събев, ред. О. Александров. Велико Търново: Фабер, 2017, 146–157, ISBN: 978-619-00-0629-9

Жеков, Живко (2017) Дунавските легиони в борбата за императорската власт (I – III в.) Епохи, том. XXV, кн. 2, 2017, 333–343

Жеков, Живко (2017) Коринтската война (395 – 387 г. пр. Хр.) – генезис и рефлексии България, Българите и Европа – мит, история, съвремие. т. XI. Съст. Николай Кънев. Велико Търново: Университетско издение „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 9–18, ISBN 978-619-208-125-6.

Жеков, Живко (2017) Кризата в Македония през първата половина на IV в. пр. Хр. България, Българите и Европа – мит, история, съвремие. т. X. Съст. Николай Кънев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 9–26, ISBN 978-619-208-104-1.

Жеков, Живко (2017) Одрисите и Хемус VI – IV в. пр. Хр. Известия т. IV. 2016. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2017, 11–19, ISSN 2367-783Х.

Жеков, Живко (2017) Философът – базилевс Балканите – език, история, култура. т. V. Пета международна научна конференция Велико Търново 23 – 24 октомври 2015 г. ред. Красимира Мутафова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 23–37, ISSN 1314-4065

Жеков, Живко (2016) Жеков, Ж. Никополис ад Иструм в контекста на военните конфликти между римляни и варвари по Дунавския лимес II – III в. Дни на науката, 2015. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Сборник с доклади от научните форуми на СУБ – Велико Търново. Ред. Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2016, 81–87, ISSN 1314 – 2283.

Жеков, Живко (2016) Жеков, Живко. Александър I Филелин и Ахеменидите Сборник в памет на проф. Димитър Попов. Ред. Петър Делев. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, 189–203 ISBN 978-954-07-4158-1

Жеков, Живко (2016) Жеков, Живко. Октавиан Август – модератор на Республика България, Българите и Европа – мит, история, съвремие. Ред. Борис Борисов. Велико Търново, т. IX, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 11–15 ISBN 978-619-208-006-2.

Жеков, Живко (2016) Жеков, Живко. Хемус в трако-македонските конфликти V – II в. пр. Хр. Известия т. III. 2015. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. Петко Ст. Петков, Красимира Чолакова и др. Габрово: Фабер, 2016, 11–23 ISSN 2367-783X

Жеков, Живко (2015) Zhekov, Zhivko. Imperial Limes – Projections in Medieval Imperial Idea. Venets.The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies.Volume 6, Number 1, р. 49–62 ISSN 1314–0256; 1314–0426.

Жеков, Живко (2015) Жеков, Живко. Антична Македония - възход и падение Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново, 400c. ISBN 978-619-208-033-4.

Жеков, Живко (2015) Жеков, Живко. Културни традиции и иновации през вековете Общество, памет, образование. (История и обществени нагласи). Сборник с доклади от летния семинар в Китен 25–30 юни 2015 г. Ред. Тодор Мишев, Юри Тодоров. София: ИК Стилует, 2015, с. 165–168 ISBN 978-619-194-012-7.

Жеков, Живко (2015) Жеков, Живко. Мантинея и Спарта – победа и поражение Балканите – език, история, култура. т. IV. Четвърта международна научна конференция Велико Търново 18 – 20 октомври 2013 г. Ред. Красимира Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2015, с. 73–81, ISSN 1314–4065

Жеков, Живко (2015) Жеков, Живко. Рим – 58 – 52 г. пр. Хр. – кризата на морала или моралът на кризата Дни на науката, 2014. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Посвещава се на 50-годишншната на Великотърновския клон на СУБ. Ред. Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 179–192 ISSN 1314–2283.

Жеков, Живко (2015) Жеков, Живко. Стара планина в стратегическите концепции на Римската империя I – V в. Известия том II. 2014. Регионален исторически музей Габрово. Ред. Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 43–54, ISSN 2367–783X

Жеков, Живко (2014) Zhekov, Zhivko. Thermopylae – 480 BC – a Defeat Turned into Victory Bulgarian Historical Review, Sofia: Institute for Historical Studies, 2014, 3 – 4, 164 – 175, ISSN 0204–8906.

Жеков, Живко (2014) Жеков, Живко. Маратон и Платея – битките спасили Елада България, Българите и Европа – мит, история, съвремие. Велико Търново, т. VII. Ред. Борис Борисов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 43–54 ISBN 978-954-524-943-3.

Жеков, Живко (2014) Жеков, Живко. Хоплити и пелтасти – проекции в историята Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014 475с. ISBN 978-954-524-940-2.

Жеков, Живко (2013) Жеков, Живко. Епаминонд философът – стратег Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Т. VІ. Ред. Иванка Дончева, Искра Мандова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, 55–65, ISBN 978-954-524-903-7

Жеков, Живко (2013) Жеков, Живко. Ификрат – стратегът реформатор България, Българите и Европа – мит, история, съвремие. т. VI. Ред. Борис Борисов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, 43–52, ISBN 978-954-524-930-3.

Жеков, Живко (2013) Жеков, Живко. Орфей, Залмоксис, Дионис и „аристократичната революция“ в Тракия (VIII – VI в. пр. Хр.) Балканите – език, история, култура. том ІІI. Трета международна научна конференция Велико Търново 14 – 15 октомври 2011 г. Ред. Красимира Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2013, с. 217–225 ISSN 1314–4065.

Жеков, Живко (2012) Жеков, Живко. Лехеон, пелтастите и разбиването на спартанския мит. сп. Минало, София: ЕООД "Юруков", 2012, № 4, с. 8–15, ISSN 1310 – 3415

Жеков, Живко (2012) Жеков, Живко. Одриските владетели и елинските наемни стратези в края на V – средата на ІV в. пр. Хр. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. т. V. Научна конференция 27 октомври 2010 (В чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов). Ред. Борис Борисов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, с. 111–120, ISBN 978-954-524-844-3.

Жеков, Живко (2012) Жеков, Живко. Пелтасти и хоплити – проблеми и интерпретации Епохи. Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2008 (2012), година ХVІ, № 3–4, с. 63–74, ISSN 1310–2141.

Жеков, Живко (2012) Жеков, Живко. Религия и политика во Фракии в контексте проблемы появления государственности и, в частности, развития этого процесса у гетов в IX–VI в. до н.э. э. Bulgarian Historical Review, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012,№ 1–2, с. 3–17, ISSN 0204 – 8906

Жеков, Живко (2012) Жеков, Живко. Римската империя в дати. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 416с. ISBN 978--954-524-877-1.

Жеков, Живко (2012) Жеков, Живко. Ролята на magisterii militum във военната организация на ранна Византия Дриновски сборник. Том V. Ред. М. Г. Станчев. Харкiв - София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012, с. 112–120, 978-954-322-493-7; 978-954-322-494-4

Жеков, Живко (2011) Жеков, Ж. От хоплит до скутарий Международна научна конференция 100 години от рождението на проф. Иван Дуйчев 5 – 7 октомври 2007, Варна. ГСУ – ЦСВП „Иван Дуйчев”, 97 (16), 2011, 113–119, ISSN – 1311-784X

Жеков, Живко (2011) Жеков, Ж. Приносът на траките за победата на елините в гръко-персийските войни 490 – 449 г. пр. Хр. Балканите – език, история, култура. том ІІ. Втора международна научна конференция Велико Търново 23 – 24 октомври 2009 г. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, 45–54, ISSN 1314-4065

Жеков, Живко (2011) Жеков, Ж. Развитието на античния военен термин хипасписти от класическата до късната античност V в. пр. Хр. – V в. сл. Хр. Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. т. V. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, 250–255, ISBN 978-954-524-780-4.

Жеков, Живко (2011) Жеков, Ж. Стратегическите концепции на Спарта и Атина във войните през V в. пр. Хр. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. т. ІV. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, 61–71. (=Доклади от Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени…”, В. Търново, 29 – 31 октомври 2009 г.), ISBN 978-954-524-776-7

Жеков, Живко (2011) Жеков, Живко. Античното военно дело в Елада и Рим Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 204с. ISBN 978-954-524-799-6.

Жеков, Живко (2010) Жеков, Ж. Проблемът “кабаларика темата”. ГСУ – ЦСВП „Иван Дуйчев” 95 (14), 2006 (2010). Международен научен симпозиум посветен на двадесетгодишнината на ЦСВП „Иван Дуйчев” 12 – 14 май 2006 СУ „Св. Климент Охридски”. С., 2010, 167–172., ISSN 1311-784X

Жеков, Живко (2009) Jekov, J. The Stratagem of Epaminondas. Thracia XVIII. In Memoriam Alexandri Fol. Sofia, 2009, 311–318, ISSN 0204–9872.

Жеков, Живко (2009) Жеков, Ж. Евтимий, Патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. Осми международен симпозиум Велико Търново, 14 – 16 октомври 2004, Велико Търново, 2004 (Търновска книжовна школа, 8). Наука, 1, 2009, с. 87, ISSN 0861 3362

Жеков, Живко (2009) Жеков, Ж. Ролята на конницата във военното дело в Елада през V в. пр. Хр. Сборник в памет на професор Велизар Велков. С., 2009, 124–128.

Жеков, Живко (2009) Жеков, Ж. Тактиката на хоплитската фаланга през V век пр. Хр. – сп. Епохи, ХV, 1 – 2, 2007 (2009), 35–44, ISSN 1310 – 2141

Жеков, Живко (2009) Жеков, Ж. Хетайри и педзетайри до 359 г. пр. Хр. – мит или реалност България, Българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІІІ, (В памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков). Научна конференция 31 октомври 2008 г. Велико Търново, Велико Търново, 2009, 34–41, ISBN 978-954-524-713-2.

Жеков, Живко (2009) Жеков, Ж. Хоплитската фаланга – формиране и развитие. сп. Исторически Преглед, LXV, 5 – 6, 2009, 3–15, ISSN 0323 – 9748.

Жеков, Живко (2009) Жеков, Живко. Създаване и организация на македонската фаланга Минало, София: ЕООД "Юруков", 2009, № 1, с. 8–16, ISSN 1310 – 3415

Жеков, Живко (2008) Жеков, Ж. Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова (Studia Balcanica, 25). Наука, 1, 2008, с. 79, ISSN 0861 3362.

Жеков, Живко (2008) Жеков, Ж. Пелтасти и педзетайри. Балканите – език, история, култура. том І. Международна научна конференция Велико Търново 13–15 април 2007. Велико Търново, 2008, 31–39, ISBN 978–954–524–636–4.

Жеков, Живко (2008) Жеков, Ж. Тактиката на хоплитската фаланга през V в. пр. Хр. сп. Минало, 3, 2008, 9–14, ISSN – 1310 – 3415.

Жеков, Живко (2007) Жеков, Живко. България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2007, 391c., ISBN 978-954-07-2456-0.

