Публикации Катедра "Историческо и практическо богословие" / Department of Historical and Practical Theology


Великов, Юлиян (2018) Раннехристианские апологеты Аристид, святой Иустин Мученик и Афинагор в контексте нашей современности (The Early Christian Apologists Aristides, St. Justin the Philosopher (and Martyr) and Athenagoras in the Contemporary World) Journal EPOHI [EPOCHS], Том / Volume XXVI (2018), Книжка / Issue 2; c.368-72, ISSN 1310-2141

Великов, Юлиян (2017) DUNGAL’S “RESPONSA CONTRA CLAUDIUM”: A NINTH-CENTURY VOICE IN DEFENCE OF THE HOLY CROSS AND ICONS Journal EPOHI [EPOCHS], Том / Volume XXV (2017), Книжка / Issue 1, p.67-73, ISSN 1310-2141; COBISS.BG-ID 1284725988

Великов, Юлиян (2017) Гръко-римската древност и раннохристиянските апологети Аристид и Атинагор („Християнството: предание, история и богослужение“) Сб. от научни четения на тема „Християнството: преда- ние, история и богослужение - 2016г.“. Ред. Юлиян Великов, Русе: Авангард Принт, 2017 Трудове на Катедра "Историческо и практическо богословие", т. 1, (2017), c. 7-14, ISBN 978-954-337-338-3; COBISS.BG-ID 1285561572

Великов, Юлиян (2017) Преподобни Йоан Дамаскин, Теодор Абу Кура и ранният ислям (St John of Damascus, Theodore Abu Qurrah and the Early Islam) Мисъл, слово, текст. т.2, Пловдив,УИ, (2017), с.79-87, ISSN 2534-9694; COBISS.BG-ID 1281885668

Великов, Юлиян (2015) Бориловият Синодик в светлината на светоотеческото наследство Търновска книжовна школа X (2015), с.802-817, ISBN 954-524-339-2

Великов, Юлиян (2015) Фронто и Целс за ранното християнство в риторическа и философска перспектива. Сб. от Международен симпозиум “Християнство и книжнина (864-2014)” 23-25 октомври 2014 г. Преславска книжовна школа XV (2015), c.352-365, ISBN 978-619-00-0338-0

Великов, Юлиян (2014) Цар Иосия и иконоотрицанието през осми и девети век Сборник в чест на професор Николай Шиваров (УИ "Св. св. Кирил и Методий", ср. Велико Търново), (2014), c.135-142, ISBN 978-954-524-982-2 (електронно издание); COBISS.BG-ID 1274111972

Великов, Юлиян (2013) "Венецианският диспут" на свети Кирил Философ в светлината на античната риторика Старобългарската ръкописна книга - съдба и мисия. УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново (2013), c.113-126, ISBN 9789545248597

Великов, Юлиян (2013) Imperator et Sacerdos (монография). Научен редактор: проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев Университетско Издателство "Св. св. Кирил и Методий" (2013) (монография), c. 192, ISBN 978-954-524-932-7; COBISS.BG-ID 1274806244

Великов, Юлиян (2013) ИКОНОПОЧИТАНИЕТО И ИКОНООТРИЦАНИЕТО В БЕСЕДА ПРОТИВ БОГОМИЛИТЕ НА КОЗМА ПРЕЗВИТЕР. Сб. от Юбилейна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов (In Honorem I) TRIANTAFULLO. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов (In Honorem I), (2013), c.365-374, ISBN 978-954-400-933-5; COBISS.BG-ID 1258126052

Великов, Юлиян (2013) КАРОЛИНГИТЕ, ИКОНОБОРСТВОТО И ИКОНОПОЧИТАНИЕТО НА ЗАПАД Международен симпозиум "Българският Златен век" (18-19 май 2012 г., Шумен) Преславска книжовна школа. Т. 13 (2013), c.306-314, ISBN 978-954-400-815-5

Великов, Юлиян (2013) Светият Кръст или светите икони: иконоборска дилема? Сб. от "Научна конференция Теология и социум. Съвременни перспективи" (двадесетгодишнина от основаването на Православния богословски факулет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, ноември 2011 г., гр. Велико Търново) “Теология и социум. Съвременни перспективи”, Омофор (2013), с.233-242, ISBN 978-954-2972-16-7

Великов, Юлиян (2011) Образът на Невидимия (монография) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2011), c. 328, ISBN 978-954-524-779-8; COBISS.BG-ID 1281650404

