Публикации Катедра "Историческо и практическо богословие" / Department of Historical and Practical Theology


Великов, Юлиян (2017) DUNGAL’S “RESPONSA CONTRA CLAUDIUM”: A NINTH-CENTURY VOICE IN DEFENCE OF THE HOLY CROSS AND ICONS Journal EPOHI [EPOCHS], Том / Volume XXV (2017), Книжка / Issue 1, 67-73

Великов, Юлиян (2017) Гръко-римската древност и раннохристиянските апологети Аристид и Атинагор („Християнството: предание, история и богослужение“) Трудове на Катедра "Историческо и практическо богословие", т. 1, (2017), 7-14

Великов, Юлиян (2017) Преподобни Йоан Дамаскин, Теодор Абу Кура и ранният ислям (St John of Damascus, Theodore Abu Qurrah and the Early Islam) Мисъл, слово, текст. т.2, Пловдив,УИ, (2017), 79-87

Великов, Юлиян (2015) Бориловият Синодик в светлината на светоотеческото наследство Търновска книжовна школа X (2015), 802-817

Великов, Юлиян (2015) Фронто и Целс за ранното християнство в риторическа и философска перспектива (Международен симпозиум “Християнство и книжнина (864-2014)”) Преславска книжовна школа XV (2015), 352-365

Великов, Юлиян (2014) Цар Иосия и иконоотрицанието през осми и девети век Сборник в чест на професор Николай Шиваров (УИ "Св. св. Кирил и Методий", ср. Велико Търново), 135-142 (електронно издание)

Великов, Юлиян (2013) Imperator et Sacerdos (монография) Университетско Издателство "Св. св. Кирил и Методий" (монография)

Великов, Юлиян (2013) ИКОНОПОЧИТАНИЕТО И ИКОНООТРИЦАНИЕТО В БЕСЕДА ПРОТИВ БОГОМИЛИТЕ НА КОЗМА ПРЕЗВИТЕР TRIANTAFULLO. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов (In Honorem I), 365-374

Великов, Юлиян (2013) КАРОЛИНГИТЕ, ИКОНОБОРСТВОТО И ИКОНОПОЧИТАНИЕТО НА ЗАПАД Международен симпозиум "Българският Златен век" (18-19 май 2012 г., Шумен) Преславска книжовна школа. Т. 13 (2013), 306-314

Великов, Юлиян (2013) Светият Кръст или светите икони: иконоборска дилема? “Теология и социум. Съвременни перспективи”, Омофор (2013), 233-242

Великов, Юлиян (2012) "Венецианският диспут" на свети Кирил Философ в светлината на античната риторика Търновска книжовна школа (2012), 113-126

Великов, Юлиян (2011) Образът на Невидимия (монография) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Великов, Юлиян (2011) Теодор Абу Кура и защитата на християнския образ в домейна на исляма Свидетелствата на Църквата, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, (2011), 20-36

Великов, Юлиян (2010) "Венецианският диспут" в Пространно житие на Кирил - audietur et altera pars? Преславска книжовна школа, т. 11, (2010), 196-207

Великов, Юлиян (2010) Claudius of Turin and the Veneration of Images after the Libri Carolini Studia Patristica XLVIII (2010), 349-54

Великов, Юлиян (2010) Църковното свидетелство за образа и обществените очаквания през VIII-IX век Православие и постмодернизъм (Омофор), 300-307

Великов, Юлиян (2009) Словото за Образа. Теодор Абу Кура и свети Кирил Философ и защитата на светите икони през девети век (патрологично осветление) (монография) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Великов, Юлиян (2008) Патриарх Фотий и почитането на светите Кръст и икони в "Послание до Михаил, княза на България" Преславска книжовна школа т. 10 (2008), 418-423

Великов, Юлиян (2005) Свети Кирил Философ и православната апологетика на иконата през девети век Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Тотю Коев. Университетско издателство"Св.св.Кирил и Методий", (2005), 135-138

