Публикации Катедра "Политология, социология и културология" / Department of Political Science, Sociology and Cultural Studies


Галунов, Тодор (2018) „Националната кръгла маса и подготовката на изборната реформа в България през 1990 г.“ 9-TA МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 2018, Исток – Запад, Св. Николи, Македония, с. 39-46. ISSN (print) 1857 – 9299. ISSN (online) 1857 – 9302. 9-TA МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 2018, Исток – Запад, Св. Николи, Македония, с. 39-46. ISSN (print) 1857 – 9299. ISSN (online) 1857 – 9302.

Галунов, Тодор (2018) АСПЕКТИ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА РЕФОРМА В НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД. Накъде сме тръгнали? Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев, София, 2018, с. 359 - 369. ISBN 978 – 954 – 07 – 4533 – 6. Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев, София, 2018, с. 359 - 369. ISBN 978 – 954 – 07 – 4533 – 6.

Галунов, Тодор (2018) Конституционноправни проблеми на участието на България във войните за национално освобождение. Герои. Идеи. Съдби., Сб. С изследвания, 2018, с. 149-160. ISBN 978 – 619 – 176 – 125 – 8. Герои. Идеи. Съдби., Сб. С изследвания, 2018, с. 149-160. ISBN 978 – 619 – 176 – 125 – 8.

Галунов, Тодор (2017) Выборные практики и “социальная стабильность” в Болгарии (1976-1989 гг.). In: Welfare and Security in 21st Century: Politisation of the „Social Contract“. Interdisciplinary Collection of Scientific Works. Scientific redactors Sergej Kocherov, Saulius Šiliauskas. Ed. by Vaidutis Laurėnas / Благосостояние и безопасность в ХХI веке: политизация „социального контракта“ / Интердисциплинарный сборник научных трудов. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017, p. 199-211.ISBN 978-9955 -18-955-8 Выборные практики и “социальная стабильность” в Болгарии (1976-1989 гг.). In: Welfare and Security in 21st Century: Politisation of the „Social Contract“. Interdisciplinary Collection of Scientific Works. Scientific redactors Sergej Kocherov, Saulius Šiliauskas. Ed. by Vaidutis Laurėnas / Благосостояние и безопасность в ХХI веке: политизация „социального контракта“ / Интердисциплинарный сборник научных трудов. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017, p. 199-211.ISBN 978-9955 -18-955-8

Галунов, Тодор (2017) Избирателни системи и парламентарни избори в България (1944 – 1989 г.).Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017 г. ISBN – 978 – 619 – 2008 – 114- 0. Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017 г. ISBN – 978 – 619 – 2008 – 114- 0.

Галунов, Тодор (2017) Избори и престъпления във вота за Шестото Велико Народно Събрание през 1946 г. , Епохи, кн. 1, 2017 г., с. 139-153.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online). Епохи, кн. 1, 2017 г., с. 139-153.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).

Галунов, Тодор (2017) Избори и реформи в България 1947-1949 г. Мегународен диалог Исток-Запад (право и политикологja)., Македония, св. Николе, 2017, год. 4, кн. 2, с. 17-23.ISSN (print) 1857 – 9299. ISSN (online) 1857 – 9302. Мегународен диалог Исток-Запад (право и политикологja)., Македония, св. Николе, 2017, год. 4, кн. 2, с. 17-23.ISSN (print) 1857 – 9299. ISSN (online) 1857 – 9302.

Галунов, Тодор (2016) Изборите за Велико Народно Събрание в България и компенсационните механизми за малките партии. Мегународен диjалог: Исток – Запад (Право и Политикологиjа), Св. Николе, Р. Македония, 2016, с. 13-18. ISSN (print) 1857 – 9299. ISSN (online) 1857 – 9302. Мегународен диjалог: Исток – Запад (Право и Политикологиjа), Св. Николе, Р. Македония, 2016, с. 13-18. ISSN (print) 1857 – 9299. ISSN (online) 1857 – 9302.

Галунов, Тодор (2016) Парламентарни избори и реформи в България (1944 – 1945 г.).Епохи, кн. 1, 2016, с. 102 – 110.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online). Епохи, кн. 1, 2016, с. 102 – 110.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).

Галунов, Тодор (2015) Politikal Morality and the Recall of Members of Parliament in the Bulgarian Parliamentary Tradition. Studia Academica Sumenensia., 2015, 2, с. 144-154. ISBN – 978 – 619 – 2008 – 114- 0. Studia Academica Sumenensia., 2015, 2, с. 144-154. ISBN – 978 – 619 – 2008 – 114- 0.

Галунов, Тодор (2014) Избирателните системи в България (1919-1939 г.)."Фабер"", гр. В. Търново, 250 с., 2014 (трето допълнено издание). ISBN – 978 – 619 – 00 – 0170- 6 "Фабер"", гр. В. Търново, 250 с., 2014 (трето допълнено издание). ISBN – 978 – 619 – 00 – 0170- 6

Галунов, Тодор (2014) Мажоритарната система и парламентарните избори в България от възстановяването на българската държавност до началото на деветдесетте години на ХIХ век., издателство "Фабер", гр. В. Търново, 250 с., 2010; 2014. ISBN – 978 – 954 – - 400 – 391- 3. Издателство "Фабер", гр. В. Търново, 250 с., 2010; 2014. ISBN – 978 – 954 – - 400 – 391- 3.

Галунов, Тодор (2014) Отзоваването на депутати в българската парламентарна традиция. Сб. Одеска българистика, 2013-2014, Одеса, 2014, кн. 11-12, с. 151-160. ISBN 978-966-2743-02-9. Сб. Одеска българистика, 2013-2014, Одеса, 2014, кн. 11-12, с. 151-160. ISBN 978-966-2743-02-9.

Галунов, Тодор (2013) Избори и реформи през 1962-1975. сп. Епохи, 2013, кн. 2., с. 159-180.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online). сп. Епохи, 2013, кн. 2., с. 159-180.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).

Галунов, Тодор (2013) Третият държавен съд. Български министри на подсъдимата скамейка. „Фабер”, гр. В. Търново, 288 с., 2013.Велико Търново, "Фабер".ISBN – 978 – 954 – - 400 – 973- 1. Велико Търново, "Фабер".ISBN – 978 – 954 – - 400 – 973- 1.

Галунов, Тодор (2012) Приложението на метода Д` ОНДТ и парламентарните избори в България през 2005 г. "България и Балканите в сферата не европейските влияния през ХIХ-ХХI век. В. Търново, 2012, с. 174-188." 174-188. ISBN – 978 – 954 – 2968 – 46- 7. "България и Балканите в сферата не европейските влияния през ХIХ-ХХI век. В. Търново, 2012, с. 174-188." 174-188. ISBN – 978 – 954 – 2968 – 46- 7.