Великов, Юлиян (2011) Теодор Абу Кура и защитата на християнския образ в домейна на исляма Свидетелства на традицията, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, (2011), с.20-36, ISBN: 9789545248016; COBISS.BG-ID 1240277220

Великов, Юлиян (2010) "Венецианският диспут" в Пространно житие на Кирил - audietur et altera pars? Преславска книжовна школа, т. 11, (2010), c.196-207, ISBN 978-954-400-440-8

Великов, Юлиян (2010) Claudius of Turin and the Veneration of Images after the Libri Carolini. Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007. Eds. Jane Baun Studia Patristica XLVIII (2010), р.349-54, ISBN: 978-90-429-2374-4; OCLC Number: 750529063

Великов, Юлиян (2010) Църковното свидетелство за образа и обществените очаквания през VIII-IX век Православие и постмодернизъм (Омофор), (2010), с.300-307, ISBN: 978-954-9700-90-9; COBISS.BG-ID 1232439780

Великов, Юлиян (2009) Словото за Образа. Теодор Абу Кура и свети Кирил Философ и защитата на светите икони през девети век (патрологично осветление) (монография). Научен редактор: проф. д.ф.н. Димитър Кенанов Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2009), c. 186, ISBN 978-954-524-714-9; OCLC Number: 806039780

Великов, Юлиян (2008) Патриарх Фотий и почитането на светите Кръст и икони в "Послание до Михаил, княза на България" Преславска книжовна школа т. 10 (2008), c.418-423, ISBN 978-954-577-492-8

Великов, Юлиян (2005) Свети Кирил Философ и православната апологетика на иконата през девети век Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Тотю Коев. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2005), c.135-138, ISBN 954-524-469-0

Великов, Юлиян (2005) Свети Кирил Философ и християнския образ през девети век Преславска книжовна школа, т. 8, Университетско издателство" Епископ К. Преславски", (2005), с.46-52, ISBN 954-577-321-9

Великов, Юлиян (2002) Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ Преславска книжовна школа, т. 6, Академично издателство" Проф. М. Дринов", (2002), c.38-43, ISBN 954-430-885-7

Великов, Юлиян (2001) Християнският образ и законодателството на иконоборците Преславска книжовна школа, т. 5, Академично издателство" Проф. М. Дринов", (2001), c.299-306, ISBN 954-430-771-0

Великов, Юлиян (1999) Папа Григорий Втори и мястото му в православната апологетика на образа Трудове на катедрите по история и богословие, т. 3, (1999), c.98-106, ISSN 1310-9928

Великов, Юлиян (1998) Свети Герман Константинополски и най-ранната православна апологетика на светите икони Трудове на катедрите по история и богословие, т. 2, (1998), c.135-142, ISSN 1310-9928

Великов, Юлиян (1997) Трулският събор /692/ и проблема за образа. Трудове на катедрите по история и богословие, т. 1, (1997), c.240-247, ISSN 1310-9928

Влайков, Светлозар (2018) Становище от доц. д-р Светлозар Методиев Влайков, член на Научното жури въз основа на Заповед № РД-10-1880 от 16.11.2017 по конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 2.4. Религия и Теология относно: дисертационен труд на Снежанка Хенрих Попова-Тотева на тема „ Специфични проблеми в омилиите на свети Серафим, архиепископ Богучарски, Софийски Чудотворец". У нас

Влайков, Светлозар (2017) Образи-символи в богослужебния стил на старобългарския книжовен език. В:Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií, Братислава, Словакия, 2017, стр. 151-160, ISBN 978-80-89489-34-3. В чужбина

Влайков, Светлозар (2017) Устойчиви словосъчетания, придаващи сакралност на текста, във влахо-българските грамоти от ХІV-ХV в. В: Трудове на Катедра "Историческо и практическо богословие", ПБФ, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", т. 1, В. Търново, 2017, стр. 52-55, ISBN 978-954-337-338-3. У нас

Влайков, Светлозар (2016) Чашата като образ-символ в библейската и българската фразеология. В сб.:„Свещеното Писание в църковното предание“, стр. 239 - 246, С, 2016, ISBN 978-954-2972-50-1 У нас

Влайков, Светлозар (2013) Помагало по църковнославянски език за иконописци (правопис, пунктуация, образопис). В. Търново, 2013 г., изд. „Фабер”, ISBN 978-954-400-952-6. У нас