Жеков, Живко (2006) Жеков, Живко. Византийските теми – континуитет и дисконтинуитет. Studia Balcanica, 25 (Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова). Ред. Васил Гюзелев. София: Симолини, 2006, с. 116–131, ISBN 10: 954–91085–5–4; 13: 978 – 954–91085–5–2.

Жеков, Живко (2005) Жеков Ж., Колизията стратиоти – монаси VІІІ – ср. ІХ в. ГСУ ЦСВП „Иван Дуйчев”, том 93 (12), 2003 (2005), 245–251.

Жеков, Живко (2005) Жеков, Живко. Стратегията на унищожението в българо-византийските военни конфликти VІІ – ІХ в. Военноисторически сборник: Военно издателство, 2005, № 2, с. 26–29, ISSN 0204 – 4080.

Жеков, Живко (2005) Жеков, Живко. Темната система и император Теофил – реформа или еволюция. сп. Минало: ЕООД "Юруков", 2005, № 3, с. 21–34, ISSN – 1310 – 3415.

Жеков, Живко (2004) Жеков Ж., Индивидуални способи на бой, използвани от българите през VІІ – ІХ в. сп. Военноисторически сборник, 4, 2004, 14–17, ISSN 0204 – 4080.

Жеков, Живко (2004) Жеков, Ж. Военната тактика на българите VІІ – ІХ в. По данни на наративните извори. сп. Военноисторически сборник, 3, 2004, 3–7, ISSN 0204 – 4080.

Жеков, Живко (2004) Жеков, Ж. Развитие на комитатската организация при кан Пресян. сп. Минало, 4, 2004, 12–22, ISSN – 1310 – 3415.

Жеков, Живко (2003) Zhekov, Zhivko. On the Titles of Balkan Aristocracy in the 7th – 9th Century. ETUDES BALKANIQUES, Sofia: Institut d’Etudes balkaniques, 2003, № 4, с. 84–98, ISSN 0324-1654.

Жеков, Живко (2003) Жеков, Ж. „Хранените хора” и войската. Минало, 4, 2003, 10–14, ISSN – 1310 – 3415.

Иванов, Ивелин (2018) Waiting for the End? Apocalypticism, Heresies, Pax Dei and Invasions Around Anno Domini 1000 Veliko Tarnovo St. Cyril and St. Methodius University Press

Иванов, Ивелин (2017) Иванов, Ивелин. Свои и чужди: образът на унгарци, хуни, българи, гърци, кумани, татари, сърби и власи в “Chronica Pictа” от XIV в. – В: Studia Balcanica 32. Средновековните Балкани като световен кръстопът. Контакти и обмен. Институт за балканистика с Център по тракология при БАН. „Тендрил”, 2017, с.153-164. ISBN 978-954-92809-6-8 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2017) САГА ЗА ФАРЬОРЦИТЕ (Færeyínga saga). Превод и предговор Ивелин А. Иванов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2017. ISBN: 9786192081164 Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Иванов, Ивелин (2016) Иванов, Ивелин. Българо-латинските войни от първата половина на XIII в. Опит за количествен анализ. // Великите Асеневци. Сборник с доклади от конференция по повод 830 годишнината от въстанието на Петър и Асен, Велико Търново, 26-28.10.2015./ Под. ред. на Пл. Павлов, Н. Кънев, Н. Хрисимов. – Велико Търново: „Абагар”, 2016, с. 178-187. ISBN: 9786191681761 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2016) Иванов, Ивелин. Отзив за: Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow. Carstwo Bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura, 866 – 971. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Warszawa, 2015, ss. 3858704075055.//Епохи. – Велико Търново: УИ "Св. св Кирил и Методий", 2016, т. 24, бр. 2, 2016, с. 310-311. ISSN: 2534-8418 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2015) Иванов, Иванов. Латвия и латвийците : Кратка история. – Велико Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2015. – 256 стр. ISBN: 9786192080129 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2015) Иванов, Ивелин. Българо-латинската война от 1205-1207 г.: численост, битки, обсади, жертви, стратегия и тактика на противостоящите страни.// Военноисторически сборник. – София: Военноисторическа комисия, 2015, бр. 1, с. 73-87. ISSN - 0204-4080 София

Иванов, Ивелин (2015) Иванов, Ивелин. Ромеоубиец или латиноубиец? Образът на цар Калоян в историческите съчинения на Никита Хониат и Жофроа дьо Вилардуен. //Сборник с материали от Четвърта международна конференция „Балканите – език, история и култура”. – Велико Търново: „Ивис”, 2015, т. IV, c. 95–105. ISSN 1314-4065 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Ivanov, Ivelin. Between Imagination and Reality: the Apocalyptic Warfare in Illustrated Medieval Manuscripts.// Стандарти на ежедневието през Средновековието и Новото време : Сборник с материали от интензивна програма „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време”/ Под редакцията на К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева. – Велико Търново: Faber, 2014, т. III, с. 294-308. ISBN 978-619-00-0176-8 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Иванов, Иванов. Градове, катедрали и университети в средновековна Европа. – Велико Търново : УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014. – 279 с. ISBN: 9789545249761 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Иванов, Ивелин. Войната и мирът в кралските саги на Снуре Стюрлюсон. – Велико Търново : УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014. – 290 с. ISBN: 9789545249679 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Иванов, Ивелин. Походите на киевския княз Светослав към България от 968–971 г. в контекста на норманските нашествия от IX–XI в.// Годишник на Военноморския музей – Варна. – София: НВИМ, 2014, т. IX, с. 122 – 143. ISSN – 1311 – 8587 София (Sofia)

Иванов, Ивелин (2014) Иванов, Ивелин. Ролята на Старопланинската област във военните кампании през Средновековието: Опит за критичен количествен анализ.// Регионален исторически музей Габрово. Известия. том ІІ. Старопланинският регион в историята на българските земи : Сборник с материали от конференция. Габрово, 2–3 октомври 2014. – Велико Търново: Фабер, 2014, с. 78-90. ISSN 2367-783X. Велико Търново

Иванов, Ивелин (2013) Иванов, Ивелин. Антиюдаизмът в законодателството на късноантична и средновековна Европа: опит за кратък обзор.// Епохи. – Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2013, кн. 1, с. 142-148. ISSN 1310-2141 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2013) Иванов, Ивелин. Мирът в саги от „Земният кръг”: механизми, ритуали и категории.//Сборник от научна конференция „ България, българите и Европа- мит, история, съвремие”.– Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, т. VII, c. 84-95. ISBN 978-954-524-943-3. Велико Търново

Иванов, Ивелин (2013) Иванов, Ивелин. Отшелници, монаси и реформатори в средновековна Европа: паралели Изток–Запад. (съавтор).// България, българите и Европа – мит, история и съвремие”. – Велико Търново, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2013, т. VI, с. 108 – 117. ISBN 978-954-524-930-3 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2013) Иванов, Ивелин. Смърт на тирана! : Разсъждения върху образите на владетели в два средновековни ръкописа.”// Балканите- език, история, култура :Трета международна научна конференция Велико Търново, 14-15 октомври 2011./ Редакционна колегия: доц. д-р Красимира Мутафова, доц. д-р Надежда Христова, проф. д-р Стела Дерменджиева и др. – Велико Търново: ИВИС, 2013, т. III, с. 52-65. ISSN 1314-4065 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2013) Иванов, Ивелин. Флотът в „Саги за кралете на Севера” или за морската война в средновековна Скандинавия (X-XII в.).// Годишник на Военноморски музей – Варна. – София: НВИМ , 2013, т. VIII, c. 64-80. ISSN – 1311 – 8587 София (Sofia)

Иванов, Ивелин (2012) Иванов, Ивелин. Bella, Horrida Bella!: Наблюдения върху въоръжението и войната в илюстровани готически ръкописи от XIII-XV в.// Старобългарската ръкописна книга - съдба и мисия: В памет на проф. Куйо М. Куев по случай 100-годишнината от рождението му.– Велико Търново : УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2012, с. 228-244. ISBN 978-954-524-859-7 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2012) Иванов, Ивелин. Мит, легенда или реалност: историческото минало в готически ръкописи от XIII–XV в. //България, българите и Европа – мит, история, съвремие. – Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, т. V, с. 141 – 153. ISBN 978-954-524-844-3 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2011) Ivanov, Ivelin.Tsar Samuel Against Emperor Basil II: Why Did Bulgaria Lose the Battle with the Byzantine Empire at the beginning of the 11th Century.// Studia Ceranea : Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe. – Łódz : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , 2011, №1, pp. 205-215. ISSN 2084–140X Łódz, Poland

Иванов, Ивелин (2011) Иванов, Ивелин. Войната в средновековна Скандинавия по данни от кралски саги.// България, българите и Европа - мит, история, съвремие./ Редакционна колегия: доц. д-р Иван Лазаров, доц. д-р Надежда Христова, гл.ас. Момчил Младенов. – Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2001, т. IV, с. 194-206. ISBN 978-954-524-776-7 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2011) Иванов, Ивелин. Демографски кризи и катастрофи в българската история : поглед в миналото и настоящето.// Нравствената деградация. – Русе : "Ахат", 2011, с. 51-59. ISBN 978-954-9664-41-6 Русе

Иванов, Ивелин (2011) Иванов, Ивелин. Между Апокалипсиса и реалността: Разсъждения върху илюстровани ръкописи от XIV-XV в.// Християнство и култура. София : "Комунитас", 2011, бр. 62, с. 117-125. ISSN 1311 - 9761 София

Иванов, Ивелин (2011) Иванов, Ивелин. Пастири-кръстоносци, монголи и селски въстания от втората половина на XIII в.// Будител. – София: Будител, 2011, юли-септември, с. 55-59. ISSN 1312-7829 София

Иванов, Ивелин (2010) Иванов, Ивелин. Научна редакция и въведение към българския превод на книгата на Доминик Бартелеми “Рицарството : От антична Германия до Франция през XII в”. София : „Рива”, 2010. ISBN: 9789543203079 София

Иванов, Ивелин (2010) Иванов, Ивелин. Тракия в стратегическите планове на цар Калоян.// Архив за поселищни проучвания. – Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2010, кн. 3-4, година XIII, с. 31-46. ISSN 0861-6507 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2009) Иванов, Ивелин. Война de jure и (или) война de facto: Походът на император Фридрих през Балканите (1189-1190).// Военноисторически сборник. – София: Военно издателство, 2009, кн. 4, с.14-20. ISSN 0204-4080 София

Иванов, Ивелин (2009) Иванов, Ивелин. Войната в илюстровани готически манускрипти от периода XIII-XV в. – Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, – 237 с. ISBN: 9789545246944 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2009) Иванов, Ивелин. Морската война в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в.// Годишник на Военноморския музей- Варна. – София : НВИМ, 2009, т. VII., с. 92-102. ISSN - 1311 - 8587 Варна

