Публикации Катедра "Библейско и систематическо богословие" / Department of Biblical and Systematical Theology


Димитров, Добромир (2016) Възможен ли е бракът с инославни християни /Християнство и култура(София). Год. ХIV(2016), бр.3 (110), с.11-16. (ISSN1311-9761)

Димитров, Добромир (2016) Economy and Akribeia in the Canons of St. Basil the Great Kanon, XXII, Oikonomia, Dispensatio et Aequitas Canonica, ed. Roman Kovar, 2016, pp.34-44. ISSN 0259-07 27, ISBN 978-3-86577-122-3

Димитров, Добромир (2016) The Eucharist as the Realisation of the Catholicity of the Church according to Protopresbyter Georges Florovsky Sourozh, A Journal of Orthodox Life and Thought, (111), London,2016, pp.101-105. ISSN 0950-2742

Димитров, Добромир (2016) Схоластичните западни влияния върху православното богословие през XVII–XVIII век и отраженията им върху евхаристийната практика на Изток Християнство и култура(София). Год. ХIV(2016), бр.10 (117), с.5-16. (ISSN1311-9761

Димитров, Добромир (2015) Духовни измерения на болестта Сборник - Заболявания на млечната жлеза, под ред. на доц. д-р Г. Байчев, С.2015, с.383-386 (ISBN 978-619—7196-01-6)

Димитров, Добромир (2014) Появата на енорията и презвитерът като предстоятел на Евхаристията през IV век Християнство и култура, г.XIII (2014), бр.7 (94), С.2014, с. 5-16. (ISSN 1311-9761)

Димитров, Добромир (2014) Принципът за съборност на Църквата в богословието на академик протопрезвитер Стефан Цанков Сборник научно-богословски изследвания в памет на протопр. д-р Стефан Цанков,. С.2014, с. 44-51(ISBN 978-954-07-3377-8)

Димитров, Добромир (2013) Димитров, Д. Служението на лаоса в евхаристийното събрание на Църквата// Християнство и култура (София). Год. ХІІ(2013), бр.1 (78), с.15–23 (ISSN1311-9761). Християнство и култура (София). Год. ХІІ(2013), бр.1 (78), с.15–23 (ISSN1311-9761).

Димитров, Добромир (2013) Димитров, Д. Отношението личност–общност според 34-то апостолско правило Теологикон. Годишник на центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ, том ІІ, 2013, с.109–117 (ISBN 978-619-00-000-3).

Димитров, Добромир (2012) Изгубеното достойнство в „добрата смърт” и безплодието на „сурогатното майчинство” Християнство и култура(София). Год. ХI(2012), бр.1 (68), с.65-75. (ISSN1311-9761)

Димитров, Добромир (2012) Евхаристията като осъществяване съборността на Църквата според прот. Георги Флоровски Сборник научно-богословски изследвания в памет на протопр. д-р Стефан Цанков,. С.2014, с. 44-51(ISBN 978-954-07-3377-8)

Димитров, Добромир (2012) Преди да влезем в храма. Първи стъпки в православната вяра Омофор, С. 2012.

Димитров, Добромир (2011) Брак и общение Димитров, Д. Брак и общение//Християнство и култура(София). Год. Х(2011), бр.4 (61), с.16-24. (ISSN1311-9761)

Димитров, Добромир (2011) Мястото и служението на лаоса в евхаристийното събрание според раннопатристичните свидетелства и 9-то апостолско правило Свидетелства на традицията, В.Т. 2011, с.84 -128. (ISBN София 2009 с. 202-206 (ISBN 978-954-924-861-6)

Димитров, Добромир (2010) Marriage and Communion The Family on the Frontline. Crisis of Family and the Role of Mission: Theological and Practical Reflections in a Protestant-Orthodox Dialogue. Omophoros Publ., Sofia, 2010 ( p.153-164).

Димитров, Добромир (2010) Две основни препоставки на евхаристийната еклисиология Християнство и култура(София). Год. ІХ (2010), бр.4 (51), с.4-14. (ISSN1311-9761)

Димитров, Добромир (2009) Поглед към богословието на личността в контекста на постмодерната криза на общността Място за Бъдеще

Киров, Димитър (2016) Божият народ в Стария Завет (Някои аспекти). В сб. Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (Отец Петър Гарена). София

Киров, Димитър (2016) Жребият в Свещеното Писание като израз на Божията воля. В сб. Свещеното Писание в Църковното предание. София

Киров, Димитър (2016) Категории и понятия от преддверието на библейското богословие. В сб. Два стълба на храма. Библейска библиотека 11 София

Киров, Димитър (2016) Между вярата и разума. Първи въпроси. Второ преработено издание. София

Киров, Димитър (2015) Секуларизмът в светлината на Свещеното Писание. В сб. Религии: култури и политики. София

Киров, Димитър (2014) Между вярата и разума. Първи въпроси. София

Киров, Димитър (2014) Църковната криза като криза на обществото. Сп. „Свет“, кн. 1 София

Киров, Димитър (2013) За вярата и неверието в съществуването на Бога. Сп. „Свет“, кн. 4 София

Киров, Димитър (2013) Историята и Откровението в библеистиката (В светлината на съвременната дискусия). В сб.: Теология и социум. София

Киров, Димитър (2013) Историята като Откровение и съвременната библеистика. В сб.: Вяра и знание. Шумен

Киров, Димитър (2011) Orthodox and Wesleyan Spirituality. Lectures, Republic of Korea. In Korean language. Republic of Korea

Киров, Димитър (2011) Библейското богословие в светлината на съвременната научна дискусия. Сп. Слово и образ, кн. 3. Велико Търново

Киров, Димитър (2011) Единството на вярата – средство за лечение на деградиралото общество. Сб. Нравствената деградация. Патриотични семинари Русе

Киров, Димитър (2011) Православният етос в глобалния свят. В сб.: Библия-Култура-Диалог. Оригиналната публикация може да се открие: http://www.bogoslov.ru/text/1243088.html София

Киров, Димитър (2010) Biblical Values as Obligations and the Contemporary Life Style. In coll. Invasion of Non Values in a Multimedia World. Alba-Julia, Rumania