Великов, Юлиян (2005) Свети Кирил Философ и християнския образ през девети век Преславска книжовна школа, т.8, Университетско издателство" Епископ К. Преславски", 46-52

Великов, Юлиян (2002) Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ Преславска книжовна школа, т. 6, Академично издателство" Проф. М. Дринов", 38-43

Великов, Юлиян (2001) Християнският образ и законодателството на иконоборците Преславска книжовна школа, т. 5, Академично издателство" Проф. М. Дринов", 299-306

Великов, Юлиян (1999) Папа Григорий Втори и мястото му в православната апологетика на образа Трудове на катедрите по история и богословие, т. 3, 98-106

Великов, Юлиян (1998) Свети Герман Константинополски и най-ранната православна апологетика на светите икони Трудове на катедрите по история и богословие, т. 2, 135-142

Великов, Юлиян (1997) Трулският събор /692/ и проблема за образа. Трудове на катедрите по история и богословие, т. 1, 240-247

Влайков, Светлозар (2018) Становище от доц. д-р Светлозар Методиев Влайков, член на Научното жури въз основа на Заповед № РД-10-1880 от 16.11.2017 по конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 2.4. Религия и Теология относно: дисертационен труд на Снежанка Хенрих Попова-Тотева на тема „ Специфични проблеми в омилиите на свети Серафим, архиепископ Богучарски, Софийски Чудотворец". У нас

Влайков, Светлозар (2017) Образи-символи в богослужебния стил на старобългарския книжовен език. В:Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií, Братислава, Словакия, 2017, стр. 151-160, ISBN 978-80-89489-34-3. В чужбина

Влайков, Светлозар (2017) Устойчиви словосъчетания, придаващи сакралност на текста, във влахо-българските грамоти от ХІV-ХV в. В: Трудове на Катедра "Историческо и практическо богословие", ПБФ, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", т. 1, В. Търново, 2017, стр. 52-55, ISBN 978-954-337-338-3. У нас

Влайков, Светлозар (2016) Устойчиви словосъчетания, придаващи сакралност на текста, във влахобългарските грамоти от ХІV-ХV в. - доклад за Четения на катедра „Историческо и практическо богословие“ (ПБФ) на тема „Християнството: предание, история и богослужение“, В. Търново, 2016 г. У нас

Влайков, Светлозар (2016) Чашата като образ-символ в библейската и българската фразеология. В сб.:„Свещеното Писание в църковното предание“, стр. 239 - 246, С, 2016, ISBN 978-954-2972-50-1 У нас

Влайков, Светлозар (2013) Помагало по църковнославянски език за иконописци (правопис, пунктуация, образопис). В. Търново, 2013 г., изд. „Фабер”, ISBN 978-954-400-952-6. У нас

Влайков, Светлозар (2013) Становище от доц. д-р Светлозар Методиев Влайков, член на Научното жури въз основа на Заповед № РЗ-877/28.05.2013 по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.1. филология, научна специалност История на българския език за нуждите на катедра „Обща лингвистика и старобългаристика”, Филологически факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, обявен в „Държавен вестник”, бр. 28, от 19.03.2013 г. У нас

Влайков, Светлозар (2013) Становище от доц. д-р Светлозар Методиев Влайков, член на Научното жури въз основа на Заповед № РОЗ-438/10.07.2013 по конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 2.4. Религия и Теология относно: дисертационен труд на Тимотей Николаевич Гаевски на тема „Евхологион на Св. Петър Могила, митрополит Киевски (литургическо изследване). У нас

Влайков, Светлозар (2011) Библейският текст и фразеологията на средновековния книжовен език. В сб.”Свидетелства на традицията”, В. Търново, 2011, с. 11 – 19, ISBN 978-954-524-801-6 У нас

Влайков, Светлозар (2011) Водата като образ-символ в постоянните сравнения от старобългарския книжовен език. В сб.”Изворът на живота”, С., 2011, с. 247 – 254, ISBN 978-954-400-617-4 У нас

