Публикации Катедра "Стара и средновековна история" / Department of Old and Medieval History


Георгиева, Гергана (2019) Георги Попсимеонов – представител на християнското население пред османските власти в Търновска каза. – В: Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз, Велико Търново: Фабер, 2019, с. 337-344. Велико Търново

Георгиева, Гергана (2019) Кризи и възможности: демографските промени през XIX век и отражението им върху стопанското развитие на българските земи (по примера на Тревненския регион). – Известия на Център за стопанско-исторически изследвания, т. 4, 2019, с. 300-310. Варна

Георгиева, Гергана (2019) Стопанският облик на Трявна в средата на XIX век според нови османски документи. – Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, 2019, т. 5, с. 111-130. Трявна

Георгиева, Гергана (2018) Бележки на териториално-административното деление на Балканите и мястото на Търновска каза/ санджак в него. – В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. Т. 2 (34). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 190-203. Велико Търново

Георгиева, Гергана (2018) Войната като фактор за вътрешните миграции на балканското население през XV-XIX век. По примера на село Арбанаси. – В: Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова. София: Просвета, 2018, 133-139. София

Георгиева, Гергана (2018) Професионален профил на видинското население в средата на XIX век според теметтуат дефтерите. – В: Изследвания и материали за Видин и региона. Т. 3. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 55-84. София

Георгиева, Гергана (2018) Различните роли на тревненските чорбаджии и значението им за местната икономика. – Известия на Център за стопанско-исторически изследвания, т. 3, 2018, 218-230. Варна

Георгиева, Гергана (2018) Трявна в средата на XIX век. – Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. дин Иван Тютюнджиев. Т. 1 (33). Велико Търново, 2018, с. 640-660. Велико Търново

Георгиева, Гергана (2017) 14. Първи бележки върху професионалната структура на християнското население на град Свищов в средата на XIX век. – Известия на Център за стопанско-исторически изследвания, т. 2, 2017, 287-300 Варна

Георгиева, Гергана (2017) Поглед върху имотното състояние и доходите на свещениците в Търновско през XIX век. – В: Балканите – език, история, култура. Том 5. Велико Търново, 2017, с. 279-292. Велико Търново

Георгиева, Гергана (2016) Варна в средата на XIX век според един османски дефтер. – В: Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни проучвания. Сборник в памет на проф. дин Велко Тонев. Ред. И. Русев, Варна, 2016, 59-80.

Георгиева, Гергана (2016) Поглед върху социалния профил на османския провинциален управител (по примера на еялет Румелия от края на XVIII и началото на XIX век). - Епохи, т. 24 (2016), кн. 2, с. 177-200. Велико Търново

Георгиева, Гергана (2016) Първева, Ст. ЗЕМЯТА И ХОРАТА ПРЕЗ XVII – ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА XVIII ВЕК. ОВЛАДЯВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА АГРАРНОТО И СОЦИАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО В ЦЕНТРАЛНИТЕ И ЮЖНИТЕ БАЛКАНИ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ. София, 2011. – Etudes balkaniques, 2 (2016), 365-373.

Георгиева, Гергана (2016) Структура на градовете в българските земи през 70-те години на XIX век по данни от османските статистически годишници (салнамета). – В: Известия на държавните архиви, 2016, кн. 106, с. 136-191.

Георгиева, Гергана (2015) Demir Baba Tekke. – In: Encyclopedia of Islam Three. Leiden-Boston, 2015, pp. 96-97.

Георгиева, Гергана (2015) Saray of Provincial Ottoman Governors: Place for Living, Place for Governing. – Балканите – език, история, култура. Т. 4. В. Търново: Издателство Ивис, 2015, 256-267.

Георгиева, Гергана (2015) The Rich in the Eighteen and Nineteenth-Century Arbanassi: Networks of Prosperity. – In: Wealth in the Ottoman and Post-Ottoman Balkans. A Socio-Economic History. Evguenia Davidova, ed. NY: Taurus Press, 2015, pp. 137-149.

Георгиева, Гергана (2015) Балканите – език, история, култура. Т. 4. В. Търново: Издателство Ивис, 2015 г., 630 стр. (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева).

Георгиева, Гергана (2015) Лясковец – един предбалкански град и неговото икономическо развитие в средата на XIX век. – В: Известия на РИМ-Габрово, т. 2 (2014). В. Търново, 2015, 209-226.

Георгиева, Гергана (2014) The Standard of Living of the Inhabitants of Arbanassi in the 19th Century. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Велико Търново, 2014, с. 428-435

Георгиева, Гергана (2014) Topoi of Urban Space – Tarnovo. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Велико Търново, 2014, p. 358-363

Георгиева, Гергана (2014) Арбанаси през XV-XIX век: социално-икономически профил. Варна, 2014.

Георгиева, Гергана (2014) Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. В. Търново: Издателство Фабер, 2014, 792 стр. (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева).

Георгиева, Гергана (2013) The Kircalis Times as Metonymy, the History as Emotion. – In: Ottoman Legacies in the Contemporary Mediterranean, the Balkans and the Middle East Compared. Eds. E. Ginio, Karl Kaser. Jerusalem, 2013, pp. 311-334

Георгиева, Гергана (2013) Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 2. Велико Търново: Издателство Фабер, 2013, 315 стр. (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева).

Георгиева, Гергана (2012) Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Велико Търново: Издателство Фабер, 2012, 478 стр. (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева).

Георгиева, Гергана (2011) Representation of the Kircalis’ Period: Discourse Analysis of Bulgarian National Historiography. – In: Readings in the History and Culture of the Balkans. Sofia, 2011, 85-95.

Георгиева, Гергана (2011) Теметтуат дефтерите като извор за историята на град Шумен. – В: От тука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм, Шумен, 14-16 май 2010 г. Шумен, 2011, 531-542

Георгиева, Гергана (2010) Сараят на провинциалните османски управители. Място за живеене – място за управление. Първата половина на ХІХ век. – В: Четива за историята и културата на Балканите. Съст. М. Карамихова. София, 2010, 79-102.

Георгиева, Гергана (2009) Dynamics of the Territorial Division of Rumelia Province. – Etudes balkaniques 1-2 (2010), 148-205. Also in Bulgarian: Динамика на териториалното деление в еялет Румелия. – Историческо бъдеще 1-2 (2008/9), с. 10-62.

Георгиева, Гергана (2009) Балканите. Между традицията и модерността. София: Издателство Гутенберг, 2009, 291 стр. (Сборник. Отг. ред. Н. Данова. Ред. колегия: Г. Георгиева, С. Дончева, Е. Раждавичка).

Георгиева, Гергана (2009) Градското управление на София и Битоля в началото на ХІХ век. В: Балканите. Между традицията и модерността. София, 2009, 70-99.

Георгиева, Гергана (2009) Отзив: “Mapping National and Local Identities in the Balkans and Central Europe” (a review of two tomes): DEVELOPING CULTURAL IDENTITY IN THE BALKANS. Eds. R. Detrez, P. Plas. Brussels, 2005; SPRAWY NARODOWOSCIOWE. Special Issue on Territorialism and Identity. Ed. Jolanta Sujecka. 31 (2007), 358 pages. – Etudes balkaniques, 3 (2009): 131-137.

Георгиева, Гергана (2008) Османските управници на Балканите – румелийските валии през първата половина на ХІХ век. – В: Сборник „Балканите – език, история, култура”. Велико Търново, 2008, 152-161.

Георгиева, Гергана (2007) Administrative Structure and Government of Rumelia in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries: The Functions and Activities of the Rumeli Vali. – In: The Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, Adoption. Rethymno: Crete University Press, 2007, 3-20. Rethymno, Greece

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Anastasopoulos, A. PROVINCIAL ELITES IN THE OTTOMAN EMPIRE. Rethimno: Crete University Press, 2005. – Etudes balkaniques, 1 (2007) 171-174.

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Anastasopoulos, A. PROVINCIAL ELITES IN THE OTTOMAN EMPIRE. Rethimno: Crete University Press, 2005. – Исторически преглед, 1-2 (2007), 235-240.

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Ursinus, M. GRIEVANCE ADMINISTRATION (SHIKAYET) IN AN OTTOMAN PROVINCE. The Kaymakam of Rumelia’s ‘Record Book of Complaints’ of 1781-1783. London and New York, 2005. – Исторически преглед, 1-2 (2007), 240-244.

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: ИСТОРИЯТА НА КНИГИТЕ КАТО ПРИЯТЕЛСТВО. СБОРНИК В ЧЕСТ НА МИТКО ЛАЧЕВ. Ред. Н. Данова, Св. Иванова. София, 2007. – Etudes balkaniques, 1 (2007), 171-174.

Георгиева, Гергана (2006) Административен център или центрове в Османската империя: провинция Румелия в края на ХVІІІ – началото на ХІХ век.

Георгиева, Гергана (2006) Кърджалийството – начин на употреба в националната ни историография, 1944-1989. – В: Историята – начин на употреба. Ред. Ив. Русев, Хр. Мишков. Варна, 2006, с. 83-93.

Георгиева, Гергана (2006) Отзив: Scientific Conference Dedicated to Bali Efendi. – Etudes balkaniques, 2 (2006): 186-188.

Георгиева, Гергана (2005) Ottoman Modernization/Europeanization – A Case that Does Not Fit to the Definition (Study on Ottoman Administrative Reforms). – In: New Europe College, Regional Program 2003-2004, 2004-2005. Bucharest, 45-72.

Георгиева, Гергана (2004) За центъра на провинция Румелия (от края на XVIII до 1839 г.) Историческо бъдеще, 2004, 1-2, 47-70.

Георгиева, Гергана (2003) Functions and Prerogatives of the Rumeli Vali in the First Half of the Nineteenth Century. – Etudes balkaniques, 2003, 2, 57-77. Sofia, Bulgaria

Георгиева, Гергана (2001) Мюсюлмански мистични братства в Шумен, XVII – XIX век. В: История на мюсюлманската култура в българските земи. София, 2001, 300-323 (в сътрудничество с д-р Орлин Събев).

Георгиева, Гергана (2000) Двойните светилища в Североизточна България. В: Конфесионални измерения на фолклора, София, ноември 1998. София, 2000.

Димитров, Димитър (2019) The Problems of Religious Identity and Tolerance in Late Antiquity and their Modern Repercussions Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, vol. 2. Bologna: Filodiritto Editore, 2019, pp. 6-11, ISBN 978-88-85813-37-3 (ref.)

Димитров, Димитър (2019) Византинистиката на страниците на списание Епохи. Епохи, том 27, кн. 1, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, с. 183-186. ISSN 1310-2141.

Димитров, Димитър (2018) Християнизацията на Късната Римска империя, "езичеството" и клопките на анахронистичното мислене Религиозните гонения от Античността до наши дни. VІІ-ма Научна конференция на Велик Приорат България на OSMTH, София, 2018, стр. 27-33, ISBN 789-619-90796-1-4

Димитров, Димитър (2018) Byzantium, Southeast Europe and Islam in the Middle Ages: Survey of Encounters and Perception In: Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy. Bologna: Filodiritto Editore, 2018, pp. 7-14. ISBN 978-88-85813-05-2

Димитров, Димитър (2017) The ‘Edicts of Tolerance’ in the Early 4th Century: Debates and Possible Solutions In: Studia Academica Šumenensia, vol. 4, Shumen: Shumen University Press, 2017, pp. 23-39. ISSN 2367-5446.