Киров, Димитър (2010) Еклезиологични основи на православното библейско тълкуване. В сб.: Православие и постмодернизъм. София

Киров, Димитър (2010) Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог. В сб.: Библия-Култура-Диалог София

Киров, Димитър (2009) 21. Catholicity (Sobornost) versus Secularization and Globalization. In coll.: Postmodernity – Friend or Foe? Utrecht-Timisoara

Киров, Димитър (2009) 22. Слово и образ, сп. Слово и образ, В. Търново, 1/2009, с. 3-7 Велико Търново

Киров, Димитър (2009) Словото Божие като Откровение. В сб.: Трансцендентални езици на метафизиката. Благоевград

Киров, Димитър (2007) 23. Библейският превод в светлината на Откровението, В: Сборник доклади – Библията в България (Научни конференции 2007), Българско библейско дружество без място

Киров, Димитър (2007) 24. Неканоничните библейски книги и Откровението, В: Сборник доклади – Библията в България (Научни конференции 2007), Българско библейско дружество. без място

Киров, Димитър (2007) 25. The Unity of Revelation and the Unity of Tradition. In coll.: Orthodox and Wesleyan Ecclesiology. Crestwood, New York, 10707

Киров, Димитър (2007) 26. Православната култура в Европа (В светлината на библейската екзегеза на св. Евтимий, Патриарх Търновски). В сб.: Св. Евтимий, Патриарх Търновски и неговата духовна мисия в Европа. Търновска книжовна школа Велико Търново

Киров, Димитър (2006) 27. Православното богословие на кирилица в обединена Европа. В: Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев, УИ „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново

Киров, Димитър (2006) 28. Стремежът към християнско единство днес (В светлината на глобализацията). В сб.: Православието и светът днес – Шести конгрес на висшите православни богословски школи, София, 5-10 октомври 2004. София, 2006, с. 319-334. Eng. transl.: 335-349. София

Киров, Димитър (2006) 69. Глобализацията и Православната църква. Сп. „Мирна”, кн. 27 София

Киров, Димитър (2005) The Mysticism of Light in the Scriptures and in the Orthodox Worship Tradition. In Coll.: Orthodox and Wesleyan Scriptural Understanding and Prctice. ed. by ST Kimbrough, Jr., pp. 89-103 Crestwood, New York

Киров, Димитър (2005) Обетованата земя в библейко-исторически и археологически контекст (с оглед на съвременните религиозни и политически реалии, в сб.: Културни текстове на миналото, кн. 1, с. 76-92 София

Киров, Димитър (2004) 2. Godlessness According to 2 Timothy 3:1-9 and Ps. 13 (14). Some Biblical and Theological Attitudes in the Light of the Situation in a Postcommunist Society. In col.: H Pneumatikh, Parakataqh,kh tou Солун

Киров, Димитър (2004) Единството на Откровението в светлината на исихазма. - в: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. с. 505-526. Велико Търново

Киров, Димитър (2004) Съвременни богословскси проблеми, с. 265. Първо издание гр. В. Търново, 2001 г. , второ издание - гр. София

Киров, Димитър (2002) The Way of Holiness. In coll.: Orthodox and Wesleyan Spirituality, ed. by ST Kimbrough, Jr, pp. 117-126. Crestwood, New York

Киров, Димитър (2001) Кратко въведение в Свещ. Писание на Стария Завет, част I гр. Велико Търново

Киров, Димитър (1999) Синът човешки (Образът в книга Даниил и в междузаветната канонична, неканонична и апокрифна литература), с. 150. гр. София

Киров, Димитър (1997) 68. Феноменът Ванга. Сп. “Мирна”, кн. 3 София

Киров, Димитър (1996) Православието - елемент на националната сигурност. В сб.: Религия, образование, национални приоритети. В. Търново

Киров, Димитър (1996) Пророческо видение в Стария Завет и исихастката традиция, сп. Духовна култура, кн. 1. София

Киров, Димитър (1994) Богословската школа на схиархимандрит Паисий Величковски и съвременното Православие. В сб.: Паисий Величковски и неговата книжовна школа. В. Търново. Велико Търново

Киров, Димитър (1994) Да има или да няма религиозно образование в нашата страна. Сп. "Духовна култура" София

Киров, Димитър (1994) Книга Иисус Навин гр. Велико Търново

Киров, Димитър (1994) Религиите (кратък речник - в съавторство) гр. София

Киров, Димитър (1993) Религиозно-богословското значение на книжовната реформа на св. Евтимий, патриарх Търновски. Сборник. Велико Търново

Киров, Димитър (1992) Orthodoxie und Demokratie. Glaube in der 2 Welt. 20 Jahrgang № 2. Швейцария

Киров, Димитър (1991) Neue orthodoxe vereinigung in Bulgarien. Glaube in der 2 Welt. 19 Jahrgang № 5. Швейцария

Киров, Димитър (1990) Die Situation der orthodoxen Kirche in Bulgarien. Glaube in der 2 Welt. 18 Jahrgang № 9 Швейцария

Кънчева, Стефка (2018) „Дърво Иесеево“ – от елинските философи до Спасителя (екзегеза на композицията въз основа на образеца в храма „Рождество Христово“ в Арбанаси) Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.151-198

Кънчева, Стефка (2018) A Model of Content Structure for a Serious Educational Game Related to the Military and Historical Heritage Presented through the “Mission Opalchenets” Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Volume 8, 2018, pp. 151-158, Sofia : Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences, 2018 ISSN: 1314-4006 (Print), eISSN: 2535-0366 (Online), pp. 151-158.

Кънчева, Стефка (2018) Паметта за Изхода и Пс. 77 Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.111-132.

Кънчева, Стефка (2018) Пророчеството на Даниил за Стария по дни и изображението Ветхий денми Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.199-230

Кънчева, Стефка (2018) Св. Богородица – „нова скиния“ и „жив храм“ (Старият Завет във вечернята за Въведение Богородично) Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.133-150

Кънчева, Стефка (2017) Virtual Museum of Russian Bells in Bulgaria Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage (International Conference, Burgas, 7–9 September 2017). Proceedings. ed. Radoslav Pavlov, Peter Stanchev, pp. 215–222. ISSN 1314–4006.

