Публикации Катедра "Политология, социология и културология" / Department of Political Science, Sociology and Cultural Studies


Галунов, Тодор (2017) Галунов Тодор. Выборные практики и “социальная стабильность” в Болгарии (1976-1989 гг.). In: Welfare and Security in 21st Century: Politisation of the „Social Contract“. Interdisciplinary Collection of Scientific Works. Scientific redactors Sergej Kocherov, Saulius Šiliauskas. Ed. by Vaidutis Laurėnas / Благосостояние и безопасность в ХХI веке: политизация „социального контракта“ / Интердисциплинарный сборник научных трудов. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017, p. 199-211. Галунов Тодор. Выборные практики и “социальная стабильность” в Болгарии (1976-1989 гг.). In: Welfare and Security in 21st Century: Politisation of the „Social Contract“. Interdisciplinary Collection of Scientific Works. Scientific redactors Sergej Kocherov, Saulius Šiliauskas. Ed. by Vaidutis Laurėnas / Благосостояние и безопасность в ХХI веке: политизация „социального контракта“ / Интердисциплинарный сборник научных трудов. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017, p. 199-211.

Галунов, Тодор (2017) Избирателни системи и парламентарни избори в България (1944 – 1989 г.)., Велико Търново, 2017 г.

Галунов, Тодор (2017) Избори и престъпления във вота за Шестото Велико Народно Събрание през 1946 г. списание Епохи, кн. 1, 2017 г., с. 139-153.

Галунов, Тодор (2017) Избори и реформи в България 1947-1949 г. Мегународен диалог Исток-Запад (право и политикологja)., Македония, св. Николе, 2017, год. 4, кн. 2, с. 17-23.

Галунов, Тодор (2016) Изборите за Велико Народно Събрание в България и компенсационните механизми за малките партии. Мегународен диjалог: Исток – Запад (Право и Политикологиjа), Св. Николе, Р. Македония, 2016, с. 13-18.

Галунов, Тодор (2016) Парламентарни избори и реформи в България (1944 – 1945 г.). Епохи, кн. 1, 2016, с. 102 – 110.

Галунов, Тодор (2015) Politikal Morality and the Recall of Members of Parliament in the Bulgarian Parliamentary Tradition. Studia Academica Sumenensia., 2015, 2, с. 144-154.

Галунов, Тодор (2014) Избирателните системи в България (1919-1939 г.), "Фабер"", гр. В. Търново, 250 с., 2014 (трето допълнено издание).

Галунов, Тодор (2014) Мажоритарната система и парламентарните избори в България от възстановяването на българската държавност до началото на деветдесетте години на ХIХ век., издателство "Фабер", гр. В. Търново, 250 с., 2010; 2014.

Галунов, Тодор (2014) Отзоваването на депутати в българската парламентарна традиция. Сб. Одеска българистика, 2013-2014, Одеса, 2014, кн. 11-12, с. 151-160.

Галунов, Тодор (2014) Четвъртият държавен съд (1913-1923), издателство "Фабер", гр. В. Търново, 172 с. 2014

Галунов, Тодор (2013) Избори и реформи през 1962-1975. сп. Епохи, 2013, кн. 2., с. 159-180.

Галунов, Тодор (2013) Третият държавен съд. Български министри на подсъдимата скамейка. „Фабер”, гр. В. Търново, 288 с., 2013. Велико Търново, "Фабер".

Галунов, Тодор (2012) Приложението на метода Д` ОНДТ и парламентарните избори в България през 2005 г. "България и Балканите в сферата не европейските влияния през ХIХ-ХХI век. В. Търново, 2012, с. 174-188."

Галунов, Тодор (2008) Избирателните системи в България (1919-1939), издателство "Фабер”, гр. В. Търново, 2008. (второ основно преработено и допълнено издание).

Галунов, Тодор (1998) Втората национална катастрофа. Процесът. Виновниците, издателство "Абагар", гр. В. Търново, 256 с., 1998

Галунов, Тодор (1998) Подготовката на Третия държавен съд в България (1919-1921), част втора. Военноисторически сборник, 1998, N 5, с. 26-42.