Влайков, Светлозар (2013) Становище от доц. д-р Светлозар Методиев Влайков, член на Научното жури въз основа на Заповед № РЗ-877/28.05.2013 по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.1. филология, научна специалност История на българския език за нуждите на катедра „Обща лингвистика и старобългаристика”, Филологически факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, обявен в „Държавен вестник”, бр. 28, от 19.03.2013 г. У нас

Влайков, Светлозар (2013) Становище от доц. д-р Светлозар Методиев Влайков, член на Научното жури въз основа на Заповед № РОЗ-438/10.07.2013 по конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 2.4. Религия и Теология относно: дисертационен труд на Тимотей Николаевич Гаевски на тема „Евхологион на Св. Петър Могила, митрополит Киевски (литургическо изследване). У нас

Влайков, Светлозар (2011) Библейският текст и фразеологията на средновековния книжовен език. В сб.”Свидетелства на традицията”, В. Търново, 2011, с. 11 – 19, ISBN 978-954-524-801-6 У нас

Влайков, Светлозар (2011) Водата като образ-символ в постоянните сравнения от старобългарския книжовен език. В сб.”Изворът на живота”, С., 2011, с. 247 – 254, ISBN 978-954-400-617-4 У нас

Влайков, Светлозар (2011) Познатият непознат образ-символ на палмата в книга Псалтир. Международен годишен семинар на Collegium Biblicum, Несебър, 2011 У нас

Влайков, Светлозар (2011) Рецензия на дисертационен труд на Стефания Амириду (Тракийски университет, Комотини, Гърция) ,,Слова греческого происхождения в русском языке (в контексте их истории)” за придобиване на научна и образователна степен доктор – Софийски университет, Факултет по славянски филологии, проведена защита на 17.10.2011 г. У нас

Влайков, Светлозар (2011) Рецензия на монографията на Даниела Константинова „Иронията като начин за възприемане на света”, В. Търново, 2011 г., В сп. „Проглас”, В. Търново, бр. 2, 2011 г. У нас

Влайков, Светлозар (2007) Предговор. Сб. „Българистични проучвания”, В. Търново, 2007, т. 11, ISSN 1311-0209 У нас

Влайков, Светлозар (2006) The Bulgarian Folklore dance and songs in education of foreign students in courses of Bulgarian language and culture. 36th World Congres C.i.O.F.F. Cultural Conference, В. Търново, 2006. У нас

Влайков, Светлозар (2006) Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Сп. „Проглас”, В. Търново, 2007, кн.1, ISSN 0861 7902 У нас

Влайков, Светлозар (2004) Типично българска ли е пословицата "Преклонената главичка остра сабя не я сече". В сб.: Динамика языковых процессов: история и современность. С., 2004. ISBN 954-580-161-1. У нас

Влайков, Светлозар (2004) Фразеологични и паремиологични изследвания. Диахронен аспект. В. Търново, 2004, ISBN 954-775-360-6. У нас

Влайков, Светлозар (2003) Книга на символите. В. Търново, 2003, 235 стр., ISBN 954 775 200 6. У нас

Влайков, Светлозар (2002) Мифопоэтические и библейские параллели в символике некоторых русских и болгарских бытовых лексем (дом, сад). В. Търново, 2002, VІІІ Международен симпозиум на МАПРЯЛ У нас

Влайков, Светлозар (2001) Синонимни взаимоотношения в системата на постоянните сравнения от старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). В. Търново, 2001, сб. “Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения в чест на проф. Иван Гълъбов” У нас

Влайков, Светлозар (2000) Постоянните сравнения в старобългарския и староруския книжовен език (ІХ/ХІ – ХІV в.). Аспекти на същностната им характеристика. В. Търново, 2000, дисертация за степента “доктор” – 227 стр. У нас

Влайков, Светлозар (1996) Аспекти на антонимните взаимовръзки между постоянните сравнения от старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). В. Търново, 1996, сп. “Проглас”, кн. 3 У нас

Влайков, Светлозар (1994) Генезис на постоянните сравнения от старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). В. Търново, 1994, сб. “Лингвистични студии” У нас

Влайков, Светлозар (1992) Структура и синтагматика постоянных сравнений древнерусского языка на “Материалах для словаря древнерусского языка ХІ – ХІV вв.” И. И. Срезневского. В. Търново, 1992, сб. “Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, т. 23 У нас

