Публикации Катедра "Стара и средновековна история" / Department of Old and Medieval History


Георгиева, Гергана (2020) (Член на ред. колегия). Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 5. Пазари, общество, власт. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2020. – 374 с. ISSN ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2020) (Член на ред. колегия). Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти. Велико Търново: Фабер, 2020. – 570 с. ISBN 978-619-00-1165-1

Георгиева, Гергана (2020) (Член на ред. колегия). Котел и Старопланинският регион – икономика, миграции, общество. Сборник с изследвания. Ред. колегия Иван Русев и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020. – 231 с. ISBN 978-954-07-5009-5. COBISS.BG-ID – 41707272

Георгиева, Гергана (2020) Бератлиите - търговците на султана. Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 5. Пазари, общество, власт. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2020, с. 39-54 (в съавторство с д-р Николай Тодоров). ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2020) Различните роли на кадийския съд при решаването на конфликти в българските земи, 15-19 век. В: „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“. Велико Търново: Фабер, 2020, с. 108-118. ISBN 978-619-00-1165-1

Георгиева, Гергана (2020) Рецензия: Нов поглед към българския елит. (Събев, О. Просветени на изток с лъчите на запада: българската ученическа колония в Цариград (XIX-XX век). София: Авангард прима, 2019, 646 стр.). История, 2020, кн. 2, страници. ISSN 0861–3710 [Инд./Реф. в: Web of Science]

Георгиева, Гергана (2020) Теметтуат дефтерите като извор за историята на българските земи. В: Котел и Старопланинският регион – икономика, миграции, общество. Сборник с изследвания. Ред. колегия Иван Русев и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 29-50. ISBN 978-954-07-5009-5; COBISS.BG-ID - 41707272

Георгиева, Гергана (2019) (Член на ред. колегия). Добруджа: сборник. Т. 33. Ред. колегия Георги Атанасов и др. Силистра: Регионален исторически музей – Силистра, 2019. – 351 с. ISSN 0205-2210. COBISS.BG-ID 1119807204

Георгиева, Гергана (2019) (Член на ред. колегия). Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2019. – 403 с. ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2019) (Член на ред. колегия). Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Велико Търново: Фабер, 2019. – 573 с. ISBN 978-619-00-0946-7; COBISS.BG-ID 1291502308

Георгиева, Гергана (2019) Георги Попсимеонов – представител на християнското население пред османските власти в Търновска каза. В: Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Велико Търново: Фабер, 2019, с. 337-344. ISBN 978-619-00-0946-7; COBISS.BG-ID 1291502308

Георгиева, Гергана (2019) Кризи и възможности: демографските промени през XIX век и отражението им върху стопанското развитие на българските земи (по примера на Тревненския регион). Известия на Център за стопанско-исторически изследвания, Т. 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2019, с. 300-310. ISSN 2534-9244 [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2019) Стопанският облик на Трявна в средата на XIX век според нови османски документи. Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, 2019, т. 5, с. 111-130. ISSN 1313-6356; COBISS.BG-ID 1291621092

Георгиева, Гергана (2018) (Член на ред. колегия). Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 2. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. Ред. колегия Николай Кънев и др. Година II (XXXIV). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018. – 786 с. ISSN 2603-3534; COBISS.BG-ID – 1285467876

Георгиева, Гергана (2018) (Член на ред. колегия). Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 3. Институциите и българското стопанско развитие през вековете. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2018. – 377 с. ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID - 1278417892

Георгиева, Гергана (2018) Бележки върху териториално-административното деление на Балканите през XIX век и мястото на Търновска каза/ санджак в него. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 2. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. Ред. колегия Николай Кънев и др. Година II (XXXIV). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 190-203. ISSN 2603-3534; COBISS.BG-ID - 1285467876

Георгиева, Гергана (2018) Войната като фактор за вътрешните миграции на балканското население през XV-XIX век. По примера на село Арбанаси. В: Чрез миналото към бъдещето. in honorem Margaritae Karamihova. София: Просвета, 2018, с. 133-139. ISBN 978-954-01-3551-9; COBISS.BG-ID 1286249188

Георгиева, Гергана (2018) Професионален профил на видинското население в средата на XIX век според теметтуат дефтерите. В: Изследвания и материали за Видин и региона. Т. 3. Ред. колегия Пламен Митев и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 55-84. ISBN 978-954-07-3647-1; COBISS.BG-ID 1287205604

Георгиева, Гергана (2018) Различните роли на тревненските чорбаджии и значението им за местната икономика. Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 3. Институциите и българското стопанско развитие през вековете. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2018, с. 218-230. ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2018) Трявна в средата на XIX век. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 1. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. дин Иван Тютюнджиев. Ред. колегия Николай Кънев и др. Година I (XXXIII). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 640-660. ISSN 2603-3534; COBISS.BG-ID 1285467876

Георгиева, Гергана (2017) (Научен редактор). Тютюнджиев, И. История на българския народ ХV-ХІХ век. (Учебник). Велико Търново: Ровита, 2017. – 840 с. ISBN 978-954-8914-39-0; COBISS.BG-ID - 1283574756

Георгиева, Гергана (2017) Отзив: Данова, Н. България и българите в гръцката книжнина (XVII – средата на XIX век). София: Парадигма, 2016. 520 стр. Епохи, 25 (2017), 488-491. ISSN 1310-2141. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, CEEOL]. COBISS.BG-ID 1120927204

Георгиева, Гергана (2017) Поглед върху имотното състояние и доходите на свещениците в Търновско през XIX век. В: Балканите – език, история, култура. Т. 5. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 279-292. ISSN 1314-4065; COBISS.BG-ID 1239059172

Георгиева, Гергана (2017) Първи бележки върху професионалната структура на християнското население на град Свищов в средата на XIX век. – Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 2. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2017, с. 287-300. ISSN 2534-9244 [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2016) Варна в средата на XIX век според един османски дефтер. Във: Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни проучвания. Сборник в памет на проф. дин Велко Тонев. Отг. ред. Иван Русев. Варна: Онгъл, 2016, с. 59-80. ISBN 978-619-7079-95-1; COBISS.BG-ID 1289759204

Георгиева, Гергана (2016) Общи данни за демографската, социалната и икономическа структура на Габрово през 40-те години на XIX в. по османо-турски документи. Известия на РИМ-Габрово, т. 4, 2016, с. 92-109. ISSN 2367-783X; COBISS.BG-ID 1272268516

Георгиева, Гергана (2016) Поглед върху социалния профил на османския провинциален управител (по примера на еялет Румелия от края на XVIII и началото на XIX век). Епохи, 2016, т. 24, кн. 2, с. 177-200. ISSN 1310-2141 [Инд./Реф. в: ERIH Plus, CEEOL]; COBISS.BG-ID 1120927204

Георгиева, Гергана (2016) Рецензия: Първева, Ст. Земята и хората през XVII – първите десетилетия на XVIII век. Овладяване и организация на аграрното и социалното пространство в Централните и Южните Балкани под османска власт. София, 2011. Etudes balkaniques, 2 (2016), 365-373. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2016) Структура на градовете в българските земи през 70-те години на XIX век по данни от османските статистически годишници (салнамета). Известия на държавните архиви, 2016, кн. 106, с. 136-191. ISSN 0323-9780; COBISS.BG-ID 1119807716

Георгиева, Гергана (2015) (Член на ред. колегия). Балканите – език, история, култура. Т. 4. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Ивис, 2015. – 630 с. ISSN 1314-4065; COBISS.BG-ID 1239059172

Георгиева, Гергана (2015) Demir Baba Tekke. Encyclopedia of Islam. Three. Leiden-Boston: Brill, 2015, pp. 96-97. ISBN 978-9004252691

Георгиева, Гергана (2015) Saray of Provincial Ottoman Governors: Place for Living, Place for Governing. В: Балканите – език, история, култура. Т. 4. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Ивис, 2015, с. 256-267. ISSN 1314-4065; COBISS.BG-ID 1239059172

Георгиева, Гергана (2015) The Rich in the Eighteen and Nineteenth-Century Arbanassi: Networks of Prosperity. In: Wealth in the Ottoman and Post-Ottoman Balkans. A Socio-Economic History. Evguenia Davidova, ed. New York: I. B. Tauris, 2015, pp. 137-149. ISBN 978-1-78453-439-4

Георгиева, Гергана (2015) Лясковец – един предбалкански град и неговото икономическо развитие в средата на XIX век. Известия на РИМ-Габрово, 2015, т. 2, с. 209-226. ISSN 2367-783X; COBISS.BG-ID 1272268516

Георгиева, Гергана (2014) (Член на ред. колегия). Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2014. – 792 с. ISBN 978-619-00-0176-8; COBISS.BG-ID 1272060644

Георгиева, Гергана (2014) The Standard of Living of the Inhabitants of Arbanassi in the 19th Century. В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 428-435. ISBN 978-619-00-0176-8; COBISS.BG-ID 1272060644

Георгиева, Гергана (2014) Topoi of Urban Space – Tarnovo. В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 358-363. ISBN 978-619-00-0176-8; COBISS.BG-ID 1272060644

Георгиева, Гергана (2014) Арбанаси през XV-XIX век: социално-икономически профил. Варна: Стено, 2014. – 190 с. ISBN 978-954-449-733-0; COBISS.BG-ID 1268154340

Георгиева, Гергана (2013) (Член на ред. колегия). Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 2. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2013. – 315 с. ISBN 978-954-400-920-5; COBISS.BG-ID - 1258138852