Галунов, Тодор (1998) Четвъртият държавен съд. Демократически преглед, N 37, 1998, с. 288-314.

Галунов, Тодор (1997) Подготовката на Третия държавен съд в България (1919-1921), първа част. Военноисторически сборник, 1997, N 3, с. 16-34.

Калейнска, Теодора (2016) Democracy Assistance-Bulgaria and the Council of Europe (1989-2007) Revista de Stiinte Politice, vol.50 (2016), ed. Revista de Stiinte Politice, : 133-142.

Калейнска, Теодора (2015) Democratization of Bulgaria and the Role of the Council of Europe (1998-2007) Conference volume “Study of the US Institute for American Politics and Political Thought”, 2015 Annual Conference “International Perspectives: The US and the World in the 21st Century”, Sofia

Калейнска, Теодора (2015) The lessons learnt - Bulgaria seven years after the accession to EU Conference volume International conference „9th of May – Europe Day”, University of Craiova, Craiova, Romania

Калейнска, Теодора (2015) Where does Europe end Vth International conference volume “The Balkans: Languages, History, Culture”, Veliko Turnovo University Press

Калейнска, Теодора (2015) Да преподаваме европейско гражданство Велико Търново

Калейнска, Теодора (2015) Динамика на процеса на пост-мониторинг диалог на ПАСЕ и България в контекста на българския преход В: Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на ХХІвек, под редакцията на Г. Янков, Издателство на УНСС, София

Калейнска, Теодора (2015) Новият социален диалог в Европа в контекста на Европа 2020 Втора международна конференция “Европейският съюз – нов старт?”, СУ „Климент Охридски“, фондация „ Хайнс Зайдел“

Калейнска, Теодора (2015) Полiтики та iнструменти Ради Европи для мiжкультурноi освiти i дiалогу В: Людиновимiрнiсть гармонiзацii культурно-освiтнього простору майбутнiх педагогiв: науковi досягнення i перспективи, стр. 100-105

Калейнска, Теодора (2015) Съветът на Европа и гражданското общество в Европа В: Предизвикателствата пред представителната демокрация в България Сборник Национална конференция на БАПН, Издателство ЕИЦ, Велико Търново

Калейнска, Теодора (2014) Children and Inclusion – European standards and community implementation International Conference volume International conference “Challenges in Building Child Friendly Communities”– University of Osijek and Еvropski dom – Slavonski Brod, Zadar, Croatia, p. 124-130

Калейнска, Теодора (2014) Democratization and democratic consolidation in Bulgaria (1989-2007) Conference volume International conference “Comparative Institutional Change: Theory and Practice”, Sun Yet University, Guang Zhou, China

Калейнска, Теодора (2014) Гражданите има какво да кажат /сравнителни резултати от изследователски проект в 6 страни-членки на ЕС/ сборник НВУ – Велико Търново, Годишна университетска научна конференция

Калейнска, Теодора (2014) Гражданите има какво да кажат /сравнителни резултати от изследователски проект в 6 страни-членки на ЕС/ сборник НВУ – Велико Търново, Годишна университетска научна конференция

Калейнска, Теодора (2014) Демокрацията в Европа през 21век и проблемът с омразата сборник Първа международна конференция „Европейският съюз на кръстопът“, СУ, фондация „Хайнс Зайдел“ ; стр. 59-70

Калейнска, Теодора (2014) Европейският социален фонд в България /2007-2013/ - реалности и предизвикателства Сборник Дни на науката 2013, СУБ, Велико Търново; стр. 337-346

Калейнска, Теодора (2013) EU funded projects implementation in the municipalities of Veliko Turnovo oblast challenges and risks /Financial period 2007-2013/ A thematic collective book Maximizing Comparative Advantages of Cross-Border Regions, Gabrovo, p. 33-44

Калейнска, Теодора (2013) Политики на Съвета на Европа за образование за европейско гражданство Сборник Дни на науката 2013, СУБ, Велико Търново; стр. 548-559