Галунов, Тодор (2009) The 1920 parliamentary Electionsin Bulgaria and Their violation (Парламентарни избори и нарушения в България през 1920 г.). Bulgarian Historical Reviev, кн. 3-4, 2009 г., с. 112-137. ISSN – 0204 – 8906.SKOPUS Bulgarian Historical Reviev, кн. 3-4, 2009 г., с. 112-137. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2009) Загубата на гласове при пропорционалната система и парламентарните избори в България (1912-1923). Сб. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 369-381.ISBN – 978 – 954 – 524 – 720 – 0. Сб. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 369-381.ISBN – 978 – 954 – 524 – 720 – 0.

Галунов, Тодор (2009) Изборите за Първо обикновено народно събрание в Княжество България и приложението на мажоритарната система. Исторически преглед, 2009, кн. 5-6, с. 78-90. ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 2009, кн. 5-6, с. 78-90. ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (2008) Галунов, Т. Парламентарни избори и нарушения в България през 1923 г. сп. Наука, 2008, кн. 6, с. 46-53. ISSN – 0204 – 8906. сп. Наука, 2008, кн. 6, с. 46-53. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2008) Задължителното гласуване – насилие над личността? Правен свят, 2008, кн. 12, с. 96-98. Правен свят, 2008, кн. 12, с. 96-98.

Галунов, Тодор (2008) Избирателни реформи и идеи за реформи (1934-1939 г.) Исторически преглед, 2008, кн. 5-6, с. 127-143.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 2008, кн. 5-6, с. 127-143.ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (2007) Wahlsysteme und Parlamehtswahlen wahrend der Regierung Stefan Stambolovs (1886-1890). - (Парламентарни избори и реформи при управлението на Стефан Стамболов 1886-1890 г.) - Bulgarian Historical Reviev, кн. 1-2, 2007 г., с. 124-154. ISSN – 0204 – 8906. Skopus - Bulgarian Historical Reviev, кн. 1-2, 2007 г., с. 124-154. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2007) Парламентарни избори и нарушения в България през 1927 г. Исторически преглед, бр. 1-2, 2007, с. 85-113. ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, бр. 1-2, 2007, с. 85-113. ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (2007) Парламентарни избори и нарушения в България през 1931 г. Исторически преглед, 2007, кн. 5-6, с. 49-84. ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (2005) Галунов, Т. Консервативна или либерална избирателна система (българският опит от 1882 г.). Исторически преглед, 2005, кн. 5-6, с. 64-88. ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 2005, кн. 5-6, с. 64-88. ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (2005) Опитът за консервативна избирателна реформа през 1883 г. Наука, бр. 2 от 2005 г., с. 45-51. ISSN – 0204 – 8906. Наука, бр. 2 от 2005 г., с. 45-51. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2004) Законодателната подготовка на референдума от 1922 г. Павликенският край-люлка на организираното земеделско движение. Сб. Доклади 100 г. БЗНС, София, 2004 г., с. 111-123. ISBN 954-07-1912-7. Павликенският край-люлка на организираното земеделско движение. Сб. Доклади 100 г. БЗНС, София, 2004 г., с. 111-123. ISBN 954-07-1912-7.

Галунов, Тодор (2003) Аферата "Гендович".сп. Общество и право, бр. 1 от 2003 г., с. 17-19. ISSN – 0204 – 85-23. сп. Общество и право, бр. 1 от 2003 г., с. 17-19. ISSN – 0204 – 85-23.

Галунов, Тодор (2003) Бързото забогатяване на един министър-председател. сп. Общество и право, бр. 10 от 2003 г., с. 25-27. ISSN – 0204 – 85-23 сп. Общество и право, бр. 10 от 2003 г., с. 25-27. ISSN – 0204 – 85-23

Галунов, Тодор (2003) Какъв да бъде българският конституционен модел? Сб. Дни на науката, 2003. В. Търново, 2003, с. 134-143. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9. Сб. Дни на науката, 2003. В. Търново, 2003, с. 134-143. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9.

Галунов, Тодор (2003) Опитът за избирателна реформа от 1880 г. Международен семинар по български език и култура. Българистични проучвания, т. 9, В. Търново, 2003 г., с. 148-168. ISBN – 954 – 775 – 281 – 2 Международен семинар по български език и култура. Българистични проучвания, т. 9, В. Търново, 2003 г., с. 148-168. ISBN – 954 – 775 – 281 – 2

Галунов, Тодор (2003) Референдумът за съдене на виновниците за националните катастрофи.сп. Общество и право, бр. 8 от 2003 г., с. 23-26. ISSN – 0204 – 85-23 сп. Общество и право, бр. 8 от 2003 г., с. 23-26. ISSN – 0204 – 85-23

Галунов, Тодор (2003) Стопанските афери на министър П. Динчев. сп. Общество и право, бр. 9 от 2003 г., с. 22-23.ISSN – 0204 – 85-23 сп. Общество и право, бр. 9 от 2003 г., с. 22-23.ISSN – 0204 – 85-23

Галунов, Тодор (2002) La Bulgarie d` apres-guerre a la recherche des responsables de la deuxieme catastrophe nationale (Следвоенна България в търсене на виновниците за Втората национална катастрофа). Bulgarian Historical Review, 2002, N 3-4, с. 177-187. ISSN – 0204 – 8906. SKOPUS Bulgarian Historical Review, 2002, N 3-4, с. 177-187. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2002) Аферата "Фратер". сп. "Общество и право", бр. 8 от 2002 г., с. 21-22. ISSN – 0204 – 85-23 сп. "Общество и право", бр. 8 от 2002 г., с. 21-22. ISSN – 0204 – 85-23

Галунов, Тодор (2002) Българската търговия и аферите на финансовия министър Д. Тончев. сп. Общество и право, бр. 6 от 2002 г., с. 23-24. ISSN – 0204 – 85-23. сп. Общество и право, бр. 6 от 2002 г., с. 23-24. ISSN – 0204 – 85-23.

Галунов, Тодор (2002) Държавните доставки и политиката на министър Лазар Паяков. Исторически преглед, кн. 3-4 от 2002, с. 161-183.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, кн. 3-4 от 2002, с. 161-183.ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (2002) Началото на българското избирателно законодателство (1878-1879 г.) Сб. "Наука, околна среда и устойчиво развитие", В. Търново, 2002 г., с. 129-139. ISBN – 954 – 775 – 154 – 9. Сб. "Наука, околна среда и устойчиво развитие", В. Търново, 2002 г., с. 129-139. ISBN – 954 – 775 – 154 – 9.

Галунов, Тодор (2002) Политическите права на гражданите според Търновската конституция. Сб. от конференция "Човекът и законът" 2000 г., В. Търново. 2002 г., с. 77-85. ISBN – 954 – 524 – 316 – 3. Сб. от конференция "Човекът и законът" 2000 г., В. Търново. 2002 г., с. 77-85. ISBN – 954 – 524 – 316 – 3.

Галунов, Тодор (2001) Корупцията при управлението на д-р В. Радославов (1913-1918). Сб. Корупцията - традиционни и съвременни измерения. В. Търново, 2001, с. 108-117.ISBN – 954 – 775 – 032 – 1. Сб. Корупцията - традиционни и съвременни измерения. В. Търново, 2001, с. 108-117.ISBN – 954 – 775 – 032 – 1.