Георгиева, Гергана (2013) The Kircalis Times as Metonymy, the History as Emotion. In: Ottoman Legacies in the Contemporary Mediterranean, the Balkans and the Middle East Compared. Eds. Eyal Ginio, Karl Kaser. Jerusalem: The European Forum at the Hebrew University, 2013, pp. 311-334. студия ISBN 978-965-91082-5-1

Георгиева, Гергана (2012) (Член на ред. колегия). Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2012. – 478 с. ISBN 978-954-400-721-8; COBISS.BG-ID 1250887908

Георгиева, Гергана (2011) Representation of the Kircalis’ Period: Discourse Analysis of Bulgarian National Historiography. In: Readings in the History and Culture of the Balkans. Sofia: Paradigma, 2011, pp. 85-95. ISBN 978-954-326-134-5; COBISS.BG-ID 1238849252

Георгиева, Гергана (2011) Теметтуат дефтерите като извор за историята на град Шумен. В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм, Шумен, 14-16 май 2010 г. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2011, с. 531-542. ISBN 978-954-577-588-8; COBISS.BG-ID 1244383460

Георгиева, Гергана (2010) Dynamics of the Territorial Division of Rumelia Province. Etudes balkaniques, 2010, issue 1-2, pp. 148-205. ISSN 0324-1645; COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2010) Сараят на провинциалните османски управители. Място за живеене – място за управление. Първата половина на ХІХ век. В: Четива за историята и културата на Балканите: В помощ на университетското преподаване. Съст. Маргарита Карамихова. София: Парадигма, 2010, с. 79-102. ISBN 978-954-326-129-1; COBISS.BG-ID 1238840292

Георгиева, Гергана (2009) (Член на ред. колегия). Балканите. Между традицията и модерността. Ред. колегия Надя Данова и др. София: Гутенберг, 2009. – 291 с. ISBN 978-954-617-078-1; COBISS.BG-ID - 1231418084

Георгиева, Гергана (2009) Градското управление на София и Битоля в началото на ХІХ век. В: Балканите. Между традицията и модерността: Административни, социално-икономически и културно-просветни институции в балканските провинции на Османската империя (XVIII-XIX век). Ред. колегия Надя Данова и др. София: Гутенберг, 2009, с. 70-99. ISBN 978-954-617-078-1; COBISS.BG-ID 1231418084

Георгиева, Гергана (2009) Отзив: “Mapping National and Local Identities in the Balkans and Central Europe” (a review of two tomes): Developing Cultural Identity in the Balkans. Eds. R. Detrez, P. Plas. Brussels, 2005; SPRAWY NARODOWOSCIOWE. Special Issue on Territorialism and Identity. Ed. Jolanta Sujecka. 31 (2007), 358 pages. Etudes balkaniques, 3 (2009): 131-137. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2008) Османските управници на Балканите – румелийските валии през първата половина на ХІХ век. В: Балканите – език, история, култура: Международна научна конференция, 13-15 април 2007 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 152-161. ISBN 978-954-524-636-4; COBISS.BG-ID 1229435620

Георгиева, Гергана (2007) Administrative Structure and Government of Rumelia in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries: The Functions and Activities of the Rumeli Vali. In: The Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, Adoption. Rethymno: Crete University Press, 2007, pp. 3-20. ISBN 978-960-88394-4-1

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Anastasopoulos, A. Provincial Elites in The Ottoman Empire. Rethimno: Crete University Press, 2005. Исторически преглед, 1-2 (2007), 235-240. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Anastasopoulos, A. Provincial Elites in The Ottoman Empire. Rethimno: Crete University Press, 2005. Etudes balkaniques, 1 (2007) 171-174. ISSN 0324-1645 COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Ursinus, M. Grievance Administration (Şikayet) in an Ottoman Province. The Kaymakam of Rumelia’s ‘Record Book of Complaints’ of 1781-1783. London and New York, 2005. Исторически преглед, 1-2 (2007), 240-244. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Историята на книгите като приятелство. Сборник в чест на Митко Лачев. Ред. Н. Данова, Св. Иванова. София, 2007. Etudes balkaniques, 1 (2007), 171-174. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2006) Административен център или центрове в Османската империя: провинция Румелия в края на ХVІІІ – началото на ХІХ век. На сайта на Българското общество за изучаване на ХVІІІ век: http://www.bulgc18.com/roads/bg/Gergana.htm

Георгиева, Гергана (2006) Административно устройство и управление на еялет Румелия при султан Махмуд II (1808-1839 г.) Институт по балканистика - Българска академия на науките

Георгиева, Гергана (2006) Кърджалийството – начин на употреба в националната ни историография, 1944-1989. В: Историята – начин на употреба. Ред. Иван Русев, Христо Мишков. Варна: УИ Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, 2006, с. 83-93. ISBN 954-715-298-X; 978-954-715-298-4; COBISS.BG-ID 1227063268

Георгиева, Гергана (2006) Отзив: Scientific Conference Dedicated to Bali Efendi. Etudes balkaniques, 2 (2006): 186-188. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2005) Ottoman Modernization/Europeanization – A Case that Does Not Fit to the Definition (Study on Ottoman Administrative Reforms). New Europe College, Regional Program 2003-2004, 2004-2005. Bucharest, pp. 45-72. ISSN 1584-0298

Георгиева, Гергана (2004) За центъра на провинция Румелия (от края на XVIII до 1839 г.) Историческо бъдеще, 2004, кн. 1-2, с. 47-70. ISSN 1311-0144 [Инд./Реф. в: CEEOL; РИНЦ]; COBISS.BG-ID 1121038308

Георгиева, Гергана (2003) Functions and Prerogatives of the Rumeli Vali in the First Half of the Nineteenth Century. Etudes balkaniques, 2003, № 2, pp. 57-77. ISSN 0324-1645; COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2001) Мюсюлмански мистични братства в Шумен, XVII – XIX век. В: История на мюсюлманската култура в българските земи. Изследвания. Ред. Росица Градева. София: Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 2001, с. 300-323 (в сътрудничество с Орлин Събев). ISBN 954-8872-31-5

Георгиева, Гергана (2000) Двойните светилища в Североизточна България. В: Тезиси от IV четения на Асоциация Онгъл на тема „Конфесионални измерения на фолклорната култура“. София: Род, 1998. ISBN 954-476-013-X; COBISS.BG-ID 1032044772

Димитров, Димитър (2020) The Ancient Sarmatians and the “Sarmatism” in Modern Eastern Europe In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Folia 312: Studia Historicolitteraria, vol.20, 2020, pp. 347-354, ISSN 2081-1853, DOI n10.24917/2081153.20.21.

Димитров, Димитър (2020) The Goths in the Balkans in Late Antiquity: New Approach to the Sources and the Historical Tradition Proceedings of the 3d International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy (Veliko Tarnovo,19 June 2020),(Bologna: FilodirittoEditore, 2020), pp. 35-41, ISBN 978-88-85813-99-1

Димитров, Димитър (2020) Рим и Константинопол през Тъмните векове ВТУ: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново – 191 стр., ISBN 978-619-208-228-4,

Димитров, Димитър (2020) Ромейската църковна политика в края на VII век: не съвсем очаквани резултати? Владетел, Държава и Църква на Балканите през Средновековието (Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов), част 2. Велико Търново: Фабер, 2020 г., стр. 29-36. ISBN 978-619-00-1105-7.

Димитров, Димитър (2019) The Problems of Religious Identity and Tolerance in Late Antiquity and their Modern Repercussions Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, vol. 2. Bologna: Filodiritto Editore, 2019, pp. 6-11, ISBN 978-88-85813-37-3 (ref.)

Димитров, Димитър (2019) Византинистиката на страниците на списание Епохи. Епохи, том 27, кн. 1, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, с. 183-186, . ISSN 1310-2141; COBISS.BG-ID 1120927204

Димитров, Димитър (2018) Християнизацията на Късната Римска империя, "езичеството" и клопките на анахронистичното мислене Религиозните гонения от Античността до наши дни. VІІ-ма Научна конференция на Велик Приорат България на OSMTH, София, 2018, стр. 27-33, ISBN 789-619-90796-1-4

Димитров, Димитър (2018) Byzantium, Southeast Europe and Islam in the Middle Ages: Survey of Encounters and Perception In: Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy. Bologna: Filodiritto Editore, 2018, pp. 7-14. ISBN 978-88-85813-05-2, https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=C4VQTnHPg8Rax5olAYs&page=1&doc=1

Димитров, Димитър (2017) The ‘Edicts of Tolerance’ in the Early 4th Century: Debates and Possible Solutions In: Studia Academica Šumenensia, vol. 4, Shumen: Shumen University Press, 2017, pp. 23-39. ISSN 2367-5446, ; COBISS.BG-ID 1264514788

Димитров, Димитър (2016) “Niketas Choniates versus Manuel I Komnenos: Disputes concerning Islam in the context of the Byzantine tradition” Епохи, том 24, кн. 2, стр. 236-242, ISSN 1310-2141; COBISS.BG-ID 1120927204

Димитров, Димитър (2016) „The Eastern Roman Empire and the Iranian peoples, 4th-7th Centuries: The Sources” Булгарика Ираника (София, ТАНГРА), стр. 65-80, . ISBN 978-954-378-139-3; COBISS.BG-ID 1278650084

Димитров, Димитър (2015) „Злият Светополк: мит или историческа истина?” Търновска книжовна школа, том X , Велико Търново, стр. 570-583, . ISBN 954-524-339-2

Димитров, Димитър (2014) “New Heraclias: On the Image of a Byzantine Emperor” Tradycje bizantyjskie. Romantyzm I inne epoki (Warszawa: Wyd. Polonistyki Un. Warsz.), 325-343, ISBN 978-83-64111-56-3

Димитров, Димитър (2014) “Thracians and Bessi in Late Antiquity: questions of survival, identity, and religious affiliations” Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Prof. Maria Dzielska (Krakow: Historia Iagellonica), 361-375, ISBN 978-83-62261-87-1

Димитров, Димитър (2014) “Who executed St. Demetrius? An attempt at a forensic report” Serdica Edict (311 AD) (Sofia: Tangra), 133-141, ISBN 978-954-378-102-7; COBISS.BG-ID 1264029412

Димитров, Димитър (2014) „The Polyvalent Nature of Byzantine Magic: Objects, Texts, and Notions” Средновековният човек и неговият свят (Medieval Man and his World). Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (Велико Търново: Фабер), стр. 703-714, . ISBN 978-619-00-0108-9; COBISS.BG-ID 1270215396

Димитров, Димитър (2014) „Антилатинската полемична литература във Византия през XII век: топоси и нововъведения” Bulgaria Medievalis 4-5 (2013-2014) (Sofia: Bulgarian Historical Heritage Foundation), стр. 75-86, . ISSN 1314-29-41; COBISS.BG-ID 1239848164.