Иванов, Ивелин (2009) Иванов, Ивелин. Обсадите в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в.// България, българите и Европа – мит, история, съвремие./ Редакционна колегия: доц. д-р Димитър Димитров, проф. дин Велико Лечев, доц. д-р Красимира Мутафова и др. – Велико Търново, 2009, т. III, с. 205–221. ISBN 978-954-524-713-2 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2008) Иванов, Ивелин. Войната в Западна Европа през средните векове (V-XVI в.). – Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008. – 206 с. ISBN: 9789545246234 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2008) Иванов, Ивелин. Войната и воюването в миниатюри от средновековни английски манускрипти.// България, българите и Европа – мит, история, съвремие. – Велико Търново, 2008, т. II, с. 79–94. ISBN 978-954-524-660-9 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2007) Иванов, Иванов. Обсадното изкуство във войните на цар Калоян ( 1201–1207). // България, българите и Европа – мит, история, съвремие. – Велико Търново, 2007, т. I, с. 122–133. ISBN 978-954-524-586-2 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2007) Иванов, Ивелин и др. Светци и мощи в средновековна България и Франция (X-XIV в.). // Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа : Осми международен симпозиум Велико Търново, 14-16 октомври 2004 г. Редакционна колегия: проф. дфн Георги Данчев, проф. дфн Иван харалампиев, проф. дфн Невяна Дончева-Панайотова, проф. дин Йордан Андреев, проф. д-р Ангел Давидов. – Велико Търново : УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2007, т. 8, с. 593-609. ISBN 954-524-339-2 (T8) Велико Търново

Иванов, Ивелин (2007) Иванов, Ивелин. Битката при Адрианопол от 14 април 1205 г. в контекста на средновековното военно изкуство. // 800 години от битката при Одрин./ Сборник статии. – Шумен: "АКСИОС", 2007, с. 96-108. ISBN 978-954-310-026-2 Шумен

Иванов, Ивелин (2007) Иванов, Ивелин. Кръстителят и Отстъпникът : Княз Борис I и Владимир-Расате между митологията и реалността.// Епохи. – Велико Търново : УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2007, № 1-2 , с. 141–155. ISSN 1310 – 2141 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2006) Иванов, Ивелин. Войната и мирът в кралство Франция при първите Капетинги 987-1137 г. – В. Търново : УИ. "Св. св. Кирил и Методий", 2006. - 324 с. ISBN: 9545245131 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2006) Иванов, Ивелин. Дискусионно за военното изкуство в началото на XIII век, или в отговор на статията на Станимир Димитров "Битката при Одрин на 14 април 1205 г., или за тромавото западно рицарство.// Епохи. – Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2006, кн. 1-2, с. 219-224. ISSN 1310-2141 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2005) Иванов, Ивелин. Историците и Божият мир : Модерната историография и движението за Божи мир (Х-Х век). // Сборник с доклади от международна научна конференция в чест на проф. д-р Тотю Коев / Ред. колегия Казимир Попконстантинов, Николай Шиваров, Димитър Попмаринов, Мариян Стоядинов. – Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2005, с. 157-164. ISBN 954 524 469-0 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2005) Иванов, Ивелин. Митове за войната през Средните векове. // Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука : Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"./ Редакционна колегия: доц. д-р Стела Дерменджиева, доц. д-р Андрей Андреев, доц. д-р Валентин Спиридонов и др. – Велико Търново : УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2005, с. 251-261. ISBN 954-524-453-4 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2005) Иванов, Ивелин. Правосъдието, арбитражът и частните войни в кралство Франция при първите Капетинги (Х-ХІІ в.). // Черно море между Изтока и Запада: митове, идеология и история: Десети юбилейни Понтийски четения, Варна, 14-15 май 2004. – София:"АСИ", 2005, с. 83-90. София

Иванов, Ивелин (2004) Иванов, Ивелин. Войната при управлението на крал Луи VI Дебели (1108-1137): по данни от “Деянията на Луи VI Дебели” от абат Сугерий. // [Деветдесет] 90 години организирани военноисторически изследвания в България : Сборник доклади и научни съобщения , изнесени на международна научна конференция в София, 26-27 октомври 2004 г. – София:Военно издателство "Св. Георги Победоносец", 2004, с. 230-243. ISBN 954-509-315-3 София

Иванов, Ивелин (2004) Иванов, Ивелин. Кастелът, рицарят и войната в кралство Франция (Х-ХII в.). // История. – София, 2004, кн. 6, година ХII, с. 35-43. София

Иванов, Ивелин (2004) Иванов, Ивелин. Чумата в Европа и българските земи в края на Средновековието. // Черно море между Изтока и Запада: Река Дунав -мост между народи и култури. Девети Понтийски четения, Варна, 16-17 май 2003. – София: "АСИ", 2005, с. 267-277. ISBN 954-9336-02-6 София

Иванов, Ивелин (2003) Иванов, Ивелин. Към въпроса за конфликта личност-общество в социалните сблъсъци в западноевропейското средновековие. // Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове: Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев./ Редакционна колегия: проф. дин Казимир Попконстантинов, доц. д-р Красимира Мутафова, ст. ас. Момчил Младенов. – Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 490-499. ISBN 954 – 524 – 349 – X Велико Търново

Иванов, Ивелин (2003) Иванов, Ивелин. Частните войни в кралство Франция при първите Капетинги (Х-Х век): Генезис и общи характеристики. // Епохи. – Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, кн.1-2 , с. 105-119. ISSN 1310-2141 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2003) Магията на кръглото число: Християнска Европа в очакване на хилядната година. // LiterNet *(електронно списание), 08.10.2003, № 10 (47). [http://liternet.bg/publish8/ivelin_ivanov/1000.htm, 17.03.2017] http://liternet.bg/publish8/ivelin_ivanov/1000.htm

Иванов, Ивелин (2002) Иванов, Ивелин. Вълчите глутници на адмирал Дьониц : Немският подводен флот през Втората световна война (1939-1945). – София : УИ "Св. Климент Охридски", 2002. - 82 с. ISBN 954-07-1671-3 София

Иванов, Ивелин (2002) Иванов, Ивелин. Към въпроса за българската военна мощ в последната четвърт на X век. Защо България загуби двубоя с Византия ?. // История, – София : МАДАРА ПРИНТ, 2002, кн. 4-5, с. 1-8. ISSN 0861-3710 София

Иванов, Ивелин (2001) Иванов, Ивелин. Апокалиптизъм, миленаризъм и движението за Божи мир в кралство Франция около хилядната година. // История. – София: НИКСПРИНТ, 2001, кн. 4, година IX, с. 1-14. ISSN 0861-3710 София

Иванов, Ивелин (2001) Иванов, Ивелин. Движението за Божи мир, църковните реформи и краят на частните войни (XI-XIII век). // Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски": Философия, история, психология и политология. – Велико Търново, 2001, кн. № 70, с. 70-81. ISSN 0861-0312 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2001) Иванов, Ивелин. Към въпроса за използването на копието и «военната революция на ХІ век» в Западна Европа. // Армия, държава, общество: Юбилейна научна конференция, посветена на 50-год. от създаването на ЦВА./ Съставители: Иван Коев, Диана Вачева, Георги Луков. – Велико Търново : "Витал", 2001, с. 92-98. ISSN 954-8259-62-1 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2001) Иванов, Ивелин. Към въпроса за появата на рицарството. // България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научната конф. в памет на доц. д-р Христо Коларов, 30-31 окт. 1998 г. – Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 82-86. Велико Търново

Иванов, Ивелин (2000) Иванов, Ивелин. Войната, църквата и мирът в Западна Европа. Поглед в периода Х-ХII в. // Епохи. – Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2000, кн. 1, год. VIII, с. 91-99. ISSN 1310-2141 Велико Търново

Иванов, Ивелин (1999) Иванов, Ивелин. Разгромът на латинската армия при Одрин от цар Калоян на 14 април 1205 година. // Военноисторически сборник. – София: Военна издателство, 1999, кн. 5, с. 7-15. София

Иванов, Ивелин (1998) Иванов, Ивелин. Еволюцията на църковната концепция за войната и кръстоносните походи (ХІ-ХІІІ в.). // Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски": История, политология, връзки с обществеността и право. – Велико Търново, кн. 60, с. 201-206. ISSN 0861-0312 Велико Търново

Иванов, Ивелин (1998) Иванов, Ивелин. Приморски срещи "Клио '99".// Епохи. – Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 1998, кн. 2, год. V, с. 157-159. ISSN 1310-2141 Велико Търново

Иванов, Ивелин (1997) Богданов, Стоян и др. Зараждането на идеята за кръстоносните походи на Изток. / Стоян Богданов; Ивелин Иванов. // Военноисторически сборник. – София : Военно издателство "Св. Георги Победоносец", 1997, кн.1, с. 7-18. ISSN 0204-4080 София

Иванов, Ивелин (1996) Иванов, Ивелин. За произхода на Божия мир и неговото значение.// Епохи. – Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 1996, кн. 2, година IV, с. 46-51. ISSN 1310-2141 Велико Търново

Иванов, Ивелин (1995) Богданов, Стоян и др. Градският въздух прави човека свободен : Сборник с документи за средновековния европейски град. / Съст. Стоян Богданов; Надежда Христова; Ивелин Иванов. - Варна : "Славена", 1995. – 212 стр. ISBN 354 579 015 6 Варна

Иванов, Ивелин (1994) Иванов, Ивелин. Интелектуалецът, хуманистът, университетът. Жак льо Гоф. Интелектуалците през Средновековието. Университетско издателство "Св. Климент Охридски, София, 1993.).// Епохи. – Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 1994, кн.2, година II, с. 112-114. Велико Търново

Иванов, Ивелин (0) САГА ЗА ФАРЬОРЦИТЕ Færeyínga saga

Йорданов, Стефан (2016) Ивайло und kein Ende? Бележки върху името на Лахана / Ивайло. Великите Асеневци. Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възстановяване на Българската патриаршия. Велико Търново, 2016, 248 - 271.

Йорданов, Стефан (2016) Творческото наследство на Захари Стоянов във фокуса на българската историческа и литературоведческа литература. В памет на Тодор Ташев (1928 - 2015). Епохи, Том XXIV (2016), Книжка 1, 116 - 134.

Йорданов, Стефан (2016) Чийфдъмът като феномен. I. Същност и място в анализа на държавообразувателните процеси. Въведение в проблематиката. Епохи, Том XXIV (2016), Книжка 1, 15 - 46.

Йорданов, Стефан (2015) Аспекти на историческия романтизъм в книгата на Николай Кънев Средногорски „Антола. Антична легенда. Една песен на вечната любов”. Исторически музей – Попово. Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2015, 610–669.

Йорданов, Стефан (2015) Из античната и средновековната топонимия на Поломието. Исторически музей – Попово. Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2015, 152–179.

Йорданов, Стефан (2015) Името Антола. Бележки върху един митоним от преданията на Поповския край. Исторически музей – Попово. Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2015, 595–609.

Йорданов, Стефан (2015) Крепостите на Хемус, въстанията от 21 и 26 г. от н. е. и Тракийското царство. Бележки върху политическата история на древна Тракия от периода на римската експанзия на Балканите. Регионален исторически музей, Габрово. Известия. Том II. 2014. ВеликоТърново: Фабер, 2015, 17–42.