Влайков, Светлозар (2011) Познатият непознат образ-символ на палмата в книга Псалтир. Международен годишен семинар на Collegium Biblicum, Несебър, 2011 У нас

Влайков, Светлозар (2011) Рецензия на дисертационен труд на Стефания Амириду (Тракийски университет, Комотини, Гърция) ,,Слова греческого происхождения в русском языке (в контексте их истории)” за придобиване на научна и образователна степен доктор – Софийски университет, Факултет по славянски филологии, проведена защита на 17.10.2011 г. У нас

Влайков, Светлозар (2011) Рецензия на монографията на Даниела Константинова „Иронията като начин за възприемане на света”, В. Търново, 2011 г., В сп. „Проглас”, В. Търново, бр. 2, 2011 г. У нас

Влайков, Светлозар (2007) Предговор. Сб. „Българистични проучвания”, В. Търново, 2007, т. 11, ISSN 1311-0209 У нас

Влайков, Светлозар (2006) The Bulgarian Folklore dance and songs in education of foreign students in courses of Bulgarian language and culture. 36th World Congres C.i.O.F.F. Cultural Conference, В. Търново, 2006. У нас

Влайков, Светлозар (2006) Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Сп. „Проглас”, В. Търново, 2007, кн.1, ISSN 0861 7902 У нас

Влайков, Светлозар (2004) Фразеологични и паремиологични изследвания. Диахронен аспект. В. Търново, 2004, ISBN 954-775-360-6. У нас

Влайков, Светлозар (2003) Книга на символите. В. Търново, 2003, 235 стр., ISBN 954 775 200 6. У нас

Влайков, Светлозар (2002) Мифопоэтические и библейские параллели в символике некоторых русских и болгарских бытовых лексем (дом, сад). В. Търново, 2002, VІІІ Международен симпозиум на МАПРЯЛ У нас

Влайков, Светлозар (2001) Синонимни взаимоотношения в системата на постоянните сравнения от старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). В. Търново, 2001, сб. “Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения в чест на проф. Иван Гълъбов” У нас

Влайков, Светлозар (2000) Постоянните сравнения в старобългарския и староруския книжовен език (ІХ/ХІ – ХІV в.). Аспекти на същностната им характеристика. В. Търново, 2000, дисертация за степента “доктор” – 227 стр. У нас

Влайков, Светлозар (1996) Аспекти на антонимните взаимовръзки между постоянните сравнения от старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). В. Търново, 1996, сп. “Проглас”, кн. 3 У нас

Влайков, Светлозар (1994) Генезис на постоянните сравнения от старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). В. Търново, 1994, сб. “Лингвистични студии” У нас

Влайков, Светлозар (1992) Структура и синтагматика постоянных сравнений древнерусского языка на “Материалах для словаря древнерусского языка ХІ – ХІV вв.” И. И. Срезневского. В. Търново, 1992, сб. “Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, т. 23 У нас

Влайков, Светлозар (1990) За синонимичността на агня, агньць и овьца в състава на постоянните сравнения в старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). София, 1990, сп. “Български език”, кн. 2 У нас

Влайков, Светлозар (1988) К вопросу о дифференциальных признаках постоянных сравнений древнерусского языка ХІ – ХІV вв., сп. “Болгарская русистика”, кн. 4 У нас

Влайков, Светлозар (0) Типично българска ли е пословицата "Преклонената главичка остра сабя не я сече". В сб.: Динамика языковых процессов: история и современность. С., 2004. ISBN 954-580-161-1. У нас

Делипапазов, Апостол (2016) Евхаристийната епиклеза в източните анафори Пловдив

Делипапазов, Апостол (2016) Еортология Пловдив

Делипапазов, Апостол (2016) Обект и субект на евхаристийната епиклеза. // Х Международный форум. Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения. Липецк. Руска федерация

Делипапазов, Апостол (2016) Предепиклеза, епиклеза, следепиклеза. // Сборник "Мисъл, слово, текст". Пловдив

Делипапазов, Апостол (2013) Богослужебното наследство на християнския Изток Пловдив

Делипапазов, Апостол (2013) Земетресението (Богословски и богослужебни аспекти) ISBN 978-954-317-169-9 Пловдив

Йорданов, Даниел (2017) Последование на Малкия водосвет (формиране и развитие на чина XI–XVI в.) Трудове на катедра „Историческо и практическо богословие“ ПБФ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Т. I., с. 73–78.