Димитров, Димитър (2016) “Niketas Choniates versus Manuel I Komnenos: Disputes concerning Islam in the context of the Byzantine tradition” Епохи, том 24, кн. 2, стр. 236-242

Димитров, Димитър (2016) „The Eastern Roman Empire and the Iranian peoples, 4th-7th Centuries: The Sources” Булгарика Ираника (София, ТАНГРА), стр. 65-80

Димитров, Димитър (2015) „Злият Светополк: мит или историческа истина?” Търновска книжовна школа, том X , Велико Търново, стр. 570-583

Димитров, Димитър (2014) “New Heraclias: On the Image of a Byzantine Emperor” Tradycje bizantyjskie. Romantyzm I inne epoki (Warszawa: Wyd. Polonistyki Un. Warsz.), 325-343

Димитров, Димитър (2014) “Thracians and Bessi in Late Antiquity: questions of survival, identity, and religious affiliations” Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Prof. Maria Dzielska (Krakow: Historia Iagellonica), 361-375

Димитров, Димитър (2014) “Who executed St. Demetrius? An attempt at a forensic report” Serdica Edict (311 AD) (Sofia: Tangra), 133-141

Димитров, Димитър (2014) „The Polyvalent Nature of Byzantine Magic: Objects, Texts, and Notions” Средновековният човек и неговият свят (Medieval Man and his World). Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (Велико Търново: Фабер), стр. 703-714

Димитров, Димитър (2014) „Антилатинската полемична литература във Византия през XII век: топоси и нововъведения” Bulgaria Medievalis 4-5 (2013-2014) (Sofia: Bulgarian Historical Heritage Foundation), стр. 75-86

Димитров, Димитър (2014) „Византийската медицина: лечение, лечители, болници” Realia Byzantino-Balcanica. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Христо Матанов (София: Тангра), стр. 165-189

Димитров, Димитър (2014) Neoplatonism and Christianity in the East: philosophical and theological challenges for bishops” Routledge Handbook of Neoplatonism (eds. P. Remes, S. Slaveva-Griffin, London: Acumen Publishing, 2014), 525-540

Димитров, Димитър (2014) Византия между Изтока и Запада София: Изток-Запад, , 235 стр.

Димитров, Димитър (2013) “Philosophy and Culture as Means to Divine Ascent in Late Antiquity: the Case of Synesius” - In: Krakow: Jagellonian Un. Press, 2013, pp. 47-64, ISBN 978-83-233-3679-2. Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism (Krakow: Jagellonian Un. Press), 47-64

Димитров, Димитър (2013) „Бески етюди: християнство и идентичност на Балканите през Късната античност и ранното Средновековие” Българско средновековие: общество, власт, история (Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова, София), стр. 139-156

Димитров, Димитър (2013) „Византийските болници” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VI, В. Търново, стр. 320-334

Димитров, Димитър (2013) „Двуликият Янус: магия и магически практики във Византия” Балканите – език, история, култура, том III, Велико Търново, стр. 226-241

Димитров, Димитър (2013) „Сведения за Византия в хрониките на китайската династия Тан” Исторически преглед 5-6, 2011 г. (изд. 2013 г.), стр. 229-235

Димитров, Димитър (2013) Boris I. Bulharský a Svätopluk I. Veľkomoravský v reálnom a imaginárnom svete stredoveku” (Boris I of Bulgaria and Svatopluk I of Great Moravia in the real and imaginary world of the Middle Ages) Svätopluk v európskom písomníctve (eds. M. Homza et alia, Bratislava: Post Scriptum), 162-176

Димитров, Димитър (2012) “Some Remarks on the Iconoclastic Controversy and its Origins” Byzantinoslovaca VI, Bratislava, 5-16

Димитров, Димитър (2012) „Масата събира, масата разделя: храната и храненето във Византия и различията по отношение на хранителните навици през Средновековието” Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време (В. Търново), стр. 21-31

Димитров, Димитър (2012) „Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово” България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. V (В. Търново), стр. 53-73

Димитров, Димитър (2012) „Пътища и пътуване във византийския свят” Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време (В. Търново), стр. 363-374

Димитров, Димитър (2011) “The Various Facets of Byzantine Humanism” Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22-27 August 2011)

Димитров, Димитър (2011) „Византийският хуманизъм като една убягваща ни реалност Свидетелства на традицията (В.Търново)

Димитров, Димитър (2011) „Християнството сред бесите в Късната античност: извори, факти, проблеми” Балканите – език, история, култура, том II (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2011) „Щрихи към византийско-чешките контакти и взаимни влияния през XII-XV век” Търновска книжовна школа, т. IX (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2011) Византия и византийският свят София: Просвета, 2011, 474 с. ISBN 978-954-01-2427-8.

Димитров, Димитър (2010) “Reflections on Pagan Revival and the Religious Policy of Theodosius I” Byzantinoslovaca III, Bratislava

Димитров, Димитър (2010) „The Arabs, Christianity, and the Byzantine Near East (4th – 7th Centuries)” Medieval Christianitas: Different Regions, ‘Faces’, Approaches (eds. Ts. Stepanov, G. Kazakov, Sofia)

Димитров, Димитър (2010) „Из византийската еротика: писмата на Теофилакт Симоката” Studia Classica Serdicensia I: Musarum simper amator

Димитров, Димитър (2009) “The multicoloured face of Byzantine humanism” Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм (В. Търново)

Димитров, Димитър (2009) „За сънищата на Синезий от Кирена в контекста на античната онирокритика” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IV (В. Търново)

Димитров, Димитър (2009) „Нова Ираклиада: Образът на един византийски император в историографията, литературата и изобразителното изкуство” България, земя на блажени..In memoriam Professoris Iordani Andreevi (В. Търново)

Димитров, Димитър (2009) „Св. Грегенций/Григорий – един мизийски епископ в Южна Арабия през VI век?” : България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. III (В. Търново)

Димитров, Димитър (2008) "Synesius of Cyrene and the Christian Neoplatonism: Patterns of Religious and Cultural Symbiosis" What happened to the Ancient Library of Alexandria? (Leiden-Boston: Brill)

Димитров, Димитър (2008) "Византийската полемика с исляма от късния XIV и ранния XV век в контекста на интелектуалната традиция (примерът на Мануил II Палеолог)" Европейските институции на знанието в началото на Новото време (Враца: Одри)

Димитров, Димитър (2008) "Византийското и западноевропейско възприемане на исляма през Средните векове (опит за сравнение)" България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. II (В. Търново)

Димитров, Димитър (2008) Byzantium in the Dark Ages: Collapse or Continuity?" Byzantinoslovaca II, Bratislava

Димитров, Димитър (2006) "Проблемите на иконопочитателската агиография" Studia Balcanica 25 (Византия, Балканите, Европа - Изследвания в чест на Проф. Василка Тъпкова-Заимова), (София, 2006), ISBN 9789549108552, COBISS.BG-ID 1229309668.

Димитров, Димитър (2006) "Хумор и философия: интелектуалните закачки на Синезий от Кирена" Ars и scientia през Средновековието (Враца: Одри, 2006), ISBN 9549904490

Димитров, Димитър (2006) Ипатия между легендата и действителността (към интелектуалния и религиозния живот в късноантична и ранновизантийска Александрия) Епохи, 2006, кн. 1-2, с. 153-166. Print ISSN 1310-2141.

Димитров, Димитър (2005) Византийското отношение към Запада през XI век: затишие преди буря Епохи, 2005, 1-2 , с. 95-103. Print ISSN 1310-2141.

Димитров, Димитър (2005) Византия, тюрките и българите в Световната война на VII век: политика и идентичност Във: Власт - Образ – Въобразяване. София, 2005: Mediaevalia Christiana 1/2005, ред. Г. Казаков, Ц. Степанов, с. 104-116. ISBN-10: 954-321-206-6; ISBN-13: 978-954-321-206-4.

Димитров, Димитър (2005) Начало на иконоборството във Византия - нови идеи и тълкувания В: Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. Казимир Попконстантинов). София, 2005, t. II, с. 91-101. ISBN 9540721474, COBISS.BG-ID 1045965028

Димитров, Димитър (2005) Тъмните векове на Византия (културно-исторически очерци) В. Търново: Фабер, 2005, 265 с. ISBN 954-775-452-1; COBISS.BG-ID 1043892708.

Димитров, Димитър (2005) Философия, култура и политика в Късната античност: случаят на Синезий от Кирена В. Търново: Фабер, 2005, 270 с. ISBN 954-775-414-9; COBISS.BG-ID 1045839844.

Димитров, Димитър (2005) Химните на Синезий от Кирена - неоплатонически и християнски контекст Сб. От Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров (23-24 ноември 2001 г.). В. Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий, 2005, с. 209-214. ISBN 954-524-491-7.

Димитров, Димитър (2004) Процесът на християнизация и езическата реакция: опит за обобщение В: Civitas Divino-Humana (в чест на проф. Георги Бакалов). София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2004, с. 219-226. ISBN 954-9942-60-0, COBISS.BG-ID 1041999844.

Димитров, Димитър (2004) Суда и неоплатоническата традиция В: Неоплатонизъм и християнство, част II. Византийската традиция. София: Лик, 2004, с. 63-78. ISBN 954-607-623-6, COBISS.BG-ID 1041169124.

Димитров, Димитър (2003) Още веднъж за произхода на името Асен: по следите на една именна традиция В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (сборник в чест на проф. Веселин Бешевлиев). София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2003, с. 499-501. ISBN 954-9942-55-4, COBISS.BG-ID 1040679652.

Димитров, Димитър (2003) Три анонимни памфлета в контекста на полемичната антилатинска литература във Византия през XI и XII век В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 2003, стр. 471-9. ISBN 954-524-349-X, COBISS.BG-ID 1041143012.

Димитров, Димитър (2002) Антични и библейски реалии в Историята на Никита Хониат Търновска книжовна школа, том VII. Велико Търново, 2002, с. 401-410. ISBN 954-524-339-2 (T7), COBISS.BG-ID 1248773860.

Димитров, Димитър (2002) Дион на Синезий: Апел към повече култура и повече интелектуална свобода на границата между късноантичния и ранновизантийския свят В: Архив за средновековна философия и култура, свитък VIII, София, 2002, с. 165-217. ISBN 954-607-550-7, COBISS.BG-ID 1040121060.

Димитров, Димитър (2002) Неоплатонически и християнски мотиви в химните на Синезий от Кирена В: Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. Под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров. София: Лик, 2002, с. 112-128. ISBN 954-607-567-1, COBISS.BG-ID 1041169124.

Димитров, Димитър (2002) Теургията на Ямблих и неоплатоническата традиция В: Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. Под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров. София: Лик, 2002, с. 83-93. ISBN 954-607-567-1, COBISS.BG-ID 1041169124.

Димитров, Димитър (2001) The Other as a Fate: The Westerners in the Historical Writings of Eusthatios of Thessaloniki and Niketas Choniates В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Проф. Иван Гълъбов".Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 343-348. ISBN 954-524-284-1.

Димитров, Димитър (2001) Готите на Балканския полуостров през последната четвърт на IV и началото на V век: нов прочит на изворите и историографската традиция Сб. Византийското културно наследство и Балканите, доклади от международната конференция Пловдив 6-8 септември 2001 г. Ред. Г. Бакалов, Ив. Джамбов. Пловдив, 2001, с. 45-55.

Димитров, Димитър (2000) Езичници и християни през IV век: модели на поведение В.Търново: Емалиол, 149 с. ISBN 954-9763-07-2.