Калейнска, Теодора (2012) Сравнителен преглед на влиянието на международните организации върху процеса на демократизация Сборник Доклади от юбилейната годишна университетска научна конференция по повод 10 създаванието на НВУ „Васил Левски“, том 6, Социални, стопански и правни науки, Издателство на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, стр.147 – 157

Калейнска, Теодора (2011) Balance Review of the Accession of Bulgaria to the European Union (on the experience of Veliko Tarnovo Region) The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume, Craiova University Press, Craiova

Калейнска, Теодора (2011) Balance Review of the Accession of Bulgaria to the European Union (on the experience of Veliko Tarnovo Region). The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume, Craiova University Press, Craiova

Калейнска, Теодора (2011) EURO-ATTITUDES OF THE BULGARIAN CITIZENS OF VELIKO TURNOVO REGION–A DECADE OF HOPE-AN ANALYSIS OF SOCIOLOGICAL SURVEYS 1997–2009 REVISTA UNIVERSITARA; DE SOCIOLOGIE, Year VIII, no. 1/2011, Asociatia Profesionala; "Sociologia Militans"

Калейнска, Теодора (2011) Антитерористичната политика на Съвета на Европа Сборник Проблеми на националната и международната сигурност, том 2, Издателство „ИВИС”, Велико Търново, стр. 227 – 237

Калейнска, Теодора (2011) Гласът на жените в Европа (политическо представителство) Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Издателство на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, стр. 141 – 150

Калейнска, Теодора (2011) Гражданският диалог и инициатива в Европа Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Издателство на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, стр. 131 – 140

Калейнска, Теодора (2011) Да преподаваме правата на детето Велико Търново

Калейнска, Теодора (2011) Политиките на Съвета на Европа за насърчаване и защита на демокрацията в контекста на българския демократичен преход. Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Издателство на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, стр. 120 – 130

Калейнска, Теодора (2011) Участие на гражданското общество в процеса на консултации в Европа. Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи, под редакцията на Г. Янков, Издателство на УНСС, София

Калейнска, Теодора (2008) Политиката на Съвета на Европа за междукултурно обучение и ценности в Европа. Човешките права в мултикултурното общество, Информационен офис на Съвета на Европа, София, 13 – 17

Калейнска, Теодора (2002) Характеристики и социални аспекти на една европейска практива в България: Красиво Велико Търново Сборник България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи, Издателство Призма, Пловдив, 303 – 308

Калейнска, Теодора (1998) Euroorientation of Bulgarians –Present Situation and tendencies. Societies in Transition, V.Tarnovo, 143-155

Калейнска, Теодора (1995) Bulgarian Political Elite Institutionalized: The Problem of Legitimacy Mincheva L. Comparative Balkan Parliamentarism. Sofia, 67-73

Калейнска, Теодора (1995) Гражданските обединения като институция на социалната промяна. сборник Научни трудове. Обществени науки. Икономика, политика, право и история. ВВОУ «В.Левски» кн.35,част 2, 162-171

Калейнска, Теодора (1993) Категорията политическа справедливост – философско-социологически анализ. В: Сборник Научни трудове, кн. 25, Обществени науки, част Втора, Издателство на ВВОУ „Васил Левски”, Велико Търново, 122 – 127

Марковска, Ангелина (2016) Застъпнически кампании. Теория и практика. В: Учебно помагало, курс 3, Програмата за активно гражданство и лидерство, Сдружение Платформа АГОРА – Активни граждански общности за развитие и алтернатива и Българското училище за политика “Димитър Паница”. София, БУП "димитър Паница"

Марковска, Ангелина (2015) German influence in the Balkans. The “civilian power” as a factor for the disintegration of Yugoslavia. Conference volume, Study of the US Institute for American Politics and Political Thought”, 2015 Annual Conference “International Perspectives: The US and the World in the 21st Century”. Sofia

Марковска, Ангелина (2015) Местни и национални политики в България. В: Учебно помагало, курс 3, Програма за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми, БУП "Димитър Паница" и сдружение "Нов път''-Хайредин. София, БУП "Димитър Паница"