Кънчева, Стефка (2016) „Давид пророчества за възкресението" – от псалмодия до миниатюрата”. Свещеното Писание в църковното предание (сборник доклади от научна конференция, проведена от 8 до 11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ «Св. св. Кирил и Методий»).С., 2016, с.171-185.

Кънчева, Стефка (2016) Старият Завет в последованието на вечернята за Рождество Христово. Два стълба на храма (сборник с материали, посветени на 80-годишнината на протопрезвитер проф. д-р Николай Шиваров и 70-годишнината на проф. д-р Славчо Вълчанов). С., 2016, с. 111-127. ISBN 978-954-92168-8-2.

Кънчева, Стефка (2015) Междидисциплинарные иследования и паспортизация болгарских колоколов. Сборник трудов 3-й Meждународной научно-практической конференции "Православный звон: прошлое, настоящее, будущее", Московский колокольный центр. М., 2015,с. 173-188,ISBN 978-5-903600-19-9.

Кънчева, Стефка (2015) От разрушението към съзиданието (Представяне на нетрадиционната мобилна изложба „Разрушение и съзидание“ – първи етап от цифровизацията на творчеството на Колю Фичето). Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. В.Търново, 2015, с. 100–113, ISSN 2367-8038

Кънчева, Стефка (2014) Хиазмът и хиастичните структури в Свещеното Писание на Стария Завет и екзегезата на текста. Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. В.Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с.29-37, ISBN 978-954-524-982-2.

Кънчева, Стефка (2013) Майсторът и времето: една нетрадиционна мобилна изложба, посветена на 150 години от построяването на църквата "Св. Спас" и 100 години от разрушителното земетресение във Велико Търново - като част от проекта за цифровизация на творчеството на Майстор Колю Фичето. Иновации и култура - регионални решения и перспективи, В.Търново 2013, с.9-36, ISBN: 978-954-8986-36-6.

Кънчева, Стефка (2012) Research on Linguistic Approaches, Used for Semantic Explanation of Bell’s Knowledge Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage (International Conference, V.Tarnovo, 18–21 September 2012). Proceedings. ed. Radoslav Pavlov, Peter Stanchev, pp. 155–161. ISSN 1314–4006.

Кънчева, Стефка (2012) Библеистика – Стар Завет: библиографски указател. В. Търново, 2012. ISBN 978-954-400-701-0. (състав.)

Кънчева, Стефка (2012) За кого говори пророкът? (екзегеза на Ис. 52:13–53:12), Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2012. ISBN 978-954-524-869-6.

Кънчева, Стефка (2011) “Сиромаси ще има винаги в земята ти...” (Грижата за бедните – библейски аспекти и дейността на св. Василий Велики). Свидетелства на традицията (Сборник материали от научноизследователски проекти на ПБФ). Велико Търново, 2011, с. 292–304. ISBN 978-954-524-801-6.

Кънчева, Стефка (2011) В слово и образ за храма „Успение Богородично” във Велико Търново (Рецензия на Велкова-Гайдаржиева, А., Е. Попова. Храмът „Успение Богородично” Велико Търново. В. Търново, 2010). Слово и образ, 3/2011, с. 81–82. ISSN 1313-8022.

Кънчева, Стефка (2011) Отношението към бежанците – библейски аспекти и дейността на Православната църква. Изворът на живота: сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 2010 г., С., 2011, с. 137–153. ISBN 978-954-400-617-4.

Кънчева, Стефка (2011) Старозаветните четива в царските часове и вечернята за Богоявление – антология „вода”. Изворът на живота: сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 2010 г., С., 2011, с. 287–299. ISBN 978-954-400-617-4.

Кънчева, Стефка (2011) Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) в творенията на св. Йоан Златоуст. Свидетелства на традицията (Сборник материали от научноизследователски проекти на ПБФ). Велико Търново, 2011, с. 55–64. ISBN 978-954-524-801-6.

Кънчева, Стефка (2010) „Незаменимо помагало в библиотеката на всеки мислещ християнин...” (Рецензия на Нов библейски речник. С., 2007). Слово и образ, 2/2010. ISSN 1313–8022.

Кънчева, Стефка (2010) Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) и православното богослужение. Слово и образ, 2/2010, с. 29–32. ISSN 1313–8022.

Кънчева, Стефка (2009) Остров Елефантина. Елефантинските папируси. Духовна култура, кн. 2/2009, с. 85–93. ISSN 0324-1173

Кънчева, Стефка (2009) Резултати от различната методология на екзегеза спрямо Ис. 52:13–53:12. Богословска мисъл 1/2009 (Традиция и съвременност в библеистиката), с. 37–59. ISSN 1310–7909.

Кънчева, Стефка (2009) Страдащият Раб Господен (Ис. 52:13–53:12) – колектив или отделна личност? Духовна култура, кн. 3/2009, с. 23–30. ISSN 0324-1173

Кънчева, Стефка (2007) "Другар на Библията..." (кратък обзор на библейските речници и помагала на български език). Библията в България (сборник доклади), 2007, с. 132–137. ISBN 978-954-8968-43-0.

Марков, Смилен (2017) Wisdom as an Epistemological and Anthropological Concept in Byzantine Philosophy: Paradigms from Dionysius the Areopagite, Maximus the Confessor, and Photius the Great Analogia, 2 (1), 2017, 111-123

Марков, Смилен (2016) Богословската програма на Критския събор. Бележки върху Светия и Велик Събор на Православната църква Християнство и култура 113 (2016)

Марков, Смилен (2016) Византийското схващане за историчност на времето – историко-философски предпоставки Christianitas, historia, metaphysica. Изследвания в чест на Калин Янакиев, Communitas 2016, 113-133

Марков, Смилен (2016) Историчност на персоналното битие – задочен диалог между Мартин Хайдегер с св. Йоан Дамаскин Архив за средновековна философия и култура XXII (2016), 53-61

Марков, Смилен (2016) Светият и Велик Събор в Крит. Съмнения и Откровения Християнство и култура 112 (2016)