Галунов, Тодор (2001) Правомощията на монарха според Търновската конституция и тези на президента според конституцията от 1991 г. Сб. от конференция "Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение", В. Търново, 2001 г., с. 157-163. ISBN – 954 – 427 – 450 – 2. Сб. от конференция "Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение", В. Търново, 2001 г., с. 157-163. ISBN – 954 – 427 – 450 – 2.

Галунов, Тодор (2001) Правомощията на монарха според Търновската конституция. Сп. Наука, бр. 3, 2001 г., с. 55-60. ISSN – 0204 – 8906. Сп. Наука, бр. 3, 2001 г., с. 55-60. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2000) La loi penale concernaant les responsanbles de la catastrophe nationale en Bulgarie de l' an 1919. (Съдебното преследване срещу Радославовите министри и закона за съдене и наказване виновниците за народната катастрофа от 1919 г.). Bulgarian Historical Review, N 3-4, 2000 г., с. 139-147. ISSN – 0204 – 8906. Bulgarian Historical Review, N 3-4, 2000 г., с. 139-147. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2000) Правото на лична неприкосновеност на гражданите според Търновската конституция. Сборник "Дни на науката 2000", В. Търново, с. 42-53. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9. Сборник "Дни на науката 2000", В. Търново, с. 42-53. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9.

Галунов, Тодор (1999) Обикновеното народно събрание според Търновската конституция. Сборник "Дни на науката 99", В. Търново, 1999, с. 62-76. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9. Сборник "Дни на науката 99", В. Търново, 1999, с. 62-76. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9.

Галунов, Тодор (1999) Четвъртият държавен съд (1913-1923), издателство "Фабер", гр. В. Търново, 172 с. 1999; 2010; 2014. ISBN – 978 – 954 – 400 – 270 - 1. издателство "Фабер", гр. В. Търново, 172 с. 1999; 2010; 2014. ISBN – 978 – 954 – 400 – 270 - 1.

Галунов, Тодор (1998) "Втората национална катастрофа. Процесът. Виновниците. "Абагар, Велико Търново, 1998,с. 176. ISBN 954 - 427 - 267 - 4. Абагар, Велико Търново, 1998,с. 176. ISBN 954 - 427 - 267 - 4.

Галунов, Тодор (1998) Аграрната реформа и законодателството на БЗНС (1920-1923). История, N 2-3, 1998, с. 70-87. ISSN – 0861 – 3710. История, N 2-3, 1998, с. 70-87. ISSN – 0861 – 3710.

Галунов, Тодор (1998) БЗНС и българският парламентаризъм (1920-1923). Исторически преглед, N 5-6, 1998, с. 60-77.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, N 5-6, 1998, с. 60-77.ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (1998) Демократическата партия и формиране на анкетата за Първата национална катастрофа. Епохи, N 1, год. 5, 1998, с. 88-103.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online). Епохи, N 1, год. 5, 1998, с. 88-103.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).

Галунов, Тодор (1998) Четвъртият държавен съд. Демократически преглед, N 37, 1998, с. 288-314. ISSN1310 - 2311. Демократически преглед, N 37, 1998, с. 288-314.

Галунов, Тодор (1997) Епилогът на съдебното преследване срещу Радославовите министри. Исторически преглед, 1997, N 4, с. 58-78.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 1997, N 4, с. 58-78.ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (1997) Подготовката на Третия държавен съд в България (1919-1921), първа част. Военноисторически сборник, 1997, N 3, с. 16-34. ISSN – 0204 - 4080 Военноисторически сборник, 1997, N 3, с. 16-34. ISSN – 0204 - 4080

Галунов, Тодор (1997) Подготовката на Третия държавен съд в България (1919-1921), част втора. Военноисторически сборник, 1998, N 5, с. 26-42. ISSN – 0204 - 4080 Военноисторически сборник, 1998, N 5, с. 26-42. ISSN – 0204 - 4080

Галунов, Тодор (1996) Третият държавен съд (1921-1923).Исторически преглед, 1996, N 5, с. 47-65.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 1996, N 5, с. 47-65.ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (1995) Поземлената собственост и законодателството на БЗНС (1920-1923). Епохи, 1995, N 3-4, год. III, с. 77-87.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online). Епохи, 1995, N 3-4, год. III, с. 77-87.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).

Георгиев, Венцислав (2018) ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ЧОВЕКА В СЪВРЕМЕННЯ СВЯТ. ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СОЦИАЛНОТО НЕРАВЕНСТВО И ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ. Юбилеен сборник "25 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ „ФИЛОСОФИЯ” ВЪВ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” (под печат), 2018

Георгиев, Венцислав (2018) ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА И ЕНП НА БАЛКАНИТЕ ДНЕС. ТЯХНАТА РОЛЯ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ. "Европа на кръстопът: Западни Балкани", Велико Търново, 2017, ISBN: 978-954-9469-14-1, стр. 81-99

Калейнска, Теодора (2018) Attitudes of Bulgarian Youth for Participation in the Decision Making process "Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в широкия Черноморски регион", Сборник с доклади от международна научна конференция, 16-17.11.2017г, Велико Търново; съставител Бузов, В., Велико Търново, изд. ИВИС, 2018, стр. 225-228; ISBN: 978-619-205-080-1, ISSN: 2335-0056

Калейнска, Теодора (2018) Съветът на Европа и развитието на гражданското общество в България /1992-2006/ Съветът на Европа и развитието на гражданското общество в България /1992-2006/, Варна: Издателство Паус, 2018, ISBN 978-619-90940-1-3

Калейнска, Теодора (2016) Democracy Assistance-Bulgaria and the Council of Europe (1989-2007) Democracy Assistance-Bulgaria and the Council of Europe (1989-2007) in: Revista de Stiinte Politice, 2016, vol.50, pp.133-142, Print ISSN:1584-224X [ Indexing: EBSCO, ProQuest, Index Copernicus, ERIH PLUS, CEEOL, KVK Catalogue]

Калейнска, Теодора (2016) The Role of the Council of Europe in the democratization of the civil society in Bulgaria Journal of Humanities, Culture and Social Sciences, Vol.2,No.1, 2016, (pp.9-17); ISSN 2393-5960 & ISSN-L 2393-5960 [Инд./Реф. в: Cite Factor, Central and Eastern European Online Library, DRJI, Scipio, ResearchBib, CiteUlike]

Калейнска, Теодора (2016) The Trust and Mistrust in Politics (the Bulgarian case of 2012-2014) Taranu,A.(ed.), Governing for the Future: Interdisciplinary Perspectives for a Sustainable World, Proceedings of Third Academos Conference, Medimond, 2016, Italy, pp 273-281; ISBN: 978-88-7587-731-6

Калейнска, Теодора (2016) Българските председателства на Комитета на министрите на Съвета на Европа "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите", т. 3. Тематичен сборни с научни изследвания, посветен на 20годишнината на Философски факултет на ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", Съставител Бузов, В, Велико Търново, издателство "Ивис", 2016, стр. 203-212; ISBN: 978-619-205-023-8