Влайков, Светлозар (1990) За синонимичността на агня, агньць и овьца в състава на постоянните сравнения в старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). София, 1990, сп. “Български език”, кн. 2 У нас

Влайков, Светлозар (1988) К вопросу о дифференциальных признаках постоянных сравнений древнерусского языка ХІ – ХІV вв., сп. “Болгарская русистика”, кн. 4 У нас

Делипапазов, Апостол (2016) Евхаристийната епиклеза в източните анафори Пловдив

Делипапазов, Апостол (2016) Евхаристийната епиклеза в източните анафори (литургико-исторически анализ) Велико Търново ISBN 978-954-317-183-5

Делипапазов, Апостол (2016) Еортология ISBN 978-954-9549-166-8 Пловдив

Делипапазов, Апостол (2016) Обект и субект на евхаристийната епиклеза. // Х Международный форум. Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения. Липецк. Руска федерация

Делипапазов, Апостол (2016) Предепиклеза, епиклеза, следепиклеза. // Сборник "Мисъл, слово, текст". Пловдив

Делипапазов, Апостол (2014) Гръко-александрийската литургия на свети Григорий и проблемът с авторството ѝ. с. 311-314. ISBN 978–954–9787–25–2 Материали от V международна научна конференция "Писменото наследство и информационните технологии El’Manuscript–2014" Варна, 15–20 септември 2014 г.., София - Ижевск 2014 г.

Делипапазов, Апостол (2014) Етиопската литургия на нашия Господ Иисус Христос Господ Иисус Христос и църквата (богословски изследвания). Пловдив, 2014. ISBN 978-954-317-177-4

Делипапазов, Апостол (2013) Богослужебното наследство на християнския Изток Пловдив

Делипапазов, Апостол (2013) Земетресението (Богословски и богослужебни аспекти) ISBN 978-954-317-169-9 Пловдив

Делипапазов, Апостол (0) Богослужебвото наследство на християнския Изток, втора част (Кесария Кападокийска и нейната богослужебна традиция; Маронитски литургичен тип), Пловдив, 2010. Пловдив, 2010

Делипапазов, Апостол (0) Произход на евхаристийната епиклеза – Трудове на Катедра „Историческо и практическо богословие“ ПБФ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. 1, с. 15-21. Print ISВN 978-954-337-338-3.

Йорданов, Даниел (2017) Последование на Малкия водосвет (формиране и развитие на чина XI–XVI в.) Трудове на катедра „Историческо и практическо богословие“ ПБФ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Т. I., с. 73–78.

Йорданов, Даниел (2016) „Давид пророчества за възкресението" – от псалмодия до миниатюрата” Свещеното Писание в църковното предание (сборник доклади от научна конференция, проведена от 8 до 11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ «Св. св. Кирил и Методий») С., 2016, с.171-185.

Йорданов, Даниел (2014) Музикалният превод в църковното пение (по примери от Воскресника на хаджи Ангел Севлиевец). Интергрална музикална теория 2013. С., 2014, с. 219–227.

Йорданов, Даниел (2011) Хаджи Ангел Иванов Севлиевец – биографични неясноти. Слово и образ, В. Т., 3/2011, с. 51–54.

Йорданов, Даниел (2010) Нововъведения в българския служебник. Православие и постмодернизъм, сб. доклади. С., 2010, с. 354–365.

Йорданов, Даниел (2009) Трето-шести час (забравените обичаи на Църквата). Слово и образ, В. Т., 1/2009.

Йорданов, Даниел (2008) Литургически предписания в рубриките на Енинския апостол – 14. IX. (Въздвижение). Преславска книжовна школа. Т. 10, с. 439–449. Шумен, 2008. ISBN 978-954-577-492-8

Йорданов, Даниел (2006) Литургически предписания в рубриките на Енинския апостол. Преславска книжовна школа. Т. 9, с. 426–449. Шумен, 2006.

Легкоступ, Магдалена (2018) ДИГИТАЛНА ГРАМОТНОСТ, МЕДИИ И РЕЛИГИОЗНО ВЪЗПИТАНИЕ Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 9/2018, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2018, с. 75–80; http://www.edutechjournal.org/; COBISS.BD-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2018) Учебни програми по учебния предмет религия (християнство-православие) за I – VII клас Министерство на образованието и науката https://mon.bg/upload/14989/pr_UP-religia-hr_pravoslavie_170418.pdf

Легкоступ, Магдалена (2017) Библейски и катехизически основи на литургичната проповед Трудове на катедра „Историческо и практическо богословие“, том 1. Научни четения „Християнството: предание, история и богослужение“, 12 май 2016 г., Православен богословски факултет, Великотърновски унивесрситет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2017, с. 56–63.