Димитров, Димитър (2014) „Византийската медицина: лечение, лечители, болници” Realia Byzantino-Balcanica. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Христо Матанов (София: Тангра), стр. 165-189, ISBN 978-954-378-118-8; COBISS.BG-ID 1267540452

Димитров, Димитър (2014) Neoplatonism and Christianity in the East: philosophical and theological challenges for bishops” Routledge Handbook of Neoplatonism (eds. P. Remes, S. Slaveva-Griffin, London: Acumen Publishing, 2014), 525-540, . ISBN 978-1-844-65626-4 (hbk); ISBN 978-1-315-74418-6 (ebk), https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=C4VQTnHPg8Rax5olAYs&page=4&doc=40

Димитров, Димитър (2014) Византия между Изтока и Запада София: Изток-Запад, , 235 стр., ISBN 978-954-321-422-8; COBISS.BG-ID 1265982692

Димитров, Димитър (2013) “Philosophy and Culture as Means to Divine Ascent in Late Antiquity: the Case of Synesius” - In: Krakow: Jagellonian Un. Press, 2013, pp. 47-64, ISBN 978-83-233-3679-2. Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism (Krakow: Jagellonian Un. Press), 47-64, ISBN 978-83-233-3679-2; ISSN 1230-4603

Димитров, Димитър (2013) „Бески етюди: християнство и идентичност на Балканите през Късната античност и ранното Средновековие” Българско средновековие: общество, власт, история (Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова, София), стр. 139-156, . ISBN 978-954-07-3464-4, COBISS.BG-ID 1252378852

Димитров, Димитър (2013) „Византийските болници” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VI, В. Търново, стр. 320-334, . ISBN 978-954-524-903-7; COBISS.BG-ID 1274859236

Димитров, Димитър (2013) „Двуликият Янус: магия и магически практики във Византия” Балканите – език, история, култура, том III, Велико Търново, стр. 226-241, . ISSN 1314-4065, COBISS.BG-ID 1263778020

Димитров, Димитър (2013) „Сведения за Византия в хрониките на китайската династия Тан” Исторически преглед 5-6, 2011 г. (изд. 2013 г.), стр. 229-235, ISSN 0323-9748; COBISS.BG-ID 1119643364

Димитров, Димитър (2013) Boris I. Bulharský a Svätopluk I. Veľkomoravský v reálnom a imaginárnom svete stredoveku” (Boris I of Bulgaria and Svatopluk I of Great Moravia in the real and imaginary world of the Middle Ages) Svätopluk v európskom písomníctve (eds. M. Homza et alia, Bratislava: Post Scriptum), 162-176, ISBN 978-80-89567-22-5

Димитров, Димитър (2012) “Some Remarks on the Iconoclastic Controversy and its Origins” Byzantinoslovaca VI, Bratislava, 5-16, ISBN 978-80-8127-070-3; EAN 9788081270703.

Димитров, Димитър (2012) „Масата събира, масата разделя: храната и храненето във Византия и различията по отношение на хранителните навици през Средновековието” Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време (В. Търново), стр. 21-31, ISBN 978-954-400-721-8; COBISS.BG-ID 1258138852

Димитров, Димитър (2012) „Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово” България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. V (В. Търново), стр. 53-73, ISBN 978-954-524-844-3; COBISS.BG-ID 1267158500

Димитров, Димитър (2012) „Пътища и пътуване във византийския свят” Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време (В. Търново), стр. 363-374, ISBN 978-954-400-721-8; COBISS.BG-ID 1258138852

Димитров, Димитър (2011) “The Various Facets of Byzantine Humanism” Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22-27 August 2011) . ISBN 978-954-8536-05-9; COBISS.BG-ID 1238371556

Димитров, Димитър (2011) „Византийският хуманизъм като една убягваща ни реалност Свидетелства на традицията (В.Търново) . ISBN 978-954-524-801-6; COBISS.BG-ID 1240277220

Димитров, Димитър (2011) „Християнството сред бесите в Късната античност: извори, факти, проблеми” Балканите – език, история, култура, том II (Велико Търново) ISSN 1314-4065; COBISS.BG-ID 1239059172

Димитров, Димитър (2011) „Щрихи към византийско-чешките контакти и взаимни влияния през XII-XV век” Търновска книжовна школа, т. IX (Велико Търново) ISBN 954-524-339-2 (T9); COBISS.BG-ID 1248773860

Димитров, Димитър (2011) Византия и византийският свят София: Просвета, 2011, 474 с. ISBN 978-954-01-2427-8; COBISS.BG-ID 1237153252

Димитров, Димитър (2011) Св. Климент Римски. Две послания до Коринтяните София: Синодално издателство, 2011. – 217 с. ISBN 978-954-8398-71-8; COBISS.BG-ID 1244685284

Димитров, Димитър (2010) “Reflections on Pagan Revival and the Religious Policy of Theodosius I” Byzantinoslovaca III, Bratislava . ISBN 978-80-89236-98-5; EAN 9788089236985

Димитров, Димитър (2010) „The Arabs, Christianity, and the Byzantine Near East (4th – 7th Centuries)” Medieval Christianitas: Different Regions, ‘Faces’, Approaches (eds. Ts. Stepanov, G. Kazakov, Sofia) ISBN 978-954-509-437-8; COBISS.BG-ID 1233870308.

Димитров, Димитър (2010) „Из византийската еротика: писмата на Теофилакт Симоката” Studia Classica Serdicensia I: Musarum simper amator ISBN 978-954-07-3033-2; COBISS.BG-ID 1288189924

Димитров, Димитър (2009) “The multicoloured face of Byzantine humanism” Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм (В. Търново) ISBN 978-954-427-835-9; COBISS.BG-ID 1231135204

Димитров, Димитър (2009) „За сънищата на Синезий от Кирена в контекста на античната онирокритика” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IV (В. Търново) ISBN 978-954-524-718-7; COBISS.BG-ID 1230313956

Димитров, Димитър (2009) „Нова Ираклиада: Образът на един византийски император в историографията, литературата и изобразителното изкуство” България, земя на блажени..In memoriam Professoris Iordani Andreevi (В. Търново) ISBN 978-954-8387-55-2; COBISS.BG-ID 1230538724

Димитров, Димитър (2009) „Св. Грегенций/Григорий – един мизийски епископ в Южна Арабия през VI век?” България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. III (В. Търново). ISBN 978-954-524-713-2; COBISS.BG-ID 1267151076.

Димитров, Димитър (2008) "Synesius of Cyrene and the Christian Neoplatonism: Patterns of Religious and Cultural Symbiosis" What happened to the Ancient Library of Alexandria? (Leiden-Boston: Brill) ISSN 1874-48-34; ISBN 978-90-04-16545-8. (ref.)

Димитров, Димитър (2008) "Византийската полемика с исляма от късния XIV и ранния XV век в контекста на интелектуалната традиция (примерът на Мануил II Палеолог)" Европейските институции на знанието в началото на Новото време (Враца: Одри)

Димитров, Димитър (2008) "Византийското и западноевропейско възприемане на исляма през Средните векове (опит за сравнение)" България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. II (В. Търново) ISBN 978-954-524-660-9; COBISS.BG-ID 1228475620.

Димитров, Димитър (2008) Byzantium in the Dark Ages: Collapse or Continuity?" Byzantinoslovaca II, Bratislava ISBN 978-80-89236-42-8; EAN 9788089236428.

Димитров, Димитър (2006) "Проблемите на иконопочитателската агиография" Studia Balcanica 25 (Византия, Балканите, Европа - Изследвания в чест на Проф. Василка Тъпкова-Заимова), (София, 2006), ISBN 9789549108552, COBISS.BG-ID 1229309668.

Димитров, Димитър (2006) "Хумор и философия: интелектуалните закачки на Синезий от Кирена" Ars и scientia през Средновековието (Враца: Одри, 2006), ISBN 9549904490

Димитров, Димитър (2006) Ипатия между легендата и действителността (към интелектуалния и религиозния живот в късноантична и ранновизантийска Александрия) Епохи, 2006, кн. 1-2, с. 153-166. Print ISSN 1310-2141.