Калейнска, Теодора (2016) Съветът на Европа и насърчаване на гражданското общество и инициатива в Европа "Предизвикателства пред представителната демокрация в България", Редактор Теодора Калейнска, Велико Търново, Издателство ЕИЦ, ( с. 214-224), ISBN: 978-954-9469-13-4

Калейнска, Теодора (2015) Democratization of Bulgaria and the Role of the Council of Europe (1989-2007) Kaleynska, T. and Guo, Zhonghua (eds.): Comparative Institutional Change - Theory and Practice, SUSI'2013 Annual Reunion Proceedings, Veliko Turnovo, EIC publishing house, 2015, pp.242-262 ISBN: 978-954-9469-12-7

Калейнска, Теодора (2015) The lessons learnt - Bulgaria seven years after the accession to EU Conference volume International conference „9th of May – Europe Day”, University of Craiova, Craiova, Romania

Калейнска, Теодора (2015) Where does Europe end (The Limits of the Enlargement policy of the EU) Journal Balkans: Languages, History, Culture, Veliko Turnovo University Press, 2015, Vol.5, No.1, pp.90-94; ISSN: 2535-1346; 1314-4065

Калейнска, Теодора (2015) Динамика на процеса на пост-мониторинг диалог на ПАСЕ и България в контекста на българския преход В: Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на ХХІвек, Съставител Георги Янков, София, Издателство на УНСС, 2015, стр.251-256, ISBN:978-954-644-874-7

Калейнска, Теодора (2015) Младежко лидерство. Наръчник за професионалисти Калейнска, Т., Д.Тасевска, Г. Дянкова, М.Калейнска - Младежко лидерство. Наръчник за професионалисти, Велико Търново, ЕИЦ, 2015, стр. 185, ISBN: 978-954-9469-11-0

Калейнска, Теодора (2015) Новият социален диалог в Европа в контекста на Европа 2020 " Европейският съюз-нов старт" - доклади от международната конференция на катедра Европеистика, СУ „Св.Климент Охридски“ и фондация „ Хайнс Зайдел“, Издателство Минерва, София, стр. 88-95, ISBN: 978-954-8702-35-5

Калейнска, Теодора (2015) Политики и инструментьi Совета Европьi для междукультурного образования и диалога В: Людиновимiрнiсть гармонiзацii культурно-освiтнього простору майбутнiх педагогiв: науковi досягнення i перспективи, Матерiали мiждународноi науково-практичноi конференцii, Мелiтополь, Украiна, Издателство МДПУ, 2015, стр. 100-105, ISBN: 978-617-7055-97-5

Калейнска, Теодора (2014) Children and Inclusion – European standards and community implementation “Challenges in Building Child Friendly Communities”- proceedings of International Conference, University of Osijek and Еvropski dom – Slavonski Brod, Zadar, Croatia, 2014, pp. 124-130; ISBN: 978-953-98718-6-2

Калейнска, Теодора (2014) Гражданите има какво да кажат /сравнителни резултати от изследователски проект в 6 страни-членки на ЕС/ сборник Доклади от годишна университетска научна конференция НВУ – Велико Търново, том 8, научно направление "Социални, стопански и правни науки", Велико Търново, Издателство НВУ, 2014, стр. 143-152; ISSN: 1314-1937

Калейнска, Теодора (2014) Демокрацията в Европа през 21век и проблемът на омразата „Европейският съюз на кръстопът“ - доклади от международната конференция на катедра "Европеистика" на СУ "Св.Климент Охридски" и Фондация„Хайнс Зайдел“; София: Издателство Минерва, 2014, стр. 59-69; ISBN: 978-954-8702-30-0

Калейнска, Теодора (2014) Европейският социален фонд в България /2007-2013/ - реалности и предизвикателства Сборник Дни на науката 2013, Съставител Петко Петков, СУБ, Велико Търново; Издателство Фабер, 2014, стр. 337-345; ISSN: 1314-2283

Калейнска, Теодора (2013) EU funded projects implementation in the municipalities of Veliko Turnovo oblast challenges and risks /Financial period 2007-2013/ A thematic collective book Maximizing Comparative Advantages of Cross-Border Regions, ed. Vihren Bouzov, Gabrovo: EX-PRESS, pp. 33-44, ISBN: 978-954-490-370-1

Калейнска, Теодора (2013) Политики на Съвета на Европа за образование за европейско гражданство Сборник Дни на науката 2013, Съставител Петко Павлов, СУБ, Велико Търново; Издателство Фабер,2013 стр. 548-557, ISSN: 1314-2283

Калейнска, Теодора (2012) POLITICI SI INSTITUTII EVROPENE/ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИИ Paul Rinderiu, Cristina Pasatoiu, Teodora Kaleynska - POLITICI SI INSTITUTII EVROPENE/ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИИ, Romania, Editura Alma,2012, p.215, ISBN: 978-954-864-1

Калейнска, Теодора (2012) Сравнителен преглед на влиянието на международните организации върху процеса на демократизация Сборник Доклади от юбилейната годишна университетска научна конференция по повод 10 създаванието на НВУ „Васил Левски“, том 6, Социални, стопански и правни науки, Издателство на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2012, стр.147 – 157, IBSN: 978-954-753-095-9

Калейнска, Теодора (2011) Balance Review of the Accession of Bulgaria to the European Union (on the experience of Veliko Tarnovo Region). In: The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume, Craiova: Alma Publishing House, 2012 ISBN 978-606-567-121-8 & Veliko Tarnovo: University Publishing House, 2011 ISBN 978-954-524-829-0, pp. 218-224

Калейнска, Теодора (2011) EURO-ATTITUDES OF THE BULGARIAN CITIZENS OF VELIKO TURNOVO REGION–A DECADE OF HOPE-AN ANALYSIS OF SOCIOLOGICAL SURVEYS 1997–2009 EURO-ATTITUDES OF THE BULGARIAN CITIZENS OF VELIKO TURNOVO REGION–A DECADE OF HOPE-AN ANALYSIS OF SOCIOLOGICAL SURVEYS 1997–2009 In: REVISTA UNIVERSITARA; DE SOCIOLOGIE, Year VIII, no. 1/2011, Asociatia Profesionala; "Sociologia Militans"- ISSN: 1841-6578 [ Indexed in: Index Copennicus, GESIS, Genamics JounalSeek, WorldCat, Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialfoschung, NewJour-Georgetown Library]

Калейнска, Теодора (2011) Mes droits sont les votres/ My rights are your rights Mes droits sont les votres/ My rights are your rights, Le Mas,France: Idees Nouvelles Europe, 2011, p.195; ISBN 2-913022-14-6 , EAN 9782913022140

Калейнска, Теодора (2011) Антитерористичната политика на Съвета на Европа В: Сборник Проблеми на националната и международната сигурност, том 2, Ред. Бузов, В., Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2011, стр. 227 – 237, ISBN 978-954-8387-90-3