Димитров, Димитър (1999) Duch byzantskej antilatinskej polemiky: priklad Konstantina Stilbesa In: Orient a Okcident v kontaktoch a konfrontaciach, Bratislava: Veda, 1999, in Slovakian, pp. 59-64. ISBN 80-224-0592-2.

Димитров, Димитър (1997) Квинт Симах: Послание до Теодосий и Валентиниан II. Синезий от Кирена: На брата Евоптий. Превод и коментар. - Архив за средновековна философия и култура, свитък IV, София: ЛИК, с. 7-21. ISBN 954-607-117-X, COBISS.BG-ID 1031694820.

Димитров, Димитър (1995) Хронологична енциклопедия на света, том 6 (глави: Византия през VII век - преломно време; Иконоборчески период; Възход при Македонската династия (867-1025); Империята между бюрокрацията и военните (1025-1081); Военната аристокрация на власт: Византия при Комнините; Сасанидска Персия; Ислямска цивилизация). Велико Търново: Елпис, 1995, ISBN 954-557-003-X, идентификационен номер 9801, COBISS.BG-ID 1026623972, стр. 112-250, 464-549 .

Жеков, Живко (2019) Via militaris и развитието на римската имперска стратегия Империи и имперско наследство на Балканите. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов. Том I. Античност и средновековие. Пловдив, 2019, 35–50. ISBN 978-954-8536-32-5 (Print)

Жеков, Живко (2019) Генезис и развитие на одриската държавност Thracia, XXIV, ΕΠΟΠΤΕΙΑ In honorem annorum LXXXV ALEXANDRI FOL. Eds. V. Lozanova-Stancheva, V. Fol. Sofia, 2019, 272–288.

Жеков, Живко (2019) Древна Елада и Изтокът VIII – IV в. пр. Хр. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”,427 с. ISBN 978-619-208-203-1

Жеков, Живко (2019) Легионите през домината – иновации и традиции Късноримският кастел “Ковачевско кале” и българските земи през IV – VI век“. Том II. Ред. О. Александров. Велико Търново: Фабер, 2019, 114–126. ISBN 978-619-00-1029-6

Жеков, Живко (2019) Пелопонеската война и концепцията за хегемония в Елада Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Година II (XXXIV), 2018. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор Красимира Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, 47–61. ISSN 2603-3534 (Print)

Жеков, Живко (2019) Персийската политика на Балканите, краят на VI – V в. пр. Хр. Сб. от Шеста международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“ Велико Търново 26 – 28 октомври 2017 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 334–349. ISSN 1314-4065 (Print)

Жеков, Живко (2019) Реформата на Гай Марий – митове и реалност България, Българите и Европа – мит, история, съвремие. т. XIII. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 9–26. ISSN 2603-3895 (Print)

Жеков, Живко (2018) Етнология, културна антропология и история Насоки в академичното изследване и преподаване на етнология и антропология. Рец. Ф. Толуди. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, 23–33. ISBN 978-954-07-4595-4

Жеков, Живко (2018) Китай, Рим и хуните Сборник с доклади от международна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, Велико Търново, 13–14 октомври 2017 г. Ред. И Мандова. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 235–243. ISBN 978-619-00-0745-6

Жеков, Живко (2018) Македоните, Филип V и римляните Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова. Съст. П. Петков. София: Просвета, 2018, с. 112–123. ISBN 978-954-01-3551-9

Жеков, Живко (2018) Пелтастите в “Анабазиса” на Ксенофонт Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Година I (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, c. 95–107. ISSN 2603-3534

Жеков, Живко (2018) Походите на Марк Лициний Крас през Хемус Известия 2017. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2018, т. V, с. 11–21. ISSN 2367-783Х

Жеков, Живко (2018) Рим и Пир II Молоски – мит и реалност Сб. от Научната конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“ Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, т. XII, с. 9–23. ISSN 978-619-208-125-6

Жеков, Живко (2018) Римският социум и войната Материални и нематериални граници. Изследване на процесите на конструиране на граници. Съст. М. Карамихова. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, с. 260–278. ISBN 978-619-208-150-8.

Жеков, Живко (2017) Александър Македонски и македоните ГСУ – ЦСВП „Ив. Дуйчев“. Международна научна конференция: Културни мостове. Минало и съвремие. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, т. 99 (18), 129–143. ISSN – 1311-784Х

Жеков, Живко (2017) Българската държавност през VII – началото на IX век – традиция и развитие Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943 – 2012). Ред. В. Гюзелев. София: Гутенберг, 2017, с. 134–161. ISBN: 978-619-176-091-6

Жеков, Живко (2017) Военните реформи на Диоклециан и Константин в контекста на Диоцез Тракия Сборник с доклади от Национална конференция „Късноантична фортификация по българските земи“, Късноримският кастел „Ковачевско кале“ и българските земи през IV – VI век, Попово, 3–4 юни 2016 г. Ред. О. Александров. Велико Търново: Фабер, 2017, с. 146–157. ISBN: 978-619-00-0629-9

Жеков, Живко (2017) Дунавските легиони в борбата за императорската власт (I – III в.) Епохи, 2017, том. XXV, кн. 2, с. 333–343. ISSN 1310-2141

Жеков, Живко (2017) Коринтската война (395 – 387 г. пр. Хр.) – генезис и рефлексии Сб. от Научната конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“ Съст. Николай Кънев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. XI, с. 9–18. ISBN 978-619-208-125-6

Жеков, Живко (2017) Кризата в Македония през първата половина на IV в. пр. Хр. Сб. от Научната конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“. Съст. Николай Кънев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. X, с. 9–26. ISBN 978-619-208-104-1

Жеков, Живко (2017) Одрисите и Хемус VI – IV в. пр. Хр. Известия 2016. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2017, т. IV, с. 11–19, ISSN 2367-783Х

Жеков, Живко (2017) Философът – базилевс Сб. от Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“ Велико Търново 23 – 24 октомври 2015 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. V, с. 23–37. ISSN 1314-4065

Жеков, Живко (2016) Александър I Филелин и Ахеменидите ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Сборник в памет на проф. Димитър Попов. Ред. П. Делев. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 189–203. ISBN 978-954-07-4158-1

Жеков, Живко (2016) Никополис ад Иструм в контекста на военните конфликти между римляни и варвари по Дунавския лимес II – III в. Дни на науката, 2015. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Сборник с доклади от научните форуми на СУБ – Велико Търново. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2016, c. 81–87. ISSN 1314 – 2283

Жеков, Живко (2016) Октавиан Август – модератор на Республика Сб. от Научната конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново, 31 октомври 2014 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, т. IX, с. 11–15. ISBN 978-619-208-006-2

Жеков, Живко (2016) Хемус в трако-македонските конфликти V – II в. пр. Хр. Известия 2015. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. Петко Ст. Петков. Габрово: Фабер, 2016, т. III, c. 11–23. ISSN 2367 – 783X

Жеков, Живко (2015) Imperial Limes – Projections in Medieval Imperial Idea. Venets, 2015, 6(1), рр. 49–62. Print ISSN 1314–0256; 1314–0426

Жеков, Живко (2015) Антична Македония - възход и падение Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, 400 с. ISBN 978-619-208-033-4

Жеков, Живко (2015) Културни традиции и иновации през вековете Сборник с доклади от летния семинар „Общество, памет, образование. (История и обществени нагласи)“, Китен, 25–30 юни 2015 г. Ред. Т. Мишев, Ю. Тодоров. София: ИК Стилует, 2015, с. 165–168. ISBN: 978–619–194–012–7

Жеков, Живко (2015) Мантинея и Спарта – победа и поражение Сб. от Четвърта международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 18–20 октомври 2013 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2015, т. IV, 73–81. ISSN 1314–4065

Жеков, Живко (2015) Рим – 58 – 52 г. пр. Хр. – кризата на морала или моралът на кризата Дни на науката, 2014. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Посвещава се на 50-годишншната на Великотърновския клон на СУБ. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 179–192 ISSN 1314–2283.

Жеков, Живко (2015) Стара планина в стратегическите концепции на Римската империя I – V в. Известия. 2014. Регионален исторически музей Габрово. Велико Търново: Фабер, 2015, т. II, c. 43–54. ISSN 2367–783X

Жеков, Живко (2014) Thermopylae – 480 BC – a Defeat Turned into Victory Bulgarian Historical Review, Sofia: Institute for Historical Studies, 2014, 3 – 4, 164 – 175, ISSN 0204–8906.

Жеков, Живко (2014) Маратон и Платея – битките спасили Елада Маратон и Платея – битките спасили Елада. Сб. от Научна конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново, 30 октомври 2012 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, т. VII, с. 43–54. ISBN 978-954-524-943-3

Жеков, Живко (2014) Хоплити и пелтасти – проекции в историята Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014 475с. ISBN 978-954-524-940-2.

Жеков, Живко (2013) Епаминонд философът – стратег Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. И. Дончева, И. Мандова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, т. VІ, с. 55–65. ISBN 978-954-524-903-7

Жеков, Живко (2013) Ификрат – стратегът реформатор Сб. от Научна конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново 28 октомври 2011 г. Ред. Борис Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, т. VI, с. 43–52. ISBN 978-954-524-930-3

Жеков, Живко (2013) Орфей, Залмоксис, Дионис и „аристократичната революция“ в Тракия (VIII – VI в. пр. Хр.) Сб. от Трета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 14–15 октомври 2011 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2013, т. ІІI, с. 217–225. ISSN 1314–4065

Жеков, Живко (2012) Лехеон, пелтастите и разбиването на спартанския мит. Минало, 2012, № 4, с. 8–15, ISSN 1310 – 3415

Жеков, Живко (2012) Одриските владетели и елинските наемни стратези в края на V – средата на ІV в. пр. Хр. Сб. от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново 27 октомври 2010 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, т. V, с. 111–120. Print ISBN 978-954-524-844-3

Жеков, Живко (2012) Пелтасти и хоплити – проблеми и интерпретации Епохи. Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2008 (2012), година ХVІ, № 3–4, с. 63–74, ISSN 1310–2141.