Димитров, Димитър (2005) Византийското отношение към Запада през XI век: затишие преди буря Епохи, 2005, 1-2 , с. 95-103. Print ISSN 1310-2141.

Димитров, Димитър (2005) Византия, тюрките и българите в Световната война на VII век: политика и идентичност Във: Власт - Образ – Въобразяване. София, 2005: Mediaevalia Christiana 1/2005, ред. Г. Казаков, Ц. Степанов, с. 104-116. ISBN-10: 954-321-206-6; ISBN-13: 978-954-321-206-4.COBISS.BG-ID 1242798308

Димитров, Димитър (2005) Начало на иконоборството във Византия - нови идеи и тълкувания В: Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. Казимир Попконстантинов). София, 2005, t. II, с. 91-101. ISBN 9540721474, COBISS.BG-ID 1045965028

Димитров, Димитър (2005) Тъмните векове на Византия (културно-исторически очерци) В. Търново: Фабер, 2005, 265 с. ISBN 954-775-452-1; COBISS.BG-ID 1043892708.

Димитров, Димитър (2005) Философия, култура и политика в Късната античност: случаят на Синезий от Кирена В. Търново: Фабер, 2005, 270 с. ISBN 954-775-414-9; COBISS.BG-ID 1045839844.

Димитров, Димитър (2005) Химните на Синезий от Кирена - неоплатонически и християнски контекст Сб. От Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров (23-24 ноември 2001 г.). В. Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий, 2005, с. 209-214. ISBN 954-524-491-7.

Димитров, Димитър (2004) Процесът на християнизация и езическата реакция: опит за обобщение В: Civitas Divino-Humana (в чест на проф. Георги Бакалов). София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2004, с. 219-226. ISBN 954-9942-60-0, COBISS.BG-ID 1041999844.

Димитров, Димитър (2004) Суда и неоплатоническата традиция В: Неоплатонизъм и християнство, част II. Византийската традиция. София: Лик, 2004, с. 63-78. ISBN 954-607-623-6, COBISS.BG-ID 1041169124.

Димитров, Димитър (2003) Още веднъж за произхода на името Асен: по следите на една именна традиция В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (сборник в чест на проф. Веселин Бешевлиев). София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2003, с. 499-501. ISBN 954-9942-55-4, COBISS.BG-ID 1040679652.

Димитров, Димитър (2003) Три анонимни памфлета в контекста на полемичната антилатинска литература във Византия през XI и XII век В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 2003, стр. 471-9. ISBN 954-524-349-X, COBISS.BG-ID 1041143012.

Димитров, Димитър (2002) Антични и библейски реалии в Историята на Никита Хониат Търновска книжовна школа, том VII. Велико Търново, 2002, с. 401-410. ISBN 954-524-339-2 (T7), COBISS.BG-ID 1248773860.

Димитров, Димитър (2002) Дион на Синезий: Апел към повече култура и повече интелектуална свобода на границата между късноантичния и ранновизантийския свят В: Архив за средновековна философия и култура, свитък VIII, София, 2002, с. 165-217. ISBN 954-607-550-7, COBISS.BG-ID 1040121060.

Димитров, Димитър (2002) Неоплатонически и християнски мотиви в химните на Синезий от Кирена В: Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. Под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров. София: Лик, 2002, с. 112-128. ISBN 954-607-567-1, COBISS.BG-ID 1041169124.

Димитров, Димитър (2002) Теургията на Ямблих и неоплатоническата традиция В: Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. Под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров. София: Лик, 2002, с. 83-93. ISBN 954-607-567-1, COBISS.BG-ID 1041169124.

Димитров, Димитър (2001) The Other as a Fate: The Westerners in the Historical Writings of Eusthatios of Thessaloniki and Niketas Choniates В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Проф. Иван Гълъбов".Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 343-348. ISBN 954-524-284-1.

Димитров, Димитър (2001) Готите на Балканския полуостров през последната четвърт на IV и началото на V век: нов прочит на изворите и историографската традиция Сб. Византийското културно наследство и Балканите, доклади от международната конференция Пловдив 6-8 септември 2001 г. Ред. Г. Бакалов, Ив. Джамбов. Пловдив, 2001, с. 45-55.

Димитров, Димитър (2000) Езичници и християни през IV век: модели на поведение В.Търново: Емалиол, 149 с. ISBN 954-9763-07-2.

Димитров, Димитър (1999) Duch byzantskej antilatinskej polemiky: priklad Konstantina Stilbesa In: Orient a Okcident v kontaktoch a konfrontaciach, Bratislava: Veda, 1999, in Slovakian, pp. 59-64. ISBN 80-224-0592-2.

Димитров, Димитър (1997) Квинт Симах: Послание до Теодосий и Валентиниан II. Синезий от Кирена: На брата Евоптий. Превод и коментар. - Архив за средновековна философия и култура, свитък IV, София: ЛИК, с. 7-21. ISBN 954-607-117-X, COBISS.BG-ID 1031694820.

Димитров, Димитър (1995) Хронологична енциклопедия на света, том 6 (глави: Византия през VII век - преломно време; Иконоборчески период; Възход при Македонската династия (867-1025); Империята между бюрокрацията и военните (1025-1081); Военната аристокрация на власт: Византия при Комнините; Сасанидска Персия; Ислямска цивилизация). Велико Търново: Елпис, 1995, ISBN 954-557-003-X, идентификационен номер 9801, COBISS.BG-ID 1026623972, стр. 112-250, 464-549 .

Жеков, Живко (2020) Кан Омуртаг – държавник, администратор и владетел Владетел, държава и църква на Балканите през Средновековието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Част 1. Велико Търново: Фабер, 2020, 438 – 464. ISBN 978-619-00-1104-0.

Жеков, Живко (2019) Via militaris и развитието на римската имперска стратегия Империи и имперско наследство на Балканите. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов. Том I. Античност и средновековие. Пловдив, 2019, 35–50. ISBN 978-954-8536-32-5 (Print)

Жеков, Живко (2019) Генезис и развитие на одриската държавност Thracia, XXIV, ΕΠΟΠΤΕΙΑ In honorem annorum LXXXV ALEXANDRI FOL. Eds. V. Lozanova-Stancheva, V. Fol. Sofia, 2019, 272–288.

Жеков, Живко (2019) Древна Елада и Изтокът VIII – IV в. пр. Хр. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”,427 с. ISBN 978-619-208-203-1

Жеков, Живко (2019) Легионите през домината – иновации и традиции Късноримският кастел “Ковачевско кале” и българските земи през IV – VI век“. Том II. Ред. О. Александров. Велико Търново: Фабер, 2019, 114–126. ISBN 978-619-00-1029-6

Жеков, Живко (2019) Пелопонеската война и концепцията за хегемония в Елада Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Година II (XXXIV), 2018. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор Красимира Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, 47–61. ISSN 2603-3534 (Print)

Жеков, Живко (2019) Персийската политика на Балканите, краят на VI – V в. пр. Хр. Сб. от Шеста международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“ Велико Търново 26 – 28 октомври 2017 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 334–349. ISSN 1314-4065 (Print)

Жеков, Живко (2019) Реформата на Гай Марий – митове и реалност България, Българите и Европа – мит, история, съвремие. т. XIII. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 9–26. ISSN 2603-3895 (Print)

Жеков, Живко (2018) Етнология, културна антропология и история Насоки в академичното изследване и преподаване на етнология и антропология. Рец. Ф. Толуди. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, 23–33. ISBN 978-954-07-4595-4

Жеков, Живко (2018) Китай, Рим и хуните Сборник с доклади от международна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, Велико Търново, 13–14 октомври 2017 г. Ред. И Мандова. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 235–243. ISBN 978-619-00-0745-6

Жеков, Живко (2018) Македоните, Филип V и римляните Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова. Съст. П. Петков. София: Просвета, 2018, с. 112–123. ISBN 978-954-01-3551-9

Жеков, Живко (2018) Пелтастите в “Анабазиса” на Ксенофонт Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Година I (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, c. 95–107. ISSN 2603-3534

Жеков, Живко (2018) Походите на Марк Лициний Крас през Хемус Известия 2017. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2018, т. V, с. 11–21. ISSN 2367-783Х

Жеков, Живко (2018) Римският социум и войната Материални и нематериални граници. Изследване на процесите на конструиране на граници. Съст. М. Карамихова. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, с. 260–278. ISBN 978-619-208-150-8.