Йорданов, Стефан (2015) Покрусата на поражението или за старопланинската голгота на апостолите на Априлското въстание. Регионален исторически музей, Габрово. Известия. Том II. 2014. ВеликоТърново: Фабер, 2015, 268–277.

Йорданов, Стефан (2014) Фракийская этнонимия в свете языковедческого наследия О. Н. Трубачева. Северное Причерноморье: К истокам славянской культуры. VIII чтения памяти академика О. Н. Трубачева. Материалы. Феодосия, 17–19 сентября 2014 г. [Российская академия наук; Феодосийский музей древностей; Национальная академия наук Украины]. Феодосия, 2014, 37–38.

Йорданов, Стефан (2013) За един ономастичен принос на българския археолог от чешки произход Херман Шкорпил. Състояние и проблеми на българската ономастика. 13. Материали от Международната научна конференция „Славянска и балканска ономастика” (Велико Търново, 13–15 септември 2012 г.). Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2013, 318–363.

Йорданов, Стефан (2013) За предгръцкото население на остров Крит и неговата етнолингвистична принадлежност. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева / Mélanges en homage à Ivanka Popova-Véléva. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2013, 383–405.

Йорданов, Стефан (2013) Френският език в публицистичната и обществената дейност на Захари Стоянов. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева / Mélanges en homage à Ivanka Popova-Véléva. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2013, 365–382.

Йорданов, Стефан (2012) Палеобалканският ономастикон, средновековният сарматизъм и народноетимологичният подход в търсене на народностен произход. Състояние и проблеми на българската ономастика. 12. Актуални проблеми на ономастиката. Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2012, 36–61.

Йорданов, Стефан (2012) Траките – „ловци на глави”. Изкуство и идеология. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 428–450

Йорданов, Стефан (2011) “Медвенският гръмовержец в следосвобожденската публицистика”. Аспекти на публицистичната и културно-просветната дейност на Захари Стоянов (1880–1885). Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2011, 233 с.

Йорданов, Стефан (2010) Из етническата история на древна Тракия. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010, 419 с.

Йорданов, Стефан (2010) Из тракийската етнонимия: I. Бележки върху етимологията на етнонима мизи. Състояние и проблеми на българската ономастика. 10. Посвещава се на 90-годишнината от рождението на проф. Николай Ковачев. Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2010, 389–399.

Йорданов, Стефан (2009) Античността, Ренесансът и раждането на модерната демокрация. 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов: 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, 458–477

Йорданов, Стефан (2009) Към проучването на историческите процеси на политогенезис в древен Египет. Историк със съдба на творец и преподавател. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Людмил Спасов. Том I. Велико Търново: Издателство ФАБЕР, 2009, 35–63

Йорданов, Стефан (2009) Проблеми на потестарно-политическата и историческата етнология. Библиография, историографско и проблемно-теоретично проучване. Част първа. Въведение в проблематиката. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2009, 547 с.

Йорданов, Стефан (2008) Богинята на любовта в мегарона на властта: Наблюдения върху потестарно-политическата система на палеобалканските народи. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. II. Научна конференция, 31 октомври 2007. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, 93–104

Йорданов, Стефан (2008) Въведение в историята на религиите. Курс лекции. Част I. Религията като културно-исторически феномен. Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2008, 296 с.

Йорданов, Стефан (2007) Литовският общественик Йонас Басанавичюс и проблемите на тракийската етнокултурна история. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Научна конференция, 1 ноември 2006. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, 93–104

Йорданов, Стефан (2006) Залмоксис, митологичният катабазис и институцията на царя-жрец у гетите. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. колегия: доц. д-р Иванка Дончева, доц. д-р Стефан Йорданов, Полина Цончева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2006 [Поредица д-р Никола Пиколо], 99–130

Йорданов, Стефан (2005) Соларният “монотеизъм” на древните религии: I. Реформаторът Ехнатон и монотеизмът. Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2005, 222–238.

Йорданов, Стефан (2004) Sur un modеle palеobalkanique de formation de mots: Nomina Traecia cum -YP-: I. Toponymes. Балканско езикознание / Linguistique Balkanique, XLIII, 2–3. En hommage au Prof. Dr. Ljudvig Selimski. Sofija, 2003–2004, 145–156.

Йорданов, Стефан (2004) Към проучването на владетелската институция в Западна Мала Азия и Егейска Тракия през омировата епоха. Епохи. Година XII. 2004, книжка 3–4, 111–126.

Йорданов, Стефан (2004) Мито-ритуалният комплекс Ver Sacrum у палеобалканските народи. Нов български университет. Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания”. Том 2 (2004). Академични четения в чест на 110 години от рождението на професор Янко Тодоров. София, 2004, 81–102.

Йорданов, Стефан (2004) От Юстиниановия пълководец Велизарий до фолклорния персонаж Велиазар (към историята на името). Попово в миналото. 4. Култура и религия в миналото на Попово и района. Доклади и съобщения от научна конференция, проведена на 9 юни 2003 г. Разград: ИК “Полиграф”, 2004, 34–48.

Йорданов, Стефан (2004) Средновековният български апокрифен владетел и колегията на хана и кагана в политическата практика на Първото българско царство. I. Титулатурата на средновековния български владетел в т. нар. историко-апокрифна литература. Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев. Материали от Международната научна конференция. Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2004, 475–494.

Йорданов, Стефан (2003) Паисий или Никифор: за личното име и титлите на основателя на Първото българско царство Българистични проучвания. 9. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Осма международна научна сесия, Велико Търново, август 2002 г. Велико Търново: Faber, 2003, 70-81

Йорданов, Стефан (2003) Приносът на Веселин Бешевлиев в проучването на тракийския етногенезис Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2003, 64-84

Йорданов, Стефан (2002) Notes on the etymology of the name Pistiros. Bouzek, Jan; Domaradzka, Lidia, and Archibald, Zofia H. (eds.). Pistiros. II. Excavations and Studies. Report of the Joint Project of Excavations and Studies by the Bulgarian Academy of Sciences, Charles University in Prague, University of Liverpool, École française d’Athènes and Archaeological Museum Septemvri. Charles University in Prague, The Karolinum Press, 2002, 331–333.

Йорданов, Стефан (2001) Zur Rolle einer archaischen sozialen und politischen Institution im alten Thrakien. Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes. Herausgegeben von François Bertemes und Andreas Furtwängler. Band 1: Karasura. Untersuchungen zur Geschichte und Kultur des alten Thrakien. 15 Jahre Ausgrabungen in Karasura. Internationales Symposium Cirpasn/Bulgarien 1996. Herausgegeben von Michael Wendel. Beier&Beran, Weissbach, 2001, 121–130.

Йорданов, Стефан (2000) Към проучването на две типологически родствени реалии от Стария и Новия свят: възрастовото мъжко общество на лисиците и фратриархатният престолонаследнически ред. Америка и Европа – интеграция и диференциация на културите. II. Велико Търново, Издателство Faber, 2000, 193–218.

Йорданов, Стефан (2000) Тракийският воин. Проучвания върху военната и социалната история на древна Тракия. Издателство Faber, 2000, 280 с. ISBN 954-9541-336-3.

Йорданов, Стефан (1999) За някои социокултурни реалии в т. нар. лидийски логос на Херодот. Thracia antiqua. ThA 10. Studia in memoriam Prof. Georgi Mihailov. София, 1999, 38–53.

Йорданов, Стефан (1999) За фолклорно-митологичната основа на някои реалии в съчиненията с географски характер на Константин Костенечки (Фисон-Дунав). Търновска книжовна школа. 6. Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния свят. Шести международен симпозиум. Велико Търново, 26–28 септември 1994 г. Велико Търново, 1999, 461–483.

Йорданов, Стефан (1998) За един български фолклорно-литературен вариант на сюжетния тип “Турандот”. Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета Международна научна сесия. Велико Търново, 20-21 август 1997. Велико Търново, 1998, 225–243

Йорданов, Стефан (1998) Славяни и фисонити от “Диалози” на Псевдо-Кесарий и феноменът на ликантропията в славянското общество от времето на Великото преселение на народите. Славистични проучвания. Сборник в чест на XII международен славистичен конгрес. Велико Търново, 1998, с. 185–196.

Йорданов, Стефан (1997) За един аналог в мито-епическата история на народите от Стария и Новия свят (Ицкоатл срещу Аскапоцалко, Гилгамеш срещу Киш). Америка и Европа. Интеграция и диференциация на културите. Първа Национална конференция по американистика. В. Търново, 17–18 май 1997 г. Велико Търново, 1997, 9–26.

Йорданов, Стефан (1995) Атина Палада, тракийката Палена и трако-пеласгийското етнокултурно наследство на докласическа Атика. Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения “Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново, 1995, 297–316.

Кънев, Николай (2018) Кънев Н., Антонов С. Оловен печат на Евфимий, протоспатарий от Регионалния исторически музей в Силистра. – В: Сборник материалы X Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Севастополь – Балаклава, 28 мая - 1 июня 2018 г., Севастополь , 2018, с. 101-104. Сборник материалы X Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Севастополь – Балаклава, 28 мая - 1 июня 2018 г., Севастополь , 2018, с. 101-104.

Кънев, Николай (2017) Kanev, N. Sceau de plomb de Pakourianos Arsakides, protokouropalates, decouvert en Bulgarie. – В: Сборник материалы IX Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Херсонес Таврически, 29.05-03.06.2017 г., Севастопол, 2017, с. 63-65. Сборник материалы IX Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Херсонес Таврически, 29.05-03.06.2017 г., Севастопол, 2017, с. 63-65.

Кънев, Николай (2017) Кънев Н. Новая находка печати византийского стратига города Преслав // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2017. – Т. 22, № 5. – С. 112–115. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2017. – Т. 22, № 5

Кънев, Николай (2017) Кънев, Н. Император Василий II и удостояването на българи с византийски почетни титли в хода на завладяването на България (976-1018). - В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, 2017 (2013), с. 258-278. В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, ИК "Гутенберг", 2017 (2013), с. 258-278, ISBN 978-619-176-091-6.

Кънев, Николай (2017) Кънев, Н. Нови сфрагистични находки от Поморие. Епохи. Издание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Том ΧΧΙΙΙ (2015), кн. 1, В. Търново, 2017, ISSN 1310-2141, с. 34-45.

Кънев, Николай (2017) Кънев, Н. Новооткрит печат от Плиска на византийски стратег на Преслав. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 13, София, 2017, с. 307-310.

Кънев, Николай (2017) Международна научна конференция, посветена на 1300-годишнината от българо-византийския договор от 716 г. сп. „Епохи“, т. XXV, 2017, кн. 1, с. 161 и кн. 2, с. 419.

Кънев, Николай (2016) Алексий Слав – претендентът на латинския император Анри дьо Ено за българския царски престол или отново за деспотската титла на Алексий Слав. Сборник „Великите Асеневци“, В. Търново, 2016 г., ISBN 978-619-168-175-4, с. 84-99.