Жеков, Живко (2012) Религия и политика во Фракии в контексте проблемы появления государственности и, в частности, развития этого процесса у гетов в IX–VI в. до н.э. э. Bulgarian Historical Review, София: АИ "Проф. Марин Дринов", 2012, № 1–2, с. 3–17, ISSN 0204 – 8906

Жеков, Живко (2012) Римската империя в дати. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 416 с. ISBN 978-954-524-877-1

Жеков, Живко (2012) Ролята на magisterii militum във военната организация на ранна Византия Дриновски сборник. Ред. М. Г. Станчев. Харкiв - София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, т. V, c. 112–120. ISBN 978-954-322-493-7; 978-954-322-494-4

Жеков, Живко (2011) Античното военно дело в Елада и Рим Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 204 с. ISBN 978-954-524-799-6

Жеков, Живко (2011) От хоплит до скутарий Международна научна конференция 100 години от рождението на проф. Иван Дуйчев Варна, 5–7 октомври 2007. ГСУ–ЦСВП „Иван Дуйчев”. София: УИ „Св. Климен Охридски“, 2011, 97 (16), с. 113–119. ISSN 1311-784X

Жеков, Живко (2011) Приносът на траките за победата на елините в гръко-персийските войни 490 – 449 г. пр. Хр. Сборник от Втората международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“. Велико Търново, 23–24 октомври 2009 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. ІІ, с. 45–54. ISSN 1314-4065

Жеков, Живко (2011) Развитието на античния военен термин хипасписти от класическата до късната античност V в. пр. Хр. – V в. сл. Хр. Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. В. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т. V, с. 250–255. ISBN 978-954-524-780-4

Жеков, Живко (2011) Стратегическите концепции на Спарта и Атина във войните през V в. пр. Хр. Сборник от Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени…” „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“ Велико Търново, 29–31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазаров. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. ІV, с. 61–71. ISBN 978-954-524-776-7

Жеков, Живко (2010) Проблемът “кабаларика темата”. Годишник на Софийския университет – ЦСВП „Иван Дуйчев”. Международен научен симпозиум посветен на двадесетгодишнината на ЦСВП „Иван Дуйчев” 12–14 май 2006 СУ „Св. Климент Охридски”. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2010, 95 (14), 2006 (2010), с. 167–172. ISSN 1311-784X

Жеков, Живко (2009) The Stratagem of Epaminondas. In Memoriam Alexandri Fol.Thracia XVIII. Sofia, 2009, pp. 311–318. ISSN 0204–9872

Жеков, Живко (2009) Евтимий, Патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. Осми международен симпозиум Велико Търново, 14 – 16 октомври 2004, Велико Търново, 2004 (Търновска книжовна школа, 8). Наука, 1, 2009, с. 87, ISSN 0861 3362

Жеков, Живко (2009) Ролята на конницата във военното дело в Елада през V в. пр. Хр. Сборник в памет на професор Велизар Велков. Ред. Х. Попов, А. Тенчова. София: Фабер, 2009, с. 124–128. ISBN 978-954-400-005-9

Жеков, Живко (2009) Създаване и организация на македонската фаланга Минало, 2009, № 1, с. 8–16. Print ISSN 1310 – 3415

Жеков, Живко (2009) Тактиката на хоплитската фаланга през V век пр. Хр. Епохи, 2007 (2009), ХV(1–2), с. 35–44. Print ISSN 1310–2141

Жеков, Живко (2009) Хетайри и педзетайри до 359 г. пр. Хр. – мит или реалност Сб. от Научна конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“ (В памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков), Велико Търново 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, т. ІІІ, с. 34–41. ISBN 978-954-524-713-2

Жеков, Живко (2009) Хоплитската фаланга – формиране и развитие. Исторически преглед, 2009, LXV(5–6), с. 3–15. Print ISSN 0323–9748

Жеков, Живко (2008) Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова (Studia Balcanica, 25). Наука, 1, 2008, с. 79, ISSN 0861 3362.

Жеков, Живко (2008) Пелтасти и педзетайри. Сб. от Първата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 13–15 април 2007 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. I, с. 31-39. ISBN 978-954-524-636-4

Жеков, Живко (2008) Тактиката на хоплитската фаланга през V в. пр. Хр. Минало, 2008, 15(3), c. 9–14. Print ISSN 1310-3415

Жеков, Живко (2007) България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, 391c. ISBN 978-954-07-2456-0

Жеков, Живко (2006) Византийските теми – континуитет и дисконтинуитет. Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова. Ред. В. Гюзелев. Studia Balcanica, 25. София: Симолини, 2006, с. 116–131. ISBN 10: 954–91085–5–4; 13: 978 – 954–91085–5–2.

Жеков, Живко (2005) Колизията стратиоти – монаси VІІІ – ср. ІХ в. ГСУ ЦСВП „Иван Дуйчев”, 2003 (2005), 93 (12), c. 245–251. Print ISSN 1311-784X, COBISS.BG-ID – 1239598564

Жеков, Живко (2005) Стратегията на унищожението в българо-византийските военни конфликти VІІ – ІХ в. Военноисторически сборник, 2005, № 2, с. 26–29, ISSN 0204 – 4080

Жеков, Живко (2005) Темната система и император Теофил – реформа или еволюция. Минало, 2005, 12(3), c. 21–34. Print ISSN 1310–3415

Жеков, Живко (2004) Военната тактика на българите VІІ – ІХ в. По данни на наративните извори. Военноисторически сборник, 2004, (3), c. 3–7. Print ISSN 0204–4080, COBISS.BG-ID – 1119626468

Жеков, Живко (2004) Индивидуални способи на бой, използвани от българите през VІІ – ІХ в. Военноисторически сборник, 2004, (4), c. 14–17. Print ISSN 0204–4080, COBISS.BG-ID – 1119626468

Жеков, Живко (2004) Развитие на комитатската организация при кан Пресян. Минало, 2004, 11(4), c. 12–22. Print ISSN 1310 – 3415, COBISS.BG-ID – 1120016612

Жеков, Живко (2003) „Хранените хора” и войската. Минало, 2003, 10(4), c. 10–14. Print ISSN 1310–3415, COBISS.BG-ID – 1120016612

Жеков, Живко (2003) On the Titles of Balkan Aristocracy in the 7th – 9th Century. ETUDES BALKANIQUES, Sofia: Institut d’Etudes balkaniques, 2003, № 4, рр. 84–98, ISSN 0324-1654, COBISS.BG-ID – 1119699172

Иванов, Ивелин (2020) Ivelin IVANOV. BULGARIAN HISTORIOGRAPHY ON THE MILITARY CAMPAIGNS AGAINST SERBIA IN 1214–1215: A RECONSIDERATION. – В: Стефан Првовенчани и његово доба (Stefan the First-Crowned and His Time).Зборник радова. Ред. Александар Растовић, Ивана Коматина и др.,Историјски институт, Београд, 2020, с. 251-262. ISBN 867743139X, 9788677431396 UDC: 355.48:94](497.11:497.2)“1214/1215“:930.2(497.2) DOI: 10.34298/9788677431396.12 Белград, Сърбия

Иванов, Ивелин (2020) Българските средновековни владетели и Константинопол. Българските акции в подкрепа и срещу византийската столица в периода VIII – XIV в. - В: Владетел, държава и църква на Балканите през средновековието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Част 2. Състав. Н. Кънев и др. Велико Търново: "Фабер", 2020, с. 220-234. ISBN 978-619-00-1105-7 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2019) The Crusade of Varna (1443-1445) and the Bulgarians. Paper presented at the 2nd international conference "Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy", Veliko Tarnovo, 18th February 2019. Eds. Dimitar Dimitrov, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova Veneta Hristova, Vihren Bouzov. Bologna: Filodiritto Publisher, 2019, pp. 12-18. ISBN 978-88-85813-37-3 Bologna (Italy)

Иванов, Ивелин (2019) Списание "Епохи" и изследванията по средновековна обща история. – Епохи, 2019, том 27, брой 1, с. 187–192. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 1 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2018) Book Review. Liutprand of Cremona. Razplata. Istoriya na Odon. Pratenichestvo v Konstantinopol, translated and edited by Lilyana Simeonova. Iztok-Zapad Publishers, 2015. – VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2018, Vol. 2, Issue 1, pp. 91-93. Print ISSN: 2603-3070. COBISS.BG-ID - 1284596452 ISBN 978-619-152-691-8 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2018) Emperor Friedrich in the Balkans (1189-1190). War de Jure and (or) War de Facto. Paper presented at the 1st international conference "Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy", Veliko Tarnovo, 2018. Eds. Dimitar Dimitrov, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova Veneta Hristova, Vihren Bouzov. Bologna: Filodiritto Publisher, 2018, pp. 21-28. Print ISBN 978-88-85813-05-2 Bologna (Italy)

Иванов, Ивелин (2018) Войните и въоръжението в миниатюри от Лондонското четвероевангелие (BL Add MS 39627 ). – В: Сб. от международна научна конференция "Търновска книжовна школа. Пространства на паметта." Единадесети международен симпозиум, Велико Търново, 26-29 октомври 2017 г. Т. XI. Ред. И. Лазаров и др. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2019, с. 489-504. ISBN 978-619-208-181-2. COBISS.BG-ID 1289739492 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2018) Реките и големите битки на българите през Средновековието. – В: Сб. от международна научна конференция „Симеонова България в историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой“, Поморие, 25-28 октомври 2017 г. Т. 1., Ред. А. Николов и др. Соофия: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 118-133. ISBN - 978-954-07-4433-9. COBISS.BG-ID - 1286689252 София: УИ "Св. Климент Охридски"

Иванов, Ивелин (2018) Тевтонският орден, куманите и България през второто десетилетие на XIII в. (1211–1225). – Епохи, 2018, том 26, брой 2, с. 383–393. Print ISSN 2534-8418. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2017) Waiting for the End? Apocalypticism, Heresies, Pax Dei and Invasions Around Anno Domini 1000. – VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2017, Vol. 1, Issue 1, pp. 9–18. Print ISSN 2603-3070. COBISS.BG-ID - 1284596452 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2017) Отзив: Leszka Małgorzata, Leszka Mirosław. Bazylisa. Świat bizantyńskich cesarzowych IV – XV wiek. Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, 2017. – Епохи, 2017, Т. XXV, Кн. 2, с. 483-486. Print ISSN: 1310-2141, COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2017) Сага за фарьорците (Færeyínga saga). Велико Търново: УИ "Св.св. Кирили Методий", 2017, - 97 с. ISBN 9786192081164. COBISS.BG-ID - 1283414756 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2017) Свои и чужди: образът на унгарци, хуни, българи, гърци, кумани, татари, сърби и власи в “Chronica Pictа” от XIV в. – В: Studia Balcanica 32. Сб. от международна научна конференция "Средновековните Балкани като световен кръстопът. Контакти и обмен", октомври 2016. Ямбол: „Тендрил”, 2017, с.153–164. Print ISBN 978-954-92809-6-8. COBISS.BG-ID - 1225838308 Ямбол

Иванов, Ивелин (2016) Българо–латинските войни от първата половина на XIII в. Опит за количествен анализ. – В: Сб. от конференция по повод 830 годишнината от въстанието на Петър и Асен, Велико Търново, 26-28 октомври 2015 г. Ред. Пл. Павлов, Н. Кънев, Н. Хрисимов. Велико Търново: „Абагар”, 2016, с. 178–187. Print ISBN 786191681761. COBISS.BG-ID - 1286166244 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2016) Рецензия на: Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow. Carstwo Bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura, 866 – 971. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Warszawa, 2015. – Епохи, 2016, T. 24, бр. 2, с. 310–311. Print ISSN 2534-8418. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2015) Въоръженото насилие, войната и мирът в "Сага за фарьорците". Опит за анализ.– Епохи, 2015, T. XXIII, кн. 2, с. 435-447. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2015) Българо-латинската война от 1205-1207 г.: численост, битки, обсади, жертви, стратегия и тактика на противостоящите страни. – Военноисторически сборник, 2015, бр. 1, с. 73–87. Print ISSN - 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468 София