Жеков, Живко (2017) Александър Македонски и македоните ГСУ – ЦСВП „Ив. Дуйчев“. Международна научна конференция: Културни мостове. Минало и съвремие. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, т. 99 (18), 129–143. ISSN – 1311-784Х

Жеков, Живко (2017) Българската държавност през VII – началото на IX век – традиция и развитие Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943 – 2012). Ред. В. Гюзелев. София: Гутенберг, 2017, с. 134–161. ISBN: 978-619-176-091-6

Жеков, Живко (2017) Военните реформи на Диоклециан и Константин в контекста на Диоцез Тракия Сборник с доклади от Национална конференция „Късноантична фортификация по българските земи“, Късноримският кастел „Ковачевско кале“ и българските земи през IV – VI век, Попово, 3–4 юни 2016 г. Ред. О. Александров. Велико Търново: Фабер, 2017, с. 146–157. ISBN: 978-619-00-0629-9

Жеков, Живко (2017) Дунавските легиони в борбата за императорската власт (I – III в.) Епохи, 2017, том. XXV, кн. 2, с. 333–343. ISSN 1310-2141

Жеков, Живко (2017) Коринтската война (395 – 387 г. пр. Хр.) – генезис и рефлексии Сб. от Научната конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“ Съст. Николай Кънев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. XI, с. 9–18. ISBN 978-619-208-125-6

Жеков, Живко (2017) Кризата в Македония през първата половина на IV в. пр. Хр. Сб. от Научната конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“. Съст. Николай Кънев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. X, с. 9–26. ISBN 978-619-208-104-1

Жеков, Живко (2017) Одрисите и Хемус VI – IV в. пр. Хр. Известия 2016. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2017, т. IV, с. 11–19, ISSN 2367-783Х

Жеков, Живко (2017) Философът – базилевс Сб. от Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“ Велико Търново 23 – 24 октомври 2015 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. V, с. 23–37. ISSN 1314-4065

Жеков, Живко (2016) Александър I Филелин и Ахеменидите ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Сборник в памет на проф. Димитър Попов. Ред. П. Делев. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 189–203. ISBN 978-954-07-4158-1

Жеков, Живко (2016) Никополис ад Иструм в контекста на военните конфликти между римляни и варвари по Дунавския лимес II – III в. Дни на науката, 2015. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Сборник с доклади от научните форуми на СУБ – Велико Търново. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2016, c. 81–87. ISSN 1314 – 2283

Жеков, Живко (2016) Октавиан Август – модератор на Республика Сб. от Научната конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново, 31 октомври 2014 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, т. IX, с. 11–15. ISBN 978-619-208-006-2

Жеков, Живко (2016) Хемус в трако-македонските конфликти V – II в. пр. Хр. Известия 2015. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. Петко Ст. Петков. Габрово: Фабер, 2016, т. III, c. 11–23. ISSN 2367 – 783X

Жеков, Живко (2015) Imperial Limes – Projections in Medieval Imperial Idea. Venets, 2015, 6(1), рр. 49–62. Print ISSN 1314–0256; 1314–0426

Жеков, Живко (2015) Антична Македония - възход и падение Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, 400 с. ISBN 978-619-208-033-4

Жеков, Живко (2015) Културни традиции и иновации през вековете Сборник с доклади от летния семинар „Общество, памет, образование. (История и обществени нагласи)“, Китен, 25–30 юни 2015 г. Ред. Т. Мишев, Ю. Тодоров. София: ИК Стилует, 2015, с. 165–168. ISBN: 978–619–194–012–7

Жеков, Живко (2015) Мантинея и Спарта – победа и поражение Сб. от Четвърта международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 18–20 октомври 2013 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2015, т. IV, 73–81. ISSN 1314–4065

Жеков, Живко (2015) Рим – 58 – 52 г. пр. Хр. – кризата на морала или моралът на кризата Дни на науката, 2014. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Посвещава се на 50-годишншната на Великотърновския клон на СУБ. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 179–192 ISSN 1314–2283.

Жеков, Живко (2015) Стара планина в стратегическите концепции на Римската империя I – V в. Известия. 2014. Регионален исторически музей Габрово. Велико Търново: Фабер, 2015, т. II, c. 43–54. ISSN 2367–783X

Жеков, Живко (2014) Thermopylae – 480 BC – a Defeat Turned into Victory Bulgarian Historical Review, Sofia: Institute for Historical Studies, 2014, 3 – 4, 164 – 175, ISSN 0204–8906.

Жеков, Живко (2014) Маратон и Платея – битките спасили Елада Маратон и Платея – битките спасили Елада. Сб. от Научна конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново, 30 октомври 2012 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, т. VII, с. 43–54. ISBN 978-954-524-943-3

Жеков, Живко (2014) Хоплити и пелтасти – проекции в историята Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014 475с. ISBN 978-954-524-940-2.

Жеков, Живко (2013) Епаминонд философът – стратег Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. И. Дончева, И. Мандова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, т. VІ, с. 55–65. ISBN 978-954-524-903-7

Жеков, Живко (2013) Ификрат – стратегът реформатор Сб. от Научна конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново 28 октомври 2011 г. Ред. Борис Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, т. VI, с. 43–52. ISBN 978-954-524-930-3

Жеков, Живко (2013) Орфей, Залмоксис, Дионис и „аристократичната революция“ в Тракия (VIII – VI в. пр. Хр.) Сб. от Трета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 14–15 октомври 2011 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2013, т. ІІI, с. 217–225. ISSN 1314–4065

Жеков, Живко (2012) Лехеон, пелтастите и разбиването на спартанския мит. Минало, 2012, № 4, с. 8–15, ISSN 1310 – 3415

Жеков, Живко (2012) Одриските владетели и елинските наемни стратези в края на V – средата на ІV в. пр. Хр. Сб. от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново 27 октомври 2010 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, т. V, с. 111–120. Print ISBN 978-954-524-844-3

Жеков, Живко (2012) Пелтасти и хоплити – проблеми и интерпретации Епохи. Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2008 (2012), година ХVІ, № 3–4, с. 63–74, ISSN 1310–2141.

Жеков, Живко (2012) Религия и политика во Фракии в контексте проблемы появления государственности и, в частности, развития этого процесса у гетов в IX–VI в. до н.э. э. Bulgarian Historical Review, София: АИ "Проф. Марин Дринов", 2012, № 1–2, с. 3–17, ISSN 0204 – 8906

Жеков, Живко (2012) Римската империя в дати. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 416 с. ISBN 978-954-524-877-1

Жеков, Живко (2012) Ролята на magisterii militum във военната организация на ранна Византия Дриновски сборник. Ред. М. Г. Станчев. Харкiв - София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, т. V, c. 112–120. ISBN 978-954-322-493-7; 978-954-322-494-4

Жеков, Живко (2011) Античното военно дело в Елада и Рим Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 204 с. ISBN 978-954-524-799-6

Жеков, Живко (2011) От хоплит до скутарий Международна научна конференция 100 години от рождението на проф. Иван Дуйчев Варна, 5–7 октомври 2007. ГСУ–ЦСВП „Иван Дуйчев”. София: УИ „Св. Климен Охридски“, 2011, 97 (16), с. 113–119. ISSN 1311-784X

Жеков, Живко (2011) Приносът на траките за победата на елините в гръко-персийските войни 490 – 449 г. пр. Хр. Сборник от Втората международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“. Велико Търново, 23–24 октомври 2009 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. ІІ, с. 45–54. ISSN 1314-4065

Жеков, Живко (2011) Развитието на античния военен термин хипасписти от класическата до късната античност V в. пр. Хр. – V в. сл. Хр. Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. В. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т. V, с. 250–255. ISBN 978-954-524-780-4

Жеков, Живко (2011) Стратегическите концепции на Спарта и Атина във войните през V в. пр. Хр. Сборник от Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени…” „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“ Велико Търново, 29–31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазаров. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. ІV, с. 61–71. ISBN 978-954-524-776-7

Жеков, Живко (2010) Проблемът “кабаларика темата”. Годишник на Софийския университет – ЦСВП „Иван Дуйчев”. Международен научен симпозиум посветен на двадесетгодишнината на ЦСВП „Иван Дуйчев” 12–14 май 2006 СУ „Св. Климент Охридски”. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2010, 95 (14), 2006 (2010), с. 167–172. ISSN 1311-784X

Жеков, Живко (2009) The Stratagem of Epaminondas. In Memoriam Alexandri Fol.Thracia XVIII. Sofia, 2009, pp. 311–318. ISSN 0204–9872

Жеков, Живко (2009) Евтимий, Патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. Осми международен симпозиум Велико Търново, 14 – 16 октомври 2004, Велико Търново, 2004 (Търновска книжовна школа, 8). Наука, 1, 2009, с. 87, ISSN 0861 3362

Жеков, Живко (2009) Ролята на конницата във военното дело в Елада през V в. пр. Хр. Сборник в памет на професор Велизар Велков. Ред. Х. Попов, А. Тенчова. София: Фабер, 2009, с. 124–128. ISBN 978-954-400-005-9

Жеков, Живко (2009) Създаване и организация на македонската фаланга Минало, 2009, № 1, с. 8–16. Print ISSN 1310 – 3415

Жеков, Живко (2009) Тактиката на хоплитската фаланга през V век пр. Хр. Епохи, 2007 (2009), ХV(1–2), с. 35–44. Print ISSN 1310–2141

Жеков, Живко (2009) Хетайри и педзетайри до 359 г. пр. Хр. – мит или реалност Сб. от Научна конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“ (В памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков), Велико Търново 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, т. ІІІ, с. 34–41. ISBN 978-954-524-713-2

Жеков, Живко (2009) Хоплитската фаланга – формиране и развитие. Исторически преглед, 2009, LXV(5–6), с. 3–15. Print ISSN 0323–9748

Жеков, Живко (2008) Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова (Studia Balcanica, 25). Наука, 1, 2008, с. 79, ISSN 0861 3362.

Жеков, Живко (2008) Пелтасти и педзетайри. Сб. от Първата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 13–15 април 2007 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. I, с. 31-39. ISBN 978-954-524-636-4

Жеков, Живко (2008) Тактиката на хоплитската фаланга през V в. пр. Хр. Минало, 2008, 15(3), c. 9–14. Print ISSN 1310-3415

Жеков, Живко (2007) България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, 391c. ISBN 978-954-07-2456-0

Жеков, Живко (2006) Византийските теми – континуитет и дисконтинуитет. Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова. Ред. В. Гюзелев. Studia Balcanica, 25. София: Симолини, 2006, с. 116–131. ISBN 10: 954–91085–5–4; 13: 978 – 954–91085–5–2.