Марков, Смилен (2016) Спасение от света или спасение на света Християнство и култура, 110 (2016)

Марков, Смилен (2015) Degrees of Freedom Archiv für Mittelalterliche Philosophie und Kultur XXI (2015), 17-35

Марков, Смилен (2015) Diе metaphysische Synthese des Johannes von Damaskus – historische Zusammenhänge und Strukturtransformationen (Метафизичният синтез на Йоан Дамаскин – исторически взаимовръзки и структурни трансформации) Brill - Studien und Texte zur Geschichte des Mittelalters. Leiden-Köln, 2015

Марков, Смилен (2015) Relation as a Marker of Historicity in Byzantine Philosophy (Категорията „отношение” като маркер на историчност във Византийската философия) Knezevic, M. (ed.), The Ways of Byzantine Philosophy, Sebastian Press 2015, 225-239

Марков, Смилен (2015) Възгледът на св. Максим Изповедник за човешката воля в интерпретацията на св. Йоан Дамаскин и св. Фотий Цариградски, в: Християнство и култура, 104 (2015), 83-92. Християнство и култура, 104 (2015), 83-92.

Марков, Смилен (2014) Gültigkeit und Anerkennung der natürlichen Grenzen Gennadios Scholarios’ Konzept des natürlichen Gesetzes Miscellanea, Hrsg. Andreas Speer, de Gruyter, Berlin-New York, 2014, 437-454.

Марков, Смилен (2014) The Epistemic Structure as an Animate Statue – Psellos’ Concept of Christian Philosophy Philosophia – E-Journal of philosophy and culture, 6, 2014 г. (http://philosophy-e.com/the-epistemic-structure-as-an-animate-statue-psellos-concept-of-christian-philosophy/ - последно посетен 11.03.2014 г.)

Марков, Смилен (2014) Богопознание и дидактика (схващането за символното богопознание на Теофан Никейски) Теологикон, Годишник на центъра по систематическо богословие при православния богословски факултет на Великотърновския университет, т. III, 2014, 203-226.

Марков, Смилен (2014) Категорията „отношение” като структурен момент на историчност във византийската философия Архив за средновековна философия и култура (20) 2014

Марков, Смилен (2013) What does Byzantine Philosophy have in common with Aristotle (the case of Theodore Abū Qurrah) Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски - Скопje” (19), 2013, 71-86

Марков, Смилен (2013) Валидност и признаване на природните граници (Генадий Схоларий и концепцията за природния закон) Теологикон, Годишник на центъра по систематическо богословие при православния богословски факултет на Великотърновския университет, т. II, 2013, 88-106

Марков, Смилен (2013) Теофан Никейски и приносът на паламитите в дебата за вечността на света Архив за средновековна философия и култура (19)

Марков, Смилен (2013) Феофан Никейский и вклад паламитов в дискуссию о вечности мира Труди Київської духовної академиї 19, 2013, 147-62

Марков, Смилен (2012) Aspetti polemogeni e alternative pacifiche nell´incontro tra due religioni. L´esperienza bizantina F.V. Tommasi (a cura di), "Incontro di civiltà", Rubbettino, Soveria Mannelli 2012, 61-75.

Марков, Смилен (2012) The symbol as a meeting point of energies and categories – the symbolical status of the Eucharistic gifts according to Theophanes of Nicaea Philosophia – e-journal of philosophy and culture I (2012) (http://philosophy-e.com/), последен достъп: 03.07.2012

Марков, Смилен (2012) Thedor Abū Qurra als Schüller des Johannes von Damaskus Miscellanea Medievalia, Hrsg. Andreas Speer, de Gruyter, Berlin-New York, 2012, 111-122.

Марков, Смилен (2012) Логико-философски критерии в христологията според трактата Против Севир на Теодор Абу Кура Архив за средновековна философия и култура (18)

Марков, Смилен (2012) Пресъществяването на евхаристийните дарове според св. Генадий Схолар Теологикон, годишник на Центъра по систематическо богословие при православния богословски факултет на Великотърновския университет, т. I, 2012.

Марков, Смилен (2012) Преходът като гарант за епистемна всеобщност – концепцията на Волфганг Велш за трансверсалния разум Philosophia – електронно списание за философия и култура II (2012) (http://philosophy-e.com/), последен достъп: 03.07.2012.

Марков, Смилен (2012) Рецензия за книгата „Светът на Средновековието – генезис, история, общество (университетски курс лекции)” на проф. дфн Калин Янакиев Philosophia 2/2012, pp. 119-122 (https://philosophia-bg.com/archive/philosophia-22012/rivew-on-the-book-the-medieval-world-genesis-history-society-by-prof-kalin-yanakiev/)

Марков, Смилен (2012) Срещата на Византия с исляма – конфликтни позиции и нива на взаимно разбиране Християнство и култура (68)

Стоядинов, Мариян (2018) Catholicity and Sobornost: the Challange of Universalism Centenarul Unirii Romanilor si Europa de Azi. Religie si Geopolitica (Ed. by M. Himcinschi, L. Colda, O. Panaite, R. Brudiu), vol. 3, Alba Iulia, 2018 (pp. 31-43), ISBN 978-606-37-0353-9.

Стоядинов, Мариян (2017) The Church and Bulgarian Modernities POLITICAL THEOLOGIES IN ORTHODOX CHRISTIANITY. Common Challenges and Divergent Positions, Edited by Kristina Stoeckl, Ingeborg Gabriel and Aristotle Papanikolaou, Bloomsbury T&T Clark. An imprint of Bloomsbury Publishing Plc, LONDON • OXFORD • NEW YORK • NEW DELHI • SYDNEY (p. 299-311). ISBN: HB: 978-0-5676-7412-8

Стоядинов, Мариян (2017) The Iconography of Еcumenical Councils and the Byzantine (New Roman) Political Philosophy ARS LITURGICA. From the Image of Glory to the Image of the Idols of Modernity (Ed. by D. Vanca. M.J. Cherry, A. Albu), vol. 1, Alba Iulia (pp. 203-217), ISSN 1584-8053.