Иванов, Ивелин (2015) Латвия и латвийците. Кратка история. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, - 256 с. ISBN 9786192080129. COBISS.BG-ID - 1273330660 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2015) Ромеоубиец или латиноубиец? Образът на цар Калоян в историческите съчинения на Никита Хониат и Жофроа дьо Вилардуен. В: Сб. от Четвърта международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 18–20 октомври 2013 г. Т. ІV. Ред. К. Мутафова и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 95-105. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1239059172 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Between Imagination and Reality: the Apocalyptic Warfare in Illustrated Medieval Manuscripts. – В: Сб. с материали от интензивна програма „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време”. Т. III, Ред. К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева. Велико Търново: „Фабер”, 2014, с. 294-308. ISBN 978-619-00-0176-8. COBISS.BG-ID 1272060644 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Войната и мирът в кралските саги на Снуре Стюрлюсон. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014, - 290 с. ISBN 9789545249679. COBISS.BG-ID 1266334180 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Градове, катедрали и университети в средновековна Европа. Велико Търново : УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014, - 279 с. ISBN 9789545249761. COBISS.BG-ID 1266334692 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Мирът в саги от „Земният кръг”: механизми, ритуали и категории. – В: Сб. от научна конференция „ България, българите и Европа- мит, история, съвремие”, Велико Търново, 30 октомври 2012 г. Т. VII. Ред. Б. Борисов и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, c. 84-95. ISBN 978-954-524-943-3. COBISS.BG-ID 1267158500 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Походите на киевския княз Светослав към България от 968–971 г. в контекста на норманските нашествия от IX–XI в. – Годишник на Военноморския музей – Варна. София: НВИМ, 2014, Т. IX, с. 122-143. ISSN – 1311 – 8587. COBISS.BG-ID 1119569124 София

Иванов, Ивелин (2014) Ролята на Старопланинската област във военните кампании през Средновековието. Опит за критичен количествен анализ. – В: Известия на Регионален исторически музей, Габрово. Т. II. Велико Търново: "Фабер", 2014, с. 78-90. ISSN 2367-783X. COBISS.BG-ID 1272268516 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2013) Антиюдаизмът в законодателството на късноантична и средновековна Европа. – Епохи, 2013, кн. 1, с. 142–148. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2013) Отшелници, монаси и реформатори в средновековна Европа: паралели Изток–Запад. – В: Сб. от научна конференция „България, българите и Европа- мит, история, съвремие”, Велико Търново, 28 октомври 2011 г. Т. VI. Ред. Б. Борисов и др. Велико Търново: УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2013, с. 108-117. ISBN 978-954-524-930-3. COBISS.BG-ID 1267155172 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2013) Смърт на тирана! Разсъждения върху образите на владетели в два средновековни ръкописа. – В: Сб. от Трета международна научна конференция "Балканите - език, история, култура". Велико Търново, 14–15 октомври 2011 г. Т. III. Ред. К. Мутафова, Н. Христова, Ст. Дерменджиева. Велико Търново: "Ивис", 2013, с. 52-65. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1239059172 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2013) Флотът в „Саги за кралете на Севера” или за морската война в средновековна Скандинавия (X-XII в.). – Годишник на Военноморски музей – Варна. София: НВИМ , 2013, т. VIII, c. 64–80. ISSN – 1311 – 8587. COBISS.BG-ID 1119569124 София

Иванов, Ивелин (2012) Bella, Horrida Bella! Наблюдения върху въоръжението и войната в илюстровани готически ръкописи от XIII-XV в. – В: Сб. от конференция "Старобългарската ръкописна книга - съдба и мисия" в памет на проф. Куйо М. Куев, Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2012, с. 228-244. ISBN 978-954-524-859-7. COBISS.BG-ID - 1253602276 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2012) Мит, легенда или реалност: историческото минало в готически ръкописи от XIII–XV в. – В: Сб. от научна конференция България, българите и Европа - мит, история, съвремие, Велико Търново, 27 октомври 2010 г. т. V, бр. 1. Ред. Б. Борисов и др. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2012, с. 141-153. ISBN 978-954-524-844-3. COBISS.BG-ID - 1267158500 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2011) Tsar Samuel Against Emperor Basil II. Why Did Bulgaria Lose the Battle with the Byzantine Empire at the beginning of the 11th Century. – Studia Ceranea: Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, 2011, №1, pp. 205-215. Print ISSN 2084–140X Лодз, Полша.

Иванов, Ивелин (2011) Войната в средновековна Скандинавия по данни от кралски саги. – В: Сб. от международна научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" в памет а проф. дин Йордан Андреев, Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазаров, Н. Христова, М. Младенов. Вeлико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 194-206. ISBN 978-954-524-776-7. COBISS.BG-ID - 1267155172 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2011) Демографски кризи и катастрофи в българската история: поглед в миналото и настоящето. – В: Сборник с материали от Трети национален патриотичен семинар "Деградацията на българското общество: конфесионални, нравствени, културни и психични измерения", Русе, юни 2011. Русе : "Ахат", 2011, с. 51-59. ISBN 978-954-9664-41-6. COBISS.BG-ID - 1238374372 Русе

Иванов, Ивелин (2011) Между Апокалипсиса и реалността: Разсъждения върху илюстровани ръкописи от XIV-XV в. – Християнство и култура, 2011, бр. 62, с. 117–125. Print ISSN 1311 - 9761. COBISS.BG-ID - 1121501412 София

Иванов, Ивелин (2011) Пастири-кръстоносци, монголи и селски въстания от втората половина на XIII в. – Будител, 2011, юли-септември, с. 55-59. Print ISSN 1312-7829. COBISS.BG-ID - 1123444708 София

Иванов, Ивелин (2010) Научна редакция и въведение към българския превод на книгата на Доминик Бартелеми “Рицарството : От антична Германия до Франция през XII в”. – В: Бартелеми, Д. Рицарството: От антична Германия до Франция през XII в. София : „Рива”, 2010. ISBN 9789543203079. COBISS.BG-ID - 1235861220 София

Иванов, Ивелин (2010) Тракия в стратегическите планове на цар Калоян. – Архив за поселищни проучвания, 2010, кн. 3-4, година XIII, с. 31-46. Print ISSN 0861-6507. COBISS.BG-ID - 1120161764 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2009) Война de jure и (или) война de facto. Походът на император Фридрих през Балканите (1189-1190). – Военноисторически сборник, 2009, кн. 4, с.14-20. Print ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID - 1119626468 София

Иванов, Ивелин (2009) Войната в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, - 237 с. ISBN 789545246944. COBISS.BG-ID - 1230206948 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2009) Морската война в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. Годишник на Военноморския музей – Варна. София: НВИМ, 2009, т. VII, с. 92-102. ISSN - 1311 - 8587. COBISS.BG-ID 1119569124 София

Иванов, Ивелин (2009) Обсадите в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. – В: Сб. от научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" в памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков, Велико Търново, 31 октомври 2008 г. т. III. Ред. Д. Димитров, В. Лечев, Кр. Мутафова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 205-221. ISBN 978-954-524-713-2. COBISS.BG-ID - 1267151076 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2008) Войната в Западна Европа през средните векове (V-XVI в.). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, – 206 с. ISBN - 978-954-524-623-4. COBISS.BG-ID - 1228215780 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2008) Войната и воюването в миниатюри от средновековни английски манускрипти. – В: Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 31 октомври 2007 г. Т. II. Ред. Д. Димитров, В. Лечев, Кр. Мутафова, Ст. Дерменджиева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 79-94. ISBN - 978-954-524-586-2; 978-954-524-660-9. COBISS.BG-ID - 1228475620 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2007) Битката при Адрианопол от 14 април 1205 г. в контекста на средновековното военно изкуство. – В: Сб. от научна конференция "800 години от битката при Одрин", Шумен, април 2005. Шумен: "АКСИОС", 2007, с. 96-108. ISBN 978-954-310-026-2. COBISS.BG-ID - 1243271908 Шумен

Иванов, Ивелин (2007) Кръстителят и Отстъпникът: Княз Борис I и Владимир-Расате между митологията и реалността. – Епохи, 2007, № 1-2 , с. 141–155. Print ISSN 1310 – 2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2007) Обсадното изкуство във войните на цар Калоян ( 1201–1207). – В: Сб. от конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Т. I. Ред. Ст. Дерменджиева, В. Лечев, Пл. Павлов, Ат. Дерменджиев, А. Андреев, Цв. Сивков. Велико Търново: УИ „Св св. Кирил и Методий”, 2007, с. 122-133. ISBN 978-954-524-586-2. COBISS.BG_ID 1228475620 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2007) Светци и мощи в средновековна България и Франция (X-XIV в.)– В: Сб. от Осми международен симпозиум "Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа", Велико Търново, 14-16 октомври 2004 г. Т. VIII. Ред. Г. Данчев, И. Харалампиев, Н. Дончева-Панайотова, Й. Андреев, А. Давидов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2007, с. 593-609. ISBN 954-524-339-2. COBISS.BG-ID - 1230459876 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2006) Войната и мирът в кралство Франция при първите Капетинги 987-1137 г. Велико Търново: УИ. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, - 324 с. ISBN 9545245131. COBISS.BG-ID - 1046187748 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2006) Дискусионно за военното изкуство в началото на XIII век, или в отговор на статията на Станимир Димитров "Битката при Одрин на 14 април 1205 г., или за тромавото западно рицарство. – Епохи, 2006, кн. 1-2, с. 219-224. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2005) Историците и Божият мир: Модерната историография и движението за Божи мир (Х-ХI век). – В: Сб. от Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев, Велико Търново, 10-11 ноем. 2000 г. Ред. К. Попконстантинов, Н. Шиваров, Д. Попмаринов, М. Стоядинов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2005, с. 157-164. ISBN 954 524 469-0. COBISS.BG-ID - 1044793060 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2005) Митове за войната през Средните векове. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Състав. М. Йовевска и др.Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 251-261. ISBN 954-524-453-4. COBISS.BG-ID - 1043815652 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2005) Правосъдието, арбитражът и частните войни в кралство Франция при първите Капетинги (Х-ХІІ в.) – В: Сб. от научна конференция "Черно море между Изтока и Запада: митове, идеология и история: Десети юбилейни Понтийски четения", Варна, 14-15 май 2004. София:"АСИ", 2005, с. 83-90. ISBN 9789547152540. COBISS.BG-ID - 1226606564 София

Иванов, Ивелин (2004) Войната при управлението на крал Луи VI Дебели (1108-1137) по данни от “Деянията на Луи VI Дебели” от абат Сугерий. – В: Сб. от международна научна конференция "[Деветдесет] 90 години организирани военноисторически изследвания в България", София, 26-27 октомври 2004 г. София: ВИ "Св. Георги Победоносец", 2004, с. 230-243. ISBN 954-509-315-3. COBISS.BG-ID - 1043938276 София

Иванов, Ивелин (2004) Кастелът, рицарят и войната в кралство Франция (Х-ХII в.). – История, 2004, кн. 6, година ХII, с. 35-43. Print ISSN 0861–3710. COBISS.BG-ID - 1119643620 София

Иванов, Ивелин (2004) Чумата в Европа и българските земи в края на Средновековието. – LiterNet, 13. 06. 2003, Юни/2003: бр. 6 (43)

Иванов, Ивелин (2003) Към въпроса за конфликта личност-общество в социалните сблъсъци в западноевропейското средновековие. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник посветен на проф. Йордан Андреев. Състав. К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 490-499. ISBN 954 – 524 – 349 – X. COBISS.BG-ID - 1041143012 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2003) Магията на кръглото число: Християнска Европа в очакване на хилядната година. – LiterNet, 08.10.2003, № 10 (47) Online ISSN 1312-2282

Иванов, Ивелин (2003) Частните войни в кралство Франция при първите Капетинги (Х-ХII век). Генезис и общи характеристики. – Епохи, 2003, кн.1-2 , с. 105-119. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204

Иванов, Ивелин (2002) Вълчите глутници на адмирал Дьониц. Немският подводен флот през Втората световна война (1939-1945). София: УИ "Св. Климент Охридски", 2002, – 82 с. ISBN 954-07-1671-3. COBISS.BG-ID - 1039774180