Марковска, Ангелина (2015) Местното самоуправление или как се правят политики на местно равнище?,В: Учебно помагало, курс 2, Национална програма 2015/2016, Регионално развитие и местно самоуправление, БУП "Димитър Паница". София БУП "Димитър Паница"

Марковска, Ангелина (2015) Структура на гражданския сектор и основни инструменти за пряко гражданско участие. В: Учебно помагало, курс 2, Програма за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми, БУП "Димитър Паница" и сдружение "Нов път''-Хайредин. София

Марковска, Ангелина (2013) Methodology of citizen's participation in local governance and cross-border activities, In: Maximizing comparative advantages of cross-border regions (The European Integration of Romania and Bulgaria: Problems and Issuses) Габрово, с.60-72.

Марковска, Ангелина (2013) Външнополитическото решение. Американска външна политика в края на XX и началото на XXI век. Изд.”ИВИС”, Велико Търново.

Марковска, Ангелина (2012) Impactul integrǎrii europene asupra regoinior de granite./ Влияние на европейската интеграция върху граничните региони. Romania, Craiova: Alma Publishing House, ISBN 978-606-567-150-8; St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House ISBN 978-954-524-855-9, 208 p. /с. 73–80 на рум. език; 174–183 на бълг. език/.

Марковска, Ангелина (2012) Модернизация на публичните институции. Инициатива и партньорство в контекста на трансграничното сътрудничестов Румъния-България, 2007-2013. Editura Alma, Romania

Марковска, Ангелина (2011) NGO participation in the public policy-making process (comparative analysis). In: The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume Craiova University Press, Craiova, p. 212-217.

Марковска, Ангелина (2011) Германската политика по югославската криза (1990-1995) Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново

Марковска, Ангелина (2011) Джендър перспективи в Теорията на Международните отношения и националната сигурност. В: сб.Проблеми на националната и международна сигурност, том 2 Изд.ИВИС,Велико търново, стр. 184-196.

Марковска, Ангелина (2006) Психологическата война - средство за манипулация в разпадаща се Югославия. В: сп. Международни отношения.бр. XXXV, N 2.

Русева, Мая (2017) Академията като традиция на приемствеността в полза на развитието.- В: Политологични ракурси. Сборник от академични четения в памет на проф. Кирил Шопов. (Мая Русева състав). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017, с. 7-18. ISBN 978-619-208-108-9

Русева, Мая (2017) Влияния между политика и наука за политиката. - В: Реторика и комуникации. Електронно научно списание. Бр. 29 (юли 2017): Комуникации, общество, реторика, ISSN 1314-4464, 15 стр.

Русева, Мая (2017) Към методологическата дискусия на политологията. – В: Сб. 20 години Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 230-262. ISBN 978-619-208.097-6.

Русева, Мая (2017) Методологическа роля на позитивизма за специализирания научен интерес към сферата на политическото. - В: Политологични ракурси. Сборник от академични четения в памет на проф. Кирил Шопов. (Мая Русева състав.). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017, с. 19-30. ISBN 978-619-208-108-9

Русева, Мая (2017) Модерност и модернизация. Единство и противоречия между културна динамика и политическа промяна. – В: Арнаудов сборник. Т. 9. Русе: Лени Ан, 2017, с. 108-119. ISBN 978-619-7058-49-9

Русева, Мая (2017) Теория и методология на политологичните изследвания. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017. – 472 стр. ISBN 978-619-208-090-7

Русева, Мая (2016) Охрана със сигнално-охранителна техника. Проблеми пред сигурността и възможни решения. // Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите. Том 3: Тематичен сборник с научни изследвания – Велико Търново, 2016, с. 326-335. ISBN 978-619-205-023-8.

Русева, Мая (2016) Политическата модернизация - демократични модели и механизми. // Предизвикателства пред представителната демокрация в България: Доклади от Годишната национална конференция на Българската асоциация по политически науки. - Велико Търново: Европейски информационен център, 2016, с. 69-81. ISBN 978-954-9469-13-4.