Стоядинов, Мариян (2017) What is the Church Doing: the Disintegration and its Challenges - Moyseos Odi. Afieromatikos Tomos pros timi tou makariostou Gerontos Moyseos tou Agioreitou, Iera Megisti Moni Vatopediu, Agion Oros, 2017 (p. 846-855), ISBN: 978-618-5314-03-3 Iera Megisti Moni Vatopediu, Agion Oros

Стоядинов, Мариян (2016) The Scientific Presupposition of Orthodox Theological Research. In: Orthodox Theology & Sciences, Sofia University Press, New Rome Press, Columbia, Missouri, USA, 2016 (pp. 162-16) ISBN 978-954-07-4223-6

Стоядинов, Мариян (2016) Библейски измерения на властта като откровение и приемство Християнство и култура, бр. 110 (с. 70-76) ISSN 1311-9761

Стоядинов, Мариян (2016) Раят в перспективата на сътворението, Църквата и пакибитието Християнство и култура, бр.117 (с. 43-48) ISSN 1311-9761

Стоядинов, Мариян (2015) Небесная и земная скинии – видение Церкви в св. Григория Нисским в De Vita Moysis СОВРЕМЕННАЯ БОЛГАРСКАЯ ПАТРОЛОГИЯ (сборник статей), Серия Национальные патрологии (Выпуск первы), сост. Г. Каприев, И. Г. Бей, Издательский отдел Украинской Православной Церкви, Киев, 2015 (с. 65-75).

Стоядинов, Мариян (2014) The Soteriological Argument in the Context of Iconoclastic Controversy: St. John Damascene and St. Theodore the Studite Für Uns and Für Unser Heil, Wiener Patristische Tagungen VI, Herausgegeben von Theresia Hainthaler, Franz Mali, Gregor Emmenegger und Mante Lenkaityte Ostermann, Tyrolia-Verlag. Insbruck-Wien, 2014 (p.303-313) ISBN 978-3-7022-3351-8

Стоядинов, Мариян (2014) Δόγμα и κήρυγμα в контекста на съвременната публичност Догмат и терминология в православната християнска традиция (Материали от ІV Международен симпозиум по православна догматика 22-25 септември 2013), С., 2014, (с. 212-227) ISBN: 1310790901

Стоядинов, Мариян (2014) Евхаристийните граници на Църквата (в паралела между про-статичното и про-динамичното разбиране на еклисиологията в ранната църковна традиция) Теологикон. Годишник на Центъра по систематическо богословие, т. 3, 2014 (с. 21-40) ISSN 2367-7856

Стоядинов, Мариян (2012) За някои особености в използването на понятието ενέργεια в Capita Syllogistica на св. Марк Ефески Теологикон, Годишник на Центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ, т. 1, 2012 (с. 226-236) ISBN 978-954-400-848-2

Стоядинов, Мариян (2010) Sin-Politics-Metanoia: the Churches after the Century of Ideologies Communismus im Rückblick, Ingeborg Gabriel/Cornelia Bystricky (Hg.), Mathias-Grünewald-Verlag, Wien, 2010 (p. 216-230), ISBN 978-3-7867-2851-1.

Стоядинов, Мариян (2010) The Heavenly and Earhtly Tabernacle – A Vission of St. Gregory of Nissa on Church in De vita Moysis Heilighkeit und Apostolizität der Kirche, Wiener Patristische Tagungen VI, Herausgegeben von Theresia Hainthaler, Franz Mali und Gregor Emmenegger, Tyrolia-Verlag. Insbruck-Wien, 2010 (p.277-285) ISBN 978-3-7022-3102--6

Стоядинов, Мариян (2009) Иконология на догмата. Изследване върху догматическия кръг в иконографската програма на Православната църква, ISBN 978-954-493-018-9 Изд. Праксис, Велико Търново

Стоядинов, Мариян (2009) Правилната вяра в интерпретацията на Вселенския патриарх Йеремия ІІ, Велико Търново, ISBN 978-954-493-017-2 Изд. Праксис, Велико Търново

Стоядинов, Мариян (2009) Църква. Общност. Общество, ISBN 978-954-439-016-5 Изд. Праксис, Велико Търново

Стоядинов, Мариян (2008) Догматическо значение на иконата Архив за средновековна философия и култура, С., т. 14, 2008 (с. 46-58) ISBN 978-954-321-337-5

Стоядинов, Мариян (2008) Православният възглед за Filioque в контекста на Фераро-Флорентинския събор (1438-1439 г.) Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, митрополит Московски. В.Търново. Унив. изд. “Св .св. Кирил и Методий”, 2008

Стоядинов, Мариян (2007) Η ακρίβεια καί υπομονή στο ασκητικό πρόγραμα κατά του Γέροντα Ιωσήφ τόν Ησυχαστή ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Αγιον Ορος, 2007

Стоядинов, Мариян (2007) Божията благодат. Богословско изследване Велико Търново

Стоядинов, Мариян (2007) За светлината в иконата Архив за средновековна философия и култура. С., т. 13, 2007 г. (с. 32-41) ISBN 978-954-321-337-5

Стоядинов, Мариян (2006) Естествено познание и богопознание в паламитското богословие Ars и scientia през Средновековието, сборник от научна конференция, ВТ, 2006 (с. 8-26). ISBN 13: 978-954-9904-49-9

Стоядинов, Мариян (2006) Символите на Църквата (От Апостолския век до Тържеството на Православието) Велико Търново

Стоядинов, Мариян (2005) Сотириологическите основания в догматическото творчество на Църквата Международната конференция в чест на проф. д-р Тотю Коев, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2005 (с. 84-90) ISBN 954-524-469-0

Стоядинов, Мариян (2002) Το παράδοξο της Θειας ενσαρκώσεως Διαβαση, τ. 40.