Иванов, Ивелин (2002) Към въпроса за българската военна мощ в последната четвърт на X век. Защо България загуби двубоя с Византия? – История, 2002, кн. 4-5, с. 1-8. Print ISSN 0861-3710. COBISS.BG-ID - 1119643620

Иванов, Ивелин (2001) Апокалиптизъм, миленаризъм и движението за Божи мир в кралство Франция около хилядната година. – История, 2001, кн. 4, година IX, с. 1-14. Print ISSN 0861-3710. COBISS.BG-ID - 1119643620

Иванов, Ивелин (2001) Движението за Божи мир, църковните реформи и краят на частните войни (XI-XIII век). – В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски": Философия, история, психология и политология. Велико Търново, 2001, кн. № 70, с. 70-81. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID - 1247779812

Иванов, Ивелин (2001) Към въпроса за използването на копието и "военната революция на ХІ век" в Западна Европа. – LiterNet, 20.04.2003, Април/2003 : бр. 4 (41) Online ISSN 1312-2282

Иванов, Ивелин (2001) Към въпроса за появата на рицарството. – LiterNet, 20.04.2003, Април/2003 : бр. 4 (41) Online ISSN 1312-2282

Иванов, Ивелин (2000) Войната, църквата и мирът в Западна Европа. Поглед в периода Х-ХII в. – Епохи, 2000, кн. 1, год. VIII, с. 91-99. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 велико Търново

Иванов, Ивелин (1999) Разгромът на латинската армия при Одрин от цар Калоян на 14 април 1205 година. – Военноисторически сборник, 1999, кн. 5, с. 7-15. Print ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID - 1119626468 София

Иванов, Ивелин (1998) Еволюцията на църковната концепция за войната и кръстоносните походи (ХІ-ХІІІ в.). – В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски": История, политология, връзки с обществеността и право. Велико Търново, кн. 60, с. 201-206. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID - 1247779812 Велико Търново

Иванов, Ивелин (1998) Приморски срещи "Клио '99". – Епохи, 1998, кн. 2, год. V, с. 157-159. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (1997) Зараждането на идеята за кръстоносните походи на Изток. – Военноисторически сборник, 1997, кн.1, с. 7-18. Print ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID - 1119626468 София

Иванов, Ивелин (1996) За произхода на Божия мир и неговото значение. – Епохи, 1996, кн. 2, година IV, с. 46-51. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (1995) Градският въздух прави човека свободен. Сборник с документи за средновековния европейски град. Варна: "Славена", 1995, – 212 с. ISBN - 954-579-015-6. COBISS.BG-ID - 1029047012 Варна

Иванов, Ивелин (1994) Интелектуалецът, хуманистът, университетът. – Епохи,1994, кн.2, година II, с. 112-114. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Кънев, Николай (2020) Бележки върху измеренията на българо-византийския конфликт при управлението на кан Крум. – В: ACTA MEDIAEVALIA MAGNAE TARNOVIAE. Tomus I: Владетел, държава и църква на балканите през средновековието. Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Ч. 1. В. Търново: Фабер, 2020, ISBN 978-619-00-1105-7, с. 675-703.

Кънев, Николай (2019) Kanev, Nikolay. Emperor Basil II and the Awarding of Byzantine Honorific Titles to Bulgarians in the Course of the Conquest of Bulgaria (976–1018). Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe. Vol. 9, 2019, p. 455–473. ISSN: 2084-140X; e-ISSN: 2449-8378

Кънев, Николай (2019) Анонимен византийски печат от Анхиало (Поморие). Миры Византии. ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ. Выпуск 2. Сборник научных трудов. Симферополь, 2019, 301-306. ISBN 978-966-8738-29-6 (серия); ISBN 978-5-6042012-6-8.

Кънев, Николай (2019) Византийская свинцовая печать из района Казанлыка. XI Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”. Сборник материалы научной конференции. Севастополь – Балаклава, 3 - 7 июня 2019 г., Симферополь, 2019, с. 143-146. ISBN 978-5-6042012-8-2.

Кънев, Николай (2019) Византийски оловен печат от крепостта Бузово кале. - В: ANTIXAPIΣMATOΣ EПIΣΦРАГIΣIΣ. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Иван Йорданов. Шумен, 2019, ISBN 978-619-201-348-6, с. 340-345

Кънев, Николай (2019) Кънев Н. Византийская свинцовая печать нотария и авидика Константина, найденная в Болгарии Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2019. – Т. 24, № 6, с. 90–94. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2019.6.7.

Кънев, Николай (2019) Мястото на стратега на Тракия във византийската рангова йерархия през IX-X в. според тактиконите от това време. // THE PLACE OF STRATEGOS OF THRACE IN THE BYZANTINE HIERARCHY OF RANKS IN 9TH–10TH C. ACCORDING TO THE TAKTIKA “Тракия и Хемимонт ІV – ХІV век ”, т. 2, Бургас, 2019, с. 123-130, ISBN 978-619-7252-60-6

Кънев, Николай (2019) Николай Кънев. Някои бележки за средновековното разбиране на понятието империя и за коректната му употреба по отношение на България през IX–XI в.Империи и имперско наследство на Балканите. В: Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов. Съставители: Димитър В. Димитров, Симеон Кацаров, Русалена Пенджекова-Христева и Дамян Борисов. Том Ι: Античност и средновековие. Пловдив, 2019, с. 93-106.

Кънев, Николай (2019) Списание „Епохи“ като идеен и организационен стожер на научния живот в Историческия факултет на ВТУ. Списание „Епохи“. Издание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Том XXVII (2019), книжка 1, ISSN 1310-2141, с. 146–149.

Кънев, Николай (2018) Kanev, Nikolay. Reflections of the Imperial Ideology on the Seals of the Latin Emperor Baldwin II of Courtenay. STUDIA ACADEMICA ŠUMENENSIA. Vol. 5: Contribution to Byzantine Sigillography. Edited by Ivan Jordanov and Ivo Topalilov. Shumen: Shumen University Press, 2018, pp. 53-67. ISSN 2367-5446. STUDIA ACADEMICA ŠUMENENSIA. Vol. 5: Contribution to Byzantine Sigillography. Edited by Ivan Jordanov and Ivo Topalilov. Shumen: Shumen University Press, 2018, pp. 53-67. ISSN 2367-5446.

Кънев, Николай (2018) Nikolay Kanev. Byzantine Rank Hierarchy in the 9th - 11th Centuries. Studia Ceranea 8, 2018, p. 153 - 165. ISSN: 2084-140X; e-ISSN: 2449-8378; DOI: 10.18778/2084-140X.08.09

Кънев, Николай (2018) Била ли е Българската църква автокефална преди въздигането ѝ в ранга на патриаршия? Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Година II (XXXIV). Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. Велико Търново, 2018, с. 416-436. ISSN 2603-3534.

Кънев, Николай (2018) България и Византия на Балканите през периода 912/3 - 927 г. – В: Симеонова България в историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой. Т. 2. Велико Търново, 2018, с. 33–95. ISBN 978-619-00-0832-3. Сб. "Симеонова България в историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой". Т. 2. Велико Търново, 2018, с. 33–95. ISBN 978-619-00-0832-3.

Кънев, Николай (2018) Византийската рангова йерархия през X–XI в. – В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Год. I (XXXIII), 2017. Ostendit historia. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев. Велико Търново, 2018, с. 193–204. ISSN 2603-3534. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Год. I (XXXIII), 2017. Ostendit historia. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев. Велико Търново, 2018, с. 193–204. ISSN 2603-3534.

Кънев, Николай (2018) Непубликувани ранносредновековни оловни печати от крепостта Русокастро и прилежащият ѝ район. Сб. Плиска – Преслав. Издание на Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките. Т. 13: В памет на професор Тотю Тотев (1930–2015). София, 2018, с. 407 – 413. ISSN 2603-4212 (Print); ISSN 2603-4220 (Online); ISBN 978-954-9472-63-9 (print); ISBN 978-954-9472-64-6 (online).

Кънев, Николай (2018) Оловен печат на Евфимий, протоспатарий от Регионалния исторически музей в Силистра. – В: Сборник материалы X Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Севастополь – Балаклава, 28 мая - 1 июня 2018 г., Севастополь , 2018, с. 101-104. Сборник материалы X Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Севастополь – Балаклава, 28 мая - 1 июня 2018 г., Севастополь , 2018, с. 101-104.

Кънев, Николай (2017) Kanev, N. Sceau de plomb de Pakourianos Arsakides, protokouropalates, decouvert en Bulgarie. – В: Сборник материалы IX Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Херсонес Таврически, 29.05-03.06.2017 г., Севастопол, 2017, с. 63-65. Сборник материалы IX Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Херсонес Таврически, 29.05-03.06.2017 г., Севастопол, 2017, с. 63-65.

Кънев, Николай (2017) Император Василий II и удостояването на българи с византийски почетни титли в хода на завладяването на България (976-1018). - В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, 2017 (2013), с. 258-278. В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, ИК "Гутенберг", 2017 (2013), с. 258-278, ISBN 978-619-176-091-6.

Кънев, Николай (2017) Международна научна конференция, посветена на 1300-годишнината от българо-византийския договор от 716 г. сп. „Епохи“, т. XXV, 2017, кн. 1, с. 161 и кн. 2, с. 419. ISSN 1310-2141

Кънев, Николай (2017) Новая находка печати византийского стратига города Преслав // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2017. – Т. 22, № 5. – С. 112–115. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2017. – Т. 22, № 5

Кънев, Николай (2017) Нови сфрагистични находки от Поморие. Епохи. Издание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Том ΧΧΙΙΙ (2015), кн. 1, В. Търново, 2017, ISSN 1310-2141, с. 34-45.

Кънев, Николай (2017) Новооткрит печат от Плиска на византийски стратег на Преслав. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 13, София, 2017, с. 307-310.

Кънев, Николай (2016) Алексий Слав – претендентът на латинския император Анри дьо Ено за българския царски престол или отново за деспотската титла на Алексий Слав. Сборник „Великите Асеневци“, В. Търново, 2016 г., ISBN 978-619-168-175-4, с. 84-99.

Кънев, Николай (2016) Кънев, Н. – О. Александров. Моливдовул на протокуропалата Пакуриан Аршакид, открит в Поморие. България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. IX, В. Търново, 2016, с. 16-21, ISBN 978-619-208-066-2 – електронно издание. Печатно издание на статията в Известия на Историческия музей – Поморие, т. 2, 2017, 158 – 162.

Кънев, Николай (2016) Кънев, Н. Наши юбиляри: Доц. д-р Стефан Йорданов. Библиографска справка в чест на 60-годишнината му. сп. „Епохи“, год. XXIV, кн. 2, 2016, с. 326-345, ISSN 1310-2141.

Кънев, Николай (2016) Кънев, Н. Рец. на: Рабовянов, Д. Археологически проучвания в Южния сектор на Трапезица. Т. 1: Средновековният град. Велико Търново, Изд. „Фабер“, 2015, 734 с., ISBN 978-619-00-0292-5. сп. „Епохи“, год. XXIV, кн. 2, 2016, с. 305-308, ISSN 1310-2141.

Кънев, Николай (2016) Някои бележки върху коректното именуване и титулуване на Владислав Варненчик. Журнал за исторически и археологически изследвания (ЖИАИ), бр. 1-2/2016, ISSN 1314 – 748X, с. 59-65.