Йорданов, Даниел (2016) „Давид пророчества за възкресението" – от псалмодия до миниатюрата” Свещеното Писание в църковното предание (сборник доклади от научна конференция, проведена от 8 до 11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ «Св. св. Кирил и Методий») С., 2016, с.171-185.

Йорданов, Даниел (2014) Музикалният превод в църковното пение (по примери от Воскресника на хаджи Ангел Севлиевец). Интергрална музикална теория 2013. С., 2014, с. 219–227.

Йорданов, Даниел (2011) Хаджи Ангел Иванов Севлиевец – биографични неясноти. Слово и образ, В. Т., 3/2011, с. 51–54.

Йорданов, Даниел (2010) Нововъведения в българския служебник. Православие и постмодернизъм, сб. доклади. С., 2010, с. 354–365.

Йорданов, Даниел (2009) Трето-шести час (забравените обичаи на Църквата). Слово и образ, В. Т., 1/2009.

Йорданов, Даниел (2008) Литургически предписания в рубриките на Енинския апостол – 14. IX. (Въздвижение). Преславска книжовна школа. Т. 10, с. 439–449. Шумен, 2008. ISBN 978-954-577-492-8

Йорданов, Даниел (2006) Литургически предписания в рубриките на Енинския апостол. Преславска книжовна школа. Т. 9, с. 426–449. Шумен, 2006.

Легкоступ, Магдалена (2017) Иновативен модел за подкрепа на обучението по религия на територията на Община Кюстендил Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 8/2017, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2017, с. 75–80; http://www.itlearning-bg.com

Легкоступ, Магдалена (2017) От благовестието на проповедта към тайнството на просветлението Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, 2017, с. 253-268. ISBN 978-954-91187-3-5

Легкоступ, Магдалена (2017) Православие, пол и социални роли Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, с. 221-230. ISBN 978-954-91187-3-5

Легкоступ, Магдалена (2017) Предговор Гърбов, П. От Слово сме родени. Синодално издателство на Българската православна църква, София 2017, 248 стр. ISBN 978-619-7306-03-3

Легкоступ, Магдалена (2017) Принципът за цялостност в катехизическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски и св. Йоан Златоуст Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, 2017, с. 269-276. ISBN 978-954-91187-3-5

Легкоступ, Магдалена (2016) Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците в. „100 Вести“, гр. Габрово, 14 април 2016, с. 4.

Легкоступ, Магдалена (2016) Маринова, М. Културното многообразие и обучението по религия в европейските образователни системи Сб. „Мултикултурният човек“, Катедра „История и археология“ при Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2016, с. 648–674.

Легкоступ, Магдалена (2016) Религиозно образование и информационни технологии – предизвикателства и проблеми. Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 7, година VI, 2016, с. 167–172, ISSN 1314–1791

Легкоступ, Магдалена (2016) Съдържание и основни идеи в катехезическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски Сп. „Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Легкоступ, Магдалена (2016) Църковното катехизическо и библейско учение в литургичната проповед. Научни четения „Християнството: предание, история и богослужение“, 12 май 2016 г., Велико Търново, Катедра „Историческо и практическо богословие“, Православен богословски факултет, Великотърновски унивесрситет „Св. св. Кирил и Методий“, под печат.

Легкоступ, Магдалена (2015) Case Studies in Religious Education as a Method of Experiential Learning Aikonen. R., A. Aleksandrov (ed.). Methods of Teaching in Religious Education: Learning by Heart or by Experience? Proceeding of Conference Held in Sofia, Bulgaria, June 17-21, 2014, Regional Development Foundation, Sofia, 2015, p. 42-49.