Стоядинов, Мариян (2001) Зависимост и съпротива "Обществено възпитание", кн. 1

Стоядинов, Мариян (2001) Съвременното религиозно образование и Църквата - основни предизвикателства Материали от конференцията

Стоядинов, Мариян (2000) Време и вечност в православните църковни празници "Обществено възпитание", кн.1

Стоядинов, Мариян (2000) Относно употребата на понятието "благодат" (харис) в смисъл на Божия "сила" и "действие" "Духовна култура", кн. 7

Стоядинов, Мариян (2000) Религиозното образование - между грамотността и възпитанието "Обществено възпитание", кн. 5

Стоядинов, Мариян (1999) Относно употребата на понятието "благодат" (харис) в смисъл на "удодолствие" и "радост" "Духовна култура", кн. 1

Стоядинов, Мариян (1998) Относно употребата на понятието "харис" в смисъл на "благосклонност", "дар" и "милост" "Духовна култура", кн. 6

Стоядинов, Мариян (1998) Църквата в еклисиологична перспектива "Духовна култура", кн. 3

Стоядинов, Мариян (1994) За различието на енергията от същността и ипостасите на Светата Троица "Духовна култура", кн. 12

Стоядинов, Мариян (1993) За културата и новото езичество "Духовна култура", кн. 12

Събев, Павлин (2018) Диптих за Савел от Тарс. ISBN 978-619-208-156-0, 173 стр. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Събев, Павлин (2018) Евангелските родословия като въвеждащо – ретроспективни исторически конспекти // Мисъл, слово, текст. ISSN 2534-9694, Т. V, с. 40-47. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”

Събев, Павлин (2018) Херменевтика на Новия Завет // Свещеното Писание. Херменевтика – Богослужение – Диалог. ISBN 978-954-2972-62-4, с. 9-110. София: „Покров Богородичен“

Събев, Павлин (2017) Γραφή и Κήρυγμα. Въведение в литературната история на светите Евангелия. ISBN: 978-619-208-101-0, 344 стр. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Събев, Павлин (2017) За тайните на иврита, паметта и изкуството да разговаряш с Бога // Мисъл, слово, текст. Том ІІ, с. 39-46. ISSN 2534-9694 Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски".

Събев, Павлин (2017) Марк – „тълкувателят на Петър“ // Мисъл, слово, текст. Том IV, с. 45-57. ISSN 2534-9694. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“.

Събев, Павлин (2017) Няколко методологични предпоставки за изучаване на литературната история на светите Евангелия // Трудове на Катедра "Историческо и практическо богословие", Т. 1. с. 79-86. ISBN 978-954-337-338-3. Авангард принт, 2017.

Събев, Павлин (2016) За някои структурни особености на посланията на свети апостол Павел // Два стълба на храма (Сборник материали от семинар, посветен на годишнините на протопрезвитер проф. д-р Николай Шиваров (80 години) и †проф. д-р Славчо Вълчанов (70 години). ISBN 978-954-92168-8-2 София: Библейски колегиум.

Събев, Павлин (2016) Предание и текст (Няколко акцента в раннохристиянската литература в периода I-III век) // Свещеното Писание в църковното Предание (сборник доклади от научна конференция, проведена от 8 до 11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). ISBN 978-954-2972-50-1, с. 146-170. София: Покров Богородичен.

Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 1 клас, с. 68-69; 72-73; 84-85; 93; 113-116. ISBN 978-619-202-050-7 Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“

Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 2 клас, с. 91-92; 113-114. ISBN 978-619-202-063-7 Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“

Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 3 клас, с. 97-100; 128-129. ISBN 978-619-202-065-1 Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“

Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 4 клас, с. 111-112; 115-118. ISBN 978-619-202-067-5 Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“

Събев, Павлин (2014) Новият Изход към есхатологичната почивка в Бога (Евр. 3:7- 4:11; 11:13-16) // Сборник доклади в чест на проф. Н. Шиваров, с. 38-71. ISBN 978-954-524-982-2 Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Събев, Павлин (2013) ”Назорей” или "от Назарет”? (смислови траектории в Мат. 2:23) // сборник ”Библия–култура–диалог”, с. 117-124. ISBN 978-954-92528-5-9 София: Институт ”Библия–култура–диалог”

Събев, Павлин (2013) В тези последни дни... ISBN: 9789545249099, 328 стр. Велико Търново: УИ "Св.Св. Кирил и Методий"

Събев, Павлин (2012) Благовестие христьянской святости (богословский анализ трудов Н. Н. Глубоковского, посвященных Посланию к евреям) // След пожара в Русия. Сборник с материали от международна конференция "Русская эмигрантская литература и искусство в европейском контексте. Вклад в мировую культуру. Научное и культурное наследие русской эмиграции в Болгарии (1920-1940 гг.)", с. 294-302. ISBN 978-954-2968-33-7 Велико Търново: Ивис

Събев, Павлин (2012) Преди да влезем в храма. Първи стъпки в православната вяра, с. 47-110. ISBN 978-954-2972-08-2 София: Омофор

Събев, Павлин (2011) Небесният град като есхатологична цел и образ на Царството (Евр. 11:10; 12:22-28; 13:14) // ”Слово и образ”, №3/2011, с.19-26. ISSN 1313-8022 Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Събев, Павлин (2011) Традиране на старозаветни наративи в новозаветни текстове (опит за херменевтика на разказването) // ”Научно-изследователски колегиум Biblica et Patristica”, с. 65-83. ISBN 978-954-524-801-6 Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Събев, Павлин (2010) Есхатологични измерения на евхаристийното общение в Църквата (Библейско-богословски анализ) // Православие и постмодернизъм, с. 348-353. ISBN 978-954-9700-90-9 София: Покров Богородичен

Събев, Павлин (2010) Учението за "последния Адам" и Посланието до евреите (Евр. 2:5-18 в контекста на Рим. 5:12-21 и 1 Кор. 15:22, 45-47) // "Богословска мисъл", №1(2009), с. 75-92. ISSN 1310-7909 София: Богословски факултет при СУ "Св. Климент Охридски"

Събев, Павлин (2008) Библейският превод като екзегетическо решение (сравнителен анализ на новобългарските преводи на Евр. 11:1 и гръцкият текст) // "Библията в България", 2007, с. 149-160. ISBN: 978-954-8968-43-0 София: Библейска лига

Тутеков, Свилен (2017) "Логосологията на св. Максим Изповедник и синтезът на онтологията и етиката" Скопие

Тутеков, Свилен (2017) "Светотайнствени основи на подвига в богословието на св. Григорий Палама". - В: Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2010-2015 г. Варна, 2017, с. 195-211. Варна