Кънев, Николай (2016) Кънев, Н. – О. Александров. Моливдовул на протокуропалата Пакуриан Аршакид, открит в Поморие. България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. IX, В. Търново, 2016, с. 16-21, ISBN 978-619-208-066-2 – електронно издание. Печатно издание на статията в Известия на Историческия музей – Поморие, т. 2, 2017, 158 – 162.

Кънев, Николай (2016) Кънев, Н. Наши юбиляри: Доц. д-р Стефан Йорданов. Библиографска справка в чест на 60-годишнината му. сп. „Епохи“, год. XXIV, кн. 2, 2016, с. 326-345, ISSN 1310-2141.

Кънев, Николай (2016) Кънев, Н. Рец. на: Рабовянов, Д. Археологически проучвания в Южния сектор на Трапезица. Т. 1: Средновековният град. Велико Търново, Изд. „Фабер“, 2015, 734 с., ISBN 978-619-00-0292-5. сп. „Епохи“, год. XXIV, кн. 2, 2016, с. 305-308, ISSN 1310-2141.

Кънев, Николай (2016) Някои бележки върху коректното именуване и титулуване на Владислав Варненчик. Журнал за исторически и археологически изследвания (ЖИАИ), бр. 1-2/2016, ISSN 1314 – 748X, с. 59-65.

Кънев, Николай (2016) Оловни печати от „Кастра Рубра“ край с. Изворово (Хасковска област), открити през 2014 г. Сборник „Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”, т. II: „Проф. д-р Борис Борисов – ученици и приятели“. Studia in honorem professoris Borisi Borisov. В. Търново, 2016, ISBN 978-619-205-041-2, с. 845-850.

Кънев, Николай (2015) The Lead Seal of Germanos, Protoproedros and Its Attribution. Byzantine and Rus’ Seals. Proceedings of the International Colloquium on Rus’-Byzantine Sigillography. Kyiv, Ukraine, 13–16 September 2013. Kyiv, 2015, pp. 71-74.

Кънев, Николай (2015) Кънев, Н. Новооткрит оловен печат от района на Сливен. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 11, София, 2015, с. 163-166.

Кънев, Николай (2015) Кънев, Н. Удостояването на българи с византийски почетни титли от император Василий II в хода на завладяването на България (976-1018). Култура и геополитика. Исторически и философски интерпретации. Трудове на катедра „История и философия“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас. Т. 1. Бургас, 2015, с. 114-137. ISSN 2367-8062.

Кънев, Николай (2015) Новооткрит оловен печат на латинския император Бодуен Втори. (В съавторство с Константин Тотев). България в европейската култура, наука, образование, религия, т. 1, Шумен, 2015, с. 374-380.

Кънев, Николай (2014) Византийски оловен печат от хълма Трапезица. (В съавторство с Д. Рабовянов). Известия на РИМ – Велико Търново, т. XXVIII-XXIX, Велико Търново, 2014, с. 145-155.

Кънев, Николай (2014) Григорий, магистър на българите или магистър Григорий Българин. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. 7, В. Търново, 2014, 55-64, ISBN 978-954-524-943-3.

Кънев, Николай (2014) Отражението на българо-византийските отношения по време на Първото българско царство върху случаите на удостояване на владетели от Западните Балкани с византийски почетни титли. България в световното културно наследство. Сборник с материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 17-19 май 2012 г., Шумен, 2014, 293-302.

Кънев, Николай (2013) Византийската титла магистър през IX – нач. на XII в. Приносът на сфрагистиката за съставяне на листа на носителите на титлата магистър. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. 6, В. Търново, 2013, 53-107, ISBN 978-954-524-930-3.

Кънев, Николай (2013) Византинобългарски студии. Велико Търново, Университетско издателство на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2013.

Кънев, Николай (2013) Един ли е логотетът на геника на име Леон през периода края на IX – първата половина на X век. Сборник материалы V Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Херсонес Таврически, 31.05-04.06.2013 г., Севастопол, 2013, 37-39.

Кънев, Николай (2013) Наследственост или изборност – две основни тенденции в развитието на кралската власт в католическа Европа през XIV-XVI век. Журнал за исторически и археологически изследвания, бр. 3, Шумен, 2013 г., 36-86.

Кънев, Николай (2013) Относно византийската комеркия τῆς Δύσεως и оловния печат на Панкратий, императорски кандидат и комеркиарий на Запада. „ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ 01. Империя и полис. Сборник научных трудов“, Севастопол, СПД Арефьев, 2013 г., 317-329.

Кънев, Николай (2013) Приносът на сфрагистиката за разкриване девалвацията на византийските почетни титли в йерархията на т. нар. система на предимство от средновизантийския период – примерът с титлите магистър и патрикий (границата на VIII/IX – границата на XI/XII в.). Исторически преглед, год. 68, София, 2011 (2013), кн. 5-6, 265-272.

Кънев, Николай (2012) À propos du sceau d’un commerciaire de Cherson découvert en Bulgarie et de la présence byzantine à la partie occidentale de la région disposée entre Stara Planina et Sredna Gora pendant le IX-ème siècle. Сборник в памет на проф. Василка Герасимова-Томова. Под редакцията на Методи Манов, София, 2012, 461-466.

Кънев, Николай (2012) Хабсбургско-ягелонският династичен договор от 1515 година и неговото значение за геополитическите реалности в Централна Европа през XVI век. Култура и геополитика. Исторически и философски изследвания, Бургас, 2012, 45-71.

Кънев, Николай (2012) Четири непубликувани оловни печата от района на Шумен. Историкии, т. 5, Шумен – Велико Търново (издателство „Фабер“), 2012, 61-67.

Кънев, Николай (2011) The Contribution of Sigillography in Elucidating the Devaluation of the Byzantine honorific Titles in the Hierarchy of the so-called System of Precedence in the Mid-Byzantine Period (turn of the VIIIth/IXth – turn of the XI/XIIth centuries). Материали на XXII световен конгрес по византинистика, София, 22-27 август 2011 г., София, 2011.

Кънев, Николай (2011) Византийската титла патрикия-зости (IX-XI в.). Приносът на сфрагистиката за попълване на листата на носителките на титлата. Историкии, т. 4, Шумен, 2011, 173-198.

Кънев, Николай (2011) Еволюция на византийската титулна йерархия през IX-XI в. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. IV. Доклади от Международна конференция “България, земя на блажени...”. In memoriam professoris Iordani Andreevi, II, В. Търново, 2011, с. 182-193, ISBN 978-954-524-776-7.

Кънев, Николай (2011) Към въпроса за българското и за византийското политико-териториално присъствие в Северна Тракия през IX в. (с оглед данните на сфрагистиката). Оттука започва България. Сборник с материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16 май 2010 г., Шумен, 2011, 252-261.

Кънев, Николай (2011) Степен на съотносимост на понятията Кралство Германия и Свещена Римска империя като държавнополитически единици (и произтичащите от това следствия по отношение на възникването на модерните Пруско и Сардинско кралства). Модерният историк II. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Андрей Пантев и 25-годишнината на катедра “Нова и най-нова обща история” на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 17-40, ISBN 978-954-524-774-3.

Кънев, Николай (2010) Note sur certains aspects de la politique extérieure de la Bulgarie à la deuxième moitié de IX-ème siècle. Сборник материалы XIII Международных научных Сюзюмовских чтениях “Проблема континуитета в византийской и поствизантийской истории”, Екатеринбург, 18-20 ноября 2010 г., Екатеринбург, 2010.

Кънев, Николай (2010) Новооткрит оловен печат на архиепископ на Ефес. В: Сборник с материали от Международна научна конференция “Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”, В. Търново, 27-29 ноември 2008 г., I, В. Търново, 2010, 693-696.

Кънев, Николай (2009) Византийският йерархичен модел от IX-XI в. Античная древность и средние века, вып. 39, Екатеринбург, 2009, 142-163.

Кънев, Николай (2009) За някои от причините и предпоставките, направили възможен избора на Рудолф I Хабсбург за крал на Германия през 1273 г. Юбилеен сборник с материали, посветен на шестдесет години от рождението на проф. д.и.н. Радослав Мишев, В. Търново, 2009, 21-28.

Кънев, Николай (2008) Византийските титли вестарх и протовестарх и приносът на сфрагистиката за съставяне на листа на техните носители (втора половина на X – началото на XII в.) Античная древность и средние века, вып. 38, Екатеринбург, 2008, 135-163.

Кънев, Николай (2008) Мястото и ролята на ромейския василевс спрямо цялостния византийски йерархичен модел от IX-XI в. Историкии, т. 3, Шумен, 2008, 309-315.

Кънев, Николай (2008) Новооткрит печат на цар Симеон I (893-927 г.) от района на Крайморска Добруджа Сборник с материали от Международна научна конференция “Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие”, Варна, 15-17 септември 2005 г., Acta Musei Varnaensis, VII/2, Варна, 2008, 163-167.

Кънев, Николай (2008) Новооткрит севастократорски оловен печат от територията на централна северна България Юбилеен сборник с материали от Международен научен симпозиум, посветен на сто години от рождението на д-р Васил Хараланов, Шумен, 13-15 септември 2007 г., Шумен, 2008, 153-161.

Кънев, Николай (2008) Стремял ли се е българският владетел Симеон I Велики (893-927 г.) към ранга на византийски василеопатор? Сборник с материали от Международна научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, 31 октомври 2007 г., т. II, Велико Търново, 2008, 61-67.

Кънев, Николай (2007) Византийската титла вест и нейната еволюция през XI в. Епископ Константинови четения, т.10 /2, Шумен, 2007 (2005).

Кънев, Николай (2007) За значението на кесарската титла на българския владетел Тервел. Историкии, т. 2, Шумен, 2007, 65-75.

Кънев, Николай (2007) Кънев, Н. Титли и рангова йерархия във Византия през IX-XI в. (по данните на сфрагистиката). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор, 659 с., С., 2007.

Кънев, Николай (2006) Византийските кесари през IX-XI в., засвидетелствани по сфрагистични данни. Античная древность и средние века, вып. 37, Екатеринбург, 2006, 164-190.

Кънев, Николай (2006) Фландърски ли е латинският император Анри? Историкии. Юбилеен сборник по случай десет години от създаването на катедра “История” в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, т. 1, Шумен, 2006 г., 53-59.

Кънев, Николай (2005) Византийский титул новелиссим во второй половине VIII – XII в. по данным сфрагистики. Античная древность и средние века, вып. 36, Екатеринбург, 2005.

Кънев, Николай (2005) За “латинското присъствие” във византийската аристокрация през XI-XII в. Сб. 800 години от битката при Одрин през 1205 г. Материали от Националната научна конференция по случай 800 години от битката при Одрин, Шумен, 2005.

Кънев, Николай (2005) Куропалати извън Византийската империя през IX – XI век. Епохи, XI, кн. 1-2, В. Търново, 2003 (2005), 79-93.