Легкоступ, Магдалена (2017) Иновативен модел за подкрепа на обучението по религия на територията на Община Кюстендил Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 8/2017, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2017, с. 75–80; http://www.itlearning-bg.com; COBISS.BD-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2017) От благовестието на проповедта към тайнството на просветлението Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, 2017, с. 253-268. ISBN 978-954-91187-3-5

Легкоступ, Магдалена (2017) Православие, пол и социални роли Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, с. 221-230. ISBN 978-954-91187-3-5

Легкоступ, Магдалена (2017) Предговор Гърбов, П. От Слово сме родени. Синодално издателство на Българската православна църква, София 2017, 248 стр. ISBN 978-619-7306-03-3

Легкоступ, Магдалена (2017) Принципът за цялостност в катехизическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски и св. Йоан Златоуст Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, 2017, с. 269-276. ISBN 978-954-91187-3-5

Легкоступ, Магдалена (2016) Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците в. „100 Вести“, гр. Габрово, 14 април 2016, с. 4.

Легкоступ, Магдалена (2016) Маринова, М. Културното многообразие и обучението по религия в европейските образователни системи Сб. „Мултикултурният човек“, Катедра „История и археология“ при Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2016, с. 648–674.

Легкоступ, Магдалена (2016) Религиозно образование и информационни технологии – предизвикателства и проблеми. Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 7, година VI, 2016, с. 167–172, ISSN 1314–1791; COBISS.BD-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2016) Съдържание и основни идеи в катехезическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски Сп. „Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Легкоступ, Магдалена (2015) Case Studies in Religious Education as a Method of Experiential Learning Aikonen. R., A. Aleksandrov (ed.). Methods of Teaching in Religious Education: Learning by Heart or by Experience? Proceeding of Conference Held in Sofia, Bulgaria, June 17-21, 2014, Regional Development Foundation, Sofia, 2015, p. 42-49. ISBN 978-954-92940-9-5. COBISS.BG-ID 1274426084

Легкоступ, Магдалена (2015) Катехизацията на възрастни като актуален проблем на Църквата. CD сборник с доклади от Секция Православен богословски факултет на Юбилейната международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015

Легкоступ, Магдалена (2015) Православна музика за малки и големи Ловчанска Света Митрополия

Легкоступ, Магдалена (2015) Формиране на диалогични компетенции в подготовка на учителите по религия Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 6, година VI, 2015, с. 167–172. COBISS.BD-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2014) Бедността и социалното изключване като проблеми на инклузивното обучение по религия Международен сб. „Образованието на деца и младежи в променящия се свят“ = Образование детей и молодежи в изменяющемся мире = Education of chidren and youth in a changing world. В. Търново: АИО, с. 41-47. ISBN 978-619-90162-1-3; COBISS.BG-ID 1266089956

Легкоступ, Магдалена (2014) Казусът в обучението по религия като метод за учене чрез опит Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 5, година V, 2014, с. 174–180. COBISS.BD-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2014) Образователни и литургични аспекти на съвременната катехизация в Еладската православна църква Сб. по случай 80. г. от рождението на проф. д-р протопр. Николай Шиваров, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, с.237-242. ISBN 978-954-524-982-2; COBISS.BG-ID 1274111972

Легкоступ, Магдалена (2014) Религиозното образование днес – типове и подходи в съвременната педагогическата практика сп. „Педагогически алманах“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, ISSN: 2367-9360 (Online); ISSN: 1310-358Х (Print). COBISS.BG-ID 1281364708

Легкоступ, Магдалена (2013) Време е нашата Църква да изживее своите болезнени страсти и да възкръсне в чистотата на своето призвание в. Янтра днес, № 247, 20 дек. 2013, с. 6.; http://www.dnesbg.com/kultura/bogoslovat-dots-d-r-magdalena-legkostup-vvreme-e-nashata-tsarkva-da-izzhivee-svoite-bolezneni-strasti-i-da-vazkrasne-v-tchistotata-na-svoeto-prizvaniev.html

Легкоступ, Магдалена (2013) Катехизацията като историческа функция на църквата и съвременна образователна среда Теология и социум. Съвременни перспективи. Изд. Омофор, С., 2013, с. 331–347. ISBN 978-954-2972-16-7. COBISS.BG-ID 1258134244