Тутеков, Свилен (2016) "ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ И ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΝ (ОПИТ ЗА ДИНАМИЧНО ТЪЛКУВАНИЕ НА ИКОНИЧНОСТТА НА ЧОВЕКА В БОГОСЛОВСКАТА МИСЪЛ НА СВ. МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК)", в: о. Сава (Щони) Кокудев, Мартин Осиковски, съст., Christianitas, historia, metaphysica. Изследвания в чест на проф. Калин Янакиев (изд. Комунитас), 81-112. ISBN 978-954-9992-98-4 София

Тутеков, Свилен (2016) "Обожение по енергия и/или по благодат (Христологичното измерение на св. Николай Кавасила)". - Теологикон, т. 5, Велико Търново, 2016, с. 124-161. Велико Търново

Тутеков, Свилен (2015) „Антропологические и эклисиологические оросы мистического богопознания в богословии св. Симеона Нового Богослова”, в: СОВРЕМЕННАЯ БОЛГАРСКАЯ ПАТРОЛОГИЯ (сборник статей), Серия Национальные патрологии (Выпуск первы), сост. Г. Каприев, И. Г. Бей, Издательский отдел Украинской Православной Церкви, Киев, 2015, с. 162-190. Киев

Тутеков, Свилен (2015) „Проблем национализма и етос рата (Трагања у бугарскоj теолошкоj мисли)” // Православни свет и први светски рат (Зборник радова међународног научног скупа), Београд, 2015, с. 562-577 (ISBN 978-86-7405-164-1). Белград

Тутеков, Свилен (2015) „Съвременната богословска теория за личността и еклисиологията на езика”, в: Актуальные проблемы православной теологии (Международный сборник научных трудов), Тверь, 2015, вып. 3, с. 138-151 (ISBN 978-5-7609-1081-3). Тверь

Тутеков, Свилен (2015) „Човекът като топос на перихоресиса между историята и есхатологията в богословието на св. Николай Кавасила”, в: ТЕОЛОГИКОН (Годишник на Центъра по систематическо богословие при Православния богословски факултет на Великотърновския университет), Велико Търново, изд. Фабер, 2015, т. 4, с. 60-98 (ISSN: 2367-7856). Велико Търново

Тутеков, Свилен (2014) „За благоразумното изучаване на Свещеното Писание (Аспекти на богословската херменевтика на св. Максим Изповедник)” // Сборник с доклади, посветен на 80-годишнината на прот. проф. д-р Николай Шиваров, С., 2014. София

Тутеков, Свилен (2014) „Светотайнственото богословстване за човека (Пролегомена към еклисиалната антропология на св. Николай Кавасила)” // ТЕОЛОГИКОН (Годишник на Центъра по систематическо богословие при Православния богословски факултет на Великотърновския университет), Велико Търново, изд. Фабер, 2014, T. 3, с. 154-202 (ISSN: 2367-7856). Велико Търново

Тутеков, Свилен (2014) Toutekov, Svilen. „Ἡ σύγχρονη περὶ προσώπου θεολογικὴ θεώρηση καὶ ἡ ἐκκλησιολογία τῆς γλώσσας” // ΘΕΟΛΟΓΙΑ, Τομος 85, Τευχος 1, 2014, σσ. 87-96 (ISSN 1105-154X). Αθηνα

Тутеков, Свилен (2013) „Κατ̉ εἰκόνα и αὐτεξούσιον (Опит за динамично тълкувание на иконичността на човека в богословската мисъл на св. Максим Изповедник)” // Црквене студиjе, Ниш, 2013, т. 10, с. 323-350 (ISSN 1820-2446). Ниш

Тутеков, Свилен (2013) „Богословието на личността като conditio sine qua non на православната социална етика” // Теология и социум: съвременни перспективи. С., 2013, с. 266-296 (ISВN 9789542972167). София

Тутеков, Свилен (2013) „Един богословски поглед отвъд дилемата клерикализъм-лаицизъм”// Християнство и култура, бр. 81, С., 2013, с. 84-100 (ISSN 1311-9761). София

Тутеков, Свилен (2013) „За отец Радован in memoriam”// Саборност, Пожаревац, 2013, бр. 7 (стр. 185-187) (ISSN 1450-9148). Пожаревац

Тутеков, Свилен (2013) „О „синергиjи“ светотајинског и подвижничког живота у теологиjи светог Григорија Паламе”, у: М. Кнежевић, (съставител), ΟΥΣΙΑ, ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ, ΕΝΕΡΓEΙΑ. Aспекти мисли Григорија Паламе: Aspects of Thought of Gregory Palamas, Београд, 2013, с. 342-368 (ISBN 978-86-7405-134-4). Белград

Тутеков, Свилен (2013) „Съвременната богословска теория за личността и еклисиологията на езика” // Християнство и култура, бр. 86, С., 2013 (ISSN 1311-9761) София

Тутеков, Свилен (2013) „Тайната на личността и „антропологичният апофатизъм””. - ТЕОЛОГИКОН (Годишник на Центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ), Велико Търново, изд. Фабер, 2013, Т. 2, с. 134-160 (ISBN 978-954-400-848-2) Велико Търново

Тутеков, Свилен (2013) Toutekov, Svilen. Μυστηριακές Προϋποθέσεις της Άσκησης κατά τον άγ. Γρηγόριο Παλαμά -1. (31 Οκτωβρίου 2013). https://www.pemptousia.gr/2013/10/mistiriakes-proipothesis-tis-askisi/. https://www.pemptousia.gr/2013/10/mistiriakes-proipothesis-tis-askisi/.