Кънев, Николай (2004) Промени във византийската рангова йерархия през епохата на Комнините (кр. на XI – XII в.) Епископ Константинови четения, т. 9, Шумен, 2004, 335-347.

Кънев, Николай (2003) Императорското семейство във Византия (IX – XII в.) Епископ Константинови четения, т. 8, Шумен, 2003, 342-355.

Кънев, Николай (0) Reflections of the Imperial Ideology in the Seals of the Latin Emperor Baldwin II of Courtenay. Сборник от Международна научна конференция „The Fairest Meadows in the World: Crusades and Crusaders in the Balkans / Най-тучните ливади на света: кръстоносни походи и кръстоносци на Балканите“, Велико Търново, 7-9 ноември 2013 г.

Кънев, Николай (0) Кънев, Н., М. Николов. Непубликувани ранносредновековни оловни печати от крепостта Русокастро и прилежащия ѝ район. – В: Плиска-Преслав, 13 (под печат). сб. Плиска-Преслав, 13 (под печат)

Кънев, Николай (0) Мястото на стратега на Тракия във византийската рангова йерархия през IX-X в. според тактиконите от това време. “Тракия и Хемимонт ІV – ХІV век ”, т. 2, Карнобат/Бургас (под печат)

Лазаров, Иван (2016) Петър и Асен - освободителните на средновековна България (По повод 830 години от възстановяването на Българското царство). - В: Великите Асеневци, Велико Търново, 2016, 15-22 Велико Търново

Лазаров, Иван (2016) Царската власт в периода на възстановяване на Българската държава (1186-1196). - В: Великите Асеневци, Велико Търново, 2016, 25-33 Велико Търново

Лазаров, Иван (2015) Петър и Асен-братята освободители, в: Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство 2014/2015, В.Търново, 2015, с. 66-76 В.Търново

Лазаров, Иван (2014) Православный выбор Болгарии – историко-культурные аспекты, в: Православный ученый в современном мире. Духовно-нравственная культура и цели российского образования: Иновации, приемственость, мировозренческие парадигмы. Материалы третьей международной научно-практической конференции, т. 2, Воронеж, изд. Истоки, 2014, 460-464 Воронеж

Лазаров, Иван (2012) Кой кой е в средновековна България, Трето допълнено и основно преработено издание, София, изд. Изток – Запад, ISBN 978-619-152-012-1, 716 с. (съавтор) – 176 статии, подписани И.Л. София

Лазаров, Иван (2012) Симеон Велики, в: Бележити българи,т. 2, С. 2012, с.92-105 София

Лазаров, Иван (2012) Хаджи Димитър и Стефан Караджа, : Бележити българи,т. 6, С. 2012, с.28-35 София

Лазаров, Иван (2011) Стопанска история на България, 2011 г. съавтор В.Търново

Лазаров, Иван (2010) Великата лавра „Свети Четиридесет мъченици”, в: Културният туризъм. Бъдещето на България, Черноморски туристически форум Варна 2010, изд. Славена, Варна, 2010, с. 99-108 Варна

Лазаров, Иван (2009) Богоборецът Лахана/Ивайло. - Сборник „ България, земя на блажени...”. In memoriam professoris Iordani Andreevi, В.Търново, 2009, с.59-72 В.Търново

Лазаров, Иван (2007) История и цивилизация за 11 клас. Задължителна подготовка. 2 изд., 2007 година; / съавтор Велико Търново

Лазаров, Иван (2007) История на България . Тестове и конспекти за кандидат-студенти. 3 изд., 2007 , 159 стр. / съавтор Велико Търново

Лазаров, Иван (2003) Политическа идеология на Второто българско царство XII-XIII в. (Генезис). Велико Търново, 2003 Велико Търново

Лазаров, Иван (1988) Към историята на българо-сръбската война от 1254 г. - Военно-исторически сборник, год. 57, кн. 1, 1988, 183-190

Лазаров, Иван (1988) Междуособици в България през 1256-1257. - Военно-исторически сборник, год. 53, кн. 1, 1988, 145- 155

Лазаров, Иван (1984) Управлението на Михаил II Асен и Ирина Комнина. - Векове, кн. 2/1984, 12-19

Младенов, Момчил (2018) "Българската анонимна хроника" за смъртта на синовете на цар Иван Александър. Годишник на Исторически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" година І (ХХХІІІ), с. 263-273

Младенов, Момчил (2018) Северните "варвари", Хемус и византийската периферия през ХІІ век. Известия на Регионален исторически музей-Габрово, Т. 5. с. 20-29. ISSN 2367-783X

Младенов, Момчил (2018) Славяните между Византия и България в края на VІІІ век Епохи, 2, 2015, с. 311-320, ISSN 1310-2141

Младенов, Момчил (2017) Българското черноморие през ХІV век - контактна зона на православие и католицизъм. Балканите - език, история, култура. Т. 5. с. 208-219, Велико Търново, 2017

Младенов, Момчил (2017) Двама византийски императори под стените на Ловеч Известия на Регионален исторически музей - Габрово. Т. ІV. Велико Търново, 2017, с. 20-26. ISSN 2367-783X

Младенов, Момчил (2017) Политиката на император Михаил VІІІ Палеолог в Средиземноморието Societas Classica т. 9, брой 1, с. 438-450.

Младенов, Момчил (2017) Цар Самуил в Централна и Южна Гърция. Епохи, ХХV, 2, 2017, 432-437. ISSN 1310-2141

Младенов, Момчил (2017) Щрих към историята на монашеския център Парория България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. ХІ. с. 94-99, Велико Търново, 2017 ISBN978-619-208-125-6

Младенов, Момчил (2016) Българското царство и сражението при Пелагония през 1259 г. // Великите Асеневци. Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възстановяване на Българската патриаршия. Съставители Пламен Павлов, Николай Кънев, Николай Хрисимов. – Велико Търново, издателство „Абагар“, 2016, с. 242-247. ISBN 978-619-168-175-4

Младенов, Момчил (2016) За локализацията на славянското племе Верзити // Епохи. Историческо списание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. – Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, № 2, 230-235. ISSN 1310-2141.

Младенов, Момчил (2016) Пропаганда и история в епохата на хан Крум. //Епохи. Историческо списание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. – Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, № 1, с. 49-56, ISSN 1310-2141.

Младенов, Момчил (2016) Старата столица в житейския път на академик Васил Гюзелев // Епохи. Историческо списание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. – Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, № 2, с. 171-176. ISSN 1310-2141.

Младенов, Момчил (2016) Старопланинският регион и византийско-печенежките отношения през втората половина на ХІ век. // Известия на РИМ-Габрово, Т. ІІІ. (доклади от Втората научна конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм, 8-9 октомври 2015 г.) – Велико Търново, издателство „Фабер“, 2016, с. 32-45, ISSN 2367-783X.

Младенов, Момчил (2015) Silva Bulgarorum: щрихи към пространството и хората през Второто българско царство (края на ХІІ-ХІV век). // Балканите – език, история, култура. Т. ІV. Материали от Четвърта международна научна конференция, 18-20 октомври 2013 г. отговорен редактор Проф. д-р Красимира Мутафова. – Велико Търново: издателство „ИВИС“, 2015, с. 82-94. ISSN 1314-4065.

Младенов, Момчил (2015) Славяните между Византия и България в края на VІІІ век. Епохи, 2 ISSN 1310-2141

Младенов, Момчил (2015) Срещата на Патриарх Евтимий с император Йоан V Палеолог: проблеми на хронологията. // Търновска книжовна школа. Търновската държава на духа. Десети юбилеен международен симпозиум Велико Търново, 17-19 октомври 2013 г. отговорен редактор проф. дфн Димитър Кенанов – Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 584-592ISBN 954-524-339-2.

Младенов, Момчил (2015) Старопланинският регион и походът на император Исак ІІ Ангел през 1190 г. // Известия на Регионален исторически музей – Габрово.– Велико Търново: издателство „Фабер“, 2015, Т. ІІ. с. 78-89. ISSN 2367-783X

Младенов, Момчил (2014) Император Йоан VІІІ Палеолог и Фераро-Флорентинският събор (1438-1439). // България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Научна конференция, 7 октомври 2012 г. отговорен редактор Проф. д-р Борис Борисов – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, с. 63-78. ISBN: 9789545248445

Младенов, Момчил (2013) Папството в Авиньон, Византия и България. // Балканите – език, история, култура. Т. 3. Материали от Втора международна конференция, октомври 2011 г. Отговорен редактор доц. д-р Красимира Мутафова – Велико Търново: издателство „ИВИС“, 2013, с. 54-63. ISSN 1314-4065.

Младенов, Момчил (2013) Светът на един византийски сановник от ХV век. .// България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. VІ. Отговорен редактор доц. д-р Борис Борисов – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 117-124. ISBN 978-954-524-930-3

Младенов, Момчил (2012) Каталонската експедиция на Балканите в началото на ХІV век. // България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. V. Научна конференция, 27 октомври 2010 г. В чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов. Отговорен редактор доц. д-р Борис Д. Борисов – Велико Търново: Издателство „Фабер“, 2012, с. 165-176. ISBN 978-954-524-844-3.

Младенов, Момчил (2012) Константинополската патриаршия, Римската църква и съборът в Базел (1431-1449): Въпросът за Унията. // Епохи: Историческо списание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, № 1, с. 73-93. ISSN 1310-2141.

Младенов, Момчил (2011) Византия и Папството през първата четвърт на ХІV век. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. (Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев), В. Търново, 2011, 255-262.

Младенов, Момчил (2011) Някои аспекти от балканската политика на Шарл І д`Анжу. Балканите – език, история, култура. Т. 2. В. Търново. 2011, 81-89. ISSN 1314-4065.

Младенов, Момчил (2011) Търновска България в антиосманските планове на Венеция през 1362 г. Търновска книжовна школа. Т. 9. Велико Търново, 2011, 540-544. ISBN 954-524-339-2 (T9).

Младенов, Момчил (2009) Българската Църква и Лионската уния от 1274 г. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 3. В. Търново, 2009, 170-179.

Младенов, Момчил (2009) Отражението на Лионската уния от 1274 г. в някои старобългарски книжовни паметници. Епохи, 1-2, (2009), 101-112. ISSN 1310-2141.

Младенов, Момчил (2008) Петър Делян и Алусиан: за “кралските знаци” в средновековна България. Епохи, ХVІ, 2008, № 1-2, 65-73. ISSN 1310-2141.

Младенов, Момчил (2007) Сведения за България в анонимен географски трактат от втората половина на ХІІІ век. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2007, 133-140. ISBN 978-954-524-586-2.

Младенов, Момчил (2007) Светци и мощи в средновековна България и Франция (Х–ХІV в.). Търновска книжовна школа. Т. 8. Велико Търново, 2007, 593-606 (в съавторство с Ивелин Иванов) ISBN 954-524-339-2 (T8).

Младенов, Момчил (2005) Император Йоан VІІ Палеолог (1390 г.) и българските земи. Епохи, ХІ, 1-2, 2003, [2005], 189-196. ISSN 1310-2141.