Легкоступ, Магдалена (2013) Методически аспекти на обучението по религия Издателство „Фабер”, В. Търново, 2013, 292 с. ISBN: 978–954–400–824–6 COBISS.BG-ID 1257492964

Легкоступ, Магдалена (2013) От благовестие към катехизация – забравеното тайнство на просветлението Официален сайт на Православния богословски факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” http://pbfvt.pravoslavie.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2013-03-20-08-53-47&catid=43:2012-01-26-12-21-11

Легкоступ, Магдалена (2013) Първи стъпки във вярата – за Бог, за хората и за света Издателство „Фабер”, В. Търново, 2013, 44 с. ISBN: 978-954-400-826-0. COBISS.BG-ID 1250941924

Легкоступ, Магдалена (2013) Социалната инклузия в съвременното обучение по религия сп. Педагогика, Година LXXXV, книжка 9, 2013, с. 1340–1349. COBISS.BD-ID 1119662308

Легкоступ, Магдалена (2013) Форми на оценяване на учениците в обучението по религия – примери от практиката Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 4, година IV, 2013, с. 219–226; COBISS.BD-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2012) Дизайн на тренинг за формиране на умения и нагласи за общуване в инклузивна образователна среда „Обичай и прави добро” Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство "Веста", 2012, с. 29–70. ISBN 978-954-543-041-1; COBISS.BG-ID 1246606308

Легкоступ, Магдалена (2012) Духовно-нравственото възпитание в детската градина сп. „Педагогически алманах“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012, http://zdrasti.info/duhovno-nravstvenoto-vzpitanie-v-detskata-gradina-d-r-magdalen.html; Online ISSN 2367-9360, Print ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1235152356

Легкоступ, Магдалена (2012) Мултикултурен контекст на европейското религиозно образование – тенденции и предизвикателства ПЕДАГОГИКА, Т. 84, 2012, № 9, с. 1542–1553. COBISS.BD-ID 1119662308

Легкоступ, Магдалена (2012) Обучението по религия – диалог и инклузия Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2012, 260 с. ISBN 978-954-400-763-8; COBISS.BG-ID 1250321636

Легкоступ, Магдалена (2012) Педагогически умения за формиране на позитивна дисциплина в първоначалната подготовка на учителите Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии”, Година ІІІ, Бургас, 3/2012; COBISS.BD-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2012) Професионална компетентност за осъществяване на социално-културна инклузия в обучението по религия Сб. материали от Научно-практически форум „Педагогическото образование – кариерно развитие и конкурентоспособност”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Издателство „Център за психосоциална подкрепа”, 2012, с. 187–193. ISBN 978-954-92349-9-2

Легкоступ, Магдалена (2012) Религиозното познание в системата на предучилищното възпитание Сб. материали от кръгла маса „Религиозното познание в учебното съдържание на общото образование. Електронен сборник”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012. Съставител: Магдалена Легкоступ, ISBN 978-954-524-881-8

Легкоступ, Магдалена (2011) Евхаристията в мистагогичните катехези на св. Кирил Йерусалимски Сб. материали от научно-изследователски проекти на Православния богословски факултет, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 278–292. ISBN 978-954-524-801-6; COBISS.BD-ID 1240277220

Легкоступ, Магдалена (2011) ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ Интегрирано обучение. Диалог и разнообразие. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 167–203. ISBN 978-954-524-794-1 COBISS.BG-ID 1237953252

Легкоступ, Магдалена (2011) Катехизическото учение на св. Кирил Йерусалимски Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2011, 192 с. ISBN 978-954-07-3279-4; COBISS.BD-ID 1246431972

Легкоступ, Магдалена (2011) ОТ БЛАГОВЕСТИЕ КЪМ КАТЕХИЗАЦИЯ – ЗАБРАВЕНОТО ТАЙНСТВО НА ПРОСВЕТЛЕНИЕТО 20.03.13, официален сайт на Православния богословски факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” http://pbfvt.pravoslavie.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2013-03-20-08-53-47&catid=43:2012-01-26-12-21-11