Русева, Мая (2016) Специфика на личната охрана в частната охранителна практика. // Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите. Том 3: Тематичен сборник с научни изследвания. – Велико Търново, 2016, с. 317-325. ISBN 978-619-205-023-8.

Русева, Мая (2015) Гаранциите за сигурността на света и гаранциите за сигурност на познанието за него. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2015, ISSN 1314-1937, 10 стр.

Русева, Мая (2015) Динамиката на научното развитие и политологията като научен факт. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2015, ISSN 1314-1937, 10 стр.

Русева, Мая (2015) Истината и политиката (Особености на социалната комуникация) - В: Реторика и комуникации. Електронно научно списание. Бр. 18 (юли 2015): Реторика, медии, ПР, политическа комуникация, ISSN 1314-4464, 15 стр.

Русева, Мая (2015) Новите обрати. Политически характер на съвременните нелинейни модели за развитието на познанието. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2015, ISSN 1314-1934, 10 стр.

Русева, Мая (2015) Политологичните изследвания. Методология и теория. Велико Търново: Faber, 2015, ISBN 978-619-00-0365-6, 472 стр.

Русева, Мая (2014) Охраната на училищата – актуален проблем след трагедията в Лясковец. (приложен експертен анализ) В: Security.bg, портал за сигурност и охрана на България, 24.03.2014 г.

Русева, Мая (2014) Оценка на риска. (експертен анализ)– В: Security.bg, портал за сигурност и охрана на България, 12.03.2014 г.

Русева, Мая (2014) Политическо поведение в периода на преход през призмата на понятието „манталитет”. – В: Управленски модели на българския преход. Сборник студентски изследвания. Част I. (Мая Русева състав.). Университетско издателство. „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, ISBN 978-954-524-941-9, с. 193-216.

Русева, Мая (2014) Проект студентски проучвания на особеностите на българския преход. – В: Управленски модели на българския преход. Сборник студентски изследвания. Част I. (Мая Русева състав.). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, ISBN 978-954-524-941-9, с. 7-10.

Русева, Мая (2009) Спорът за позитивизма и отношението между социална теория и социална практика. – В: Философия, история, политика. Библиотека „Диоген”. (Здравко Иванов състав.). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, ISBN: 9789545246791, с. 53-93.

Русева, Мая (2006) В режим на странен атрактор. (Философски есета и кратки форми). Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006. SBN 954-524-547-6;978-954-524-547-3, 102 с.

Русева, Мая (2006) Отношението към себе си и към Другия като част от съвременната културна идентичност на българите. – В: Кulturni i etnički odnosi na Balkanu – mogućnosti regionalne i evropske integracije. / Cultural and Ethnic Relations at the Balkans - Possibilities of Regional and European Integration. Niš, 2006, ISBN 86-7379-107-3, с. 199-216.

Русева, Мая (2005) Манталитет и менталност на българина в периода на преход. – В: Народопсихология и глобализация. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005, ISBN 954-524-462-3, с. 156-176.

Русева, Мая (2004) Вulgaria between Вalkan Мentality and Еurpoean Values (Cultural Reading of The Social Transition). – In: Regional Development аnd Integration of the Balkans into the EU Structures – Balkan Crossroads and Alternatives. / Regionalni razvoj I integracija Balkana u structure EU – balkanska raskršća I alternative. Niš, 2004, ISBN 86-7746-014-4, с. 129-144.

Русева, Мая (2004) Културната политика в ситуация на социална промяна – израз на политическата култура на управляващите (културно-критически анализ). – В: Мodeli kulturne politike u uslovima multikulturnih društava na Вalkanu i evrointegracionih procesa. /Models of Cultural Policy under the Conditions of the Multicultural Societies at the Balkans and the Euro Integration Processes. Niš, 2004, с. 19-26.

Русева, Мая (2003) Обща характеристика на резултатите от проучване на адаптационните проблеми. Постановка на проблема за адаптацията. – В: Свитък 2 на Център по образователни технологии при ВТУ 2002-2003. (Мая Русева състав.).В. Търново: Пик, 2003, с.13-23

Русева, Мая (2003) Отношението цели – ценности между класика и модерност в социалнофилософската теоретична мисъл и методологическото му полагане в социологията. – В: Ценности и ценностни ориентации. Библиотека “Диоген”. ( Сашо Марков състав.). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, ISBN 95452437832, с. 93-118.