Младенов, Момчил (2005) Калояновият пръстен. Одринската битка от 1205 година. Съст. и ред. В. Гюзелев. София, УИ “Св. Климент Охридски”, 2005, 75-84. ISBN 954-07-2143-1.

Младенов, Момчил (2005) Смъртта на цар Калоян. Рискът от смъртта на Балканите и в Европа, Ред. М. Иванова и С. Фурние, Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 95-103. ISBN 954-524-448-8.

Младенов, Момчил (2004) Един дунавски град на Иван Срацимир. Черно море между Изтока и Запада. Река Дунав мост между народи и култури. ІХ Понтийски четения Варна, 16–17 май 2003 г. Варна, 2004, 355–361. ISBN 954-9336-02-6.

Младенов, Момчил (0) Българското черноморие през ХІV век - контактна зона на православие и католицизъм. Балканите - език, история, култура. Т. 5. Велико Търново, 2017, 208-219

Младенов, Момчил (0) Щрих към историята на монашеския център в Парория. България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. ХІ. Велико Търново, 2017, с. 94-99.

Монева, Стела (2018) Монева, С. Кои са синегорите в класическа Атина?[Who were the Synegoroi in Classical Athens? In Bulgarian]. В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий; Година I (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. И. Тютюнджиев. В. Търново, 2018, с. 85–94; ISSN 2603-3534.

Монева, Стела (2017) Монева, С. Епизоди от Лизий – жени и погребение.[Episodes by Lysias - Women and Funeral.] В: Сб. Балканите – език, история, култура. Пета международна научна конференция В. Търново (23-24 октомври 2015). В. Търново, Т. V. 2017, с. 201-207, ISSN-4065.

Монева, Стела (2017) Монева, С. Термини за публичното ораторство в класическа Атина (сравнително-исторически данни): 3. “Демагог”. [Public Speech Terms in Classical Athens (comparative historical data): 3." Demagogos”. In Bulgarian] Епохи. - 2014, № 1, с. 9 - 21. ISSN 1310-2141.

Монева, Стела (2017) Сикофантите в древна Атина - възникване и развитие на термина. [The Sycophants in Ancient Athens – Origin and Development of the Term. In Bulgarian] В: Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Т. IX. Сб. Материали от международна научна конференция (13 – 14 ноември 2015), В. Търново. с. 339–345; ISBN 978-619-208-128-7.

Монева, Стела (2016) Монева, С. Перикъл: име и прозвища. [Pericles: Proper Name and Bynames. In Bulgarian] В Сб: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 14. Международна научна конференция по ономастика (26 - 27 юни 2014). В. Търново. 2016, с. 96-105.ISBN 978-619-208-057-0.

Монева, Стела (2016) Монева, С. Жени и слово в класическа Атина. [Women and Speech in Classical Athens. In Bulgarian] В: Сб. Дни на науката’ 2015. Съюз на учените в България - клон В. Търново. Сборник с доклади от форумите на СБУ -В. Търново. Мартенски научни четения (19 март 2015) и" Дни на науката’ 2015" (4 юни 2015), посветени на 830-годишнината от въстанието на Асен и Петър и 215 години от рождението на Уста Колю Фичето. В. Търново, 2016, с. 73 -80. ISSN 1314-2283.

Монева, Стела (2015) Монева, С. Класическа Атина: демагози и демагогия. [Classical Athens: Demagogues and Demagogy. In Bulgarian] В: Сб. Дни на науката’ 2014. Съюз на учените в България - клон В. Търново. В. Търново, 2015, с. 169 - 178.ISSN 1314-2283.

Монева, Стела (2012) Монева, С. Термини за публичното ораторство в класическа Атина (сравнително-исторически данни): 1а. .“Техне”. [Public Speech Terms in Classical Athens (comparative historical data): 1a. "Tehne”. In Bulgarian] В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. V. В. Търново, 2012, с. 121 -134. ISNB 978-954-524-844-3.

Монева, Стела (2011) Монева, С. Управлението на финансите в класическа Атина. [Finance Management in Classical Athens. In Bulgarian]. В: Societas classica. Т. V. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. В. Търново. 2011, с. 241 - 249. ISNB 978-954-524-780-4.

Монева, Стела (2009) Монева, С. Военните магистратури в политическата система на Атинската демокрация. [Voennite magistraturi v politicheskata sistema na Аtinskata demokratsiya.] [The Military Magistracies in the Political System of the Athenian Democracy. In Bulgarian] В: Сб. Societas classica. T. IV. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. В. Търново, 2009, с. 64 - 72. ISNB 978-954-524-718-7.

Монева, Стела (2009) Монева, С. Атинската демокрация. Практика и институции. [Аtinskata demokratsiya. Praktika i institutsii]. [Athenian Democracy. Practice and Institutions. In Bulgarian] В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” 2009, 348 с. с илюстр., ISBN 978-954-524-705-7.

Монева, Стела (2009) Монева, С. Атинското Буле. [Аtinskoto Bule]. [The Athenian Boule. In Bulgarian] В: Сб.България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. III. В. Търново, 2009, с. 19 - 33. ISNB 978-954-524-713-2.

Монева, Стела (2009) Монева, С. Средоточия политической жизни в демократических Афинах. [Sredotochiya politicheskoy zhizni v demokraticheskih Аfinah]. [Centre Points of the Political Life in Democratic Athens. In Russian] Древности, Харьковский историко-археологический ежегодник. Харьков, 2009. с. 80 -89, с илюстр. ISNB 978-966-86-03-89-1.

Монева, Стела (2008) Монева, С. Ареопаг и Афинская демократия. (Тезисы). [Аreopag i Аfinskaya demokratiya. (Tezis)].[The Areopagus and the Athenian Democracy (Theses) . In Russian] В: Проблемы истории и археологии Украины. Материалы VI Международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика В. П. Бузескула, 10-11 октября 2008 года. Харьков, 2008, с. 57 - 58.

Монева, Стела (2008) Монева, С. Народното събрание на класическата Атинска демокрация. [Narodnoto sabranie na klasicheskata Аtinska demokratsiya.] [The National Assembly of the Classical Athenian Democracy. In Bulgarian] В: Сб.България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. II, В. Търново, 2008, с. 5 - 13. ISBN 978- 954-542-660-9

Монева, Стела (2007) Монева, С. Атина и Понт в класическата епоха: проблемът с магистратурите. [Athens and Pontus during the Classical Epoch: the Problem with the Master’s Courses. . In Bulgarian] Дриновски сборник. - Т. I. Харков - София, 2007, с. 21 - 26. ISBN 978-954-322-186-8

Монева, Стела (2007) Монева, С. Подкупничество и наказания в условията на Атинската демокрация. [Podkupnichestvo i nakazaniya v usloviyata na Аtinskata demokratsiya.] [Corruption and Punishments in the Circumstances of the Athenian Democracy. In Bulgarian] В: Laurea. К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. Харьков, 2007, с. 77 - 82. ISBN 966-342-387-0.

Монева, Стела (2007) Монева, С. Атинската демокрация - проблеми в историографията. [Аtinskata demokratsiya - problemi v istoriografiyata.] [The Athenian Democracy – Problems in Historiography. In Bulgarian] В:Сб. Дни на науката’ 2007. Съюз на учените в България - клон В. Търново. В. Търново, 2007, с. 46 - 53. ISBN 978-954-775-906-0.

Монева, Стела (2007) Монева, С. Съвета на Ареопага при Солон и номофилакията. [Saveta na Аreopaga pri Solon i nomofilakiyata.] [The Council of the Areopagus during Solon’s Time and the Nomophilakia. In Bulgarian] В: Сб. България, българите и Европа - мит, история, съвремие. В. Търново, 2007, с. 85 - 92. ISBN 978-954-524-586-2.

Монева, Стела (2006) Монева, С. НОВО УЧЕБНО ПОСОБИЕ ПО ИСТОРИЯ НА СТАРИЯ СВЯТ (Кадеев В. И. История Древней Греции и Рима. Курс лекции. Харьков, 2006 г., 327 стр.) (Отзив) [NOVO UCHEBNO POSOBIE PO ISTORIYa NА STАRIYa SVYAT (Kadeev V. I. Istoriya Drevney Gretsii i Rima. Kurs lektsii. Harykov, 2006 g., 327 str.) (Otziv)]. [New School Textbook on the History of the Ancient World. In Bulgarian] Епохи. В. Търново, 2006, № 3 – 4, с. 169 - 172. ISSN 1310-2141

Монева, Стела (2001) Монева, С. Бележки върху корупцията в атинската демократична система. [Notes on the Corruption in the Democratic System of Ancient Athens. In Bulgarian] В: Сб. Корупцията. Традиционни и съвременни измерения. В. Търново, 2001, с. 49 - 68. ISBN 954-775-032-1.

Монева, Стела (2001) Монева, С. Термини за публичното ораторство в класическа Атина (сравнително-исторически данни): 1."Техне"1 PUBLIC SPEECH TERMS IN CLASSICAL ATHENS (comparative historical data): 1."Tehne"1. Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения “Професор Иван Гълъбов” (14 - 16. 11. 1996). В. Търново, 2001, с. 587 - 596. ISBN 954-524-284-1.

Монева, Стела (2001) Монева, С.Термини за публичното ораторство в класическа Атина (сравнително - исторически данни): 2. ” Ретор ”. [Public Speech Terms in Classical Athens (comparative historical data): 2. "Retor" [In Bulgarian] В: Сб. България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц. д-р Христо Коларов (30 - 31. 10. 1998). В. Търново, 2001, 33 - 55. ISBN 954-524-280-9

Монева, Стела (2000) Монева, С. Свободата на словото в контекста на Солоновите реформи в древна Атина. [Freedom of Speech in the Context of Solon’s Reforms in Ancient Athens. In Bulgerian] Епохи.- 2000, № 2, с. 147 - 159. ISSN 1310-2141.

Монева, Стела (1995) Монева, С. Към въпроса за Периклова Атина. [To the Problem of Pericles’ Athens. In Bulgarian ] Проблеми на древната обща история и култура. Материали от конференцията на Центъра за древни езици и култури (27 - 28. 05. 1994). София, 1995, с. 73 – 77.

Монева, Стела (1995) Монева, С. Атинската полисна демокрация и някои особености на свободата на словото. [The Athenian Polis Democracy and Some Peculiarities of the Freedom of Speech. In Bulgarian] Научни трудове на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1995. - Кн. 35: Обществени науки. - Ч. 2: Икономика, политика, право и история, с. 394 – 403.

Монева, Стела (1994) Монева, С. Към въпроса за Атинската демокрация, свободата на словото и атинянките. [To the Problem of the Athenian Democracy, the Freedom of Speech and the Athenian Women. In Bulgarian] Епохи, 1994, № 4, с. 70 - 82. ISSN 1310 – 2141.