Калейнска, Теодора (2011) Гласът на жените в Европа (политическо представителство) В: Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Велико Търново: Издателство на НВУ „Васил Левски”, 2011, стр. 141 – 151, ISSN 1314-1937

Калейнска, Теодора (2011) Гражданският диалог и инициатива в Европа В: Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Велико Търново: Издателство на НВУ „Васил Левски”, 2011, стр. 131 – 140, ISSN 1314-1937

Калейнска, Теодора (2011) Политиките на Съвета на Европа за насърчаване и защита на демокрацията в контекста на българския демократичен преход. В: Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Велико Търново: Издателство на НВУ „Васил Левски”, 2011, стр. 120 – 130, ISSN 1314-1937

Калейнска, Теодора (2011) Съветът на Европа и правата на човека Велико Търново: издателство ЕИЦ, 2011, стр. 260, ISBN 978-954-9469-10-3

Калейнска, Теодора (2011) Участие на гражданското общество в процеса на консултации в Европа. Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи, под редакцията на Г. Янков, Издателство на УНСС, София

Калейнска, Теодора (2010) Да преподаваме правата на детето Да преподаваме правата на детето, Велико Търново: Издателство ЕИЦ, 2010, стр.196, ISBN 978-954-9469-08-0

Калейнска, Теодора (2010) Ролята на Съвета на Европа в Българския преход към демокрация /1992-2006/. Политика към гражданското общество Кръстева, Анна, А.Гълъбов,А.Тодоров,... Т.Калейнска, Демокрацията в България през ХХІ век. Сборник статии от Национална научна конференция на БАПН, Велико Търново, Издателство ЕИЦ, 2010, стр.245-252, ISBN 978-954-9469-05-9

Калейнска, Теодора (2008) Политики и инструменти на Съвета на Европа за защита от дискриминация и нетолерантност Политики и инструменти на Съвета на Европа за защита от дискриминация и нетолерантност В: Да преподаваме антидискриминация и толерантност, София: Издателство Информационен офис на Съвета на Европа и ЕИЦ, 2008, стр. 5-54, ISBN 978-954-9469-04-2

Калейнска, Теодора (2007) Съветът на Европа и политиката за активно гражданско общество В: Политика, европейска интеграция и социална промяна. Сборник от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10годишнината от създаването на Философски факултет, Съст. Бузов, В. Т.Калейнска, Велико Търново: Издателство на ЕИЦ, 2007, стр. 229-244, ISBN-10: 954-9469-03-4; ISBN-13: 978-954-9469-03-5

Калейнска, Теодора (2003) Антикорупционна инициатива във Велико Търново Антикорупционна инициатива във Велико Търново, Велико Търново: Издателство ЕИЦ, 2003, стр.142, ISBN 954-90888-3-9

Калейнска, Теодора (2002) Характеристики и социални аспекти на една европейска практика в България: Красиво Велико Търново В: Сборник България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи,Материали от научно-практическа конференция, проведена на 27-28май 2002,Велико Търново: Издателство на ВТУ, 2002, стр. 303 – 309, COBISS.BG-ID 1158365924

Калейнска, Теодора (2000) Корупцията през погледа на институциите Корупцията през погледа на институциите,Велико Търново: Издателство Церебрум, 2000, стр.240, ISBN 954-90635-7-7

Калейнска, Теодора (1998) Euroorientation of Bulgarians –Present Situation and tendencies /a sociological survey analysis/ Euroorientation of Bulgarians –Present Situation and tendencies /a sociological survey analysis/ В: Общества в преход. Сборник доклади от ІІ международна конференция, Велико Търново, Съст. Теодора Калейнска, Велико Търново: Издателство ПАН-ВТ, 1998, стр. 143-155, ISBN 954-9507-29-7

Калейнска, Теодора (1996) Политическо участие В: Политология, Ред. Дронзина, Т. , София: Издателство на ВВТУ "Т.Каблешков", 1996, стр.154-162, ISBN 954-12-0023-0

Калейнска, Теодора (1995) Bulgarian Political Elite Institutionalized: The Problem of Legitimacy В: Grigorova-Mincheva, L.(ed.) Comparative Balkan Parliamentarism. Sofia, International Center for Minority Studies and Intercultural relations, 1995, pp. 67-73, ISBN 954-8872-04-8

Калейнска, Теодора (1995) Гражданските обединения като институция на социалната промяна. В: Сборник Научни трудове, кн. 35,Обществени науки, Част 2 Икономика, политика, право и история.Велико Търново: Издателство на ВВОУ «В.Левски» , 1995, стр. 162-171, ISSN 0861-0312

Калейнска, Теодора (1993) Категорията политическа справедливост – философско-социологически анализ. В: Сборник Научни трудове, кн. 25, Обществени науки, част Втора на Юбилейна научна конференция "80години от Балканската война",Ред. Атанасов,А.Г., Велико Търново: Издателство на ВВОУ „Васил Левски”, 1993, стр.122 – 127, ISSN 0861-0312

Марковска, Ангелина (2019) Измерения на българската идентичност в навечерието на Втората световна война ( културно-психологически дискурси) ИВИС, Велико Търново

Марковска, Ангелина (2018) German Influence in the Balkans. The “Civilian Power” as a Factor for the Disintegration of Yugoslavia. Proceedings of an International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, Еds. D. Dimitrov, M. Palangurski et all. Bologna: Filodiritto Publisher, 2018, pp.50-61. ISBN 978-88-85813-05-2

Марковска, Ангелина (2018) Американските мозъчни тръстове в политическия дневен ред на Доналд Тръмп (Дилемата "затворени" срещу "въртящи се врати") В: "Накъде сме тръгнали?" Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н.Тодор Танев.Ред. Е.Калфова, С.Петров. София УИ "Св.Климент Охридски", с.415, ISBN: 978-954-07-4533-6

Марковска, Ангелина (2018) Войните в бивша Югославия 1992-1995 г. и Хагският трибунал. ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 286 с. ISBN 978-619-208-154-6

Марковска, Ангелина (2016) Кой управлява? Жените в политиката или джендър аспекти на съвременния политически дебат. Сб. от Национална конференция на БАПН "Предизвикателствата пред представителната демокрация в България", Велико Търново, 13-14 ноември 2015. Ред. Т.Калейнска Велико Търново: ЕИЦ, 2016, с. 15-25. ISBN 978-954-9469-13-4

Марковска, Ангелина (2014) Структура на международната система след разпада на СССР. Проекции на нови мирови порядки. Дилемата еднополюсен – двуполюсен – многополюсен свят. - В: Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите. Тематичен сборник с научни изследвания. Ред. В.Бузов. Велико Търново: ИВИС, 2014 с.86-93. ISBN 978-954-2968-89-4

Марковска, Ангелина (2013) Methodology of citizen's participation in local governance and cross-border activities, In: Maximizing comparative advantages of cross-border regions (The European Integration of Romania and Bulgaria: Problems and Issuses). A Thematic Collective Book, Gabrovo: Ex-Press Ltd, 2013, pp. 60-72. ISBN 978-954-490-370-1

Марковска, Ангелина (2013) Външнополитическото решение. Американска външна политика в края на XX и началото на XXI век. Велико Търново: ИВИС, 2013, 243 с. ISBN 978-954-2968-58-0

Марковска, Ангелина (2012) "Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [Impact of the European Integration on the Border Regions],Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță” / T. Kaleynska, A. Markovska et all.” Craiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian), 2012, pp. 73–80 (рум. език); 174–183 (бълг. език); pp.266. ISBN 978-954-524-829-0

Марковска, Ангелина (2012) NGO's involvement in the process of public policies making (Comparative analysis). Paper presented at The Impact of EU Integration on border Regions Internatioanl Conference, Craiova, June 2011, Ed. by D.Otovescu and etc. Craiova: Alma Publishing House and Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2012, pp. 212-217. ISBN 978-606-567-121-8; ISBN 978-954-524-829-0.