Легкоступ, Магдалена (2011) Разрешаване на проблеми и дискусионни въпроси в обучението по религия Сб. „Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие”, Бургас, 2011, с. 177–181. ISSN 1314-1791; COBISS.BD-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2011) СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО РЕЛИГИЯ – АКТУАЛНИ ПОДХОДИ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ Съвременното обучение по религия – актуални подходи и основни принципи // Сб. по случай 60. г. от рождението на проф. дпн Пламен Радев, ISBN 978-954-423-667-0, Пловдив, 2011, с. 216–222. ISBN 978-954-423-667-0;

Легкоступ, Магдалена (2010) Дидактически принципи на катехизация в огласителните и тайновъведителни поучения на св. Кирил Йерусалимски Православие и постмодернизъм, Издателство „Омофор”, С., 2010, с. 325–338. ISBN 978-954-9700-90-9; COBISS.BD-ID 1232439780

Легкоступ, Магдалена (2010) Съвременни аспекти на педагогическите принципи в катехезите на св. Кирил Йерусалимски Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2, с. 48-60, 2010, ISSN: 1313-8022, COBISS.BG-ID 1245104868

Легкоступ, Магдалена (2009) ОСНОВНИ ЛИТУРГИЧНИ СРЕДСТВА НА КАТЕХИЗАЦИЯ СПОРЕД СВ. КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ Сп. “Духовна култура”, бр. 3, Синодално издателство, С., 2009, с. 42–50. ISSN 0324-1173; COBISS.BD-ID 1141804260

Легкоступ, Магдалена (2009) Св. Кирил Йерусалимски и съвременното преподаване на християнските ценности Сб. доклади от конференция с международно участие „Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији на вредности културе мира“, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 2009, ISBN 978-86-7379-179-1; COBISS.BD-ID 167531276

Легкоступ, Магдалена (2009) СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ХРИСТИЯНСКАТА КАТЕХИЗАЦИЯ Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1, 2009, с. 75–80. ISSN 1313-8022, COBISS.BG-ID 1245104868

Легкоступ, Магдалена (2008) КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ 45 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Сп. “Предучилищно възпитание”, бр. 8, 2008, с. 54-59, ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060

Легкоступ, Магдалена (2008) Съвременни методи за повишаване на интереса на учениците в обучението по религия Сб. доклади “Съвременни образователни технологии в основното училище”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, ISBN 978-954-524-628-9; COBISS.BD-ID 1228373988

Легкоступ, Магдалена (2005) Веротърпимостта в изучаването на религиозните системи в контекста на глобализиращия се свят Сб. доклади „Десеграция или интеркултурна интеграция”, част втора, В. Търново, 2005, с. 327-338. ISBN 954-775-442-4; COBISS.BG-ID 1044178148

Легкоступ, Магдалена (2005) Дидактичните игри в уроците със старозаветна тематика в началното училище Сб. доклади: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р протопр. Н. Шиваров, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, ISBN 954-524-491-7; COBISS.BG-ID 1243599332

Легкоступ, Магдалена (2005) Календар на празниците ИК – Просвета, София, 2005, ISBN 978-954-01-1554-2

Легкоступ, Магдалена (2004) Научно съобщение за съвременната практика в България – тема “Рождество Христово” Сб. Международен религиозно-педагогически симпозиум в България, СУ “Св. Климент Охридски”, Богословски факултет, С., 2004, с. 28–38, ISBN 954-91538-1-9

Легкоступ, Магдалена (2004) Обучението по религия в българското общообразователно училище The teaching of religion in Bulgarian general education school Църковен вестник бр.16, 1-15 септември, 2004 г. Ecclesiastic Gazette issue16, 1-15 September, 2004, Sofia

Легкоступ, Магдалена (2003) Картината и образът на духовността сп. „Предучилищно възпитание”, кн. 3, 2003, с. 32–35. ISSN 0204-7004; COBISS.BD-ID 1119665636

Легкоступ, Магдалена (2003) Нравствено съдържание на учебния предмет Религия Сб. доклади от Международна научна конференция „Религия, образование и общество за един мирен свят” – ПУ, Филиал „Любен Каравелов”, Кърджали, 2003, ISBN 954-9634-20-5.

Легкоступ, Магдалена (2003) Проблеми на обучението по Религия в българското общообразователно училище сп. „Педагогика”, кн. 9, 2003, с. 58–61, ISSN/ISBN 0861-3982 (print), 1314-8540 (online); COBISS.BD-ID 1119662308

Легкоступ, Магдалена (2003) Учителят по Религия и възпитанието в православно-народностен дух сп. „Начално образование”, кн. 2, 2003, с. 26–34, ISSN 0204-4951; COBISS.BD-ID 1119655396.