Жеков, Живко (2005) Колизията стратиоти – монаси VІІІ – ср. ІХ в. ГСУ ЦСВП „Иван Дуйчев”, 2003 (2005), 93 (12), c. 245–251. Print ISSN 1311-784X, COBISS.BG-ID – 1239598564

Жеков, Живко (2005) Стратегията на унищожението в българо-византийските военни конфликти VІІ – ІХ в. Военноисторически сборник, 2005, № 2, с. 26–29, ISSN 0204 – 4080

Жеков, Живко (2005) Темната система и император Теофил – реформа или еволюция. Минало, 2005, 12(3), c. 21–34. Print ISSN 1310–3415

Жеков, Живко (2004) Военната тактика на българите VІІ – ІХ в. По данни на наративните извори. Военноисторически сборник, 2004, (3), c. 3–7. Print ISSN 0204–4080, COBISS.BG-ID – 1119626468

Жеков, Живко (2004) Индивидуални способи на бой, използвани от българите през VІІ – ІХ в. Военноисторически сборник, 2004, (4), c. 14–17. Print ISSN 0204–4080, COBISS.BG-ID – 1119626468

Жеков, Живко (2004) Развитие на комитатската организация при кан Пресян. Минало, 2004, 11(4), c. 12–22. Print ISSN 1310 – 3415, COBISS.BG-ID – 1120016612

Жеков, Живко (2003) „Хранените хора” и войската. Минало, 2003, 10(4), c. 10–14. Print ISSN 1310–3415, COBISS.BG-ID – 1120016612

Жеков, Живко (2003) On the Titles of Balkan Aristocracy in the 7th – 9th Century. ETUDES BALKANIQUES, Sofia: Institut d’Etudes balkaniques, 2003, № 4, рр. 84–98, ISSN 0324-1654, COBISS.BG-ID – 1119699172

Иванов, Ивелин (2020) Bulgarian Hostoriography on the Military Campaigns Against Serbia in 1214–1215 : A Reconsideration. – В: Стефан Првовенчани и његово доба (Stefan the First-Crowned and His Time): Зборник радова. Ред. Александар Растовић, Ивана Коматина и др. – Београд: Историјски институт, 2020, с. 251-262. ISBN 867743139X, 9788677431396 Белград, Сърбия

Иванов, Ивелин (2020) Bulgāru un latviešu ceļš 1918. gada rudenī : salīdzinošā analīze. The Bulgarian Way and the Latvian Way in the Autumn of 1918 : an Attempt at a Comparative Approach. In: Latvijas zemes no 19. gs. beigām līdz 1918. gadam: ceļš uz valsti. Latvia’s lands at the end of the 19th century to 1918: the road to statehood. Ed. by Eriks Jekabsons. – Riga : Iespiests SIA "Jelgavas Tipografia", 2020, p. 258-273. ISBN 978-9984-850-92-4

Иванов, Ивелин (2020) Travelling to Grikkland and Mikligarðr: The Byzantine Empire and the Byzantines in Two Scandinavian Sagas. – VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences. – Veliko Tarnovo : St. Cyril and St. Methodius University Press, 2020, Vol. 4 / Issie 1, pр. 68-75. ISSN: 2603-3283 (Online); ISSN: 2603-3070 (Print) COBISS.BG-ID - 1284596452

Иванов, Ивелин (2020) Българските средновековни владетели и Константинопол : Българските акции в подкрепа и срещу византийската столица в периода VIII – XIV в. – В: Владетел, държава и църква на Балканите през средновековието : Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Част 2., Състав. Н. Кънев и др. – Велико Търново: "Фабер", 2020, с. 220-234. ISBN 978-619-00-1105-7, COBISS.BG-ID - 42078728 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2020) Търговия и интеграционни процеси в средновековна Ливония през XIII в. : Основни тенденции и исторически паралели. – В: Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Пазари, общество, власт. – Варна, 2020, том V, с. 27-38. ISSN 2534-9244 (print); ISSN 2603-3526 (online) COBISS.BG-ID - 1278417892

Иванов, Ивелин (2019) The Crusade of Varna (1443-1445) and the Bulgarians. In: Proceedings of the 2nd international conference "Southeast Europe : History, Culture, Politics, and Economy", Veliko Tarnovo, 18th February 2019. Eds. Dimitar Dimitrov, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova Veneta Hristova, Vihren Bouzov. – Bologna : Filodiritto Publisher, 2019, pp. 12-18. ISBN 978-88-85813-37-3 Bologna (Italy)

Иванов, Ивелин (2019) Списание "Епохи" и изследванията по средновековна обща история. – Епохи. – Велико Търново : УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2019, том 27, брой 1, с. 187–192. ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2018) Book Review. Liutprand of Cremona. Razplata. Istoriya na Odon. Pratenichestvo v Konstantinopol, translated and edited by Lilyana Simeonova. – VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences. – Veliko Tarnovo : St. Cyril and St. Methodius University Press, 2018, Vol. 2, Issue 1, pp. 91-93. ISSN: 2603-3070 COBISS.BG-ID - 1284596452 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2018) Emperor Friedrich in the Balkans (1189-1190) : War de Jure and (or) War de Facto. In: Proceedings of the 1st international conference "Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy", Veliko Tarnovo, 2018. Eds. Dimitar Dimitrov, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova, Veneta Hristova, Vihren Bouzov. – Bologna : Filodiritto Publisher, 2018, pp. 21-28. ISBN 978-88-85813-05-2 Bologna (Italy)

Иванов, Ивелин (2018) Войните и въоръжението в миниатюри от Лондонското четвероевангелие (BL Add MS 39627 ). – В: Сборник от международна научна конференция "Търновска книжовна школа. Пространства на паметта.": Единадесети международен симпозиум, Велико Търново, 26-29 октомври 2017 г., Т. XI. Ред. И. Лазаров и др. – Велико Търново : УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2019, с. 489-504. ISBN 978-619-208-181-2 COBISS.BG-ID - 1289739492 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2018) Реките и големите битки на българите през Средновековието. – В: Сб. от международна научна конференция „Симеонова България в историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой“, Поморие, 25-28 октомври 2017 г. Т. 1., Ред. А. Николов и др. – София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 118-133. ISBN - 978-954-07-4433-9. COBISS.BG-ID - 1286689252 София: УИ "Св. Климент Охридски"

Иванов, Ивелин (2018) Тевтонският орден, куманите и България през второто десетилетие на XIII в. (1211–1225). – Епохи. – Велико Търново : УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2018, том 26, брой 2, с. 383–393. Print ISSN 2534-8418. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2017) Waiting for the End? Apocalypticism, Heresies, Pax Dei and Invasions Around Anno Domini 1000. – VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences. – Veliko Tarnovo : St. Cyril and St. Methodius University Press, 2017, Vol. 1, Issue 1, pp. 9–18. Print ISSN 2603-3070 COBISS.BG-ID - 1284596452 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2017) Отзив. Leszka Małgorzata, Leszka Mirosław. Bazylisa. Świat bizantyńskich cesarzowych IV – XV wiek. Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, 2017. – Епохи, 2017, Т. XXV, Кн. 2, с. 483-486. Print ISSN: 1310-2141, COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2017) Сага за фарьорците (Færeyínga saga). – Велико Търново : УИ "Св.св. Кирили Методий", 2017, – 97. ISBN 9786192081164 COBISS.BG-ID - 1283414756 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2017) Свои и чужди: образът на унгарци, хуни, българи, гърци, кумани, татари, сърби и власи в “Chronica Pictа” от XIV в. – В: Studia Balcanica 32. Сб. от международна научна конференция "Средновековните Балкани като световен кръстопът. Контакти и обмен", октомври 2016. – Ямбол: „Тендрил”, 2017, с.153–164. Print ISBN 978-954-92809-6-8 COBISS.BG-ID - 1225838308 Ямбол

Иванов, Ивелин (2016) Българо–латинските войни от първата половина на XIII в. Опит за количествен анализ. – В: Сб. от конференция по повод 830 годишнината от въстанието на Петър и Асен, Велико Търново, 26-28 октомври 2015 г. Ред. Пл. Павлов, Н. Кънев, Н. Хрисимов. – Велико Търново: „Абагар”, 2016, с. 178–187. Print ISBN 786191681761. COBISS.BG-ID - 1286166244 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2016) Рецензия на: Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow. Carstwo Bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura, 866 – 971. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Warszawa, 2015. – Епохи. – Велико Търново : УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2016, T. 24, бр. 2, с. 310–311. Print ISSN 2534-8418. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2015) Въоръженото насилие, войната и мирът в "Сага за фарьорците". Опит за анализ.– Епохи, 2015, T. XXIII, кн. 2, с. 435-447. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2015) Българо-латинската война от 1205-1207 г.: численост, битки, обсади, жертви, стратегия и тактика на противостоящите страни. – Военноисторически сборник. – София : Военно издателство, 2015, бр. 1, с. 73–87. Print ISSN - 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468 София