Тутеков, Свилен (2012) „Антропологични и еклисиологични ороси на мистичното богопознание у св. Симеон Нови Богослов // ТЕОЛОГИКОН (Годишник на центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ). Велико Търново, изд. Фабер, 2012, Т. 1, с. 54-78 (ISBN 978-954-400-848-2) Велико Търново

Тутеков, Свилен (2011) “Поглед към „синергията” на тайнствата и подвига в богословската мисъл на св. Григорий Палама” // Саборност, Пожаревац, 2011, бр. 5, стр. 81-102 (ISSN 1450-9148). Пожаревац

Тутеков, Свилен (2010) „Богословието на харизмите в мисълта на св. Василий Велики” // Црквене студиjе, Ниш, 2010 бр. 7 (стр.109-126) (ISSN 1820-2446). Ниш

Тутеков, Свилен (2010) „Възможна ли е една църковна онтология на общението? (Опит за евхаристиологично обосноваване)” // Християнство и култура, С., изд. Комунитас, 2010, бр. 57, (стр. 19-34) (ISSN 1311-9761) София

Тутеков, Свилен (2010) „От идеята за неопатристичен синтез към „екзистенциалния” прочит на отците” // Саборност, Пожаревац, 2010, бр. 4 (стр. 123-145) (ISSN 1450-9148). Пожаревац

Тутеков, Свилен (2010) „Търсенето на „другия”: богословският отговор на едно постмодерно предизвикателство” / / Православие и постмодернизъм (сборник от международна научна конференция “Православната църква и очакванията на съвременното общество”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 6-10 ХІ. 2006 г.), С., изд. Омофор, 2010 (стр. 239-263) (ISBN 978-954-9700-90-9). София

Тутеков, Свилен (2009) „Богословието на харизмите у св. Василий Велики” Сб. "Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика)", Велико Търново.

Тутеков, Свилен (2009) „Еклисиологични дилеми в мисълта на Ориген” // Саборност, Пожаревац, 2009, бр. 3 (стр. 105-127) ISSN 1450-9148. Пожаревац

Тутеков, Свилен (2009) „Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), Велико Търново, изд. Синтагма, 2009 (350 стр.) (ISBN 978-954-92106-6-8). Велико Търново

Тутеков, Свилен (2009) „Опит за богословски прочит на Лекция по етика на Лудвиг Витгенщайн” // Християнство и култура, С., изд. Комунитас, 2009 бр. 37 (стр. 93-104) (ISSN 1311-9761). София

Тутеков, Свилен (2009) Добродетелта заради истината (Богословски и антропологични основи на аретологията), Велико Търново, изд. Синтагма, 2009 (440 стр.) (ISBN 978-954-92106-7-5). Велико Търново

Тутеков, Свилен (2009) Православното подвижничество и етосът на другостта, в: Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), ВТ, 2009 (стр. 325-345) (ISBN 978-954-92106-6-8). Велико Търново.

Тутеков, Свилен (2008) „Еклисиологични дилеми в мисълта на Ориген” Сп. "Богословска мисъл", бр. 1-4, София.

Тутеков, Свилен (2008) „Еклисиология и етика в богословието на св. Йоан Златоуст” Сб. "1600-годишнината от Успението на св. Йоан Златоуст”, София.

Тутеков, Свилен (2008) „От отговорността за другия до любовта към ближния: една реплика на св. Йоан Златоуст към етиката на Емануел Левинас” Сб. "Християнство и култура", бр. 4 (27), София.

Тутеков, Свилен (2008) „Поглед към богословието на волята у св. Максим Изповедник” Сб. "Црквене студиjе", бр. 5, Ниш (Рупублика Сърбия).

Тутеков, Свилен (2008) „Православното богословие и наследството на пиетизма” Сб. "Саборност", Пожаревац (Рупублика Сърбия).

Тутеков, Свилен (2007) „Допринос академика Димитриjа Богдановића у истраживању богословља светог Јована Лествичника” Сб. "Српска теологиjа у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати", кн. 2, Београд (Република Сърбия).

Тутеков, Свилен (2007) „Евхаристийният подход към тайната на личността в богословието на св. Максим Изповедник” Сб. "Црквене студиjе", бр. 4, Ниш (Република Сърбия).

Тутеков, Свилен (2007) „Предпоставките на западната социална етика в светлината на православното богословие”. Саборност, бр. 1, Пожаревац

Тутеков, Свилен (2006) „Иконата като израз на православната духовност” Сб. "Л. Прашков - реставратор и изкуствовед", София.

Тутеков, Свилен (2006) „Подвигът като екзистенциален път на общение (Кинонийни измерения на аскезата в богословското учение на св. Максим Изповедник)” Сп. "Црквене студиjе", бр. 3, Ниш (Република Сърбия).

Тутеков, Свилен (2006) „Проблемът за “етиката” в контекста на срещата между схоластиката и исихазма” Сб. "Аrs и scientia през Средновековието", Враца.

Тутеков, Свилен (2006) „Проблемът за отчуждението отвъд конвенционалните решения” Сп. "Християнство и култура", София, бр. 16, 2005, с. 28-27.

Тутеков, Свилен (2005) „За състоянията на човешката природа според аскетическото богословие на св. Йоан Лествичник” Сб. "Црквене студиjе", бр. 2, Ниш (Република Сърбия).

Тутеков, Свилен (2005) „За църковнолитургичните основи на православната иконография” Сп. "Мирна", бр. 24, София.

Тутеков, Свилен (2005) „Поглед към евангелското разбиране за добродетелта” Велико Търново

Тутеков, Свилен (2005) „Различията в секуларната етика и етосът на Църквата” Велико Търново

Тутеков, Свилен (2004) „Общението – същност на живота (антропологични и еклисиологични предпоставки на общностния етос на Църквата)” Сп. "Християнство и култура", бр. 12, София.

Тутеков, Свилен (2003) "Опитът на покаянието в аскетическото богословие на преподобни Йоан Лествичник". - сп. "Духовна култура", № 3, 2003, 17-29.

Тутеков, Свилен (2003) „Православието между идеологията и живота” Сп. "Християнство и култура", бр. 8, София.

Тутеков, Свилен (2002) "Източници и влияния в Лествицата на преп. Йоан Синайски" Велико Търново

Тутеков, Свилен (2002) “Неоплатонически мотиви в оригенизма и влиянието им върху монашеската духовност на православния Изток” Сб. "Неоплатонизъм и християнство", ч. І. (Гръцката традиция ІІІ-VІ в.), София.

Тутеков, Свилен (2000) Литургични измерения на нравствеността Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/