Легкоступ, Магдалена (2002) Християнското семейство и възпитанието сп. „Предучилищно възпитание”, кн. 9, 2002, с. 40–43. ISSN 0204-7004; COBISS.BD-ID 1119665636

Малев, Людмил (2018) Белчо Петров - опит за биография на един забравен поборник. В: Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство Трявна В.Търново

Малев, Людмил (2016) Социално-благотворителна дейност в търновска епархия през 30-те и 40-те години на ХХ век. - В: Социалното служение в българското общество. Сборник доклади, В.Т., 2016. В. Търново

Малев, Людмил (2015) . Църковна, социална, благотворителна и просветна дейност в Габрово и региона през 30-те и 40-те години на ХХ век ( организация и форми) , В: Известия на Регионален исторически музей Габрово, т. III, В. Търново, Фабер, 2015, с. 248-257, 2367-783Х В. Търново

Малев, Людмил (2015) Българската екзархия в условията на наложената през 1872 г. схизма, В: Сборник „Екзарх Йосиф I – духовният водач на нацията (1876-1915), В. Търново, Фабер, 2015, с. 42-54, 978-619-90388-2-6. В. Търново

Малев, Людмил (2015) Православните християнски дружества и братства в Трявна през 30-те и 40-те години на ХХ в., Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство в Трявна, Т.4., Варна, Славена, 2015, с. 148-157, 1313-63-56. Варна

Малев, Людмил (2013) История на Православния богословски факултет, съавторство, В.Търново, Университетско издателство, 2013, 224 с., ІSBN 978-619-00-0022-8 В. Търново

Малев, Людмил (2013) По въпроса за оставката на Екзарх Стефан – В: Сборник СБУ Ние в науката и науката в нас, в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново, Фабер, 2013, с. 452-463, ІSBN 978-954-400-982-3 В. Търново

Малев, Людмил (2010) Християнството и Църквата - фактори в историческото развитие на българския народ и държава

Малев, Людмил (2008) Вдигане на схизмата над българската православна църква ( Документи)

Малев, Людмил (2007) Вдигане на схизмата над българската православна църква

Малев, Людмил (2005) Митрополит Софроний Търновски (живот и църковно-обществена дейност)

Русанов, Росен (2018) "Екзархийско служение 1872 - 1877 г. - личен принос на Екзарх Антим за полагане основите и утвърждаването на Българската Екзархия".

Русанов, Росен (2018) Основаването на Църквата

Русанов, Росен (2018) Теократичното царство на евреите

Русанов, Росен (2017) Сборник с текстове по история на Църквата т.2 Издателство Веста, (380 стр.), Велико Търново

Русанов, Росен (2016) Основни щрихи от проявлението на идеята за теокрация в историческия процес. Международна конференция "25 години специалност теология в Шуменския университет", 9-10 декември 2016, гр. Шумен.

Русанов, Росен (2016) Понятие, произход, функциониране и обхват на теокрацията. Научни четения “Християнството: предание, история и богослужение“ (12 май 2016 г., Велико Търново) Катедра“ Историческо и практическо богословие“ (10 стр.) ПБФ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Русанов, Росен (2016) Христоматия по Обща история на Църквата; От основаването на Църквата на Петдесетница до схизмата през 1054 (извори и исторически карти) Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2016, (стр.307), ISBN 978-619-208-046-4

Русанов, Росен (2016) Църквата на територията на днешните български земи I - ср. ІХ век. Издателство Веста (150 стр.) Велико Търново

Русанов, Росен (2013) История на Православния богословски факултет Издателство Фабер, 2013, (224 стр. ), ISBN 978-619-00-0022-8

Русанов, Росен (2013) Концепция Теократии в Священном Писаннии и преображение теокретической идеи в цезаропапизм и папоцезаризм к середине пятаго века. Тверской Государственный университет, Редакционно-издательское управление, (стр. 8-18), Актуальные проблемы православной теологии, выпоск 2, Русия, Тверь, ISBN 978-5-7609-0887-2.

Русанов, Росен (2013) Теократичните принципи на папоцезаризма през IV-V век. Ние в науката и науката в нас, Конференция и сборник в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Издателство Фабер, (стр.549-558), ISBN 978-954-400-982-3.

Русанов, Росен (2012) Сборник с текстове по история на Църквата Издателство Веста, 2013, (5-228), ISBN 978-954-543-043-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/