Кънев, Николай (2016) Оловни печати от „Кастра Рубра“ край с. Изворово (Хасковска област), открити през 2014 г. Сборник „Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”, т. II: „Проф. д-р Борис Борисов – ученици и приятели“. Studia in honorem professoris Borisi Borisov. В. Търново, 2016, ISBN 978-619-205-041-2, с. 845-850.

Кънев, Николай (2015) Kanev, N. The Lead Seal of Germanos, Protoproedros and Its Attribution. Byzantine and Rus’ Seals. Proceedings of the International Colloquium on Rus’-Byzantine Sigillography. Kyiv, Ukraine, 13–16 September 2013. Kyiv, 2015, pp. 71-74.

Кънев, Николай (2015) Кънев, Н. Новооткрит оловен печат от района на Сливен. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 11, София, 2015, с. 163-166.

Кънев, Николай (2015) Кънев, Н. Удостояването на българи с византийски почетни титли от император Василий II в хода на завладяването на България (976-1018). Култура и геополитика. Исторически и философски интерпретации. Трудове на катедра „История и философия“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас. Т. 1. Бургас, 2015, с. 114-137. ISSN 2367-8062.

Кънев, Николай (2015) Новооткрит оловен печат на латинския император Бодуен Втори. (В съавторство с Константин Тотев). България в европейската култура, наука, образование, религия, т. 1, Шумен, 2015, с. 374-380.

Кънев, Николай (2014) Византийски оловен печат от хълма Трапезица. (В съавторство с Д. Рабовянов). Известия на РИМ – Велико Търново, т. XXVIII-XXIX, Велико Търново, 2014, с. 145-155.

Кънев, Николай (2014) Григорий, магистър на българите или магистър Григорий Българин. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. 7, В. Търново, 2014, 55-64, ISBN 978-954-524-943-3.

Кънев, Николай (2014) Отражението на българо-византийските отношения по време на Първото българско царство върху случаите на удостояване на владетели от Западните Балкани с византийски почетни титли. България в световното културно наследство. Сборник с материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 17-19 май 2012 г., Шумен, 2014, 293-302. ISBN 978-954-577-869-8

Кънев, Николай (2013) Византийската титла магистър през IX – нач. на XII в. Приносът на сфрагистиката за съставяне на листа на носителите на титлата магистър. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. 6, В. Търново, 2013, 53-107, ISBN 978-954-524-930-3.

Кънев, Николай (2013) Византинобългарски студии. Велико Търново, Университетско издателство на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2013. ISBN 978-954-524-928-0

Кънев, Николай (2013) Един ли е логотетът на геника на име Леон през периода края на IX – първата половина на X век. Сборник материалы V Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Херсонес Таврически, 31.05-04.06.2013 г., Севастопол, 2013, 37-39.

Кънев, Николай (2013) Наследственост или изборност – две основни тенденции в развитието на кралската власт в католическа Европа през XIV-XVI век. Журнал за исторически и археологически изследвания, бр. 3, Шумен, 2013 г., 36-86.

Кънев, Николай (2013) Относно византийската комеркия τῆς Δύσεως и оловния печат на Панкратий, императорски кандидат и комеркиарий на Запада. „ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ 01. Империя и полис. Сборник научных трудов“, Севастопол, СПД Арефьев, 2013 г., 317-329.

Кънев, Николай (2013) Приносът на сфрагистиката за разкриване девалвацията на византийските почетни титли в йерархията на т. нар. система на предимство от средновизантийския период – примерът с титлите магистър и патрикий (границата на VIII/IX – границата на XI/XII в.). Исторически преглед, год. 68, София, 2011 (2013), кн. 5-6, 265-272.

Кънев, Николай (2012) Kanev, N. À propos du sceau d’un commerciaire de Cherson découvert en Bulgarie et de la présence byzantine à la partie occidentale de la région disposée entre Stara Planina et Sredna Gora pendant le IX-ème siècle. Сборник в памет на проф. Василка Герасимова-Томова. Под редакцията на Методи Манов, София, 2012, 461-466. ISBN 978-954-9472-19-6

Кънев, Николай (2012) Хабсбургско-ягелонският династичен договор от 1515 година и неговото значение за геополитическите реалности в Централна Европа през XVI век. Култура и геополитика. Исторически и философски изследвания, Бургас, 2012, 45-71. ISBN 978-954-8422-88-8.

Кънев, Николай (2012) Четири непубликувани оловни печата от района на Шумен. Историкии, т. 5, Шумен – Велико Търново (издателство „Фабер“), 2012, 61-67. ISBN 978-954-400-804-8

Кънев, Николай (2011) The Contribution of Sigillography in Elucidating the Devaluation of the Byzantine honorific Titles in the Hierarchy of the so-called System of Precedence in the Mid-Byzantine Period (turn of the VIIIth/IXth – turn of the XI/XIIth centuries). Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 August 2011. Vol. II. Sofia, 2011, pp. 110-111 // Материали на XXII световен конгрес по византинистика, София, 22-27 август 2011 г., София, 2011. ISBN: 978-954-8536-04-2

Кънев, Николай (2011) Византийската титла патрикия-зости (IX-XI в.). Приносът на сфрагистиката за попълване на листата на носителките на титлата. Историкии, т. 4, Шумен, 2011, 173-198. ISBN: 978-954-577-493-5. COBISS.BG-ID: 1277189860

Кънев, Николай (2011) Еволюция на византийската титулна йерархия през IX-XI в. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. IV. Доклади от Международна конференция “България, земя на блажени...”. In memoriam professoris Iordani Andreevi, II, В. Търново, 2011, с. 182-193, ISBN 978-954-524-776-7.

Кънев, Николай (2011) Към въпроса за българското и за византийското политико-териториално присъствие в Северна Тракия през IX в. (с оглед данните на сфрагистиката). Оттука започва България. Сборник с материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16 май 2010 г., Шумен, 2011, 252-261. ISBN: 978-954-577-588-8. COBISS.BG-ID: 1244383460

Кънев, Николай (2011) Степен на съотносимост на понятията Кралство Германия и Свещена Римска империя като държавнополитически единици (и произтичащите от това следствия по отношение на възникването на модерните Пруско и Сардинско кралства). Модерният историк II. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Андрей Пантев и 25-годишнината на катедра “Нова и най-нова обща история” на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 17-40, ISBN: 978-954-524-774-3. COBISS.BG-ID: 1237958884

Кънев, Николай (2010) Note sur certains aspects de la politique extérieure de la Bulgarie à la deuxième moitié de IX-ème siècle. Сборник материалы XIII Международных научных Сюзюмовских чтениях “Проблема континуитета в византийской и поствизантийской истории”, Екатеринбург, 18-20 ноября 2010 г., Екатеринбург, 2010, с. 43-46. УДК 903/904. ББК Т3(0)3 + Т3(0)4 П 423.

Кънев, Николай (2010) Новооткрит оловен печат на архиепископ на Ефес. В: Сборник с материали от Международна научна конференция “Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”, В. Търново, 27-29 ноември 2008 г., I, В. Търново, 2010, 693-696. ISBN 978-954-524-743-9 (т. 1). COBISS.BG-ID: 1235324900

Кънев, Николай (2009) Византийският йерархичен модел от IX-XI в. Античная древность и средние века, вып. 39, Екатеринбург, 2009, 142-163. ISSN 0320-4472; ISBN 978-5-7525-4002-8

Кънев, Николай (2009) За някои от причините и предпоставките, направили възможен избора на Рудолф I Хабсбург за крал на Германия през 1273 г. Европа между Средновековието и съвременността: Юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Радослав Мишев: Изследвания по случай 60 години от рождението му. В. Търново, 2009, 21-28. ISBN: 978-954-524-675-3. COBISS.BG-ID: 1230316004

Кънев, Николай (2008) Византийските титли вестарх и протовестарх и приносът на сфрагистиката за съставяне на листа на техните носители (втора половина на X – началото на XII в.) Античная древность и средние века, вып. 38, Екатеринбург, 2008, 135-163. ISBN 978-5-7525-1856-3

Кънев, Николай (2008) Мястото и ролята на ромейския василевс спрямо цялостния византийски йерархичен модел от IX-XI в. Историкии, т. 3, Шумен, 2008, 309-315. ISBN: 978-954-577-493-5. COBISS.BG-ID: 1277224676

Кънев, Николай (2008) Новооткрит печат на цар Симеон I (893-927 г.) от района на Крайморска Добруджа Сборник с материали от Международна научна конференция “Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие”, Варна, 15-17 септември 2005 г., Acta Musei Varnaensis, VII/2, Варна, 2008, 163-167. ISBN: 978-954-15-0204-4 (ч. 2). COBISS.BG-ID: 1230016228

Кънев, Николай (2008) Новооткрит севастократорски оловен печат от територията на централна северна България Юбилеен сборник с материали от Международен научен симпозиум, посветен на сто години от рождението на д-р Васил Хараланов, Шумен, 13-15 септември 2007 г., Шумен, 2008, 153-161. ISBN: 978-954-92081-2-2 COBISS.BG-ID: 1248726500

Кънев, Николай (2008) Стремял ли се е българският владетел Симеон I Велики (893-927 г.) към ранга на византийски василеопатор? Сборник с материали от Международна научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, 31 октомври 2007 г., т. II, Велико Търново, 2008, 61-67. ISBN: 978-954-524-660-9 (т. 2). COBISS.BG-ID: 1228475620

Кънев, Николай (2007) Византийската титла вест и нейната еволюция през XI в. Епископ Константинови четения, т.10 /2, Шумен, 2007 (2005). ISBN: 978-954-577-387-7 (ч. 2). COBISS.BG-ID: 1231121892

Кънев, Николай (2007) За значението на кесарската титла на българския владетел Тервел. Историкии, т. 2, Шумен, 2007, 65-75. ISBN: 978-954-577-495-9. COBISS.BG-ID: 1277209060

Кънев, Николай (2007) Кънев, Н. Титли и рангова йерархия във Византия през IX-XI в. (по данните на сфрагистиката). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор, 659 с., София, 2007. COBISS.BG-ID: 1242320612 COBISS.BG-ID: 1242320612

Кънев, Николай (2006) Византийските кесари през IX-XI в., засвидетелствани по сфрагистични данни. Античная древность и средние века, вып. 37, Екатеринбург, 2006, 164-190. ISSN 0320-4472; ISBN: 978-5-288-05225-5; ISBN: 5-7525-1593-9

Кънев, Николай (2006) Фландърски ли е латинският император Анри? Историкии. Юбилеен сборник по случай десет години от създаването на катедра “История” в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, т. 1, Шумен, 2006 г., 53-59. ISBN-10: 954-577-346-4; ISBN-13: 978-954-577-346-4

Кънев, Николай (2005) За “латинското присъствие” във византийската аристокрация през XI-XII в. Сб. 800 години от битката при Одрин през 1205 г. Материали от Националната научна конференция по случай 800 години от битката при Одрин, Шумен, 2005. ISBN 978-954-310-026-2. COBISS.BG-ID: 1243271908

Кънев, Николай (2005) Канев, Н. Византийский титул новелиссим во второй половине VIII – XII в. по данным сфрагистики. Античная древность и средние века, вып. 36, Екатеринбург, 2005, с. 127-144. ISSN 0320-4472; ISBN: 5-7996-0227-7

Кънев, Николай (2004) Промени във византийската рангова йерархия през епохата на Комнините (кр. на XI – XII в.) Епископ Константинови четения, т. 9, Шумен, 2004, 335-347. ISSN 1313-8286. COBISS.BG-ID: 1240255204.