Легкоступ, Магдалена (2015) Катехизацията на възрастни като актуален проблем на Църквата. CD сборник с доклади от Секция Православен богословски факултет на Юбилейната международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015.

Легкоступ, Магдалена (2015) Православна музика за малки и големи Ловчанска Света Митрополия

Легкоступ, Магдалена (2015) Принципът за цялостност в катехизическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски и св. Йоан Златоуст Сб. доклади от семинар на тема „Православната педагогика – духовната просвета, образованието и възпитаването на децата и младежите в Църквата и училището“, Варненска и Великопреславска митрополия, Варна, 2015

Легкоступ, Магдалена (2015) Формиране на диалогични компетенции в подготовка на учителите по религия Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 6, година VI, 2015, с. 167–172.

Легкоступ, Магдалена (2014) Бедността и социалното изключване като проблеми на инклузивното обучение по религия Международен сб. „Образованието на деца и младежи в променящия се свят“ = Образование детей и молодежи в изменяющемся мире = Education of chidren and youth in a changing world. В. Търново: АИО, с. 41-47. ISBN 978-619-90162-1-3

Легкоступ, Магдалена (2014) Казусът в обучението по религия като метод за учене чрез опит Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 5, година V, 2014, с. 174–180.

Легкоступ, Магдалена (2014) Образователни и литургични аспекти на съвременната катехизация в Гръцката православна църква Сборник в чест на 80 годишнината на проф. д-р протопр. Николай Шиваров, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с. 180–187.

Легкоступ, Магдалена (2014) Православието – пол и социални роли Църковен вестник, бр. 17, 1-15 септември 2014, с. 1, 4-5.

Легкоступ, Магдалена (2014) Религиозното образование днес – типове и подходи в съвременната педагогическата практика сп. „Педагогически алманах“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, ISSN: 2367-9360 (Online); ISSN: 1310-358Х (Print)

Легкоступ, Магдалена (2013) Време е нашата Църква да изживее своите болезнени страсти и да възкръсне в чистотата на своето призвание в. Янтра днес, № 247, 20 дек. 2013, с. 6.; http://www.dnesbg.com/kultura/bogoslovat-dots-d-r-magdalena-legkostup-vvreme-e-nashata-tsarkva-da-izzhivee-svoite-bolezneni-strasti-i-da-vazkrasne-v-tchistotata-na-svoeto-prizvaniev.html

Легкоступ, Магдалена (2013) Катехизацията като историческа функция на църквата и съвременна образователна среда Теология и социум. Съвременни перспективи. Изд. Омофор, С., 2013, ISBN 978-954-2972-16-7, с. 331–347.

Легкоступ, Магдалена (2013) Методически аспекти на обучението по религия Издателство „Фабер”, В. Търново, 2013, 292 с.

Легкоступ, Магдалена (2013) От благовестие към катехизация – забравеното тайнство на просветлението Официален сайт на Православния богословски факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” http://pbfvt.pravoslavie.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2013-03-20-08-53-47&catid=43:2012-01-26-12-21-11

Легкоступ, Магдалена (2013) Първи стъпки във вярата – за Бог, за хората и за света Издателство „Фабер”, В. Търново, 2013, 44 с.

Легкоступ, Магдалена (2013) Социалната инклузия в съвременното обучение по религия сп. Педагогика, Година LXXXV, книжка 9, 2013, с. 1340–1349.

Легкоступ, Магдалена (2013) Форми на оценяване на учениците в обучението по религия – примери от практиката Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 4, година IV, 2013, с. 219–226

Легкоступ, Магдалена (2012) Дизайн на тренинг за формиране на умения и нагласи за общуване в инклузивна образователна среда „Обичай и прави добро” Авторски колектив. Интегрирано и включващо обучение. Научно-методически сборник за учителя. Т. 2, В. Търново, 2012, с. 29–70

Легкоступ, Магдалена (2012) Духовно-нравственото възпитание в детската градина сп. „Педагогически алманах“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012,

Легкоступ, Магдалена (2012) Мултикултурен контекст на европейското религиозно образование – тенденции и предизвикателства ПЕДАГОГИКА, Т. 84, 2012, № 9, с. 1542–1553.