Иванов, Ивелин (2015) Латвия и латвийците : Кратка история. – Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, – 256 с. ISBN 9786192080129 COBISS.BG-ID - 1273330660 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2015) Ромеоубиец или латиноубиец? Образът на цар Калоян в историческите съчинения на Никита Хониат и Жофроа дьо Вилардуен. В: Сб. от Четвърта международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 18–20 октомври 2013 г. Т. ІV. Ред. К. Мутафова и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 95-105. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1239059172 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Between Imagination and Reality: the Apocalyptic Warfare in Illustrated Medieval Manuscripts. – В: Сб. с материали от интензивна програма „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време”. Т. III, Ред. К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева. Велико Търново: „Фабер”, 2014, с. 294-308. ISBN 978-619-00-0176-8. COBISS.BG-ID 1272060644 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Иванов, Ивелин. Войната и мирът в кралските саги на Снуре Стюрлюсон. Велико Търново : УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014, - 290 с. ISBN 9789545249679 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Иванов, Ивелин. Градове, катедрали и университети в средновековна Европа. – Велико Търново : УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014, – 279 с. ISBN 9789545249761 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Мирът в саги от „Земният кръг”: механизми, ритуали и категории. – В: Сб. от научна конференция „ България, българите и Европа- мит, история, съвремие”, Велико Търново, 30 октомври 2012 г. Т. VII. Ред. Б. Борисов и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, c. 84-95. ISBN 978-954-524-943-3. COBISS.BG-ID 1267158500 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Походите на киевския княз Светослав към България от 968–971 г. в контекста на норманските нашествия от IX–XI в. – Годишник на Военноморския музей – Варна. София: НВИМ, 2014, Т. IX, с. 122-143. ISSN – 1311 – 8587. COBISS.BG-ID 1119569124 София

Иванов, Ивелин (2014) Ролята на Старопланинската област във военните кампании през Средновековието. Опит за критичен количествен анализ. – В: Известия на Регионален исторически музей, Габрово. Т. II. Велико Търново: "Фабер", 2014, с. 78-90. ISSN 2367-783X. COBISS.BG-ID 1272268516 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2013) Антиюдаизмът в законодателството на късноантична и средновековна Европа. – Епохи, 2013, кн. 1, с. 142–148. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2013) Отшелници, монаси и реформатори в средновековна Европа: паралели Изток–Запад. – В: Сб. от научна конференция „България, българите и Европа- мит, история, съвремие”, Велико Търново, 28 октомври 2011 г. Т. VI. Ред. Б. Борисов и др. Велико Търново: УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2013, с. 108-117. ISBN 978-954-524-930-3. COBISS.BG-ID 1267155172 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2013) Смърт на тирана! Разсъждения върху образите на владетели в два средновековни ръкописа. – В: Сб. от Трета международна научна конференция "Балканите - език, история, култура". Велико Търново, 14–15 октомври 2011 г. Т. III. Ред. К. Мутафова, Н. Христова, Ст. Дерменджиева. Велико Търново: "Ивис", 2013, с. 52-65. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1239059172 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2013) Флотът в „Саги за кралете на Севера” или за морската война в средновековна Скандинавия (X-XII в.). – Годишник на Военноморски музей – Варна. София: НВИМ , 2013, т. VIII, c. 64–80. ISSN – 1311 – 8587. COBISS.BG-ID 1119569124 София

Иванов, Ивелин (2012) Bella, Horrida Bella! Наблюдения върху въоръжението и войната в илюстровани готически ръкописи от XIII-XV в. – В: Сб. от конференция "Старобългарската ръкописна книга - съдба и мисия" в памет на проф. Куйо М. Куев, Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2012, с. 228-244. ISBN 978-954-524-859-7. COBISS.BG-ID - 1253602276 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2012) Мит, легенда или реалност: историческото минало в готически ръкописи от XIII–XV в. – В: Сб. от научна конференция България, българите и Европа - мит, история, съвремие, Велико Търново, 27 октомври 2010 г. т. V, бр. 1. Ред. Б. Борисов и др. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2012, с. 141-153. ISBN 978-954-524-844-3. COBISS.BG-ID - 1267158500 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2011) Tsar Samuel Against Emperor Basil II. Why Did Bulgaria Lose the Battle with the Byzantine Empire at the beginning of the 11th Century. – Studia Ceranea: Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, 2011, №1, pp. 205-215. Print ISSN 2084–140X Лодз, Полша.

Иванов, Ивелин (2011) Войната в средновековна Скандинавия по данни от кралски саги. – В: Сб. от международна научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" в памет а проф. дин Йордан Андреев, Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазаров, Н. Христова, М. Младенов. Вeлико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 194-206. ISBN 978-954-524-776-7. COBISS.BG-ID - 1267155172 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2011) Демографски кризи и катастрофи в българската история: поглед в миналото и настоящето. – В: Сборник с материали от Трети национален патриотичен семинар "Деградацията на българското общество: конфесионални, нравствени, културни и психични измерения", Русе, юни 2011. Русе : "Ахат", 2011, с. 51-59. ISBN 978-954-9664-41-6. COBISS.BG-ID - 1238374372 Русе

Иванов, Ивелин (2011) Между Апокалипсиса и реалността: Разсъждения върху илюстровани ръкописи от XIV-XV в. – Християнство и култура, 2011, бр. 62, с. 117–125. Print ISSN 1311 - 9761. COBISS.BG-ID - 1121501412 София

Иванов, Ивелин (2011) Пастири-кръстоносци, монголи и селски въстания от втората половина на XIII в. – Будител, 2011, юли-септември, с. 55-59. Print ISSN 1312-7829. COBISS.BG-ID - 1123444708 София

Иванов, Ивелин (2010) Научна редакция и въведение към българския превод на книгата на Доминик Бартелеми “Рицарството : От антична Германия до Франция през XII в”. – В: Бартелеми, Д. Рицарството: От антична Германия до Франция през XII в. София : „Рива”, 2010. ISBN 9789543203079. COBISS.BG-ID - 1235861220 София

Иванов, Ивелин (2010) Тракия в стратегическите планове на цар Калоян. – Архив за поселищни проучвания, 2010, кн. 3-4, година XIII, с. 31-46. Print ISSN 0861-6507. COBISS.BG-ID - 1120161764 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2009) Война de jure и (или) война de facto. Походът на император Фридрих през Балканите (1189-1190). – Военноисторически сборник, 2009, кн. 4, с.14-20. Print ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID - 1119626468 София

Иванов, Ивелин (2009) Иванов, Ивелин. Войната в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. – Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, – 237 с. ISBN 789545246944 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2009) Морската война в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. Годишник на Военноморския музей – Варна. София: НВИМ, 2009, т. VII, с. 92-102. ISSN - 1311 - 8587. COBISS.BG-ID 1119569124 София

Иванов, Ивелин (2009) Обсадите в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. – В: Сб. от научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" в памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков, Велико Търново, 31 октомври 2008 г. т. III. Ред. Д. Димитров, В. Лечев, Кр. Мутафова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 205-221. ISBN 978-954-524-713-2. COBISS.BG-ID - 1267151076 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2008) Войната и воюването в миниатюри от средновековни английски манускрипти. – В: Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 31 октомври 2007 г. Т. II. Ред. Д. Димитров, В. Лечев, Кр. Мутафова, Ст. Дерменджиева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 79-94. ISBN - 978-954-524-586-2; 978-954-524-660-9. COBISS.BG-ID - 1228475620 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2008) Иванов, Ивелин. Войната в Западна Европа през средните векове (V-XVI в.). – Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, – 206 с. ISBN - 978-954-524-623-4 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2007) Битката при Адрианопол от 14 април 1205 г. в контекста на средновековното военно изкуство. – В: Сб. от научна конференция "800 години от битката при Одрин", Шумен, април 2005. Шумен: "АКСИОС", 2007, с. 96-108. ISBN 978-954-310-026-2. COBISS.BG-ID - 1243271908 Шумен

Иванов, Ивелин (2007) Кръстителят и Отстъпникът: Княз Борис I и Владимир-Расате между митологията и реалността. – Епохи, 2007, № 1-2 , с. 141–155. Print ISSN 1310 – 2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2007) Обсадното изкуство във войните на цар Калоян ( 1201–1207). – В: Сб. от конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Т. I. Ред. Ст. Дерменджиева, В. Лечев, Пл. Павлов, Ат. Дерменджиев, А. Андреев, Цв. Сивков. Велико Търново: УИ „Св св. Кирил и Методий”, 2007, с. 122-133. ISBN 978-954-524-586-2. COBISS.BG_ID 1228475620 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2007) Светци и мощи в средновековна България и Франция (X-XIV в.)– В: Сб. от Осми международен симпозиум "Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа", Велико Търново, 14-16 октомври 2004 г. Т. VIII. Ред. Г. Данчев, И. Харалампиев, Н. Дончева-Панайотова, Й. Андреев, А. Давидов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2007, с. 593-609. ISBN 954-524-339-2. COBISS.BG-ID - 1230459876 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2006) Дискусионно за военното изкуство в началото на XIII век, или в отговор на статията на Станимир Димитров "Битката при Одрин на 14 април 1205 г., или за тромавото западно рицарство. – Епохи, 2006, кн. 1-2, с. 219-224. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2006) Иванов, Ивелин. Войната и мирът в кралство Франция при първите Капетинги 987-1137 г. – Велико Търново : УИ. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, – 324 с. ISBN 9545245131 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2005) Историците и Божият мир: Модерната историография и движението за Божи мир (Х-ХI век). – В: Сб. от Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев, Велико Търново, 10-11 ноем. 2000 г. Ред. К. Попконстантинов, Н. Шиваров, Д. Попмаринов, М. Стоядинов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2005, с. 157-164. ISBN 954 524 469-0. COBISS.BG-ID - 1044793060 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2005) Митове за войната през Средните векове. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Състав. М. Йовевска и др.Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 251-261. ISBN 954-524-453-4. COBISS.BG-ID - 1043815652 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2005) Правосъдието, арбитражът и частните войни в кралство Франция при първите Капетинги (Х-ХІІ в.) – В: Сб. от научна конференция "Черно море между Изтока и Запада: митове, идеология и история: Десети юбилейни Понтийски четения", Варна, 14-15 май 2004. София:"АСИ", 2005, с. 83-90. ISBN 9789547152540. COBISS.BG-ID - 1226606564 София