Марковска, Ангелина (2012) Методология на гражданско участие в местното самоуправление. – В: Модернизация на публичните институции [ Мodernizarea institutiilor publice] Ed. by I.Serban,Cristina Ilie. Craiova: Editura Alma, 2012 and St. Cyril and St. Methodius University Press, 2011, pp. 6-25. ISBN 978-954-524-863-4

Марковска, Ангелина (2012) Цикъл на публични политики. – В: Модернизация на публичните институции [Мodernizarea institutiilor publice]. Ed. by I.Serban,Cristina Ilie. Craiova: Editura Alma, 2012 and St. Cyril and St. Methodius University Press, 2011, pp. 42-64. ISBN 978-954-524-863-4

Марковска, Ангелина (2011) Германската политика по югославската криза (1990-1995). Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 308 с. ISBN 978-954-524-805-4

Марковска, Ангелина (2011) Джендър перспективи в теорията на Международните отношения и националната сигурност. Проблеми на националната и международна сигурност. Том 2, Сб. международна научна конференция "Академичен форум по проблемите на сигурността", Велико Търново, ноември 2011г. Ред. Б Бузов. Велико Търново: ИВИС, 2011, с. 184-196. ISBN 978-8387-90-3

Марковска, Ангелина (2010) Исторически условности на югославския национализъм. (Поглед към проблема посредством "схемата" на ЪрнестГелнер). – В: Идеи в хуманитарните науки. Том 3. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2010, с. 190-202. ISBN 978-954-524-756-9

Марковска, Ангелина (2009) Военното лидерство в постмодерния свят. Шансове за участие на жени в решаването на военни конфликти. Проблеми на националната и международна сигурност. Том 1. Сб. от международна научна конференция "Академичен форум по проблемите на сигурността", Велико Търново, ноември 2009. Ред.В.Бузов. Велико Търново: ИВИС, 2009, с. 154-167. ISBN 978-954-8387-62-0.

Марковска, Ангелина (2007) Германският национализъм (Теоретичните принципи на феномена “гражданска сила” като мотиви за намесата на Германия в Югоконфликта). сп. Ново време, 2007, бр. 3, с. 101-113. Print ISSN 0323-9055

Марковска, Ангелина (2006) Психологическата война - средство за манипулация в разпадаща се Югославия. сп. Международни отношения.бр. XXXV, N 2, с. 117-127. Print ISSN 0324-1029

Марковска, Ангелина (2005) Германо-хърватският фронт от началото на 90-те години. сп. Ново време”, бр.12, с. 125-136. Print ISSN 0323-9055

Русева, Мая (2018) Модернизацията в познавателната култура. - Балканские синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој. Година IV (2018), број 3, с. 77-88. ISSN 2406 - 119 Ниш, Р. Сърбия

Русева, Мая (2017) Академията като традиция на приемствеността в полза на развитието. Сб. от академични четения на Работилница по феноменология на политиката ARS в памет на проф. Кирил Шопов. Политологични ракурси. Съст. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 7-18. ISBN 978-619-208-108-9

Русева, Мая (2017) Влияния между политика и наука за политиката. - Реторика и комуникации. Електронно научно списание. 2017, Бр.29. Online ISSN 1314-4464

Русева, Мая (2017) Към методологическата дискусия на политологията. Сб. "20 години Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Съст. В. Бузов, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 230-262. ISBN 978-619-208.097-6

Русева, Мая (2017) Методологическа роля на позитивизма за специализирания научен интерес към сферата на политическото. Сб. от академични четения на Работилница по феноменология на политиката ARS в памет на проф. Кирил Шопов. Политологични ракурси. Съст. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 19-30. ISBN 978-619-208-108-9

Русева, Мая (2017) Модерност и модернизация. Единство и противоречия между културна динамика и политическа промяна. Сб. от Девети Арнаудови четения, 23-24 октомври 2015 г., Русенски университет. Арнаудов сборник. Ред. Р. Русев. Русе: Лени Ан, т. 9, 2017, с. 108-119. ISBN 978-619-7058-49-9

Русева, Мая (2017) Теория и методология на политологичните изследвания. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, 472 с. ISBN 978-619-208-090-7

Русева, Мая (2016) Охрана със сигнално-охранителна техника. Проблеми пред сигурността и възможни решения. Сб. Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите.Т. 3. Съст. В. Бузов, Велико Търново: Ивис, 2016, с. 317-325. ISBN 978-619-205-023-8

Русева, Мая (2016) Политическата модернизация - демократични модели и механизми. Сб. доклади от Годишната национална конференция на Българската асоциация по политически науки. Предизвикателства пред представителната демокрация в България. Велико Търново: Европейски информационен център, 2016, с. 69-81. ISBN 978-954-9469-13-4. < http://bpsa-bg.org/wp-content/uploads/2017/02/2016-Representative-Democracy.pdf >

Русева, Мая (2016) Специфика на личната охрана в частната охранителна практика. Сб. Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите.Т. 3. Съст. В. Бузов, Велико Търново: Ивис, 2016, с. 326-335. ISBN 978-619-205-023-8

Русева, Мая (2015) Гаранциите за сигурността на света и гаранциите за сигурност на познанието за него. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 16-19 юли 2015, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, с. 323-332. ISSN 2367-7481

Русева, Мая (2015) Динамиката на научното развитие и политологията като научен факт. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 16-19 юли 2015, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, с. 334-343. ISSN 2367-7481

Русева, Мая (2015) Истината и политиката (Особености на социалната комуникация). - Реторика и комуникации.Електронно научно списание. 2015, Бр. 18. Online ISSN 1314-4464

Русева, Мая (2015) Новите обрати. Политически характер на съвременните нелинейни модели за развитието на познанието. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 16-19 юли 2015, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, с. 312-322. ISSN 2367-7481

Русева, Мая (2015) Политологичните изследвания. Методология и теория. Велико Търново: Faber, 2015, 472 с. ISBN 978-619-00-0365-6.

Русева, Мая (2014) Охраната на училищата – актуален проблем след трагедията в Лясковец. (приложен експертен анализ) - Security.bg, портал за сигурност и охрана на България, 24.03.2014 г.