Русева, Мая (2003) Хуманистични идеи за адаптацията като процес и на адаптивността като комплексно човешко качество (философски ракурс). – В: Свитък 2 на Център по образователни технологии при ВТУ 2002-2003. (Мая Русева състав.) В. Търново: Пик, 2003, с. 23-64

Русева, Мая (2001) Методически насоки за преодоляване на типичните затруднения във възпитанието. – В: Свитък 1 на Център по образователни технологии при ВТУ. (Мая Русева състав.).Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 99 –134.

Русева, Мая (2001) Проект на Центъра за образователни технологии. – В: Свитък 1 на Център по образователни технологии.(Мая Русева състав.). В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 13-19.

Русева, Мая (2001) Хуманистичната тенденция на социалнопедагогическото (критика и праксеологичен модел). София, 2001, 380 с.

Русева, Мая (2000) Прекомерната опека и проблемите, които тя поражда. - Педагогика, 2000, бр 5, с. 72-75.

Русева, Мая (1999) Социалната педагогика пред екзистенциален проблем (За хуманизма като съвместимост на социалността със свободата). Велико Търново: Faber,1999, ISBN 9549541290

Русева, Мая (1997) Психолого-педагогически аспекти на учебната практика. – В: Проблеми на обучението. (Панайот Дражев ред.). Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1997, с. 149-163.

Русева, Мая (1996) Увод в социалната педагогика. Велико Търново: Слово, 1996. (авторски дял Гл.1.3. Функции на социалната педагогика; Гл.2.4. Практически методи на социалната педагогика.) ISBN 954-439-410-9, 328 с.

Русева, Мая (1995) Неизползвани възможности на наблюдението и анализа на урок като методи за професионално-практическа подготовка на студентите. – Педагогически алманах, Кн. 1,2, 1995. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с.168-176.

Русева, Мая (1995) Функции на социалната педагогика. – Педагогика, Кн. 11, 1995, с. 39-50.

Русева, Мая (1991) За стимулиране на изследователската дейност на студентите. – В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във висшите училища, Шумен, Хелиос, 1991, Част І, с. 58-64.

Стоянова, Олга (2015) ЖЕНАТА В АРАБСКАТА ПРОЛЕТ Международен журнал „Перспективи“, бр. 1 (5) / 2015

Стоянова, Олга (2014) АРАБСКАТА ПРОЛЕТ В ЛИБИЯ Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 3-4 юли 2014 година, том 8, Национален военен университет „Васил Левски“, 2014

Стоянова, Олга (0) АРАБСКАТА ПРОЛЕТ И КРАЛСТВО МАРОКО Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 16-17 юли 2015 година, Национален военен университет „Васил Левски“

Стоянова, Олга (0) ДЕМОКРАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПОПУЛИЗЪМ Сборник доклади от Международна научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на“

Стоянова, Олга (0) ПРОЦЕСЪТ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ АРАБСКАТА ПРОЛЕТ Сборник „Политологични четения“ на Работилница по феномелогия на политика „ARS”

Стоянова, Олга (0) РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА Сборник доклади от Майски четения „Дни на науката 2016“

Узунов, Филип (2016) Политическото масонство. Опитът на Френската революция Изд. ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

Узунов, Филип (2016) Психология и писихопатология на властта. /Допълнена/. ИВИС, Велико Търново, 220 стр

Узунов, Филип (2014) Политическа история на съвременния свят. (ново и допълнено издание). Изд. Абагар, Велико Търново

Узунов, Филип (2010) Психология и психопатология на властта. ИВИС, Велико Търново

Узунов, Филип (2006) От Корея до Босна. Американски стратегии в съвременните локални войни и конфликти. Фабер, Велико Търново

Узунов, Филип (2006) Харизматичното лидерство. Политология, психология и психофармакология. Фабер, Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/