Кънев, Николай (2003) Императорското семейство във Византия (IX – XII в.) Епископ Константинови четения, т. 8, Шумен, 2003, 342-355. ISSN 1313-8286. COBISS.BG-ID: 1240255204.

Кънев, Николай (2003) Куропалати извън Византийската империя през IX – XI век. Епохи, XI, кн. 1-2, В. Търново, 2003 (2005), 79-93. ISSN: 1310-2141; COBISS.BG-ID: 1181287140

Лазаров, Иван (2016) Петър и Асен - освободителните на средновековна България (По повод 830 години от възстановяването на Българското царство). - В: Великите Асеневци, Велико Търново, 2016, 15-22 Велико Търново

Лазаров, Иван (2016) Царската власт в периода на възстановяване на Българската държава (1186-1196). - В: Великите Асеневци, Велико Търново, 2016, 25-33 Велико Търново

Лазаров, Иван (2015) Петър и Асен-братята освободители, в: Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство 2014/2015, В.Търново, 2015, с. 66-76 Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство 2014/2015, В.Търново, 2015, с. 66-76

Лазаров, Иван (2014) Православный выбор Болгарии – историко-культурные аспекты. Православный ученый в современном мире. Духовно-нравственная культура и цели российского образования: Иновации, приемственость, мировозренческие парадигмы. Материалы третьей международной научно-практической конференции, т. 2, Воронеж, изд. Истоки, 2014, 460-464

Лазаров, Иван (2012) Кой кой е в средновековна България, Трето допълнено и основно преработено издание. София, изд. Изток – Запад, ISBN 978-619-152-012-1, 716 с. (съавтор) – 176 статии, подписани И.Л.

Лазаров, Иван (2012) Симеон Велики, в: Бележити българи,т. 2, С. 2012, с.92-105 София

Лазаров, Иван (2012) Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Бележити българи,т. 6, София, 2012, с.28-35.

Лазаров, Иван (2011) Стопанска история на България, 2011 г. съавтор В.Търново

Лазаров, Иван (2010) Великата лавра „Свети Четиридесет мъченици”. Културният туризъм. Бъдещето на България, Черноморски туристически форум Варна 2010, изд. Славена, Варна, 2010, с. 99-108.

Лазаров, Иван (2009) Богоборецът Лахана/Ивайло. Сборник „ България, земя на блажени...”. In memoriam professoris Iordani Andreevi, Велико Търново, 2009, с.59-72.

Лазаров, Иван (2007) История и цивилизация за 11 клас. Задължителна подготовка. 2 изд., 2007 година; / съавтор Велико Търново

Лазаров, Иван (2007) История на България . Тестове и конспекти за кандидат-студенти. 3 изд., 2007 , 159 стр. / съавтор Велико Търново

Лазаров, Иван (2006) Кратка история на българския народ. София, 2006.

Лазаров, Иван (2003) Меч и сабя - Оръжия на ранните номади (V - VІІ в.) Велико Търново, изд. "Ровита", 2003

Лазаров, Иван (2003) Политическа идеология на Второто българско царство XII-XIII в. (Генезис). Велико Търново, 2003 Велико Търново

Лазаров, Иван (1998) История на България (VІІ в. – 1947 г.) В. Търново, изд. “Слово”, 1998, 368 стр.

Лазаров, Иван (1996) История на България (VІІ в. – 1947 г.). В. Търново, изд. “Слово”, 1996.

Лазаров, Иван (1992) Власть и авторитет в средневековой Болгарии ХІІ-ХІV вв. (В контексте влияния Византии). Byzantinoslavica (Praha), 1992, LIII, fasc. 2, 228-232

Лазаров, Иван (1989) Документи за политическата история на средновековна България XII – XIV в. В. Търново : Великотърн. унив. „Кирил и Методий“, 1989. – 170 с.

Лазаров, Иван (1988) Граждански войни и междуособици в България при наследниците на Иван Асен II (1241-1280) Велико Търново, 1988.

Лазаров, Иван (1988) Към историята на българо-сръбската война от 1254 г. Военно-исторически сборник, год. 57, кн. 1, 1988, 183-190.

Лазаров, Иван (1988) Междуособици в България през 1256-1257. Военно-исторически сборник, год. 53, кн. 1, 1988, 145- 155.

Лазаров, Иван (1984) Управлението на Михаил II Асен и Ирина Комнина. Векове, кн. 2/1984, 12-19.

Младенов, Момчил (2020) The Papacy in Avignon and the Byzantium in the Second half of the XIV Century. Научные горизонты, № 6(34), 2020, с. 116-123 ISSN 2587-618Х

Младенов, Момчил (2019) Завладяването на Галиполи от османците и политиката на цар Иван Александър през 1254-1355 година. - Сб. Балканите - език, история, култура. Т.VІ. ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 376-385 ISSN 1314-4065

Младенов, Момчил (2019) От Констанц до Базел: Византия, папството и унията през ХV век. сб. с доклади от международен симпозиум "Цамблакови четения. 600 години от избирането на Григорий Цамблак за митрополит Киевски и Литовски", 15-17 ноември 2015 г. отг. ред. Д. Кенанов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 93-110. ISBN 978-619-208-195-9

Младенов, Момчил (2019) Списание "Епохи" и проучването на Българското средновековие. Епохи, ХХVІІ(1), 163-182 ISSN 1310-2141

Младенов, Момчил (2019) Цар Иван Александър и развоят на гражданската война във Византия през 1343-1344 г. - сб. Търновска книжовна школа-пространства на паметта. Т. 11. Единадесети международен симпозиум Велико Търново, 26-29 октомври 2017 г. отг. редактор Ив. Лазаров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 480-488 ISBN 978-619-208-181-2

Младенов, Момчил (2018) "Българската анонимна хроника" за смъртта на синовете на цар Иван Александър. Годишник на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, І (ХХХІІІ), 2017, Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. Отг. Ред. Пламен Павлов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 263-274 ISSN 2603-3534.

Младенов, Момчил (2018) Изгубените лица: две "срещи" с българските селяни през ХІV век. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", ІІ(ХХХІV), Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор Красимира Мутафова. с. 556-570. ISSN 2603-3534

Младенов, Момчил (2018) Северните "варвари", Хемус и византийската периферия през ХІІ век. Известия 2017. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2018, т. V, с. 22-29. ISSN 2367-783X

Младенов, Момчил (2018) Славяните между Византия и България в края на VІІІ век Епохи, 2015 (2018), XXIII(2), с. 311-320. Print ISSN 1310-2141

Младенов, Момчил (2017) Българското черноморие през ХІV век - контактна зона на православие и католицизъм. Сб. от Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“ Велико Търново 23 – 24 октомври 2015 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. V, с. 208-219 ISSN 1314-4065

Младенов, Момчил (2017) Двама византийски императори под стените на Ловеч Известия 2016. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2017, т. IV, с. 20-26 ISSN 2367-783X

Младенов, Момчил (2017) Политиката на император Михаил VІІІ Палеолог в Средиземноморието In: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. И. Дончева, И. Мандова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. IX, бр. 1. с. 438-450. ISSN 978-619-208-128-7 COBISS.BG-ID 1284944100

Младенов, Момчил (2017) Цар Самуил в Централна и Южна Гърция. Епохи, 2017, ХХV(2), с. 432-437. Print ISSN 1310-2141

Младенов, Момчил (2017) Щрих към историята на монашеския център в Парория. сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново, 31 октомври 2016 г. Съст. Николай Кънев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. XI, с. 94-99 ISBN978-619-208-125-6

Младенов, Момчил (2016) Българското царство и сражението при Пелагония през 1259 г. Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възстановяване на Българската патриаршия. Великите Асеневци. Рецензент Иван Тютюнджиев. Велико Търново: Абагар, 2016, с. 242-247. ISBN 978-619-168-175-4 COBISS.BG-ID 1285201636

Младенов, Момчил (2016) За локализацията на славянското племе Верзити Епохи, 2016, ХХІV(2), с. 230-235. Print ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID 1284572388

Младенов, Момчил (2016) Пропаганда и история в епохата на хан Крум. Епохи, 2016, ХХІV(1), с. 49-56, Print ISSN 1310-2141

Младенов, Момчил (2016) Старата столица в житейския път на академик Васил Гюзелев Епохи, 2016, ХХІV(2), с. 171-176. Print ISSN 1310-2141 COBBIS.BG-ID 1284568804

Младенов, Момчил (2016) Старопланинският регион и византийско-печенежките отношения през втората половина на ХІ век. Известия 2015. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. Петко Ст. Петков. Габрово: Фабер, 2016, т. III, с. 32-45, ISSN 2367-783X

Младенов, Момчил (2015) Silva Bulgarorum: щрихи към пространството и хората през Второто българско царство (края на ХІІ-ХІV век). Сб. от Четвърта международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 18–20 октомври 2013 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2015, т. IV, с. 82-94 ISSN 1314-4065 COBISS.BG-ID 1276575716

Младенов, Момчил (2015) Срещата на Патриарх Евтимий с император Йоан V Палеолог: проблеми на хронологията. Сб. от Десети юбилеен международен симпозиум „Търновска книжовна школа“, Търновската държава на духа, Велико Търново, 17-19 октомври 2013 г. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, т. Х, с. 584-592. ISBN 954-524-339-2 (Т10)

Младенов, Момчил (2015) Старопланинският регион и походът на император Исак ІІ Ангел през 1190 г. Известия. 2014. Регионален исторически музей Габрово. Велико Търново: Фабер, 2015, т. II, с. 78-89. ISSN 2367-783X

Младенов, Момчил (2014) Император Йоан VІІІ Палеолог и Фераро-Флорентинският събор (1438-1439). Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, Сб. от Научна конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново, 30 октомври 2012 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, т. VII, с. 65-83. ISBN 978-954-524-943-3

Младенов, Момчил (2013) Папството в Авиньон, Византия и България. Сб. от Трета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 14–15 октомври 2011 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2013, т. ІІI, с. 65-79. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1263792868

Младенов, Момчил (2013) Светът на един византийски сановник от ХV век. сб. от научна конференция „България, българите и Европа - Мит, история, съвремие“, Велико Търново, 28 октомври 2011 г. Ред. Борис Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, т. VІ, 2013, с. 117-124. ISBN 978-954-524-930-3

Младенов, Момчил (2012) Каталонската експедиция на Балканите в началото на ХІV век. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“ (в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов), Велико Търново, 27 октомври 2010 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, т. V, с. 165-176 ISBN 978-954-524-844-3.

Младенов, Момчил (2012) Константинополската патриаршия, Римската църква и съборът в Базел (1431-1449): Въпросът за Унията. Епохи, 2011 (2012), ХІХ (1), с. 73-93. Print ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID1251882212

Младенов, Момчил (2011) Византия и Папството през първата четвърт на ХІV век. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, (Доклади от международна научна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев, „България, земя на блажени….“, Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазаров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, т. ІV, с. 255-262. ISBN 978-619-208-125-6

Младенов, Момчил (2011) Някои аспекти от балканската политика на Шарл І д`Анжу. Сб. от Втората международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“. Велико Търново, 23–24 октомври 2009 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. ІІ, с. 81-89. ISSN 1314-4065 COBISS.BG-ID 1244936164

Младенов, Момчил (2011) Търновска България в антиосманските планове на Венеция през 1362 г. Сб. от Девети международен