Русева, Мая (2014) Оценка на риска. (експертен анализ) – Security.bg, портал за сигурност и охрана на България, 12.03.2014 г.

Русева, Мая (2014) Политическо поведение в периода на преход през призмата на понятието „манталитет”. Сб. Управленски модели на българския преход - студентски изследвания на Работилница по феноменология на политиката ARS., Част I. Ред. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство. „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. с. 193-216. ISBN 978-954-524-941-9

Русева, Мая (2014) Проект студентски проучвания на особеностите на българския преход. Сб. Управленски модели на българския преход - студентски изследвания на Работилница по феноменология на политиката ARS., Част I. Ред. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство. „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. с. 7-10. ISBN 978-954-524-941-9

Русева, Мая (2009) Спорът за позитивизма и отношението между социална теория и социална практика. – В: Философия, история, политика. Библиотека „Диоген”. Съст. З. Иванов, Велико Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 53-93. ISBN 9789545246791

Русева, Мая (2006) В режим на странен атрактор. (Философски есета и кратки форми). Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 102 с. ISBN-10: 954-524-547-6; ISBN-13: 978-954-524-547-3.

Русева, Мая (2006) Отношението към себе си и към Другия като част от съвременната културна идентичност на българите. – In: Кulturni i etnički odnosi na Balkanu – mogućnosti regionalne i evropske integracije. / Cultural and Ethnic Relations at the Balkans - Possibilities of Regional and European Integration. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven, 2006, pp. 199-216. ISBN 86-7379-107-3

Русева, Мая (2005) Манталитет и менталност на българина в периода на преход. – В: Народопсихология и глобализация. Ред. М. Драганов, Велико Търново:Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 156-176. ISBN 954-524-462-3

Русева, Мая (2004) България между балканския манталитет и европейските ценности – културологичен прочит на социалния преход. / Вulgaria between Вalkan Мentality and Еurpoean Values (Cultural Reading of The Social Transition). – In: Regionalni razvoj I integracija Balkana u structure EU – balkanska raskršća I alternative. / Regional Development аnd Integration of the Balkans into the EU Structures – Balkan Crossroads and Alternatives. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven , 2004, рp. 129-144. ISBN 86-7746-014-4

Русева, Мая (2004) Културната политика в ситуация на социална промяна – израз на политическата култура на управляващите (културно-критически анализ). - In: Мodeli kulturne politike u uslovima multikulturnih društava na Вalkanu i evrointegracionih procesa. / Models of Cultural Policy under the Conditions of the Multicultural Societies at the Balkans and the Euro Integration Processes. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven , 2004, pp.. 19-26.

Русева, Мая (2003) Обща характеристика на резултатите от проучване на адаптационните проблеми в училище. Постановка на проблема за адаптацията. - В: Проблеми на адаптацията към училищното обучение и възпитание. Свитък 2 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Пик, 2003, 13-23 с.. ISBN 954 736 089 Х.

Русева, Мая (2003) Отношението цели – ценности между класика и модерност в социалнофилософската теоретична мисъл и методологическото му полагане в социологията. - В: Ценности и ценностни ориентации. Библиотека “Диоген”. Съст. С. Марков,. Велико Търново: Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 93-118. ISBN 95452437832

Русева, Мая (2003) Хуманистични идеи за адаптацията като процес и адаптивността като комплексно човешко качество (философски ракурс). - В: Проблеми на адаптацията към училищното обучение и възпитание. Свитък 2 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Пик, 2003, 23-64 с.. ISBN 954 736 089 Х.

Русева, Мая (2001) Методически насоки за преодоляване на типичните затруднения във възпитанието. – В: Типични затруднения в учебно-възпитателната работа. Причини и фактори. Методика за преодоляването им. Свитък 1 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 99-134 с. ISBN 954-254-295-7.

Русева, Мая (2001) Проект на Центъра за образователни технологии. – В: Типични затруднения в учебно-възпитателната работа. Причини и фактори. Методика за преодоляването им. Свитък 1 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 13-19 с.. ISBN 954-254-295-7.

Русева, Мая (2001) Хуманистичната тенденция на социалнопедагогическото (критика и праксеологичен модел). София, 2001, 380 с.

Русева, Мая (2000) Прекомерната опека и проблемите, които тя поражда. - Педагогика, 2000, бр 5, с. 72-75. print ISSN 0861-3982

Русева, Мая (1999) Социалната педагогика пред екзистенциален проблем (За хуманизма като съвместимост на социалността със свободата). Велико Търново: Faber, 1999, 71 с. ISBN 954-9541-29-0.

Русева, Мая (1997) Психолого-педагогически аспекти на учебната практика. - В: Проблеми на обучението. Ред. П. Дражев, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1997, с. 149-163. ISBN 954-524-156-Х

Русева, Мая (1996) Практически методи на социалната педагогика. - В: Увод в социалната педагогика. Велико Търново: Слово, 1996, с. 165-228. ISBN 954 439 410-9.

Русева, Мая (1995) Неизползвани възможности на наблюдението и анализа на урок като методи за професионално-практическа подготовка на студентите. - Педагогически алманах, 1995, Кн.1, 2, с. 168-176. Print ISSN 1210-358Х.

Русева, Мая (1995) Функции на социалната педагогика. - Педагогика, 1995, № 11, с.39-50. Print ISSN 0861-3982.

Русева, Мая (1991) За стимулиране на изследователската дейност на студентите. Сб. от научна конференция „Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във висшите училища”, Шумен, 18-19 май 1991 г. Ред. В. Куков, Й. Манчев, И. Недев, Сл. Иванов. Шумен: Хелиос, 1991, Част І, с. 58-64.

Стойковски, Горан (2018) Стойковски, Г., „ЗАЛЕЗЪТ НА ГОЛЕМИТЕ РАЗКАЗИ И ИЗГРЕВЪТ НА АМБИЦИОЗНИ СТРАТЕГИИ” (The sunset of meta-narratives and the rise of ambitious strategies), София, 2018; публикувано в „Накъде сме тръгнали?“, Юбилеен Сборник с доклади в чест на 60-годишнината на проф. д.п.н. Тодор Танев; УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2018; ISBN 978-954-07-4533-6, стр. 222-234

Стойковски, Горан (2017) Стойковски, Г., 2017. КРАЯТ НА МАКЕДОНИЯ, КАКВАТО Я ЗНАЕХМЕ, (THE END OF MACEDONIA, AS WE KNEW IT, [interview]), публикувано в електронно политическо списание ГЛАСОВЕ, София, 2017; (published in the electronic political magazine Glasove, Sofia, 2017); available at: http://www.glasove.com/categories/intervyuta/news/goran-stojkovski-krayat-na-makedoniya-kakvato-ya-znaehme

Стойковски, Горан (2016) Cultura Balcanica: сходства и прилики в пъстрото разнообразие