Монева, Стела (1992) Монева, С. Някои основни черти на полисната организация на гръцкия свят. [Some Main Characteristics of the Polis Organization of the Greek World. . In Bulgarian] България, Балканите и Европа. Сб. в чест на проф. д -р Симеон Дамянов. В. Търново, 1992, с. 313 – 319.

Мутафова, Красимира (2018) Османски извори за Севлиево и Севлиевско (превод на откъси от муфассал дефтери от 1516/17, 1613/14 и тапу тахрир дефтери за събиране на данъците авариз-и диванийе и текялиф-и йорфийе от 1641/1642–1646 г.) – В: Сборник с османски документи за Севлиево и Севлиевско. (128 с.)

Мутафова, Красимира (2017) Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV–XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Съст. и редакция Ст. Първева, О. Тодорова. София: ИК “Гутенберг”, 2016, 731 с. – сп. Епохи, 2017, Т. 25, бр. 2, с. 492-499. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2017) Православни архиереи, свещеници, енориаши в османски документи от фонда “Пископос калеми”. // Балканите – език, история, култура. Т. 5. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 257–270. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2017) Стопанска характеристика на Троянския регион през XVI – XVII век: традиционни поминъци и външни влияния (по данни на османски документи от периода). – Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т. II. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Варна, 2017, с. 264-287. ISSN 2534-9244. Рефериран сборник, включен в базата данни RePEc (Research Papers in Economics) Варна

Мутафова, Красимира (2016) Средновековни крепости в региона на Ловеч и Троян в османски документи от XVI век. // Великите Асеневци : Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на българската патриаршия. Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2016, с. 537-557. ISBN 978-619-168-175-4. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2015) Балканите – език, история, култура. Т. 4. Велико Търново: Издателство "Ивис", 2015, 630 с. ISSN 1314-4065 (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, А. Петрова, Ц. Иванова, Г. Георгиева, Д. Симеонов, Д. Буша, З. Абаджъ). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2015) Предговор на Сборник Балканите – език, история, култура : Четвърта международна научна конференция Велико Търново 18-20 октомври 2013. Т. 4. / Ред. колегия Красимира Мутафова, Анастасия Петрова, Стела Дерменджиева, Ценка Иванова, Надежда Христова, Гергана Георгиева, Димитър Симеонов, Даниела Буша, Зейнеб Абаджъ. – Велико Търново : Издателство "Ивис", 2015, с. 13-24. ISSN 1314-4065 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2015) Пришълците: динамика на миграциите, социален статус и адаптация (на примера на османски регистрови данни от ХVІ–XVII в. относно Никополски санджак). // Епохи, 2015, Т. XXII/ кн. 1, с. 195-2011, ISSN 1310-2141. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2015) Топоси на градското пространство в османската документация от ХVІ–ХVІІ век (на примера на Търново, Никопол и Враца). // Балканите – език, история, култура. Т. 4. Велико Търново : Издателство „ИВИС”, 2015, с. 39-63, ISSN 1314-4065 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2014) Ethno-demographic Character of the Bulgarian Cities in Ottoman Registers of the 16th Century. Topoi of Urban Space: Tarnovo and Nikopol. // Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Сборник с материали от Интензивна програма „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време” (Велико Търново 12–23 май 2013 г. / 11–22 май 2014 г.). Велико Търново : Издателство „Фабер”, 2014, с. 332–357, ISBN 978-619-00-0176-8. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2014) Prishaltsite (the new-comers): Social Status and Adaptation (according to Ottoman Register Data from the 16th–17th Centuries Regarding the Sancak of Nikopol) // Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време : Сборник с материали от Интензивна програма „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време” (Велико Търново 12–23 май 2013 г. / 11–22 май 2014 г.).Т. 3. Велико Търново : Издателство „Фабер”, 2014, с. 410–427, ISBN 978-619-00-0176-8. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2014) Предговор на сборник Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време : Сборник с материали от Интензивна програма „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време”, Велико Търново, 12–23 май 2013 г. и 11–22 май 2014 г. Т. 3. / Красимира Мутафова, Надежда Христова, Ивелин Иванов, Гергана Георгиева. – Велико. Търново: „Фабер”, 2014, с. 21-25. ISBN 978–619–00–0176–8 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2014) Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. В. Търново: Издателство "Фабер", 2014, 792 с. ISBN 978-619-00-0176-8 (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) БАЛКАНИТЕ – ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА. Т. 3. Велико Търново, Издателство „ИВИС”, 2013, 607 с. // сп. Балканистичен форум, 2013, кн.3, с. 281–285. Благоевград

Мутафова, Красимира (2013) Балканите – език, история, култура. Т. 3. Велико Търново: Издателство "Ивис", 2013, 607 с. ISSN 1314-4065 (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, А. Петрова, Ц. Иванова, Д. Буша, З. Абаджъ). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) Балканите – език, история, култура. Т. 3. Велико Търново: Издателство "Ивис", 2013, 607 с. ISSN 1314-4065 (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, А. Петрова, Ц. Иванова, Д. Буша, З. Абаджъ). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) Балканите между християнството и исляма: антропонимия и идентичност през ХVІ в.” // Сб. ”Междукултурен диалог и образование на Балканите и в Източна Европа”. Велико Търново : Издателство „ИВИС”, 2013, с. 44–66. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) Балканските мостове на познание (Балканите – език, история, култура (ІІ) // Балканите – език, история, култура. Т. 3. Велико Търново : Издателство „ИВИС”, 2013, с. 17–35, ISSN 1314-4065. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) Еврейската общност в Никопол и Плевен – опит за съпоставително изследване. // България, българите и Европа – мит, история, съвременност. Научна конференция ’28 октомври 2011 г. Т. 6, Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 143–161, ISBN 978-954-524-930-3. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) Османски документи от "Пископос калеми" за взаимоотношенията централна – местна османска власт – православна църква. // Балканите – език, история, култура. Т. 3. Велико Търново : Издателство „ИВИС”, 2013, с. 82–91, ISSN 1314-4065. Велико. Търново

Мутафова, Красимира (2013) Предговор на Сборник Балканите – език, история, култура : Трета международна научна конференция Велико Търново 14-15 октомври 2011. Т. 3. / Ред. колегия Красимира Мутафова, Анастасия Петрова, Стела Дерменджиева, Ценка Иванова, Надежда Христова, Даниела Буша, Зейнеб Абаджъ. – Велико Търново : Издателство "Ивис", 2013, с. 13-14. ISSN 1314-4065 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) Предговор на сборник Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време : Сборник с материали от Студентска кръгла маса : Интензивна програма "Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време" : Велико Търново 12–13 май 2012 г. Т. 2. / Красимира Мутафова, Надежда Христова, Ивелин Иванов, Гергана Георгиева. - Велико Търново : Издателство „Фабер”, 2013, с. 15–22. ISBN 978-954-400-920-5. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) Религия и идентичност (християнство и ислям) по българските земи в османската документация от ХV–ХVІІІ век. Велико Търново : Издателство “Фабер”, 2013, 376 с., ISBN 978-619-00-0009-9. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2013) Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 2. Велико Търново: Издателство "Фабер", 2013, 315 с., ISBN 978-954-400-920-5 (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2012) In memoriam professoris Iordani Andreevi. // Сп. Епохи, год. XIX (2011), 2012, кн. №1, с. 9–15, ISSN 1310 – 2141. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2012) История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. Авторски колектив: Й. Андреев, Е. Стателова, Кр. Мутафова, П. Петков, Т. Мишев. София : ИК „Кръгозор”. Последно обновяване. Одобрен от МОН, 2012, с. 111–162, ISBN 978-954-771-281-2. София

Мутафова, Красимира (2012) История на България. Помагало за кандидат-студенти и зрелостници. Второ преработено и допълнено издание, Варна : Издателство „Славена“, Електронно издание, 2012, с. 7–188, ISBN 978-954-579-618-0. Варна

Мутафова, Красимира (2012) Между еретичното и каноничното: павликяните в българските земи през ХVІ–ХVІІ в. // Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време : Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси Жеравна 12–13 май 2009 г., Велико Търново 15–16 октомври 2010 г. Т.1. Велико Търново : Издателство „Фабер”, 2012, с. 317–331, ISBN 978-954-400-721-8. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2012) Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сборник с документи. Предговор, терминологичен речник, показалец на географските имена. Второ преработено и допълнено издание. Велико Търново : УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 476 с., ISBN 978-619-00-0009-9. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2012) Предговор на сборник Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време : Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси Жеравна 12–13 май 2009 г., Велико Търново 15–16 октомври 2010 г. Т. 1. / Красимира Мутафова, Надежда Христова, Ивелин Иванов, Гергана Георгиева. - Велико Търново : Издателство „Фабер”, 2012, с. 15–16. ISBN 978-954-400-721-8. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2012) Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 1. Велико Търново: Издателство "Фабер", 2012, 478 с. ISBN 978-954-400-721-8 (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2011) Балканите – език, история, култура. Т. 2. Велико Търново: Издателство "Ивис", 2011, 463 с. ISSN 1314-4065 (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, А. Петрова, Ц. Иванова). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2011) За комплексния анализ на приписките (начални бележки). // Факти и мистификации в старите текстове. ИК „Гутенберг”, с. 47–59, ISBN 978-954-617-119-1, Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 978-954-523-115-5. София

Мутафова, Красимира (2011) Мистичните братства на хетеродоксните мюсюлмани в религиозния живот и конфесионални отношения в Румелия през XV–XVI в. // Епохи, 2011, кн. 2, с. 201–236, ISSN 1310-2141 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2011) Сборник Балканите – език, история, култура : Втора международна научна конференция Велико Търново 23-24 октомври 2009. Т. 2. / Ред. колегия Красимира Мутафова, Анастасия Петрова, Стела Дерменджиева, Ценка Иванова, Надежда Христова. – Велико Търново : Издателство "Ивис", 2011, 463 с. ISSN 1314-4065 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2011) Трансплантираният Анадол?”: нови регистрови данни за Османпазарска каза. – В: Балканите – език, история, култура. Т. 2. Велико Търново : Издателство „ИВИС”, 2011, с. 90–103, ISSN 1314-4065. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2009) Антропоними на православното население в Търново и Търновско в османски документи от ХVІ в., незасвидетелствани в ономастичната справочна литература – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 9, 85–106. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2009) ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “БАЛКАНИТЕ – ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА” (Великотърновски университет, 23–24 октомври 2009 г.), сп. Проглас, (в съавторство с Ценка Иванова), 191-192. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2009) Извори за историята на град Омуртаг. Т. 1. Османски документи ХV–ХVІІІ в. Встъпителна студия, превод, коментар и показалци. Велико Търново : Издателство “Фабер”, 2009. 355 с., ISBN 978-954-400-094-3 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2009) Никопол в османските регистри от ХVІ в. – В: „България, земя на блажени…” in memoriam professoris Iordani Andreevi. Сб. с материали от Международната конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев. с. 514–534. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2009) Река Дунав – „наша” историко-географска културна граница? – В:„България, българите и Европа – мит, история, съвременност”, В:„България, българите и Европа – мит, история, съвременност”, Материали от научната