Иванов, Ивелин (2004) Войната при управлението на крал Луи VI Дебели (1108-1137) по данни от “Деянията на Луи VI Дебели” от абат Сугерий. – В: Сб. от международна научна конференция "[Деветдесет] 90 години организирани военноисторически изследвания в България", София, 26-27 октомври 2004 г. София: ВИ "Св. Георги Победоносец", 2004, с. 230-243. ISBN 954-509-315-3. COBISS.BG-ID - 1043938276 София

Иванов, Ивелин (2004) Кастелът, рицарят и войната в кралство Франция (Х-ХII в.). – История, 2004, кн. 6, година ХII, с. 35-43. Print ISSN 0861–3710. COBISS.BG-ID - 1119643620 София

Иванов, Ивелин (2004) Чумата в Европа и българските земи в края на Средновековието. – LiterNet, 13. 06. 2003, Юни/2003: бр. 6 (43)

Иванов, Ивелин (2003) Към въпроса за конфликта личност-общество в социалните сблъсъци в западноевропейското средновековие. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник посветен на проф. Йордан Андреев. Състав. К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 490-499. ISBN 954 – 524 – 349 – X. COBISS.BG-ID - 1041143012 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2003) Магията на кръглото число: Християнска Европа в очакване на хилядната година. – LiterNet, 08.10.2003, № 10 (47) Online ISSN 1312-2282

Иванов, Ивелин (2003) Частните войни в кралство Франция при първите Капетинги (Х-ХII век). Генезис и общи характеристики. – Епохи, 2003, кн.1-2 , с. 105-119. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204

Иванов, Ивелин (2002) Иванов, Ивелин. Вълчите глутници на адмирал Дьониц : Немският подводен флот през Втората световна война (1939-1945). – София : УИ "Св. Климент Охридски", 2002, – 82 с. ISBN 954-07-1671-3

Иванов, Ивелин (2002) Към въпроса за българската военна мощ в последната четвърт на X век. Защо България загуби двубоя с Византия? – История, 2002, кн. 4-5, с. 1-8. Print ISSN 0861-3710. COBISS.BG-ID - 1119643620

Иванов, Ивелин (2001) Апокалиптизъм, миленаризъм и движението за Божи мир в кралство Франция около хилядната година. – История, 2001, кн. 4, година IX, с. 1-14. Print ISSN 0861-3710. COBISS.BG-ID - 1119643620

Иванов, Ивелин (2001) Движението за Божи мир, църковните реформи и краят на частните войни (XI-XIII век). – В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски": Философия, история, психология и политология. Велико Търново, 2001, кн. № 70, с. 70-81. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID - 1247779812

Иванов, Ивелин (2001) Към въпроса за използването на копието и "военната революция на ХІ век" в Западна Европа. – LiterNet, 20.04.2003, Април/2003 : бр. 4 (41) Online ISSN 1312-2282

Иванов, Ивелин (2001) Към въпроса за появата на рицарството. – LiterNet, 20.04.2003, Април/2003 : бр. 4 (41) Online ISSN 1312-2282

Иванов, Ивелин (2000) Войната, църквата и мирът в Западна Европа. Поглед в периода Х-ХII в. – Епохи, 2000, кн. 1, год. VIII, с. 91-99. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 велико Търново

Иванов, Ивелин (1999) Разгромът на латинската армия при Одрин от цар Калоян на 14 април 1205 година. – Военноисторически сборник, 1999, кн. 5, с. 7-15. Print ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID - 1119626468 София

Иванов, Ивелин (1998) Еволюцията на църковната концепция за войната и кръстоносните походи (ХІ-ХІІІ в.). – В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски": История, политология, връзки с обществеността и право. Велико Търново, кн. 60, с. 201-206. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID - 1247779812 Велико Търново

Иванов, Ивелин (1998) Приморски срещи "Клио '99". – Епохи, 1998, кн. 2, год. V, с. 157-159. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (1997) Зараждането на идеята за кръстоносните походи на Изток. – Военноисторически сборник, 1997, кн.1, с. 7-18. Print ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID - 1119626468 София

Иванов, Ивелин (1996) За произхода на Божия мир и неговото значение. – Епохи, 1996, кн. 2, година IV, с. 46-51. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (1995) Градският въздух прави човека свободен. Сборник с документи за средновековния европейски град. Варна: "Славена", 1995, – 212 с. ISBN - 954-579-015-6. COBISS.BG-ID - 1029047012 Варна

Иванов, Ивелин (1994) Интелектуалецът, хуманистът, университетът. – Епохи,1994, кн.2, година II, с. 112-114. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (0) Иванов И, Чумата в Европа и българските земи в края на Средновековието. В: Черно море между Изтока и Запада: Река Дунав – мост между народи и култури. Девети Понтийски четения, Варна, 16-17 май 2003, съст. С.К. Панева et al., София, 2005, с. 267-277.

Йорданов, Стефан (2018) Ликантропията у ранните славяни. От “вълко-мечката” на индоевропейската (балто-славянската?) древност до върколака в българския фолклор и Вълковия в българската топонимия. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Година I (XXXIII), 2017. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, 108–192.

Йорданов, Стефан (2018) Хайнрих Хайне и Захари Стоянов. Към въпроса за западноевропейските влияния върху формирането на Захари Стоянов като историк и хуманист Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Година I (XXXIII), 2017. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, 661–675.

Йорданов, Стефан (2017) Ритуалното хранене в древността (По материали от Балкано-Анатолийския район) Балканите – език, история, култура. Т. V. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”,2017, 177–190

Йорданов, Стефан (2017) Типология на държавообразувателните процеси в древността (по материали от Балкано-Анатолийския район от края на II – началото на I хил. пр. н. е.). Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”

Йорданов, Стефан (2017) Чийфдъмът като феномен. II. Базисни елементи на социално-политическата му организация и тяхната специфика. Епохи / Epohi [Epochs], Том / Volume XXV (2017), Книжка / Issue 2, 255–296.

Йорданов, Стефан (2016) Potestary political cultures in change in times of change: Interactions in the Aegean region and the Eastern Mediterranean at the end of the Bronze Age and the beginning of the Iron Age. Palamedes. A Jourbal of Ancient History, 11 (2016), 15–39.

Йорданов, Стефан (2016) Ивайло und kein Ende? Бележки върху името на Лахана / Ивайло. Великите Асеневци. Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възстановяване на Българската патриаршия. Велико Търново, 2016, 248 - 271.

Йорданов, Стефан (2016) Творческото наследство на Захари Стоянов във фокуса на българската историческа и литературоведческа литература. В памет на Тодор Ташев (1928 - 2015). Епохи, Том XXIV (2016), Книжка 1, 116 - 134.

Йорданов, Стефан (2016) Чийфдъмът като феномен. I. Същност и място в анализа на държавообразувателните процеси. Въведение в проблематиката. Епохи, Том XXIV (2016), Книжка 1, 15 - 46.

Йорданов, Стефан (2015) Аспекти на историческия романтизъм в книгата на Николай Кънев Средногорски „Антола. Антична легенда. Една песен на вечната любов”. Исторически музей – Попово. Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2015, 610–669.

Йорданов, Стефан (2015) Из античната и средновековната топонимия на Поломието. Исторически музей – Попово. Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2015, 152–179.

Йорданов, Стефан (2015) Името Антола. Бележки върху един митоним от преданията на Поповския край. Исторически музей – Попово. Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2015, 595–609.

Йорданов, Стефан (2015) Крепостите на Хемус, въстанията от 21 и 26 г. от н. е. и Тракийското царство. Бележки върху политическата история на древна Тракия от периода на римската експанзия на Балканите. Регионален исторически музей, Габрово. Известия. Том II. 2014. ВеликоТърново: Фабер, 2015, 17–42.

Йорданов, Стефан (2015) Покрусата на поражението или за старопланинската голгота на апостолите на Априлското въстание. Регионален исторически музей, Габрово. Известия. Том II. 2014. ВеликоТърново: Фабер, 2015, 268–277.

Йорданов, Стефан (2014) Фракийская этнонимия в свете языковедческого наследия О. Н. Трубачева. Северное Причерноморье: К истокам славянской культуры. VIII чтения памяти академика О. Н. Трубачева. Материалы. Феодосия, 17–19 сентября 2014 г. [Российская академия наук; Феодосийский музей древностей; Национальная академия наук Украины]. Феодосия, 2014, 37–38.

Йорданов, Стефан (2013) За един ономастичен принос на българския археолог от чешки произход Херман Шкорпил. Състояние и проблеми на българската ономастика. 13. Материали от Международната научна конференция „Славянска и балканска ономастика” (Велико Търново, 13–15 септември 2012 г.). Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2013, 318–363.

Йорданов, Стефан (2013) За предгръцкото население на остров Крит и неговата етнолингвистична принадлежност. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева / Mélanges en homage à Ivanka Popova-Véléva. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2013, 383–405.