Стойковски, Горан (2015) Стойковски, Г., 2015. МЕКАТА СИЛА ВЪВ ВЪНШНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРАТЕГИИ: ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ И КУЛТУРА, (THE ROLE OF SOFT POWER IN THE STRATEGIES OF FOREIGN AFFAIRS POLICIES: CHRISTIANITY, ISLAM AND CULTURE, [scientific article]), (published in the political magazine: CONSERVATIVE QUARTERLY, Sofia, 2015), София, 2015.; ISBN 2367-6981; стр.63-67

Стойковски, Горан (2015) Стойковски, Г., 2015. НЕО-ИМПЕРИАЛИСТИЧНИ СТРЕМЕЖИ И ИДЕОЛОГИИ НА СЪВРЕМЕННИ ПАН-ДВИЖЕНИЯ КАТО ЗАПЛАХА ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА И КОЛЕКТИВНАТА СИГУРНОСТ (NEO-IMPERIALISTIC AMBITIONS AND IDEOLOGIES OF CONTEMPORARY PAN-MOVEMENTS AS A THREAT FOR DEMOCRACY AND COLLECTIVE SECURITY), публикувано в Сборник с доклади от юбилейната научно-практическа конференция с международно участие на тема: Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие; ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2015; ISBN 978-619-202-037-8, стр. 344-354

Стойковски, Горан (2014) ИЗГРЕВЪТ НА БЕЛИЯ ПОЛУМЕСЕЦ – ИЗГЛЕДИ ЗА НОВ ТУРСКИ ВЕК НА БАЛКАНИТЕ (THE DAWN OF THE WHITE CRESCENT: PROSPECTS OF A NEW TURKISH CENTURY IN THE BALKANS, [monograph]), София, 2014; ISBN 978-954-9858-27-3

Стойковски, Горан (2012) REPUBLIC OF MACEDONIA; ALBANIA; KOSOVO

Стойковски, Горан (2010) REPUBLIC OF MACEDONIA; ALBANIA; KOSOVO

Стойковски, Горан (2010) Мониторинг на лидерство – Извештај од следењето и оценката за реализирањето на програмските активности на Владата на Република Македонија за ноември 2009 година – јануари 2010 година (образование)

Стойковски, Горан (2008) МАКЕДОНИЯ НА КРЪСТОПЪТ/MACEDONIA AT A CROSSROADS

Стойковски, Горан (2008) МАКЕДОНИЯ НА КРЪСТОПЪТ/MACEDONIA AT A CROSSROADS

Стойковски, Горан (2006) Media Monitoring in the Republic of Macedonia, 2005/2006 – MEDIA MIRROR, Parliamentary Elections 2006

Стойковски, Горан (2006) Post-referendum Macedonia – abandoning the concept of the nation-state

Стойковски, Горан (2006) Организираниот криминал во перцепциите на јавноста

Стойковски, Горан (2006) Постреферендумска Македонија

Стойковски, Горан (2005) Analyses of the Referendum and the Post-Referendum situation in Macedonia

Стоянова-Енчева, Олга (2018) ЕВРОПА И ИСЛЯМЪТ. МЕЖДУРЕЛИГИОЗНО И МЕЖДУЕТНИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ ЕВРОПА НА КРЪСТОПЪТ - ЗАПАДНИ БАЛКАНИ, стр. 222 - 239. ISBN: 978-954-9469-14-1

Стоянова-Енчева, Олга (2017) ДЕМОКРАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПОПУЛИЗЪМ Политики на развитие в България и на Балканите/ Development Policies in Bulgaria and on the Balkans, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, стр. 164-176, ISBN 978-619-208-139-3

Стоянова-Енчева, Олга (2017) ПРОЦЕСЪТ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ АРАБСКАТА ПРОЛЕТ Политологични ракурси. Сборник от академични четения в памет на проф. Кирил Шопов, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017, стр. 93- 103, ISBN 978-619-208-108-9

Стоянова-Енчева, Олга (2017) РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА Сборник доклади от Майски четения „Дни на науката 2016“, Фабер, 2017, стр. 41 - 49, ISSN 1314-2283

Стоянова-Енчева, Олга (2015) АРАБСКАТА ПРОЛЕТ И КРАЛСТВО МАРОКО Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски“, стр. 407 - 413, ISSN 2367-7481

Стоянова-Енчева, Олга (2015) ЖЕНАТА В АРАБСКАТА ПРОЛЕТ Международен журнал „Перспективи“, бр. 1 (5) / 2015, София, стр. 119 – 127, ISSN 2367-7708

Стоянова-Енчева, Олга (2014) АРАБСКАТА ПРОЛЕТ В ЛИБИЯ Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 3-4 юли 2014 година, том 8, Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново, 2014, стр. 24 - 35, ISSN 1314-1937

Узунов, Филип (2018) Войните в бивша Югославия (1992-1999 г.) и Хагският трибунал. В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2018, 286 с. ISBN 978-619-208-154-6

Узунов, Филип (2016) Политическото масонство. Опитът на Френската революция. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2016, 176 стр. ISBN : 9786192080556

Узунов, Филип (2009) Политология и писихопатология на властта. В.Търново: ИВИС, 2009, 220 стр. ISBN: 9789548387446

Узунов, Филип (2008) От Иисус до Хитлер. Политология и психопатология на харизматичните водачи. Велико Търново: Фабер, 2008, 204 стр. ISBN: 978-954-775-905-3

Узунов, Филип (2007) Политическото лидерство. Шумен: Университетско издателство "Еп. Константин Преславски", 2007, 172 стр. ISBN: 978-954-577-406-5

Узунов, Филип (2006) Харизматичното лидерство. Политология, психология и психофармакология. Велико Търново: Фабер, 2006, 148 стр. ISBN: 9547756311

Узунов, Филип (2005) От Корея до Босна. Американски стратегии в съвременните локални войни и конфликти. Велико Търново: Фабер, 2005, 300 стр. ISBN: 9547754939

Узунов, Филип (2005) Политическа история на съвременния свят. Велико Търново: Абагар, 2005, 456 стр. ISBN: 9544276297

Узунов, Филип (2001) Международни отношения и военни конфликти 1919-1991. Велико Търново: Фабер, 2001, 232 стр. ISBN 954-775-076-3

Узунов, Филип (2001) Третият Райх в обкръжение 1944-1945. Стратегия, планиране, операции. Велико Търново: Фабер, 2001, 239 стр.ISBN 954-775-020-8

Узунов, Филип (2000) Сталинград, Ел Аламейн, Курск. Провалът на германската офанзивна стратегия. Велико Търново: Фабер, 2000, 211 стр, ISBN 954-9541-70-3

Узунов, Филип (1999) Източният поход на Вермахта 1941.Стратегичесо планиране и военни операции. В.Търново: Фабер, 1999 , 295 стр. ISBN 954-9541-30-4

Узунов, Филип (1999) Съвременна история на модерния свят. 2 част. Велико Търново: Абагар, 1999, 160 стр. ISBN 954-427-382-4

Узунов, Филип (1996) Съвременна история на модерния свят. 1 част. Велико Търново: Абагар, 1996, 304 стр. ISBN 954-427-149-Х

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/