Легкоступ, Магдалена (2012) Обучението по религия – диалог и инклузия Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2012, 260 с.

Легкоступ, Магдалена (2012) Педагогически умения за формиране на позитивна дисциплина в първоначалната подготовка на учителите Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии”, Година ІІІ, Бургас, 3/2012

Легкоступ, Магдалена (2012) Професионална компетентност за осъществяване на социално-културна инклузия в обучението по религия Сб. материали от Научно-практически форум „Педагогическото образование – кариерно развитие и конкурентоспособност”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Издателство „Център за психосоциална подкрепа”, 2012, с. 187–193.

Легкоступ, Магдалена (2011) Евхаристията в мистагогичните катехези на св. Кирил Йерусалимски Сб. материали от научно-изследователски проекти на Православния богословски факултет, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 278–292.

Легкоступ, Магдалена (2011) ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ Сб. „Интегрирано обучение. Диалог и разнообразие”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 167–203. ISBN 978-954-524-794-1

Легкоступ, Магдалена (2011) Катехизическото учение на св. Кирил Йерусалимски Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2011, 192 с.

Легкоступ, Магдалена (2011) ОТ БЛАГОВЕСТИЕ КЪМ КАТЕХИЗАЦИЯ – ЗАБРАВЕНОТО ТАЙНСТВО НА ПРОСВЕТЛЕНИЕТО 20.03.13, официален сайт на Православния богословски факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” http://pbfvt.pravoslavie.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2013-03-20-08-53-47&catid=43:2012-01-26-12-21-11

Легкоступ, Магдалена (2011) Разрешаване на проблеми и дискусионни въпроси в обучението по религия Сб. „Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие”, Бургас, 2011, с. 177–181.

Легкоступ, Магдалена (2011) СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО РЕЛИГИЯ – АКТУАЛНИ ПОДХОДИ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ Съвременното обучение по религия – актуални подходи и основни принципи // Сб. по случай 60. г. от рождението на проф. дпн Пламен Радев, ISBN 978-954-423-667-0, Пловдив, 2011, с. 216–222.

Легкоступ, Магдалена (2010) Образователни и литургични аспекти на съвременната катехизация в Еладската православна църква Сб. по случай 80. г. от рождението на проф. д-р протопр. Николай Шиваров, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2010.

Легкоступ, Магдалена (2010) Съвременни аспекти на педагогическите принципи в катехезите на св. Кирил Йерусалимски Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2, 2010

Легкоступ, Магдалена (2009) ОСНОВНИ ЛИТУРГИЧНИ СРЕДСТВА НА КАТЕХИЗАЦИЯ СПОРЕД СВ. КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ Сп. “Духовна култура”, бр. 3, Синодално издателство, С., 2009, с. 42–50.

Легкоступ, Магдалена (2009) Св. Кирил Йерусалимски и съвременното преподаване на християнските ценности Сб. доклади от конференция с международно участие „Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији на вредности културе мира“, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 2009

Легкоступ, Магдалена (2009) СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ХРИСТИЯНСКАТА КАТЕХИЗАЦИЯ Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1, 2009, с. 75–80.

Легкоступ, Магдалена (2008) КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ Сп. “Предучилищно възпитание”, бр. 8, 2008, с. 54-59

Легкоступ, Магдалена (2008) Съвременни методи за повишаване на интереса на учениците в обучението по религия Сб. доклади “Съвременни образователни технологии в основното училище”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008

Легкоступ, Магдалена (2005) Календар на празниците ИК – Просвета, София, 2005

Легкоступ, Магдалена (2004) Научно съобщение за съвременната практика в България – тема “Рождество Христово” Сб. Международен религиозно-педагогически симпозиум в България, СУ “Св. Климент Охридски”, Богословски факултет, С., 2004, с. 28–38

Легкоступ, Магдалена (2004) Обучението по религия в българското общообразователно училище The teaching of religion in Bulgarian general education school Църковен вестник бр.16, 1-15 септември, 2004 г. Ecclesiastic Gazette issue16, 1-15 September, 2004, Sofia

Легкоступ, Магдалена (2003) Картината и образът на духовността сп. „Предучилищно възпитание”, кн. 3, 2003, с. 21

Малев, Людмил (2016) Социално-благотворителна дейност в търновска епархия през 30-те и 40-те години на ХХ век. - В: Социалното служение в българското общество. Сборник доклади, В.Т., 2016. В. Търново

Малев, Людмил (2015) . Църковна, социална, благотворителна и просветна дейност в Габрово и региона през 30-те и 40-те години на ХХ век ( организация и форми) , В: Известия на Регионален исторически музей Габрово, т. III, В. Търново, Фабер, 2015, с. 248-257, 2367-783Х В. Търново

Малев, Людмил (2015) Българската екзархия в условията на наложената през 1872 г. схизма, В: Сборник „Екзарх Йосиф I – духовният водач на нацията (1876-1915), В. Търново, Фабер, 2015, с. 42-54, 978-619-90388-2-6. В. Търново

Малев, Людмил (2015) Православните християнски дружества и братства в Трявна през 30-те и 40-те години на ХХ в., Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство в Трявна, Т.4., Варна, Славена, 2015, с. 148-157, 1313-63-56. Варна

Малев, Людмил (2013) История на Православния богословски факултет, съавторство, В.Търново, Университетско издателство, 2013, 224 с., ІSBN 978-619-00-0022-8 В. Търново

Малев, Людмил (2013) По въпроса за оставката на Екзарх Стефан – В: Сборник СБУ Ние в науката и науката в нас, в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново, Фабер, 2013, с. 452-463, ІSBN 978-954-400-982-3 В. Търново

Русанов, Росен (2017) Сборник с текстове по история на Църквата т.2 Издателство Веста, (380 стр.), Велико Търново

Русанов, Росен (2016) Основни щрихи от проявлението на идеята за теокрация в историческия процес. Международна конференция "25 години специалност теология в Шуменския университет", 9-10 декември 2016, гр. Шумен.

Русанов, Росен (2016) Понятие, произход, функциониране и обхват на теокрацията. Научни четения “Християнството: предание, история и богослужение“ (12 май 2016 г., Велико Търново) Катедра“ Историческо и практическо богословие“ (10 стр.) ПБФ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Русанов, Росен (2016) Христоматия по Обща история на Църквата; От основаването на Църквата на Петдесетница до схизмата през 1054 (извори и исторически карти) Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2016, (стр.307), ISBN 978-619-208-046-4

Русанов, Росен (2016) Църквата на територията на днешните български земи I - ср. ІХ век. Издателство Веста (150 стр.) Велико Търново

Русанов, Росен (2013) История на Православния богословски факултет Издателство Фабер, 2013, (224 стр. ), ISBN 978-619-00-0022-8

Русанов, Росен (2013) Концепция Теократии в Священном Писаннии и преображение теокретической идеи в цезаропапизм и папоцезаризм к середине пятаго века. Тверской Государственный университет, Редакционно-издательское управление, (стр. 8-18), Актуальные проблемы православной теологии, выпоск 2, Русия, Тверь, ISBN 978-5-7609-0887-2.

Русанов, Росен (2013) Теократичните принципи на папоцезаризма през IV-V век. Ние в науката и науката в нас, Конференция и сборник в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Издателство Фабер, (стр.549-558), ISBN 978-954-400-982-3.

Русанов, Росен (2012) Сборник с текстове по история на Църквата Издателство Веста, 2013, (5-228), ISBN 978-954-543-043-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/